nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
2015-06-07
2015-12-31
21
Jogszabály

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 7., 24., 26–27. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,

b) a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,

c)1

kötelező átvételének szabályaira, az Értékesítő által a Befogadónak történő értékesítés átvételi áraira, továbbá ezen árak alkalmazási feltételeinek megállapítására.

(1a)2 A rendelet alkalmazási köre kiterjed továbbá a kötelező átvételi rendszerben értékesített, kapcsoltan termelt villamos energia elszámolására, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlan értékesítés esetében történő visszatérítésre.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti termelésből származó villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a)3 az erőműnek az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 56/2002. GKM rendelet) szerinti kötelező átvételhez való jogosultságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogerős határozatban megállapította, vagy

b) kizárólag megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból nyert energiával, vagy mindkettő felhasználásával termelték, vagy

c)4 biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia továbbá megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban történő felhasználása (a továbbiakban: vegyes tüzelés) történik, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználásának aránya sem havonta, sem az adott naptári évben nem haladja meg a 70%-ot.

(4)5

(5)6 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 7. §-ának (2) bekezdése és a VET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály szerinti pályázat alapján létesített szélerőműben vagy szélerőműparkban (a továbbiakban együtt: szélerőmű) termelt villamos energia termelője a pályázat eredményének megfelelő feltételek szerint (különösen: időtartam, mennyiség, átvételi ár stb.) jogosult a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítésre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)7 Befogadó: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia elsődleges vásárlója, aki – a VET 10. §-ának (4) bekezdés alapján – egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

b)8 átvételi bázisár: az e rendelet 1. számú mellékletében megállapított, az egyes években alkalmazandó kötelező átvételi árak kiszámításának alapjául szolgáló ár;

c) elnyújtott mélyvölgy időszak: a mélyvölgy időszak kezdetét két órával megelőző időpont és a mélyvölgy időszak záró időpontja közötti időszak;

d)9

e)10 Értékesítő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

f) éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31. közötti időszak);

g) hulladékhasznosító erőműegység: települési, kommunális vagy ipari hulladékot villamosenergia-termelésre felhasználó erőműegység;

h) kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

i) kiadott hő: a VET 3. §-ának 23. pontja szerinti hasznos hő;

j) kiadott villamos energia: a termelt villamos energiának az erőműegység technológiai célú fogyasztásával, azaz az energiaátalakítási folyamat fenntartásához szükséges fogyasztással csökkentett része;

k)11

l) mélyvölgy időszak: az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott zónaidőszak;

m) Minősített Értékesítő: a 3 MW-ot meghaladó telephelyi névleges villamos teljesítőképességű erőműegységgel rendelkező Értékesítő (az adott telephely vonatkozásában), aki az átviteli rendszerirányítóval elnyújtott mélyvölgy időszakra vonatkozó – az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatának megfelelő – szerződést köt;

n)12 önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is (ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben, akkor az önfogyasztást az értékesített mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani);

o)13 szabályozási pótdíj: a havi menetrend hiánya vagy a menetrendtől való eltérés esetén az Értékesítő által a Befogadó számára fizetendő díj;

p) tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január 1-jétől december 31-ig.

q) telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye.

r)14

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

A villamos energia kötelező átvételének általános szabályai

3. § (1)15 A kötelező átvételi rendszerben az Értékesítő jogosult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint az Értékesítővel a villamos energia ellenértékét a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. Az Értékesítők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse az Értékesítők kezdeményezésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes Értékesítők maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó Értékesítőt. Ha az Értékesítők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek.

(2)16 A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak számításának alapját képező bázisárakat az 1. számú melléklet, az árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. számú, az áralkalmazási feltételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3)17 Az 1. számú mellékletben meghatározott bázisárak alapján a Hivatal a tárgyévet megelőzően minden évben elvégzi az 5. számú mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyévet megelőző év december hónapjának 7. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakat.

(4)18

(5) Az árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(6) A Minősített Értékesítő által elnyújtott mélyvölgy időszakban értékesített villamos energia ára megegyezik:

a) az erőműegység névleges villamos teljesítőképességével két órára számított mennyiségig a völgyidőszakra megállapított árral,

b) az a) pontban meghatározott mennyiség feletti részre vonatkozóan a mélyvölgy időszakra megállapított árral.

(7) A (6) bekezdés szerinti számítást naptári naponként kell elvégezni.

(8)19 Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a (9)–(14) bekezdése szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

(9) Vegyes tüzelés esetén az e rendelet szerint figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A számítást havonta az Értékesítőnek kell elvégeznie, és hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztania.

(10)20 Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási) villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(10a)21 A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek – e rendeletben meghatározott – napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni.

(11)22

(12)23 Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(13)24 A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(14)25 E rendelet szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt (kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket) főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

(15)26 Az e rendelet alapján átvett villamos energia mennyiségéről, árairól és egyéb jellemzőiről a Befogadó a 8. számú mellékletben, az Értékesítő a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú adatokat köteles havonta, a tárgyhónapot követő naptári hónap 15-ig megküldeni a Hivatal számára a Hivatal honlapján közzétett űrlap kitöltése útján. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Hivatal a VET 96. §-a szerint jár el.

(16)27 Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a felek közötti szerződés megkötése során a VET 5. § (3) bekezdés szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendelet szerinti átvételi árakat kell figyelembe venni.

(17)28 Az átviteli rendszerirányító által a (16) bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia külön jogszabályban szabályozott átvétele rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

(18)29 A (16) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

II. Fejezet

A VILAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELÉNEK EGYES ESETEI

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvétele

4. § (1) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségére vagy a kötelező átvétel időtartamára vonatkozóan a Hivatal e rendelet hatálybalépését megelőzően határozatot hozott (az 5 MW-nál nagyobb vízerőművek kivételével) vagy a termelő a határozatra vonatkozó hiánytalan kérelmét e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtotta.

(2) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai – az (1) bekezdés szerinti eltéréssel – az e rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha

a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, és

b) az erőműegység 20 MW-nál, vagy vízerőmű esetén 5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítőképességű.

(3) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai – az (1) bekezdés szerinti eltéréssel – az e rendelet 1. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha

a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, és

b) az erőműegység névleges teljesítőképessége 20 MW-nál nagyobb, de nem haladja meg az 50 MW-ot.

(4) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai – az (1) bekezdés szerinti eltéréssel – az e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a villamos energia termelése 50 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműegységben, vagy 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű vízerőműben történik).

(5)30 A hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a hulladékhasznosító erőműegység nem rendelkezik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti hulladékhasznosítási szolgáltatásra vonatkozó megrendeléssel, és

a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését megelőzően került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett és begyűjtött, veszélyesnek nem minősülő hulladék

aa) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hulladékgyűjtési és hulladékválogatási feltételeknek,

ab) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus (EWC) 05–15 főcsoportjainak valamelyikébe.

b) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett és begyűjtött, veszélyesnek nem minősülő hulladék

ba) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hulladékgyűjtési és hulladékválogatási feltételeknek, és

bb) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus (EWC) 05–15 főcsoportjainak valamelyikébe, továbbá

bc)31 a hulladékhasznosító erőműegység rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által kiállított nyilatkozattal arról, hogy a hulladék tüzelőanyagként történő felhasználástól eltérő egyéb módon tovább már nem hasznosítható.

(6)32 A használt berendezést is magában foglaló erőműegységben termelt villamos energia kötelező átvételi árait – az (1), valamint a (6a) és (6b) bekezdés szerinti eltéréssel – az 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott bázisáraknak megfelelően kell megállapítani a kötelező átvételi jogosultságnak a kérelmező részére első alkalommal történő meghatározásakor, ha az erőműegységre vonatkozó engedély e rendelet hatálybalépése után került kiadásra.

(6a)33 Ha a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező termelő a (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó erőműegységét értékesíti, az erőműegység új tulajdonosa esetében az értékesített erőműegységben termelt villamos energia kötelező átvételi árai a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott bázisárakon alapulnak.

(6b)34 E rendelet alkalmazásában nem minősül használt berendezést magában foglalónak az az erőműegység, amely esetében az engedélyben szereplő valamennyi főberendezés gyártási éve a 6. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában 10 évnél nem régebbi, továbbá a főberendezések elsőként Magyarországon kerültek üzembe helyezésre és igazolhatóan nem üzemeltek többet 1600 napnál.

(7)35 Vegyes tüzelés esetén a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrásra számított villamosenergia-mennyiség is a kötelező átvétel alá tartozik – az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti áron – az adott hónapban, ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználási aránya sem az adott hónapban, sem az adott évben nem haladja meg a 10%-ot.

(8)36 Vegyes tüzelés esetén, ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás részaránya az 50%-ot meghaladja, akkor a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségére a (2)–(6) bekezdésben meghatározott átvételi árnál 10%-kal alacsonyabb átvételi árat kell alkalmazni.

(9)37 Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban részben megújuló energiaforrással vagy részben hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelező átvétel e § szerinti egyes eseteinek megfelelően figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott hónapban felhasznált tüzelőhő energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A számítást havonta az Értékesítőnek kell elvégeznie, és azt hitelt érdemlő dokumentumokkal kell alátámasztania. A számítást bemutató iratot a Befogadó részére a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapjáig meg kell küldeni.

(10)38 Számszakilag nyilvánvalóan helytelen számítás esetén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja az Értékesítőt a számítás helyesbítésére. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Hivatalnak.

(11)39 Az erőműegység értékesítése esetén a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre korábban meghatározott kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből fennmaradó részt állapítja meg az új tulajdonos számára. A Hivatal az új tulajdonosnak kiállított határozatában a 6. § (14) bekezdése alapján módosíthatja a kötelező átvétel időtartamát és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségét.

5. §40

III. Fejezet

A KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás

6. §41 (1) Ha az Értékesítő e rendelet szerint kívánja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energiát vagy annak egy részét értékesíteni, akkor – a VET 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapítása céljából a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány alapján kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania a Hivatalhoz.

(2) A kérelem engedélyköteles erőmű esetében legkorábban a kiserőművi összevont engedélyre vonatkozó kérelemmel vagy az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítőképességű erőmű létesítési engedélyére vonatkozó kérelemmel egyidejűleg nyújtható be. Nem engedélyköteles kiserőmű esetében a kérelmet legkorábban 1 évvel a kereskedelmi üzem tervezett megkezdését megelőzően lehet benyújtani.

(3) Nem engedélyköteles kiserőmű esetében a kötelező átvételre való jogosultság megszűnik, ha a villamosenergia-termelés nem kezdődik meg a kereskedelmi üzem megkezdésének a kérelemben meghatározott, tervezett időpontjától számított három éven belül.

(4) Az Értékesítő a kérelméhez csatolni köteles azokat a hitelt érdemlő dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy milyen fajtájú és összegű más támogatást (így különösen beruházási támogatás, adómentesség vagy adókedvezmény, egyéb közvetlen ártámogatás vagy kedvezményes csatlakozási díj) vett, vesz vagy tervez igénybe venni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kérelemhez a következőket kell mellékelni:

a) az erőműegységnek a tervezett élettartamára vonatkozó, független szaktanácsadó által ellenőrzött, hitelfelvétel esetén hitelintézet által elfogadott üzleti tervét (évenkénti bontásban),

b) a főberendezések gyártási dokumentációjának azon részét, amelyen fel van tüntetve a főberendezések gyártási éve, a korábbi felújítás ténye és ideje, továbbá azon részeket, amelyekből az erőműegység névleges hatásfoka és névleges teljesítőképessége megállapítható,

c) megújuló energiaforrásból származó villamos energia esetében az Értékesítő nyilatkozatát arról, hogy erőműegységét a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően minősíti,

d) az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását.

(6) A Hivatal az (5) bekezdés a) pontja szerinti üzleti tervre vonatkozó mintát honlapján közzéteszi.

(7) A Hivatal

a) a kötelező átvétel időtartamát a (8) és (9) bekezdések szerint megállapított megtérülési idő alapján,

b) a kötelező átvétel éves mennyiségét az erőműegység teljesítőképessége, a kihasználási óraszám és az önfogyasztás figyelembevételével

állapítja meg.

(8) A Hivatal energiaforrásonként és termelési eljárásonként számítja ki a megtérülési időt a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok, az ésszerű telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint az e rendelet szerinti árak figyelembevételével. A Hivatal a megtérülés számítás módszertani kereteit és eredményeit a honlapján közzéteszi.

(9) A megtérülési idő számítása során vegyes tüzelés esetében az alábbi indokolt költségeket is figyelembe kell venni:

a) a bezárással kapcsolatban felmerült indokolt költségeket a kötelező átvételi jogosultság teljes időtartamára számított megújuló energiaforrás arányában, különösen a jogszabályban előírt környezetvédelmi kötelezettségek, valamint a munka törvénykönyvében előírt kötelezettségek végrehajtásához szükséges indokolt költségeket;

b) a kötelező átvételi jogosultság megszűnése után a vegyes tüzelés érdekében beépített berendezések maradványértékét, azok elbontásának indokolt költségeit és mindazon indokolt költségeket, amelyek az eredeti (vegyes tüzelés nélküli) állapot visszaállítása érdekében merülnek fel.

(10) Ha egy adott beruházás a VET 11. § (5) bekezdése szerinti egyéb támogatásban is részesül, a Hivatal e beruházás esetében módosított megtérülési időt határoz meg. A Hivatal a támogatások jelenértékét veszi figyelembe, ha egy beruházás több éven keresztül kap egyéb támogatást. Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, az Értékesítőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat módosítását.

(11) Kötelező átvételi jogosultság nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 9/A. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(12) A kötelező átvételi mérlegkörbe való belépés a próbaüzem kezdetétől lehetséges. A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan – éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(13) A biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő Értékesítő a Hivatal határozata alapján a kötelező átvétel keretében történő értékesítést akkor kezdheti meg, ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az erőműegység hatásfoka eléri a 7. számú mellékletben meghatározott értékeket. E bekezdés szempontjából biomasszából villamos energiát termelő Értékesítő esetében nem minősül az értékesítés megkezdésének, ha az Értékesítő korábban már a kötelező átvételi rendszerben értékesített.

(14) Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelő erőműegység termelőképességének növelése vagy a továbbműködtetéshez szükséges fejlesztése esetén a Hivatal a megtérülési idő számítása során figyelembe veszi a már meglévő erőmű-egységből eredő beruházási és költség előnyöket is.

(15) Az Értékesítő a körülmények jelentős megváltozása esetén kérheti a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat módosítását.

6/A. §42

A kötelező átvételi jogosultság gyakorlásának szabályai

7. § (1)43 Az Értékesítő az e rendelet feltételeinek megfelelő villamos energiát a kötelező átvétel keretében, a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartam alatt, a Hivatal által meghatározott éves mennyiségek, vagy az előbbiek szorzataként meghatározott összes átveendő energia erejéig értékesítheti az e rendelet szerinti átvételi áron.

(2) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik az Értékesítőnek az erdőről szóló külön törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolnia kell – az Európai Közösség területén keletkezett, erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén az erdészeti hatóság, harmadik országban keletkezett erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén a Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítványával (Forest Management Certificate) – hogy a biomassza fenntartható erdőgazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10. §-a (2) bekezdésének c) pontja alá.

(3) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik az Értékesítőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas. Az élelmiszer-biztonsági szerv a biomasszának az Értékesítő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.

(4)44 Az engedélyes Értékesítő köteles a Befogadó részére a külön jogszabályban, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegköri szerződésében foglaltak szerint havonta menetrendet adni. Ha az Értékesítő a havi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

(5)45 Ha a (6) vagy (7) bekezdés alá nem tartozó, menetrendadásra kötelezett Értékesítő által ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrendtől —5%-nál, 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetén —30%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, az Értékesítő az 5%-os, illetve a 30%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(6)46 Ha az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biomassza erőmű esetében a menetrendadásra kötelezett Értékesítő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől +/–5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/–20%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor az Értékesítő az 5%-os, illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(7)47 Ha szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében a menetrendadásra kötelezett Értékesítő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/–50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől, akkor az Értékesítő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.

(7a)48

(8)49 A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén az összevont menetrend megadására kijelölt Értékesítő köteles – az összevont menetrend alapján számított – e § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a kijelölt Értékesítő a megállapodásban részes Értékesítőkkel egyetemlegesen felel. Az (5)–(7) bekezdés értelmében eltérő szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó Értékesítők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani.

(9)50 Az Értékesítő mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha hitelt érdemlő módon igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet

a)51 az elosztó vagy az átviteli hálózaton,

b)52

(9a)53

(10)54 A szélerőmű és az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz.

(11)55 A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának a VET 13. § (1) bekezdése szerinti átvételre kötelezettek részére történő külön jogszabályban meghatározott szétosztásával kapcsolatos elszámolások során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.

(12)–(13)56

Eredetigazolás

8. §57 (1)–(9)58

(10)–(12)59

Ellenőrzés

9. §60 (1)61 Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban az Értékesítő, vagy az általa e rendelet hatálya alatt értékesített villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, akkor határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh értékesítése történt a kötelező átvétel keretében e rendelet előírásainak megsértésével összefüggésben,

b)62 a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra – kapcsoltan termelt villamos energia esetében kizárólag az értékesítés időpontjában hatályos jogszabályokra – figyelemmel megállapítja a Befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával,

c) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén az Értékesítő továbbra is értékesíthet villamos energiát a kötelező átvétel keretében, valamint

d) a VET 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírságot szab ki az Értékesítővel szemben, és szükség esetén további, VET szerinti jogkövetkezményt alkalmaz.

(2) Az Értékesítő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után

a)63 megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (1)–(2) bekezdés alapján alkalmazott árak és a 4. § (4) bekezdése alapján alkalmazott árak különbségét,

b)64 megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (3)–(4) és (6)–(8) bekezdése alapján alkalmazott árak, hulladékból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (5)–(6) bekezdése alapján alkalmazott árak 0,17-szeresét

visszatéríteni a Befogadónak.

(3)65 Mentesül a (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség alól az az Értékesítő, aki a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő villamosenergia-értékesítés során a kötelező átvétel keretében történő, jogszabályi feltételeknek megfelelő villamosenergia-értékesítéshez viszonyítva nem jutott vagyoni előnyhöz, és a felhasználóknak kárt nem okozott.

(3a)66 A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során enyhítő körülményként figyelembe veszi, ha az Értékesítő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után a Befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerinti áron önként elszámolt.

(4) Az Értékesítő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a Befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a 7. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.

(5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a Befogadó

a)67 megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (1)–(2) bekezdés alapján alkalmazott árak és a 4. § (4) bekezdése alapján alkalmazott árak különbségének,

b)68 megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (3)–(4) és (6)–(8) bekezdése alapján alkalmazott árak, hulladékból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (5)–(6) bekezdése alapján alkalmazott árak 0,17-szeresének

mértékéig az Értékesítőnek fizetendő árba történő beszámítással érvényesítheti.

(6) Amennyiben az Értékesítő nem teljesíti az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket, akkor mindaddig nem jogosult kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesíteni, amíg e feltételeket nem teljesíti.

A kötelező átvételi rendszerben való részvételből történő kizárás69

9/A. §70 (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a 6. § szerinti kérelem benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c)71 aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság – a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő három naptári éven belül,

g)72 aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létrehozott mérlegkörhöz,

i)73

j)74 aki megújuló energiaforrásból termel villamos energiát és nem rendelkezik erőműegységére a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló kormányrendelet szerinti érvényes minősítéssel,

k)75 akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,

ka) a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, vagy

kb) a Befogadóval szemben fennálló tartozása van,

l)76 aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

(2)77 A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A Befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek meglétét. Ha a Befogadó az (1) bekezdésében foglalt körülmények bármelyikét észleli, eljárást kezdeményez a Hivatalnál.

(3)78 Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy g)–k) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(4)79 Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)–f) és l) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.

(5)80

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a termelő

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 2008. január 1-én lép hatályba.

(2) A (9)–(10) bekezdés 2008. január 2-án lép hatályba.

(3) A rendelet 8. §-a 2008. január 9-én lép hatályba.

(4) A rendelet 13. számú mellékletének hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.

(5) A rendelet 6. számú melléklete helyébe a rendelet 13. számú melléklete lép, egyidejűleg a rendelet 3. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti. E bekezdés hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.

(6) Az e rendelet alapján meghatározott árakat az e rendelet hatálybalépése után termelt villamos energiára kell alkalmazni.

(7)81

(8) E § (7) bekezdése továbbá (9)–(10) bekezdése 2008. január 3-án hatályát veszti.

(9)–(10)82

Átmeneti rendelkezések

11. § (1)83 E rendelet rendelkezéseit a (2)–(8) és (15) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti Értékesítőkre.

(2)84

(3)85

(4)86

(5)–(9)87

(10)88 Ha az Értékesítő a távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a Hivatal hatáskörében kiadott engedéllyel is rendelkezik, akkor a biomassza elsődleges energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia kötelező átvétel keretében történő értékesítésére vonatkozóan a 6. § (11) bekezdését 2016. december 31-ig nem kell alkalmazni.

(11)89

(12)90

(13) A Hivatal a 8. § (10) bekezdése szerinti beszámolót először 2011. február 21-ig készíti el.

(14)91

(15)92 Az (1) bekezdés szerinti Értékesítőkre a 9/A. § (1) bekezdés a) és k) pontja szerinti kizáró okot nem kell alkalmazni. Az (1) bekezdés szerinti Értékesítő a 9/A. § (1) bekezdése szerinti feltételek – az a) és k) pont kivételével – mellett a kötelező átvételi rendszerben akkor sem Értékesíthet, ha szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (5) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartásban.

11/A. §93 Az Értékesítők vonatkozásában a 7. § (7a), (9a), (12) és (13) bekezdésében foglaltakat 2011. február 1-jétől kell alkalmazni.

11/B. §94 (1)95

(2) A kötelező átvétel mérlegkörében 2011. július 1-jét megelőzően értékesített, kapcsoltan termelt villamos energia elszámolására az értékesítés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kerül sor.

11/C. §96 (1) Azon biomasszából villamos energiát termelő engedélyes, aki a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2012. (XI. 14.) Korm. rendelet hatálybalépése97 előtt a kötelező átvétel rendszerében értékesített, az a kötelező átvétel időtartamának és mennyiségének megállapítására vonatkozó eljárás során kérelmezheti a 6. § (7a) bekezdésében meghatározott indokolt költségek figyelembevételét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem pozitív elbírálása esetén a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi árai a 4. § (1) bekezdésén alapulnak, ha az Értékesítő a kötelező átvételi rendszerben az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet alapján volt jogosult értékesíteni.

Az Európai Unió Jogának Való Megfelelés

12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia támogatásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energia piacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról;

c)98 a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (6) bekezdése.

1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez99

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai
(ÁFA nélkül*)

1. a) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

29,56

Völgyidőszak

26,46

Mélyvölgy időszak

10,80

b) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

26,46

Völgyidőszak

26,46

Mélyvölgy időszak

26,46

2. a) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

29,56

Völgyidőszak

26,46

Mélyvölgy időszak

10,80

b) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával termelt villamos energia kötelező, átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

26,46

Völgyidőszak

26,46

Mélyvölgy időszak

26,46

3. a) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: szélenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

23,65

Völgyidőszak

21,17

Mélyvölgy időszak

8,63

b) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó, szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

29,56

Völgyidőszak

26,46

lyvölgy időszak

10,80

4. A 4. § (4) és (6) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

18,39

Völgyidőszak

11,77

Mélyvölgy időszak

11,77

5. A 4. § (5) bekezdése alá tartozó hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

Ft/kWh

Csúcsidőszak

27,73

Völgyidőszak

19,11

Mélyvölgy időszak

9,97

2. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez100

3. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez101

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartam

1. A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás.

 

A

B

1

Erőműegység
csoport száma

Érintett elosztási terület

2

1.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3

2.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

4

3.

ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.,

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2. Az 1. számú melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon

– a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint

– a külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt

a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Csúcsidőszak

06:00–22:00

07:00–23:00

Völgyidőszak

22:00–01:30 és 05:00–06:00

23:00–02:30 és 06:00–07:00

Mélyvölgyidőszak

01:30–05:00

02:30–06:00

b)

A 2. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Csúcsidőszak

06:30–22:30

07:30–23:30

Völgyidőszak

22:30–02:00 és
05:30–06:30

23:30–03:00 és
06:30–07:30

Mélyvölgyidőszak

02:00–05:30

03:00–06:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Csúcsidőszak

07:00–23:00

08:00–24:00

Völgyidőszak

23:00–02:30 és 6:00–7:00

24:00–03:30 és 7:00–8:00

Mélyvölgyidőszak

02:30–06:00

03:30–07:00

3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Völgyidőszak

06:00–01:30

07:00–02:30

Mélyvölgyidőszak

01:30–06:00

02:30–07:00

b)

A 2. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Völgyidőszak

06:30–02:00

07:30–03:00

Mélyvölgyidőszak

02:00–06:30

03:00–07:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Völgyidőszak

07:00–02:30

08:00–03:30

Mélyvölgyidőszak

02:30–07:00

03:30–08:00

4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez102

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, a tárgyhót követő hónap 7. munkanapján az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, a Befogadó és a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére kötelezett viszonylatában az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla és a szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján történnek.

2. A jogosult köteles eredeti számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább öt munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

4. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a polgári törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

5. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy (társaság) részét képezi, akkor az elszámolások – számla helyett – a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján történnek.

II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és az Értékesítő között érvényesülő árak alkalmazási feltételei

1. Az Értékesítő havonta egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére. Az Értékesítő a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

2. A havi számla a 3. § (10) és (12) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza.

3. A havi számlát az Értékesítő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó részére.

4. Az Értékesítő a havi számlát telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.

5. Hóközi árváltozás esetén az Értékesítőnek az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát kiállítania.

6. A Befogadó az Értékesítő részére havonta egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.

7. Ha a számviteli bizonylat vonatkozásában az Értékesítő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 4. pontja szerinti – a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – késedelmi kamatot az 1. pont szerinti, következő számla értékébe beszámítja.

5. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi árainak meghatározása

1. A 4. § (1) bekezdése szerinti villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes – a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott – átlagos kötelező átvételi árát a tárgyévet megelőző év – a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott – átlagos átvételi ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értékének szorzata alapján kell meghatározni.

2. A 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes – a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott – átlagos kötelező átvételi árát a tárgyévet megelőző év – a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott – átlagos átvételi ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének szorzata alapján kell meghatározni.

3. E rendelet alkalmazásában, az 1. és 2. pontban hivatkozott „a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, a megelőző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex” a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan, a tárgyévet megelőző évben havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindexeinek átlagát jelenti.

6. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez103

7. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele keretében történő
értékesítés megkezdéséhez biomas
sza vagy biogáz felhasználása esetén teljesítendő minimális hatásfok
követelmények

Kondenzációs termelés

Előírt energetikai hatásfok

Biomassza-tüzelésű erőműegység

30%

Biomassza-tüzelésű erőműegység vegyes tüzeléssel

32%

Biogáztüzelésű erőműegység 500 kW teljesítőképesség felett

35%

Biogáztüzelésű erőműegység 500 kW teljesítőképesség alatt

32%

Biogáztüzelésű erőműegység vegyes tüzeléssel

40%

Az előírt hatásfok követelmények az erőműegység névleges hő- és villamosenergia-termelése esetén értendők 15 °C környezeti hőmérséklet, 1,013 bar nyomás, 60% relatív páratartalom mellett.

8. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel alá eső villamos energia Befogadójának adatszolgáltatási kötelezettsége

A Befogadó neve és címe

Értékesítési időszak (év, hónap)

Értékesítőnként

1. az Értékesítő neve és címe

2.104 a kötelező átvétel rendeleti alapja (ahol is a 4. § megfelelő bekezdésére, valamint 1. számú melléklet megfelelő pontjára kell hivatkozni).

3. az átvett villamos energia mennyisége (MWh) és ára (Ft/kWh) zónaidőnként.

9. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez105

10. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez106

11. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez107

12. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez108

13. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez109

6. számú melléklet a 389/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez”

A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi árainak meghatározása

Az 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti csúcs és völgyidőszaki árakat az alábbi képlet figyelembevételével kell meghatározni:

ahol:

K:

az újonnan érvényesítendő csúcs és völgyidőszaki árak;

K0:

az aktuális árváltozást megelőzően érvényes csúcs és völgyidőszaki árak;

INF:

A Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet megelőzően november 30-ig utoljára közzé tett, a tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindex előrejelzés

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!