nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet
az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról
2018-01-01
infinity
6
Jogszabály

16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a 14. § tekintetében a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezményben megjelölt közokiratoknak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: Kamara) által kiadott tanúsítvány kiadásáért járó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjára terjed ki.

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelem

2–6. §2

A tanúsítvány kiállítása

7–9. §3

A tanúsítvány kiállításáért a Kamarát megillető díjra vonatkozó rendelkezések

10. § (1)4 A díjat a Kamara – díjak kezelésére és nyilvántartására elkülönített – 10918001-00000007-15030116 számú fizetési számlájára átutalással, postai készpénzátutalási megbízással vagy bankkártyával kell megfizetni.

(2)5

(3) A díjat minden aláírás után meg kell fizetni, amelyre vonatkozóan a kérelmező a tanúsítvány kiállítását kéri.

(4) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

11. § (1)6 A Kamara a befizetett díjat kérelemre visszatéríti, ha

a) a tanúsítvány kiállítása más szerv hatáskörébe tartozik,

b) a kérelem visszavonásáról az esetleges hiánypótlási felhívás elküldését vagy a tanúsítvány kiállítását megelőzően tudomást szerzett.

(2) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet a Kamara az (1) bekezdésben foglaltak szerint téríti vissza.

(3)7 A visszatérítés iránti kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés jogcímét, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a Kamara a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre történő kiutalással teljesíti.

Záró rendelkezések

12. §8

13. § Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. §9

Melléklet a 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelethez

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.    Ország:

Country:

Ezt a közokiratot

This public document

2.    írta alá:

has been signed by:

3.    minőségében eljárva:

acting in the capacity of:

4.    Az okirat

pecsétjével (bélyegzőlenyomatával) van ellátva.

bears the seal/stamp of:

Tanúsítja

Certified

5.    helység:

at:

6.    időpont:    (év)    (hónap)    (nap)

date:    (year)    (month)    (day)

7.    kiállító:

by:

8.    Ügyszám:

No.:

9.    Pecsét (bélyegzőlenyomat):    10.    Aláírás:

Seal/stamp:        Signature:

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!