nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről
2014-01-01
2014-12-31
24
Jogszabály

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezete1

1. §2 Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános rendőri szerv) központi szerve az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), székhelyét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1)3 Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:

a)4

b)5

c) a Készenléti Rendőrség,

d)6 a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

e)7 a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,

f)8 a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság.

(2)9 Az általános rendőri szerv (1) bekezdésben meghatározott szerveinek székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

3. § (1) A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) önálló feladat- és hatáskörrel működnek.

(2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

4. § (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működnek, elnevezésüket és székhelyüket a 2. melléklet állapítja meg.

(2)10 A határrendészeti kirendeltségek az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel, a külön jogszabályban meghatározott határterületen végzik a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat. A határrendészeti kirendeltségek elnevezését és székhelyét a 3. melléklet állapítja meg.

5. § (1) A rendőr-főkapitányság, továbbá a rendőrkapitányság szervezetében rendőrőrs szervezhető. A rendőrőrs feladat- és hatásköri önállósággal nem rendelkező szervezeti elem.

(2) A rendőr-főkapitányság alapító okirata határozza meg a rendőr-főkapitánysághoz vagy a rendőrkapitánysághoz tartozó rendőrőrsöket.

Az általános rendőri szerv szerveinek feladat- és hatásköre11

6. § (1) Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:

a) nyomozást és titkos információgyűjtő tevékenységet végez, a nyomozó hatóságok nyomozási és titkos információgyűjtési tevékenysége felett szakmai irányítást lát el,

b) ellátja a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméből, valamint a büntetőeljárásban részt vevők és az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásából fakadó feladatoknak a szakmai irányítását és az egyes speciális működési kiadások ellenőrzését,

c) országos bűnügyi értékelő-elemző tevékenységet végez, bűnügyi statisztikai feladatokat lát el,

d) a nemzetközi szerződések és a viszonosság alapján kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi, valamint a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel,

e)12 végzi a rendőrség áldozatsegítői és bűnmegelőzési tevékenységével összefüggő feladatok szakmai irányítását,

f) adatokat szolgáltat a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ részére,

g)13 dönt a bűnüldözési feladatoknak az általános rendőri szerv szervei közötti munkamegosztásáról és az együttműködés kereteinek meghatározásáról,

h) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, illetőleg nyilvántartási) rendszerek folyamatos működtetéséről,

i)14 végzi a rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,

j)15 központi nyilvántartást vezet a büntetőeljárás során lefoglalt, valamint más, jogszabályban meghatározott módon a Rendőrség birtokába került kábítószerekről, pszichotróp anyagokról és egyes kábítószer-prekurzorokról, valamint elkobzásuk esetén dönt azok további sorsáról, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadás végrehajtásáról,

k)16 a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervei részére háttértámogató és ellátó tevékenységet végez, valamint a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján ellátja a határon átnyúló műveletek közül a fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat,

l)17 a körözési nyilvántartási rendszer útján ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő vagy elhelyezett figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat,

m)18 a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint,

n)19 a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.

(2) Az ORFK rendészeti feladatkörében:

a)20 ellátja – a szabálysértésekről szóló jogszabályok alapján – az általános rendőri szerv központi szervének feladatait, valamint a szabálysértési végrehajtási jogsegéllyel kapcsolatos központi hatósági feladatokat;

b)21 szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c)22 szervezi és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;

d) koordinálja és ellenőrzi a nukleáris és a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos rendőrségi feladatokat;

e) ellátja a rendőr-főkapitányságok államhatár őrizetével, az államhatár rendjének fenntartásával, a határforgalom-ellenőrzésével a nemzetközi határrendészeti feladatokkal kapcsolatos tevékenységének, valamint a külföldieknek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatok szakirányítását, gondoskodik a határbiztonsági rendszer részét képező határrendészeti rendszer működtetéséről;

f) irányítja

fa) a határrend fenntartására, a határrend-sértések és határesemények megelőzésére, kivizsgálására, rendezésére létrehozott területi szintű szervek munkáját,

fb)23 a rendőrség hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; valamint a személyek államhatáron történő átadás-átvételét és hatósági átszállítását,

fc)24

g) koordinálja a nemzetközi összekötő tiszti rendszer (kiküldött szakértők, hazai összekötő tisztek) szakmai működtetését;

h)25 felügyeli a több megye területén vagy országosan működő, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok szervezetében létesített fegyveres biztonsági őrségek tevékenységét;

i)26 működteti a Nemzeti Futball Információs Pontot;

j)27 ellátja

ja) a rendőrségi fogvatartás végrehajtásával,

jb) a csapatszolgálati feladatok végrehajtására vonatkozó felkészüléssel, valamint a rendezvények biztosításával,

jc) a rendőrségi objektumok őrzés-védelmével,

jd) a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint

je) a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel

összefüggő szakirányítási feladatokat.

(3) Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében

a) felügyeli a fegyverekkel, lőszerekkel és lőterekkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtását, hatósági feladatokat lát el,

b) felügyeli a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység hatósági elbírálását,

c)28 az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatokat lát el,

d)29 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8–9. §-a szerinti hatósági feladatokat lát el,

e)30 felügyeli a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági tevékenységet, hatósági feladatokat lát el,

f)31 a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal és a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat lát el,

g)32 dönt a jogerősen elkobzott kábítószerek, pszichotróp anyagok jogszabályban meghatározott célra történő felhasználásáról,

h)33 lefolytatja – az általános rendőri szerv közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló) gépjárművei, valamint a rendőrség és az Országgyűlési Őrség által a védett személyek szállítására rendszeresített gépjárművei kivételével – a rendőrség, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a tűzoltó egyesület, a Magyar Honvédség, a Legfőbb Ügyészség, illetve a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát végző Közlekedésbiztonsági Szervezet által üzemben tartott gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére és használatára, valamint a hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó hatósági eljárást,

i)34 eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével – az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag rendkívüli halála esetén,

j)35 ellátja a személyek államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos hatósági feladatokat, és másodfokon eljár az idegenrendészeti jogszabályokban meghatározott esetekben,

k)36 a határrend fenntartásával, a határrend-sértések és határesemények megelőzésével, kivizsgálásával kapcsolatos hatósági feladatokat lát el,

l)37 lefolytatja a fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági őrzés elrendelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat,

m)38 engedélyezi a fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, lőszerrel és más kényszerítő eszközzel való ellátását.

7. §39 A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként az ORFK-t jelöli ki.

8. §40

9. §41 A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként

a) részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok végrehajtásában,

b)42 részt vesz a védett személyekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában, valamint – a köztársasági elnök és a miniszterelnök védelmével összefüggő feladatok kivételével – ellátja a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait, ennek keretében

ba) végzi a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – védett személyek részvételével megtartott – rendezvények biztosításához kapcsolódó rendőrségi feladatok előkészítését,

bb) irányítja a rendőrségi feladatok előkészítését és végrehajtását,

bc) együttműködik a személy- és létesítményvédelmi feladatok biztosításában érdekelt és a biztosítás végrehajtásában közvetlenül érintett hazai, valamint külföldi szervekkel és szervezetekkel,

bd) gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott gépjármű szolgáltatással összefüggő feladatok technikai és személyi feltételeinek biztosításáról,

c) részt vesz a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérésében,

d) ellátja a különleges szállítmányok őrzésével kapcsolatos feladatokat,

e) részt vesz az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben,

f)43 –, a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint k) pontjában meghatározottakra figyelemmel, valamint a 11. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt feladat kivételével – a rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatokat lát el, valamint végzi a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,

g) a személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatot lát el,

h)44 végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

i) ellátja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, valamint különösen nagy, illetve különösen jelentős értékű kábítószer szállítmányok biztosítását,

j) végrehajtja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatokat,

k) ellátja a belföldi állami futárszolgálat tevékenységét,

l) segítséget nyújt a területi és a helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási feladatainak ellátásához,

m)45 biztosítja a rendőri csapattevékenységre történő kiképzést és továbbképzést, gyűjti és elemzi e feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges információkat,

n) polgári repüléssel kapcsolatos feladatot lát el.

o)46 ellátja a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény szerinti feladatokat, valamint közreműködik rendőrségi személyi védelmi feladatok teljesítésében,

p)47 ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében a nyomozó hatósági feladatokat, ennek keretében feladataival összefüggésben titkos információgyűjtő tevékenységet végez,

q)48 ellátja a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény szerinti, a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében megvalósuló együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,

r)49 feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában,

s)50 a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren közreműködik a nemzetközi és belföldi polgári repülés elleni jogellenes cselekmények védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában,

t)51 a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek felkérése alapján ellátja a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott határon átnyúló megfigyelésekkel, ellenőrzött szállításokkal kapcsolatos feladatokat.

u)52 ellátja a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott vagyon-visszaszerzési hatósági feladatokat, ennek keretében feladataival összefüggésben titkos információgyűjtő tevékenységet végez,

v)53 a p)–r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végzi a körözési eljárással összefüggő feladatokat.

10. § (1) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatójának irányításával önálló szervként, országos illetékességgel ellátja

a) a nemzetközi és belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos feladatokat,

b)54 a repülőtereken a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés védelmi feladatok szakmai felügyeletét.

c)55

(2)56 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

a) határellenőrzési és más határrendészeti feladatokat,

b)57 nyomozó, közigazgatási és a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat,

c)58 a 13. §-ban meghatározott idegenrendészeti és menedékjogi feladatokat,

d)59 elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,

e)60 törvényben meghatározott esetben légiközlekedési, közrendvédelmi bírságot állapít meg.

lát el.

(2a)61 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményének területén ellátja a (2) bekezdés b), d), és e) pontjában meghatározott feladatokat.

(3)62 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest, Pest megye területén ellátja

a)63 a 11. § (2) bekezdés gd)–ge), valamint j) alpontjában meghatározott feladatokat;

b) az ideiglenes légi határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat.

(4)64 A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

a) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint

b) a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményében működtetett fegyveres biztonsági őrség tekintetében

ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat.

10/A. §65 (1) A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt országos illetékességgel, önálló szervként ellátja a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel, a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet alapján a szakértői, és ezen kívül a bűnügyi technikai feladatokat, ennek keretében

a) teljesíti azon hatósági kirendeléseket, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását,

b) a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakértői kompetenciakörében igazságügyi szakértői véleményeket készít, nyilvántartásokat kezel,

c) a Kormány által kijelölt szakértői nyilvántartó szervként ellátja a külön törvényben meghatározott feladatokat,

d) ellátja a szakértői működéssel kapcsolatos külön jogszabályban megjelölt egyes igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási feladatokat, a költségvetés keretei között biztosítja az igazságügyi szakértői szakágak megfelelő szakértői működtetéséhez szükséges feltételeket,

e)66 ellátja a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek bűnügyi technikai, és a szakértői tevékenység szakmai irányítását, továbbá bűnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, illetve a bűnügyi orvosi tevékenység szakmai irányítását,

f) végzi a meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a gyakorlati tevékenységet,

g) a költségvetés keretei között biztosítja a rendőrség szakértői, bűnügyi technikai, bűnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, bűnügyi orvosi tevékenységéhez szükséges egységes feltételeket,

h) felkérés alapján részt vesz a bűnügyi technikusok képzésével és továbbképzésével kapcsolatos előadások, szakmai képzések megtartásában,

i) teljesíti a nemzetközi kötelezettségből eredő, külön jogszabályban meghatározott adattovábbítási kötelezettségét,

j) részt vesz a szakértői tevékenységgel, valamint a szakértői nyilvántartással kapcsolatban az európai uniós tagságból eredő feladatok végrehajtásában.

(2) A rendészetért felelős miniszter kinevezi a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóját és igazgatóhelyettesét, dönt a vezetői megbízatásuk visszavonásáról és jogviszonyuk fegyelmi vagy egyéb eljárás keretében történő megszüntetéséről, valamint jóváhagyja a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet ellenőrzéséről készült jelentést.

10/B. §67 A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt végzi az ORFK és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet pénzügyi, költségvetési, vagyongazdálkodási feladatainak ellátását.

11. § (1) A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:

a) nyomozó hatósági jogkört lát el, titkos információgyűjtő tevékenységet végez,

b) ellátja a bűnmegelőzési és áldozatsegítői feladatokat,

c) ellátja az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény szerint hatáskörébe utalt feladatokat,

d)68 a hatáskörébe tartozó üggyel összefüggésben körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,

e) bűnmegelőzési, bűnüldözési adatszolgáltatást lát el,

f) ellátja a nemzetközi rendőri együttműködésből rá háruló feladatokat.

(2)69 A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) értékeli és elemzi a közbiztonság illetékességi területén történő alakulását,

b) szabálysértési feladatokat lát el,

c) szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,

d) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat lát el,

e)70 ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, baleset-megelőzési tevékenységet végez, biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását a gyorsforgalmi úthálózat tekintetében,

f) a határrendészeti feladatok tekintetében szakmai irányítói jogkört gyakorol határrendészeti kirendeltségek és a határrendészeti feladatokat ellátó rendőrkapitányságok felett,

g) működteti a megye határbiztonsági rendszerét, amelynek keretén belül

ga) külső határon ellátja a határőrizeti, határforgalomellenőrzési, az államhatár rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

gb) belső határon ellátja az államhatár rendjének fenntartásával, a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával és a határellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat,

gc) végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

gd) végrehajtja a visszafogadási egyezményekből adódó feladatokat és a személyek államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat, és fenntartja az őrzött szállást,

ge) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivételével illetékességi területén a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti hatósági jogkörében elrendeli a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást előkészítő őrizetét, kiutasítását, kitoloncolását, és végrehajtja a külföldiek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a jogszabályi feltételek megléte esetén javaslatot tesz a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére, vagy elrendeli azt, végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat,

h) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat,

i)71 a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását, ha azok nem tartoznak a Terrorelhártási Központ vagy a Készenléti Rendőrség által védett létesítmények körébe,

j)72 lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdésében a rendőrség hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást,

k)73 megköti a Törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodást.

(3) A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:

a) ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, robbanóanyagokkal, pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos közigazgatási feladatokat,

b) ellátja a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatokat,

c) ellátja a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szakmai felügyeletét, illetve az e tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat,

d)74 lefolytatja – az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző gépjárművei kivételével – a sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást, illetve a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által üzemben tartott gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére és használatára vonatkozó hatósági eljárást,

e) ellátja az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatokat,

f)75

g)76 eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha

ga) az áldozat diplomáciai mentességet élvező személy,

gb) az áldozat országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja,

gc) az áldozat központi államigazgatási szerv vezetője,

gd) az áldozat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,

ge) a halál a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során következett be, és a rendőr nem az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag,

gf)77

gg)78 rendőrségi fogdában fogvatartott személy az elhalt,

h)79 – a 6. § (2) bekezdés h) pontját, a 10. § (4) bekezdését és a 12. § (3) bekezdés g) és h) pontját kivéve – ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában foglalt, valamint a Törvény szerint a rendőrség hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat,

i)80 ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat, ha a közúti közlekedési bírságolási eljárás megindítására okot adó szabályszegést a rendőr-főkapitányság az ellenőrzése során állapítja meg az alábbi esetekben:

ia) a közúti személy- és áruszállításra vonatkozó szabályok megszegése esetén,

ib) a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályok megszegése esetén,

ic) a menetíró készülékek üzemeltetésére, felszerelésére vonatkozó szabályok megszegése esetén,

id) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megszegése esetén, valamint

ie) azon szabályszegések esetén, amikor a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a hatóság tagja a helyszínen határozathozatal nélkül szab ki bírságot,

j)81 a közúti közlekedésről szóló törvényben foglaltak szerint szükség esetén intézkedik a közúti forgalomban ellenőrzés alá vont jármű visszatartására,

k)82 ellátja a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási feladatokat.

(4)83 A Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozik.

12. § (1) A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:

a) büntetőeljárásban nyomozó hatósági jogkört gyakorol, titkos információgyűjtő tevékenységet végez,

b)84 a 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési eljárást folytat le,

c) bűnmegelőzési és áldozatsegítői tevékenységet folytat,

d) a bűnözés okainak és körülményeinek feltárásával és értékelésével kapcsolatos feladatokat lát el.

(2) A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos feladatokat,

b) objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatokat lát el,

c) végzi az előállítottak és a rendőrségi fogdában fogvatartottak őrzését, kísérését,

d) ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,

f)85 baleset-megelőzési feladatokat végez, továbbá – az (5) bekezdésben és a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel – biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását,

g) értékeli és elemzi a közbiztonsági, közlekedési helyzet alakulását,

h) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol,

i)86 ellátja a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a belső határon a határellenőrzés visszaállítása esetén a határrendészeti kirendeltség idegenrendészeti feladatait, továbbá a magyar–horvát határszakaszon (határterületen) a 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat,

j) az államhatár rendjének fenntartásával, valamint a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával kapcsolatos feladatokat lát el,

k) szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

l)87 a törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg,

m)88 ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását,

n)89 a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén lefolytatja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárást.

(3) A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében

a) ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,

b)90 – a 10. § (2) bekezdés b) pontját és a 11. § (3) bekezdés i) pontját kivéve – ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

c) ellátja a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

d) lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó eljárást,

e)91

f)92 eljár – a 6. § (3) bekezdés i) pontjában, valamint a 11. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott kivétellel – a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban,

g)93 elbírálja a fegyveres biztonsági őr, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr, a halászati őr, a hivatásos vadász, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet, az erdővédelmi szolgálat tagja, továbbá a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, valamint kényszerítő eszköz alkalmazása miatt benyújtott panaszt,

h)94 ellátja a mezőőrök és a hegyőrök szakmai felügyeletét.

(4)95 A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága jár el.

(5)96 A folyamatos balesethelyszínelői, valamint balesetvizsgálói tevékenységet:

a) a Tatabányai Rendőrkapitányság látja el a Tatabányai, Tatai és Oroszlányi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

b) az Esztergomi Rendőrkapitányság látja el az Esztergomi és a Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

c) a Komáromi Rendőrkapitányság látja el a Komáromi és a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területén,

d) a Szombathelyi Rendőrkapitányság látja el a Szombathelyi és a Kőszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

e) a Sárvári Rendőrkapitányság látja el a Sárvári és a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területén,

f) a Körmendi Rendőrkapitányság látja el a Körmendi és a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén,

g) a Veszprémi Rendőrkapitányság látja el a Veszprémi és a Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területén,

h) a Csornai Rendőrkapitányság látja el a Csornai és a Kapuvári Rendőrkapitányság illetékességi területén,

i) a Székesfehérvári Rendőrkapitányság látja el a Székesfehérvári és a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

j) a Gyulai Rendőrkapitányság látja el a Gyulai és a Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

k) a Békéscsabai Rendőrkapitányság látja el a Békéscsabai és a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Békés, Murony és Kamut települések közigazgatási területén,

l) a Szeghalmi Rendőrkapitányság látja el a Szeghalmi és a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Bélmegyer, Tarhos, Köröstarcsa, Csárdaszállás és Mezőberény települések közigazgatási területén,

m) a Debreceni Rendőrkapitányság látja el a Debreceni és a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

n) a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság látja el a Hajdúszoboszlói és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Balmazújváros, Egyek és Hortobágy települések közigazgatási területén,

o) a Hajdúnánási Rendőrkapitányság látja el a Hajdúnánási és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Tiszacsege és Újszentmargita települések közigazgatási területén.

(6)97 A 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat Homorúd község tekintetében a Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség látja el.

13. §98 A határrendészeti kirendeltség

a) a külső határon ellátja a határőrizettel, a határforgalom ellenőrzésével, az államhatár rendjével, valamint a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, illetve végrehajtja az e feladatból adódó, más rendőri szervek hatáskörébe nem utalt idegenrendészeti feladatokat,

b) végzi a feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülő előállításokat és kíséréseket,

c) a határellenőrzés keretében ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

d) végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat.

14. § (1) A hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos, a határőrség országos parancsnokát megillető munkáltatói jogkörök tekintetében 2008. január 1-jétől jogutód az országos rendőrfőkapitány.

(2) A Határőrség megszűnt szerveinél bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyból származó, munkáltatót megillető jogok és terhelő kötelezettségek vonatkozásában:

a) a Győri Határőr Igazgatóság jogutódja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,

b) a Szombathelyi Határőr Igazgatóság jogutódja a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság,

c) a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság jogutódja a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

d) a Pécsi Határőr Igazgatóság jogutódja a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság,

e) a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság,

f) az Orosházi Határőr Igazgatóság jogutódja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság,

g) a Nyírbátori Határőr Igazgatóság jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság,

h) a Miskolci Határőr Igazgatóság jogutódja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,

i) Balassagyarmati Határőr Igazgatóság jogutódja a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság,

j) a Budapesti Határőr Igazgatóság jogutódja a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

k) a Határőrség Országos Parancsnoksága és az irányítása alatt álló, az a)–j) pontban fel nem sorolt szervek jogutódja az Országos Rendőr-főkapitányság.

14/A. §99 (1)100 A Kormány a megyei rendőr-főkapitányságnak

a) a korlátozott nyitvatartási időben működő határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevételének, valamint

b)101 a korlátozott forgalmú határátkelőhelynek a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételének

engedélyezésére irányuló, nem az Európai Unió tagállamával közös határszakaszon lévő határátkelőhelyet érintő eljárásában, – annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei – első fokú eljárásban a NAV területileg illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságát, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a NAV vám- és pénzügyőri főigazgatóságát, illetve Repülőtéri Főigazgatóságát szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a megyei rendőr-főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárásában,

a)102 – annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei – első fokú eljárásban a NAV területileg illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóságát, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a NAV vám- és pénzügyőri főigazgatóságát, illetve Repülőtéri Főigazgatóságát,

b)103 ha az ideiglenes határátkelőhely megnyitása kikötőt vagy víziutat érint – a hajózás biztonsága érvényesülésének biztosíthatósága szakkérdésében – első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban az NKH Központját,

c)104 az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitása esetén a polgári célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés szakkérdésében első fokú eljárásban az NKH Légügyi Hivatalát, másodfokú eljárásban az NKH Központját, az állami célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés szakkérdésében első fokú eljárásban az NKH Légügyi Hivatalát, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert

szakhatóságként jelöli ki.

(3)105 A Kormány a vízi rendezvény engedélyezési eljárásában ,– annak elbírálása kérdésében, hogy a rendezvény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését – első fokú eljárásban az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban az NKH Központját szakhatóságként jelöli ki.

(4)106 A nukleáris üzemanyag Magyarország területén, valamint az országhatárokon át történő szállítására irányuló engedélyezési eljárásában hozott határozatot a NAV Központi Hivatalával is közölni kell.

(5)107 A Kormány a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló első- és másodfokú eljárásban, a 4. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, a 4. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezési eljárásában a szakhatósági állásfoglalást nyolc napon belül kell kiadni.

(6)108 A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a 4. mellékletben meghatározott szakhatóság a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban akkor használható fel, ha a gazdálkodó szervezet a pirotechnikai tevékenység engedélyezése iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő tizenhat napon belül benyújtja.

(7)109 A Kormány a megyei rendőr-főkapitányság által a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási eljárásban – annak elbírálása érdekében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei – a NAV regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságát szakhatóságként jelöli ki.

(8)110 A Kormány a 6. § (3) bekezdés l) pontja szerinti, a fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági őrzés elrendelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban, az 5. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki,

(9)111 A Kormány a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet (a továbbiakban: üzlet) 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálására irányuló hatósági eljárásban – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdésében meghatározott szakkérdésben –

a) az első fokú hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, valamint

b) a másodfokú hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot

szakhatóságként jelöli ki.

15. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés112

16. §113 E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)114 a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között, a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikke, valamint 8. cikk (1) bekezdése [e rendelet 9. § p) és q) pont];

b) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozat 1. cikke [e rendelet 6. § (2) bekezdés i) pontja];

c)115 az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke [e rendelet 9. § p) és r) pont];

d)116 A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról [6. § (1) bekezdés l)–m) pont].

1. melléklet a 329/2007 (XII. 13.) Korm. rendelethez117

Az általános rendőri szerv egyes szerveinek elnevezése és székhelye118

1.119 Az általános rendőri szerv központi szervének székhelye

1.1. Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest

2.120 Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye

2.1.121

2.2.122

2.3. Készenléti Rendőrség, Budapest

2.4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Budapest

2.5.123 Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Budapest

2.6.124 Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Budapest

3. A rendőr-főkapitányságok elnevezése és székhelye

3.1. Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest

3.2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécs

3.3. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét

3.4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsaba

3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolc

3.6. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeged

3.7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Székesfehérvár

3.8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Győr

3.9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Debrecen

3.10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Eger

3.11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok

3.12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Tatabánya

3.13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Salgótarján

3.14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapest

3.15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, Kaposvár

3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyháza

3.17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Szekszárd

3.18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Szombathely

3.19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém

3.20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg

2. melléklet a 329/2007 (XII. 13.) Korm. rendelethez125

A rendőrkapitányságok elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság, Kecskemét

1.2. Bajai Rendőrkapitányság, Baja

1.3. Kalocsai Rendőrkapitányság, Kalocsa

1.4. Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Kiskőrös

1.5. Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Kiskunfélegyháza

1.6. Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Kiskunhalas

1.7. Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, Kunszentmiklós

2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

2.1. Pécsi Rendőrkapitányság, Pécs

2.2. Komlói Rendőrkapitányság, Komló

2.3. Siklósi Rendőrkapitányság, Siklós

2.4. Mohácsi Rendőrkapitányság, Mohács

2.5. Szigetvári Rendőrkapitányság, Szigetvár

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

3.1. Miskolci Rendőrkapitányság, Miskolc

3.2. Edelényi Rendőrkapitányság, Edelény

3.3. Encsi Rendőrkapitányság, Encs

3.4. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, Kazincbarcika

3.5. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesd

3.6. Ózdi Rendőrkapitányság, Ózd

3.7. Sárospataki Rendőrkapitányság, Sárospatak

3.8. Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Sátoraljaújhely

3.9. Szerencsi Rendőrkapitányság, Szerencs

3.10. Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, Tiszaújváros

4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

4.1. Békéscsabai Rendőrkapitányság, Békéscsaba

4.2. Gyulai Rendőrkapitányság, Gyula

4.3. Orosházi Rendőrkapitányság, Orosháza

4.4. Békési Rendőrkapitányság, Békés

4.5. Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, Mezőkovácsháza

4.6. Szarvasi Rendőrkapitányság, Szarvas

4.7. Szeghalmi Rendőrkapitányság, Szeghalom

4.8. Sarkadi Rendőrkapitányság, Sarkad

5. Budapesti Rendőr-főkapitányság

5.1. BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.2. BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.3. BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.4. BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.5. BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.6. BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.7. BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.8. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.9. BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.10. BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.11. BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.12. BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.13. BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.14. BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.15. BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.16. BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.17. BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.18. BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.19. BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.20. BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.21. BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.22. BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

5.23. BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Budapest

6. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

6.1. Szegedi Rendőrkapitányság, Szeged

6.2. Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság, Hódmezővásárhely

6.3. Makói Rendőrkapitányság, Makó

6.4. Szentesi Rendőrkapitányság, Szentes

6.5. Csongrádi Rendőrkapitányság, Csongrád

6.6. Kisteleki Rendőrkapitányság, Kistelek

7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

7.1. Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Székesfehérvár

7.2. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Dunaújváros

7.3. Bicskei Rendőrkapitányság, Bicske

7.4. Móri Rendőrkapitányság, Mór

7.5. Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Sárbogárd

7.6. Gárdonyi Rendőrkapitányság, Gárdony

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

8.1. Győri Rendőrkapitányság, Győr

8.2. Soproni Rendőrkapitányság, Sopron

8.3. Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár

8.4. Csornai Rendőrkapitányság, Csorna

8.5. Kapuvári Rendőrkapitányság, Kapuvár

9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

9.1. Debreceni Rendőrkapitányság, Debrecen

9.2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, Balmazújváros

9.3. Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Berettyóújfalu

9.4. Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, Hajdúböszörmény

9.5. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, Hajdúhadház

9.6. Hajdúnánási Rendőrkapitányság, Hajdúnánás

9.7. Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, Hajdúszoboszló

9.8. Püspökladányi Rendőrkapitányság, Püspökladány

10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10.1. Egri Rendőrkapitányság, Eger

10.2. Gyöngyösi Rendőrkapitányság, Gyöngyös

10.3. Hatvani Rendőrkapitányság, Hatvan

10.4. Hevesi Rendőrkapitányság, Heves

10.5. Füzesabonyi Rendőrkapitányság, Füzesabony

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

11.1. Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberény

11.2. Karcagi Rendőrkapitányság, Karcag

11.3. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság, Kunszentmárton

11.4. Mezőtúri Rendőrkapitányság, Mezőtúr

11.5. Szolnoki Rendőrkapitányság, Szolnok

11.6. Tiszafüredi Rendőrkapitányság, Tiszafüred

11.7. Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szolnok

11.8. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, Törökszentmiklós

12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

12.1. Tatabányai Rendőrkapitányság, Tatabánya

12.2. Esztergomi Rendőrkapitányság, Esztergom

12.3. Komáromi Rendőrkapitányság, Komárom

12.4. Tatai Rendőrkapitányság, Tata

12.5. Oroszlányi Rendőrkapitányság, Oroszlány

12.6. Dorogi Rendőrkapitányság, Dorog

12.7. Kisbéri Rendőrkapitányság, Kisbér

13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

13.1. Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Salgótarján

13.2. Balassagyarmati Rendőrkapitányság, Balassagyarmat

13.3. Pásztói Rendőrkapitányság, Pásztó

13.4. Rétsági Rendőrkapitányság, Rétság

13.5. Szécsényi Rendőrkapitányság, Szécsény

13.6. Bátonyterenyei Rendőrkapitányság, Bátonyterenye

14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

14.1. Budaörsi Rendőrkapitányság, Budaörs

14.2. Ceglédi Rendőrkapitányság, Cegléd

14.3. Dabasi Rendőrkapitányság, Dabas

14.4. Dunakeszi Rendőrkapitányság, Dunakeszi

14.5. Érdi Rendőrkapitányság, Érd

14.6. Gödöllői Rendőrkapitányság, Gödöllő

14.7. Monori Rendőrkapitányság, Monor

14.8. Nagykátai Rendőrkapitányság, Nagykáta

14.9. Nagykőrösi Rendőrkapitányság, Nagykőrös

14.10. Ráckevei Rendőrkapitányság, Ráckeve

14.11. Szentendrei Rendőrkapitányság, Szentendre

14.12. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Szigetszentmiklós

14.13. Váci Rendőrkapitányság, Vác

15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

15.1. Kaposvári Rendőrkapitányság, Kaposvár

15.2. Barcsi Rendőrkapitányság, Barcs

15.3. Marcali Rendőrkapitányság, Marcali

15.4. Nagyatádi Rendőrkapitányság, Nagyatád

15.5. Siófoki Rendőrkapitányság, Siófok

15.6. Fonyódi Rendőrkapitányság, Fonyód

15.7. Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Siófok

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

16.1. Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Nyíregyháza

16.2. Fehérgyarmati Rendőrkapitányság, Fehérgyarmat

16.3. Kisvárdai Rendőrkapitányság, Kisvárda

16.4. Mátészalkai Rendőrkapitányság, Mátészalka

16.5. Nyírbátori Rendőrkapitányság, Nyírbátor

16.6. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vásárosnamény

16.7. Záhonyi Rendőrkapitányság, Záhony

16.8. Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Tiszavasvári

17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

17.1. Szekszárdi Rendőrkapitányság, Szekszárd

17.2. Bonyhádi Rendőrkapitányság, Bonyhád

17.3. Dombóvári Rendőrkapitányság, Dombóvár

17.4. Paksi Rendőrkapitányság, Paks

17.5. Tamási Rendőrkapitányság, Tamási

18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

18.1. Szombathelyi Rendőrkapitányság, Szombathely

18.2. Kőszegi Rendőrkapitányság, Kőszeg

18.3. Celldömölki Rendőrkapitányság, Celldömölk

18.4. Körmendi Rendőrkapitányság, Körmend

18.5. Sárvári Rendőrkapitányság, Sárvár

18.6. Vasvári Rendőrkapitányság, Vasvár

19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

19.1. Veszprémi Rendőrkapitányság, Veszprém

19.2. Ajkai Rendőrkapitányság, Ajka

19.3. Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Balatonalmádi

19.4. Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balatonfüred

19.5. Pápai Rendőrkapitányság, Pápa

19.6. Tapolcai Rendőrkapitányság, Tapolca

19.7. Várpalotai Rendőrkapitányság, Várpalota

20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

20.1. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, Zalaegerszeg

20.2. Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Nagykanizsa

20.3. Keszthelyi Rendőrkapitányság, Keszthely

20.4. Lenti Rendőrkapitányság, Lenti

3. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez126

A határrendészeti kirendeltségek elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun megye

1.1. Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó, Hercegszántó

1.2. Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod, Bácsbokod

1.3. Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás, Bácsalmás

1.4. Határrendészeti Kirendeltség Kelebia, Kelebia

2. Békés megye

2.1. Határrendészeti Kirendeltség Battonya, Battonya

2.2. Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza, Lőkösháza

2.3. Határrendészeti Kirendeltség Gyula, Gyula

2.4. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán, Kötegyán

2.5. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra, Biharugra

3. Csongrád megye

3.1. Határrendészeti Kirendeltség Szeged, Szeged

3.2. Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor, Kiszombor

3.3. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak, Nagylak

4. Hajdú-Bihar megye

4.1. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes, Biharkeresztes

4.2. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes, Létavértes

4.3. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány, Nyírábrány

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5.1. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor, Nyírbátor

5.2. Határrendészeti Kirendeltség Csenger, Csenger

5.3. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse, Kölcse

5.4. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány, Beregsurány

5.5. Határrendészeti Kirendeltség Barabás, Barabás

5.6. Határrendészeti Kirendeltség Záhony, Záhony

4. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez127

A külön jogszabály szerinti pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban közreműködő szakhatóságok

 

A

B

C

D

1

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

1. fokú szakhatóság

2. fokú szakhatóság

2

Pirotechnikai termék védett természeti területen való felhasználásának engedélyezése

Annak elbírálása kérdésében, hogy a pirotechnikai termék felhasználása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e

Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

3

Minden esetben

Tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása

Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4

A védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata

5

A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata

6

A felhasználók tűzvédelmi szakvizsgájának ellenőrzése

5. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez128

A külön jogszabály szerinti fegyveres biztonsági őrség engedélyezésére irányuló eljárásban közreműködő szakhatóság

 

A

B

C

D

 

Bevonás és közreműködés
feltétele

Szakkérdés

1. fokú szakhatóság

2. fokú szakhatóság

2.

Nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, illetve radioaktív hulladékok őrzésének elrendelése

Annak elbírálása, hogy biztosított-e a nukleáris létesítmény, illetve nukleáris és más radioaktív anyag, valamint a radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója fizikai védelmi rendszerének engedélyezése során megállapított követelményekkel való összhang

Országos Atomenergia Hivatal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!