nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról
2010-01-01
infinity
3

21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet

a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes
és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), f) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet tiszthelyettes és zászlós állományú tagja írásban benyújtott kérelmére a tulajdonába kerülő Budapesten, illetve 50 km-es körzetén belül található új vagy használt lakás, lakóház (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása céljából, szolgálati érdekből vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesül – ha megfelel a 2. § (1) bekezdés a)–f) pontjában és a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek és vállalja a 2. § (1) bekezdés g)–h) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítését – a munkáltatónak erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzata erejéig. A rendelkezésre álló költségvetési forrás kimerülése esetén, erre utaló indokolással a támogatási kérelmet el kell utasítani.

(2) A támogatás forrását az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente biztosítja.

(3)2 A támogatást legfeljebb 120 hónapig, havonta kell folyósítani. A támogatás havi összege a pénzügyi intézmény által a lakás vásárlására folyósított kölcsön mindenkori havi törlesztő részlete addig az összeghatárig, amíg lakáscélú munkáltatói támogatásként a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adóterhet nem viselő járandóságnak minősül, de legfeljebb negyvenezer forint.

1/A. §3 Az országos rendőrfőkapitány, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka szolgálati érdekből a támogatás folyósítását, kivételesen indokolt esetben, az 1. § (1) bekezdésében meghatározottól eltérő szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tiszthelyettes és zászlós állományú tag írásban benyújtott kérelmére, a tulajdonába kerülő – a szolgálatteljesítési helyén, illetve 50 km-es körzetén belül található – lakás vásárlása céljából is engedélyezheti, ha a kérelmező szolgálatteljesítési helyén a létszámhiány ezt megalapozza.

2. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a támogatásban részesülő személy (a továbbiakban: támogatott)

a)4 pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönt vesz igénybe az 1. § (1) bekezdésében és az 1/A. §-ban meghatározott lakás vásárlásához;

b) a lakás legalább fele részére tulajdonjogot szerez;

c) nem vesz igénybe az a) pontban megjelölt lakás vásárlásához kamatmentes munkáltatói kölcsönt;

d) előírt próbaidejét letöltötte;

e) a kérelem elbírálásának időpontjában nem töltötte be a 47. életévét;

f)5 valamint a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, vele együtt költöző más közeli hozzátartozója az 1. § (1) bekezdésében és az 1/A. §-ban meghatározott helyen a méltányolható lakásigényt kielégítő lakástulajdonnal vagy lakás használatát biztosító jogviszonnyal nem rendelkezik;

g) kötelezettséget vállal arra, hogy

ga) a támogatás időtartama alatt a támogatást nyújtó szerv hivatásos állományában teljesít szolgálatot;

gb) a munkáltatónak a támogatás odaítéléséről szóló értesítése kézhezvételétől számított kilencven napon belül – a 3. melléklet szerinti megállapodás megkötése érdekében – az adásvételi szerződés és a kölcsönszerződés egy példányát a munkáltató részére átadja, és

h)6 hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénybevételével vásárolt lakásra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot a munkáltató javára a támogatási összeg erejéig bejegyezzék.

(2) A támogatás – az egyéb feltételek fennállása esetén is – csak a támogatást igénylő méltányolható lakásigénye kielégítése céljából nyújtható. A méltányolható lakásigény meghatározására a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

3. § (1) A 2. §-ban foglalt feltételek igazolására a kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(2) Ha a támogatást kérő a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a munkáltató a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. Ha a támogatást kérő a kitűzött határidőre a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a munkáltató a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) A munkáltató a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el. A munkáltató döntéséről a kérelem kézhezvételétől, illetve a hiánypótlás teljesítésétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást kérőt.

(4) A munkáltató a kérelem elbírálását az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, ha a támogatást kérő ellen fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárás van folyamatban. Az eljárás jogerős befejezését követően a munkáltató 30 napon belül értesíti döntéséről a támogatást kérőt.

4. § (1) A támogatott a kölcsönszerződés megkötését követően a 2. melléklet szerinti folyósítási kérelmet nyújt be a munkáltatóhoz.

(2) A munkáltató a folyósítási kérelemhez mellékelt kölcsönszerződésben megállapított havi törlesztő részlet alapján a 1. § (3) bekezdésben foglaltak szerint, meghatározza a folyósítható támogatás havi összegét, és a támogatottal megköti a megállapodást.

(3) A támogatás folyósítása átutalással, a támogatott által megadott folyószámlára – a havi illetménnyel egyidejűleg – a megállapodás megkötését követő hónaptól és a támogatási megállapodásban meghatározott ideig történik.

(4) Ha a havi törlesztő részlet összegét a pénzügyi intézmény megváltoztatja, az erről szóló értesítést, továbbá az éves elszámolást a kézhezvételétől számított 8 napon belül a támogatott köteles a munkáltatónak bemutatni. A munkáltató az értesítés, illetve az elszámolás bemutatását követő 15 napon belül felülvizsgálja a támogatás havi összegét, és a 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükség szerint módosítja. A módosításról a támogatottat 8 napon belül írásban értesíti.

(5) A munkáltató a támogatással kapcsolatos feltételek fennállását és kötelezettségek teljesítését folyamatosan ellenőrzi, az ehhez szükséges adatokat nyilvántartja.

5. § (1) A támogatást egy összegben 60 napon belül vissza kell fizetni, és a támogatás folyósítását azonnal meg kell szüntetni, ha a támogatott

a) hivatásos szolgálati jogviszonya

aa) saját kérelmére közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés;

ab) lemondás;

ac) fegyelmi eljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabása;

ad) büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetés, lefokozás vagy közügyektől eltiltás alkalmazása;

ae) méltatlanná válás

miatt szűnik meg;

b)7 a Budapesti Rendőr-főkapitányságról, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből, a Budapesti Fegyház és Börtönből, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből, illetve az 1/A. §-ára figyelemmel a támogatás engedélyezésekor fennálló szolgálati helyről saját kérésére más szolgálati helyre áthelyezésre kerül;

c) nem tesz eleget az ingatlan-adásvételéhez kapcsolódó kölcsönszerződésben meghatározott fizetési, vagy a 4. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének, vagy

d) elidegeníti azt a lakást, amelynek megszerzése érdekében a támogatást igénybe vette.

(2) A támogatás folyósítását a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésének napjával meg kell szüntetni, ha a támogatott hivatásos szolgálati jogviszonya

a) közös megegyezéssel;

b) felmentéssel;

c) a hivatásos állomány tagja halálával; vagy

d) a törvény erejénél fogva

szűnik meg.

(3)8 A támogatás folyósításának megszüntetését, illetve a támogatottal történt elszámolást követően a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének törléséről a munkáltató gondoskodik.

6. § Az országos rendőrfőkapitány, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kérelemre, különös méltánylást érdemlő – a támogatottnak fel nem róható, előre nem látható – körülmény fennállása esetén a támogatás

a) egyösszegű visszafizetése helyett részletfizetést engedélyezhet,

b) egyösszegű visszafizetésétől eltekinthet,

c) további folyósítását a megállapodásban rögzített időpontig engedélyezheti.

7. § Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez9

NYILATKOZAT

vissza nem térítendő lakáscélú támogatás igényléséhez

A támogatást kérő neve, rendfokozata:     

Születési helye:     ,      év      hó      nap

Anyja neve:     

Lakcíme:     

Szolgálati helye:     

Beosztása:     

Telefon, mobil száma:     

Hivatásos jogviszony kezdete:     

Családi állapota:     

Házas-/élettárs neve:     

A támogatást kérővel együtt lakó személyek:

 

neve

szül. éve

rokoni kapcsolat

 

 

    

    

    

 

 

    

    

    

 

Kijelentem, hogy én, házastársam, élettársam, kiskorú gyermekem, velem a lakás megvásárlását követően egy háztartásban élő más közeli hozzátartozóm Budapesten és 50 km-es körzetében, illetve …………… -n (szolgálati hely megnevezése) és 50 km-es körzetében lakástulajdonnal, lakás használatát biztosító jogviszonnyal nem rendelkezem, illetve nem rendelkezik.

    , 200.     

    

támogatást kérő

2. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez

KÉRELEM

vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósítására

1. A kérelmező neve, rendfokozata:     

2. Születési neve:     

3. Anyja neve:     

4. Születési hely:     ,      év      hó      nap

5. Személyi azonosító igazolvány száma:     

6. Szolgálati helye:     

7. Beosztása:     

8. Munkahelyi/mobil telefon:     

9. Hivatásos jogviszony kezdete:     

10. Családi állapota:     

11. Házas-/élettárs neve:     

12. Lakcíme:     

13. A kérelmezővel együtt költöző személyek:     

14. A vásárolt lakás címe, adatai:     

15. A vásárolt lakás vételára:     

16. A pénzügyi intézmény által folyósított kölcsön:

összege:     

havi törlesztőrészlete:     

17. A pénzügyi intézmény megnevezése, címe:     

18. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a mellékleteiben közölt adatok helytállóságáért büntetőjogi, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt:     

    

kérelmező aláírása

Melléklet:    1. adásvételi szerződés

    2. pénzügyi intézmény kölcsönszerződése

3. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez10

MINTA

(2 példányban kell kitölteni)

MEGÁLLAPODÁS

a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról és annak feltételeiről

mely létrejött egyrészről a ......................................................... (székhely, adószám), mint munkáltató képviseletében eljáró ............................................... név ................................. beosztás – a továbbiakban: Támogató – másfelől

.......................................................... név ................................. beosztás, mint munkavállaló (születési név: ............... ..........................., anyja neve: ....................................... születési hely, idő: .................................................. személyi azonosító igazolvány száma: ............................ .....– a továbbiakban: Támogatott – között a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya, vállalások

1.1. Jelen megállapodás tárgya a Támogatott lakásvásárlása céljából, pénzügyi intézménytől felvett kölcsön havi törlesztőrészletéhez történő vissza nem térítendő támogatás nyújtása 200...év... hónap és 20...év... hónap közötti időszakban.

1.2. A Támogató az első évben azaz 20... év ...... hónaptól – 20... év ...... hónapig havi ...... Ft azaz ..................... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Rendelet szerint felülvizsgál és szükség szerint egyoldalú jognyilatkozattal módosít.

1.3. A Támogatott vállalja, hogy a támogatás folyósításának ideje alatt a támogatóval fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyát budapesti szolgálati helyén fenntartja.

2. A megállapodás alapját képező dokumentumok, adatok

2.1. A Felek rögzítik, hogy közöttük jelen megállapodás a Rendelet szerinti, jóváhagyott támogatási kérelem, valamint az annak mellékletét képező, az ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes Földhivatalnál érkeztetett ingatlan-adásvételi szerződés és a pénzügyi intézménnyel megkötött kölcsönszerződés alapján jött létre, amely dokumentumok jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2.2. A támogatás tárgya szerinti lakás adatai:

2.2.1. Címe:     

2.2.2. Helyrajzi száma:     

2.2.3. A Támogatott tulajdoni hányada:     

2.2.4. Vételára Ft-ban:     

2.3. A lakás vételéhez kapcsolódó pénzügyi intézménnyel kötött kölcsönszerződés adatai:

2.3.1. A pénzügyi intézmény neve:     

2.3.2. A kölcsönszerződés száma, megkötésének dátuma:     

2.3.3. A teljes kölcsönösszeg Ft-ban:     

2.3.4. A kölcsön teljes futamideje (hónap):     

2.3.5. A kölcsön lejáratának dátuma:     

2.3.6. A havi törlesztőrészlet összege Ft-ban:     

2.3.7. A kölcsön törlesztésére szolgáló lakossági folyószámla száma:     

3. A támogatás összege és folyósításának rendje

3.1. A Támogató vállalja, hogy a Támogatott által megjelölt lakossági folyószámlára az 1.2. pontban meghatározott összeget minden hónapban a havi illetmény folyósításával egyidejűleg átutalja.

3.2. Támogatott a Rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a kézhezvételtől számított 8 napon belül bemutatja a havi törlesztő részlet változásáról szóló pénzügyi intézmény által kiadott értesítést, illetve a kölcsön törlesztéséről szóló éves elszámolást. Az előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

4. A támogatás biztosítéka

A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás biztosítékául, a 2.2. alpontban megjelölt ingatlant a ...................... támogatási összeg erejéig jelzálogjog terhelje, és ezen jog a Támogató javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. A Támogatott büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötésének alapjául szolgáló jognyilatkozatok, adatszolgáltatások megtételekor kizárólag valós adatokat szolgáltatott.

5.2. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósításával és ellenőrzésével kapcsolatos adatokat a Támogató nyilvántartsa és ellenőrizze.

6. A támogatás visszafizetése

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Rendelet 5. §-ában meghatározottak szerinti visszafizetési kötelezettség terheli.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.2. Jelen megállapodást a Felek külön-külön elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt tanúk előtt aláírták.

Kelt: .................. 200..... ..................... hónap ...... nap

......................................................    ......................................................

Támogató    Támogatott

Pénzügyi ellenjegyezés

        Tanúk

        1. .....................................................

        2. .....................................................

    ......................................................    

    gazdasági vezető    

Jogi ellenjegyzés

    ......................................................    

Készült 2 eredeti példányban

Csatolandó:

1. számú melléklet: Kérelem vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósítására

2. számú melléklet: Ingatlan adásvételi szerződés

3. számú melléklet: Pénzügyi intézménnyel kötött kölcsönszerződés

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!