nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
2014-03-15
2015-04-09
22
Jogszabály

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 2–8/A. §-ban hivatkozott rendelkezések megsértése esetén – a gépjármű üzemben tartójával, illetve a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel (a továbbiakban együtt: gépjármű üzemeltető) szemben az e rendeletben meghatározott összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni.

(2) E rendelet alkalmazásában üzemben tartó – kivéve, ha üzembentartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja – a gépjárműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.

(3)2 A 2–8/A. § alapján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban a cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében korlátozott személyt is megilleti az eljárási képesség.

2. § (1) A Kkt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni, ha a gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességet túllépték (a továbbiakban: sebességtúllépés).

(2)3 Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb összegű bírságot, és a bírságot megfizette.

(3)4 Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek, ha vele szemben ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegű bírságot.

3. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

4. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

5. §5

6. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

7. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

8. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

8/A. §6 (1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 9. mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott összegű bírságot köteles fizetni.

(2)7 A gépjármű üzemeltetőjével szemben az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat miatt nem szabható ki ismételten, ha ezen gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat első alkalommal történő észlelése óta nyolc óra nem telt el.

8/B. §8 (1) Amennyiben a Kkt. 21. §-ában meghatározott közigazgatási bírságot a járművezetővel szemben szabják ki, és ahhoz a külön jogszabály előéleti pontot rendel, arról az ügyfelet a határozatban tájékoztatni kell.

(2) Ha a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, az autópálya leálló sávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna) és a kötelező haladási irányra, az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértője a helyszíni ellenőrzés során vagy az eljárás során a (3) bekezdés szerint ismertté vált, akkor az 1–6. és 9. mellékletben meghatározott, a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti bírság nem szabható ki.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szabályszegések elkövetése miatt a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárás indult, és

a) a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti, a Kkt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatok alapján vagy

b) az üzemben tartónak a hatóság előtt vagy a hatóság felé tett nyilatkozata alapján

megállapítható, hogy a járművezető személye maga a használatba vevő, illetve az üzemben tartó, a 9. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt hatóság a szabályszegés elkövetése miatt a járművezetővel szemben a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott bírságot szabja ki.

(4) A Kkt. 21. § (1) bekezdésében – a Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontja kivételével – meghatározott, a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló miniszteri rendelet szerinti technikai eszközzel rögzített szabályszegés miatti közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.

(5) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott szabályszegés esetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározott UD rendszer üzemeltetője által a bírság kiszabására jogosult hatóságnak átadott adatok alapján közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.

9. §9 (1)10 A Kormány a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: Rendőrség) jelöli ki.

(2)11 A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos

a) első fokú eljárás lefolytatására

aa) a Vas megyei rendőrfőkapitány Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye, valamint Budapest,

ab) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád megye és Pest megye

területén elkövetett jogsértések esetében rendelkezik illetékességgel;

b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány rendelkezik hatáskörrel.

(2a)12 A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos

a) első fokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a Vas megyei rendőrfőkapitány,

b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány

rendelkezik hatáskörrel.

(3)13 A bírságolással kapcsolatos eljárás során az ügyfél részére az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes rendőrkapitányságon kell biztosítani, továbbá az ügyfél a 2–8/A. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételeket elektronikusan, egyedi azonosításra alkalmas módon is megtekintheti.

(4)14 A Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban az ügyfelet az eljárás megindításáról nem kell értesíteni. A határozat kiküldésekor azonban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy 8 napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével. Ha az ügyfél ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények a határidő lejártát követő naptól állnak be.

(5)15 Ha a Kkt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levélben kell felhívni a gépjármű üzemben tartójának figyelmét, hogy 15 napon belül terjeszthet elő bizonyítási indítványt, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével, amelyhez csatolni kell a válasznyomtatványt is.

9/A. §16

10. §17 (1)18 A 2–8/A. § alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára kell befizetni.

(2)19

10/A. §20 Az út használatért díjszedésre, illetve a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet és – az általa kezelt közutakon – a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerinti közút kezelője (a továbbiakban együtt: a közút kezelője), valamint a Rendőrség a 2–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes követelményeket együttműködési megállapodásban határozza meg. A Rendőrség nevében a közút kezelőjével az együttműködési megállapodást az országos rendőrfőkapitány köti meg.

11. §21 (1)22

(2)23 A 2011. január 1-jét követően kiszabott bírságokból származó bevételt az ORFK a 10. § (1) bekezdésben meghatározott célelszámolási számlájáról havonta átvezeti a Magyar Államkincstárnál vezetett „Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel” elnevezésű 10032000-01031805-00000000 számú számlára.

(3)–(5)24

12. § (1)25 A 2–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a Kkt. 33. § (2) bekezdés alapján a Rendőrség, továbbá a közút kezelője – írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján – közreműködőt is igénybe vehet.

(2)26 Közreműködőként olyan jogi személy és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely

a) rendelkezik:

aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és

ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és

c) a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és

d) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.

(3)27 Ha a közút kezelője a képfelvételek készítésére, továbbítására közreműködőt vesz igénybe,

a)28 a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az együttműködési megállapodás megkötésekor – az igazolások bemutatásával – tájékoztatja a 9. § (1) bekezdés a) pontjában29 meghatározott szervet,

b) a vállalkozási szerződés fennállása alatt köteles rendszeresen, de legalább évente ellenőrizni a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását, amelyről jegyzőkönyvet készít.

(4)30 Ha a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek már nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, az adatszolgáltatást a közreműködő felfüggeszti, és erről tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a 9. § (1) bekezdés a) pontjában31 meghatározott szervet.

(5)32 Ha a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során a közút kezelője megállapítja, hogy a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, köteles az adatszolgáltatás felfüggesztésére intézkedni, és erről – az indok megjelölésével – tájékoztatja a 9. § (1) bekezdés a) pontjában33 meghatározott szervet.

(6)34 Ha a közút kezelőjének az (5) bekezdés szerinti intézkedése ellenére a közreműködő az adatszolgáltatást nem függesztette fel, a 9. § (1) bekezdés a) pontjában35 meghatározott szerv köteles az adatok átvételét szüneteltetni, és erről a közút kezelőjét haladéktalanul tájékoztatni.

(7)36 Ha a közreműködő a (2) bekezdésben foglalt feltételeket már nem teljesíti, közreműködőként nem járhat el, és nem vehető igénybe.

(8)37 A jogsértő módon keletkezett adatok alapján határozat nem hozható.

13. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 2–8. §-aiban meghatározott bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében lehet kiszabni.

(3) E rendelet 10–11. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba.

(4)38

(5)39

14. §40 E rendeletnek a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésével megállapított 9. § (4) bekezdését az R. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §41 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 8/A. §-át, valamint 1. § (4) bekezdésével megállapított 4. mellékletét a 2011. június 30. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

17. §42 Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez43

Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

1.

50 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

g) 75 km/óra felett

a) 30 000

b) 45 000

c) 60 000

d) 90 000

e) 130 000

f) 200 000

g) 300 000

14. § (1) bekezdés d) pont

14. § (1) bekezdés z) 1. pont

26. § (1) és (2) bekezdés

39/A. § (2) bekezdés

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

g) 105 km/óra felett

a) 30 000

b) 45 000

c) 60 000

d) 90 000

e) 130 000

f) 200 000

g) 300 000

14. § (1) bekezdés d) pont

26. § (1) és (2) bekezdés

3.

100 km/óra sebesség felett

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 45 000

26. § (1) és (2) bekezdés

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 60 000

 

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 90 000

 

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

 

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 200 000

 

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

 

2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez44

Sorszám

A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

1.

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

30 000

2.

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

39. § (5) bekezdés a) és b) pont

60 000

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez45

Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

1.

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

9. § (4) bekezdés d) pont

50 000

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez46

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez47

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

1.

Haladás a leálló sávon

36. § (1) bekezdés
és 37. § (2) bekezdés

100 000

 

 

 

 

6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez48

Sorszám

A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM
együttes rendelet

Bírság összege
Ft-ban

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont
14. § (1) bekezdés n), z) pont

30 000

2.

A kötelező haladási irányra

13. § (1) bekezdés
a), a/1), b), c) pont
14. § (1) bekezdés a), b), c) pont

50 000

3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2) pont

30 000

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

A természet védelmére

A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény

Bírság összege
Ft-ban

1.

A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont

a) 150 000
b) 300 000

2.

Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont

100 000

8. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez49

9. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez50

 

A

B

B1

B2

B3

1.

az ED törvény szerinti szabályszegés

A bírság mértéke járműkategóriánként

 

 

J2

J3

J4

2.

ED törvény 14. § a) pontja

140 000

150 000

165 000

3.

ED törvény 14. § b) pontja

80 000

90 000

110 000

4.

ED törvény 14. § c) pontja

140 000

150 000

165 000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!