nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről
2021-02-03
infinity
47
Jogszabály

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezete1

1. §2 Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános rendőri szerv) központi szerve az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), székhelyét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1)3 Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:

a) a Készenléti Rendőrség,

b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

c)4

d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,

e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,

f)5 a Nemzetközi Oktatási Központ.

(2)6 Az általános rendőri szerv (1) bekezdésben meghatározott szerveinek székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

(3)7 A Készenléti Rendőrség az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(4)8 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(5)9

(6)10 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(7)11 A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(8)12 A Nemzetközi Oktatási Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

3. § (1) A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) önálló feladat- és hatáskörrel működnek.

(2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

4. § (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működnek, elnevezésüket és székhelyüket a 2. melléklet állapítja meg.

(2)13 A határrendészeti kirendeltségek az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel, a külön jogszabályban meghatározott határterületen végzik a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat. A határrendészeti kirendeltségek elnevezését és székhelyét a 3. melléklet állapítja meg.

5. § (1) A rendőr-főkapitányság, továbbá a rendőrkapitányság szervezetében rendőrőrs szervezhető. A rendőrőrs feladat- és hatásköri önállósággal nem rendelkező szervezeti elem.

(2) A rendőr-főkapitányság alapító okirata határozza meg a rendőr-főkapitánysághoz vagy a rendőrkapitánysághoz tartozó rendőrőrsöket.

5/A. §14 (1) A rendőr-főkapitányságok és az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei középirányító szerve az ORFK.

(2)15 Az ORFK középirányítói feladatai ellátása során kezeli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § j) pontjában meghatározott adatokat.

Az általános rendőri szerv szerveinek feladat- és hatásköre16

6. § (1) Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:

a)17 nyomozó hatósági jogkört gyakorol és titkos információgyűjtést végez, továbbá ellátja ezen feladatok végrehajtásának szakmai irányítását,

b)18 ellátja a büntetőeljárással összefüggésben a személyi védelmi feladatok (a továbbiakban: személyi védelem), továbbá a büntetőeljárásban részt vevők Védelmi Programja (a továbbiakban: Védelmi Program) végrehajtásának szakmai irányítását és az egyes speciális működési kiadások ellenőrzését,

c) országos bűnügyi értékelő-elemző tevékenységet végez, bűnügyi statisztikai feladatokat lát el,

d)19

e)20 végzi a rendőrség áldozatsegítői és bűnmegelőzési tevékenységével összefüggő feladatok szakmai irányítását,

f)21 adatokat szolgáltat a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére,

g)22 dönt a bűnüldözési feladatoknak az általános rendőri szerv szervei közötti munkamegosztásáról és az együttműködés kereteinek meghatározásáról,

h) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, illetőleg nyilvántartási) rendszerek folyamatos működtetéséről,

i)23

j)24 központi nyilvántartást vezet a büntetőeljárás során lefoglalt, valamint más, jogszabályban meghatározott módon a Rendőrség birtokába került kábítószerekről, pszichotróp anyagokról és egyes kábítószer-prekurzorokról, valamint elkobzásuk esetén dönt azok további sorsáról, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadás végrehajtásáról,

k)25

l)26

m)27

n)28

(2) Az ORFK rendészeti feladatkörében:

a)29 ellátja – a szabálysértésekről szóló jogszabályok alapján – az általános rendőri szerv központi szervének feladatait, valamint a szabálysértési végrehajtási jogsegéllyel kapcsolatos központi hatósági feladatokat;

b)30 szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c)31 szervezi és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;

d) koordinálja és ellenőrzi a nukleáris és a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos rendőrségi feladatokat;

e) ellátja a rendőr-főkapitányságok államhatár őrizetével, az államhatár rendjének fenntartásával, a határforgalom-ellenőrzésével a nemzetközi határrendészeti feladatokkal kapcsolatos tevékenységének, valamint a külföldieknek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatok szakirányítását, gondoskodik a határbiztonsági rendszer részét képező határrendészeti rendszer működtetéséről;

f) irányítja

fa) a határrend fenntartására, a határrend-sértések és határesemények megelőzésére, kivizsgálására, rendezésére létrehozott területi szintű szervek munkáját,

fb)32 a rendőrség hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; valamint a személyek államhatáron történő átadás-átvételét és hatósági átszállítását,

fc)33

g) koordinálja a nemzetközi összekötő tiszti rendszer (kiküldött szakértők, hazai összekötő tisztek) szakmai működtetését;

h)34

i)35 működteti a Nemzeti Futball Információs Pontot;

j)36 ellátja

ja) a rendőrségi fogvatartás végrehajtásával,

jb) a csapatszolgálati feladatok végrehajtására vonatkozó felkészüléssel, valamint a rendezvények biztosításával,

jc) a rendőrségi objektumok őrzés-védelmével,

jd) a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint

je) a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel

összefüggő szakirányítási feladatokat.

(3) Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében

a) felügyeli a fegyverekkel, lőszerekkel és lőterekkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtását, hatósági feladatokat lát el,

b)37

c)38 az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatokat lát el,

d)39 ellátja a rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényről vezetett nyilvántartással, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványa és szolgálati jelvénye kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálásával összefüggő hatósági feladatokat,

e)40 felügyeli a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági tevékenységet, hatósági feladatokat lát el,

f)41 a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal és a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat lát el,

g)42 dönt a jogerősen elkobzott kábítószerek, pszichotróp anyagok jogszabályban meghatározott célra történő felhasználásáról,

h)43 lefolytatja – a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével – a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a létesítményi tűzoltóság, az önkéntes tűzoltó egyesület, a Magyar Honvédség, a Legfőbb Ügyészség és a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére, valamint a hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó hatósági eljárást, a rendőr-főkapitányságok megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése, illetve visszavonása tárgyában hozott első fokú döntésével szemben benyújtott fellebbezéseket másodfokon elbírálja, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

i)44 eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével – az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag rendkívüli halála esetén,

j)45 ellátja a személyek államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos hatósági feladatokat, és másodfokon eljár az idegenrendészeti jogszabályokban meghatározott esetekben,

k)46 a határrend fenntartásával, a határrend-sértések és határesemények megelőzésével, kivizsgálásával kapcsolatos hatósági feladatokat lát el,

l)47 ellátja a fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, működésével, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági őrzés elrendelésével és a fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, lőszerrel és más kényszerítő eszközzel való ellátásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

m)48 engedélyezi a fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, lőszerrel és más kényszerítő eszközzel való ellátását,

n)49 a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként fogadja a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplőnek a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó bejelentését,

o)50 másodfokon elbírálja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (5) bekezdése alapján a területi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

p)51 ellátja a több megye területén vagy országosan, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet és az irányítása alá tartozó szervek szervezetében működő fegyveres biztonsági őrségek tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat, és felügyeli e fegyveres biztonsági őrségek tevékenységét,

q)52 ellátja a p) pontba nem tartozó fegyveres biztonsági őrségek tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. § (1) bekezdés a), d), e), h) és i) pontjában meghatározott hatósági feladatokat,

r)53 felügyeli és ellenőrzi a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság fegyveres biztonsági őrségekkel kapcsolatos tevékenységét,

s)54 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panaszügyekben a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság által hozott döntések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.

(3a)55 Az ORFK gazdasági feladatkörében ellátja a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti központi bírságkezelő szerv feladatait.

(4)56 Az ORFK középirányító szervként – az Rtv.-ben foglalt irányítási feladatok mellett –

a) gyakorolja a rendőr-főkapitányságok gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

b) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a rendőr-főkapitányságoknak a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel kísérésében,

c) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a rendőr-főkapitányságok döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

d) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

e) rendőr-főkapitányságokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

7. §57 A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény szerinti közérdekű használati jog gyakorlójaként az Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki azzal, hogy az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek és személyek az ingatlant használhassák.

7/A. §58 (1) A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti, a polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt (a továbbiakban: engedély) engedélyező hatóságként az ORFK-t (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki.

(2) A kijelölő hatóság eljárására a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény, a megfelelőségértékelő szervezet kijelölése során a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet és a polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései mellett a (3)–(5) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók.

(3) A kijelölő hatóság az engedély kiadása során pártatlanul, szakszerűen és objektíven jár el.

(4) A kijelölő hatóság nem nyújthat vagy végezhet a megfelelőségértékelő szervezetek által nyújtott szolgáltatást, valamint szakmai tanácsadást a megfelelőségértékelő szervezet szakterületén.

(5) A kijelölő hatóság az engedély kiadására irányuló eljárás során a tudomására jutott információkat más gazdasági szereplőnek nem adhatja át.

8. §59 (1)60 A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt megjelölt szerv kivételével az ORFK az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei tekintetében a 6. § (4) bekezdése szerinti középirányító szervi feladatokat – az Rtv.-ben meghatározott kivételekkel – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján látja el.

(2)61 A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság tekintetében az ORFK a 6. § (4) bekezdése szerinti középirányító szervi feladatokat – az Rtv.-ben meghatározott kivételekkel – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján látja el.

9. §62 A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként

a) részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok végrehajtásában,

b)63 részt vesz a védett személyekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában, valamint ellátja – a Honvéd Vezérkar főnöke kivételével – a Honvédelmi Tanács állandó személyvédelemben nem részesülő tagjainak védelmét, továbbá – a legfőbb ügyész és a miniszterelnök védelmével összefüggő feladatok kivételével – ellátja a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait, ennek keretében

ba) végzi a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – védett személyek részvételével megtartott – rendezvények biztosításához kapcsolódó rendőrségi feladatok előkészítését,

bb) irányítja a rendőrségi feladatok előkészítését és végrehajtását,

bc) együttműködik a személy- és létesítményvédelmi feladatok biztosításában érdekelt és a biztosítás végrehajtásában közvetlenül érintett hazai, valamint külföldi szervekkel és szervezetekkel,

bd) gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott gépjármű szolgáltatással összefüggő feladatok technikai és személyi feltételeinek biztosításáról,

c) részt vesz a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérésében,

d) ellátja a különleges szállítmányok őrzésével kapcsolatos feladatokat,

e) részt vesz az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben,

f)64 –, a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint k) pontjában meghatározottakra figyelemmel, valamint a 11. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt feladat kivételével – a rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatokat lát el, valamint végzi a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,

g) a személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatot lát el,

h)65 végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

i) ellátja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, valamint különösen nagy, illetve különösen jelentős értékű kábítószer szállítmányok biztosítását,

j) végrehajtja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatokat,

k) ellátja a belföldi állami futárszolgálat tevékenységét,

l) segítséget nyújt a területi és a helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási feladatainak ellátásához,

m)66 biztosítja a rendőri csapattevékenységre történő kiképzést és továbbképzést, gyűjti és elemzi e feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges információkat,

n)67 rendvédelmi repüléssel, valamint polgári repüléssel kapcsolatos légirendészeti hatósági feladatot lát el, továbbá gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat,

o)68 ellátja a Védelmi Program végrehajtásából fakadó feladatokat, valamint közreműködik a személyi védelmi feladatok ellátásában,

p)69 titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,

q)70 a nemzetközi, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében szükséges feladatokat,

r)71 feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában,

s)72 a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren közreműködik a nemzetközi és belföldi polgári repülés elleni jogellenes cselekmények védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában,

t)73 a titkos információgyűjtésre, illetve leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek felkérése alapján végrehajtja a határon átnyúló megfigyeléseket, valamint ellenőrzött szállításokat,

u)74 a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését,

v)75 a p)–r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végrehajtja a körözési eljárással összefüggő feladatokat, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint körözési tevékenységet végez,

w)76 a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel bűnügyi technikai feladatokat lát el, ennek keretében végzi a meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a gyakorlati tevékenységet, illetve végzi az általános rendőri szerv bűnügyi technikai tevékenységének szakmai irányítását.

9/A. §77 A Készenléti Rendőrség országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt költségvetési, vagyongazdálkodási feladatok ellátását.

10. § (1)78 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az ORFK – a rendészeti főigazgatója útján ellátott – irányításával önálló szervként, országos illetékességgel ellátja

a) a nemzetközi és belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos feladatokat,

b)79 a 11. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott kivétellel a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés védelmi feladatok szakmai felügyeletét,

c)80

(2)81 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

a) határellenőrzési és más határrendészeti feladatokat lát el,

b) titkos információgyűjtést folytat, nyomozó hatósági, közigazgatási és közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat lát el,

c) a 13. §-ban meghatározott idegenrendészeti és menedékjogi feladatokat lát el,

d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,

e) törvényben meghatározott esetben légiközlekedési, közrendvédelmi bírságot állapít meg.

(2a)82 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményének területén ellátja a (2) bekezdés b), d), és e) pontjában meghatározott feladatokat.

(3)83 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest, Pest megye területén ellátja

a)84 a 11. § (2) bekezdés gd)–ge) alpontjában meghatározott feladatokat;

b) az ideiglenes légi határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat.

(4)85 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

a) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint

b) a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményében működtetett fegyveres biztonsági őrség tekintetében

ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat, valamint első fokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panaszt.

10/A. §86

10/B. §87 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt alábbi feladatokat:

a) nemzetközi szerződések és viszonosság alapján kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi, valamint a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel;

b)88 háttértámogatást és ellátást biztosít az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz-alkalmazásra feljogosított szervei részére, valamint nemzetközi és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja a határon átnyúló, fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat;

c)89 titkos információgyűjtést folytat, gondoskodik a titkos információgyűjtő eszközök és a leplezett eszközök biztosításáról, továbbá a titkos információgyűjtés és a leplezett eszköz-alkalmazás módszereinek szakszerű végrehajtásáról;

d)90 gazdálkodik az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz-alkalmazásra feljogosított szervei speciális működési kiadásait biztosító elkülönített előirányzattal;

e)91 végzi a rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat;

f) körözési nyilvántartási rendszer útján ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő vagy elhelyezett figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat;

g) a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint;

h) a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.

10/C. §92 A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.

10/D. §93 (1) A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ országos illetékességgel végzi az oktatással, képzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős és sporttevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmasságával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat:

a) a rendőrség oktatási, kiképzési stratégiája alapján véleményezi, kidolgozza a rendőrséget érintő oktatási, képzési, kiképzési szakmai anyagokat,

b) kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,

c) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát,

d) együttműködik a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel,

e) képviseli a rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben,

f) tervezi, előkészíti, megszervezi és végrehajtja a rendőrség szakképesítést biztosító képzéseit és az azokhoz kapcsolódó vizsgáztatást,

g) tervezi és előkészíti, valamint az általa lefolytatott képzések vonatkozásában megszervezi és végrehajtja a rendőrség állománya részére a munkakör betöltéséhez szükséges szaktanfolyamokat, a belső képzéseket, továbbképzéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatást,

h) elvégzi a képzésekhez, oktatásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt adminisztrációt,

i) működteti a rendőrség vizsgaközpontját.

(2) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 89. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ döntés-előkészítő feladatokat lát el.

10/E. §94 A Nemzetközi Oktatási Központ országos illetékességgel végzi a nemzetközi és nyelvi oktatással, képzéssel, konferenciákkal, értekezletekkel, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben a hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat, ennek keretében:

a) kapcsolatot tart a Nemzetközi Rendészeti Akadémiával (a továbbiakban: ILEA) és a Közép-Európai Rendőrakadémiával (a továbbiakban: KERA) és ellátja az ezzel összefüggő logisztikai feladatokat,

b) részt vesz az Európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: CEPOL) működtetésében, vezetőtestületében, bizottságaiban és munkacsoportjaiban, végzi a koordinációval, tanfolyamszervezéssel, továbbá a tagállamokban megrendezésre kerülő tanfolyamok magyar oktatóinak és résztvevőinek delegálásával kapcsolatos feladatokat, végzi a CEPOL Titkárság székhelyéül szolgáló 1066 Budapest, Ó utca 27. szám alatti épület fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

c) működteti a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát (ICOFI), ellátja a logisztikai feladatokat és személyzetet biztosít,

d) személyzetet biztosít az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda és a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda részére,

e) koordinálja és támogatja az Európai Unióban, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetében való tagságból és más nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó oktatási és képzési feladatokat,

f) nemzetközi szervezetek felkérése alapján belföldön és külföldön végrehajtja a szakmai képzéseket, tanácsadókat és specialistákat biztosít, továbbá közreműködik a rendvédelmi reformok, kutatások végrehajtásában,

g) nyelvi képzést és vizsgáztatást szervez,

h) szervezi a feladatkörébe utalt hazai és nemzetközi konferenciákat, képzéseket, demonstrációs bemutatókat,

i) nemzetközi rendészeti képzésekkel kapcsolatosan koordinációs feladatokat lát el,

j) rendészettel kapcsolatos és humán alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végez, valamint ilyen kutatásokat támogat,

k) gondoskodik a tevékenységéből származó ismeretek, tapasztalatok hazai terjesztéséről, publikálásáról, szakmai hasznosításáról.

11. § (1) A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:

a)95 nyomozó hatósági jogkört gyakorol, titkos információgyűjtést végez,

b) ellátja a bűnmegelőzési és áldozatsegítői feladatokat,

c)96 ellátja a Védelmi Program végrehajtásával összefüggésben hatáskörébe utalt feladatokat,

d)97 körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,

e) bűnmegelőzési, bűnüldözési adatszolgáltatást lát el,

f) ellátja a nemzetközi rendőri együttműködésből rá háruló feladatokat.

(2)98 A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) értékeli és elemzi a közbiztonság illetékességi területén történő alakulását,

b) szabálysértési feladatokat lát el,

c) szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,

d) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat lát el,

e)99 ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, baleset-megelőzési tevékenységet végez, biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását a gyorsforgalmi úthálózat tekintetében,

f) a határrendészeti feladatok tekintetében szakmai irányítói jogkört gyakorol határrendészeti kirendeltségek és a határrendészeti feladatokat ellátó rendőrkapitányságok felett,

g) működteti a megye határbiztonsági rendszerét, amelynek keretén belül

ga) külső határon ellátja a határőrizeti, határforgalomellenőrzési, az államhatár rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

gb) belső határon ellátja az államhatár rendjének fenntartásával, a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával és a határellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat,

gc) végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

gd) végrehajtja a visszafogadási egyezményekből adódó feladatokat és a személyek államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat, és fenntartja az őrzött szállást,

ge) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivételével illetékességi területén a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti hatósági jogkörében elrendeli a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást előkészítő őrizetét, kiutasítását, kitoloncolását, és végrehajtja a külföldiek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a jogszabályi feltételek megléte esetén javaslatot tesz a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére, vagy elrendeli azt, végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat,

h) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat,

i)100 a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását, ha azok nem tartoznak a Terrorelhártási Központ vagy a Készenléti Rendőrség által védett létesítmények körébe,

j)101

k)102 megköti az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodást,

l)103 a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja a repülőtereken a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés védelmi feladatok szakmai felügyeletét,

m)104 lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 32. §-ában a rendőrség hatáskörébe utalt bejelentéssel és engedélyezéssel kapcsolatos eljárást.

(3) A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:

a) ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, robbanóanyagokkal, pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos közigazgatási feladatokat,

b) ellátja a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatokat,

c)105 elbírálja az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezést a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység esetében a működési engedéllyel, valamint az igazolványok kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos hatósági eljárások esetében,

d)106 lefolytatja – a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével – a sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást, illetve a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által üzemben tartott gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére vonatkozó hatósági eljárást, az illetékességi területén működő rendőrkapitányságok figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére, visszavonására, továbbá a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés leszerelésre kötelezés tárgyában hozott első fokú döntésével szemben benyújtott fellebbezéseket másodfokon elbírálja, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

e) ellátja az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatokat,

f)107 ellátja a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványa és szolgálati jelvénye kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos elsőfokú hatósági eljárásokkal összefüggő feladatokat, valamint elbírálja az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz esetében,

g)108 eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha

ga) az áldozat diplomáciai mentességet élvező személy,

gb) az áldozat országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja,

gc) az áldozat központi államigazgatási szerv vezetője,

gd) az áldozat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,

ge) a halál a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során következett be, és a rendőr nem az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag,

gf)109

gg)110 rendőrségi fogdában fogvatartott személy az elhalt,

h)111 ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-a szerinti, más szerv hatáskörébe nem utalt hatósági feladatokat,

i)112 ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat, ha a közúti közlekedési bírságolási eljárás megindítására okot adó szabályszegést a rendőr-főkapitányság az ellenőrzése során állapítja meg az alábbi esetekben:

ia) a közúti személy- és áruszállításra vonatkozó szabályok megszegése esetén,

ib) a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályok megszegése esetén,

ic) a menetíró készülékek üzemeltetésére, felszerelésére vonatkozó szabályok megszegése esetén,

id) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megszegése esetén, valamint

ie) azon szabályszegések esetén, amikor a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a hatóság tagja a helyszínen határozathozatal nélkül szab ki bírságot,

j)113 a közúti közlekedésről szóló törvényben foglaltak szerint szükség esetén intézkedik a közúti forgalomban ellenőrzés alá vont jármű visszatartására,

k)114 ellátja a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási feladatokat,

l)115 másodfokon elbírálja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (5) bekezdése alapján a helyi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

m)116 másodfokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panasz alapján a helyi szerv által hozott elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.

(4)117 A Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozik.

(5)118 A Kormány a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény 5. § (1), (4), (5), (7) és (8) bekezdése szerinti magyar nemzeti kapcsolattartó pontként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.

12. § (1) A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:

a)119 titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,

b)120 a 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési eljárást folytat le,

c) bűnmegelőzési és áldozatsegítői tevékenységet folytat,

d) a bűnözés okainak és körülményeinek feltárásával és értékelésével kapcsolatos feladatokat lát el.

(2) A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos feladatokat,

b) objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatokat lát el,

c) végzi az előállítottak és a rendőrségi fogdában fogvatartottak őrzését, kísérését,

d) ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,

f)121 baleset-megelőzési feladatokat végez, továbbá – az (5) bekezdésben és a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel – biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását,

g) értékeli és elemzi a közbiztonsági, közlekedési helyzet alakulását,

h) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol,

i)122 ellátja a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a belső határon a határellenőrzés visszaállítása esetén a határrendészeti kirendeltség idegenrendészeti feladatait, továbbá a magyar–horvát határszakaszon (határterületen) a 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat,

j) az államhatár rendjének fenntartásával, valamint a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával kapcsolatos feladatokat lát el,

k) szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

l)123 a törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg,

m)124 ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását,

n)125 a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén lefolytatja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárást,

o)126 elrendeli az erre vonatkozó bejelentés szerint feltételezhetően az illetékességi területén eltűnt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja szolgálati igazolványának, illetve szolgálati jelvényének (a továbbiakban együtt: eltűnt szolgálati okmány) körözését, valamint körözési eljárást lefolytató szervként végzi az eltűnt szolgálati okmány hollétének megállapítására irányuló körözési tevékenységet,

p)127 lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdés b) pontjában a rendőrség hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást.

(3) A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében

a) ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,

b)128 – a 10. § (2) bekezdés b) pontját és a 11. § (3) bekezdés i) pontját kivéve – ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

c)129 első fokon ellátja a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység esetében a működési engedéllyel, valamint az igazolványok kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

d)130 lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére vonatkozó eljárást, valamint a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülék leszerelésére kötelezésre vonatkozó eljárást,

e)131 első fokon elbírálja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panaszt,

f)132 eljár – a 6. § (3) bekezdés i) pontjában, valamint a 11. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott kivétellel – a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban,

g)133 első fokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti, a rendőrség hatáskörébe tartozó panaszt,

h)134 ellátja a mezőőrök és a hegyőrök szakmai felügyeletét.

(4)135 A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága jár el.

(5)136 A folyamatos balesethelyszínelői, valamint balesetvizsgálói tevékenységet:

a) a Tatabányai Rendőrkapitányság látja el a Tatabányai, Tatai és Oroszlányi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

b) az Esztergomi Rendőrkapitányság látja el az Esztergomi és a Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

c) a Komáromi Rendőrkapitányság látja el a Komáromi és a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területén,

d) a Szombathelyi Rendőrkapitányság látja el a Szombathelyi és a Kőszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

e) a Sárvári Rendőrkapitányság látja el a Sárvári és a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területén,

f) a Körmendi Rendőrkapitányság látja el a Körmendi és a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén,

g) a Veszprémi Rendőrkapitányság látja el a Veszprémi és a Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területén,

h) a Csornai Rendőrkapitányság látja el a Csornai és a Kapuvári Rendőrkapitányság illetékességi területén,

i) a Székesfehérvári Rendőrkapitányság látja el a Székesfehérvári és a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

j) a Gyulai Rendőrkapitányság látja el a Gyulai és a Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

k) a Békéscsabai Rendőrkapitányság látja el a Békéscsabai és a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Békés, Murony és Kamut települések közigazgatási területén,

l) a Szeghalmi Rendőrkapitányság látja el a Szeghalmi és a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Bélmegyer, Tarhos, Köröstarcsa, Csárdaszállás és Mezőberény települések közigazgatási területén,

m) a Debreceni Rendőrkapitányság látja el a Debreceni és a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

n) a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság látja el a Hajdúszoboszlói és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Balmazújváros, Egyek és Hortobágy települések közigazgatási területén,

o) a Hajdúnánási Rendőrkapitányság látja el a Hajdúnánási és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Tiszacsege és Újszentmargita települések közigazgatási területén.

(6)137 A 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat Homorúd község tekintetében a Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség látja el.

13. §138 A határrendészeti kirendeltség

a) a külső határon ellátja a határőrizettel, a határforgalom ellenőrzésével, az államhatár rendjével, valamint a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, illetve végrehajtja az e feladatból adódó, más rendőri szervek hatáskörébe nem utalt idegenrendészeti feladatokat,

b) végzi a feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülő előállításokat és kíséréseket,

c) a határellenőrzés keretében ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

d) végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat.

14. § (1) A hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos, a határőrség országos parancsnokát megillető munkáltatói jogkörök tekintetében 2008. január 1-jétől jogutód az országos rendőrfőkapitány.

(2) A Határőrség megszűnt szerveinél bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyból származó, munkáltatót megillető jogok és terhelő kötelezettségek vonatkozásában:

a) a Győri Határőr Igazgatóság jogutódja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,

b) a Szombathelyi Határőr Igazgatóság jogutódja a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság,

c) a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság jogutódja a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

d) a Pécsi Határőr Igazgatóság jogutódja a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság,

e) a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság,

f) az Orosházi Határőr Igazgatóság jogutódja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság,

g) a Nyírbátori Határőr Igazgatóság jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság,

h) a Miskolci Határőr Igazgatóság jogutódja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,

i) Balassagyarmati Határőr Igazgatóság jogutódja a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság,

j) a Budapesti Határőr Igazgatóság jogutódja a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

k) a Határőrség Országos Parancsnoksága és az irányítása alatt álló, az a)–j) pontban fel nem sorolt szervek jogutódja az Országos Rendőr-főkapitányság.

14/A. §139 (1)–(3)140

(4)141 A nukleáris üzemanyag Magyarország területén, valamint az országhatárokon át történő szállítására irányuló engedélyezési eljárásában hozott határozatot a NAV-val is közölni kell.

(5)142

(6)143

(7)144

(8)145

(9)146

Záró rendelkezések147

15. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

15/A. §148 (1) A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság – a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében – a Készenléti Rendőrségbe 2015. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Készenléti Rendőrség mint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

(2) A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 2015. június 30-áig vállalhat kötelezettséget.

15/B. §149 (1) Az ORFK-ból az ORFK szervezeti és működési szabályzata alapján

a) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és

b) a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

elnevezésű szervezeti eleme – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik. A kiválással érintett szervezeti elemből a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint a Kormány Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ elnevezéssel költségvetési szervet alapít.

(2) Az ORFK szervezeti elemeiként működő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság által ellátott feladatok tekintetében a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK jogutódja.

(3) Az ORFK-ból az ORFK szervezeti és működési szabályzata alapján

a) a Rendészeti Szervek Kiképző Központ,

b) a Rendőrségi Oktatási Központ,

c) a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeletei Központ és

d) a Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztály

elnevezésű szervezeti eleme – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik és a kiválással érintett szervezeti elemből a Kormány Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ elnevezéssel költségvetési szervet alapít.

(4) Az ORFK szervezeti elemeiként működő Rendészeti Szervek Kiképző Központja, a Rendőrségi Oktatási Központ, a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeletei Központ és a Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztály által ellátott feladatok tekintetében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK jogutódja.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.

(6) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti átalakítással érintett szervezeti elemek, illetve rendőri szerv vonatkozásában az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget az ORFK a rendészetért felelős miniszter egyetértésével vállalhat. Az ORFK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett szervezeti elemre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet vagy szüntethet meg.

15/C. §150 A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 2016. szeptember 1-jétől Nemzetközi Oktatási Központként működik tovább.

15/D. §151 A vagyonkezelői, munkajogi és – a tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonyok kivételével – a polgári jogi jogviszonyok tekintetében, valamint a BBA-2.4.2-2015-00001 azonosító számú, a „Határrendészeti továbbképzési rendszer” című projekt és a BBA-2.4.2/5-2018-00001 azonosító számú, a „Határrendészeti továbbképzési rendszer 2.” című projektek tekintetében az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium és Szegedi Rendészeti Szakgimnázium jogutódja a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ.

16. §152 E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)153 a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között, a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikke, valamint 8. cikk (1) bekezdése [e rendelet 9. § p) és q) pont];

b) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozat 1. cikke [e rendelet 6. § (2) bekezdés i) pontja];

c)154 az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke [e rendelet 9. § p) és r) pont];

d)155 a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat [10/B. § f) és g) pont];

e)156 a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdése és 23. cikke.

17. §157 (1) Ez a rendelet

a) a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2)158 A 6. § (3) bekezdés n) pontja a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §159

18. §160

1. melléklet a 329/2007 (XII. 13.) Korm. rendelethez161

Az általános rendőri szerv egyes szerveinek elnevezése és székhelye162

1.163 Az általános rendőri szerv központi szervének székhelye

1.1. Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest

2.164 Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye

2.1. a Készenléti Rendőrség, Budapest

2.2. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Budapest

2.3.165

2.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Budapest

2.5. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Budapest

2.6.166 a Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest

3. A rendőr-főkapitányságok elnevezése és székhelye

3.1. Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest

3.2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécs

3.3. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét

3.4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsaba

3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolc

3.6.167 Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeged

3.7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Székesfehérvár

3.8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Győr

3.9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Debrecen

3.10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Eger

3.11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok

3.12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Tatabánya

3.13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Salgótarján

3.14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapest

3.15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, Kaposvár

3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyháza

3.17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Szekszárd

3.18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Szombathely

3.19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém

3.20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg

2. melléklet a 329/2007 (XII. 13.) Korm. rendelethez168

A rendőrkapitányságok elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság, Kecskemét

1.2. Bajai Rendőrkapitányság, Baja

1.3. Kalocsai Rendőrkapitányság, Kalocsa

1.4. Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Kiskőrös

1.5. Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Kiskunfélegyháza

1.6. Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Kiskunhalas

1.7. Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, Kunszentmiklós

2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

2.1. Pécsi Rendőrkapitányság, Pécs

2.2. Komlói Rendőrkapitányság, Komló

2.3. Siklósi Rendőrkapitányság, Siklós

2.4. Mohácsi Rendőrkapitányság, Mohács

2.5. Szigetvári Rendőrkapitányság, Szigetvár

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

3.1. Miskolci Rendőrkapitányság, Miskolc

3.2. Edelényi Rendőrkapitányság, Edelény

3.3. Encsi Rendőrkapitányság, Encs

3.4. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, Kazincbarcika

3.5. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesd

3.6. Ózdi Rendőrkapitányság, Ózd

3.7. Sárospataki Rendőrkapitányság, Sárospatak

3.8. Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Sátoraljaújhely

3.9. Szerencsi Rendőrkapitányság, Szerencs

3.10. Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, Tiszaújváros

4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

4.1. Békéscsabai Rendőrkapitányság, Békéscsaba

4.2. Gyulai Rendőrkapitányság, Gyula

4.3. Orosházi Rendőrkapitányság, Orosháza

4.4. Békési Rendőrkapitányság, Békés

4.5. Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, Mezőkovácsháza

4.6. Szarvasi Rendőrkapitányság, Szarvas

4.7. Szeghalmi Rendőrkapitányság, Szeghalom

4.8. Sarkadi Rendőrkapitányság, Sarkad

5. Budapesti Rendőr-főkapitányság

5.1. BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.2. BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.3. BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.4. BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.5. BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.6. BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.7. BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.8. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.9. BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.10. BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.11. BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.12. BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.13. BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.14. BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.15. BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.16. BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.17. BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.18. BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.19. BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.20. BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.21. BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.22. BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.23. BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Budapest

6.169 Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

6.1. Szegedi Rendőrkapitányság, Szeged

6.2. Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság, Hódmezővásárhely

6.3. Makói Rendőrkapitányság, Makó

6.4. Szentesi Rendőrkapitányság, Szentes

6.5. Csongrádi Rendőrkapitányság, Csongrád

6.6. Kisteleki Rendőrkapitányság, Kistelek

7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

7.1. Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Székesfehérvár

7.2. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Dunaújváros

7.3. Bicskei Rendőrkapitányság, Bicske

7.4. Móri Rendőrkapitányság, Mór

7.5. Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Sárbogárd

7.6. Gárdonyi Rendőrkapitányság, Gárdony

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

8.1. Győri Rendőrkapitányság, Győr

8.2. Soproni Rendőrkapitányság, Sopron

8.3. Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár

8.4. Csornai Rendőrkapitányság, Csorna

8.5. Kapuvári Rendőrkapitányság, Kapuvár

9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

9.1. Debreceni Rendőrkapitányság, Debrecen

9.2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, Balmazújváros

9.3. Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Berettyóújfalu

9.4. Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, Hajdúböszörmény

9.5. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, Hajdúhadház

9.6. Hajdúnánási Rendőrkapitányság, Hajdúnánás

9.7. Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, Hajdúszoboszló

9.8. Püspökladányi Rendőrkapitányság, Püspökladány

10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10.1. Egri Rendőrkapitányság, Eger

10.2. Gyöngyösi Rendőrkapitányság, Gyöngyös

10.3. Hatvani Rendőrkapitányság, Hatvan

10.4. Hevesi Rendőrkapitányság, Heves

10.5. Füzesabonyi Rendőrkapitányság, Füzesabony

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

11.1. Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberény

11.2. Karcagi Rendőrkapitányság, Karcag

11.3. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság, Kunszentmárton

11.4. Mezőtúri Rendőrkapitányság, Mezőtúr

11.5. Szolnoki Rendőrkapitányság, Szolnok

11.6. Tiszafüredi Rendőrkapitányság, Tiszafüred

11.7. Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szolnok

11.8. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, Törökszentmiklós

12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

12.1. Tatabányai Rendőrkapitányság, Tatabánya

12.2. Esztergomi Rendőrkapitányság, Esztergom

12.3. Komáromi Rendőrkapitányság, Komárom

12.4. Tatai Rendőrkapitányság, Tata

12.5. Oroszlányi Rendőrkapitányság, Oroszlány

12.6. Dorogi Rendőrkapitányság, Dorog

12.7. Kisbéri Rendőrkapitányság, Kisbér

13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

13.1. Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Salgótarján

13.2. Balassagyarmati Rendőrkapitányság, Balassagyarmat

13.3. Pásztói Rendőrkapitányság, Pásztó

13.4. Rétsági Rendőrkapitányság, Rétság

13.5. Szécsényi Rendőrkapitányság, Szécsény

13.6. Bátonyterenyei Rendőrkapitányság, Bátonyterenye

14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

14.1. Budaörsi Rendőrkapitányság, Budaörs

14.2. Ceglédi Rendőrkapitányság, Cegléd

14.3. Dabasi Rendőrkapitányság, Dabas

14.4. Dunakeszi Rendőrkapitányság, Dunakeszi

14.5. Érdi Rendőrkapitányság, Érd

14.6. Gödöllői Rendőrkapitányság, Gödöllő

14.7. Monori Rendőrkapitányság, Monor

14.8. Nagykátai Rendőrkapitányság, Nagykáta

14.9. Nagykőrösi Rendőrkapitányság, Nagykőrös

14.10. Ráckevei Rendőrkapitányság, Ráckeve

14.11. Szentendrei Rendőrkapitányság, Szentendre

14.12. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Szigetszentmiklós

14.13. Váci Rendőrkapitányság, Vác

15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

15.1. Kaposvári Rendőrkapitányság, Kaposvár

15.2. Barcsi Rendőrkapitányság, Barcs

15.3. Marcali Rendőrkapitányság, Marcali

15.4. Nagyatádi Rendőrkapitányság, Nagyatád

15.5. Siófoki Rendőrkapitányság, Siófok

15.6. Fonyódi Rendőrkapitányság, Fonyód

15.7. Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Siófok

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

16.1. Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Nyíregyháza

16.2. Fehérgyarmati Rendőrkapitányság, Fehérgyarmat

16.3. Kisvárdai Rendőrkapitányság, Kisvárda

16.4. Mátészalkai Rendőrkapitányság, Mátészalka

16.5. Nyírbátori Rendőrkapitányság, Nyírbátor

16.6. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vásárosnamény

16.7. Záhonyi Rendőrkapitányság, Záhony

16.8. Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Tiszavasvári

17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

17.1. Szekszárdi Rendőrkapitányság, Szekszárd

17.2. Bonyhádi Rendőrkapitányság, Bonyhád

17.3. Dombóvári Rendőrkapitányság, Dombóvár

17.4. Paksi Rendőrkapitányság, Paks

17.5. Tamási Rendőrkapitányság, Tamási

18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

18.1. Szombathelyi Rendőrkapitányság, Szombathely

18.2. Kőszegi Rendőrkapitányság, Kőszeg

18.3. Celldömölki Rendőrkapitányság, Celldömölk

18.4. Körmendi Rendőrkapitányság, Körmend

18.5. Sárvári Rendőrkapitányság, Sárvár

18.6. Vasvári Rendőrkapitányság, Vasvár

19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

19.1. Veszprémi Rendőrkapitányság, Veszprém

19.2. Ajkai Rendőrkapitányság, Ajka

19.3. Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Balatonalmádi

19.4. Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balatonfüred

19.5. Pápai Rendőrkapitányság, Pápa

19.6. Tapolcai Rendőrkapitányság, Tapolca

19.7. Várpalotai Rendőrkapitányság, Várpalota

20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

20.1. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, Zalaegerszeg

20.2. Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Nagykanizsa

20.3. Keszthelyi Rendőrkapitányság, Keszthely

20.4. Lenti Rendőrkapitányság, Lenti

3. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez170

A határrendészeti kirendeltségek elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun megye

1.1. Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó, Hercegszántó

1.2. Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod, Bácsbokod

1.3. Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás, Bácsalmás

1.4. Határrendészeti Kirendeltség Kelebia, Kelebia

2. Békés megye

2.1. Határrendészeti Kirendeltség Battonya, Battonya

2.2. Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza, Lőkösháza

2.3. Határrendészeti Kirendeltség Gyula, Gyula

2.4. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán, Kötegyán

2.5. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra, Biharugra

3.171 Csongrád-Csanád megye

3.1. Határrendészeti Kirendeltség Szeged, Szeged

3.2. Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor, Kiszombor

3.3. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak, Nagylak

4. Hajdú-Bihar megye

4.1. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes, Biharkeresztes

4.2. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes, Létavértes

4.3. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány, Nyírábrány

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5.1. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor, Nyírbátor

5.2. Határrendészeti Kirendeltség Csenger, Csenger

5.3. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse, Kölcse

5.4. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány, Beregsurány

5.5. Határrendészeti Kirendeltség Barabás, Barabás

5.6. Határrendészeti Kirendeltség Záhony, Záhony

4. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez172

5. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez173

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!