nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet
egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről
2012-07-01
infinity
12

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint
a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdése, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének j) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház): az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Központi Kórház és Intézményei, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Verőcei Betegotthon, az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK), a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), a Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), továbbá az Országos Gyógyintézeti Központ fekvőbeteg-szakellátó és egyes járóbeteg-szakellátó elemeinek jogutódlással történő átvételével, továbbá 2011. november 15-étől az MH HEK általános jogutódjaként, az e rendeletben részletezett feladatköreik átvállalásával létrejövő, az MH Hadrendjébe tartozó egészségügyi szolgáltató intézmény;

b)2 az MH személyi állománya: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerinti állomány – kivéve a potenciális hadköteleseket –, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat közalkalmazotti állománya;

c)3 tényleges katonai állomány: a Hvt. 40. § (2) bekezdése szerinti állomány;

d) vasutas állomány:

da) az országos integrált vasúti társaság (Magyar Államvasutak Zrt., Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt., Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Rt.) (a továbbiakban: vasút) munkavállalója,

db) a vasút által alapított vagy annak többségi részesedésével működő gazdasági társaság munkavállalója;

dc) a vasutas önkéntes kölcsönös kiegészítő egészség- és nyugdíjpénztárak, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap, a vasutas biztosító egyesületek, a Közlekedési Múzeum, a vasútegészségügyi szolgálat, valamint a vasutasok munkavállalói érdekképviseleti szerveinek munkavállalója,

dd) a da)–dc) pontokban felsoroltak egyesületeinek, alapítványainak, sport- és kultúrintézményeinek munkavállalója;

e)4 rendvédelmi szervek: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (4) bekezdés f) pontja és az (5) bekezdése szerinti szervek;

f)5 a rendvédelmi szervek személyi állománya: a rendvédelmi szerveket felügyelő minisztériumok, valamint a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány, az itt foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a hivatásos állományú tagok, valamint Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyőrség közalkalmazotti állományába tartoztak, továbbá a BM oktatási intézményeinek (rendészeti szakközépiskolák) tanulói és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzést folytató karának és katasztrófavédelmi intézetének hallgatói;

g) csapatorvosi rendelő: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagy az MH által fenntartott honvédorvosi és foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi rendelő;

h) rendvédelmi rendelő: a rendvédelmi szerv által fenntartott, a személyi állomány egészségügyi alap- és szakellátását végző egészségügyi szolgáltató;

i) vasútegészségügyi szolgálat: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 68. §-ának (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyógyintézetek és egészségügyi szolgáltatók;

j) a szolgálatteljesítés helye: a HM, az MH, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába tartozó személyek szolgálati (munkaköri) feladatainak végrehajtására kijelölt hely, amely az ott elérhető egészségügyi szolgáltatások igénybevételét megalapozza;

k) közeli hozzátartozó: az Ebtv. 5/B. §-ának h) pontja szerinti közeli hozzátartozó;

l) családtag: a saját jogú igényjogosult személy házastársa (özvegye), az eltartott gyermeke vagy olyan személy, akinek eltartására a biztosított saját háztartásában kötelezett;

m) biztosított: az Ebtv. 5/B. §-ának aa) alpontja szerinti személyi kör;

n)6 védett személyek: a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § a)–d) pontja szerinti személy;

o)7 saját jogú igényjogosult: a b)–d), valamint f) pontok szerinti személyek, valamint az e pontban nevesített szervezetektől és azok jogelőd szervezeteitől nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő személyek;

p) hozzátartozói jogon igényjogosult: a saját jogú igényjogosult biztosított közeli hozzátartozója és biztosított családtagja.

AZ MH HONVÉDKÓRHÁZ SZOLGÁLTATÁSAIRA IGÉNYJOGOSULTAK ÉS JOGOSULTAK8

2. § (1)9 Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:

a)10 az MH személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozója, a személyi állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított családtagja, a HM oktatási intézményeibe jelentkező a felvételi alkalmassági vizsgálat tekintetében, a honvédelmi ösztöndíjas hallgató és családi segélyre jogosult biztosított közeli hozzátartozója a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 41/G. §-a szerinti esetben, valamint a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos;

b)11 a vasutas állomány, a vasutas állomány biztosított közeli hozzátartozói, a volt vasutas biztosított, aki nyugellátásban részesül és biztosított családtagjai, aki vasútegészségügyi gyógyintézetekben való ellátásra korábbi munkáltatója révén jogot szerzett, aki háziorvosául vasútegészségügyben dolgozó – erre feljogosított – orvost választott; továbbá a vasutas szervezeteket felügyelő minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, ezen személyek biztosított közeli hozzátartozója, valamint ezen személyi állományból nyugállományba helyezett és biztosított családtagja;

c)12 a rendvédelmi szervek személyi állománya és közeli hozzátartozója, a személyi állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított családtagja, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába, illetve a rendvédelemért felelős miniszterek irányítása alatt álló oktatási intézményekbe jelentkezők a felvételi alkalmassági vizsgálat tekintetében, valamint ezen intézmények hallgatója, tanulója;

d)13 a védett személy és jogszabály alapján állami vezetői juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy;

e) azok a természetes személyek, akik részére a honvédelemért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy kivételes méltánylást érdemlő esetekben (így különösen közegészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendvédelmi érdekből) az igénybevételt engedélyezte;

f) a honvédelemért, a rendvédelemért, illetve a vasúti közlekedésért felelős miniszterek által többségi tulajdonosi jogok alapján irányított gazdasági társaság munkaviszonyban álló alkalmazottai, nyugdíjasai és az alkalmazottak családtagjai.

(2)14 Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira jogosult továbbá az, akik tekintetében az MH Honvédkórház területi ellátásra kötelezett.

AZ MH HONVÉDKÓRHÁZ ÁLTAL NYÚJTOTT ALAPVETŐ ELLÁTÁSOK15

3. §16 (1) Az MH Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége az igényjogosultak és jogosultak részére az Ebtv. II. fejezete szerinti egészségügyi szolgáltatások biztosítása, valamint a rendvédelmi szervek személyi állománya vonatkozásában a külön jogszabályok szerinti alapellátás biztosítása.

(2) Az MH Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az igényjogosultak e rendeletben meghatározott speciális egészségügyi ellátása.

4. § (1)17 Az igényjogosult az MH Honvédkórház ellátására való jogosultságát az ellátás igénybevételekor, sürgős ellátás esetén pedig az ellátást követően köteles igazolni.

(2)18 Az MH Honvédkórház igényjogosultja az Ebtv. szerinti területi egészségügyi ellátást is választhatja.

(3)19 A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát a szolgálati igazolvánnyal – közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői igazolványával (ennek hiányában munkáltatói igazolással), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának tagja a részére rendszeresített igazolvánnyal, a hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal –, a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő a nyugdíjas szolgálati igazolványával, a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással, a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával és minden esetben – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ okmányával igazolja. Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes műveleti tartalékos az MH katonai igazgatási és központi okmánykezelő szerve által kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ okmányával igazolja igényjogosultságát.

5. § (1)20 A hozzátartozói jogon igényjogosult igényjogosultságát a hozzátartozójának munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve) által kérelemre kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. §-ának (4) bekezdése alapján – TAJ számát igazoló okmányával igazolja. Az igazolást a munkáltató (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve) a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül állítja ki.

(2) A 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti személy igényjogosultságát a HM által kiállított igazolással igazolja. Az igazolást a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell kiállítani.

(3)21 A hozzátartozói igényjogosultság fennállását tanúsító igazolást a saját jogú igényjogosult munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve) az e rendelet melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével állítja ki.

(4)22 A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő igényjogosult családtagjának igazolása 3 évig, egyéb esetekben az igazolás egy évig érvényes. Az igényjogosult köteles a hozzátartozói (családtagi) igényjogosultság megszűnését eredményező változást annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül az igazolást kiállító szervnek bejelenteni. A bejelentést követően a kiállító szervnek az igazolást azonnal vissza kell vonnia.

(5)23 A kiállító szerv évente január 31-éig tájékoztatja az MH Honvédkórházat az előző év december 31-éig kiadott és visszavont igazolások nyilvántartási (azonosító) számáról.

6. § A nem az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető vizsgálatok estében a saját jogú igényjogosultak a részükre szolgálati érdekből – így különösen a különleges feladatellátáshoz, misszióba tervezéshez, kötelező felülvizsgálathoz – előírt ellátás tekintetében a nem saját jogú igényjogosultakkal szemben előnyben részesíthetők azzal, hogy az igényjogosultak ilyen ellátásának sorrendje nem befolyásolja az Egészségbiztosítási Alap terhére, intézményi várólista alapján igénybe vehető ellátások rendjét.

AZ MH HONVÉDKÓRHÁZBAN IGÉNYBE VEHETŐ SPECIÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS24

7. § (1)25 A rendvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet az MH Honvédkórház látja el, kivéve, ha azt e rendelet vagy jogszabály a rendvédelmi szerv feladatkörébe utalja.

(2)26 A honvédelem és a rendvédelem terén ellátandó speciális állami feladatok különösen:

a) egészségügyi kiképzés, szakképzés;

b) nemzetközi kötelezettségből adódó egészségügyi feladatok (orvoscsoportok, missziók kiállítása, különleges felkészültséget, illetve felszereltséget igénylő feladatok ellátása);

c) a megváltozott egészségi állapotúak felülvizsgálata (FÜV);

d) főszakorvosi feladatok ellátása;

e) légi- és földi kiürítés;

f) egészségügyi biztosítás (gyakorlatok, kiképzések, egyéb rendezvények során);

g) fokozottabb egészségi ártalommal vagy annak veszélyével járó beosztásba kerülők alkalmassági vizsgálata;

h) külön jogszabály előírása alapján közegészségügyi és járványügyi szempontból meghatározott (kiemelt) munkakörökbe kerülők alkalmassági vizsgálata;

i) külföldi szolgálatra vezényeltek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálata és a velük együtt külföldre utazó nagykorú családtagok egészségi vizsgálata;

j) foglalkozás-egészségügyi ellátás nyújtása;

k) időszakos orvosi és pszichológiai felülvizsgálatok elvégzése;

l) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatok elvégzése;

m) gyógyintézeti, szanatóriumi és rehabilitációs ellátás nyújtása;

n) az egészségi állapota miatt nem szolgálatképes (nem munkaképes) hivatásos és szerződéses állományú személy 30 napos és hat hónapos szakorvosi felülvizsgálata, orvosi elbírálása;

o) rendkívüli rendészeti helyzet egészségügyi biztosítása.

(3) A (2) bekezdés k)–m) pontjaiban foglalt vizsgálatok alatt

a) a hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozók vizsgálatát,

b) az oktatási intézményekbe jelentkezőknek, valamint azok tanulóinak, hallgatóinak vizsgálatát,

c) a fokozottabb szakmai követelményekkel, pszichikai megterheléssel járó beosztásba kerülők vizsgálatát,

d) fokozottabb egészségi ártalommal vagy annak veszélyével járó beosztásba kerülők vizsgálatát,

e) külön jogszabály előírása alapján közegészségügyi és járványügyi szempontból meghatározott munkakörökbe kerülők vizsgálatát,

f) külföldi szolgálatra vezényeltek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát,

g) a hivatásos állományúak és az oktatási intézmények tanulói, hallgatói közúti járművezetői egészségi és a megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjármű vezetéséhez szükséges pszichológiai alkalmasságának elbírálását,

h) a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak szolgálati alkalmasságának elbírálását, illetve felülvizsgálatát,

i) a hivatásos állomány tagjai erőnléti állapotának felmérését

kell érteni.

(4)27 A rendvédelem területén a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak szolgálati alkalmasságát a rendvédelmi szerveket irányító miniszter által kijelölt szakorvosi bizottságok bírálják el.

(5)28 Az MH Honvédkórház a saját jogú igényjogosultak munkáltatójának megkeresése alapján szakmai alkalmassági vizsgálatot végez. A szakmai alkalmassági vizsgálat költségeit az azt előíró az MH Honvédkórháznak külön megállapodás alapján megtéríti.

Az MH HONVÉDKÓRHÁZ SAJÁT JOGÚ IGÉNYJOGOSULTJAI ÁLTAL AZ MH HONVÉDKÓRHÁZON KÍVÜL BIZTOSÍTOTT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI29

Alapellátás

8. § (1)30 A saját jogú igényjogosult az alapellátást vezénylés, berendelés esetén az Ebtv.-ben meghatározottakon túl a szolgálatteljesítés helye szerinti finanszírozott háziorvosnál is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésen túlmenően az alapellátást

a) az MH személyi állománya a szolgálatteljesítés helye szerinti csapatorvosi rendelőben;

b) a rendvédelmi szervek személyi állománya a rendvédelmi szerv szolgálatteljesítés helye szerinti alapellátó rendelőjében;

c) a vasutas állomány a területi ellátási kötelezettség nélküli vasúti háziorvosi rendelőben

is igénybe veheti.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás

9. § (1) A saját jogú igényjogosult a járóbeteg-szakellátást és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást

a)31 az MH Honvédkórháznál, és

b) a szolgálatteljesítés helye szerint a társadalombiztosítás keretében működő, területileg illetékes járó-, illetve fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál

is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésen túlmenően a járóbeteg-szakellátást és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást

a) az MH személyi állománya a szolgálatteljesítés helye szerinti csapatorvosi rendelőben;

b) a rendvédelmi szervek személyi állománya a rendvédelmi szerv szolgálatteljesítés helye szerinti rendelőjében;

c) a vasútegészségügyi szolgálat által fenntartott járóbeteg-szakellátást, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást, valamint rehabilitációs ellátást nyújtó szolgáltatónál

is igénybe veheti.

(3) A hivatásos vagy szerződéses állományú, valamint a vasutas igényjogosult a járóbeteg-szakellátás vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás igénybevétele után az ellátásról szóló igazolást az illetékes szerv alapellátó orvosának haladéktalanul, de legkésőbb a szolgálatképesség visszanyerésekor köteles bemutatni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

(2)32

11. §33

Melléklet a 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelethez34

(fejléc)

nyt. sz.:

Igazolás
az MH Honvédkórház szolgáltatásainak
hozzátartozói jogon történő igénybevételéről

..................................................................... (munkáltató) igazolom, hogy az alábbiakban megnevezett személy az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére a 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § k)–l) pontjai alapján hozzátartozói jogon igényjogosult.

A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő igényjogosult családtagjának igazolása a kiállításától számított 3 évig, egyéb esetekben az igazolás a kiállításától számított egy évig érvényes.

Igényjogosult neve:     

Igényjogosult születési neve:     

Igényjogosult anyja neve:     

Igényjogosult születési helye és ideje:     

Hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve és szolgálatteljesítési helye35:

    

    

Érvényességi idő:     

Kelt: ...........................................................

P. H.

...............................................

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!