nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet
az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről
2011-12-13
2013-01-01
4

21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet

az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről1

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés c) pont cc) és cf) alpontjában, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés j) pont ja) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §2 (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) az elemekre és az akkumulátorokra,

b) a belőlük származó hulladékokra, továbbá

c) az ezen hulladékokkal kapcsolatos kezelési tevékenységekre.

(2)3 Nem terjed ki e rendelet hatálya a kifejezetten honvédelmi, valamint a nemzetbiztonsági célra és a világűrben való felhasználásra tervezett készülékekben, felszerelésekben alkalmazott elemekre és akkumulátorokra.

Értelmező rendelkezések

2. §4 E rendeletben az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelet értelmező rendelkezései alkalmazandóak.

Forgalmazási, jelölési és kezelési előírások

3. §5 (1)6 A (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel

a) a 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanyt tartalmazó elem, illetve akkumulátor és

b) a 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó hordozható elem, illetve akkumulátor

nem forgalmazható, elektromos berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként sem.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tilalom nem vonatkozik a 2 tömegszázalékot meg nem haladó higanytartalmú gombelemekre.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalom nem vonatkozik

a) a vészjelző- (vészvilágítást biztosító) és riasztórendszerekben,

b) az orvosi felszerelésekben vagy

c) a vezeték nélküli elektromos kézi szerszámokban

alkalmazott hordozható elemekre és akkumulátorokra.

(4)7 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalmat a 2008. szeptember 26-át megelőzően az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok területén forgalomba hozott hordozható elemre, illetve akkumulátorra nem kell alkalmazni.

4. §8 A gyártó az elemen, illetve akkumulátoron, valamint az elem-, illetve akkumulátorcsomagon jól láthatóan, felismerhetően (olvashatóan) és letörölhetetlen módon elhelyezi a 1. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő jelöléseket és adatokat.

5. §9 (1) A gyártó a visszavett és begyűjtött hulladékká vált

a) hordozható,

b) gépjármű- és

c) ipari

elem, illetve akkumulátor újrafeldolgozásra való előkezelését, a hulladék besorolása szerint, az elérhető legjobb technológia alkalmazásával elvégzi.

(2) A gyártó a visszavett és begyűjtött azonosítható hulladékká vált

a)10 hordozható,

b) gépjármű- és

c) ipari

elemet, illetve akkumulátort, a 2. melléklet szerint előírt hatékonysági mutatókat is figyelembe véve, újrafeldolgozza.

(3) A hulladékká vált gépjármű-, valamint ipari elem, illetve akkumulátor hulladéklerakóban lerakással és termikus módon való ártalmatlanítása – a 2. melléklet szerinti hatékonysági mutatóval végzett újrafeldolgozási eljárás alkalmazása során keletkező maradványhulladék kivételével – tilos.

(4) Az előkezelési valamint újrafeldolgozási kötelezettség teljesítésének minősül a hulladékká vált elemnek, illetve akkumulátornak az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló külön jogszabály szerinti szállítólevéllel igazolt kezelése is.

(5)11 A hulladékká vált elem, illetve akkumulátor újrafeldolgozási célú exportja akkor minősül az előkezelési és újrafeldolgozási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló külön jogszabály alapján a kísérődokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a kezelés az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételekkel történik.

6. §12 (1) A felhasználó köteles a hulladékká vált elem, illetve akkumulátor elkülönített gyűjtését megoldani, és azt a visszavételére szolgáló helyen kezelése céljából elhelyezni.

(2)13 A hordozható elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedő a forgalmazás helyén a gyártó által biztosított megfelelő gyűjtőedényt helyez el.

(3)14 A gépjármű- és ipari elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedő a forgalmazás helyén a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése esetén lúgálló – megfelelő gyűjtőedényt, gyűjtőkonténert helyez el, amely csak a gyűjtést végző által nyitható fel.

(4) A hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor – típusától függetlenül – közös gyűjtőedényben gyűjthető.

(5) Az elem, illetve akkumulátor e § szerinti ideiglenes tárolásához a környezetvédelmi hatóság engedélye, valamint nyilvántartás vezetése nem szükséges.

7. §15 (1) A hasznosítás során a folyadékot és savat az elemből, illetve akkumulátorból el kell távolítani.

(2) A hulladékká vált elem, illetve akkumulátor tárolására (ideiglenes tárolására), valamint kezelésére szolgáló helyet vízhatlan felülettel kell ellátni.

(3) A hulladékká vált elem, illetve akkumulátor hasznosítását időjárásálló borítással ellátott helyiségekben vagy konténerekben kell elvégezni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a, 9–11. §-a, valamint 1. és 2. melléklete – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2008. szeptember 26-án lép hatályba.

(3) E rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja és 1. melléklet 6. pontja 2009. szeptember 26-án lép hatályba.

(4) Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: KöM rendelet) 2. § g) pontja, 10. § (5) bekezdése és 11. §-a 2008. szeptember 1-jén hatályát veszti.

(5) A KöM rendelet 2008. szeptember 26-án hatályát veszti.

(6) E rendelet 6. § (2)–(3) bekezdésében az „– a gyártóval kötött külön megállapodás esetén –” szövegrész 2009. július 1-jén hatályát veszti.

9. §16 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2008/103/EK irányelve (2008. november 19.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról.

10. § (1) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában az „-elemek” szövegrész helyébe „– az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elemek, illetve akkumulátorok” szöveg lép.

(2) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet – az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelettel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 11. cikke.”

11. § (1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)–(3) bekezdés számozása (3)–(4) bekezdésre módosul:

„(2) E rendelet hatálya kiterjed az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) pontjában felsorolt, részben vagy egészben az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elem, illetve akkumulátor áramforrással üzemeltetett vagy üzemeltethető berendezésre (a továbbiakban: elemmel működő készülék).”

(2) Az R. 2. §-a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elemmel működő készülék gyártójának – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – úgy kell megterveznie a készüléket, hogy abból a hulladékká vált elem, illetve akkumulátor könnyen eltávolítható legyen.

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, amennyiben az energiaellátás folyamatos biztosítása, valamint az elemmel működő készülék elemmel, illetve akkumulátorral való folyamatos összeköttetése

a) biztonsági,

b) teljesítményi,

c) orvosi vagy

d) adattárolási

célból szükséges.”

(3) Az R. 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

i) az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 11. cikke.”

12. § (1) A KöM rendelet 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

f) kereskedő: az elemet, illetve akkumulátort felhasználónak értékesítő forgalmazó;”

(2) A KöM rendelet 9. §-ának felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyártó köteles a felhasználókat a termékismertetőben vagy a forgalmazás helyén elhelyezett tájékoztató nyomtatványban a következőkre vonatkozóan tájékoztatni:”

(3) A KöM rendelet

a) 1. §-ában a „fogyasztóira” szövegrész helyébe a „felhasználóira” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „forgalomba hozatala” szövegrész helyébe a „forgalmazása” szöveg,

c) a 8. § (1) bekezdésében a „fogyasztói forgalomba hozatali hely” szövegrész helyébe a „kereskedő” szöveg, a „tevékenység helyszínén” szövegrész helyébe a „forgalmazás helyén” szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében a „fogyasztói forgalomba hozatali hely” szövegrész helyébe a „kereskedő” szöveg, a „tevékenység helyszínén” szövegrész helyébe a „forgalmazás helyén” szöveg,

e) 8. § (4) bekezdésében a „fogyasztói forgalomba hozatali helyekről történő” szövegrész helyébe a „kereskedőtől való” szöveg,

f) 2. számú melléklet 3. pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg

lép.

1. melléklet a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelethez17

Az elem, illetve akkumulátor jelölése

1. Az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrája:

2. A – 3. pont szerinti kivétellel – az ábra az elem, illetve az akkumulátor és az elem, illetve akkumulátorcsomag legnagyobb oldala területének legalább 3%-át, henger alakú cella esetében az elem, illetve akkumulátor felszínének legalább 1,5%-át fedi, azonban az ábra mindkét esetben legfeljebb 5×5 cm méretű lehet.

3. Amennyiben az elem, illetve az akkumulátor vagy az elem-, illetve akkumulátorcsomag mérete alapján az ábra mérete kisebb volna 0,5×0,5 cm-nél, abban az esetben az elem, illetve az akkumulátor vagy az elem, illetve akkumulátorcsomag helyett annak csomagolásán kell legalább 1×1 cm méretű ábrát elhelyezni.

4. Nehézfém-tartalommal rendelkező elemen, illetve akkumulátoron, beleértve a gombelemet is

a) 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén a „Hg”,

b) 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumtartalom esetén a „Cd”,

c) 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén a „Pb”

vegyjelet az 5. pontban foglalt módon kell feltüntetni.

5. A vegyjel mérete az e melléklet szerinti ábra méretének legalább egynegyede, melyet az ábra alatt kell elhelyezni.

6. A hordozható és gépjármű elemen, illetve akkumulátoron fel kell tüntetni annak kapacitását.

2. melléklet a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelethez18

Az újrafeldolgozás eljárás és annak hatékonysági mutatói

Az ólom-, illetve kadmiumtartalom újrafeldolgozásának – az ésszerű költségráfordítás figyelembevételével – az elérhető legjobb technika szerint, a legmagasabb újrafeldolgozási arányt el kell érnie.

 

 

A visszavett elem, illetve akkumulátor tömegéhez viszonyított újrafeldolgozási hatékonysági mutató

gépjármű és ipari elem, illetve akkumulátor

hordozható elem, illetve akkumulátor

2008. szeptember 26-tól

2011. szeptember 26-tól

1.

savas, ólomtartalmú elem, illetve akkumulátor

65%

2.

nikkel-kadmium tartalmú elem, illetve akkumulátor

75%

3.

egyéb elem, illetve akkumulátor

50%

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!