nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
2016-09-09
2017-10-28
4
Jogszabály

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól1

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésben, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) pont második gondolatjeles bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a)2 a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), továbbá a honvédelmi és katonai célú építményekben és létesítményekben (a továbbiakban együtt: MH létesítmények) tartózkodó természetes személyekre, jogi személyekre, polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezetekre,

b)3 a Magyarország területén – a nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő – más országok katonai szervezeteihez tartozó katonai tevékenységet végző szervezetekre, személyi állományukra az MH létesítményein belül,

c) az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gépjárműveiben keletkezett tűzesettel, káreseménnyel kapcsolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tűzoltóságra.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerződés eltérő szabályokat állapít meg.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)4 tűzvédelmi szolgálati személy: a tűzvédelmi feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására feljogosított és kötelezett személy, aki e feladatokat az e feladat ellátására rendszeresített beosztásban vagy munkakörben kinevezés, áthelyezés, vagy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 55. §-a szerinti megbízás alapján látja el,

b) honvédségi tűzoltó alegység: egyes honvédelmi szervezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott létesítményi tűzoltóság.

Tűzjelzés, a tűzeset jelentése

3. § (1)5 Aki az MH létesítményekben vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, a működési terület szerint illetékes hivatásos tűzoltóság értesítésére vonatkozó kötelezettségének – ha erre lehetőség van – elsősorban a honvédségi tűzoltó alegységnek való jelentéssel tesz eleget. A tüzet vagy annak közvetlen veszélyét az MH létesítmény vezető szolgálatának is jelenteni kell.

(2) Tűz esetén az MH létesítmény vezető szolgálata vagy az e feladatok ellátásával azonos feladatkörű ügyeleti, őr- és rendészeti szolgálat

a)6 meggyőződik a honvédségi tűzoltó alegység, illetve a hivatásos tűzoltóság riasztásának megtörténtéről, szükség esetén végrehajtja azt, továbbá intézkedik a tűzoltóságnak és a mentőknek az MH létesítménybe történő beléptetésére,

b)7 a melléklet szerinti „Jelentés tűzesetről” című nyomtatványon az elöljáró ügyeleti szolgálaton keresztül haladéktalanul tájékoztatja a HM tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egységét a tűzeset bekövetkezéséről és annak körülményeiről.

Tűzoltás

4. § (1) A honvédségi tűzoltó alegységek a tűzoltás során az MH-nál kiadott más tárgyú belső rendelkezések előírásaitól – a tűzoltásvezető utasítására – olyan mértékben térhetnek el, amely arányban áll az élet, a testi épség és a honvédségi javak védelmével. Erről a tűz oltásánál jelenlevő, az adott szervezet vezetéséért felelős szolgálati személyt (ügyeleti szolgálatot ellátó személyt) tájékoztatni kell.

(2) A tűzoltás során biztosítani kell a katonai adatok és információk védelmét.

Tűzvizsgálat

5. § (1) A tűzoltás befejezését követően a tűzvizsgáló helyszínre érkezéséig az MH létesítmény üzemeltetéséért felelős parancsnok (vezető) köteles a tűz helyszínének eredeti állapotban való megtartására intézkedni.

(2)8 Az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gépjárműveiben keletkezett tűzesettel, káreseménnyel kapcsolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tűzoltóság a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat szolgáltat a HM tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége részére.

Tűzvédelmi ellenőrzés

6. § (1) A honvédelmi szervezetek és az MH létesítmények tűzvédelmi helyzetét a hatósági ellenőrzéseken túl

a) az elöljáró az általa végrehajtandó ellenőrzések során, valamint

b) a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője) által kijelölt bizottság a honvédelmi szervezeteknél és az MH létesítményekben szükség szerint, de legalább évente egyszer belső szakellenőrzés formájában, az érintett tűzvédelmi szolgálati személyek bevonásával

rendszeresen ellenőrzi és értékeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bizottság vezetője a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője), helyettese.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az ellenőrzést végrehajtó nevét,

b) az ellenőrzésre felhatalmazást adó jogszabályra történő utalást,

c) az ellenőrzés időpontját,

d) az ellenőrzött megnevezését,

e) az ellenőrzés tárgyát,

f) az ellenőrzés módját,

g) a feltárt hiányosságokat,

h) az ellenőrzött terület értékelését, valamint

i) az ellenőr által a hiányosságok felszámolására javasolt intézkedéseket.

Tűzvédelmi szolgálati személyek

7. § (1)9 A honvédelmi szervezeteknél a (2)–(4) bekezdés alapján tűzvédelmi szolgálati személyeket kell foglalkoztatni. A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó honvédelmi szervezetek esetében a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat a létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szervezet tűzvédelmi szolgálati személye látja el.

(2) A tűzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátására, irányítására, a tűzvédelmi nyilvántartások vezetésére, az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok gyűjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés alapján javaslatok előkészítésére, a kiképzési irányelvek meghatározására, a 6. § szerinti ellenőrzések hatékony végrehajtására az alábbiak szerint kell tűzvédelmi szolgálati személyeket foglalkoztatni:

a) legalább 3 fő felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített beosztásban az MH középszintű vezető szervénél;

b)10 legalább 1-1 fő felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített beosztásban

ba) az MH Egészségügyi Központban,

bb) a szervezetszerű tűzoltó alegységgel rendelkező honvédelmi szervezeteknél,

bc) azon MH létesítményekben, amelyekben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását, feldolgozását 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget meghaladó mértékben végzik,

bd) azon MH létesítményekben, amelyekben tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását, feldolgozását 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget meghaladó mértékben végzik,

c) legalább 1–1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített beosztásban

ca) a 300 főt meghaladó létszámú honvédelmi szervezeteknél,

cb)11 azon MH létesítményekben, amelyekben tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását, feldolgozását 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó, de 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget el nem érő mértékben végzik,

cc) anyagok nagymennyiségű tárolását alaprendeltetés szerint végrehajtó honvédelmi szervezetek önálló raktározással foglalkozó MH létesítményeiben,

cd)12 azon MH létesítményekben, amelyekben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását, feldolgozását 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó, de 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget el nem érő mértékben végzik.

d)13

(3)14 A legalább zászlóalj szintű gyakorlatok, ideiglenes táborok, telephelyen kívüli tevékenységek tűzvédelmének megszervezésére, a szakfeladatok végrehajtására legalább 1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell kijelölni. A kijelölésre a feladat végrehajtásáért felelős honvédelmi szervezet parancsnoka intézkedik.

(4)15 A külföldön feladatot végrehajtó, háromszáz főt meghaladó létszámú és saját tábort üzemeltető, vagy tűzoltó alegységgel rendelkező honvédelmi szervezet tevékenysége tűzvédelmének megszervezésére, a szakfeladatok végrehajtására legalább 1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell kijelölni. A kijelölésre az állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló elöljáró intézkedik, aki – amennyiben a körülmények indokolják – a fentiektől eltérő esetekben is jogosult a kijelölésre.

Tűzvédelmi szabályzat

8. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakon túl tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni

a) az állandó táborokra,

b) a különállóan elhelyezett MH létesítményekre, különösen lőszerraktárra, gyakorlótérre,

c) több honvédelmi szervezet közös MH létesítményben történő elhelyezésekor az MH létesítmény egészére.

(2) A tűzvédelmi szabályzatot az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetekben a feladattal érintett honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője), a c) pont szerinti esetben az MH létesítmény üzemeltetéséért felelős parancsnok (vezető) készíti el.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezeteknek rendelkezniük kell a tűzvédelmi szabályzat és mellékletei elhelyezési területükre és tevékenységükre vonatkozó kivonatával.

(4) Ideiglenes tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni a hét napot meghaladó időtartamú, legalább századszintű gyakorlat, ideiglenes tábor, kitelepülés esetén.

A Magyar Honvédség tűzoltó szervezetei

9. § (1)16 Az MH létesítményekben az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletben foglaltakon kívül az alábbi esetekben kell honvédségi tűzoltó alegységeket szervezni:

a) a vonatkozó nemzeti katonai szabványnak megfelelő eszközökkel és erőkkel az MH repülőterein,

b) az MH légiirányítási központjában,

c)17 az Alaptörvény szerinti különleges jogrend idején az MH Egészségügyi Központban,

d) tényleges igénybevétel esetén a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő védett létesítményekben,

e) az MH nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végrehajtására alkalmas lőterein,

f) a külön jogszabály alapján felső vagy alsó küszöbértékűnek minősülő veszélyes katonai objektumban, ha a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben feltárt kockázat, illetve dominóhatás miatt a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság határozatában előírja azt,

g) a külföldi katonai táborokban, amennyiben az egynemzetiségű (magyar) tábor, vagy többnemzetiségű táborokban, amennyiben a magyar fél vállalta a tűzoltó alegység szervezését.

(2)18 Ha a tűzoltó alegység az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti megállapodás alapján – felkérésre – honvédségi területen kívüli káresetek felszámolásában vesz részt, a felkérésről, a végrehajtás megkezdéséről és befejezéséről a honvédelmi szervezet (MH létesítmény) vezető szolgálata haladéktalanul jelentést tesz a Magyar Honvédség ügyeleti rendszerén keresztül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletének.

(3) Amennyiben a honvédségi területen kívül keletkezett tűz veszélyezteti az MH létesítményt,

a) a honvédségi tűzoltó alegység az MH létesítmény védelme érdekében részt vesz a tűz oltásában,

b)19 a honvédelmi szervezet (MH létesítmény) vezető szolgálata haladéktalanul jelentést tesz az MH ügyeleti rendszerén keresztül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletének, valamint a HM tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egységének.

A tűzvédelem logisztikai biztosításával összefüggő feladatok

10. § (1) A tűzvédelem központi logisztikai biztosítását az általános tervezési, beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálási és selejtezési rend, valamint a normatív előírások szerint a MH középszintű vezető szerve, valamint a honvédelmi tárca egészére kiterjedő felsőszintű jogkörrel rendelkező, logisztikai tervező, irányító és végrehajtó, továbbá infrastrukturális szervei végzik a termelői és fogyasztói logisztikai szakmai felelős szerinti rendben.

(2) A tűzvédelem csapatszintű logisztikai biztosítását az általános tervezési, illetve szakági intézkedésekben szabályozott beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálási és selejtezési rend, valamint a tűzvédelmi normák előírásai szerint a honvédelmi szervezetek logisztikai szervezetei végzik.

(3) Az épületek, a tűzvédelmi eszközök és infrastruktúra időszakos felülvizsgálatainak és karbantartásainak végrehajtásáról, annak anyagi erőforrásairól a MH középszintű vezető szerve, valamint a honvédelmi tárca egészére kiterjedő felsőszintű jogkörrel rendelkező, logisztikai tervező, irányító és végrehajtó, továbbá infrastrukturális szervei gondoskodnak.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 31/2001. (XII. 28.) HM rendelet.

Melléklet a 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelethez20

Jelentés tűzesetről

1. A kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése:     

    

Állomáshelye:    

2. A tűz keletkezésének helye: épületben; raktárban; műhelyben; telephelyen; lő- és gyakorlótéren; harc- és gépjárműben; repülőeszközben; erdőben; szabadtéren.

(A kívánt rész aláhúzandó.)

Egyéb helyen:    

Épület, helyiség, szabadtér megnevezése, funkciója:     

    

3. Tűzeset észlelésének (jelzésének) ideje:

20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

 

 

4. A tűzriadó elrendelésének ideje:

20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

 

 

5. A hivatásos tűzoltóság értesítésének ideje:

20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

 

 

6. A tűz eloltásának ideje:

20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

7. A beavatkozó tűzoltóság (tűzoltásvezető neve,

rendfokozata) elérhetősége:    

8. A hivatásos tűzoltóság riasztási fokozata:    

9. A tűzeset rövid leírása: (Vélelmezhető keletkezési ok, mi égett, hogyan oltották el):     

10. A tűzeset következtében:

Személyi sérülés:     

Haláleset:     

11. Bűncselekményre utaló jel (a rendőrség, katonai ügyész értesítésének időpontja):

12. Kárérték: ........................................................... Ft

13. A tűzeset során tett egyéb intézkedések:     

Jelentést adta: Név: .................................... rf.: ..... beo.: ..........................

Elérhetőség: ..............................

Jelentést vette: Név: .................................... rf.: ..... beo.: .........................

Elérhetőség: ..............................

Ideje: ............ év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc

Kelt ...............

......................................................................

a jelentést teljesítő olvasható aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!