nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
2018-01-01
2018-12-31
10
Jogszabály

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási,
bejelentési nyomtatványok tartalmáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem:

1. § (1)1 Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1–9. és a 15–17. mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie. Az adóhatóság az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében egészítheti ki.

(2)2 Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 10. melléklet,

b)3 az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet,

c) a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés bevallására a 20. melléklet,

d)4 a gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a 13. melléklet, a kombinált áruszállításról szóló bejelentésre a 14. melléklet,

e) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid bevallására a 21. melléklet,

f) a helyi iparűzési adókötelezettség és az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség bejelentésére (változás-bejelentésre) a 22. melléklet,

g)5 a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról szóló bejelentésre a 11. melléklet,

h)6 az előállított magánfőzött párlat utáni adóra a 12. melléklet,

i)7 az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet

szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.

2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

3. §8

1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez9

ADATBEJELENTÉS

az épület, épületrész utáni

építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.    Az adatbejelentés fajtája:

1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: o

2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: o

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.

II.    Az adatbejelentő adatai

1.    Az adatbejelentő neve, szervezet neve:_________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________

5.    Adóazonosító jele: oooooooooo

6.    Adószáma: oooooooo-o-oo

7.    Statisztikai számjele: oooooooo-oooo-ooo-oo

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________

III.    Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: o, a tulajdoni hányada: ____/____.

2.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: o, a jogosultsági hányada: ____/____.

2.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:

2.2.    o Kezelői jog o Vagyonkezelői jog o Haszonélvezeti jog o Használat joga

IV.    Az építmény címe:

1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község

____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

3.    Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: ____ db.

3.1.A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok száma: ____ db.

3.2.A kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről szóló
„B” jelű betétlapok száma: ____ db.

V.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____.

„A” jelű betétlap

az építményadó adatbejelentéséhez

a lakásról és az üdülőről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

I.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Új építmény:

1.1.    o Használatbavételi vagy fennmaradási engedély

jogerőre emelkedése, véglegessé válása

1.2.    o A használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.3.    o Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.4.    o Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény tényleges használatba vétele

2.    o Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.    o Vagyoni értékű jog alapítása

4.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    o Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja: ooooév oooonap.

II.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Az adóalap változása

2.    o Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:ooooévoohóoonap.

III.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Építmény lebontása

2.    o Építmény megsemmisülése

3.    o Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

4.    Vagyoni értékű jog alapítása

5.    Vagyoni értékű jog megszűnése

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

IV.    Az építmény címe:

1.    Cím: ____,______________________________________________________________város/község

_____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

V.    Az építmény fajtája:

o Egylakásos lakóépületben lévő lakás

o Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lévő lakás

o Üdülő

 

 

 

o Családi ház

o Társasházi lakás

o Üdülő

o Sorház

o Lakásszövetkezeti lakás

o Hétvégi ház

o Láncház

o Egyéb: ___________________________

o Apartman

o Kastély, villa, udvarház

o Nyaraló

oo Egyéb: ___________________________

o Csónakház

o Egyéb: ___________________________

VI.    Az építményadó alapja:

1.    Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2

(E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft.

(E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)

VII.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    o Szükséglakás (Htv. 13. § a) pontja)

2.    o Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen helyiség(ek) forgalmi értéke: __________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja)

1. E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet igénybe kívánja venni!

VIII.    Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:

1.    Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: o

2.    Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:

oooo év oooo nap

IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:

1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.

X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____.

„B” jelű betétlap

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

I.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Új építmény:

1.1.    o Használatbavételi vagy fennmaradási engedély

jogerőre emelkedése, véglegessé válása

1.2.    o A használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.3.    o Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.4.    o Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény tényleges használatba vétele

2.    o Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.    o Vagyoni értékű jog alapítása

4.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    o Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

II.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Az adóalap változása.

2.    o Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

III.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Építmény lebontása

2.    o Építmény megsemmisülése

3.    o Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

4.    o Vagyoni értékű jog alapítása

5.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

IV.    Az építmény címe:

1.    Cím: ____,___________________________________________________________város/község

__________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________

V.    Az építmény fajtája:

o Kereskedelmi egység

o Szállásépület

o Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

 

 

 

o Kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház

o Szálloda

o Hotel

o Üzem, üzemcsarnok, gyár

o Műhely, szerviz

o Csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem

o Panzió

o Fogadó

o Garázs, gépjárműtároló

o Raktár

o Iroda, műterem

o Motel

o Szálló

o Üvegház

o Pince

o Kórház, rendelő, szanatórium, gyógyszertár

o Présház

o Hűtőház

o Egyéb: ___________________________

o Gazdasági épület

 

o Vendégház

o Hostel

o Egyéb: ___________________________

o Egyéb: ___________________________

VI.    Az építményadó alapja:

1.    Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2

(E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft.

(E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)

VII.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    o Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen helyiség(ek) forgalmi értéke: ___________________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja).

2.    o Radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló építmény (Htv. 13. § ca) pontja).

3.    o Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény (Htv. 13. § cb) pontja).

4.    o Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (Htv. 13. § h) pontja).

1E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet igénybe kívánja venni!

VIII.    Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:

1.    Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: o

2.    Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:

oooo év oooo nap

IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:

1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.

X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Oldalszám: ____.

„C” jelű betétlap

az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről

A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

I.    Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám).

II.    Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb műszaki paraméterek:

1.    

Az építmény felépítésének, létesítésének időpontja (év):

oooo év

2.    

Az építmény hasznos alapterülete (m2):

_____________ m2

3.    

Az építmény legutolsó teljes felújítása befejezésének időpontja (év)1:

oooo év

4.    

Az építmény teherhordó falazata, illetve az alkalmazott építési technológia:

o Tégla

o

o Monolit beton

o Házgyári panel

o Könnyűszerkezet

o Fa

o Vályog

o Vert és egyéb hagyományos

o Egyéb nem hagyományos

1Az adatbejelentés benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni.

 

III.    Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb használati jellemzői:

1.    

Az építmény (lakás) komfortfokozata:

o Összkomfortos

o Komfortos

o Félkomfortos

o Komfort nélküli

2.    

Többlakásos lakóépületben lévő lakások tájolása:

o Egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi irányba

o Szobák legalább felének ablaka udvarra vagy északi irányba nyílik

o Egyéb: ______________________________

3.    

Többlakásos lakóépületben lévő lakások megközelíthetősége:

o Lépcső

o Lift

o Egyéb: ______________________________

4.    

Fűtési mód:

o Egyedi fűtés

o Központi fűtés

o Távfűtés

o Etage

o Egyéb: ______________________________

 

IV.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez10

ADATBEJELENTÉS

a reklámhordozó utáni építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti __________________önkormányzati adóhatósághoz

(Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti települési önkormányzati,

fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

A reklámhordozó utáni építményadóról

településenként egy adatbejelentést kell benyújtani)

I.    Adótárgyakra vonatkozó adatok

1.    Adótárgyak száma: ___db

2.    Az adatbejelentéshez benyújtott betétlapok száma: ___db

II.    Az adóalany adatai:

1.    Az adatbejelentő neve, szervezet neve:__________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________

5.    Adóazonosító jele: oooooooooo

6.    Adószáma: oooooooo-o-oo

7.    Statisztikai számjele: oooooooo-oooo-ooo-oo

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.

BETÉTLAP

a reklámhordozó utáni építményadóról

I.    Az adótárgyakra vonatkozó adatok

Sor-
szám

A reklámhordozó fellelhetősége

(Címe)

Helyrajzi szám

Adóalap

(m2)

Az adómentesség jogcíme

Az adókedvezmény jogcíme

A változás jellege1

*Ebben az oszlopban a változás kódját vagy szövegesen a változás jellegét kell feltüntetni.

Az adókötelezettség keletkezésére (K1, K2, K3),

változására (V1, V2),

megszűnésére (M1, M2, M3)

okot adó időpont

(év, hó, nap)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12…*

 

 

 

 

 

 

 

1.Változásjellegek: K1 – Új reklámhordozó létesítése, K2 – reklámhordozó szerzése, K3 – adóbevezetés. V1 – Adóalap változás, V2 – egyéb. M1 – Reklámhordozó lebontása, M2 – reklámhordozó eltávolítása, M3 – reklámhordozó megsemmisülése.

*Amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell bevallást benyújtani, akkor egy másik betétlapot is ki kell tölteni!

_______________________________

oooo

oo

oo

________________________________________

helység

év

nap

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez11

ADATBEJELENTÉS

a telekadóról

Benyújtandó a telek fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.    Az adatbejelentés fajtája:

1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: o

2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: o

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.

II.    Az adatbejelentő adatai

1.    Az adatbejelentő neve, szervezet neve:_________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________

5.    Adóazonosító jele: oooooooooo

6.    Adószáma: oooooooo-o-oo

7.    Statisztikai számjele: oooooooo-oooo-ooo-oo

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________

III.    Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: o, a tulajdoni hányada: ____/____.

2.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: o, a jogosultsági hányada: ____/____.

2.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:

2.2.    o Kezelői jog o Vagyonkezelői jog o Haszonélvezeti jog o Használat joga

IV.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Új telek

2.    o Telek szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.    o Vagyoni értékű jog alapítása

4.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    o A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése

6.    o A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

7.    o Az erdőnek minősülő telek esetében:

7.1. a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván

7.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése

8.    o A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése

9.    o Az építmény megszűnése:

o 9.1. Az építmény megsemmisülése.

o 9.2. Az építmény lebontása.

10.    o Adóbevezetés.

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

V.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Az adóalap változása

2.    o Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

VI.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o A telek megszűnése

2.    o A telek elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

3.    o Vagyoni értékű jog alapítása

4.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    o Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

6.    o A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése

7.    o A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

8.    o A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése

9.    o A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése

10.    o A telek teljes területének építménnyel történő beépítése

11.    o Egyéb:

_________________________________________________________________________

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

VII.    A telek címe:

1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község

_________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

VIII.    A telek általános jellemzői:

1.    A telek teljes területe: ______________ m2.

2.    A telekből építménnyel (épülettel, épületrésszel) fedett terület: ______________ m2.

3.    A telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2): ______________ m2

4.    A telek forgalmi értéke: __________ Ft.1

1E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről a IX. pontot is ki kell tölteni!)

IX.    A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzői, paraméterei:

(Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

1.    

A telek közművesítettsége:

o Ivóvíz

o Szennyvízcsatorna

o Csapadékelvezető-csatorna

o Házi derítő (szikkasztó)

o Lakossági áram

o Ipari áram

o Földgáz

o Egyedi gáztartás

2.    

A telek megközelíthetősége:

o Aszfaltút

o Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út

o Földút

o A telek nem rendelkezik útkapcsolattal

X.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    o Az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész: _____________________ m2.

(Htv. 19. § a) pontja)

2.    o A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.1 (Htv. 19. § b) pontja)

3.    o Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a. (Htv. 19. § c) pontja)

4.    o A termék-előállító üzeméhez tartozó védő-biztonsági terület (övezet) nagysága: _______________________ m2. (Htv. 19. § d) pontja)

1 Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított igazolást az adatbejelentéshez csatolni kell!

XI.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:

1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.

XII.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

XIII.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

4. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez12

5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez13

ADATBEJELENTÉS

a magánszemély kommunális adójáról

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.    Az adatbejelentés fajtája:

1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: o

2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: o

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.

II.    Az adatbejelentő adatai

1.    Az adatbejelentő neve: ______________________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________

5.    Adóazonosító jele: oooooooooo

6.    Adószáma: oooooooo-o-oo

7.    Statisztikai számjele: oooooooo-oooo-ooo-oo

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________

III.    Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági) hányada:

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: o, a tulajdoni hányada: ____/____.

2.    Az adatbejelentő bérlő: o, a jogosultsági hányada: ____/____.

3.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: o, a jogosultsági hányada: ____/____.

3.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:

3.2.    o Kezelői jog o Vagyonkezelői jog o Haszonélvezeti jog o Használat joga

IV.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Új ingatlan:

1.1.    o Új építmény

1.2.    o Új telek

2.    o Új ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás):

2.1.    o Új építmény szerzése

2.2.    o Új telek szerzése

3.    o Vagyoni értékű jog alapítása

4.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    o Bérleti jog

alapítása

6.    o A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése

7.    o A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

8.    o Az erdőnek minősülő telek esetében:

8.1. A földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván

8.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése.

9.    o A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése

10.    o Az építmény megszűnése:

10.1. Az építmény megsemmisülése

10.2. Az építmény lebontása

11.    o Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

V.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

VI.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    o Ingatlan megszűnése:

1.1.    o Az építmény megszűnése

1.2.    o A telek megszűnése

2.    o Az ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás):

2.1.    o Az építmény elidegenítése

2.2.    o A telek elidegenítése

3.    o Vagyoni értékű jog alapítása

4.    o Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    o Bérleti jog megszűnése

6.    o Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

7.    o A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése

8.    o A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

9.    o A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése

10.    o A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése

11.    o A telek építménnyel való beépítése

12.    o Egyéb:

_________________________________________________________________________

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:ooooévoooonap.

VII.    Az adótárgy címe:

1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község

____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

VIII.    Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma:

1.    Egylakásos lakóépületben lévő lakás:

ooo db

2.    Több lakásos lakóépületben lévő lakás:

ooo db

3.    Üdülő:

ooo db

4.    Kereskedelmi egység:

ooo db

5.    Szállásépület:

ooo db

6.    Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény:

ooo db

7.    Telek:

o db

8.    Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga:

ooo db

IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:

1.    Önkormányzati rendeleti adómentesség ________________________________________jogcímen

2.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.

X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Jelölje X-szel:

 

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

6. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez14

7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez15

MHKT_15.PDF

8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez16

9. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez17

MHKT_19.PDF

10. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez18

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról

ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

A/az ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

 

I. Tevékenység jellege

c 1. Építőipari, természeti erőforrás feltárás, kutatás

c 2. Egyéb:_______________________

 

II. Bevallott időszak

        cccc év cccc naptól             cccc év cccc napig

 

III. Az adó

1. A II. pontban szereplő időszak napjainak száma                                ccc nap

2. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma                    ccc nap

3. Építőipari, természeti erőforrás feltárási, kutatási tevékenység nem adóköteles időtartama (adóévenként legfeljebb 30 nap)    ccc nap

4. A korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) időtartamából azon napok száma, amely után az az adót megfizették    ccc nap

5. Adóköteles napok száma (1+2-3-4)                                    ccc nap

6. Fizetendő adó (5. sor*……Ft/nap)    ccc .ccc Ft

 

IV. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

5. Statisztikai számjele: cccccccc -cccc -ccc -cc     

5. Pénzintézeti számlaszáma: cccccccc - cccccccc - cccccccc

6. Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Levelezési címe: cccc _________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

 

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________________

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez19

MHKT_9.PDF

12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez20

BEVALLÁS
Előállított magánfőzött párlat után

a 20… adóévre

1.    A magánfőző

Neve: ___________________________________________________________________

Születési helye: ________________________________,

ideje:     oooo    év    oo    hó    oo    nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________

Adóazonosító jele: ooooooooo

Lakóhelye:     oooo _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Levelezési címe:     oooo__________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________

2.     Tárgyévben előállított magánfőzött párlat

Mennyisége: _____________ liter

Átalányadó összeg: 1 000 forint

3.    Nyilatkozatok

o Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.

o Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja nem állíttatott elő párlatot.

o Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt.

o Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a párlatot.

___________________    oooo oo oo _______________________

    helység         év        hó nap     a bejelentő aláírása

13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez21

ADATBEJELENTÉS

a gépjárműadóról

Benyújtandó a/az ________________________

(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak.

(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!)

I.    Az adatbejelentő adatai

1.    Az adatbejelentő (adóalany) neve, szervezet neve:__________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________

6.    Adóazonosító jele: oooooooooo

7.    Adószáma: oooooooo-o-oo

8.    Statisztikai számjele: oooooooo-oooo-ooo-oo

9.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

11.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: ______________________, e-mail címe:____________________________________

II.    Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga

1.    Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: o

2.    Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: o

III.    A gépjármű rendszáma, alvázszáma

1.    Rendszám: ___________________

1.1.    Amennyiben volt, akkor előző rendszám: ________________

2.    Alvázszám: __________________________

IV.    A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme:

1.    o Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont)

2.    o Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont)

(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)

3.    o Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)

(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1

4.    o Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont)

5.    o Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont)

6.    o Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2

7.    o Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2

8.    o Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3

9.    o Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja (Gjt. 5. § j) pont)3

10.    o Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont)

1. A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

3. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!

V.    Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja:

1.    Adómentességre való jogosultság kezdő időpontja:

oooo év oooo nap

2.    Adómentességre való jogosultság megszűnésének időpontja:

oooo év oooo nap

VI.    Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

o Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.

VII.    Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

o Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. pontja szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom.

VIII.    Adófizetési kötelezettség szünetelése

1.    o A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme)

2.    Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

________________________________________

3.    Az igazolás kelte:

oooo év oooo nap

4.    o Az adófizetési kötelezettség szünetelés

végének bejelentése

5.    Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének időpontja

oooo év oooo nap

IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

14. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

BEJELENTÉS

kombinált áruszállításról

a/az _______________ önkormányzati adóhatósághoz

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________

2. Születési helye: ______________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

5. Statisztikai számjele: cccccccc - cccc - ccc - cc

6. Pénzintézeti számlaszáma: cccccccc - cccccccc - cccccccc

7. Székhelye, lakóhelye: cccc ______________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület ________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Levelezési címe: cccc __________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9. Telefonszáma:_________________________________, e-mail címe:_________________________________________

II. Időszak

     cccc év cccc naptól      cccc év cccc napig

III. Tehergépjármű adatai

1. Rendszám:______________________________ (Amennyiben volt, akkor korábbi rendszám:_____________________)

2. Alvázszám:_____________________________________________________________________

IV. Járatok és fuvarokmányok

1. Teljesített járatok száma a 40-et meghaladja:    c

2. Fuvarokmányok száma:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

15. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez22

Oldalszám: cc

MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

I. Adónem

c Építményadó    c Telekadó    c Magánszemély kommunális adója

 

II. Ingatlan

1. Címe: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület _____ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III. Az adatbejelentés benyújtója

1. Adatbejelentő neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

2. Születési helye: _____________________________________________város/község, ideje: oooo év oo oo nap

3. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

5. Statisztikai számjele: oooooooo - oooo - ooo - oo

6. Pénzintézeti számlaszáma: oooooooo - oooooooo - oooooooo

7. Székhelye, lakóhelye: oooo __________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

IV. Megállapodás

Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.

Adóalany 2.

Minősége:     c Tulajdonos

c Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _____________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye/lakóhelye: cccc ___________________________________________________________________ város/község

_________________________________ közterület __________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 3.

Minősége:     c Tulajdonos

c Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ______________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye/lakóhelye: cccc ___________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

__________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 4.

Minősége:     c Tulajdonos

c Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ___________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye/lakóhelye: cccc ___________________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület __________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 5.

Minősége:     c Tulajdonos

c Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ______________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye/lakóhelye: cccc ___________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ____________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 6.

Minősége:     c Tulajdonos

c Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye/lakóhelye: cccc ___________________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület ____________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 7.

Minősége:     c Tulajdonos

c Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _______________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________

Születési helye: ___________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc    Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye/lakóhelye: cccc ____________________________________________________________________ város/község

________________________________ közterület ____________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
adóalany aláírása

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

________________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

16. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez23

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában

I. Adófelfüggesztés

o 1. Adófelfüggesztési igénnyel élek o 3. Építményadó

o 2. Kérem az adófelfüggesztés megszüntetését o 4. Magánszemély kommunális adója

II. Ingatlan

1. Címe: oooo _______________________________________________________________________________________ város/község

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III. Bevallás benyújtója

1. Bevallásbenyújtó neve: ______________________________________________________________________________________

2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

3. Rokkantságának foka: ____________________%

4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________

5. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

7. Lakóhelye: oooo ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

IV. Bevallásbenyújtóval közös háztartásban élő személy(ek) adatai

1. Személy

1.1. Neve: _________________________________________________________________________

1.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

1.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

1.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

1.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

1.6. Rokkantságának foka: ___________%

2. Személy

2.1. Neve: _________________________________________________________________________

2.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

1.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

2.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

2.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2.6. Rokkantságának foka: ___________%

3. Személy

3.1. Neve: _________________________________________________________________________

3.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

3.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

3.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

3.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3.6. Rokkantságának foka: ___________%

4. Személy

4.1. Neve: _________________________________________________________________________

4.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

4.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

4.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

4.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4.6. Rokkantságának foka: ___________%

5. Személy

5.1. Neve: _________________________________________________________________________

5.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

5.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

5.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

5.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5.6. Rokkantságának foka: ___________%

6. Személy

6.1. Neve: _________________________________________________________________________

6.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

6.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

6.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

6.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6.6. Rokkantságának foka: ___________%

7. Személy

7.1. Neve: _________________________________________________________________________

7.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

7.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

7.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

7.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7.6. Rokkantságának foka: ___________%

8. Személy

8.1. Neve: _________________________________________________________________________

8.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: oooo év oooo nap

8.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

8.4. Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

8.5. Lakóhelye: oooo ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8.6. Rokkantságának foka: ___________%

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

17. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez24

    Oldalszám: oo

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez

(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

I. Az adatbejelentés benyújtója

Az adatbejelentő cégneve: ___________________________________________________________________

Adószáma: oooooooo - o - oo

 

II. Ingatlan

1. Címe: oooo _______________________________________________________________ város/község

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép.
_____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei)

Tag 1.

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:      o Belföldi     o Külföldi: ______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

Székhelye, lakóhelye: oooo ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 2.

Neve: ___________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:      o Belföldi     o Külföldi: _____________________________________________ ország

Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

Székhelye, lakóhelye: oooo ___________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 3.

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:      o Belföldi     o Külföldi: _______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

Székhelye, lakóhelye: oooo _____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 4.

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:      o Belföldi     o Külföldi: ______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

Székhelye, lakóhelye: oooo ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 5.

Neve: ___________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:      o Belföldi     o Külföldi: _____________________________________________ ország

Adóazonosító jele: oooooooooo            Adószáma: oooooooo - o - oo

Székhelye, lakóhelye: oooo ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

__________________________
helység

oooo

év

oo

oo

nap

_________________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez25

MHKT_17.PDF

19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez26

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.

BEVALLÁS

az előrehozott helyi adóról

FŐLAP

I.    Az adóalany adatai:

1.    Az adóalany neve: _____________________________________________________________

2.    Születési helye:______________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________

5.    Adóazonosító jele: oooooooooo

6.    Adószáma: oooooooo-o-oo

7.    Statisztikai számjele: oooooooo-oooo-ooo-oo

8.    Székhelye, lakóhelye: ____,____________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe:_____,________________________________________________város/község

_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adóbevallást kitöltő neve, elérhetősége: __________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _____________________________

II.    Az előrehozott adó

(forintban)

1. Az előrehozott adó összege*:

o ooo ooo ooo ooo

*Részletezése az e bevalláshoz tartozó külön betétlapon található. A bevallott előrehozott adó teljes összegét a települési önkormányzat előrehozott adó beszedési számlájára kell befizetni.

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

BETÉTLAP

az előrehozott helyi adó összegéről,

a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességéről

és az előrehozott helyi adó beszámításáról

I.    Az előrehozott adó összege, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességének időpontjai és az előrehozott adó beszámítása

Sor-
szám:

Jövőben esedékessé váló
adó megnevezése1:

Jövőben esedékessé váló adófizetési
kötelezettség esedékességének időpontja(i):

(év, hó, nap)

Az önkormányzati adóhatóság által
beszámítandó
előrehozott adó
összege:

(forintban)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.*

 

 

 

1Előrehozott adót az építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója valamint az állandó jellegű és az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóban lehet fizetni.

*20 tétel felett további betétlap kitöltése szükséges!

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

20. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez27

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

20... adóévben a/az ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

 

I. Adóalany

1. Adóalany cégneve: _____________________________________________________________________________________________

2.Adószáma: - - 

3. Székhelye: _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4. Bevallást kitöltő neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail címe:__________________________________

 

II. Adóelőleg-kiegészítés bevallása

Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés:  .  .  .  .  , (Ft)

 

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem:     

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve:     

3.    Adóazonosító száma:     

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma:     

21. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez28


BEVALLÁS

a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján

a/az ______________________ önkormányzat adóhatóságához

 

I. Adóalany

1. Adóalany minősége:

    a) épület tulajdonosa

    b) tulajdonosi közösség

    c) távhőszolgáltatásról önállóan leválasztott épületrész tulajdonosa

2. Adóalany neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________

3. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: év nap

4. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

5. Adóazonosító jele:             Adószáma: - - 

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________

6. Statisztikai számjele: - - - 

7. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter ) - - 

8. Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9. Levelezési címe: ________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

10. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

11. Tulajdonosi közösség esetén a közös képviselő neve:______________________________________________________________________

12. Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

13. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

 

II. Távhőszolgáltatási közüzemi szerződés megszűnésének időpontja:

 év nap

 

III. Távhőszolgáltatást kiváltó hőellátás

1. Bevallás éve:                 év

2. A távhőszolgáltatást kiváltó hőellátásból igénybe vett hőmennyiség: ________________________________________________________GJ

3. A távhőszolgáltatást kiváltó hőellátásból igénybe vett hőmennyiség előállításának széndioxid kibocsátása: _________________________kg

 

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helységév

nap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez29

BEJELENTKEZÉS,

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

benyújtandó a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához

 

I. Bejelentés jellege

                 Adóköteles tevékenység     Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

                    megkezdése                 megszűntetése

1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség     c            c             c

2.Helyi iparűzési adó        

a) állandó jellegű iparűzési tevékenység     c            c             c

b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység     c            c             c

 

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

1. Előlegfizetési időszak:         cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

2. I. előlegrészlet esedékessége:     cccc év cccc nap, összege: ccc . ccc . ccc . ccc Ft

3. II. előlegrészlet esedékessége:     cccc év cccc nap, összege: ccc . ccc . ccc . ccc Ft

4. III. előlegrészlet esedékessége:     cccc év cccc nap, összege: ccc . ccc . ccc . ccc Ft

 

III. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________

2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: cccc év cccc nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________

5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:________________________________________________________

6. Statisztikai számjele: cccccccc -cccc -ccc -cc

7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________, GFO kódja: ccc

8. Főtevékenysége megnevezése: _____________________________________________, TEÁOR kódja: cccc

9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter cc cc) cccccccc -cccccccc - cccccccc

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter cc cc) cccccccc -cccccccc - cccccccc

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter cc cc) cccccccc -cccccccc - cccccccc

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter cc cc) cccccccc -cccccccc - cccccccc

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter cc cc) cccccccc -cccccccc - cccccccc

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: cccc év cccc nap

15. Székhelye, lakóhelye: cccc ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

16. Központi ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van):

cccc ________________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

17. Levelezési címe: cccc ________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

18. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

19. Honlapja:________________________________________________________________________________________________________

20. Iratok őrzésének helye: cccc ___________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 

IV. Alakulás, szüneteltetés, megszűnés

1. Létesítő okirat (egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel) kelte: cccc év cccc nap, száma:_________________________________

2. Alakulás módja: c 1. új szervezet c 2. társasági formaváltás c 3. egyesülés c 4. beolvadás c 5. szétválás c 6. kiválás

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:     cccc év cccc nap

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:

c 1. székhely létesítése c 2. telephely nyitása c 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység c 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:    cccc év cccc nap

6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

7. Folyamatban lévő megszűnés:    c felszámolás     c végelszámolás    c felszámolás megszűnése egyezségkötéssel

8. Felszámolás, végelszámolás kezdőnapja, egyezségkötés napja, végleges megszűnés:     cccc év cccc nap

9. Tevékenység megszűnésének időpontja:     cccc év cccc nap

10. Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme:

c 1. székhelyáthelyezés c 2. telephelyzárás c 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység c 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

11. Adókötelezettség végleges megszűnése, megszűntetése:     cccc év cccc nap

V. Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, tételes adóalap meghatározására vonatkozó bejelentése

1. A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyként az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített (tételes, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti) adóalap-megállapítást választom     c

1.1.Ennek időpontja:    c c c c év c cc c nap

1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi időpontokban az általam fizetendő adó összege: 2,5 millió forint adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai /365 nap/2    c

1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja    c c c c év c cc c nap

2. A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítására vonatkozó jogosultságának megszűnése

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja     c c c c év c cc c nap

2.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást a … évre már nem kívánom alkalmazni    c

 

VI. Jogelőd(ök)

1. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: cccccccc - c - cc

2. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: cccccccc - c - cc

3. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: cccccccc - c - cc

4. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: cccccccc - c - cc

 

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató

1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának

Neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________________

Székhelye, lakóhelye: cccc ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): ______________________________________________________________________________

Szerződés kezdő időpontja, időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

Iratok köre: ________________________________________________________________________________________________________

 

VIII. Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló szervezet neve: __________________________________________________________________________________________

Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: ______________________________________________________________________________

Nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________________________

Székhelye, lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

 

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei

1. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: cccc

2. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: cccc

3. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: cccc

4. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: cccc

5. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: cccc

Oldalszám: cccc

X. Az adózó képviselői (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

2. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

3. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

4. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

5. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

6. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

7. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

8. Képviselő neve: ___________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: cccccccccc            adószáma: cccccccc - c - cc

Lakóhelye: cccc _______________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Jogviszony időtartama:     cccc év cccc naptól         cccc év cccc napig

Oldalszám: cccc

XI. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:    c Belföldi     c Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: cccccccccc            Adószáma: cccccccc - c - cc

Székhelye, lakóhelye: cccc _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Oldalszám: cccc

XII. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9. Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

10. Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

11. Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

12. Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

13. Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

14. Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: cccc ___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 

XIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

cccc

év

cc

cc

nap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

23. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez30

MHKT_20.PDF

24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez31

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

FŐLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.    o Éves bevallás

2.    o Záró bevallás

3.    o Előtársasági bevallás

4.    o Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.    o Év közben kezdő adózó bevallása

6.    o Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.    o A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.    o A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.    o A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

10.    o A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

11.    o A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

12.    o A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

13.    o Önellenőrzés

II.    Bevallott időszak

 

oooo év oooo naptól-

oooo év oooo napig.

III.    Záró bevallás

1.    o Felszámolás

2.    o Végelszámolás

3.    o Kényszertörlés

4.    o Adószám törlése

5.    o Átalakulás, egyesülés, szétválás

6.    o A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.    o Hatósági megszüntetés

8.    o Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.    o Székhely áthelyezése

10.    o Telephely megszüntetése

11.    o Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12.    o Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

13.    o A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése

14.    o A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

15.    o A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

16.    o Egyéb: ________________

IV.    A bevallásban szereplő betétlapok

A o B o C o D o E o F o G o H o I o J o

V.    Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

2.    Születési helye: ___________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________

5.    Adóazonosító jele: oooooooooo

6.    Adószáma: oooooooo-o-oo

7.    Székhelye, lakóhelye: ______________________________________________város/község

______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

8.    Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): __________________________________________________________________________

9.    Telefonszáma: ______________________________________________________________

10.    E-mail címe: ______________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

a)    o a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

b)    o az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

c)    o a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

d)    o a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII.    Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

1.    A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található):

o ooo ooo ooo ooo

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Az alvállalkozói teljesítések értéke:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Anyagköltség:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdés alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)*:

o ooo ooo ooo ooo

8.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az I jelű betétlap VII. pontjának 1. pontja vagy VIII. pontjának 1. pontja szerinti áttérési különbözet összege (+,-)*

[részletezése az I jelű betétlapon található]:

o ooo ooo ooo ooo

9.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)*:

o ooo ooo ooo ooo

10.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:

o ooo ooo ooo ooo

11.    A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:

o ooo ooo ooo ooo

12.    Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7+8+9-10+11]:

o ooo ooo ooo ooo

13.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó - a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap:

o ooo ooo ooo ooo

14.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

15.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

16.    Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (13-14-15):

o ooo ooo ooo ooo

17.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):

o ooo ooo ooo ooo

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

20.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

21.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

o ooo ooo ooo ooo

24.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

o ooo ooo ooo ooo

25.    Az iparűzési adófizetési kötelezettség

[17-(18+19+20+21+22+23+24)]:

o ooo ooo ooo ooo

26.    Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

o ooo ooo ooo ooo

27.    Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

o ooo ooo ooo ooo

28.    Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

o ooo ooo ooo ooo

29.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII.    Adóelőlegek bevallása

1.    Előlegfizetési időszak:

 

oooo év oooo naptól-

oooo év oooo napig.

2.    Első előlegrészlet. Esedékesség:

oooo év oooo nap.

2.1.    Összeg (forintban):

ooo ooo ooo ooo ooo

3.    Második előlegrészlet. Esedékesség:

oooo év oooo nap.

3.1.    Összeg (forintban):

ooo ooo ooo ooo ooo

IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

o Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

o Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

„A” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.     Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Jogdíjbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

o ooo ooo ooo ooo

5.1.     Az 5. sorból a regisztrációs adó:

o ooo ooo ooo ooo

5.2.     Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Felszolgálási díj árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

o ooo ooo ooo ooo

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 

II/A. Nyilatkozat

a

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

o a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

o a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„B” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Befektetési szolgáltatás bevétele:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

o ooo ooo ooo ooo

8.    Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

o ooo ooo ooo ooo

9.    Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

o ooo ooo ooo ooo

 

 

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„C” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Biztosítástechnikai eredmény:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Nettó működési költség:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

o ooo ooo ooo ooo

8.    Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

o ooo ooo ooo ooo

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„D” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

o ooo ooo ooo ooo

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített

szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 

I.     Adóalany

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: o

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.    Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

o ooo ooo ooo ooo

4.    Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

o ooo ooo ooo ooo

5.    Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

o ooo ooo ooo ooo

6.    A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

o ooo ooo ooo ooo

7.    Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

o ooo ooo ooo ooo

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.    A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

2.    A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

o ooo ooo ooo ooo

4.    A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

o ooo ooo ooo ooo

5.    A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

o ooo ooo ooo ooo

6.    A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

o ooo ooo ooo ooo

7.    A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

o ooo ooo ooo ooo

8.    A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

o ooo ooo ooo ooo

9.    A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

o ooo ooo ooo ooo

10.    A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

o ooo ooo ooo ooo

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

o ooo ooo ooo ooo

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 

I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    o A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás

2.    o A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás

3.    o A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás

4.    o A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás

5.    o A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás

6.    o A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás

7.    o A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

 

III.    A megosztás

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével forintban)

1.    A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

o ooo ooo ooo ooo

4.    A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

o ooo ooo ooo ooo

8.    A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

o ooo ooo ooo ooo

9.    Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

o ooo ooo ooo ooo

10.    A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

o ooo ooo ooo ooo

11.    A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

o ooo ooo ooo ooo

12.    A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

o ooo ooo ooo ooo

13.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

o ooo ooo ooo ooo

14.    A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

o ooo ooo ooo ooo

15.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

o ooo ooo ooo ooo

16.    A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

o ooo ooo ooo ooo

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Nyilatkozat a túlfizetésről

 

I. Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: oooooooooo

3.    Adószáma: oooooooo-o-oo

4.    A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

oooo-oooooooo-oooooooo-oooooooo

 

II. Nyilatkozat

1.    o Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

2.    o A túlfizetés összegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3.    o A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4.    o A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

5.    o A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6.    o A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást
nyilvántartó
intézmény
megnevezése

Köztartozás
fajtája

Összeg
(forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti
számlaszám

Intézmény által
alkalmazott
ügyfél azonosító szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

oooo

oo

oo

______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Önellenőrzési pótlék bevallása

 

I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása

(+,-)

2.    Adóösszeg változása

(+,-)

3.    Az önellenőrzési pótlék

alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék

összege

 

 

 

 

 

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője

(meghatalmazottja) aláírása

„I” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: oooooooooo

Adószáma: oooooooo-o-oo

 

 

II.    Nettó árbevétel

 

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25]

o ooo ooo ooo ooo

2.    Bevétel IFRS 15 szerint:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Más standardok által az IFRS 15 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt kamat:

o ooo ooo ooo ooo

8.    Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt csökkentő kötbér:

o ooo ooo ooo ooo

9.    A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében

közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

o ooo ooo ooo ooo

10.    Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

o ooo ooo ooo ooo

11.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása:

o ooo ooo ooo ooo

12.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

o ooo ooo ooo ooo

13.    Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

14.    Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó ellenérték:

o ooo ooo ooo ooo

15.    Operatív lízingből származó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

16.    Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. bekezdése alapján az ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizetendő ellenérték:

o ooo ooo ooo ooo

17.    IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel:

o ooo ooo ooo ooo

18.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

o ooo ooo ooo ooo

19.    Jogdíjbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

20.    Felszolgálási díj árbevétele:

o ooo ooo ooo ooo

21.    Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege:

o ooo ooo ooo ooo

A 21. sorból:

 

21.1. jövedéki adó:

o ooo ooo ooo ooo

21.2.     regisztrációs adó:

o ooo ooo ooo ooo

21.3.     az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

o ooo ooo ooo ooo

22.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása:

o ooo ooo ooo ooo

23.    Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. bekezdése alapján elszámolt kamatráfordítás összege:

o ooo ooo ooo ooo

24.    Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

o ooo ooo ooo ooo

25.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+12+13]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Kapott kamatként elszámolt bevétel:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

o ooo ooo ooo ooo

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalék összege):

o ooo ooo ooo ooo

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

o ooo ooo ooo ooo

9.    Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamat:

o ooo ooo ooo ooo

10.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

11.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

o ooo ooo ooo ooo

12.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

13.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12-13+14+15]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Kapott kamatként elszámolt:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

o ooo ooo ooo ooo

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):

o ooo ooo ooo ooo

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

o ooo ooo ooo ooo

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

o ooo ooo ooo ooo

9.    Díjbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

10.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

o ooo ooo ooo ooo

11.     Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

o ooo ooo ooo ooo

12.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

13.    A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:

o ooo ooo ooo ooo

14.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

15.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

III.    Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1.    Eladott áruk beszerzési értéke [2+3+4+5+6+7-8+9+10]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:

o ooo ooo ooo ooo

4.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

6.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

o ooo ooo ooo ooo

7.    Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

8.    Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli:

o ooo ooo ooo ooo

9.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó elábé

(+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

10.    Megszűnt tevékenységből származó elábé:

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

IV.    Anyagköltség

(forintban)

1.    Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) – nem számlázott – szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:

o ooo ooo ooo ooo

5.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

6.    Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

V.    Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1.    Közvetített szolgáltatások értéke

[2+3+4+5]:

o ooo ooo ooo ooo

2.    Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:

o ooo ooo ooo ooo

4.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

5.    Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VI.    Alvállalkozói teljesítés értéke

(forintban)

1.    Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

o ooo ooo ooo ooo

2.    Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

o ooo ooo ooo ooo

3.    Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

o ooo ooo ooo ooo

 

VII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

2.1.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

2.2.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

3.1.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

3.2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VIII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek számviteli politika változásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

o ooo ooo ooo ooo

2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

2.1.    A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

2.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

3.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

3.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

3.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

o ooo ooo ooo ooo

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

_____________________

oooo

oo

oo

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„J” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata

 

I.    Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: __/__

 

II.    Adóalanyok adatai

1.    Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________

2.    Adószáma: oooooooo-o-oo

1.    Adóalany neve:______________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: oooooooooo

3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

1.    Adóalany neve:______________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: oooooooooo

3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

1.    Adóalany neve:______________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: oooooooooo

3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

 

_______________________

oooo

oo

oo

_______________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!