nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
az országhatárt átlépő hulladékszállításról
2020-07-31
infinity
15
Jogszabály

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása során hatóságként az országos környezetvédelmi hatóság jár el.

(2)2 A hulladék behozatalára, kivitelére és átszállítására irányuló bejelentési kötelezettséget az e rendelet 1. számú melléklete szerinti bejelentőlapon, valamint a 2. számú melléklet szerinti kísérődokumentumon kell teljesíteni.

(3) A bejelentőlapot és az előírt dokumentációt magyar és angol nyelven kell benyújtani a hatósághoz. Hulladék behozatala esetén a teljes hasznosítási folyamatot be kell mutatni az érvényes hasznosítási engedélyekkel és szerződésekkel, vagy az azok létezését tanúsító nyilatkozattal együtt.

(4)3 A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a bejelentőt vagy a címzettet a 3. § szerinti kármentesítési kötelezettség nem terheli.

(5)4 A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a bejelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) II. Mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedezetére szolgál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(6)5 A biztosíték kedvezményezettje az országos környezetvédelmi hatóság. Amennyiben a hulladékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását jogellenesen hajtják végre, az országos környezetvédelmi hatóság rendelkezik a biztosíték felett, és felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más hatóságok céljára történő kifizetésekre.

(7)6 Az országos környezetvédelmi hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról

a)7 hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti környezetvédelmi hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

b)8 hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes környezetvédelmi hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

c)9 hulladéknak az országon történő átszállítása esetén a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíti.

(8)10 A (7) bekezdésben meghatározott, a NAV Központi Irányítása részére teljesítendő értesítés elektronikus kapcsolattartás útján hivatali kapun keresztül történik.

2. § (1) Az R. 18. cikke szerinti bizonyos információkkal kísérendő hulladékok („zöldlistás” hulladékok) szállításához e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, kitöltött űrlap szükséges.

(2)11 „Zöldlistás” hulladék kivitele esetén a címzettnek a szállítmány átvételét igazoló aláírását is tartalmazó űrlap másolatát negyedévente, a negyedévet követő hónap 30-ig az R. 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek meg kell küldenie az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(3)12 „Zöldlistás” hulladék behozatal esetén a szállítmányt kísérő, e rendelet 3. számú melléklete szerinti, a címzett által aláírt űrlap másolatát, a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül a címzettnek meg kell küldenie az országos környezetvédelmi hatóság részére.

3. §13 Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig.

4. § (1)14 Az Európai Közösségbe Magyarországon keresztül érkező és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet 4. számú mellékletben felsorolt határkirendeltségeknél léptethető be, illetve ki.

(2)15 A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését

a) a rendőrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság – a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között – önállóan,

b)16 az országos környezetvédelmi hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi.

(3)17 Az országos környezetvédelmi hatóság – a vámhatóság közreműködésével – a jogellenes hulladékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt

a) megállíttathatja,

b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja,

c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja.

(4)18 Az országos környezetvédelmi hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához igénybe veheti a környezetvédelmi hatóságok közreműködését is.

(5)19 Az országos környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

(6)20 Az országos környezetvédelmi hatóságnak – a NAV Központi Irányításának bevonásával – az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen együtt kell működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésével is.

(7)21 A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország területén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az országos környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos környezetvédelmi hatóság intézkedéséig visszatartja.

(8) A hulladékszállítmány visszatartásával összefüggésben keletkezett költségeket a szállítmánnyal rendelkező (a hulladék birtokosa) viseli.

5. § Az e rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve a hulladék jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

6. §22 Az R. által előírt megbízottak kijelöléséről, a Bizottságnak megküldendő tájékoztatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

7. § (1) E rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

(2)23

(3)24 Ez a rendelet

a) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i 255/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A. MELLÉKLET

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

EU

1. Exportáló/ Bejelentő

azonosító szám:

3. Bejelentés

Sz.: HU- c c c c c c

Név:

Címe:

Bejelentés vonatkozik:

A.(i)

egyszeri szállítás:

c

(ii)

többszöri szállítás:

c

Ügyintéző:

B.(i)

ártalmatlanítás (1):

c

Tel:

Fax:

(ii)

hasznosítás:

c

Email:

C.

Előre engedélyezett hasznosító létesítmény (2; 3)

Igen

c

Nem

c

2. Importáló/Címzett

azonosító szám:

4. A tervezett szállítások száma:

 

Név:

Címe:

5. Összes tervezett mennyiség (t/m3) (4):

 

6. A szállítás(ok) tervezett ideje (4):

 

Első szállítás időpontja:

 

Utolsó szállítás időpontja:

 

Ügyintéző:

7. Csomagolás módja(i) (5):

 

Tel:

Fax:

Különleges kezelési előírások(6):

Igen:

c

Nem:

c

Email:

11. Ártalmatlanítási / hasznosítási művelet(ek) (2)

 

8. Tervezett szállító(k)

azonosító szám:

D-kód / R-kód (5):

Név (7):

Cím:

Alkalmazott technológia (6):

 

 

 

 

Ügyintéző:

 

Exportálás indoka (1; 6):

 

Tel:

 

Fax:

 

 

Email:

 

12. A hulladék megnevezése és összetétele (6):

Szállítási eszköz (5):

 

 

9. Hulladék származása/termelője (1; 7; 8) azonosító szám:

 

 

Név:

 

 

Cím:

 

 

 

13. Fizikai jellemzők (5):

 

Ügyintéző:

 

 

Tel:

 

Fax:

 

14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat)

Email:

 

(i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.) melléklete:

 

A keletkezés helye és folyamata: (6)

 

(ii) OECD-kód (ha eltér (i)-től ):

 

 

(iii) EK-hulladékjegyzék:

 

10. Ártalmatlanító létesítmény (2):

c

vagy hasznosító létesítmény (2):

c

(iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:

 

azonosító szám:

 

(v) Az importáló ország nemzeti kódja:

 

Név:

 

(vi) Egyéb (részletezve):

 

Cím:

 

(vii) Y-kód:

 

 

(viii) H-kód (5):

 

Ügyintéző:

 

(ix) UN-osztály (5):

 

Tel:

 

Fax:

 

(x) UN-szám:

 

Email:

 

(xi) UN szállítási megnevezés:

 

Az ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye:

 

(xii) Vámtarifaszám (HS):

 

15. Érintett országok (a) az illetékes hatóságok kódjai (ha van) (b), a be- és kilépés megadott helyei (c)

Exportáló/küldő állam

Tranzit állam(ok) (beléptető és kiléptető)

Importáló/rendeltetési állam

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(c)

 

 

 

 

 

 

 

16. A be- és/vagy kiléptető és/vagy export vámhivatal(ok):     (Európai Közösség):

Belépés:

 

Kilépés:

 

Export:

 

17. Exportáló/Bejelentő származási hely/termelő (1) nyilatkozata:

Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződésben foglalt kötelezettségek és megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, illetve lesznek érvényben az országhatárokon át történő szállítások fedezésére.

 

18. Csatolt mellékletek száma

Exportáló/bejelentő neve:

 

Aláírás:

Dátum:

 

 

 

 

Származási hely /termelő neve:

 

Aláírás:

Dátum:

 

HIVATALOS HASZNÁLATRA

19. az importáló – rendeltetési / tranzit (1) / exportáló – küldő ország illetékes hatóságának visszaigazolása (9):

20. A szállításhoz írásban hozzájáruló (1; 8) illetékes hatóság (ország):

Ország:

 

Engedély kelte:

 

A bejelentés beérkezett (dátum):

 

Engedély érvényessége:

 

lejár:

 

Visszaigazolás elküldve (dátum):

 

Speciális feltételek:

Nincs:

c

Ha van, lásd 21. (6):

c

Illetékes hatóság neve:

 

Illetékes hatóság neve:

 

Bélyegző és/vagy aláírás:

 

Bélyegző és/vagy aláírás:

 

 

 

21. A SZÁLLÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉBEN ELŐÍRT FELTÉTELEK VAGY AZ ELUTASÍTÁS INDOKAI

(1) A bázeli egyezmény írja elő.

(2) R 12/R 13 vagy D 13-D 15 művelet esetében kérelemre csatolja a megfelelő információt a következő R 1-R 11 vagy D 1-D 12 létesítményről.

(3) Csak az OECD térségben teljesítendő szállítás esetén töltendő ki és, csak ha B(ii) alkalmazandó.

(4) Többszöri szállítás esetén a részletes jegyzéket csatolni kell.

(5) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a

következő oldalon.

(6) Csatolja a részleteket, ha szükséges.

(7) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több.

(8) Ha nemzeti jogszabály előírja.

(9) Ha az OECD határozat értelmében

alkalmazható.

A bejelentőlapon használandó rövidítések és kódok jegyzéke

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)

D 1    Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba

D 2    Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebomlása stb.)

D 3    Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása stb.)

D 4    Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban stb.)

D 5    Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.)

D 6    Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat

D 7    Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is

D 8    Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a listán szereplő műveletek valamelyikével kezelnek

D 9    Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a listán szereplő műveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; szárítás, kiégetés stb.)

D 10    Hulladékégetés szárazföldön

D 11    Hulladékégetés tengeren

D 12    Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányákban stb.)

D 13    Keverés vagy elegyítés a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D 14    Átcsomagolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D 15    Tárolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)

R 1    Fűtőanyagként történő felhasználás (közvetlen hulladékégetést kivéve) vagy más módon energia előállítására / Elsősorban fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítására

R 2    Oldószer visszanyerés/regenerálás

R 3    Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, az oldószerek kivételével

R 4    Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R 5    Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

R 6    Savak és lúgok regenerálása

R 7    Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

R 8    Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R 9    Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R 10    Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

R 11    Az R 1-R 10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

R 12    Átalakítás az R 1-R 11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

R 13    Tárolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont)

1. Hordó

2. Fahordó

3. Műanyag kanna

4. Doboz

5. Zsák

6. Összetett csomagolás

7. Nyomásálló tartály

8. Ömlesztve

9. Egyéb (részletezve)

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)

UN    H-kód    Megnevezés

osztály

1    H1    Robbanóanyagok

3    H3    Gyúlékony folyadékok

4.1    H4.1    Gyúlékony szilárd anyagok

4.2    H4.2    Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy hulladékok

4.3    H4.3    Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek

5.1    H5.1    Oxidáló anyagok

5.2    H5.2    Szerves peroxidok

6.1    H6.1    Mérgező anyagok (akut)

6.2    H6.2    Fertőzőanyagok

8    H8    Maró (korrozív) anyagok

9    H10    Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy vízzel való érintkezés során

9    H11    Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus hatású)

9    H12    Ökotoxikus anyagok

9    H13    Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk után bármely módon olyan anyag képződik, amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkezik

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)

R = közúton

T = vonaton

S = tengeren

A = légi úton

W = belvízi úton

FIZIKAI JELLEMZŐK (13. pont)

1.    Porszerű/por

2.    Szilárd

3.    Viszkózus/paszta

4.    Iszapszerű

5.    Folyékony

6.    Gáznemű

7.    Egyéb (részletezve)

További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az OECD kódokat és Y-kódokat illetően, az OECD-től és a bázeli egyezmény Titkárságán beszerezhető Útmutatóban / Használati Kézikönyvben található.

B. MELLÉKLET

Notification document for transboundary movements/shipments of waste

EU

1. Exporter – Notifier

Registration No:

3. Notification

No: HU- c c c c c c

Name:

 

Notification concerning

 

Address:

 

A.(i)

Individual shipment:

c

 

(ii)

Multiple shipments:

c

Contact person:

 

B.(i)

Disposal (1):

c

Tel.:

 

Fax:

 

(ii)

Recovery:

c

E-mail:

 

C.

Pre-consented recovery facility (2;3)

Yes

c

No

c

2. Importer – Consignee
Registration No:

 

4. Total intended number of shipments:

 

Name:

 

5. Total intended quantity (t/ m3) (4):

 

Address:

 

6. Intended period of time for shipment(s) (4):

 

First departure:

 

Last departure:

 

Contact person:

 

7. Packaging type(s) (5):

 

Tel.:

 

Fax:

 

Special handling requirements (6):

Yes:

c

No:

c

E-mail:

 

11. Disposal/recovery operation(s) (2)

 

8. Intended carrier(s)

Registration No:

D-code/R-code(5):

 

Name (7):

 

Technology employed (6):

 

Address:

 

 

 

 

Contact person:

 

Reason for export (1;6):

 

Tel.:

 

Fax:

 

 

E-mail:

 

12. Designation and composition of the waste (6):

Means of transport (5):

 

9. Waste generator(s)/producer(s) (1;7;8) Registration No:

 

Name:

 

Address:

 

 

13. Physical characteristics (5):

Contact person:

 

Tel.:

 

Fax:

 

14. Waste identification (fill in relevant codes)

E-mail:

 

(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):

 

Site and process of generation (6):

 

(ii) OECD code (if different from (i)):

 

 

(iii) EC list of wastes:

 

10. Disposal facility (2):

c

or Recovery facility (2):

c

(iv) National code in country of export:

 

Registration No:

 

(v) National code in country of import:

 

Name:

 

(vi) Other (specify):

 

Address:

 

(vii) Y-code:

 

 

(viii) H-code (5):

 

Contact person:

 

(ix) UN class (5):

 

Tel.:

 

Fax:

 

(x) UN number:

 

E-mail:

 

(xi) UN shipping name:

 

Actual site of disposal/recovery:

 

(xii) Customs code(s) (HS):

 

15. Countries/states concerned (a), code No of competent authorities where applicable (b), specific points of exit or entry (c)

State of export/dispatch

State(s) of transit (entry and exit)

State of import/destination

(a)

 

 

 

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

 

 

 

(c)

 

 

 

 

 

 

 

16. Customs offices of entry and/or exit and/or export:    European Community):

Entry:

 

Exit:

 

Export:

 

17. Exporter's/notifier's – generator's/producer's (1) declaration:

I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary

movement

18. Number of

annexes attached

Exporter's/notifier's name:

 

Signature:

Date:

 

 

 

 

Generator's/producer's name

 

Signature:

Date:

 

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES

19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of import – destination/transit (1)/export – dispatch (9):

Country:

Notification received on:

Acknowledgement sent on:

Name of competent authority:

Stamp and/or signature:

20. Written consent (1;8) to the movement provided by the competent authority of (country):

Consent given on:

 

Consent valid from:

 

until:

 

Specific conditions:

No:

c

If Yes, see block 21 (6):

c

Name of competent authority:

 

Stamp and/or signature:

 

 

21. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT OR REASONS FOR OBJECTING

 

(1)    Required by the Basel Convention

(2)    In the case of an R 12/R 13 or D 13–D 15 operation, also attach corresponding information on the subsequent R 1–R 11 or D 1–D 12 facilit(y)ies when required

(3)    To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies

(4)    Attach detailed list if multiple shipments

(5)    See list of abbreviations and codes on the next page

(6)    Attach details if necessary

(7)    Attach list if more than one

(8)    If required by national legislation

(9)    If applicable under the OECD Decision

List of abbreviations and codes used in the notification document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

D 1    Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)

D 2    Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

D 3    Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)

D 4    Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

D 5    Specially engineered landfill, (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)

D 6    Release into a water body except seas/oceans

D 7    Release into seas/oceans including sea-bed insertion

D 8    Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list

D 9    Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.)

D 10    Incineration on land

D 11    Incineration at sea

D 12    Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.)

D 13    Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list

D 14    Repackaging prior to submission to any of the operations in this list

D 15    Storage pending any of the operations numbered in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)

R 1    Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy/use principally as a fuel or other means to generate energy

R 2    Solvent reclamation/regeneration

R 3    Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

R 4    Recycling/reclamation of metals and metal compounds

R 5    Recycling/reclamation of other inorganic materials

R 6    Regeneration of acids or bases

R 7    Recovery of components used for pollution abatement

R 8    Recovery of components from catalysts

R 9    Used oil re-refining or other reuses of previously used oil

R 10    Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

R 11    Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10

R 12    Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11

R 13    Accumulation of material intended for any operation in this list.

PACKAGING TYPES (block 7)

1.    Drum

2.    Wooden barrel

3.    Jerrican

4.    Box

5.    Bag

6.    Composite packaging

7.    Pressure receptacle

8.    Bulk

9.    Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)

UN    H-code    Characteristics

Class

1    H1    Explosive

3    H3    Flammable liquids

4.1    H4.1    Flammable solids

4.2    H4.2    Substances or wastes liable to spontaneous combustion

4.3    H4.3    Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases

5.1    H5.1    Oxidising

5.2    H5.2    Organic peroxides

6.1    H6.1    Poisonous (acute)

6.2    H6.2    Infectious substances

8    H8    Corrosives

9    H10    Liberation of toxic gases in contact with air or water

9    H11    Toxic (delayed or chronic)

9    H12    Ecotoxic

9    H13    Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above

MEANS OF TRANSPORT (block 8)

R = Road

T = Train/rail

S = Sea

A = Air

W = Inland waterways

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)

1.    Powdery/powder

2.    Solid

3.    Viscous/paste

4.    Sludgy

5.    Liquid

6.    Gaseous

7.    Other (specify)

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.

2. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez25

A. MELLÉKLET

Kísérő dokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

EU

1. Vonatkozó bejelentés száma:

2. Szállítmányok sorszáma/száma:

3. Exportáló/ Bejelentő

Azonosító szám:

Név:

Cím:

Ügyintéző:

4. Importőr- Címzett

Azonosító szám:

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:

Fax:

Tel:

Fax:

Email:

Email:

5. Tényleges mennyiség:

t:

m3:

6. A szállítás tényleges időpontja:

7. Csomagolás

módja(i) (1):

Csomagok száma:

Különleges kezelési előírások: (2)

Igen:

c

Nem:

c

8.(a) Első szállító (3):

Azonosító szám:

Név:

Cím:

Tel:

Fax:

Email:

8.(b) Második szállító:

Azonosító szám:

Név:

Cím:

Tel:

Fax:

Email:

8.(c) Utolsó szállító:

Azonosító szám:

Név:

Cím:

Tel:

Fax:

Email:

- - - - - - - A szállító képviselője tölti ki - - - - - - -

Háromnál több szállító (2)

c

Szállítás módja (1):

Az átadás időpontja:

Aláírás:

Szállítás módja (1):

Az átadás időpontja:

Aláírás:

Szállítás módja (1):

Az átadás időpontja:

Aláírás:

9. Hulladék származása/termelője (4; 5; 6):

Azonosító szám:

Név:

Cím:

Ügyintéző:

12. A hulladék megnevezése és összetétele (2):

13. Fizikai jellemzők (1):

Tel:

Fax:

Email:

Hulladék keletkezési helye (2):

14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat)

(i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.) melléklete:

(ii) OECD kód [ha eltér (i)-től]:

(iii) EK hulladékjegyzék:

(iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:

(v) Az importáló ország nemzeti kódja:

(vi) Egyéb (részletezve):

(vii) Y kód:

(viii) H kód (1):

(ix) UN osztály(1):

(x) UN szám:

(xi) UN szállítási megnevezés:

(xii) Vámtarifaszám (HS):

10. Ártalmatlanító létesítmény

c

vagy hasznosító létesítmény

c

Azonosító szám:

 

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:

Fax:

 

Email:

Ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye(2)

11. Ártalmatlanítási/hasznosítási művelet(ek)

D-kód / R-kód (1):

15. Exportáló/bejelentő – származási hely/hulladéktermelő (4) nyilatkozata

Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződésben foglalt kötelezettségek és megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, illetve lesznek érvényben az országhatárokon át történő szállítások fedezésére és az érintett országok illetékes hatóságainak összes szükséges hozzájárulásával rendelkezem.

Név:

 

Aláírás:

Dátum:

 

16. Kiegészítő információ bekérése esetén a határátlépésbe bevont további személyek használatára

AZ ÁRTALMATLANÍTÓ / HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY TÖLTI KI

17. A szállítmány megérkezése ártalmatlanításra

c

vagy hasznosításra

c

18. Igazolom, hogy az ártalmatlanítás/hasznosítás a fentiek szerint megtörtént

A szállítmány érkezésének időpontja:

 

Elfogadva:

c

Elutasítva*:

c

Dátum:

Érkezett mennyiség:

kg:

 

liter:

* azonnal lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal

 

Az ártalmatlanítás/hasznosítás várható dátuma:

Név:

Az ártalmatlanítás/hasznosítás módja (1):

Dátum:

Név:

Aláírás:

Aláírás és bélyegző:

(1) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a következő oldalon

(2) Csatolja a részleteket, ha szükséges.

(3) Háromnál több szállító esetén csatolja a 8. pont (a,b,c) szerinti információkat,

(4) A bázeli egyezmény írja elő

(5) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több.

(6) Ha nemzeti jogszabály előírja

A VÁMHIVATALOK TÖLTIK KI (ha a nemzeti jogszabályok előírják)

19. EXPORTÁLÓ/KÜLDŐ ORSZÁG, VAGY KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

20. IMPORTÁLÓ/CÉLORSZÁG VAGY BELÉPTETŐ VÁMHIVATAL

Az ebben a kísérő dokumentumban megjelölt hulladék elhagyta

Az ebben a kísérő dokumentumban megjelölt hulladék belépett

az országot (dátum):

 

az országba (dátum):

 

Aláírás:

 

Aláírás:

 

Bélyegző:

Bélyegző:

 

 

21. A TRANZITORSZÁG VÁMHIVATALAINAK BÉLYEGZŐJE

Ország neve :

Ország neve :

Belépés:

Kilépés:

Belépés:

Kilépés:

 

 

 

Ország neve :

Ország neve :

Belépés:

Kilépés:

Belépés:

Kilépés:

 

 

 

A kísérő dokumentumban használt rövidítések és kódok jegyzéke

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)

D 1    Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba

D 2    Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebomlása stb.)

D 3    Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása stb.)

D 4    Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban stb.)

D 5    Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.)

D 6    Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat

D 7    Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is

D 8    Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a listán szereplő műveletek valamelyikével kezelnek

D 9    Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a listán szereplő műveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; szárítás, kiégetés stb.)

D 10    Hulladékégetés szárazföldön

D 11    Hulladékégetés tengeren

D 12    Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányákban stb.)

D 13    Keverés vagy elegyítés a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D 14    Átcsomagolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D 15    Tárolás a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)

R 1    Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítására / Elsősorban fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítására

R 2    Oldószer visszanyerés/regenerálás

R 3    Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, az oldószerek kivételével

R 4    Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R 5    Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

R 6    Savak és lúgok regenerálása

R 7    Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

R 8    Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R 9    Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R 10    Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

R 11    Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

R 12    Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

R 13    Tárolása a listán szereplő műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont)

1. Hordó

2. Fahordó

3. Műanyag kanna

4. Doboz

5. Zsák

6. Összetett csomagolás

7. Nyomásálló tartály

8. Ömlesztett

9. Egyéb (részletezve)

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)

UN    H kód    Megnevezés

osztály

1    H1    Robbanóanyagok

3    H3    Gyúlékony folyadékok

4.1    H4.1    Gyúlékony szilárd anyagok

4.2    H4.2    Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy hulladékok

4.3    H4.3    Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek

5.1    H5.1    Oxidáló anyagok

5.2    H5.2    Szerves peroxidok

6.1    H6.1    Mérgező anyagok (akut)

6.2    H6.2    Fertőzőanyagok

8    H8    Maró (korrozív) anyagok

9    H10    Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy vízzel való érintkezés során

9    H11    Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus hatású)

9    H12    Ökotoxikus anyagok

9    H13    Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk után bármely módon olyan anyag képződik, amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkezik

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)

R = közúton

T = vonaton

S = tengeren

A = légi úton

W = belvízi úton

FIZIKAI JELLEMZŐK (13. pont)

1. Porszerű/por

2. Szilárd

3. Viszkózus/paszta

4. Iszapszerű

5. Folyékony

6. Gáznemű

7. Egyéb (részletezve)

További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az OECD kódokat és Y-kódokat illetően, az OECD-től és a bázeli egyezmény Titkárságán beszerezhető Útmutatóban / Használati Kézikönyvben található.

B. MELLÉKLET

Movement document for transboundary movements/shipments of EU waste

 

1. Corresponding to notification No:

2. Serial/total number of shipments:

/

3. Exporter - Notifier

Registration No:

4. Importer – Consignee

Registration No:

Name:

Address:

Name:

Address:

Contact person:

Contact person:

Tel.:

 

Fax:

 

Tel.:

 

Fax:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

5. Actual quantity:

t:

 

m3:

 

6 Actual date of shipment:

 

7. Packaging

Type(s) (1):

 

Number of packages:

 

Special handling requirements: (2)

Yes:

c

No:

c

8.(a) 1st carrier (3):

8.(b) 2nd carrier:

8.(c) Last carrier:

Registration No:

 

Registration No:

 

Registration No:

 

Name:

 

Name:

 

Name:

 

Address:

 

Address:

 

Address:

 

 

 

 

Tel.:

 

Tel.:

 

Tel.:

 

Fax:

 

Fax:

 

Fax:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

- - - - - - - To be completed by carrier's representative - - - - - - -

More than 3 carriers (2)

c

Means of transport (1):

 

Means of transport (1):

 

Means of transport (1):

 

Date of transfer:

 

Date of transfer:

 

Date of transfer:

 

Signature:

 

Signature:

 

Signature:

9. Waste generator(s)/producer(s) (4; 5; 6):

12. Designation and composition of the waste (2):

Registration No:

 

 

Name:

 

 

Address:

 

 

 

 

Contact person:

 

13.Physical characteristics (1):

 

Tel.:

 

Fax:

 

 

E-mail:

 

14.Waste identification (fill in relevant codes)

Site of generation (2):

 

(i) Basel Annex VIII [or IX if applicable]:

 

10. Disposal facility

c

or recovery facility

c

(ii) OECD code (if different from (i)):

 

Registration No:

 

(iii) EC list of wastes:

 

Name:

 

(iv) National code in country of export:

 

Address:

 

(v) National code in country of import:

 

 

(vi) Other (specify):

 

Contact person:

 

(vii) Y-code:

 

Tel.:

 

Fax:

 

(viii) H-code (1):

 

E-mail:

 

(ix) UN class (1):

 

Actual site of disposal/recovery (2):

 

(x) UN number:

 

11. Disposal/recovery operation(s)

(xi) UN shipping name:

 

D-code/R-code (1):

 

(xii) Customs code(s) (HS):

 

15. Exporter's - notifier's/generator's/producer's (4) declaration:

I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned.

Name:

 

Signature:

Date:

 

16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required

TO BE COMPLETED BY DISPOSAL /RECOVERY FACILITY

17. Shipment received at disposal facility

c

or recovery facility

c

18. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed.

Date of reception:

 

Accepted:

c

Rejected*:

c

Quantity received:

kg:

 

litre:

 

* immediately contact competent authorities

Date:

Approximate date of disposal/recovery:

Disposal/recovery operation (1):

Date:

Name:

Signature:

Name:

Signature and stamp:

(1) See list of abbreviations and codes on the next page

(2) Attach details if necessary

(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a,b,c)

(4) Required by the Basel Convention

(5) Attach list if more than one

(6) If required by national legislation

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)

19. COUNTRY OF EXPORT - DISPATCH OR CUSTOMS OFFICE OF EXIT

20.COUNTRY OF IMPORT - DESTINATION OR CUSTOMS OFFICE OF ENTRY

The waste described in this movement document left the

The waste described in this movement document entered

country on:

 

the country on:

 

Signature:

 

Signature:

 

Stamp:

Stamp:

 

 

21. STAMPS OF CUSTOMS OFFICES OF TRANSIT COUNTRIES

Name of country:

Name of country:

Entry:

Exit:

Entry:

Exit:

 

 

 

Name of country:

Name of country:

Entry:

Exit:

Entry:

Exit:

 

 

 

List of abbreviations and codes used in the movement document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

D 1    Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)

D 2    Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

D 3    Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)

D 4    Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

D 5    Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment)

D 6    Release into a water body except seas/oceans

D 7    Release into seas/oceans including sea-bed insertion

D 8    Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list

D 9    Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination)

D 10    Incineration on land

D 11    Incineration at sea

D 12    Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.)

D 13    Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list

D 14    Repackaging prior to submission to any of the operations in this list

D 15    Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)

R 1    Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy/use principally as a fuel or other means to generate energy

R 2    Solvent reclamation/regeneration

R 3    Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

R 4    Recycling/reclamation of metals and metal compounds

R 5    Recycling/reclamation of other inorganic materials

R 6    Regeneration of acids or bases

R 7    Recovery of components used for pollution abatement

R 8    Recovery of components from catalysts

R 9    Used oil re-refining or other reuses of previously used oil

R 10    Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

R 11    Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10

R 12    Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11

R 13    Accumulation of material intended for any operation in this list

PACKAGING TYPES (block 7)

1.    Drum

2.    Wooden barrel

3.    Jerrican

4.    Box

5.    Bag

6.    Composite packaging

7.    Pressure receptacle

8.    Bulk

9.    Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)

UN class    H-code    Characteristics

1    H1    Explosive

3    H3    Flammable liquids

4.1    H4.1    Flammable solids

4.2    H4.2    Substances or wastes liable to spontaneous combustion

4.3    H4.3    Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases

5.1    H5.1    Oxidising

5.2    H5.2    Organic peroxides

6.1    H6.1    Poisonous (acute)

6.2    H6.2    Infectious substances

8    H8    Corrosives

9    H10    Liberation of toxic gases in contact with air or water

9    H11    Toxic (delayed or chronic)

9    H12    Ecotoxic

9    H13    Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above

MEANS OF TRANSPORT (block 8)

R = Road    T = Train/rail

S = Sea    A = Air

W = Inland waterways

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)

1.    Powdery/powder

2.    Solid    5.    Liquid

3.    Viscous/paste    6.    Gaseous

4.    Sludgy    7.    Other (specify)

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.

3. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez26

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK
AZ R. 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSEIBEN FOGLALTAK SZERINT

A szállítmányra vonatkozó információ (1)

Sorszám: c c c c c c /HU

1. A szállítást szervező személy:

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:     Fax:

E-mail:

2. Importáló/Címzett

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:     Fax:

E-mail:

3. Tényleges mennyiség: t : m3:

4. A szállítás tényleges dátuma:

5.(a) 1. szállító(2):

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:

Fax:

E-mail:

Szállítás módja:

Átadás kelte:

Aláírás:

5.(b) 2. szállító:

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:

Fax:

E-mail:

Szállítás módja:

Átadás kelte:

Aláírás:

5.(c) 3. szállító:

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:

Fax:

E-mail:

Szállítás módja:

Átadás kelte:

Aláírás:

6. A hulladék származási helye (3):

Eredeti hulladéktermelő, másodlagos hulladéktermelő vagy gyűjtő

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:    Fax:

E-mail:

8. Hasznosítási művelet (vagy adott esetben ártalmatlanítási művelet, a 3. cikk (4) bekezdésben említett hulladék esetén):

R-kód / D-kód:

9. A hulladék szokásos megnevezése:

7. Hasznosító létesítmény c Laboratórium c

Név:

Cím:

Ügyintéző:

Tel:    Fax:

E-mail:

10. Hulladék azonosítója (írja be a következő kódokat):

(i) A bázeli egyezmény IX. melléklete:

(ii) OECD kód [ha eltér (i)-től]:

(iii) IIIA. melléklet:(4)

(iv) IIIB. melléklet:(5)

(v) EK hulladékjegyzék:

(vi) Nemzeti kód:

11. Érintett országok/állam(ok):

Exportáló/küldő

Tranzit

Importáló/célország

 

 

 

 

12. A szállítást szervező személy nyilatkozata: Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződés van érvényben a címzettel [nem szükséges a R. 3. cikk (4) bekezdésében említett hulladék esetén]:

Név:     Dátum:     Aláírás:

13. Címzett aláírása a hulladék beérkezésekor:


Név:     Dátum:     Aláírás:

A HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY VAGY A LABORATÓRIUM TÖLTI KI:

14. A szállítmány beérkezése a hasznosító létesítménybe c vagy laboratóriumba: c    

Érkezett mennyiség : kg:     liter:

Név:     Dátum:     Aláírás:

(1)    A zöldlistás és hasznosítási vagy laboratóriumi analízis célú rendeltetéssel küldött szállítmányokat kísérő információ az 1013/2006/EK rendelet értelmében. A dokumentum kitöltésével kapcsolatban lásd még az 1013/2006/EK rendelet IC. mellékletében szereplő külön utasításokat.

(2)    Háromnál több szállító esetén az 5. a), b), c) rovat szerinti információkat kell csatolni.

(3)    Ha a szállítmányt szervező személy nem a hulladéktermelő vagy a gyűjtő, a hulladéktermelőről vagy a gyűjtőről információt kell szolgáltatni.

(4)    Az 1013/2006/EK rendelet III A. mellékletének megfelelően megadott vonatkozó kódot/kódokat adott esetben egymást követően kell alkalmazni. A bázeli egyezmény egyes sorai, például a B1100, B3010 és B3020 sor csak bizonyos hulladékokra korlátozódnak a III A. mellékletnek megfelelően.

(5)    Az 1013/2006/EK rendelet III B. mellékletében felsorolt BEU-kódokat kell alkalmazni.

4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez27

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

 

A

B

I.

Közúti szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

 

 

 

 

1.

Szerbia

Röszke

NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke

6758 Röszke, Pf. 8

Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299

e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu

2.

Ukrajna

Záhony

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony

4625 Záhony, Pf. 6

Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153

e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu

II.

Vasúti szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Szerbia

Kelebia

NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely

6422 Tompa, Szabadföld 104.

Fax: +36-77-554-027

e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu

4.

Ukrajna

Záhony, Eperjeske

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Záhony, Eperjeske

4625 Záhony, Pf. 6

Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153

e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu

III.

Vízi szállítás esetén (Duna)

Cím, fax, e-mail

1.

Szerbia

Mohács

NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Mohács

7700 Mohács, Budapesti ou. 14/B

Fax: +36-69-511-131

e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu

IV.

Légi szállítás esetén

Cím, fax, e-mail

1.

Budapest–Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

 

NAV Repülőtéri Igazgatóság

Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

1675 Budapest, Pf. 40.

Fax:+36-1-296-8761

e-mail: repig_1@nav.gov.hu

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!