nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2008. (I. 16.) EüM rendelet
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
2013-08-23
2015-12-30
8
Jogszabály

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, tagállami állampolgár részére, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személy részére kiállított, a képzés sikeres elvégzését tanúsító, e rendelet

a) 1. számú melléklete szerinti általános orvosi, szakorvosi, háziorvosi,

b) 2. számú melléklete szerinti ápolói,

c) 3. számú melléklete szerinti fogorvosi és szakfogorvosi,

d) 4. számú melléklete szerinti szülésznői,

e) 5. számú melléklete szerinti gyógyszerészi

oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok (a továbbiakban együtt: oklevél) Magyarországon feltétel nélkül kerülnek elismerésre, e rendelet és a külön jogszabály rendelkezései szerint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet, továbbá az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet.

3. §2 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk (1) és (2) bekezdése, 33. cikke, 37. cikke, 43. cikke, 45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontja, valamint az irányelvnek az azt módosító, a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezetének

aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke,

ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése,

ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke,

ad) f)–m) pontjával módosított 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. pontja,

ae) o)–p) pontjával módosított 5.5.2., 5.6.2. pontja,

b) az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint:

ba) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.),

bb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),

bc) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.),

bd) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),

be) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

bf) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.),

bg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.) és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),

bh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

bi) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

bj) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.),

bk)3 az 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozata a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről (2011. szeptember 30.), (2011/702/EU).

c) az irányelv V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) szerint,

d) az irányelv V. melléklet 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közlemény (2010. december 14. ) szerint,

e) az irányelv II. melléklete és V. melléklet 5.1.3. pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet szerint,

f) a 2003. évi uniós csatlakozási okmány II. melléklet 2. C. pontja,

g)4 az irányelvnek az azt módosító a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklete A részének

ga) 1. pontjával módosított 49. cikk (2) bekezdése,

gb) 2. pontjával módosított V. melléklete,

h)5 az irányelv V. melléklet 5.1.3. és 5.1.4. pontja a 2011/C 183/01 EK bizottsági közlemény (2011. június 24.) szerint,

i)6 az irányelv 5.1.1., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., és 5.6.2. pontja a 2011/C 367/03 EK bizottsági közlemény (2011. december 16.) szerint,

j)7 az irányelv 5.1.3., 5.2.2. és 5.3.2. pontja a 2012/C 244/01 EK bizottsági közlemény (2012. augusztus 14.) szerint,

k)8 az irányelv 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., és 5.6.2. pontja a 2013/C 183/02 EK bizottsági közlemény (2013. június 28.) szerint.

1. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez9

A Magyarországon kiállított orvosi, szakorvos, háziorvosi oklevelek és az azokkal egyenértékű, feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek

A) Az orvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Képesítést kísérő igazolás

Belgium

Diplôme de «médecin»/Master in de geneeskunde
(Orvosi oklevél/Orvostudományi mesteroklevél)

Les universités/De universiteiten
(Egyetemek)
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
(A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség illetékes vizsgáztató bizottsága)

 

Bulgária

Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî-
ęâŕëčôčęŕöčîííŕ ńňĺďĺí „ěŕăčńňúđ ďî Ěĺäčöčíŕ” č ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ "Ěŕăčńňúđ-ëĺęŕđ”

(Felsőfokú diploma a „medicina magisztere” fokozatú szakképzésről és a „magiszter-orvos” szakképzettségről)

Óíčâĺđńčňĺň
(Egyetem)

 

Cseh Köztársaság

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

[Az általános orvosképzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél (orvosdoktor, MUDr. – medicinae universalis doctor)]

Lékářská fakulta univerzity v České republice
(A Cseh Köztársaság egyetemeinek orvostudományi kara)

 

Dánia

Bevis for bestĺet laegevidenskabelig Embedseksamen
(A sikeres orvostudományi tisztviselői vizsga letételét igazoló bizonyítvány)

Medicinsk universitetsfakultet
(Egyetem orvostudományi kara)

1. Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og
(Orvosi jogosítvány, amelyet az Egészségügyi Igazgatóság állít ki)
2. Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemfřrt praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
(Engedély önálló orvosi tevékenység végzésére (a gyakorlati képzés elvégzését bizonyító okirat), az Egészségügyi Igazgatóság állítja ki)

Németország

1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
(Orvosi vizsgabizonyítvány)
2. Zeugnis über die Arztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
(Orvosi államvizsga bizonyítvány és bizonyítvány az orvosi asszisztensi előkészítő gyakorlati időszak letöltéséről)

Zuständige Behörden
(Illetékes hatóságok)

 

Észtország

Diplom arstiteaduses őppekava läbimise kohta
(Oklevél az orvostudományi képzési követelmények teljesítéséről)

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

 

Görögország

Pôucío Iaôńikhz
(Egyetemi orvosi oklevél)

1. Iaôńikh Ócoëh Panĺđisôhěiou
(Egyetem orvostudományi kara)
2. Scoëh Eđisôhěwn Uăĺiaz, Těhěa Iaôńikhz Panĺđisôhěiou
(Egyetem egészségtudományi karának orvostudományi intézete)

 

Spanyolország

Título de licenciado en Medicina
(Egyetemi orvosdoktori oklevél)

1.    Ministerio de Educación y Cultura (Oktatási és Kulturális Minisztérium)

2.    El rector de una
Universidad
(Egyetemi rektor)

 

Franciaország

Diplôme de fin de deuxiéme cycle des études médicales

(Az orvostudomány terén folytatott második képzési ciklus befejezését igazoló oklevél)

Universités (Egyetemek)

 

Horvátország

Diploma „doktor medicine/
doktorica medicine” („Orvostudományok doktora/doktornője” oklevél)

Medicinski fakultati sceučilista u Republici Hrvatskoj (A Horvát Köztársaság egyetemeinek orvosi karai)

 

Írország

Primary qualification
(Alapképesítés)

Competent examining body
(Illetékes vizsgáztató testület)

Certificate of experience
(Bizonyítvány gyakorlatról)

Izland

Embćttispróf í lćknisfrćđi, candidatus medicinae (cand. Med.)

Háskóli Íslands

Vottorđ um viđbótarnám (kandidatsár) útgefiđ af Heilbrigđis- og Tryggingamálaráđuneytinu

Olaszország

Diploma di laurea in medicina e chirurgiaű
(Egyetemi orvosi és sebészi oklevél)

Universita
(Egyetem)

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia
(Orvosi és sebészi praxisra feljogosító oklevél)

Ciprus

Pisôođoihôikó Eăăńařhz Iaôńou
(Bizonyítvány az orvosi nyilvántartásba vételről)

Iaôńikó Suěâouëio
(Orvosi Tanács)

 

Lettország

Ârsta diploms
(Orvosi oklevél)

Universitâtes tipa augstskola
(Egyetemi típusú főiskola)

 

Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

Litvánia

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
(Orvosi képesítés megszerzését tanúsító felsőoktatási oklevél)

Universitetas
(Egyetem)

Internatűros paţymëjimas, nurodantis suteiktŕ medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
(Általános orvosi szakbizonyítvány megszerzését tanúsító internatúra-bizonyítvány)

Luxemburg

Diplőme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
(Állami orvos-, sebész- és szülészdoktori oklevél)

Jury d’examen d’Etat
(Állami vizsgabizottság)

Certificat de stage
(Gyakorlati képzési bizonyítvány)

Magyarország

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.)

Egyetem

 

Málta

Lawrja ta’ Tabib talMedicina u l-Kirurgija
(Általános orvosi és sebészi képesítés)

Universita` ta’ Malta
(Máltai Egyetem)

Certifikat ta’ registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku
(Az Orvosi Tanács által kiállított bizonyítvány a nyilvántartásba vételről)

Hollandia

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
(Bizonyítvány jó eredménnyel letett orvosi vizsgáról)

Faculteit Geneeskunde
(Orvostudományi Kar)

 

Norvégia

Vitnemĺl for fullfřrt grad candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med.
(Candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med. fokozat megszerzést tanúsító oklevél)

Medisinsk universitetsfakultet
(Egyetem orvostudományi kara)

Bekreftelse pĺ praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetens offentlig myndighet
(Az illetékes hatóság által kiállított, gyakorlat elvégzését tanúsító oklevél)

Ausztria

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
[Általános orvosi (ill. a Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.)
tudományos fokozat odaítéléséről szóló oklevél]

Medizinische Fakultät einer Universität
(Egyetemi Orvostudományi Kar)

 

Lengyelország

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza”
(Egyetemi orvostudományi kar elvégzését igazoló oklevél „orvos” címmel)

1. Akademia Medyczna (Orvostudományi Akadémia),
2. Uniwersytet Medyczny (Orvostudományi Egyetem),
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(A Jagello Egyetem orvostudományi kara (Collegium Medicum)

Lekarski Egzamin Końcowy
(Orvosi záróvizsga)

Portugália

Carta de Curso de licenciatura em medicina
(Orvosi Tanulmányok befejezését tanúsító oklevél)

Universidades (Egyetemek)

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos
(Az Orvosi Kamara által kibocsátott bizonyítvány)

Románia

Diplomă de licenţă de doctor medic
(Orvosi egyetemi oklevél)
(Orvos
)

Universităţi
(Tudományegyetem)

 

Szlovénia

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine / doktorica medicine”
(Az orvostudomány doktora/doktornője szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)

Univerza
(Egyetem)

 

Szlovákia

Vysokoškolsky diplom o udelení akademického titulu „doktor medicíny” („MUDr.”)
(Felsőfokú orvosi tanulmányok befejezést igazoló oklevél „orvosdoktor” cím megszerzéséről („MUDr. – medicinae universalis doctor”))

Vysoká škola
(Egyetem)

 

Finnország

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen
(Egyetemi fokozatú orvosi képesítés)

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)
2. Itä-Suomen yliopisto (Kelet-Finnországi egyetem) 3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto (Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

 

Svédország

Läkarexamen
(Orvosi oklevél)

Universitet
(Egyetem)

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság által kiadott igazolás gyakorlati képzésről)

Svájc

Diplôme fédéral de

médecin
(Szövetségi orvosi oklevél)


- Eidgenössisches Arztdiplom
(Szövetségi okleveles orvos)


Diploma federale di

medico
(Szövetségi orvosi oklevél)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium)

Eidgenössisches Departement des Innern

(Szövetségi Belügyminisztérium)

Dipartimento federale

dellinterno

(Szövetségi Belügyminisztérium)

 

Egyesült Királyság

Primary qualification
(Alapképesítés)

Competent examining body
(Illetékes vizsgáztató testület)

Certificate of experience
(Bizonyítvány gyakorlatról)

B) A szakorvosi oklevelek általános megnevezései, kibocsátó szervei Magyarországon valamint az egyes tagállamokban:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Belgium

Bijzondere beroepstitel van geneesheerspecialist
(Szakorvosi különleges foglalkozási cím) / Titre professionnel particulier de médecin spécialiste (Szakorvosi szakmai cím birtokosa)

Minister bevoegd voor Volksgezondheid
(Népegészségügyért felelős miniszter) /
Ministre de la Santé publique
(Népegészségügyi Miniszter)

Bulgária

Ńâčäĺňĺëńňâî çŕ ďđčçíŕňŕ ńďĺöčŕëíîńň
(Bizonyítvány az elismert szakképesítésről)

Óíčâĺđńčňĺň
(Egyetem)

Cseh Köztársaság

Diplom o specializaci
(Szakosodásról szóló oklevél)

Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)

Dánia

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege
(Bizonyítvány a szakorvosi cím megszerzéséről)

Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)

Németország

Fachärztliche Anerkennung (Elismert szakorvosi bizonyítvány)

Landesärztekammer
(Tartományi orvosi kamara)

Észtország

Residentuuri lőputunnistus eriarstiabi erialal
(Rezidentúra záróbizonyítvány szakorvosi szakon)

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

Görögország

Tiôëoz Iaôńikhz Eiäikóthôaz
(Szakorvosi bizonyítvány)

1. Noěańciakh Auôoäioíkhsh
(Megyei önkormányzat)
2. Noěańcía
(Megyefőnökség (prefektúra))

Spanyolország

Título de Especialista
(Szakorvosi képesítés)

Ministerio de Educación y Cultura
(Oktatási és Kulturális

Franciaország

1. Certificat d’études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
(Orvostudományok doktora állami oklevéllel kísért szakorvosi tanulmányokat igazoló bizonyítvány)

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’Etat de docteur en médecine
(Orvostudományok doktora állami oklevéllel kísért szakorvosi képesítési bizonyítvány)

3. Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées
complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
(Orvostudományok doktora állami oklevéllel kísért szakorvosi vagy kiegészítő szakosított tanulmányokat igazoló oklevél)

1. Universités
(Egyetemek)

2. Conseil de l’Ordre des médecins
(Orvosi Kamara Tanácsa)

3. Universités
(Egyetemek)

Horvátország

Diploma o specijalističom usavrsavanju
(Szakorvosi képzést igazoló oklevél)

Ministrastvo nadležno za zdravstvo
(Egészségügyért felelős minisztérium)

Írország

Certificate of Specialist doctor
(Szakorvosi bizonyítvány)

Competent authority
(Illetékes hatóság)

Izland

Sérfrćđileyfi
(Szakosodás/szakorvosi engedély)

Heilbrigđis- og Tryggingamálaráđuneyti
(Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium)

Olaszország

Diploma di medico specialista
(Szakorvosi oklevél)

Universita
(Egyetem)

Ciprus

Pisôođoihôikó Anaănwńishz Eiäikóthôaz
(Szakképesítő bizonyítvány)

Iaôńikó Suěâouëio
(Orvosi Tanács)

Lettország

„Sertifikâts” – kompetentu iestâzu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokârtojusi sertifikâcijas eksâmenu specialitâtç
(„Bizonyítvány” – kompetens intézmények által kibocsátott irat, amely igazolja, hogy a személy letette a szakvizsgát a szakmában)

Latvijas Ârstu biedrîba
(Lett Orvosok Egyesülete)
Latvijas Ârstniecîbas personu profesionâlo organizâciju savienîba
(Lett Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége)

Liechtenstein

Minden, a B) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Litvánia

Rezidentűros paţymejimas, nurodantis suteiktŕ gydytojo specialisto profesinć kvalifikacijŕ
(Szakorvosi bizonyítvány megszerzését tanúsító rezidentúra-bizonyítvány)

Universitetas
(Egyetem)

Luxemburg

Certificat de médecin spécialiste
(Szakorvosi bizonyítvány)

Ministre de la Santé publique
(Népegészségügyi Minisztérium)

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

Málta

Certificat ta’ Specjalista Mediku
(Szakorvosi bizonyítvány)

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalisti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)

Hollandia

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister
(Igazolás szakorvosi nyilvántartásba történő felvételről)

1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
[Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Szakorvosi Nyilvántartási Bizottsága (MSRC)]
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Társadalom-orvostani Nyilvántartási Bizottsága)

Norvégia

Spesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)

Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet
(A norvég orvosi kamara által jóváhagyott hatóság)

Ausztria

Facharztdiplom
(Szakorvosi oklevél)

Österreichische Ärztekammer
(Osztrák Orvosi Kamara)

Lengyelország

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty (Szakorvosi címet adó oklevél)

Centrum Egzaminów Medycznych (Orvostudományi Vizsgáztató Központ)

Portugália

Titulo de especialista
(Szakorvosi cím)

Ordem dos Médicos
(Orvosi Kamara)

Románia

Certificat de medic specialist
(Szakorvosi oklevél)

Ministerul Sănătăţii Publici
(Egészségügyi Minisztérium)

Szlovénia

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
(A szakorvosi vizsga letételéről szóló igazolás)

1. Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2. Zdravniska zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)

Szlovákia

Diplom o špecializácii

(Szakosításról szóló oklevél)

1.    Slovenská
zdravotnícka
univerzita

(Szlovák Egészségügyi Egyetem)

2.    Univerzita
Komenského v
Bratislave

(Pozsonyi Komenský Egyetem)

3.    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

(Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem)

Finnország

Erikoislääkärin tutkinto/specialläkarexamen
(Szakorvosi képesítés)

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)
2. Itä-Suomen yliopisto
(Kelet-Finnországi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto
(Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

Svédország

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság által kiadott szakorvosi oklevél)

Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

Svájc

Diplôme de médecin spécialiste
(Szakorvos)

Diplom als Facharzt

(Szakorvos)

Diploma di medico specilista

(Szakorvos)

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses (Szövetségi Belügyminisztérium)

Eidgenössisches Departement

des Innern und Verbindung der Schweizer

Ärztinnen und Ärzte

Dipartimento federale dellinterno e Federazione dei medici svizzeri

Egyesült Királyság

Certificate of completion of training
(Bizonyítvány képzés teljesítéséről)

Postgraduate Medical Education and Training Board
(Posztgraduális Orvosi Oktatási és Képzési Tanács)

C) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban:

 

 

A

B

 

 

Ország

Megnevezés

 

1.

Allergológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

2.

Belgium

 

3.

Bulgária

Ęëčíč÷íŕ ŕëĺđăîëîăč˙

 

4.

Cseh Köztársaság

Alergologie a klinická imunologie

 

5.

Dánia

Medicinsk allergologi eller medicinske Overfřlsomhedssygdomme
(hatályon kívü
l helyezve: 2004. január 1.)

 

6.

Németország

 

7.

Észtország

 

8.

Görögország

Aëëĺńăéďëďăßá

 

9.

Spanyolország

Alergología

 

10.

Franciaország

 

11.

Horvátország

Alergologija i klinička imunologija

 

12.

Írország

 

13.

Izland

Ofnćmislaekningar

 

14.

Olaszország

Allergologia ed immunologia clinica

 

15.

Ciprus

Aëëĺńăéďëďăßá

 

16.

Lettország

Alergoloěija

 

17.

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

 

18.

Litvánia

Alergologija ir klinikiné imunologija

 

19.

Luxemburg

 

20.

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

21.

Málta

 

22.

Hollandia

Allergologie (hatályon kívül helyezve: 1996. augusztus 12.)

 

23.

Norvégia

 

24.

Ausztria

 

25.

Lengyelország

Alergologia

 

26.

Portugália

Imuno-alergologia

 

27.

Románia

Alergologie şi imunologie clinică

 

28.

Szlovénia

 

29.

Szlovákia

Klinická imunológia a alergológia

 

30.

Finnország

 

31.

Svédország

Allergisjukdomar

 

32.

Svájc

Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunológia clinica

 

33.

Egyesült Királyság

 

34.

Belgium

 

35.

Aneszteziológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

36.

Belgium

Anesthésie-réanimation/Anesthesie- reanimatie

 

37.

Bulgária

Ŕíĺńňĺçčîëîăč˙ č číňĺíçčâíî ëĺ÷ĺíčĺ

 

38.

Cseh Köztársaság

Anesteziologie a intenzivní medicína

 

39.

Dánia

Anćstesiologi

 

40.

Németország

Anästhesiologie

 

41.

Észtország

Anestesioloogia

 

42.

Görögország

Aíáéóčçóéďëďăßá

 

43.

Spanyolország

Anestesiología y Reanimación

 

44.

Franciaország

Anesthésie-Réanimation

 

45.

Horvátország

Anesteziologija, reanimatologija i intenziva medicina

 

46.

Írország

Anaesthesia

 

47.

Izland

Svćfinga- og gjörgćslulćknisfrćđi

 

48.

Olaszország

Anestesia e rianimazione

 

49.

Ciprus

Aíáéóčçóéďëďăßá

 

50.

Lettország

Anestezioloěija un reanimatoloěija

 

51.

Liechtenstein

Anästhesiologie

 

52.

Litvánia

Anesteziologija reanimatologija

 

53.

Luxemburg

Anesthésie-réanimation

 

54.

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia
(1978 előtt: anaeszthesiológia)

 

55.

Málta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

56.

Hollandia

Anesthesiologie

 

57.

Norvégia

Anestesiologi

 

58.

Ausztria

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

59.

Lengyelország

Anestezjologia i intensywna terapia

 

60.

Portugália

Anestesiologia

 

61.

Románia

Anestezie şi terapie intensivă

 

62.

Szlovénia

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

63.

Szlovákia

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

64.

Finnország

Anestesiologia ja tehohoito/
Anestesiologi och intensivvĺrd

 

65.

Svédország

Anestesi och intensivvĺrd

 

66.

Svájc

Anesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia

 

67.

Egyesült Királyság

Anaesthetics

 

68.

Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

69.

Belgium

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo- faciale/ stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

70.

Bulgária

Äĺíňŕëíŕ, îđŕëíŕ č ëčöĺâî-÷ĺëţńňíŕ őčđóđăč˙

 

71.

Cseh Köztársaság

 

72.

Dánia

 

73.

Németország

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

74.

Észtország

 

75.

Görögország

 

76.

Spanyolország

 

77.

Franciaország

 

78.

Horvátország

 

79.

Írország

Oral and maxillo-facial surgery

 

80.

Izland

 

81.

Olaszország

 

82.

Ciprus

Óôáěáôď-Ăíáčď-
ńďóůđď÷ĺéńďőńăéęç

 

83.

Lettország

 

84.

Liechtenstein

Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

85.

Litvánia

 

86.

Luxemburg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

87.

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

 

88.

Málta

Kirurgija tal-ghadam tal-wicc

 

89.

Hollandia

 

90.

Norvégia

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

 

91.

Ausztria

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

92.

Lengyelország

 

93.

Portugália

 

94.

Románia

 

95.

Szlovénia

 

96.

Szlovákia

 

97.

Finnország

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

 

98.

Svédország

 

99.

Svájc

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale”

 

100.

Egyesült Királyság

Oral and maxillo-facial surgery

 

101.

Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

102.

Belgium

 

103.

Bulgária

Ëčöĺâî-÷ĺëţńňíŕ őčđóđăč˙

 

104.

Cseh Köztársaság

Maxilofaciální chirurgie

 

105.

Dánia

 

106.

Németország

 

107.

Észtország

 

108.

Görögország

 

109.

Spanyolország

Cirugía oral y maxilofacial

 

110.

Franciaország

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

111.

Horvátország

Maksilofacijalna kirurgija

 

112.

Írország

 

113.

Izland

 

114.

Olaszország

Chirurgia maxillo-facciale

 

115.

Ciprus

 

116.

Lettország

Mutes, sejas un ţokďu íirurěija

 

117.

Liechtenstein

 

118.

Litvánia

Veido ir ţandikauliř chirurgija

 

119.

Luxemburg

Chirurgie maxillo-faciale

 

120.

Magyarország

Szájsebészet (hatályon kívül helyezve: 2007. szeptember 30.)

 

121.

Málta

 

122.

Hollandia

 

123.

Norvégia

 

124.

Ausztria

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (2013. február 28-ig)

 

125.

Lengyelország

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

126.

Portugália

Cirurgia maxilo-facial

 

127.

Románia

 

128.

Szlovénia

Maksilofacialna kirurgija

 

129.

Szlovákia

Maxilofaciálna chirurgia

 

130.

Finnország

 

131.

Svédország

 

132.

Svájc

 

133.

Egyesült Királyság

 

134.

Általános haematológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

135.

Belgium

 

136.

Bulgária

Ňđŕíńôóçčîííŕ őĺěŕňîëîăč˙

 

137.

Cseh Köztársaság

Hematologie a transfúzní lékařství

 

138.

Dánia

Intern mecicin: hćmatologi

 

139.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

 

140.

Észtország

Hematoloogia

 

141.

Görögország

Aéěáôďëďăßá

 

142.

Spanyolország

Hematología y hemoterapia

 

143.

Franciaország

 

144.

Horvátország

Hematologija

 

145.

Írország

Haematology

 

146.

Izland

Blóđmeinafrćđi

 

147.

Olaszország

Ematologia

 

148.

Ciprus

Aéěáôďëďăßá

 

149.

Lettország

Hematoloěija

 

150.

Liechtenstein

Hämatologie

 

151.

Litvánia

Hematologija

 

152.

Luxemburg

Hématologie

 

153.

Magyarország

Hematológia

 

154.

Málta

Ematologija

 

155.

Hollandia

 

156.

Norvégia

Blodsykdommer

 

157.

Ausztria

 

158.

Lengyelország

Hematologia

 

159.

Portugália

Imuno-hemoterapia

 

160.

Románia

Hematologie

 

161.

Szlovénia

 

162.

Szlovákia

Hematológia a transfúziológia

 

163.

Finnország

Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

 

164.

Svédország

Hematologi

 

165.

Svájc

Hématologie Hämatologie Ematologia

 

166.

Egyesült Királyság

Haematology

 

167.

Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

168.

Belgium

 

169.

Bulgária

Ńďĺříŕ ěĺäčöčíŕ

 

170.

Cseh Köztársaság

– Traumatologie
– Urgentní medicína

 

171.

Dánia

 

172.

Németország

 

173.

Észtország

 

174.

Görögország

 

175.

Spanyolország

 

176.

Franciaország

 

177.

Horvátország

Hitna medicina

 

178.

Írország

Emergency medicine

 

179.

Izland

 

180.

Olaszország

 

181.

Ciprus

 

182.

Lettország

 

183.

Liechtenstein

 

184.

Litvánia

 

185.

Luxemburg

 

186.

Magyarország

Oxyológia és sürgősségi orvostan

 

187.

Málta

Medicina tal-Accidenti u 1 Emergenza

 

188.

Hollandia

 

189.

Norvégia

 

190.

Ausztria

 

191.

Lengyelország

Medycyna ratunkowa

 

192.

Portugália

 

193.

Románia

Medicină de urgenţă

 

194.

Szlovénia

 

195.

Szlovákia

– Úrazová chirurgia – Urgentná medicina

 

196.

Finnország

 

197.

Svédország

 

198.

Svájc

 

199.

Egyesült Királyság

Emergency medicine

 

200.

Belgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

201.

Belgium

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

 

202.

Bulgária

Âúňđĺříč áîëĺńňč

 

203.

Cseh Köztársaság

Vnitřní lékařství

 

204.

Dánia

Intern medicin (hatályon kívül helyezve: 2004. január 1.)

 

205.

Németország

Innere Medizin

 

206.

Észtország

Sisehaigused

 

207.

Görögország

Ďačďëďăßá

 

208.

Spanyolország

Medicina interna

 

209.

Franciaország

Médecine interne

 

210.

Horvátország

Opća interna medicina

 

211.

Írország

General medicine

 

212.

Izland

Lyflćkningar

 

213.

Olaszország

Medicina interna

 

214.

Ciprus

Ďačďëďăßá

 

215.

Lettország

Internâ medicîna

 

216.

Liechtenstein

Innere Medizin

 

217.

Litvánia

Vidaus ligos

 

218.

Luxemburg

Médecine interne

 

219.

Magyarország

Belgyógyászat (1978 előtt: belbetegségek)

 

220.

Málta

Medicina Interna

 

221.

Hollandia

Interne geneeskunde

 

222.

Norvégia

Indremedisin

 

223.

Ausztria

Innere Medizin

 

224.

Lengyelország

Choroby wewnetrzne

 

225.

Portugália

Medicina interna

 

226.

Románia

Medicină internă

 

227.

Szlovénia

Interna medicina

 

228.

Szlovákia

Vnútorné lekárstvo

 

229.

Finnország

Sisätaudit/Inre medicin

 

230.

Svédország

Internmedicin

 

231.

Svájc

Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna

 

232.

Egyesült Királyság

General (internal) medicine

 

233.

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

234.

Belgium

Dermato-vénéréologie/Dermato- venereologie

 

235.

Bulgária

Ęîćíč č âĺíĺđč÷ĺńęč áîëĺńňč

 

236.

Cseh Köztársaság

Dermatovenerologie

 

237.

Dánia

Dermato-venerologi

 

238.

Németország

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

239.

Észtország

Dermatoveneroloogia

 

240.

Görögország

Äĺńěáôďëďăßá – Ařńďäéóéďëďăßá

 

241.

Spanyolország

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

242.

Franciaország

Dermatologie et vénéréologie

 

243.

Horvátország

Dermatologija i venerologija

 

244.

Irország

 

245.

Izland

Húđ- og kynsjúkdómalaekningar

 

246.

Olaszország

Dermatologia e venerologia

 

247.

Ciprus

Äĺńěáôďëďăßá – Ařńďäéóéďëďăßá

 

248.

Lettország

Dermatoloěija un veneroloěija

 

249.

Liechtenstein

Dermatologie und Venereologie

 

250.

Litvánia

Dermatovenerologija

 

251.

Luxemburg

Dermato-vénéréologie

 

252.

Magyarország

Bőrgyógyászat
(1978 előtt: bőr-, nemibetegségek és kozmetológia)

 

253.

Málta

Dermato-venerejologija

 

254.

Hollandia

Dermatologie en venerologie

 

255.

Norvégia

Hudsykdommer og veneriske sykdommer

 

256.

Ausztria

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

257.

Lengyelország

Dermatológia i wenerologia

 

258.

Portugália

Dermatovenereologia

 

259.

Románia

Dermatovenerologie

 

260.

Szlovénia

Dermatovenerologija

 

261.

Szlovákia

Dermatovenerológia

 

262.

Finnország

Ihotaudit ja allergologia/
hudsjukdomar och allergologi

 

263.

Svédország

Hud- och könssjukdomar

 

264.

Svájc

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia

 

265.

Egyesült Királyság

 

266.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

267.

Belgium

Pédiatrie/Pediatrie

 

268.

Bulgária

Äĺňńęč áîëĺńňč

 

269.

Cseh Köztársaság

Detské lékařství

 

270.

Dánia

Pćdiatri

 

271.

Németország

Kinderheilkunde

 

272.

Észtország

Pediaatria

 

273.

Görögország

Ďaéäéáôńéęç

 

274.

Spanyolország

Pediatria y sus áreas especificas

 

275.

Franciaország

Pédiatrie

 

276.

Horvátország

Pedijatrija

 

277.

Írország

Paediatrics

 

278.

Izland

Barnalćkningar

 

279.

Olaszország

Pédiatria

 

280.

Ciprus

Ďaéäéáôńéęç

 

281.

Lettország

Pediatrija

 

282.

Liechtenstein

Kinderheilkunde

 

283.

Litvánia

Vaikř ligos

 

284.

Luxemburg

Pédiatrie

 

285.

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat
(1978 előtt: csecsemő- és gyermekbetegségek)

 

286.

Málta

Pedjatrija

 

287.

Hollandia

Kindergeneeskunde

 

288.

Norvégia

Barnesykdommer

 

289.

Ausztria

Kinder- und Jugendheilkunde

 

290.

Lengyelország

Pediatria

 

291.

Portugália

Pediatria

 

292.

Románia

Pediatrie

 

293.

Szlovénia

Pediatrija

 

294.

Szlovákia

Pediatria

 

295.

Finnország

Lastentaudit / Barnsjukdomar

 

296.

Svédország

Barn- och ungdomsmedicin

 

297.

Svájc

Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria

 

298.

Egyesült Királyság

Paediatrics

 

299.

Diagnosztikai radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

300.

Belgium

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose

 

301.

Bulgária

Îáđŕçíŕ äčŕăíîńňčęŕ

 

302.

Cseh Köztársaság

Radiologie a zobrazovací metody

 

303.

Dánia

Diagnostik radiologi

 

304.

Németország

Diagnostische Radiologie

 

305.

Észtország

Radioloogia

 

306.

Görögország

Aęôéíďäéáăíůóôéęç

 

307.

Spanyolország

Radiodiagnóstico

 

308.

Franciaország

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

309.

Horvátország

Klinička radiologija

 

310.

Írország

Diagnostic radiology

 

311.

Izland

Geislagreining

 

312.

Olaszország

Radiodiagnostica

 

313.

Ciprus

Aęôéíďëďăßá

 

314.

Lettország

Diagnostiskâ radioloěija

 

315.

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

 

316.

Litvánia

Radiologija

 

317.

Luxemburg

Radiodiagnostic

 

318.

Magyarország

Radiológia

 

319.

Málta

Radjologija

 

320.

Hollandia

Radiologie

 

321.

Norvégia

Radiologi

 

322.

Ausztria

Medizinische Radiologie Diagnostik

 

323.

Lengyelország

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

324.

Portugália

Radiodiagnóstico

 

325.

Románia

Radiologie-imagistică medicală

 

326.

Szlovénia

Radiologija

 

327.

Szlovákia

Rádiológia

 

328.

Finnország

Radiologia / Radiologi

 

329.

Svédország

Medicinsk radiologi

 

330.

Svájc

Radiologie
Radiologie
Radiologia

 

331.

Egyesült Királyság

Chlinical radiology

 

332.

Endokrinológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

333.

Belgium

 

334.

Bulgária

Ĺíäîęđčíîëîăč˙ č áîëĺńňč íŕ îáě˙íŕňŕ

 

335.

Cseh Köztársaság

Diabetologie a endokrinologie

 

336.

Dánia

Intern medicin: endokrinologi

 

337.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

 

338.

Észtország

Endokrinoloogia

 

339.

Görögország

Ĺíäďęńéíďëďăßá

 

340.

Spanyolország

Endocrinología y nutrición

 

341.

Franciaország

Endocrinologie – diabčte – maladies métaboliques

 

342.

Horvátország

Endokrinologija i dijabetologija

 

343.

Írország

Endocrinology and diabetes mellitus

 

344.

Izland

Efnaskipta- og innkirtlalćkningar

 

345.

Olaszország

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

346.

Ciprus

Ĺíäďęńéíďëďăßá

 

347.

Lettország

Endokrinoloěija

 

348.

Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

 

349.

Litvánia

Endokrinologija

 

350.

Luxemburg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

351.

Magyarország

Endokrinológia

 

352.

Málta

Endokrinologija u Dijabete

 

353.

Hollandia

 

354.

Norvégia

Endokrinologi

 

355.

Ausztria

 

356.

Lengyelország

Endokrynologia

 

357.

Portugália

Endocrinologia/ Nutriçăo

 

358.

Románia

Endocrinologie

 

359.

Szlovénia

 

360.

Szlovákia

Endokrinológia

 

361.

Finnország

Endokrinologia / endokrinologi

 

362.

Svédország

Endokrina sjukdomar

 

363.

Svájc

Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia

 

364.

Egyesült Királyság

Endocrinology and diabetes mellitus

 

365.

Érsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

366.

Belgium

Chirurgie des vaisseaux/
Bloedvatenheelkunde (hatályon kívül helyezve: 1983. január 1-től)

 

367.

Bulgária

Ńúäîâŕ őčđóđăč˙

 

368.

Cseh Köztársaság

Cévní chirurgie

 

369.

Dánia

Karkirurgi

 

370.

Németország

Gefäßchirurgie

 

371.

Észtország

Kardiovaskulaarkirurgia

 

372.

Görögország

Aăăĺéď÷ĺéńďőńăéęç

 

373.

Spanyolország

Angiología y cirugía vascular

 

374.

Franciaország

Chirurgie vasculaira

 

375.

Horvátország

Vascularna kirurgija

 

376.

Írország

 

377.

Izland

Ćđaskurđleakningar

 

378.

Olaszország

Chirurgia vascolare

 

379.

Ciprus

×ĺéńďőńăéęç Aăăĺiůí

 

380.

Lettország

Asinsvadu íirurěija

 

381.

Liechtenstein

 

382.

Litvánia

Kraujagysliř chirurgija

 

383.

Luxemburg

Chirurgie vasculaire

 

384.

Magyarország

Érsebészet

 

385.

Málta

Kirurgija Vaskolari

 

386.

Hollandia

 

387.

Norvégia

Karkirurgi

 

388.

Ausztria

 

389.

Lengyelország

Chirurgia naczyniowa

 

390.

Portugália

Angologia/Cirurgia vascular

 

391.

Románia

Chirurgie vasculară

 

392.

Szlovénia

Kardiovaskularna kirurgija

 

393.

Szlovákia

Cievna chirurgia

 

394.

Finnország

Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi

 

395.

Svédország

 

396.

Svájc

 

397.

Egyesült Királyság

Vascular surgery

 

398.

Farmakológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

399.

Belgium

 

400.

Bulgária

Ęëčíč÷íŕ ôŕđěŕęîëîăč˙ č ňĺđŕďč˙ Ôŕđěŕęîëîăč˙

 

401.

Cseh Köztársaság

Klinická farmakologie

 

402.

Dánia

Klinisk farmakologi

 

403.

Németország

Pharmakologie und Toxikologie

 

404.

Észtország

 

405.

Görögország

 

406.

Spanyolország

Farmacología clínica

 

407.

Franciaország

 

408.

Horvátország

Klinička farmakologija s toksikologijom

 

409.

Írország

Clinical pharmacology and therapeutics

 

410.

Izland

Lyfjafrćđi

 

411.

Olaszország

Farmacologia

 

412.

Ciprus

 

413.

Lettország

 

414.

Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

 

415.

Litvánia

 

416.

Luxemburg

 

417.

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

418.

Málta

Farmakologija Klinika u t-Terapewtika

 

419.

Hollandia

 

420.

Norvégia

Klinisk farmakologi

 

421.

Ausztria

Pharmakologie und Toxikologie

 

422.

Lengyelország

Farmakologia kliniczna

 

423.

Portugália

 

424.

Románia

Farmacologie clinică

 

425.

Szlovénia

 

426.

Szlovákia

Klinická farmakológia

 

427.

Finnország

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

428.

Svédország

Klinisk farmakologi

 

429.

Svájc

Pharmacologie et toxicologie cliniques Klinische
Pharmakologie und Toxikologie
Farmacologia e tossicologia cliniche

 

430.

Egyesült Királyság

Clinical pharmacology and therapeutics

 

431.

Fizioterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

432.

Belgium

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

 

433.

Bulgária

Ôčçčęŕëíŕ č đĺőŕáčëčňŕöčîííŕ ěĺäčöčíŕ

 

434.

Cseh Köztársaság

Rehabilitační a fyzikální medicína

 

435.

Dánia

 

436.

Németország

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

437.

Észtország

Taastusravi ja füsiaatria

 

438.

Görögország

Ôséęç Éáôńéęç ęáé Ađďęáôáóôáóç

 

439.

Spanyolország

Rehabilitación

 

440.

Franciaország

Médecine physique et de réadaptation

 

441.

Horvátország

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

442.

Írország

 

443.

Izland

Orku- og endurhaefingarlćkningar

 

444.

Olaszország

Medicina fisica e riabilitazione

 

445.

Ciprus

Ôséęç Éáôńéęç ęáé Ađďęáôáóôáóç

 

446.

Lettország

Rehabilitoloěija Fiziskâ rehabilitâcija Fizikâlâ medicîna

 

447.

Liechtenstein

Physikalische Medizin und Rehabilitation

 

448.

Litvánia

Fiziné medicina ir reabilitacija

 

449.

Luxemburg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

450.

Magyarország

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

 

451.

Málta

 

452.

Hollandia

Revalidatiegeneeskunde

 

453.

Norvégia

Fysikalsk medisin og rehabilitering

 

454.

Ausztria

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

 

455.

Lengyelország

Rehabilitacja medyczna

 

456.

Portugália

Medicina física e de reabilitaçăo

 

457.

Románia

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

 

458.

Szlovénia

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

459.

Szlovákia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

460.

Finnország

Fysiatria / fysiatri

 

461.

Svédország

Rehabiliteringsmedicin

 

462.

Svájc

Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione

 

463.

Egyesült Királyság

 

464.

Foglalkozás-orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

465.

Belgium

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

466.

Bulgária

Ňđóäîâŕ ěĺäčöčíŕ

 

467.

Cseh Köztársaság

Pracovní lékařství

 

468.

Dánia

Arbejdsmedicin

 

469.

Németország

Arbeitsmedizin

 

470.

Észtország

 

471.

Görögország

Éáôńéęç ôçć Ĺńăáóiáć

 

472.

Spanyolország

 

473.

Franciaország

Médecine du travail

 

474.

Horvátország

Medicina rada i športa

 

475.

Írország

Occupational medicine

 

476.

Izland

Atvinnulaekningar

 

477.

Olaszország

Medicina del lavoro

 

478.

Ciprus

Éáôńéęç ôçć Ĺńăáóiáć

 

479.

Lettország

Arodslimîbas

 

480.

Liechtenstein

Arbeitsmedizin

 

481.

Litvánia

Darbo medicina

 

482.

Luxemburg

Médecine du travail

 

483.

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
(1999 előtt: üzemorvostan)

 

484.

Málta

Medicina Okkupazzjonali

 

485.

Hollandia

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

486.

Norvégia

Arbeidsmedisin

 

487.

Ausztria

Arbeitsmedizin

 

488.

Lengyelország

Medycyna pracy

 

489.

Portugália

Medicina do trabalho

 

490.

Románia

Medicina muncii

 

491.

Szlovénia

Medicina dela, prometa in športa

 

492.

Szlovákia

Pracovné lekárstvo

 

493.

Finnország

Työteryeyshuolto / företagshälsovĺrd

 

494.

Svédország

Yrkes- och miljömedicin

 

495.

Svájc

Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro

 

496.

Egyesült Királyság

Occupational medicine

 

497.

Fül-orr-gégegyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

498.

Belgium

Oto-rhino-laryngologie/
Otorhinolaryngologie

 

499.

Bulgária

Óříî-íîńíî-ăúđëĺíč áîëĺńňč

 

500.

Cseh Köztársaság

Otorinolaryngologie

 

501.

Dánia

Oto-rhino-laryngologi

 

502.

Németország

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

503.

Észtország

Otorinolarüngoloogia

 

504.

Görögország

Wôďńéíďëáńőăăďëďăßá

 

505.

Spanyolország

Otorrinolaringología

 

506.

Franciaország

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

 

507.

Horvátország

Otorinolaringologija

 

508.

Írország

Otolaryngology

 

509.

Izland

Háls-, nef- og eyrnalćkningar

 

510.

Olaszország

Otorinolaringoiatria

 

511.

Ciprus

Wôďńéíďëáńőăăďëďăßá

 

512.

Lettország

Otolaringologija

 

513.

Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

 

514.

Litvánia

Otorinolaringologija

 

515.

Luxemburg

Oto-rhino-laryngologie

 

516.

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat (1978 előtt: fül-, orr-, torok- és gégebetegségek)

 

517.

Málta

Otorinolaringologija

 

518.

Hollandia

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

519.

Norvégia

Řre-nese-halssykdommer

 

520.

Ausztria

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

521.

Lengyelország

Otorynolaryngologia

 

522.

Portugália

Otorrinolaringológia

 

523.

Románia

Otorinolaringologie

 

524.

Szlovénia

Otorinolaringologija

 

525.

Szlovákia

Otorinolaryngológia

 

526.

Finnország

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

527.

Svédország

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

528.

Svájc

Oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria

 

529.

Egyesült Királyság

Otolaryngology

 

530.

Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

531.

Belgium

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

 

532.

Bulgária

Ăŕńňđîĺíňĺđîëîăč˙

 

533.

Cseh Köztársaság

Gastroenterologie

 

534.

Dánia

Intern medicin: gastroenterology og hepatologi

 

535.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

 

536.

Észtország

Gastroenteroloogia

 

537.

Görögország

Ăáóôńĺíôĺńďëďăßá

 

538.

Spanyolország

Aparato digestivo

 

539.

Franciaország

Gastro-entérologie et hépatologie

 

540.

Horvátország

Gastorenterologija

 

541.

Írország

Gastro-enterology

 

542.

Izland

Meltingarlćkningar

 

543.

Olaszország

Gastroenterologia

 

544.

Ciprus

Ăáóôńĺíôĺńďëďăßá

 

545.

Lettország

Gastroenteroloěija

 

546.

Liechtenstein

Gastroenterologie

 

547.

Litvánia

Gastroenterologija

 

548.

Luxemburg

Gastro-entérologie

 

549.

Magyarország

Gasztroenterológia

 

550.

Málta

Gastroenterologija

 

551.

Hollandia

Maag-darm-leverziekten

 

552.

Norvégia

Fordřyelsessykdommer

 

553.

Ausztria

 

554.

Lengyelország

Gastroenterologia

 

555.

Portugália

Gastrenterologia

 

556.

Románia

Gastroenterologie

 

557.

Szlovénia

Gastroenterologija

 

558.

Szlovákia

Gastroenterológia

 

559.

Finnország

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

560.

Svédország

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

561.

Svájc

Gastroentérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia

 

562.

Egyesült Királyság

Gastro-enterology

 

563.

Geriátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

564.

Belgium

Gériatrie/Geriatrie

 

565.

Bulgária

Ăĺđčŕňđč÷íŕ ěĺäčöčíŕ

 

566.

Cseh Köztársaság

Geriatrie

 

567.

Dánia

Intern medicin: geriatric

 

568.

Németország

 

569.

Észtország

 

570.

Görögország

 

571.

Spanyolország

Geriatría

 

572.

Franciaország

 

573.

Horvátország

 

574.

Írország

Geriatric medicine

 

575.

Izland

Öldrunarlćkningar

 

576.

Olaszország

Geriatria

 

577.

Ciprus

Ăçńéáôńéęç

 

578.

Lettország

 

579.

Liechtenstein

Geriatrie

 

580.

Litvánia

Geriatrija

 

581.

Luxemburg

 

582.

Magyarország

Geriátria

 

583.

Málta

Gerjatrija

 

584.

Hollandia

Klinische geriatrie

 

585.

Norvégia

Geriatri

 

586.

Ausztria

 

587.

Lengyelország

Geriatria

 

588.

Portugália

 

589.

Románia

Geriatrie şi gerontologie

 

590.

Szlovénia

 

591.

Szlovákia

Geriatria

 

592.

Finnország

Geriatria / geriatri

 

593.

Svédország

Geriatrik

 

594.

Svájc

 

595.

Egyesült Királyság

Geriatric medicine

 

596.

Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

597.

Belgium

Psychiatrie, particulierement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

 

598.

Bulgária

Äĺňńęŕ ďńčőčŕňđč˙

 

599.

Cseh Köztársaság

Dětská a dorostová psychiatrie

 

600.

Dánia

Břrne- og ungdomspsykiatri

 

601.

Németország

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

602.

Észtország

 

603.

Görögország

Đáéäďřő÷éáôńéęç

 

604.

Spanyolország

 

605.

Franciaország

Pédopsychiatrie (hatályon kívül helyezve: 1991. január 1.)

 

606.

Horvátország

Dječja i adolescentna psihijatrija

 

607.

Írország

Child and adolescent psychiatry

 

608.

Izland

Barna- og unglingageđlćkningar

 

609.

Olaszország

Neuropsichiatria infantile

 

610.

Ciprus

Đáéäďřő÷éáôńéęç

 

611.

Lettország

Bçrnu psihiatrija

 

612.

Liechtenstein

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

613.

Litvánia

Vaikř ir paaugliř psichiatrija

 

614.

Luxemburg

Psychiatrie infantile

 

615.

Magyarország

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

 

616.

Málta

 

617.

Hollandia

 

618.

Norvégia

Barne- og ungdomspsykiatri

 

619.

Ausztria

Kinder- und Jugendpsychiatrie

 

620.

Lengyelország

Psychiatria dzieci i młodziezy

 

621.

Portugália

Psiquiatria da infância e da adolescęncia

 

622.

Románia

Psihiatrie pediatrică

 

623.

Szlovénia

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

624.

Szlovákia

Detská psychiatria

 

625.

Finnország

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

626.

Svédország

Barn- och ungdomspsykiatri

 

627.

Svájc

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

 

628.

Egyesült Királyság

Child and adolescent psychiatry

 

629.

Gyermeksebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

630.

Belgium

 

631.

Bulgária

Äĺňńęŕ őčđóđăč˙

 

632.

Cseh Köztársaság

Dětská chirurgie

 

633.

Dánia

 

634.

Németország

Kinderchirurgie

 

635.

Észtország

Lastekirurgia

 

636.

Görögország

×ĺéńďőńăéęç Đáßäůí

 

637.

Spanyolország

Cirugía pediátrica

 

638.

Franciaország

Chirurgie infantile

 

639.

Horvátország

Dječja kirurgija

 

640.

Írország

Paediatric surgery

 

641.

Izland

Barnaskurđlkćningar

 

642.

Olaszország

Chirurgia pediatrica

 

643.

Ciprus

×ĺéńďőńăéęç Đáiůí

 

644.

Lettország

Bçrnu íirurěija

 

645.

Liechtenstein

Kinderchirurgie

 

646.

Litvánia

Vaikř chirurgija

 

647.

Luxemburg

Chirurgie pédiatrique

 

648.

Magyarország

Gyermeksebészet

 

649.

Málta

Kirurgija Pedjatrika

 

650.

Hollandia

 

651.

Norvégia

Barnekirurgi

 

652.

Ausztria

Kinder- und Jugendchirurgie

 

653.

Lengyelország

Chirurgia dziecieca

 

654.

Portugália

Cirurgia pediátrica

 

655.

Románia

Chirurgie pediatrică

 

656.

Szlovénia

 

657.

Szlovákia

Detská chirurgia

 

658.

Finnország

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

659.

Svédország

Barn- och ungdomskirurgi

 

660.

Svájc

Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica

 

661.

Egyesült Királyság

Paediatric surgery

 

662.

Idegsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

663.

Belgium

Neurochirurgie

 

664.

Bulgária

Íĺâđîőčđóđăč˙

 

665.

Cseh Köztársaság

Neurochirurgie

 

666.

Dánia

Neurokirurgi

 

667.

Németország

Neurochirurgie

 

668.

Észtország

Neurokirurgia

 

669.

Görögország

Íĺőńď÷ĺéńďőńăéęç

 

670.

Spanyolország

Neurocirugía

 

671.

Franciaország

Neurochirurgie

 

672.

Horvátország

Neurokirurgija

 

673.

Írország

Neurological surgery

 

674.

Izland

Taugaskurđlćkningar

 

675.

Olaszország

Neurochirurgia

 

676.

Ciprus

Íĺőńď÷ĺéńďőńăéęç

 

677.

Lettország

Neiroíirurěija

 

678.

Liechtenstein

Neurochirurgie

 

679.

Litvánia

Neurochirurgija

 

680.

Luxemburg

Neurochirurgie

 

681.

Magyarország

Idegsebészet

 

682.

Málta

Newrokirurgija

 

683.

Hollandia

Neurochirurgie

 

684.

Norvégia

Nevrokirurgi

 

685.

Ausztria

Neurochirurgie

 

686.

Lengyelország

Neurochirurgia

 

687.

Portugália

Neurocirurgia

 

688.

Románia

Neurochirurgie

 

689.

Szlovénia

Nevrokirurgija

 

690.

Szlovákia

Neurochirurgia

 

691.

Finnország

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

692.

Svédország

Neurokirurgi

 

693.

Svájc

Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia

 

694.

Egyesült Királyság

Neurosurgery

 

695.

Immunológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

696.

Belgium

 

697.

Bulgária

Ęëčíč÷íŕ čěóíîëîăč˙

 

698.

Cseh Köztársaság

Alergologie a klinická imunologie

 

699.

Dánia

Klinisk immunologi

 

700.

Németország

 

701.

Észtország

 

702.

Görögország

 

 

703.

Spanyolország

Immunologia

 

704.

Franciaország

 

705.

Horvátország

Alergologija i klinička imunologija

 

706.

Írország

Immunology (clinical and laboratory)

 

707.

Izland

Ónćmisfrćđi

 

708.

Olaszország

 

709.

Ciprus

Aíďóďëďăßá

 

710.

Lettország

Imunoloěija

 

711.

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

 

712.

Litvánia

 

713.

Luxemburg

 

714.

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

715.

Málta

Immunologija

 

716.

Hollandia

 

717.

Norvégia

Immunologi og transfusjonsmedisin

 

718.

Ausztria

Immunologie

 

719.

Lengyelország

Immunologia kliniczna

 

720.

Portugália

 

721.

Románia

 

722.

Szlovénia

 

723.

Szlovákia

Klinická imunológia a alergológia

 

724.

Finnország

 

725.

Svédország

Klinisk immunologi

 

726.

Svájc

 

727.

Egyesült Királyság

Immunology

 

728.

Infektológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

729.

Belgium

 

730.

Bulgária

Číôĺęöčîçíč áîëĺńňč

 

731.

Cseh Köztársaság

Infekční lékařství

 

732.

Dánia

Intern medicin: Infektionsmedicin

 

733.

Németország

 

734.

Észtország

Infektsioonhaigused

 

735.

Görögország

 

736.

Spanyolország

 

737.

Franciaország

 

738.

Horvátország

Infektologija

 

739.

Írország

Infectious diseases

 

740.

Izland

Smitsjúkdómar

 

741.

Olaszország

Malattie infettive

 

742.

Ciprus

Ëďéěţäç NďóŢěáôá

 

743.

Lettország

Infektoloěija

 

744.

Liechtenstein

Infektiologie

 

745.

Litvánia

Infektologija

 

746.

Luxemburg

Maladies contagieuses

 

747.

Magyarország

Infektológia
(1999 előtt: fertőző betegségek)

 

748.

Málta

Mard Infettiv

 

749.

Hollandia

 

750.

Norvégia

Infeksjonssykdommer

 

751.

Ausztria

 

752.

Lengyelország

Choroby zakaźne

 

753.

Portugália

Doenças infecciosas

 

754.

Románia

Boli infecţioase

 

755.

Szlovénia

Infektologija

 

756.

Szlovákia

Infektológia

 

757.

Finnország

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

 

758.

Svédország

Infektionssjukdomar

 

759.

Svájc

Infektiologie Infectiologie Malattie infettive

 

760.

Egyesült Királyság

Infectious diseases

 

761.

Kardiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

762.

Belgium

Cardiologie

 

763.

Bulgária

Ęŕđäčîëîăč˙

 

764.

Cseh Köztársaság

Kardiologie

 

765.

Dánia

Intern medicin: Kardiologi

 

766.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

 

767.

Észtország

Kardioloogia

 

768.

Görögország

Ęáńäéďëďăßá

 

769.

Spanyolország

Cardiología

 

770.

Franciaország

Cardiologie et maladies vasculaires

 

771.

Horvátország

Kardiologija

 

772.

Írország

Cardiology

 

773.

Izland

Hjartalaekningar

 

774.

Olaszország

Cardiologia

 

775.

Ciprus

Ęáńäéďëďăßá

 

776.

Lettország

Kardioloěija

 

777.

Liechtenstein

Kardiologie

 

778.

Litvánia

Kardiologija

 

779.

Luxemburg

Cardiologie et angiologie

 

780.

Magyarország

Kardiológia

 

781.

Málta

Kardjologija

 

782.

Hollandia

Cardiologie

 

783.

Norvégia

Hjertesykdommer

 

784.

Ausztria

 

785.

Lengyelország

Kardiologia

 

786.

Portugália

Cardiologia

 

787.

Románia

Cardiologie

 

788.

Szlovénia

 

789.

Szlovákia

Kardiológia

 

790.

Finnország

Kardiologia/Kardiologi

 

791.

Svédország

Kardiologi

 

792.

Svájc

Cardiologie Kardiologie Cardiologia

 

793.

Egyesült Királyság

Cardiology

 

794.

Klinikai biológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

795.

Belgium

Biologie clinique/Klinische biologie

 

796.

Bulgária

Ęëčíč÷íŕ ëŕáîđŕňîđč˙

 

797.

Cseh Köztársaság

 

798.

Dánia

 

799.

Németország

 

800.

Észtország

Laborimeditsiin

 

801.

Görögország

 

802.

Spanyolország

Análisis clínicos

 

803.

Franciaország

Biologie médicale

 

804.

Horvátország

 

805.

Írország

 

806.

Izland

 

807.

Olaszország

Patologia clinica

 

808.

Ciprus

 

809.

Lettország

 

810.

Liechtenstein

 

811.

Litvánia

Laboratorinë medicina

 

812.

Luxemburg

Biologie clinique

 

813.

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
(1978-1999-ig: klinikai laboratóriumi vizsgálatok;
1978 előtt: orvosi laboratóriumi vizsgálatok)

 

814.

Málta

 

815.

Hollandia

 

816.

Norvégia

 

817.

Ausztria

Medizinische Biologie

 

818.

Lengyelország

Diagnostyka laboratoryjna

 

819.

Portugália

Patologia clínica

 

820.

Románia

Medicină de laborator

 

821.

Szlovénia

 

822.

Szlovákia

Laboratórna medicína

 

823.

Finnország

 

824.

Svédország

 

825.

Svájc

 

826.

Egyesült Királyság

 

827.

Mellkassebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

828.

Belgium

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (hatályon kívül helyezés időpontja 1983. január 1.)

 

829.

Bulgária

Ăđúäíŕ őčđóđăč˙ Ęŕđäčîőčđóđăč˙

 

830.

Cseh Köztársaság

Hrudní chirurgie

 

831.

Dánia

Thoraxkirurgi

 

832.

Németország

Herzchirurgie

 

833.

Észtország

Torakaalkirurgia

 

834.

Görögország

×ĺéńďőńăéęŢ Čţńáęďň

 

835.

Spanyolország

Cirugía torácica

 

836.

Franciaország

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

837.

Horvátország

 

838.

Írország

Thoracic surgery

 

839.

Izland

Brjóstholsskurđlćkningar

 

840.

Olaszország

– Chirurgia toracica; – Cardiochirurgia

 

841.

Ciprus

×ĺéńďőńăéęŢ Čţńáęďň

 

842.

Lettország

Torakâlâ íirurěija

 

843.

Liechtenstein

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

 

844.

Litvánia

Krűtinës chirurgija

 

845.

Luxemburg

Chirurgie thoracique

 

846.

Magyarország

Mellkassebészet
(1978 előtt: tüdősebészet)

 

847.

Málta

Kirurgija Kardjo-Toracika

 

848.

Hollandia

Cardio-thoracale chirurgie

 

849.

Norvégia

Thoraxkirurgi

 

850.

Ausztria

Thoraxchirurgie

 

851.

Lengyelország

Chirurgia klatki piersiowej

 

852.

Portugália

Cirurgia cardiotorácica

 

853.

Románia

Chirurgie toracică

 

854.

Szlovénia

Torakalna kirurgija

 

855.

Szlovákia

Hrudníková chirurgia

 

856.

Finnország

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt och thoraxkirurgi

 

857.

Svédország

Thoraxkirurgi

 

858.

Svájc

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

 

859.

Egyesült Királyság

Cardo-thoracic surgery

 

860.

Mikrobiológia és bakteriológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

861.

Belgium

 

862.

Bulgária

Ěčęđîáčîëîăč˙

 

863.

Cseh Köztársaság

Lékařská mikrobiologie

 

864.

Dánia

Klinisk mikrobiologi

 

865.

Németország

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

 

866.

Észtország

 

867.

Görögország

– ÉáôńéęŢ Âéďđáčďëďăßá
– Ěéęńďâéďëďăßá

 

868.

Spanyolország

Microbiología y parasitología

 

869.

Franciaország

 

870.

Horvátország

Klinička mikrobiologija

 

871.

Írország

Microbiology

 

872.

Izland

Sýklafrćđi

 

873.

Olaszország

Microbiologia e virologia

 

874.

Ciprus

Ěéęńďâéďëďăßá

 

875.

Lettország

Mikrobiologija

 

876.

Liechtenstein

 

877.

Litvánia

 

878.

Luxemburg

Microbiologie

 

879.

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

880.

Málta

Mikrobijologija

 

881.

Hollandia

Medische microbiologie

 

882.

Norvégia

Medisinsk mikrobiologi

 

883.

Ausztria

Hygiene und Mikrobiologie

 

884.

Lengyelország

Mikrobiologia lekarska

 

885.

Portugália

 

886.

Románia

 

887.

Szlovénia

Klinična mikrobiologija

 

888.

Szlovákia

Klinická mikrobiológia

 

889.

Finnország

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

890.

Svédország

Klinisk bakteriologi

 

891.

Svájc

 

892.

Egyesült Királyság

Medical microbiology and virology

 

893.

Nefrológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

894.

Belgium

 

895.

Bulgária

Íĺôđîëîăč˙

 

896.

Cseh Köztársaság

Nefrologie

 

897.

Dánia

Intern medicin: nefrologi

 

898.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

 

899.

Észtország

Nefroloogia

 

900.

Görögország

Íĺřńďëďăßá

 

901.

Spanyolország

Nefrología

 

902.

Franciaország

Néphrologie

 

903.

Horvátország

Nefrologija

 

904.

Írország

Nephrology

 

905.

Izland

Nýrnalćkningar

 

906.

Olaszország

Nefrologia

 

907.

Ciprus

Íĺřńďëďăßá

 

908.

Lettország

Nefroloěija

 

909.

Liechtenstein

Nephrologie

 

910.

Litvánia

Nefrologija

 

911.

Luxemburg

Néphrologie

 

912.

Magyarország

Nefrológia

 

913.

Málta

Nefrologija

 

914.

Hollandia

 

915.

Norvégia

Nyresykdommer

 

916.

Ausztria

 

917.

Lengyelország

Nefrologia

 

918.

Portugália

Nefrologia

 

919.

Románia

Nefrologie

 

920.

Szlovénia

Nefrologija

 

921.

Szlovákia

Nefrológia

 

922.

Finnország

Nefrologia/nefrologi

 

923.

Svédország

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

924.

Svájc

Néphrologie
Nephrologie
Nefrologia

 

925.

Egyesült Királyság

Renal medicine

 

926.

Neurológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

927.

Belgium

Neurologie

 

928.

Bulgária

Íĺđâíč áîëĺńňč

 

929.

Cseh Köztársaság

Neurologie

 

930.

Dánia

Neurologi

 

931.

Németország

Neurologie

 

932.

Észtország

Neuroloogia

 

933.

Görögország

Íĺőńďëďăßá

 

934.

Spanyolország

Neurología

 

935.

Franciaország

Neurologie

 

936.

Horvátország

Neurologija

 

937.

Írország

Neurology

 

938.

Izland

Taugalćkningar

 

939.

Olaszország

Neurologia

 

940.

Ciprus

Íĺőńďëďăßá

 

941.

Lettország

Neiroloěija

 

942.

Liechtenstein

Neurologie

 

943.

Litvánia

Neurologija

 

944.

Luxemburg

Neurologie

 

945.

Magyarország

Neurológia

 

946.

Málta

Newrologija

 

947.

Hollandia

Neurologie

 

948.

Norvégia

Nevrologi

 

949.

Ausztria

Neurologie

 

950.

Lengyelország

Neurologia

 

951.

Portugália

Neurologia

 

952.

Románia

Neurologie

 

953.

Szlovénia

Nevrologija

 

954.

Szlovákia

Neurológia

 

955.

Finnország

Neurologia/Neurologi

 

956.

Svédország

Neurologi

 

957.

Svájc

Neurologie Neurologie Neurologia

 

958.

Egyesült Királyság

Neurology

 

959.

Nukleáris medicina
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

960.

Belgium

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

 

961.

Bulgária

Íóęëĺŕđíŕ ěĺäčöčíŕ

 

962.

Cseh Köztársaság

Nukleární medicína

 

963.

Dánia

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

964.

Németország

Nuklearmedizin

 

965.

Észtország

 

966.

Görögország

ĐőńçíéęŢ ÉáôńéęŢ

 

967.

Spanyolország

Medicina nuclear

 

968.

Franciaország

Médecine nucléaire

 

969.

Horvátország

Nuklearna medicina

 

970.

Írország

 

971.

Izland

Ísótópagreining

 

972.

Olaszország

Medicina nucleare

 

973.

Ciprus

ĐőńçíéęŢ ÉáôńéęŢ

 

974.

Lettország

 

975.

Liechtenstein

Nuklearmedizin

 

976.

Litvánia

 

977.

Luxemburg

Médecine nucléaire

 

978.

Magyarország

Nukleáris medicina

 

979.

Málta

Medicina Nukleari

 

980.

Hollandia

Nucleaire geneeskunde

 

981.

Norvégia

Nuklećrmedisin

 

982.

Ausztria

Nuklearmedizin

 

983.

Lengyelország

Medycyna nuklearna

 

984.

Portugália

Medicina nuclear

 

985.

Románia

Medicină nucleară

 

986.

Szlovénia

Nuklearna medicina

 

987.

Szlovákia

Nukleárna medicína

 

988.

Finnország

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

989.

Svédország

Nukleärmedicin

 

990.

Svájc

Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare

 

991.

Egyesült Királyság

Nuclear medicine

 

992.

Ortopédia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

993.

Belgium

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

994.

Bulgária

Îđňîďĺäč˙ č ňđŕâěŕňîëîăč˙

 

995.

Cseh Köztársaság

Ortopedie

 

996.

Dánia

Ortopćdisk kirurgi

 

997.

Németország

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

 

998.

Észtország

Ortopeedia

 

999.

Görögország

ĎńčďđĺäéęŢ

 

1000.

Spanyolország

Cirugía ortopédica y traumatología

 

1001.

Franciaország

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

1002.

Horvátország

Ortopedija i traumatologija

 

1003.

Írország

Trauma and Orthopaedic surgery

 

1004.

Izland

Bćklunarskurđlaekningar

 

1005.

Olaszország

Ortopedia e traumatologia

 

1006.

Ciprus

ĎńčďđĺäéęŢ

 

1007.

Lettország

Traumatoloěija un ortopçdija

 

1008.

Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

 

1009.

Litvánia

Ortopedija traumatologija

 

1010.

Luxemburg

Orthopédie

 

1011.

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

 

1012.

Málta

Kirurgija Ortopedika

 

1013.

Hollandia

Orthopedie

 

1014.

Norvégia

Ortopedisk kirurgi

 

1015.

Ausztria

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

1016.

Lengyelország

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

1017.

Portugália

Ortopedia

 

1018.

Románia

Ortopedie şi traumatologie

 

1019.

Szlovénia

Ortopedska kirurgija

 

1020.

Szlovákia

Ortopédia

 

1021.

Finnország

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

1022.

Svédország

Ortopedi

 

1023.

Svájc

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

 

1024.

Egyesült Királyság

Trauma and orthopaedic surgery

 

1025.

Orvosi genetika
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1026.

Belgium

 

1027.

Bulgária

Ěĺäčöčíńęŕ ăĺíĺňčęŕ

 

1028.

Cseh Köztársaság

Lékařská genetika

 

1029.

Dánia

Klinisk genetik

 

1030.

Németország

Humangenetik

 

1031.

Észtország

Meditsiinigeneetika

 

1032.

Görögország

 

1033.

Spanyolország

 

1034.

Franciaország

Génétique médicale

 

1035.

Horvátország

 

1036.

Írország

Clinical genetics

 

1037.

Izland

 

1038.

Olaszország

Genetica medica

 

1039.

Ciprus

 

1040.

Lettország

Medicînas ěençtika

 

1041.

Liechtenstein

 

1042.

Litvánia

Genetika

 

1043.

Luxemburg

Médecine génétique

 

1044.

Magyarország

Klinikai genetika

 

1045.

Málta

-

 

1046.

Hollandia

Klinische genetica

 

1047.

Norvégia

 

1048.

Ausztria

Medizinische Genetik

 

1049.

Lengyelország

Genetyka kliniczna

 

1050.

Portugália

Genética médica

 

1051.

Románia

Genetica medicala

 

1052.

Szlovénia

Klinična genetika

 

1053.

Szlovákia

Lekárska genetica

 

1054.

Finnország

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

 

1055.

Svédország

 

1056.

Svájc

 

1057.

Egyesült Királyság

Clinical genetics

 

1058.

Orvosi onkológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1059.

Belgium

 

1060.

Bulgária

Ěĺäčöčíńęŕ îíęîëîăč˙

 

1061.

Cseh Köztársaság

Klinická onkologie

 

1062.

Dánia

 

1063.

Németország

 

1064.

Észtország

 

1065.

Görögország

ĐáčďëďăéęŢ Ďăęďëďăßá

 

1066.

Spanyolország

 

1067.

Franciaország

Oncologie

 

1068.

Horvátország

 

1069.

Írország

Medical oncology

 

1070.

Izland

 

1071.

Olaszország

Oncologia medica

 

1072.

Ciprus

ÁęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ Ďăęďëďăßá

 

1073.

Lettország

Onkoloěija íîmijterapija

 

1074.

Liechtenstein

 

1075.

Litvánia

Chemoterapinë onkologija

 

1076.

Luxemburg

Oncologie médicale

 

1077.

Magyarország

Klinikai onkológia

 

1078.

Málta

 

1079.

Hollandia

 

1080.

Norvégia

 

1081.

Ausztria

 

1082.

Lengyelország

Onkologia kliniczna

 

1083.

Portugália

Oncologia médica

 

1084.

Románia

Oncologie medicala

 

1085.

Szlovénia

Internistična onkologija

 

1086.

Szlovákia

Klinická onkológia

 

1087.

Finnország

 

1088.

Svédország

 

1089.

Svájc

 

1090.

Egyesült Királyság

Medical oncology

 

1091.

Patológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1092.

Belgium

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

 

1093.

Bulgária

Îáůŕ č ęëčíč÷íŕ ďŕňîëîăč˙

 

1094.

Cseh Köztársaság

Patologie

 

1095.

Dánia

Patologisk anatomi og cytology

 

1096.

Németország

Pathologie

 

1097.

Észtország

Patoloogia

 

1098.

Görögország

ĐáčďëďăéęŢ AíáôďěéęŢ

 

1099.

Spanyolország

Anatomía patológica

 

1100.

Franciaország

Anatomie et cytologie pathologiques

 

1101.

Horvátország

Patologija

 

1102.

Írország

Histopathology

 

1103.

Izland

Vefjameinafrćđi

 

1104.

Olaszország

Anatomia patologica

 

1105.

Ciprus

Đáčďëďăďáíáôďěßá – Éóôďëďăßá

 

1106.

Lettország

Patoloěija

 

1107.

Liechtenstein

Pathologie

 

1108.

Litvánia

Patologija

 

1109.

Luxemburg

Anatomie pathologique

 

1110.

Magyarország

Patológia
(1978–1999-ig: kórbonctan-kórszövettan;
1978 előtt: kórbonctani és kórszövettani vizsgálat)

 

1111.

Málta

Istopatologija

 

1112.

Hollandia

Pathologie

 

1113.

Norvégia

Patologi

 

1114.

Ausztria

Pathologie

 

1115.

Lengyelország

Patomorfologia

 

1116.

Portugália

Anatomia patologica

 

1117.

Románia

Anatomie patologică

 

1118.

Szlovénia

Anatomska patologija in citopatologija

 

1119.

Szlovákia

Patologická anatómia

 

1120.

Finnország

Patologia/Patologi

 

1121.

Svédország

Klinisk patologi

 

1122.

Svájc

Pathologie
Pathologie
Patologia

 

1123.

Egyesült Királyság

Histopathology

 

1124.

Plasztikai sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1125.

Belgium

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

1126.

Bulgária

Ďëŕńňč÷íî-âúçńňŕíîâčňĺëíŕ őčđóđăč˙

 

1127.

Cseh Köztársaság

Plastická chirurgie

 

1128.

Dánia

Plastikkirurgi

 

1129.

Németország

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

1130.

Észtország

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

1131.

Görögország

ĐëáóôéęŢ ×ĺéńďíńăéęŢ

 

1132.

Spanyolország

Cirugía plástica y reparadora

 

1133.

Franciaország

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

1134.

Horvátország

Plastična, rekonstrukcijska estetska kirurgija

 

1135.

Írország

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

1136.

Izland

Lýtalćkningar

 

1137.

Olaszország

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

1138.

Ciprus

ĐëáóôéęŢ ×ĺéńďíńăéęŢ

 

1139.

Lettország

Plastiskâ íirurěija

 

1140.

Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

 

1141.

Litvánia

Plastinë ir rekonstrukcinë chirurgija

 

1142.

Luxemburg

Chirurgie plastique

 

1143.

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

1144.

Málta

Kirurgija Plastika

 

1145.

Hollandia

Plastische chirurgie

 

1146.

Norvégia

Plastikkirurgi

 

1147.

Ausztria

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie

 

1148.

Lengyelország

Chirurgia plastyczna

 

1149.

Portugália

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

 

1150.

Románia

Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă

 

1151.

Szlovénia

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

1152.

Szlovákia

Plastická chirurgia

 

1153.

Finnország

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

1154.

Svédország

Plastikkirurgi

 

1155.

Svájc

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 

1156.

Egyesült Királyság

Plastic surgery

 

1157.

Pszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1158.

Belgium

Psychiatrie, particulierement en psychiatrie de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

 

1159.

Bulgária

Ďńčőčŕňđč˙

 

1160.

Cseh Köztársaság

Psychiatrie

 

1161.

Dánia

Psykiatri

 

1162.

Németország

Psychiatrie und Psychotherapie

 

1163.

Észtország

Psühhiaatria

 

1164.

Görögország

Řő÷éáôńéęŢ

 

1165.

Spanyolország

Psiquiatría

 

1166.

Franciaország

Psychiatrie

 

1167.

Horvátország

Psihijatrija

 

1168.

Írország

Psychiatry

 

1169.

Izland

Geđlćkningar

 

1170.

Olaszország

Psichiatria

 

1171.

Ciprus

Řő÷éáôńéęŢ

 

1172.

Lettország

Psihiatrija

 

1173.

Liechtenstein

Psychiatrie und Psychotherapie

 

1174.

Litvánia

Psichiatrija

 

1175.

Luxemburg

Psychiatrie

 

1176.

Magyarország

Pszichiátria

 

1177.

Málta

Psikjatrija

 

1178.

Hollandia

Psychiatrie

 

1179.

Norvégia

Psykiatri

 

1180.

Ausztria

Psychiatrie
(und Psychotherapeutische Medizin)

 

1181.

Lengyelország

Psychiatria

 

1182.

Portugália

Psiquiatria

 

1183.

Románia

Psihiatrie

 

1184.

Szlovénia

Psihiatrija

 

1185.

Szlovákia

Psychiatria

 

1186.

Finnország

Psykiatria / Psykiatri

 

1187.

Svédország

Psykiatri

 

1188.

Svájc

Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und
Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia

 

1189.

Egyesült Királyság

General psychiatry

 

1190.

Radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1191.

Belgium

 

1192.

Bulgária

Đŕäčîáčîëîăč˙

 

1193.

Cseh Köztársaság

 

1194.

Dánia

 

1195.

Németország

Radiologie

 

1196.

Észtország

 

1197.

Görögország

Aęôéíďăßá – Ńáäéďëďăßá

 

1198.

Spanyolország

Electroradiología (hatályon kívül helyezve: 1984. február 1.)

 

1199.

Franciaország

Electro-radiologie (hatályon kívül helyezve 1971. december 3.)

 

1200.

Horvátország

Klinička radiologija

 

1201.

Írország

 

1202.

Izland

Geislalćkningar

 

1203.

Olaszország

Radiologia (hatályon kívül helyezve: 1993. október 31.)

 

1204.

Ciprus

 

1205.

Lettország

 

1206.

Liechtenstein

 

1207.

Litvánia

 

1208.

Luxemburg

Électroradiologie (Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5-e után megkezdett képzések esetében.)

 

1209.

Magyarország

Radiológia
[1978 előtt: röntgenológia
(röntgendiagnosztika és röntgenterápia)]

 

1210.

Málta

 

1211.

Hollandia

Radiologie (hatályon kívül helyezve: 1984. július 8.)

 

1212.

Norvégia

 

1213.

Ausztria

Radiologie

 

1214.

Lengyelország

 

1215.

Portugália

Radiologia

 

1216.

Románia

 

1217.

Szlovénia

 

1218.

Szlovákia

 

1219.

Finnország

 

1220.

Svédország

 

1221.

Svájc

 

1222.

Egyesült Királyság

 

1223.

Reumatológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1224.

Belgium

Rhumathologie/reumatologie

 

1225.

Bulgária

Đĺâěŕňîëîăč˙

 

1226.

Cseh Köztársaság

Revmatologie

 

1227.

Dánia

Intern medicin: reumatologi

 

1228.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

 

1229.

Észtország

Reumatoloogia

 

1230.

Görögország

Ńĺőěáôďëďăßá

 

1231.

Spanyolország

Reumatología

 

1232.

Franciaország

Rhumathologie

 

1233.

Horvátország

Reumatologija

 

1234.

Írország

Rheumatology

 

1235.

Izland

Gigtarlćkningar

 

1236.

Olaszország

Reumatologia

 

1237.

Ciprus

Ńĺőěáôďëďăßá

 

1238.

Lettország

Reimatoloěija

 

1239.

Liechtenstein

Rheumatologie

 

1240.

Litvánia

Reumatologija

 

1241.

Luxemburg

Rhumathologie

 

1242.

Magyarország

Reumatológia
(1984–1993-ig: reumatológia és fizioterápia;
1984 előtt: reumatológia és fizikóterápia)

 

1243.

Málta

Rewmatologija

 

1244.

Hollandia

Reumatologie

 

1245.

Norvégia

Revmatologi

 

1246.

Ausztria

 

1247.

Lengyelország

Reumatologia

 

1248.

Portugália

Reumatologia

 

1249.

Románia

Reumatologie

 

1250.

Szlovénia

 

1251.

Szlovákia

Reumatológia

 

1252.

Finnország

Reumatologia/Reumatologi

 

1253.

Svédország

Reumatologi

 

1254.

Svájc

Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia

 

1255.

Egyesült Királyság

Rheumatology

 

1256.

Sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1257.

Belgium

Chirurgie/Heelkunde

 

1258.

Bulgária

Őčđóđăč˙

 

1259.

Cseh Köztársaság

Chirurgie

 

1260.

Dánia

Kirurgi

 

1261.

Németország

(Allgemeine) Chirurgie

 

1262.

Észtország

Üldkirurgia

 

1263.

Görögország

×ĺéńďíńăéęŢ

 

1264.

Spanyolország

Cirugía general y del aparato digestivo

 

1265.

Franciaország

Chirurgie générale

 

1266.

Horvátország

Opća kirurgija

 

1267.

Írország

General surgery

 

1268.

Izland

Skurđlćkningar

 

1269.

Olaszország

Chirurgia generale

 

1270.

Ciprus

ĂĺíéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢ

 

1271.

Lettország

Íirurěija

 

1272.

Liechtenstein

Chirurgie

 

1273.

Litvánia

Chirurgija

 

1274.

Luxemburg

Chirurgie générale

 

1275.

Magyarország

Sebészet

 

1276.

Málta

Kirurgija Generali

 

1277.

Hollandia

Heelkunde

 

1278.

Norvégia

Generell kirurgi

 

1279.

Ausztria

Chirurgie

 

1280.

Lengyelország

Chirurgia ogólna

 

1281.

Portugália

Cirurgia geral

 

1282.

Románia

Chirurgie generală

 

1283.

Szlovénia

Splošna kirurgija

 

1284.

Szlovákia

Chirurgia

 

1285.

Finnország

Yleiskirurgia/Allm a kirurgi

 

1286.

Svédország

Kirurgi

 

1287.

Svájc

Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia

 

1288.

Egyesült Királyság

General surgery

 

1289.

Sugárterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1290.

Belgium

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

 

1291.

Bulgária

Ëú÷ĺëĺ÷ĺíčĺ

 

1292.

Cseh Köztársaság

Radiační onkologie

 

1293.

Dánia

Klinisk Onkologi

 

1294.

Németország

Strahlentherapie

 

1295.

Észtország

Onkoloogia

 

1296.

Görögország

AęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ – Ďăęďëďăßá

 

1297.

Spanyolország

Oncología radioterápica

 

1298.

Franciaország

Oncologie option oncologie radiothérapique

 

1299.

Horvátország

Onkologija i radioterapija

 

1300.

Írország

Radiation oncology

 

1301.

Izland

 

1302.

Olaszország

Radioterapia

 

1303.

Ciprus

AęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ

 

1304.

Lettország

Terapeitiskâ radioloěija

 

1305.

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radio Onkologie

 

1306.

Litvánia

Onkologija radioterapija

 

1307.

Luxemburg

Radiothérapie

 

1308.

Magyarország

Sugárterápia
(1984 előtt: onkoradiológia)

 

1309.

Málta

Onkologija u Radjoterapija

 

1310.

Hollandia

Radiotherapie

 

1311.

Norvégia

 

1312.

Ausztria

Strahlentherapie – Radioonkologie

 

1313.

Lengyelország

Radioterapia onkologiczna

 

1314.

Portugália

Radioterapia

 

1315.

Románia

Radioterapie

 

1316.

Szlovénia

Radioterapija in onkologija

 

1317.

Szlovákia

Radiačná onkológia

 

1318.

Finnország

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

1319.

Svédország

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

1320.

Svájc

Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia

 

1321.

Egyesült Királyság

Clinical oncology

 

1322.

Szemészet
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

1323.

Belgium

Ophtalmologie/Oftalmologie

 

1324.

Bulgária

Î÷íč áîëĺńňč

 

1325.

Cseh Köztársaság

Oftalmologie

 

1326.

Dánia

Oftalmologi

 

1327.

Németország

Augenheilkunde

 

1328.

Észtország

Oftalmoloogia

 

1329.

Görögország

Ďřčáëěďëďăßá

 

1330.

Spanyolország

Oftalmología

 

1331.

Franciaország

Ophtalmologie

 

1332.

Horvátország

Oftalmonologija i ortopetrija

 

1333.

Írország

Ophthalmology

 

1334.

Izland

Augnlćkningar

 

1335.

Olaszország

Oftalmologia

 

1336.

Ciprus

Ďřčáëěďëďăßá

 

1337.

Lettország

Oftalmoloěija

 

1338.

Liechtenstein

Augenheilkunde

 

1339.

Litvánia

Oftalmologija

 

1340.

Luxemburg

Ophtalmologie

 

1341.

Magyarország

Szemészet
(1978 előtt: szembetegségek)

 

1342.

Málta

Oftalmologija

 

1343.

Hollandia

Oogheelkunde

 

1344.

Norvégia

Řyesykdommer

 

1345.

Ausztria

Augenheilkunde und Optometrie

 

1346.

Lengyelország

Okulistyka

 

1347.

Portugália

Oftalmologia

 

1348.

Románia

Oftalmologie

 

1349.

Szlovénia

Oftalmologija

 

1350.

Szlovákia

Oftalmológia

 

1351.

Finnország

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

1352.

Svédország

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

1353.

Svájc

Ophtalmologie
Ophthalmologie
Oftalmologia

 

1354.

Egyesült Királyság

Ophthalmology

 

1355.

Szülészet-nőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1356.

Belgium

Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie- verloskunde

 

1357.

Bulgária

Ŕęóřĺđńňâî č ăčíĺęîëîăč˙

 

1358.

Cseh Köztársaság

Gynekologie a porodnictví

 

1359.

Dánia

Gynaekologi og obstetrik

 

1360.

Németország

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

1361.

Észtország

Sünnitusabi ja günekoloogja

 

1362.

Görögország

ĚáéĺőôéęŢ-Ăőíáéęďëďăßá

 

1363.

Spanyolország

Obstetricia y ginecología

 

1364.

Franciaország

Gynécolo te-obstétrique

 

1365.

Horvátország

Ginekologija i opstetricija

 

1366.

Írország

Obstetrics and gynaecology

 

1367.

Izland

Fćđingar- og kvenlćkningar

 

1368.

Olaszország

Ginecologia e ostetricia

 

1369.

Ciprus

ĚáéĺőôéęŢ-Ăőíáéęďëďăßá

 

1370.

Lettország

Ginekoloěija un dzemdniecîba

 

1371.

Liechtenstein

Gynäkologie und Geburtshilfe

 

1372.

Litvánia

Akušerija ginekologija

 

1373.

Luxemburg

Gynécologie-obstétri e ue

 

1374.

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

1375.

Málta

Ostetricja u Ginekologija

 

1376.

Hollandia

Obstetrie en Gynaecologie

 

1377.

Norvégia

Fřdselshjelp og kvinnesykdommer

 

1378.

Ausztria

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

1379.

Lengyelország

Położnictwo i ginekologia

 

1380.

Portugália

Ginecologia e obstetricia

 

1381.

Románia

Obstetrică-ginecologie

 

1382.

Szlovénia

Ginekologija in porodništvo

 

1383.

Szlovákia

Gynekológia a pőrodníctvo

 

1384.

Finnország

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

1385.

Svédország

Obstetrik och gynekologi

 

1386.

Svájc

Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia

 

1387.

Egyesült Királyság

Obstetrics and gynaecology

 

1388.

Társadalomorvostan és szociális orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1389.

Belgium

 

1390.

Bulgária

Ńîöčŕëíŕ ěĺäčöčíŕ č çäđŕâĺí ěĺíčäćěúíň Ęîěóíŕëíŕ őčăčĺíŕ

 

1391.

Cseh Köztársaság

Hygiena a epidemiologie

 

1392.

Dánia

Samfundsmedicin

 

1393.

Németország

Öffentliches Gesundheitswesen

 

1394.

Észtország

 

1395.

Görögország

ĘďéíůíéęŢ ÉáôńéęŢ

 

1396.

Spanyolország

Medicina preventiva y salud pública

 

1397.

Franciaország

Santé publique et médecine sociale

 

1398.

Horvátország

Javnozdravstvena medicina

 

1399.

Írország

Public health medicine

 

1400.

Izland

Félagslćkningar

 

1401.

Olaszország

Igiene e medicina preventiva

 

1402.

Ciprus

– Őăĺéďíďëďăßá
– ĘďéíůíéęŢ ÉáôńéęŢ

 

1403.

Lettország

 

1404.

Liechtenstein

Prävention und Gesundheitswesen

 

1405.

Litvánia

 

1406.

Luxemburg

Santé publique

 

1407.

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

1408.

Málta

Sahha Pubblika

 

1409.

Hollandia

Maatschappij en gezondheid

 

1410.

Norvégia

Samfunnsmedisin

 

1411.

Ausztria

Sozialmedizin

 

1412.

Lengyelország

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

1413.

Portugália

Saúde pública

 

1414.

Románia

Sănătate publică şi management

 

1415.

Szlovénia

Javno zdravje

 

1416.

Szlovákia

Verejné zdravotníctvo

 

1417.

Finnország

Terveydenhuolto/hälsovĺrd

 

1418.

Svédország

Socialmedicin

 

1419.

Svájc

Prévention et santé publique
Prevention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica

 

1420.

Egyesült Királyság

Public health medicine

 

1421.

Trópusi betegségek
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1422.

Belgium

 

1423.

Bulgária

 

1424.

Cseh Köztársaság

 

1425.

Dánia

 

1426.

Németország

 

1427.

Észtország

 

1428.

Görögország

 

1429.

Spanyolország

 

1430.

Franciaország

 

1431.

Horvátország

 

1432.

Írország

Tropical medicine

 

1433.

Izland

 

1434.

Olaszország

Medicina tropicale

 

1435.

Ciprus

 

1436.

Lettország

 

1437.

Liechtenstein

Tropenmedizin

 

1438.

Litvánia

 

1439.

Luxemburg

 

1440.

Magyarország

Trópusi betegségek

 

1441.

Málta

 

1442.

Hollandia

 

1443.

Norvégia

 

1444.

Ausztria

Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

 

1445.

Lengyelország

Medycyna transportu

 

1446.

Portugália

Medicina tropical

 

1447.

Románia

 

1448.

Szlovénia

 

1449.

Szlovákia

Tropická medicína

 

1450.

Finnország

 

1451.

Svédország

 

1452.

Svájc

Médecine tropicale et médecine des voyages
Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio

 

1453.

Egyesült Királyság

Tropical medicine

 

1454.

Tüdőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1455.

Belgium

Pneumologie

 

1456.

Bulgária

Ďíĺâěîëîăč˙ č ôňčçčŕňđč˙