nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
2013-07-30
2014-02-17
8
Jogszabály

128/2007. (X. 31.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja, hogy a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: földhasználati rendelet) szerinti földhasználati előírások betartását elősegítse, valamint, hogy a Natura 2000 gyep hasznosítású területeken (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek) elősegítse a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartását, illetve az e területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot megőrzését, valamint biztosítsa az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeit.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában

1. mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (a továbbiakban: MePAR): a tv. 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben (a továbbiakban: MePAR rendelet) szabályozott azonosító rendszer;

2. fizikai blokk: a MePAR rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott terület;

3.1 mezőgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;

4. támogatott terület: a kérelemnek helyt adó határozatban megállapított terület;

5. gazdálkodási év: 2007. november 1-jétől 2008. augusztus 31-éig tartó időszak, ezt követően a kérelem benyújtását megelőző év szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó időszak;

6.2

7.3

8.4 gazdálkodási napló: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete szerinti dokumentum, amelyet a földhasználó a támogatási időszakban, az adott gazdálkodási évben végzett mezőgazdasági tevékenységeiről vezet;

9.5 földhasználati nyilvántartás: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartás.

A támogatás jellege

3. § E rendelet alapján Natura 2000 gyepterületeken folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe.

Támogatás mértéke

4. § A támogatás mértéke évente 38 euró/hektár.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) E rendelet alapján – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – az a legalább 0,3 hektárt elérő, a mindenkori MePAR adatbázisban nyilvántartott terület támogatható, amely:

a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 területen, az Irányító Hatóság által kiadott közleményben felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el, és

b) amelyet az adott gazdálkodási év teljes időtartama alatt gyepként hasznosítanak.

(2)6 Nem támogatható az az (1) bekezdés előírásainak megfelelő terület, amely állami tulajdonban és a honvédelmi szervek vagyonkezelésében áll.

(3) Támogatás igénybevételére nem jogosult költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada meghaladja az 50%-ot.

6. §7 E rendelet alapján támogatást az a mezőgazdasági termelő vehet igénybe, aki

a) az adott gazdálkodási évben naprakész gazdálkodási naplót vezet és a tv. előírásai szerint megőrzi az abban szereplő adatokat igazoló számlákat és bizonylatokat;

b) a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a Natura 2000 területen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a 2008–2014 közötti időszakban egy alkalommal már részt vett ilyen képzésen;

c) a mezőgazdasági tevékenysége során betartja

ca) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti előírások összességét és

cb) a Natura 2000 területek földhasználati szabályairól szóló rendeletben meghatározott földhasználati előírásokat.

6/A. §8 (1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha

a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont, vagy

b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,

ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és

bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család tagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti intézkedésre.

(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.

Kérelem benyújtása

7. § (1)9

(2) Egy mezőgazdasági termelő egy adott kérelem benyújtási időszakban csak egy kérelmet nyújthat be.

(3)10

(4)11

A támogatás folyósítása

8. §12 A támogatás a kifizetési kérelem keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után – figyelemmel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés alkalmazására – egy összegben kerül folyósításra.

Ellenőrzés

9. § (1)13 A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH külön megállapodás alapján az illetékes szakhatóságok bevonásával évente ellenőrzi.

(2)14 Az ügyfélnek az ellenőrzés során

a)15 igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában megfelel a 6/A. §-ban foglalt előírásoknak,

b) be kell mutatnia az adott gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplót és az abban szereplő adatokat igazoló számlákat és bizonylatokat.

Jogkövetkezmények

10. § (1)16 Ha a mezőgazdasági termelő nem tesz eleget a 6. § a) pontja szerinti gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor

a) az első alkalommal figyelmeztetést kap;

b) a második és minden további alkalommal a támogatás 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre.

(2)17 Ha a mezőgazdasági termelő a 6. § b) pontjában foglalt előírást nem teljesíti, a támogatás 20%-át köteles jogosulatlan támogatásként visszafizetni.

(3)18 Ha a mezőgazdasági termelő nem teljesíti a földhasználati rendeletben előírt szabályok valamelyikét, abban az esetben az adott jogsértéssel érintett mezőgazdasági parcellára eső támogatás

a) a földhasználati rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében előírt szabályok esetében 100%-kal,

b) a földhasználati rendelet 3. §-ának (2)–(5) bekezdéseiben előírt szabályok esetében 60%-kal,

c) a földhasználati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt szabályok esetében 40%-kal,

d) a földhasználati rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt szabályok esetében 10%-kal,

e) a földhasználati rendelet 5. §-ában előírt szabályok esetében 20%-kal

csökkentve kerül kifizetésre.

(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a földhasználati rendeletben foglalt földhasználati előírások közül egynél több előírást nem teljesít, úgy a jogkövetkezmények összeadódnak, azonban együttes mértékük nem haladhatja meg a támogatási összeg 100%-át.

(5)19 Ha a mezőgazdasági termelő az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt szándékosan nem teljesíti, akkor a ténymegállapítás naptári évére, valamint az azt követő naptári évre ki kell zárni az adott intézkedésből.

(6)20 Ha az ügyfél valamely bejelentett területe vonatkozásában nem tesz eleget a 6/A. §-ban foglalt előírásoknak, akkor az adott évben az érintett területre igényelt támogatásra nem jogosult, és a már igénybe vett támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba azzal, hogy az első kérelmet 2008-ban lehet benyújtani.

11/A. §21 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

11/B. §22 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2011. (X. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 98/2011. (X. 28.) VM rendelet) megállapított 9. § (2) bekezdését a 98/2011. (X. 28.) VM rendelet hatálybalépésekor23 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11/C. §24 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított

a) 6/A. § (1) bekezdését, a 9. § (2) bekezdés a) pontját és 10. § (6) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) 6/A. § (2) bekezdését a 2013-ban indult, valamint az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 38. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!