nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együttes rendelet
az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól
2015-01-02
2019-01-31
4
Jogszabály

35/2008. (XII. 31.) IRM–PM
együttes rendelet

az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával
és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pontjában, és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörökben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a)1 a polgári peres és nemperes eljárás, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során elrendelt elővezetésre

b)2

2. §3 (1) Az elővezetés költségének megtérítésére (a továbbiakban: költségtérítés) az elővezetést elrendelő határozatban vagy – hatósági ügyben – végzésben (a továbbiakban együtt: elrendelő határozat) megjelölt személyt kell kötelezni.

(2) A költségtérítés összegének megállapítása, valamint megtérítése során a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2–7. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a BM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban is alkalmazandóak.

3–5. §4

6. §5 Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően foganatosított elővezetés tekintetében kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!