nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2008. évi XL. törvény
a földgázellátásról
2017-07-01
2017-08-31
103
Jogszabály

2008. évi XL.
törvény

a földgázellátásról1

[a rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben]

[A vastag betűs szedés a 2008: XL. törvény (GET) szövege, a normál betűs szedés a rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) szövege]

Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében történő érvényesítése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű földgázellátása, a magyar gázpiacnak az Európai Közösség egységesülő gázenergia piacaiba történő integrációja, és a mindezek megvalósítását biztosító objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szabályozás kialakítása érdekében, az európai közösségi jogi követelményekre figyelemmel a következő törvényt alkotja:

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40., valamint 42–43. pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. § s) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

GET 1. §2 E törvény célja

a) a földgázigények és a számításba vehető földgázforrások összhangjának megteremtése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű földgázellátásának biztosítása,

b) a gazdaság versenyképességének segítése a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakításán keresztül,

c) a fenntartható fejlődés érdekében az energiahatékonyság, az ésszerű energiatakarékosság és a legkisebb költség elvének érvényesítése,

d) az együttműködő földgázrendszerhez objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő hozzáférés biztosítása,

e) a felhasználók érdekeinek hatékony védelme,

f) a földgáz versenypiacra új szereplőként belépők – beleértve a hazai termelésű földgázforrásokat is – hatékony piaci megjelenésének elősegítése,

g)3 a vezetékes gázellátásra vonatkozó európai közösségi jog átültetése és végrehajtása a magyar földgázpiacnak az Európai Unió egységesülő földgázpiacaiba történő integrációjának elősegítése,

h)4 új hazai és nemzetközi szállító, elosztó és földgáztároló kapacitások létesítésének, fejlesztésének elősegítése, az együttműködő földgázrendszer hatékony és gazdaságos üzemeltetésének biztosítása, a hazai földgázforrások hasznosításának elősegítése.

i) a földgázrendszer kapacitásainak kiegyensúlyozott és átlátható működtetési, felosztási, szolgáltatási, valamint fenntarthatósági szabályainak meghatározása.

A törvény alkalmazási köre

GET 2. §5 (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed

a)6 a földgáz vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, fogyasztására, felhasználására, elszámolására,

b)7 az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására,

c) a telephelyi szolgáltatásra,

d) a célvezeték létesítésére, üzemeltetésére,

e) az infrastruktúrafejlesztésre,

f)8 az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetésére, az ilyen vezetéken történő kapacitásértékesítésre,

g) a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra,

h) a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazására és hatósági felügyeletére,

i)9 az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységeket végzőkre, az e törvény szerint engedélyköteles tevékenység egy részét kiszervezés alapján végzőkre, az engedélyhez kötött földgázipari tevékenység iránti kérelmet benyújtókra a kérelem elbírálásáig, az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül végzőkre, az integrált földgázipari vállalkozásokra, a felhasználókra, a földgázipari vállalkozásokban részesedést, befolyást vagy irányítást szerezni kívánókra, amennyiben a tervezett jogügylet megvalósítását e törvény bejelentéshez vagy előzetes hivatali hozzájáruláshoz, jóváhagyáshoz köti, a szállítóvezeték tulajdonosára, a földgáz termelőire, továbbá az e törvény hatálya alá eső természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok közötti jogviszonyokra.

(2) A földgáztermelőre és a földgázrendszer tulajdonosára vonatkozó rendelkezéseket a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(3)10 Az együttműködő földgázrendszerrel fizikai kapcsolattal nem rendelkező elszigetelt szigetüzemű rendszert alkotó, termelővezetékről ellátott földgázelosztói rendszerre az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó szabályokat – beleértve a rendszerüzemeltetés napi gázforgalmazással kapcsolatos feladatait is – megfelelően alkalmazni kell.

Értelmező rendelkezések

GET 3. §11 E törvény alkalmazásában:

1. Alapvető eszköz: a működési engedélyben felsorolt azon eszközök és vagyoni értékű jogok összessége, amelyek a földgázipari vállalkozás alaptevékenységének folytatását biztosítják.

1a.12 Bértárolás: Magyarország területére átszállítás céljából behozott földgáznak a tárolására nyújtott, nem belföldi felhasználás céljára igénybevett földgáztárolói szolgáltatás.

1b.13 Betáplálási-kiadási pont: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó, a földgáztárolói engedélyes, a felhasználó vagy a földgáztermelő földgázrendszere közötti fizikai vagy egyesített csatlakozási pont, valamint a rendszer-összekötési pont, ide nem értve az összekapcsolási pontot.

2.14 Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál.

3.15 Csatlakozási szerződés: a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó és a leendő felhasználó vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználó vagy a földgáztermelő szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozási jogát, az érintett csatlakozási ponton vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit.

4.16 Csatlakozóvezeték: a felhasználási helyet magába foglaló ingatlan telekhatárától, mint elosztói kiadási ponttól a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

5.17 Egyablakos kapacitásértékesítő: az a földgázipari vállalkozás, amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott engedély és az üzemeltetővel kötött jóváhagyott megállapodás alapján az egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállító-vezetéken két vagy több szállítási rendszerüzemeltető kapacitását értékesíti.

6.18 Egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállító- vezeték: Magyarország és rajta kívül egy vagy több ország területét érintő – a hazai együttműködő földgázrendszernek részét nem képező – földgázszállító-vezeték, amelynek egy vagy több országot érintő szakaszára vonatkozóan egyetlen ügylettel lehet kapacitást lekötni.

7.19 Egybefüggő telephely: telephelyi szolgáltatás esetén a gázfelhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat.

8. Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.

9.20

9a.21 Egyensúlyozó platform: a 312/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom.

10.22 Együttműködő földgázrendszer: a rendszer-összekötési pontokkal határolt, összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem.

11.23 Ellátás biztonsági szint: a földgázellátásnak a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható.

11a.24 Elosztóhálózat-használati szerződés: a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja.

12.25 Elosztóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a gázátadó állomás kiadási pontja, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja pedig a felhasználási hely telekhatára mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a felhasználó részére átadása kerül.

13. Előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését.

13a.26 Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak;

14.27 Elszámolási mérés: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezés adatainak rögzítése a földgázforgalom meghatározása érdekében.

15.28 Engedélyes: aki e törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik.

16.29 Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.

17.30 Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

18. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

19. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka.

20. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka.

21. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.

22.31 Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

22a.32

23.33 Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a 26. pont szerinti gázfajtákat is.

23a.34 Földgázbányászati célú vezeték: a földgáztermelésben, -előkészítésben és -feldolgozásban használt kútbekötő-, mezőbeli gerinc- és mezők közötti technológiai csővezeték.

24. Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz.

25. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése.

26.35 Földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok: olyan mesterségesen előállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi követelményeknek.

27.36 Földgáz-nagykereskedelem: a III. Fejezet vonatkozásában az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedő a földgázt más földgázkereskedőnek értékesíti.

27a.37 Földgáz-kereskedelmi szerződés: a földgázkereskedő és a felhasználó között létrejött, földgáz adás-vételére irányuló szerződés.

28. Földgáz-kiskereskedelem: e törvény III. Fejezete vonatkozásában az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedő a földgázt közvetlenül a felhasználónak adja el.

29.38 Földgázipari tevékenység: e törvényben szabályozott engedély- vagy bejelentésköteles tevékenység.

30.39 Földgázipari vállalkozás: az a földgázipari tevékenységet folytató természetes személy, aki az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak az állampolgára, továbbá olyan, az ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, szövetkezet vagy európai részvénytársaság, amely földgázipari tevékenységet folytat.

31. Földgáztárolás: a földgáz engedély alapján végzett tárolása.

32. Földgáztároló: az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott földalatti természetes földtani szerkezet, mesterségesen kialakított földalatti üreg, vagy a földfelszínen létesített építmény, amely földgáz tárolására alkalmas.

33.40 Földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi.

34. Földgázszállítás: a földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása.

34a.41 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

35.42 Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a szükséges nyomáscsökkentés történik.

36.43 Gázév: a tárgyév október 1-jei gáznap kezdetétől a tárgyévet követő év szeptember 30-ai gáznap végéig terjedő időszak.

37.44 Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint PB-gázzal üzemeltetett készülék.

38.45 Gáznap: a 2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 16. pontjában meghatározott fogalom.

39.46 Határkeresztező gázvezeték: olyan szállítóvezeték, amely Magyarország államhatárát keresztezi.

40.47 Hidraulikai egyensúly: az együttműködő földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított a működéshez szükséges nyomásérték.

41. Integrált földgázipari vállalkozás:

a)48 Vertikálisan integrált vállalkozás: olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelyek irányítására közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a földgázipari vállalkozás vagy vállalkozáscsoport a földgázszállítás, a földgázelosztás vagy a földgáztárolás mellett egyidejűleg a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem közül legalább az egyik tevékenységet végzi, vagy arra engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált vállalkozás részének minősül az említett vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást gyakorló személy vagy személyek is.

b)49 Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan földgázipari vállalkozás, amely a földgáztermelést, vagy az e törvény szerinti engedély- vagy bejelentésköteles tevékenységek közül legalább az egyik tevékenységet végzi, valamint egyéb nem földgázipari tevékenységet is folytat.

41a.50 Irányítás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott kapcsolat.

42.51 Kapacitás: a szállítóvezeték és az elosztóvezeték adott pontjának, a földgáztároló betáplálási-kiadási pontjának időegységre vonatkoztatott teljesítőképessége, valamint a földgáztároló tárolási képessége.

43.52 Kapacitáslekötési platform: olyan, interneten keresztül elérhető elektronikus felület, amelyen a rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitását kötheti le.

43a.53 Kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalkozás.

44. Kereskedelmi egyensúly: az az egyensúlyi állapot, amikor adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik.

44a.54 Kereskedési platform: a 312/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom.

45.55 Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált földgázmennyiség.

46.56 Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen.

46a.57

47.58 Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

48. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerülő ráfordítás.

49.59 Lekötött kapacitás: a betáplálási-kiadási pont, valamint a földgáztároló technikai kapacitásának az a része, amelyet adott kapacitáslekötési időszakra a rendszerhasználó rendszerhasználati szerződéssel leköt.

49a.60 Másodlagos kapacitáskereskedelem: a lekötött, de fel nem használt kapacitás továbbértékesítése.

50.61 Nominálás: a betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton betáplálni vagy vételezni tervezett földgázmennyiség gáznapra vagy gáznapon belüli időszakra történő megadása a lekötött kapacitásokra figyelemmel, a 312/2014/EU bizottsági rendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint.

50a.62 Összekapcsolási pont: az együttműködő földgázrendszeren belül, különböző szállítási rendszerüzemeltetők által üzemeltetett szállítóvezetékek közötti üzemeltetési határ.

51.63 Rendszerhasználati szerződés: a rendszerhasználó által a szállítási rendszerüzemeltetővel, a földgázelosztóval vagy a földgáztárolói engedélyessel az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, a kapacitáslekötési platform szabályzatában, valamint a rendszerüzemeltető működési engedélyében és üzletszabályzatában meghatározott tevékenységek végzésére és szolgáltatások biztosítására kötött szerződés.

51a.64 Rendszerhasználó: az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő – beleértve a korlátozott földgázkereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is –, illetve rendszerüzemeltető – beleértve a határkeresztező gázvezetéken földgázt átszállító külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltetőt is –, aki rendszerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer kapacitását leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi.

52. Rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer e törvényben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása.

52a.65 Rendszerüzemeltető: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztárolói engedélyes és a földgázelosztó.

52b.66 Részleges szigetüzem: olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelői vezetékről és szállítóvezetékről együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása.

52c.67 Rendszer-összekötési pont: a 2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom.

52d.68 Rendszerösszekötő: olyan határkeresztező gázvezeték, amely kizárólag Magyarország együttműködő földgázrendszerét és más EU-tagállam földgázszállító hálózatát kapcsolja össze.

53.69 Szabad kapacitás: a betáplálási-kiadási pont, valamint a földgáztároló technikai kapacitásának rendszerhasználati szerződéssel le nem kötött, rendszerhasználók számára rendelkezésre álló része.

53a.70 Szállítási rendszerüzemeltető: a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes.

53b.71 Szállítási rendszerirányító: az együttműködő földgázrendszer e törvényben meghatározott képviseleti, irányítási és koordinációs feladatainak ellátására a Hivatal által kijelölt szállítási rendszerüzemeltető.

54.72 Szállítóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz továbbítása történik, és amelynek kezdőpontja a rendszer-összekötési pont, összekapcsolási pont, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem szállítói betáplálási pontja, végpontja pedig a rendszer-összekötési pont, összekapcsolási pont, a gázátadó állomás szállítói kiadási pontja, a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó telekhatára vagy a földgáztároló szállítói kiadási pontja.

54a.73 Szállítóvezeték-létesítő: szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel nem rendelkező földgázipari vállalkozás, amely e törvény szerinti szállítóvezeték létesítési engedély alapján szállítóvezetéket létesíthet.

55.74 Szervezett földgázpiac: a szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik.

55a.75 Szigetüzem: olyan elszigetelt földgáz vezetékrendszer, amely csak termelői rendszerhez csatlakozik és a földgáz fizikai betáplálása az együttműködő földgázrendszerről nem biztosítható.

55b.76 Tárolói év: a tárgyév április 1-jei gáznap kezdetétől a tárgyévet követő év március 31-ei gáznap végéig terjedő időszak.

55c.77 Technikai kapacitás: a rendszeregyensúly fenntartásának és a rendszerüzemeltetési követelményeknek a figyelembevételével meghatározott maximális, nem megszakítható kapacitás, amelyet a rendszerüzemeltető fel tud ajánlani a rendszerhasználónak.

56. Telephelyi felhasználó: a telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi szolgáltató által földgázzal ellátott felhasználó.

57. Telephelyi szolgáltatás: a telephelyi vezeték üzemeltetése és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók ellátásának biztosítása.

58.78 Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő földgázt vételező fogyasztók vagy telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték.

59.79 Település: a Magyarország Helységnévtárában (a továbbiakban: helységnévtár) meghatározott központi belterületi egység az adott településnél nevesített egyéb belterület, és a nevesített külterület kivételével.

60. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület.

61.80 Teljesítmény: a felhasználók időegységre eső gázfogyasztása, gázfelhasználása.

62. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet.

63.81 Újranominálás: a gáznapra vagy gáznapon belül egy meghatározott időszakra vonatkozó nominálásnak a 312/2014/EU bizottsági rendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása.

64. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat: az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat.

65. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza.

66.82 Üzletszabályzat: az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elemeket tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat.

67.83 Vásárolt kapacitás: felhasználási helyen vagy szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén a szállítórendszer érintett kiadási pontján a felhasználó, vagy földgázszállító vagy földgázelosztó rendszer betáplálási pontján a földgáztermelő által megvásárolt vagy egyéb jogcímen, igazolt módon megszerzett kapacitás.

68. Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.

69.84 Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni.

70.85 Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére PB-gáz csővezetéken keresztül történő elosztása és értékesítése.

71.86 Lakossági PB-gáz fogyasztó: aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol tartályban forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PB-gázt, és az így vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vásárol, és a vásárolt, tartályban forgalmazott vagy vezetékes PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

72.87 PB-gáz forgalmazó: aki PB-gáz forgalmazási tevékenység végzésére a műszaki-biztonsági hatóság által kiadott, hatályos engedéllyel rendelkezik, vagy a forgalmazási tevékenység folytatására irányuló szándékát a műszaki-biztonsági hatóságnak bejelentette.

73.88 PB-gáz kiskereskedő: aki

a) a PB-gáz palackos PB-gáz értékesítőhelyen vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéséhez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve a PB-gáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére engedéllyel rendelkezik, vagy

b) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a PB-gáz forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a PB-gáz forgalmazó tulajdonában lévő palackos PB-gázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette.

74.89 PB-gáz: propán-, butángázok és ezek elegyei.

Vhr. 1. §90 (1) E rendelet alkalmazásában:

1.91

2.92 Elszámoló számla: a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla,

3. Eszközökkel való rendelkezés: kiterjed különösen

– az engedélyesek alapvető eszközeinek más személy részére történő átruházására (eladására, ajándékozására), használatba adására (bérbeadására), lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adására, megterhelésére vagy biztosítékul való lekötésére (zálogba, jelzálogba adására), valamint

– az eszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondására, az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá az alapvető eszközöket érintő bármely más teher vállalására,

4. Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

5.93 Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-kereskedelemmel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul,

5a.94 Fogyasztási jelleggörbe: e rendeletben vagy a földgázkereskedő üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra vagy ennél kisebb időegységre eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor,

6.95 Gázhónap: adott naptári hónap első gáznapjának kezdetétől ugyanazon naptári hónap utolsó gáznapjának végéig tartó időszak,

7.96 Hosszú táv: egy gázév vagy azt meghaladó időtartam,

8. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja,

9. Kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalkozás,

10.97 Kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszerhasználókkal szemben – külön jogszabály alapján – érvényesíthető pótdíj,

11.98 Magyar gázkiegyenlítési pont: az együttműködő földgázrendszer azon virtuális kereskedési pontja, amely vonatkozásában az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően végrehajtott jogcím átvezetési ügylet történik. Ez a virtuális pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és tényleges kiadási pontja előtt, költség- és ráfordítás-semleges módon helyezkedik el,

12.99

13. Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke,

14.100

15.101

16.102

16a.103

17.104 Piaci árinformációs rendszer: a rendszerhasználati díjakat, valamint az egyetemes szolgáltatók negyedéves árait tartalmazó adatbázis, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a honlapján közzétesz,

17a.105 Próbaüzem: a műszaki berendezés üzembe helyezésének utolsó szakasza, amely során a megépült vagy átalakított műszaki berendezés üzemviszonyainak, műszaki-biztonsági megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése történik a használatbavételi engedélyezési eljárás jogerős befejezését megelőzően, és amelynek célja annak igazolása, hogy a műszaki berendezés a jogszabályokban, a hatósági határozatokban és a szabályzatokban foglalt, folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetésre vonatkozó követelményeknek üzemelés közben megfelel,

18.106

19.107

20.108 Részszámla: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla,

21.109 Szabályzati Bizottság: a szállítási rendszerirányító által működtetett az ÜKSZ véleményezésére és kidolgozásának támogatására megalakított munkacsoport,

21a.110 Számított órai teljesítmény: A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés felszerelését vagy cseréjét követő ötödik évben a földgázelosztó által a felhasználó előző öt éves időszak alatt elért legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján meghatározott időegységre eső földgázfogyasztás,

21b.111 Téli időszak: adott év október 1-jétől a következő év március 31-éig tartó időszak,

22.112 Üzemeltetési egyensúlyozási számla: a szállítási rendszerüzemeltető és az erre vonatkozó együttműködési megállapodást aláíró közötti dokumentum, amely a napi mért és a rendszerhasználókkal elszámolt energiamennyiség-különbséget a vonatkozó rendszerhasználati szabályoknak megfelelő fizikai mértékegységben naponta és göngyölítve tartalmazza,

23.113

24.114 az energetikai auditálás: olyan eljárás, amelynek révén megfelelő ismereteket gyűjtenek valamely épület vagy épületcsoport, ipari művelet vagy létesítmény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energia-megtakarítási lehetőségeket, és rögzíti azok eredményeit,

25.115 energiahatékonyság: az energia kihozatal és a bevitt energia hányadosa,

26.116 energiahatékonyságot javító intézkedések: minden olyan intézkedés, amely az energiahatékonyság igazolható, mérhető vagy megbecsülhető növekedéséhez vezet,

27.117 energiahatékonyságot javító programok: a felhasználók egyes csoportjaira vonatkozó energiahatékonyságot javító intézkedések összessége.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. §-a szerint kell értelmezni,

28.118 Végszámla: a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján kiállított számla.

II. Fejezet

FÖLDGÁZIPARI TEVÉKENYSÉGEK

Földgázszállítás119

GET 4. § (1)120 A földgázszállítási tevékenység gyakorlásához a szállítási rendszerüzemeltetőnek – a 121/I. § szerinti eset kivételével – rendelkeznie kell az általa üzemeltetett szállítóvezeték tulajdonjogával.

(2) A szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal, így különösen:

a)121 a működési területéhez tartozó mérő- és adatátviteli eszközökkel,

b) saját szervezetén belül a mérő- és adatátviteli eszközök folyamatos üzemeltetését, felügyeletét ellátó, valamint a szállítóvezeték karbantartását és az üzemzavar elhárítását irányító szervezeti egységekkel,

c)122 a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel és saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, a napi szállítási feladat teljesítését biztosító, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal,

d) saját alkalmazásában álló, a földgázszállítás gyakorlásához és a mindennapi vállalati feladatok ellátásához és a vállalat jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosításához szükséges személyzettel,

e) a 121/G. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő megfelelési ellenőrrel,

f)123 az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a kereskedési platformmal vagy az egyensúlyozó platformmal, valamint a szervezett földgázpiaci engedélyes adatforgalmi és informatikai rendszerével való együttműködést, valamint

g) saját, a vertikálisan integrált vállalkozástól független informatikai berendezésekkel és biztonsági rendszerrel.

GET 5. § E törvény alkalmazásában a földgázszállítás gyakorlásába beletartozik különösen:

a) a szállítóvezeték gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel,

b) tartózkodás a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai közötti, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől,

c) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása,

d) a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határkeresztező kapacitás kiépítése az európai szállítási infrastruktúrához való kapcsolódáshoz,

e)124 a szállítóvezetékhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára,

f) kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és az Európai Unió más tagállamainak energiapiaci szabályozó hatóságaival,

g) a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése,

h)125 a regionális piacok kialakítása, illetve a liberalizációs folyamat megkönnyítése érdekében közös vállalkozások létrehozása, valamint a szervezett földgázpiac kialakításának elősegítése,

i) a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosítása,

j)126 a csatlakozó nemzetközi földgázrendszerek és a szállítóvezeték működésével összefüggő feladatok összehangolása.

GET 6. § A szállítási rendszerüzemeltető köteles úgy működni, hogy a földgázszállítási tevékenység megfelelő és hatékony gyakorlásához, valamint a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésére álljanak.

GET 7. §127 A szállítási rendszerüzemeltető hidraulikai egyensúly fenntartására köteles az általa üzemeltetett szállítóvezeték rendszeren, amelyhez napi egyensúlyozási feladatait

a) elsősorban a kereskedési platformról, annak hiányában az egyensúlyozó platformról vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek felhasználásával,

b) a saját rendelkezésében lévő, az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával,

c) a rendszerhasználók által a nominálás során rendelkezésére bocsátott források felhasználásával,

d) a rendszerhasználó újranominálásra kötelezésével, vagy

e) korlátozással

végzi.

GET 8. §128 (1)129 A szállítási rendszerüzemeltető a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint újranominálási lehetőséget biztosít a rendszerhasználók részére a betáplálási-kiadási vagy összekapcsolási ponton.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető köteles biztosítani a rendszerhasználók számára a szállítóvezetéki betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásának lekötését a kapacitáslekötési platformon az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a kapacitáslekötési platform szabályzata szerint.

GET 9. §130 (1) A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez szükséges földgáz adásvétele nem minősül az e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek.

(2)131 A napi kiegyensúlyozási díjat a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint meghatározott módszertan alapján kell kiszámítani. A módszertant a szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető a kereskedési platformon vagy az egyensúlyozó platformon tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó felé a kiegyensúlyozó földgáz biztosításához közvetlenül kapcsolódó, igazolt napi kiegyensúlyozási díjakat, a Hivatal elnökének rendelete alapján meghatározott pótdíjat és a kiegyensúlyozó földgáz adott platformon történő beszerzésével kapcsolatban felmerült indokolt költségeket felszámolja az üzletszabályzatban foglaltak szerint.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető köteles az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott olyan nyilvántartást vezetni, amely biztosítja a kiegyensúlyozó intézkedéseihez kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét.

GET 10. §132 A szállítási rendszerüzemeltető olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, az újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is.

GET 10/A. §133 (1) A szállítási rendszerüzemeltető részt vesz a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti Földgázpiaci Szállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSOG) és az egyéb nemzetközi szervezeteknek a munkájában, amely részvétel során köteles képviselni az országos igényeket és fejlesztési terveket.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) a Hivatal felkérésére részt vesz a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,

b) figyelembe veszi a rendszer-összekötési pontokon jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, valamint a többirányú, valós forrásbetáplálási lehetőségeket, továbbá a regionális és közösségi szintű hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési tervben foglaltakat, és

c) tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket a földgázszállító rendszerek műszaki előírásainak változásairól annak érdekében, hogy a szállítóvezetékek, valamint a szállítóvezetékekhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése a gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, valamint az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képviselet keretében a szállítási rendszerüzemeltető a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált rendszer-összekötési pontokon megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. A megkötött megállapodásokról a szállítási rendszerüzemeltető az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatalt tájékoztatja.

Rendszerirányítás134

Vhr. 2. § (1) A rendszerirányítási feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltetőnek a szállítási rendszerüzemeltetőre előírtakon túlmenően:

a) rendelkeznie kell a rendszerirányítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, módszerekkel, személyi állománnyal, valamint eljárásokkal, így

aa) a tevékenység ellátására alkalmas adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

ab) az engedélyes saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakember állománnyal, amely alkalmas az irányítási és koordinációs, fejlesztési, tervezési, valamint a nemzetközi képviseleti tevékenységek végzésére, és

ac) olyan módszerekkel, eljárásokkal, melyek alkalmasak a GET 12. § b), d), e) és f) pontjában meghatározott feladatok és a GET 85. §-ában meghatározott mentesség tárgyában a Hivatal döntéséhez szükséges, az együttműködő földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bővítésére gyakorolt hatás vizsgálatára,

b) biztosítania kell az egyenlő bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében, hogy

ba) a rendszerüzemeltetők a rendszerirányító részéről azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

bb) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

bc) a rendszerüzemeltetők hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2009/EK rendelet) harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó előírásai betartása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek meglétét a Hivatal felhívására a szállítási rendszerüzemeltető igazolja.

(3) A rendszerirányítási feladatokat és azok végzésének kötelezettségét a Hivatal – a GET-ben maghatározottakkal összhangban – a szállítási rendszerüzemeltető engedélyében írja elő. A Hivatal a rendszerirányítási feladatok változása miatt a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyt hivatalból módosíthatja.

Rendszerirányítás135

GET 11. § (1) Egy szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel rendelkező engedélyes esetén a szállítási rendszerüzemeltető látja el az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatait.

(2) Több szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel rendelkező engedélyes esetén a Hivatal – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – állapítja meg, hogy az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására, mely szállítási rendszerüzemeltető köteles.

GET 12. §136 A rendszerirányítási tevékenység körében a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető feladata:

a) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tervezetének elkészítése, és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése,

b)137 az együttműködő földgázrendszer – az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükséges – fejlesztéseinek összehangolása a szállítási rendszerüzemeltetők által a hozzájuk csatlakozó egyéb rendszerüzemeltetők javaslatainak figyelembevételével a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és a Hivatalhoz való beterjesztése,

c)138 az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű, valamint a szállítási rendszerüzemeltetők által összeállított, a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókra vonatkozó korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése,

d) földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszeren a szükséges korlátozás elrendelése és a jogszabály alapján előírt intézkedések irányítása,

e)139

f) közreműködés az együttműködő földgázrendszer fejlesztése céljából szükséges pályázat előkészítésében.

GET 13. §140

Földgázszállítás

Vhr. 2/A. §141 (1) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem a tanúsításról rendelkező határozat közlését követő naptól számított 30 napon belül nyújtható be.

(2) A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályok figyelembe vételével tanúsított kérelmezőnek legalább használati joggal kell rendelkeznie:

a) a GET-ben, az e rendeletben és az ÜKSZ-ben előírt, a földgázszállítási tevékenység folytatásához szükséges tárgyi eszközökre, informatikai berendezésekre, mérő és adatátviteli eszközökre,

b) a GET-ben, az e rendeletben, valamint az ÜKSZ-ben előírt, a földgázszállítási feladatai ellátásához szükséges egyéb eszközökre.

Vhr. 3. §142 (1)143 A szállítási rendszerüzemeltetési működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt szállítóvezetékre köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú, továbbá az üzemeltetési szerződés alapján működtetett olyan szállítóvezeték-részeket is, melyek kapacitásait nem ő értékesíti.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 2 milliárd forintnál.

(3)144 Szállítóvezeték az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetési engedély vagy szállítóvezeték-létesítési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthető. A szállítóvezetéket – a GET 121/I. § szerinti független rendszerüzemeltetőt kivéve – csak az a szállítási rendszerüzemeltető üzemeltetheti, akinek az a működési engedélyében szerepel.

Vhr. 4. §145 (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázszállítási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c)146 a GET 4–10. §-ában foglaltak szerinti a földgázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, ezen belül különösen,

ca)147 a GET 10. §-ában meghatározott tevékenységek ellátására alkalmas, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszerével is együttműködő, az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

cb)148 olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 4. § (2) bekezdés b) pontja és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő végeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

cc) saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakemberállománnyal, amely alkalmas a hidraulikai egyensúlytartási, a napi egyensúlyozási, a nominálási és elszámolási tevékenységek végzésére,

cd) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges önálló döntéseket,

ce) a saját szervezetén belül a szállítóvezeték üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozás irányítását végző folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal és készenléti szolgálattal,

cf)149 saját szervezetén belül a 10 éves rendszerfejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

cg) olyan módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, amelyek alkalmasak a vezetékek kapacitásának rendszeres felülvizsgálatára és fejlesztésének tervezésére, az üzemeltetett vezeték működtetésére és megfelelő műszaki színvonalon való tartására.

(2)150 A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének II. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3)151 A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében a szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállítási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a)152 a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a szállítási rendszerüzemeltető részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(4)153 A szállítási rendszerüzemeltető a (3) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(5)154 A szállítási rendszerüzemeltető működése során folyamatosan köteles megfelelni a 3. és e § szerinti engedélyezési feltételeknek.

Vhr. 5. §155 A szállítási rendszerüzemeltető adatforgalmi és informatikai rendszerének biztosítania kell a kapacitáslekötések – ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet is – és a földgázszállítások adatforgalmának rögzítését és feldolgozását, továbbá alkalmasnak kell lennie a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére.

Vhr. 5/A. §156 Az összekapcsolási ponttal érintett két szállítóvezeték egy a 312/2014/EU bizottsági rendelet szerinti egyensúlytartási zónát képez.

Vhr. 5/B. §157 A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak, valamint a rendszerhasználókkal történt napi kiegyensúlyozási díjelszámolások adatainak rögzítését.

Vhr. 5/C. §158 A földgázszállítási engedélyes a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A földgázszállítási engedélyes próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

Földgázelosztás

GET 14. §159 (1) A földgázelosztási tevékenység gyakorlásához az engedélyesnek rendelkeznie kell az általa üzemeltetett elosztóvezeték többségi tulajdonával. A többségi tulajdon meghatározásánál a földgázelosztó által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni.

(1a)160 Elosztóvezeték az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a Hivatal által kiadott működési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthető. Az elosztóvezetéket csak az a földgázelosztó üzemeltetheti, akinek az a működési engedélyében szerepel.

(2)161 A földgázelosztónak rendelkeznie kell továbbá mérő- és adatátviteli eszközökkel, a saját vagy a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végző személy szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó szervezettel, valamint a saját szervezetén belül a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal.

(3) A földgázelosztó és az elosztóvezeték – (1) bekezdés szerinti tulajdonosától különböző – tulajdonosa az üzemeltetni kívánt vezetékszakaszok működtetésére, karbantartására vonatkozóan üzemeltetési szerződést köt. Az üzemeltetési szerződés tartalmi elemeit külön jogszabály tartalmazza.

(4)162 A földgázelosztónak rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást, valamint a rendszerhasználók felé az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat és adatcserét. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből eredő földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos nominálások, allokálások kezelésére is.

GET 15. §163 (1)164 A földgázelosztó az együttműködő földgázrendszer fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében köteles a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a telephelyi szolgáltatókkal és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni.

(2) A földgázelosztó rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez és a korrekciós elszámoláshoz szükséges, valamint a saját felhasználás céljából beszerzett földgáz adásvétele nem minősül az e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek.

GET 16. § (1)165 A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha:

a) a felhasználó a csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,

b) a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, továbbá, amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja,

c)166 a felhasználó a csatlakozási vagy elosztóhálózat-használati szerződésben megállapított lényeges kötelezettségének a földgázelosztó írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha

ca) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja,

cb) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés ellenőrzését, illetve a fogyasztásmérő berendezés leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,

cc) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,

cd) a fogyasztáskorlátozási –, illetve megszakítható kapacitásra szerződött felhasználó esetén a megszakítási – rendelkezéseknek nem tett eleget,

d) a felhasználót ellátó földgázkereskedő a földgázelosztónál – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott esetekben, a földgázelosztó üzletszabályzatban meghatározott módon – kezdeményezi a földgázelosztás felfüggesztését,

e) a felhasználó a fogyasztásmérő berendezést szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a fogyasztásmérő berendezésen, vagy annak ki- és belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetve ezek sérülését, hiányát a földgázelosztónak vagy a földgázkereskedőnek nem jelenti be,

f)167 a felhasználó nem rendelkezik érvényes elosztóhálózat-használati és kapacitáslekötési szerződéssel, valamint érvényes földgáz-kereskedelmi szerződéssel,

g)168 a felhasználót ellátó rendszerhasználó vagy a saját jogon eljáró felhasználó nem rendelkezik hatályos szállítói vagy elosztói rendszerhasználati szerződéssel, vagy

h)169 a szállítási rendszerüzemeltető felfüggesztette a szállítói rendszerhasználati szerződések teljesítését a felhasználó vagy a felhasználót ellátó rendszerhasználó vonatkozásában.

(1a)170

(1b)171

(2)172 A szolgáltatás nyújtása csak a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig függeszthető fel, annak megszűnését követően a felhasználó részére a földgázelosztási szolgáltatást a megszűnés tényéről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon – lakossági fogyasztó esetében 24 órán – belül biztosítani kell.

(3)173 A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:

a)174 a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét,

b)175 szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztést,

c) a felhasználói berendezés ellenőrzését.

(3a)176 A földgázelosztó akkor kezdeményezheti a felhasználási helyre való bejutás biztosítása iránti nemperes eljárást, ha

a) a felhasználót a felhasználási helyre történő bejutás lehetőségének biztosítására legalább két alkalommal írásban felhívta, és

b) az adott felhasználási helyre történő bejutási kísérlete sikertelen volt.

(4)177 A járási hivatal határozatában

a) a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének,

b) a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy

c) a felhasználói berendezés ellenőrzésének

a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

(5)178 A nemperes eljárásban bírósági titkár első fokon önállóan eljárhat.

(6)179 A nemperes eljárásban a bíróság elsődlegesen a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján dönt.

(7)180 A bíróság – ha a döntéséhez szükséges – a feleket meghallgathatja és a felek indítványára további bizonyítást rendelhet el.

(8)181 A polgári nemperes eljárásban nincs helye perújításnak és felülvizsgálatnak.

(9)182 A polgári nemperes eljárásra egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény – a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel – megfelelően irányadó.

GET 17. §183 (1) A földgázelosztó az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése adatait, mérési és elszámolási adatait, valamint kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételező felhasználó vagy az általa megnevezett földgázkereskedő kérésére köteles átadni.

(2) A felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő részére a földgázelosztó köteles a felhasználó mérési adatait átadni.

(3) A felhasználó személyében történő változás esetén a földgázelosztó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel megállapított állapotát, és ennek egy példányát az új felhasználó, valamint a felhasználót ellátó földgázkereskedő részére megküldeni.

GET 18. §184 A szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó részére a földgázelosztói feladatokat – ideértve az ellátást biztosító vezeték üzemeltetését – a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja a felhasználási hely telekhatáráig.

GET 19. §185 A földgázelosztói szolgáltatással kapcsolatos részletes előírásokat külön jogszabály és a földgázelosztási szabályzat határozza meg.

GET 19/A. §186 Az elosztóhálózat-használati szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.

Földgázelosztás

Vhr. 6. §187 (1) A földgázelosztói működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt elosztóvezeték egészére köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett elosztóvezeték részeket is.

(2)188 A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 300 millió forintnál. A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító elosztóvezeték működtetésére engedély iránti kérelmet benyújtó esetében a kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 20 millió forintnál.

Vhr. 7. §189 (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázelosztási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 14. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománynyal,

e) a c) és d) pontban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal,

f) az elosztórendszer üzemvitelét folyamatosan felügyelő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal és készenléti szolgálattal,

g) saját szervezetén belül a fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges önálló döntéseket,

i) az engedélyköteles tevékenység üzletszabályzatban meghatározott normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

j)190 a működési területén lévő felhasználókat ellátó földgázkereskedőkkel megkötött megállapodásokkal,

k)191 a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel,

l) a működési terület leírásával, azon belül a települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található,

m) a más tulajdonában lévő, az engedélyes által üzemeltetett vezeték részletes leírásával.

(2) A földgázelosztására vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének III. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes földgázelosztási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgázelosztó részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(4) A földgázelosztó a (3) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

Vhr. 8. §192 (1)193 Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye kisebb 20 m3/óránál, a földgázelosztó a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is ellátja a felhasználó igénye alapján a felhasználó költségére. Ha napi távleolvasás nem történik, az igénybe vett teljesítmények és az egyensúlyi eltérések napi elszámolása az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilra vonatkozó szabályok alapján történik.

(2)194 A fogyasztásmérő berendezés, a számítómű, a távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó a földgázelosztó tulajdonát képezi.

(3) A földgázelosztó köteles nyilvántartást vezetni a működési területén az általa – az ÜKSZ szerint – profilba sorolt felhasználókról.

Vhr. 8/A. §195 (1)196 A Kormány a szükséges feltételek fennállása esetén, a Hivatal javaslata alapján dönt az elektronikus fogyasztásmérési-rendszer bevezetéséről. A bevezetés időpontjának megállapításakor és a javaslat benyújtásakor figyelembe kell venni:

a) a kor technikai-technológiai lehetőségeihez mérten az energia rendszer hatékonyságát szolgáló, rendelkezésre álló egységesen elfogadott és kiforrott műszaki megoldásokat,

b) a rendelkezésre álló technikai megoldások pénzügyileg ésszerű és a potenciális energia-megtakarításhoz képest arányos mértékű hazai bevezetési költségét,

c) a rendszer nemzetközi tapasztalatait.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a Hivatal évente tájékoztatja a Kormányt.

Vhr. 9. §197 (1)198 A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének

a) biztosítania kell a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben előírt adatrögzítést és a csatlakozó szállítóvezetékkel történő adatforgalmat, a kapacitáslekötés – ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet – és földgázelosztás adatforgalmának rögzítését és feldolgozását,

b) biztosítania kell továbbá az elosztórendszerhez kapcsolódó felhasználók vásárolt kapacitásainak naprakész nyilvántartását,

c) alkalmasnak kell lennie a távadós méréssel rendelkező és a profilba sorolt felhasználók fogyasztásának meghatározására és nyilvántartására, valamint a GET-ben és e kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére,

d) lehetővé kell tennie a szállítási rendszerüzemeltető felé történő, a szállítóvezeték rendszerhasználójára vonatkozó allokációt, továbbá

e) lehetővé kell tennie a 312/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikkének megfelelően a szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez és elszámolási feladatainak végrehajtásához szükséges adatszolgáltatások biztosítását.

(2)199 A 8. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket a szállítási rendszerüzemeltetőre is alkalmazni kell, ha a GET 18. §-a szerint a szállítási rendszerüzemeltető a gázátadó állomást követő vezetékszakaszon végez földgázelosztási tevékenységet a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó részére.

(3)200 A szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználók helyrajzi számmal meghatározott felhasználási helyét, továbbá ezen felhasználókkal kapcsolatos szállítási rendszerüzemeltetői kötelezettségeket a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza.

Vhr. 10. §201 A földgázelosztó köteles:

a)202 az egyensúlyozáshoz szükséges, a rendszerhasználók tényleges földgázforgalmazására vonatkozó adatszolgáltatásait gáznapon belül órai bontásban a csatlakozó szállítóvezetéket üzemeltető engedélyes részére biztosítani és összehangolni a közöttük lévő együttműködési megállapodásban és az ÜKSZ-ben foglaltak szerint,

b)203 az egyes rendszerhasználók fogyasztási adatainak megadásával tájékoztatni a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető diszpécser szolgálatát minden olyan eseményről, amely a földgáz felhasználókhoz történő eljuttatását, vagy az elosztórendszer egyensúlyát veszélyezteti,

c)204 az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának megbomlásakor a szállítási rendszerüzemeltető által elrendelt intézkedéseket végrehajtani,

d) az egyetemes szolgáltató részére minden év január 30-ig megadni az elosztóvezetékről vételező már bekötött és az év közben várhatóan bekötésre kerülő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számát és fogyasztását profilcsoportonkénti bontásban.

Vhr. 11. §205 (1)206 Ha a földgázelosztó a felhasználó irányába a GET 16. § (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontja szerinti esetekben eljár, akkor a végrehajtandó intézkedésről az intézkedés napján értesíti a felhasználót ellátó földgázkereskedőt.

(2)207 A földgázelosztó a földgázkereskedőnek a GET 28/A. § (3) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében vagy 29/B. § (1) bekezdésében előírt feltételek szerint történő írásbeli kezdeményezésére – a GET 29. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – köteles a felhasználót a földgázellátásból kikapcsolni, a kikapcsolás időpontjában leolvasott mérőállást jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a jegyzőkönyv egy példányát a felhasználónak átadni. A fogyasztásmérő állásról köteles a földgázkereskedőt 3 munkanapon belül tájékoztatni. A kikapcsolás földgázelosztónak felróható okból történő elmaradásából vagy késedelméből eredő földgázfogyasztás következtében keletkező kárt a földgázelosztó viseli.

(3)208 A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja, c) pont ca), cc), cd) és ce) alpontja és e) pontja szerinti esetekben a felhasználó bekapcsolását, a felhasználási helyen a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését vagy folytatását azonnali hatállyal megtagadhatja. A GET 16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti esetben a szolgáltatás megtagadására akkor kerülhet sor, ha a hiteles mérés feltételeit a földgázelosztó azonnal nem tudja helyreállítani.

(4)209 A GET 16. § (1) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontja, d) és f) pontja szerint lakossági fogyasztó esetében a szolgáltatás megkezdésének megtagadására és a földgázelosztási szolgáltatás folytatásának felfüggesztésére (a továbbiakban: együtt: szolgáltatás megtagadása) a GET 29. § (4) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

(5) Az elosztási szolgáltatás megtagadása esetén a földgázelosztó a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát a felhasználónak átadja és elektronikus úton a felhasználót ellátó rendszerhasználónak megküldi. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az intézkedő személy azonosítóját, a megtagadás okát, időpontját, a mérő állását és a visszakapcsolás feltételeit.

(6)210 A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a szolgáltatás folytatásának megtagadását megelőzően az üzletszabályzata szerint saját maga vagy a felhasználót ellátó földgázkereskedő kezdeményezésére tértivevényes levélben szólítja fel a felhasználót az üzletszabályzatban részletezett kötelezettségek teljesítésére, és egyúttal tájékoztatja a földgázkereskedőt a levél kiküldéséről. A felszólító levélnek tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítésére nyitva álló határidőt és a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, a kikapcsolás és a visszakapcsolás feltételeit, valamint azok költségét is.

(7) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás újraindítását megelőző nap 10 óráig köteles az érintett rendszerhasználót az újraindítás pontos időpontjáról értesíteni, aki az ÜKSZ-ben rögzítettek szerint eljár a gázforgalmazás helyreállítása érdekében.

(8)211

(9)212 A földgázelosztó kizárólag a neki felróható okból történő jogellenes kikapcsolásból eredő károkért felel, köteles a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott kötbért a felhasználónak megfizetni.

Vhr. 12. §213 A földgázelosztónak biztosítania kell az előre fizető mérő működéséhez szükséges feltöltő kártya, vagy feltöltő egység feltöltésének műszaki lehetőségét. Az előre fizető mérők üzemeltetésének és feltöltésének részletes szabályait a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

GET 19/B. §214

Központi adatgyűjtés és feldolgozás215

Vhr. 12/A–12/B. §

Telephelyi szolgáltatás

GET 20. §216 (1)217 A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezetek jogosultak a Hivatalhoz a 2005. augusztus 1-jét megelőzően általuk létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelmet benyújtani. Ha az érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e jogosultságukkal, a Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó kérelmére, vagy ha a telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet nem tartja be az (1b) bekezdés rendelkezéseit, hivatalból telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására kötelezheti a telephelyi vezeték tulajdonosát.

(1a)218 Ha a telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet vagy a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó az (1) bekezdés szerint nem nyújt be kérelmet a Hivatalhoz vagy a Hivatal a kérelmet elutasítja, a földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet kizárólag a földgázelosztó hozzájárulásával végezheti tevékenységét.

(1b)219 A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet méltányos, költségalapú térítés ellenében biztosíthatja a földgáz továbbadását a vételező fogyasztó igénye esetén a fizetendő díjaira vonatkozó részletes tájékoztatása mellett.

(1c)220 A telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó nem minősül felhasználónak.

(2)221 A telephelyi szolgáltató a tevékenységét kizárólag a telephelyi felhasználók részére végzi.

(3) A telephelyi szolgáltatási tevékenység keretében a telephelyi szolgáltató a telephelyi felhasználók részére köteles az általa üzemeltetett telephelyi vezetékhez való hozzáférést biztosítani, vezetékes szolgáltatást nyújtani, valamint a telephelyi felhasználó igénye esetén a vele kötött szerződés alapján földgázt értékesíteni.

(4)222 A telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók és telephelyi felhasználók jogosultak a szállító- vagy az elosztóvezetékhez történő csatlakozást kérni. Ebben az esetben a telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan feltételekkel biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval együttműködni.

(5) A telephelyi szolgáltató köteles:

a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi és műszaki követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni,

b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat időben elvégezni,

c) a vezetékhez való hozzáférést és a vezetékes szolgáltatást az üzletszabályzatában közzétett méltányos, költségalapú térítés ellenében biztosítani.

GET 21. §223 (1) A telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére, a csatlakozóvezetékekre és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2)224

GET 22. §225 A telephelyi szolgáltatónak a feladatai ellátásához rendelkeznie kell telephelyi vezeték hálózattal, adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel, továbbá saját szervezetén belül a telephelyi vezeték folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó, a karbantartást, valamint az üzemzavar elhárítását irányító szervezettel. Az adatforgalmi és informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a telephelyi szolgáltató tevékenységeire vonatkozó információk – a 125. §-nak megfelelő – közzétételére, az engedélyesek és telephelyi felhasználók előírt adatszolgáltatásainak fogadására, továbbá a telephelyi felhasználókkal való szerződéskötésre.

GET 23. §226 A telephelyi szolgáltató köteles azzal a rendszerüzemeltetővel együttműködni, akinek a rendszeréhez a telephelyi vezeték közvetlenül csatlakozik. Az együttműködés részletes feltételeit az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

GET 24. §227 A telephelyi szolgáltató a telephelyi vezetékről vételező felhasználási helyeket és azok jellemző adatait köteles nyilvántartani.

GET 25. §228 A telephelyi szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

Telephelyi szolgáltatás

Vhr. 13. §229 (1)230 Ha telephelyi szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a GET 20. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmet nyújt be a Hivatalhoz, a kérelemhez e fejezetben előírtak teljesítésének igazolásai mellett az e rendelet 5. számú mellékletének IV. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(2) A telephelyi szolgáltatásra e fejezet rendelkezésein túlmenően a földgázelosztásra és a földgáz-kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(3)231 A telephelyi vezetéken földgázt vételező fogyasztó a GET 20. § (1) bekezdése alapján kizárólag akkor kezdeményezheti a telephelyi vezeték tulajdonosának telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására történő kötelezését, ha

a) a telephelyi vezetékhez történő hozzáférés biztosítása, megtagadása vagy felfüggesztése miatt,

b) a vezetékes szolgáltatás és a földgáz-értékesítés során a mennyiséggel, a minőséggel és díjazással kapcsolatosan, vagy

c) a telephelyi szolgáltatásból történő kilépéssel összefüggésben

vitában áll a telephelyi szolgáltatóval, amelynek tárgyalásos úton történő rendezése nem vezetett eredményre és a kialakult helyzet a földgáz ellátását veszélyezteti.

(4)232 A telephelyi felhasználó a GET 20. § (1) bekezdése szerinti kérelmének megalapozottságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a Hivatal felé hitelt érdemlően bizonyítani. A Hivatal a körülmények mérlegelését követően – a kérelem megalapozottsága esetén – kötelezi a telephelyi vezeték tulajdonosát a telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására. Ha a kérelem nem megalapozott, elutasítja, szükség esetén rendelkezik a telephelyi felhasználó földgázellátásának biztosításáról.

(5) Ha a telephelyi vezeték tulajdonosát a Hivatal a telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi és ennek a kötelezett a határozat szerinti határidőben nem tesz eleget, a Hivatal a GET 119. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények mellett a telephelyi vezeték üzemeltetésére földgázelosztót jelöl ki. A kijelölt földgázelosztó jogosult a telephelyi vezeték üzemeltetési költségeinek fedezésére a telephelyi felhasználóktól díjat szedni. A díj mértékét a Hivatal kijelölő határozatban állapítja meg. A telephelyi vezeték földgázelosztó által történő üzemeltetése nem minősül földgázelosztási tevékenységnek.

(6) A földgázelosztó kijelölése esetén a telephelyi vezeték tulajdonosa köteles tűrni a földgázelosztó üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét, és ehhez a szükséges támogatást megadni, továbbá köteles a telephelyi vezeték fenntartását, felújítását nem fedező szolgáltatási díj esetében a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani. A kijelölt földgázelosztó és a telephelyi vezeték tulajdonosa az üzemeltetésre átvett telephelyi vezetékre vonatkozóan köteles üzemeltetési szerződést kötni. A Hivatal az eljárás során a telephelyi vezeték tulajdonosaira a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(7) A Hivatal a GET 20. § (1) bekezdése szerinti eljárásban jogosult az érintettektől bekérni minden olyan nyilatkozatot, okiratot, egyéb bizonyítékot, amelyet a határozatának meghozatalához szükségesnek tart. Abban az esetben, ha az érintett fél a felhívásnak nem tesz eleget, a Hivatal a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Vhr. 14. §233 (1) A telephelyi szolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) a telephelyi vezeték üzemeltetési jogával,

b) csatlakozóvezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott megfelelőségi igazolással,

c) telephelyi szolgáltatás végzésére, csatlakozóvezetékekre és fogyasztói vezeték üzemeltetésére, karbantartására, javítására alkalmas szakszemélyzettel,

d) a tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

e) vezetékes szolgáltatás nyújtására, valamint a telephelyi felhasználó igénye esetén a földgáz értékesítésre vonatkozó szerződéssel,

f)234 a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltetővel vagy földgázelosztóval megkötött, együttműködési megállapodással.

(2)235 Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt, szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval megkötött együttműködési megállapodásnak ki kell terjednie:

a) a telephelyi vezeték és a földgázelosztó és -szállítóhálózat csatlakozási pontjának használatára, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségek és felelősségek rögzítésére,

b) mérésre és elszámolásra,

c) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

d) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

e) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

f) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

g) a földgáz rendszerek közötti átadásánál követendő normál és rendkívüli üzemmeneti eljárásokra.

Vhr. 15. §236 (1) A telephelyi szolgáltató köteles a telephelyi felhasználóval, illetve képviseletében eljáró földgázkereskedővel a telephelyi vezetékre csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződést kötni.

(2) A telephelyi felhasználóval kötött csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződésnek legalább a következőket tartalmaznia kell:

a) a kapcsolódási pont helyének meghatározását,

b) a telephelyi vezeték kapacitását és műszaki jellemzőit,

c) a telephelyi felhasználó részére a kapcsolódási ponton rendelkezésére álló teljesítményt, annak megjelölésével, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény időlegesen vagy véglegesen kerül-e a felhasználónak átadásra,

d) a felhasználói berendezés műszaki jellemzőit,

e) a telephelyi vezetékhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit, a bekapcsolás szabályait,

f) a szolgáltatott földgáz műszaki jellemzőit,

g) a telephelyi vezetéken keresztül igénybe vett földgáz mérésére vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a méréssel kapcsolatos üzemeltetői és felhasználói kötelezettségekre, a mérési időszakok meghatározására, a mérők tulajdonjogának, elhelyezésének, felszerelésének, karbantartásának, cseréjének szabályaira,

h) a számlázás és a számla kifogás szabályait,

i) a díjfizetés részletes szabályait,

j) a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség, valamint a felek közötti adatszolgáltatás szabályait,

k) a felhasználói panaszok kezelésének rendjét,

l) az üzemviteli naplóra vonatkozó rendelkezéseket,

m) az éves rendes karbantartás és az üzemzavar vagy egyéb, a normál üzemmenettől eltérő, de az üzemzavar szintét el nem érő üzemi esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó korlátozás szabályait,

n) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különösen a szabálytalan vételezésre, valamint a telephelyi felhasználónak a telephelyi vezetékes szolgáltatásból történő időleges vagy végleges kizárásának eseteire vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Ha a telephelyi szolgáltató vállalja a telephelyi felhasználó földgázzal történő ellátását, úgy a felek földgáz értékesítési szerződés megkötésére kötelesek.

(4) A telephelyi szolgáltató a GET 20. § (3) bekezdésben meghatározott tevékenységét a telephelyi felhasználók részére méltányos, költségalapú térítés ellenében köteles végezni. Ha a felek a vezetékes szolgáltatás ellenértékében nem tudnak megállapodni, a térítés alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei és az erre számított, az elosztóvezeték-rendszerre alkalmazott – külön jogszabályban meghatározott – tőkeköltség képezi.

(5) A telephelyi felhasználó részére a telephelyi szolgáltató által értékesített földgáz átlagára nem haladhatja meg az ugyanazon üzleti évben beszerzett földgázmennyiség átlagárát. A telephelyi szolgáltató a földgázért fizetendő díjban érvényesítheti a telephelyi felhasználóval szemben a földgáz értékesítéshez kapcsolódó indokolt költségeket.

(6) Ha a telephelyi vezetékes szolgáltatás nyújtására kötött szerződést bármelyik fél felmondja, a telephelyi szolgáltató köteles – az eredeti szerződésben meghatározott díjak telephelyi felhasználó általi megfizetése mellett – vezetékes szolgáltatást nyújtani mindaddig, amíg a telephelyi felhasználó ellátása más módon nem válik biztosítottá.

(7) Ha a felek bármelyike a földgáz értékesítési szerződést felmondja, a telephelyi szolgáltató – függetlenül a földgáz értékesítési szerződés megszűnésének időpontjától – mindaddig köteles a vezetékes szolgáltatást biztosítani, amíg a telephelyi felhasználó az ellátását más módon nem biztosítja.

Vhr. 16. §237 (1) A telephelyi szolgáltató köteles:

a) a telephelyi vezetéket a GET, e rendelet, valamint a külön jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan üzemeltetni, továbbá azt olyan módon fenntartani, karbantartani és fejleszteni, hogy az megbízhatóan és üzembiztosan működjön,

b) üzemviteli naplót vezetni a telephelyi felhasználót érintő üzemszünetekről, üzemzavarokról, korlátozásokról, amelyet a telephelyi felhasználó kérésére betekintésre rendelkezésére bocsátani, a telephelyi felhasználót érintő eseményekről másolatot vagy kivonatot készíteni,

c) előre tervezhető éves rendes karbantartási, felújítási munkálatokról, az ezzel kapcsolatos szüneteltetés kezdő időpontjáról és várható időtartamáról az érintett felhasználókat a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 90 nappal értesíteni,

d) a normál üzemmenettől eltérő, de az üzemzavar szintjét el nem érő üzemi események esetén 3 órán belül az általa ellátott felhasználót értesíteni a bekövetkezett eseményről és annak várható hatásairól, kivéve, ha ezen időtartamon belül a hibát elhárította. Az engedélyes ez utóbbi esetben is köteles a hibának, és az elhárítására alkalmazott intézkedésnek az üzemviteli naplóban történő rögzítésére,

e) a felhasználónak nyújtott vezetékes szolgáltatás után kiállított számlában vagy bizonylatban tájékoztató adatként megbontva az általa, a külön jogszabály alapján megfizetett vagy megfizetendő rendszerhasználati díjakat és az általa nyújtott telephelyi vezetékes szolgáltatás díját is feltüntetni.

(2) A telephelyi szolgáltatás biztosítása során a telephelyi felhasználókat egyenlő bánásmódban kell részesíteni, közöttük indokolatlan megkülönböztetés nem tehető.

Földgáztárolás

GET 26. §238 (1)239 Az engedélyesnek a földgáztárolói tevékenység gyakorlásához rendelkeznie kell az általa üzemeltetett földgáztárolók többségi tulajdonával, vagy a földgáztárolókra vonatkozó vagyonkezelői joggal. A többségi tulajdon meghatározásánál a földgáztároló engedélyes által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni.

(1a)240 Földgáztároló az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett a Hivatal által kiadott működési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthető. A földgáztárolót csak az a földgáztároló engedélyes üzemeltetheti, akinek az a működési engedélyében szerepel.

(2)241 A földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell továbbá saját méréssel, vagy a csatlakozó rendszerüzemeltető által biztosított hiteles méréssel, adatátviteli eszközökkel, saját szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó, a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, valamint műszaki irányító szolgálattal.

(3)242 A földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást.

GET 27. §243 A földgáztároló engedélyes a rendszerhasználó által szerződéses biztosítékként felajánlott mobil földgázkészlet értékesítését az üzletszabályzatban meghatározott módon, a Hivatal által jóváhagyott eljárás szerint végezheti. A felajánlott mobil földgázkészlet értékesítése nem minősül e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek.

GET 27/A. §244 (1)245 A földgáztároló engedélyes köteles tárolói évre, továbbá jogosult tárolói éven belüli kapacitáslekötési időszakra a földgáztároló mobilkapacitását, valamint be- és kitárolási kapacitását csomagként és egyedileg az üzletszabályzatában rögzített módon meghirdetni és biztosítani a rendszerhasználó számára a meghirdetett szolgáltatások közötti szabad termékválasztást.

(2)246 Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt kapacitáslekötési időszakban a földgáztárolói szabad kapacitásokat értékesítésre – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fel kell ajánlani. Új kapacitások esetében gázév közben is a kapacitáslekötési időszakban alkalmazott szabályok szerint kell eljárni.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik a biztonsági földgázkészletezést végző engedélyesnek azon földgáztárolói szabad kapacitásaira, amelyekre vonatkozóan jogszabály alapján hosszú távú tárolási kötelezettsége van.

(4) Földgáztárolóban elhelyezett, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvényben (a továbbiakban: Fbkt.) meghatározott biztonsági készlethez szükséges kapacitásokat a földgáztároló engedélyes külön jogszabályban meghatározott versenytárgyalási feltételek szerint biztosítja. Földgázellátási válsághelyzet esetén a biztonsági földgázkészlet kitárolását a miniszter által elrendelt módon, a földgáztároló engedélyes üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint kell végezni. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a rendelkezésre álló kapacitásait – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – másodlagos kereskedelem keretében értékesítheti.

(5)247 A földgáznak az együttműködő földgázrendszeren történő átszállítása során a szállíttatót és a bértároltatót a hazai felhasználókkal azonos bánásmódban kell részesíteni, és megilletik őket a szállított, vagy a tárolt földgázkészlet felhasználásával kapcsolatos nemzetközi megállapodások és európai uniós jogszabályok által biztosított garanciák.

Földgáztárolás

Vhr. 17. §248 (1) A földgáztárolási működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt földgáztárolók összességére köteles benyújtani az engedély kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett földgáztároló részeket is.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 500 millió forintnál.

(3) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáztárolási tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 26. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománnyal,

e) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges, valamint a működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységekre vonatkozó önálló döntéseket,

f)249 a saját szervezetén belül a földgáztároló üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozásban való közreműködés és a szállítási rendszerüzemeltetővel való operatív együttműködés irányítását végző, folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal,

g) a saját szervezetén belül fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) az engedélyköteles tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

i) a c)–g) pontokban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, valamint

j) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel.

(4) A földgáztárolásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének V. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(5) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes a földgáztárolási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a)250 a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgáztárolói engedélyes részéről azonos bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(6)251 A földgáztárolói engedélyes az (5) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

Vhr. 18. §252 (1)253 A földgáztárolói engedélyes köteles kétévente felülvizsgálni az általa üzemeltetett földgáztárolók műszaki állapotát és meghatározni a várható élettartamukat. Az erről szóló jelentést a felülvizsgálatot követő év március 31-ig kell megküldeni a Hivatalnak.

(2)254 A földgáztárolói engedélyes és a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ szabályai és a közöttük lévő együttműködési megállapodás rendelkezései szerint köteles egyeztetni a felajánlható szabad tárolói kapacitások tekintetében.

Vhr. 19. §255 (1) A biztonsági földgáztárolást végző engedélyes köteles:

a) a biztonsági földgázkészletet az egyéb készleteitől nyilvántartásaiban és számviteli rendszerében elkülönítetten kezelni,

b) a földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet esetére az üzemeltetés fokozott felügyeletét biztosító, rendkívüli eljárás és utasítási rendet kidolgozni, és

c) az üzletszabályzata részeként a biztonsági földgázkészlet tárolására, kiadására vonatkozó szabályokat kidolgozni, amely tartalmazza a kitárolásra és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a panaszkezelési eljárást is.

(2) A biztonsági földgázkészlet tárolókapacitásához – az erre vonatkozó szerződés időbeli hatálya alatt nem megszakítható módon – kizárólag a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: MSZKSZ) jogosult hozzáférni.

(3)256 A biztonsági földgázkészlet kitárolásához a földgáztárolói engedélyes köteles olyan elszámolási rendet kialakítani, amely biztosítja, hogy a kitárolt készletből csak a külön jogszabály alapján igénybevételre jogosultak, az ott meghatározott mértékben jussanak a földgázhoz.

(4)257 A biztonsági földgázkészletre a hozzáférés általános szabályai nem alkalmazhatók, nem esik az árszabályozás alá.

Kereskedelem

GET 28. §258 (1) Földgáz-kereskedelmet, működési engedélye alapján földgázkereskedő végezhet.

(1a)259 Lekötött kapacitáson vagy másodlagos kapacitáskereskedelem keretében átvett kapacitáson harmadik személy javára lebonyolított rendszerhasználat – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – földgáz-kereskedelemnek minősül.

(2)260 Aki az együttműködő földgázrendszer szabad kapacitásait földgáz Magyarország területén történő átszállítására vagy bértárolására használja, földgáz-kereskedelmi engedély vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére nem köteles. Átszállítás esetén igazolni kell a szállítási rendszerüzemeltető felé, hogy a szállítás átszállításnak minősül, bértárolás esetén pedig a földgáztárolói engedélyes felé, hogy a tárolás bértárolásnak minősül. Az igazolás részletszabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. Az átszállíttatóra és a bértároltatóra a rendszerhasználóra vonatkozó előírások alkalmazandók.

(2a)261 A közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható, ahhoz nem szükséges földgáz-kereskedelmi engedély vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély.

(2b)262 A közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban történt földgáztulajdon-átruházásokról és a közvámraktári földgázkészlet-változásokról a földgáztárolói engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni.

(3)263 Földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt kaphat

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, Ptk. szerinti gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, a szövetkezet, az európai részvénytársaság, továbbá

b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak állampolgára, aki az állampolgársága szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a székhelye szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, ha megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt feltételeknek, a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint Magyarországon történő elérhetőségét legalább kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.

(4)264 Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kaphat az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak az állampolgára, aki az állampolgársága szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a székhelye szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat abban az esetben, ha

a) Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, valamint

b) megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, és azt hitelt érdemlően igazolja.

(4a)265 Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult a (4) bekezdésben foglaltakon felül a belföldön nyilvántartásba vett Ptk. szerinti gazdasági társaság, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, továbbá a szövetkezet, az európai részvénytársaság, amely megfelel az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

(5)266 A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes a szervezett földgázpiacon történő értékesítés kivételével a felhasználó részére földgázt nem értékesíthet.

(6)267 A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a földgázkereskedőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 28/A–31/C. §-ban, a 62. § (2) bekezdés a) pontjában, a 63. § (1) bekezdésében, a 113. §-ban foglaltak kivételével. A (4) bekezdés szerinti engedélyes mentesül a 122–123. §-ban foglalt szabályok alól.

GET 28/A. §268 (1) A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződés alapján köteles a felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget beszerezni, annak a felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges kapacitásokat lekötni, és a szerződésben meghatározott mennyiséget a felhasználók részére értékesíteni.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedő között létrejött földgáz-kereskedelmi szerződésnek legalább a 36. § (1) bekezdés a), d)–h), k), n) és p) pontjai szerinti lényeges tartalmi elemeket kell tartalmaznia.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esett, a földgázkereskedő kezdeményezheti a földgázelosztónál a felhasználási hely kikapcsolását. A kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó értesítést tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon kell az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztóval közölni.

(3a)269 Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kikapcsolásának és visszakapcsolásának kezdeményezésére vonatkozó szabályokat a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(3b)270 A kikapcsolás felhasználónak felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő földgáz-fogyasztás, valamint rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a felhasználó köteles megfizetni.

(4) A földgázkereskedő köteles a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek megbízottként történő összevont kezelésére, ha a felhasználó ezt kéri.

(5) A földgázkereskedő és a földgázelosztó a (4) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében az üzletszabályzatukban meghatározott feltételek szerint megállapodást kötnek.

(6) A földgázkereskedő és a felhasználó közötti földgáz-kereskedelmi szerződésből, valamint a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerződésből eredő polgári jogi igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

GET 29. §271 (1)272

(2)273 Földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat akkor láthat el, ha az erre vonatkozó részletes feltételrendszert az üzletszabályzata tartalmazza.

(3)274 A földgázkereskedő a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a földgázelosztónál:

a) a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,

b) a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén azok a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,

c) a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére.

(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy – a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén – elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.

(3b)275 Ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered, a földgázkereskedő a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolását a nem számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítését igazolható módon megindította.

(4) A lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet sor:

a) munkaszüneti napon,

b) ünnepnapon,

c) munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon,

d) külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon.

(5)276 Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a 106. § (3) bekezdés szerinti rendeletben és a 106/A. § (1) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott külön díjat (a továbbiakban: külön díj) is megfizeti, a földgázkereskedő annak tudomására jutását követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

(6)277 A földgázelosztó az (5) bekezdés szerinti kezdeményezésnek köteles az azt követő munkanapon eleget tenni.

GET 29/A. §278 A földgázkereskedő köteles a felhasználók ellátására vonatkozóan részletes tervet készíteni, amely igazolja, hogy a földgázkereskedő által a felhasználók részére szerződésben vállalt ellátási szint figyelembevételével megállapított gázévenkénti fogyasztásnak megfelelő források a földgázkereskedő számára rendelkezésre állnak (a továbbiakban: forrásterv). A forrástervnek tartalmaznia kell az felhasználók ellátásához szükséges forrásszerződések mennyiségi feltételeit, továbbá az engedélyben meghatározottak szerint legalább havi vagy annál gyakoribb bontásban a források finanszírozhatóságát igazoló adatokat. A forrástervet a Hivatal jogosult ellenőrizni.

GET 29/B. §279 (1) A földgázkereskedő a fizetési késedelem miatti földgázellátásból történő kikapcsolást a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti olyan távhőtermelő engedélyessel szemben, amely lakossági felhasználókat vagy külön kezelt intézményeket is ellátó távhőszolgáltató számára értékesít távhőt, illetve távhőszolgáltató engedélyesként lakossági felhasználókat vagy külön kezelt intézményeket is ellát távhőszolgáltatással, kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezheti a földgázelosztónál

a) a távhőtermelő fizetési kötelezettségével 90 napot meghaladó késedelembe esett,

b) a földgázkereskedő a tartozásról a távhőtermelő engedélyest legalább kétszer értesítette, és

c) a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetésről szóló egyeztetés nem vezetett eredményre.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a távhőtermelő engedélyes első értesítése postai vagy elektronikus úton, második értesítése tértivevényes levélben vagy a távhőtermelő engedélyes általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik. Az első és második értesítés elküldése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(3)280 Ha a földgázellátásból kikapcsolt távhőtermelő engedélyes rendezi valamennyi lejárt tartozását és a 106. § (3) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő legkésőbb a lejárt tartozások és költségek megfizetésétől számított 24 órán belül köteles kezdeményezni a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. A földgázelosztó a földgázkereskedő bekapcsolásra irányuló kezdeményezéséről való tudomásszerzéstől számított 24 órán belül biztosítja a földgázelosztási szolgáltatást.

(4) A földgázelosztóval szemben fennálló (1) bekezdés szerinti fizetési késedelem esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő kikapcsolásra az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a földgázelosztónak a lejárt tartozás megfizetésétől számított 24 órán belül biztosítania kell a földgázelosztási szolgáltatást.

GET 30. §281

GET 31. §282 Ha a földgázkereskedő nem egyetemes szolgáltatás keretében lakossági fogyasztót is ellát, a 36. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a lakossági fogyasztóval megkötésre kerülő földgáz-kereskedelmi szerződés vonatkozásában, azzal, hogy a szerződés földgázkereskedő általi egyoldalú módosítása közzétételének és az árváltozás bejelentésének módjára és határidejére a kereskedő üzletszabályzatában rögzített előírások az irányadók.

Kereskedelem

Vhr. 20. §283 (1) A földgáz-kereskedelmi működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakemberállománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a napi gázforgalmazás szervezését és irányítását,

c) az engedélyköteles tevékenység folytatásához szükséges, földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrenddel és személyi feltételekkel,

d) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

e)284 az engedélyes tevékenység végzéséhez a szállítási rendszerüzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel,

f)285

(2) A földgáz kereskedelemre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VI. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) Az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme érdekében az engedélyes a földgáz-kereskedelmi tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) a felhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

b) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

Vhr. 20/A. §286 (1) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a)287 előző évi mérleggel és eredmény-kimutatással, ennek hiányában 1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket és pénzforgalmat, és

b) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel.

(2) A korlátozott földgáz kereskedelmi-engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet VI/A. Fejezetében meghatározott iratokat kell csatolni.

(3)288 A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a földgázkereskedőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 20. § (1)–(2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdés a) pontjában, a 22–26/B. §-ban és a 126. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével.

Vhr. 20/B. §289 (1)290 A GET 28. § (4) bekezdése alapján korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmező gazdasági társaság az engedélykérelemben köteles megjelölni kézbesítési megbízottjának nevét és címét. A kézbesítési megbízottal kötött megbízási szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(2) A kézbesítési megbízott magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet.

(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy az engedélyes engedélyköteles tevékenységével összefüggésben keletkezett, az engedélyes részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

(4) A kézbesítési megbízott e tevékenységért a megbízóval szemben a polgári jog szabályai szerint felel. Az engedélyes részére szóló iratnak a kézbesítési megbízottal történő közlése esetén vélelmezni kell, hogy annak tartalma a kézbesítési megbízottnak történő kézbesítést követő tizenötödik napon az engedélyes számára ismertté vált.

Vhr. 20/C. §291 A földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a GET 141/C. §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából a földgázkereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Vhr. 21. §292 A földgázkereskedő a működési engedélye alapján jogosult a földgáznak Magyarország államhatárán keresztül történő be-, és kiszállítására.

Vhr. 22. §293 Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott kapacitáslekötési időszakra a felhasználó ellátását biztosító rendszerhasználati szerződést nem kötötte meg és ebből a felhasználónak kára keletkezik, ezen károk és többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles.

Vhr. 23. §294 A földgázkereskedő előre fizető mérőn keresztül történő vételezés esetén biztosítja a földgáz-értékesítést lehetővé tevő előrefizetés és feltöltés lehetőségét.

Vhr. 23/A. §295 (1) A földgázkereskedő és az elosztó köteles a felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatni a szolgáltatási területén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek elérhetőségéről, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetőségéről, valamint ezen információkat a honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani.

(2) A földgázkereskedő és az elosztó köteles a felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatni a szolgáltatási területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségéről (beleértve internetes honlapjuk elérhetőségét), amelyek tájékoztatást nyújthatnak energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint a földgázzal működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról. A földgázkereskedő és az elosztó köteles továbbá ezen információkat a honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani.

(3) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a földgázkereskedő megbízottként kezeli, az (1) és a (2) bekezdés szerinti szerződéskötéshez és szerződésmódosításhoz kötődő tájékoztatási kötelezettségnek a földgázkereskedő és az elosztó együttesen is eleget tehet.

Vhr. 23/B. §296 (1) Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt legkésőbb – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a felhagyás napjától számított 15 napon belül a földgázkereskedőnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a földgáz-kereskedelmi szerződést felmondja.

(3) Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a földgázkereskedő kezeli megbízottként, a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződés felmondását is a földgázkereskedő részére teszi meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek kizárólag a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási helyre vonatkozóan

aa) a felhasználási hely címét és a szerződés szerinti azonosítóját,

ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári számát és

ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállását és a mérőállás megállapításának dátumát,

b) a felhasználó

ba) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

bb) új lakóhelyének, székhelyének vagy tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét,

bc) telefonos elérhetőségét és

bd) földgázkereskedőnél nyilvántartott felhasználói azonosító számát,

c) a felhasználó nyilatkozatát, hogy a földgáz-kereskedelmi szerződését és – a (3) bekezdés szerinti esetben – az elosztóhálózat-használati szerződését felmondja,

d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcímét,

e) új felhasználó esetében az új felhasználó

ea) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

eb) lakóhelyének címét, tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét és

ec) telefonos elérhetőségét,

f) a bejelentés keltét és

g) a felhasználó vagy a (7) bekezdés esetében a bejelentő, és az e) pont szerinti esetben az új felhasználó aláírását.

(5) A (4) bekezdés e) pontja esetében a bejelentéshez az új felhasználó csatolhatja a földgáz-kereskedelmi szerződés és – szükség szerint – az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentését.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A földgázkereskedő az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé a (4) bekezdés szerinti adattartalommal, továbbá honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó és az új felhasználó számára postán megküldi. A formanyomtatványt a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

Vhr. 23/C. §297 (1) A földgázkereskedő a 23/B. § (3) bekezdésében foglalt esetben köteles a 23/B. § (1) bekezdése szerinti bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül a földgázelosztót a változásról és az elosztóhálózat-használati szerződés felmondásáról értesíteni.

(2) Ha a földgázkereskedő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a földgázelosztó értesítése és a felhasználási hely helyszíni ellenőrzése elmulasztásának jogkövetkezményeiért a földgázkereskedő felel.

Lakossági fogyasztók földgázellátásból történő ki- és visszakapcsolás rendje

Vhr. 24. §298 (1) A GET 29. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vita esetén a földgázkereskedő köteles bizonyítani.

(1a)299 A GET 29. § (3b) bekezdése esetén a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

(2) Amennyiben a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként nem szereplő lakossági fogyasztó a tartozását nem fizette meg, a földgázkereskedő a kikapcsolást megelőző, a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a fogyasztót a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a 9. számú melléklet szerinti, kérelemként használható adatlapot.

(3)300 Ha a lakossági fogyasztó a földgázelosztónál szociálisan rászorulóként kezdeményezte a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig, vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot a földgázelosztó felfüggeszti. Ez esetben a kikapcsolásra csak a nyilvántartásba való felvétel megtagadását követően kerülhet sor.

(3a)301 A GET 29. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezést a földgázkereskedő legkorábban a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon teheti meg a földgázelosztó felé. A kezdeményezés tartalmazza, hogy a lakossági fogyasztó nem rendezte a tartozását és a kikapcsolás végrehajtható.

(4)–(8)302

(9)303 Ha a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értesítés az érintett engedélyeshez nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(10)304 A földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti szolgáltatások szüneteltetésének időtartama legfeljebb 30 nap. Ha a lakossági fogyasztó számlatartozását ezen időszak alatt nem egyenlíti ki, a földgázkereskedő a 30. napon a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szüneteltetésről szóló értesítésben az azonnali hatályú felmondásra és annak határidejére a lakossági fogyasztó figyelmét fel kell hívni.

(11)305

(12)306 A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a földgázkereskedő naptári évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően – kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta változtak, vagy a lakossági fogyasztó személyében változás következett be – a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a földgázkereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti.

Vhr. 25. §307 (1)308 A lakossági fogyasztónak a földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót legkorábban a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti második értesítéssel egyidejűleg előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást a földgázkereskedő a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt, továbbá – nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében – a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját. Az értesítést a földgázelosztó a földgázkereskedővel együttműködve is teljesítheti.

(1a)309 A lakossági fogyasztó elosztó általi (1) bekezdés szerinti értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az értesítés „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(1b)310 Ha a felhasználóval szemben a földgázelosztónak van követelése, a GET 28/A. § (3) bekezdése, 29. § (3)–(6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az elosztó eljárására megfelelően alkalmazandók.

(2) Ha a földgázelosztó a kikapcsolást a földgázkereskedő értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tudja végrehajtani, köteles erről a földgázkereskedőt értesíteni. A földgázkereskedő a kikapcsolás meghiúsulásáról szóló értesítést követően a földgázelosztó egyidejű tájékoztatása mellett a földgázkereskedelmi szerződést felmondhatja.

(3)311

(4) A lakossági fogyasztó – ha a földgázellátásra igényt tart – tartozásának rendezését a földgázkereskedő felé igazolni köteles.

(5)312

Vhr. 25/A. §313 A GET. 28/A. § (3) bekezdése és a GET. 29. § (3a) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, a lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt esedékességű tartozás összegét.

Vhr. 26. §314 A 24–25. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a lakossági fogyasztó magatartása az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemelését veszélyezteti.

Kereskedőváltás315

GET 31/A. § (1)316 Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben az engedélyes a felhasználónak, valamint a földgázkereskedők egymásnak díjat nem számíthatnak fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti.

(2) A felhasználó a földgáz-kereskedelmi szerződését az abban meghatározott feltételek szerint – a (3) bekezdésre figyelemmel – írásban felmondhatja. A felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása az elosztóhálózat-használati szerződés hatályát nem érinti.

(3) Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban mondhatja fel.

(4)317 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. A felhasználó és a földgázkereskedő az e törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a földgázkereskedő üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a felmondás feltételeiben megállapodhat, ha az nem befolyásolja az érintett rendszerüzemeltető e törvényben és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségei teljesítését.

GET 31/B. § (1) A földgázkereskedő köteles a felhasználó és – ha a felhasználó megbízásából az új földgázkereskedő jár el – az új földgázkereskedő részére a felmondás kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban értesítést küldeni

a)318 a felmondás visszaigazolásáról a felhasználási hely egyedi azonosító számának és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontja feltüntetésével, és a 72. § (6) bekezdése szerinti igazolásokat átadni, vagy

b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről.

(2)319 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a földgázkereskedő a feltételek teljesítése érdekében határidőt biztosít. A felhasználó felmondása a megjelölt szerződési feltételek teljesülésével hatályosul.

(3)320 Ha a felhasználó önállóan jár el, köteles az (1) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a korábbi kereskedő által kibocsátott utolsó számla másolatával együtt a kézhezvételt követően az új földgázkereskedőnek megfelelő időben eljuttatni a földgázkereskedő (4) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében.

(4)321 A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját, továbbá a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezi a rendszerhasználati szerződés megkötését vagy módosítását. A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig a rendszerhasználó részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a szállítási rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat és földgázelosztókat.

(4a)322

(4b)323

(4c)324

(5)325 Kereskedőváltás esetén az érintett földgázkereskedők az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint egyeztetnek a rendszerüzemeltetőkkel a felhasználó ellátása érdekében lekötött gázátadó állomási és elosztói kiadási ponti kapacitások földgázkereskedők közötti átadásának részletes feltételeiről. Az engedélyesek kötelesek az egyeztetéseket úgy lefolytatni, hogy a kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 30 napon belül megtörténjen. Az egyeztetések eredménytelensége esetén a felhasználó a Hivatalhoz fordulhat, és kezdeményezheti a kapacitásátadásról történő döntést. A Hivatal 15 napon belül dönt a kapacitáslekötésekről.

GET 31/C. § (1)326 Az érintett rendszerüzemeltető köteles a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a kereskedőváltással kapcsolatban meghatározott feladatait a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjáig teljesíteni. A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül a korábbi földgázkereskedő a felhasználóval és az új földgázkereskedővel egyeztetve köteles végszámlát kibocsátani. A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és a felhasználó kötelesek egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel együttműködni.

(2) A határozott időre kötött földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnése esetén – ha a felhasználó a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napját követő napi hatállyal másik földgázkereskedővel szerződést köt – akkor a kereskedőváltásnak a határozott idejű szerződés megszűnését követő nappal történő végrehajtása érdekében az új szerződés megkötését legalább a határozott idejű szerződés megszűnését 30 nappal megelőzően köteles a földgázkereskedőnek bejelenteni. Ebben az esetben a 31/A. § (1) és (4) bekezdése, a 31/B. § (1) bekezdés a) pontja, (3) és (4) bekezdése, valamint a 31/C. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a 31/B. § (1) bekezdés a) pontjában a felmondás visszaigazolása alatt az e bekezdés szerinti bejelentést kell érteni.

(3)327 Ha a felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, a földgázkereskedő és a rendszerüzemeltető – a 31/A–31/C. § szerinti határidők betartása esetén – nem felel azért, hogy a kereskedőváltás a határozott idejű földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követő nappal nem kerül végrehajtásra.

(4) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztó földgáz-kereskedelmi szerződése megszűnését követően ismét egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, az egyetemes szolgáltató jogosult a felhasználótól a földgázkereskedő arra vonatkozó igazolását kérni, hogy a földgáz-kereskedelmi szerződése nem a nemfizetésből eredő kikapcsolás miatt szűnt meg. A földgázkereskedő köteles az igazolást – a feltételek fennállása esetén – az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztó kérésére kiállítani.

(5) Ha a földgázkereskedő megtagadta az igazolás kiadását, mert az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztóval kötött szerződés nemfizetésből eredő kikapcsolás miatt szűnt meg, az egyetemes szolgáltató jogosult az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének feltételeként pénzügyi biztosítékot kérni, amelynek összegét a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet tartalmazza.

Kereskedőváltás328

Vhr. 26/A. § (1) Ha a földgázkereskedő a GET 31/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak – így különösen a felmondás benyújtásának időpontjáig lejárt tartozásról –, a földgázkereskedő köteles részletesen tájékoztatni a felhasználót a nem teljesített szerződéses feltételekről és azok teljesítésének módjáról.

(2) Ha felhasználó a felmondáshoz szükséges szerződési feltételeket teljesítette, a földgázkereskedő a teljesítésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a GET 31/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint, és ezzel egyidejűleg teljesíti a GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.

(3) A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők a GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentést az ÜKSZ szerinti részletes adattartalommal és formátumban kötelesek a rendszerüzemeltető felé megtenni.

(4)329 A rendszerüzemeltetők kötelesek az ÜKSZ részeként kereskedőváltás esetére a rendszerhasználati szerződések megkötésére és módosítására egységes eljárásrendet kidolgozni és alkalmazni.

(5) Ha a rendszerüzemeltető a korábbi vagy az új földgázkereskedő (3) bekezdés szerinti adatközlésének hibája miatt a kereskedőváltásból eredő kötelezettségeit nem tudja végrehajtani, köteles dokumentálható módon egyeztetni az érintett földgázkereskedőkkel az érintett adat kijavításáról vagy pótlásáról úgy, hogy a GET 31/B. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben teljesíteni tudja.

(6)330 Távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában a rendszerüzemeltető köteles gondoskodni a záró mérőállás távleolvasással történő meghatározásáról.

(7)331 Nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállás meghatározására a felhasználó, a korábbi és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó. Ennek keretében a felek a felhasználó által közölt mérőállás vagy az ÜKSZ szerinti felhasználói profilbesorolás alapján történő becslés elfogadásáról is megállapodhatnak.

(8)332 Ha a felek a (7) bekezdés szerint nem állapodnak meg, akkor az új földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését megelőzően legalább 5 munkanappal kezdeményezi a rendszerüzemeltetőnél a fogyasztásmérő berendezés leolvasását. Ebben az esetben a rendszerüzemeltető a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napjáig gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A leolvasás költsége a korábbi és az új földgázkereskedőt egyenlő mértékben terheli. A rendszerüzemeltető a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

(9)333 A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat a (8) bekezdés szerinti leolvasást vagy a (7) bekezdés szerinti becslést követő 3 napon belül közli a korábbi és az új földgázkereskedővel, amely alapján a korábbi földgázkereskedő köteles végszámlát kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül. Az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásának a korábbi földgázkereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállással azonosnak kell lennie.

Vhr. 26/B. § (1) A GET 31/C. § (5) bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték összege a felhasználó előző évi adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerződés megkötésekor érvényes, a földgázkereskedő által alkalmazott áron számított ellenértéke. Az adatokat a rendszerüzemeltető a felhasználó hozzájárulásával köteles a földgázkereskedőnek átadni.

(2) Ha a felhasználó a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit – így különösen a GET 31/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződési feltételeket – teljesítette, de valamely érintett földgázkereskedő vagy rendszerüzemeltető nem teljesíti a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit, és emiatt a kereskedőváltás nem jön létre, a felhasználó korábbi földgáz-kereskedelmi szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad. A kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő földgázkereskedő vagy rendszerüzemeltető – a kereskedőváltás meghiúsulása miatt – köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni.

(3)334 Kereskedőváltás esetén a felhasználó vagy a vele szerződést kötő új földgázkereskedő a kapacitáslekötési időszak végéig köteles a korábbi földgázkereskedő által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetőknél lekötött és a szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – lekötni. A szállítói és elosztói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a kapacitáslekötési időszak végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig időarányosan kell megfizetni.

(4)335 A felhasználóval szerződést kötő új földgázkereskedő a (3) bekezdés szerinti kereskedőváltás esetében részben vagy egészben megtagadhatja a szállítói betáplálási, betároláshoz tartozó szállítási kiadási, illetve tárolói kapacitás átvételét és lekötését.

(5) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a földgáz rendszerhasználati díjakat

a) az új földgázkereskedő az általa átvett és lekötött kapacitás után,

b) a korábbi földgázkereskedő a tőle át nem vett és az új földgázkereskedő által le nem kötött kapacitás után

fizeti meg. Az új földgázkereskedő által át nem vett és le nem kötött kapacitás után fizetendő földgáz rendszerhasználati díj nem hárítható át a felhasználóra.

(6) A felhasználó vagy az érintett földgázkereskedő a kereskedőváltás miatti kapacitásátadási egyeztetések meghiúsulása esetén írásban kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell az érintett rendszerüzemeltetővel és a földgázkereskedővel folytatott – az egyeztetés lényeges dokumentumait tartalmazó – levelezést, valamint a kérdéses kapacitásra vonatkozó igény megalapozottságának igazolását. Az engedélyesek kötelesek az eljárásról szóló értesítésben megjelölt határidőben a Hivatal által kért tájékoztatást megadni, a kapacitás átadásának elutasítását megindokolni. A Hivatal 15 napon belül dönt a kérelem tárgyában.

Egyetemes szolgáltatás

GET 32. § (1)336 Egyetemes szolgáltatást a működési engedélyben meghatározott szolgáltatási területen az egyetemes szolgáltatói engedélyes végezhet. Az egyetemes szolgáltató olyan földgázkereskedő, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat – igényük esetén – egyetemes szolgáltatással látja el. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint a önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

(2) Ha e törvény ettől eltérően nem rendelkezik, az egyetemes szolgáltatót az e törvényben és a külön jogszabályban a földgázkereskedőre vonatkozóan meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

GET 33. §337 (1) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt a Hivatal az engedély iránti kérelemben megjelölt szolgáltatási területre adja ki, ha a kérelmező az e törvényben, és a külön jogszabályokban foglalt feltételeket teljesíti. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyek kiadása során a Hivatal biztosítja, hogy a földgázellátásba bekapcsolt valamennyi település, településrész, terület egyetemes szolgáltatással lefedett legyen.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedély az ország egész területére vagy annak meghatározott területi egységére, határozatlan időre adható ki. Jelen bekezdés alkalmazása szempontjából a legkisebb területi egységet külön jogszabály határozza meg. Egy területi egységre több egyetemes szolgáltatói engedély is kiadható.

GET 34. §338 (1)339 Az egyetemes szolgáltatót a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területen lévő egyetemes szolgáltatást igénylő jogosultak tekintetében – az e törvény szerinti feltételekkel – egyetemes szolgáltatási szerződéskötési kötelezettség terheli. Az egyetemes szolgáltató köteles az új felhasználók esetében a szerződéskötési szándék bejelentésétől számított 30 napon belül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval a szerződést megkötni, és a szerződésben meghatározott időponttól a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó már csatlakozott a szállító- vagy az elosztóvezetékhez és a felhasználó átadta a kapacitás lekötésének a jogát az egyetemes szolgáltatónak.

(2)340 Az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltató köteles az (1) bekezdésben meghatározott időponttól kezdődően az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak folyamatosan földgázt értékesíteni, a felhasználó pedig ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni.

GET 35. §341 Az egyetemes szolgáltató által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozik:

a) a külön jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján biztosított földgázellátás.

b)–c)342

GET 36. §343 (1) Az egyetemes szolgáltatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)344 a szerződő felek megnevezése, természetes személy esetén a nevének, a születési helyének és idejének, az anyja nevének, a lakcímének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának, adószámának feltüntetésével,

b) a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja,

c) a nyújtott szolgáltatások megnevezése, azoknak a jogszabályban foglalt rendelkezésekkel összhangban felajánlott minőségi színvonala, valamint az ettől eltérő színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye, ideértve az arra való hivatkozást is, hogy az eltérő színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól,

d) a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényes ára,

e)345 a számlázási és fizetési mód, a leolvasási, az elszámolási és a számlázási időszakok,

f) a szerződés időtartama,

g) a szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének, felmondásának feltételei,

h) a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei, különös tekintettel a szolgáltatásból való kikapcsolás részletes feltételeire,

i) a lakossági fogyasztó, illetve egyéb felhasználók panaszai benyújtásának és ügyintézésének lehetőségéről, módjáról és határidejéről való tájékoztatás, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott, a fogyasztói jogvita egyezségen alapuló rendezésének megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége esetén az ügy eldöntésére irányuló eljárások kezdeményezésének módja és feltételei, továbbá

j)346 a külön díj ellenében végzett szolgáltatások megnevezése és feltételei,

k)347 annak a földgázelosztónak a megnevezése, székhelye, amelynek rendszeréhez a felhasználó közvetve vagy közvetlenül csatlakozik,

l)348 arra vonatkozó megbízás, hogy a földgázkereskedő a rendszerüzemeltetőkkel a szükséges rendszerhasználati, valamint – a felhasználó erre vonatkozó szándéka esetén – az elosztóhálózat-használati szerződéseket megkösse,

m)349 az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának és az adott területre működési engedéllyel rendelkező földgázelosztó ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége,

n)350 a felhasználási hely és a csatlakozási pont megjelölése,

o)351 a szolgáltatott földgáz minőségi jellemzői,

p)352 a vásárolt és a lekötött kapacitás mértéke,

q)353 a szerződött szolgáltatásért fizetendő díj meghatározásának módja.

(2) Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatási szerződés üzletszabályzatban meghatározott, általa egyoldalúan változtatható feltételeinek várható módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal

a) a módosítás tartalmát legalább egy országos napilapban és legalább egy helyi lapban, legalább 2 alkalommal közzétenni,

b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és honlapján közzétenni,

c) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni.

(3)354

GET 37. §355

GET 38. §356 (1)–(2)357

(3)358 Az egyetemes szolgáltatási szerződés létrejöttének és megszűnésének módját, a szerződésszegés és a szerződés nélküli vételezés eseteit és jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben, és – ezzel összhangban – az engedélyes az üzletszabályzatában határozza meg.

(4)359 Az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.

GET 39. §360 Az egyetemes szolgáltatás megkezdésének és a tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedélyes rendelkezzen vagy a 141/A. § vagy 141/J. § szerinti forrásszerződéssel vagy legalább a következő 3 gázévre a szolgáltatási területén lévő – általa ellátott – egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátás biztonsági szintje figyelembevételével megállapított adott gázévi gázfogyasztásnak megfelelő, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű, kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval, földgáztárolói földgázkészlettel. Az egyetemes szolgáltatók kötelesek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a Hivatal felé igazolni a források rendelkezésre állását.

GET 40. §361 Az egyetemes szolgáltatást nyújtani szándékozó részére a földgázelosztó az engedélykérelem benyújtását megelőzően és kizárólag ebből a célból, a 39. §-ban előírtak teljesítéséhez köteles a gázforgalomról adatot, információt biztosítani.

Egyetemes szolgáltatás

Vhr. 27. §362 (1) Az egyetemes szolgáltatási működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza az egyetemes szolgáltatói tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a napi gázforgalmazás szervezését és irányítását, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását,

c) az engedélyköteles tevékenység földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrenddel és személyi feltételekkel,

d) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

e)363 a szállítási rendszerüzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel,

f)364

g) a GET 39. §-ában és e rendelet 30. §-ában meghatározott mértékű földgázforrással,

h)365 az ellátásában lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására közvetlenül vagy közvetve megkötött forrás és rendszerhasználati szerződésekkel, vagy egy földgázkereskedő által az adott egyetemes szolgáltató részére lekötött, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához megfelelő mértékű szállítási és tárolási kapacitásokkal.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VII. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes egyetemes szolgáltatási tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók az egyetemes szolgáltató részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

Vhr. 28. §366 Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott felhasználókról folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználók azonosításához szükséges a GET 125. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint a fogyasztással – beleértve az aktuális napi és várható havi fogyasztást is –, továbbá az egyetemes szolgáltatási szerződéssel összefüggő adatokat is. Az egyetemes szolgáltatási szerződéssel összefüggő adatok köre kiterjed különösen a fogyasztási helyre, a profilba sorolásra, a fizetés módjára, a szerződés írásbeli megkötésének tényére, és védendő fogyasztók esetén a speciális szerződéses feltételekre.

Vhr. 28/A. §367

Vhr. 29. §368 A GET 33. § (2) bekezdése szerinti legkisebb egyetemes szolgáltatási területi egység – a 129. § és a GET 139. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével – a megye (főváros).

Vhr. 30. §369 (1) Az egyetemes szolgáltatónak biztosítania kell a szolgáltatási területén vele szerződést kötő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátását legalább

a) az elmúlt százhúsz hónap téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és

b) –12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

(2) Az egyetemes szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti ellátás biztonsági szint biztosítása érdekében rendelkeznie kell minden év március 31-én az általa ellátott felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő földgáz-kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval. Az egyetemes szolgáltatónak közvetlenül vagy közvetve rendelkeznie kell minden év október 1-jén a szolgáltatási terület elmúlt százhúsz hónap legmagasabb téli időszaki fogyasztása legalább 60%-ának megfelelő, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel.

(3) Az egyetemes szolgáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felhasználók felé kártérítési felelősséggel tartozik.

(4) A megelőző százhúsz hónap (1) és (2) bekezdés szerinti legmagasabb téli fogyasztásait a Hivatal minden év május 1-jéig a honlapján közzéteszi.

(5) Az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés szerint földgázforrásokhoz kapcsolódóan köteles a Hivatal számára bemutatni:

a) március 31-ig a lekötött tárolói és szállítói kapacitásokat,

b) október 1-jéig a betárolt mobilkészlet mértékét.

Vhr. 31. §370 (1)371 Az egyetemes szolgáltató köteles minden év március 31-ig a Hivatalnak benyújtani az általa ellátott felhasználók ellátás biztonsági szintjét biztosító téli időszaki felkészülési tervet, amelyben megadja a szolgáltatási területén lévő felhasználók következő gázévre vonatkozó várható órai csúcsigényét és fogyasztását fogyasztási profilonként, átadónkénti, havi összesítésben. A felkészülési terv benyújtásával egyidejűleg köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a felhasználók téli időszaki ellátásához szükséges, 30. § (2) bekezdése szerinti gázforrásokkal és lekötött tárolói kapacitásokkal. A felkészülési terv részeként az egyetemes szolgáltató minden év augusztus 31-ig köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a felhasználói ellátásához szükséges lekötött szállítási- és elosztási kapacitásokkal. A felkészülési tervet és annak végrehajtását a Hivatal folyamatosan ellenőrzi. A felkészülés elégtelensége esetén a Hivatal kötelezi az egyetemes szolgáltatót a felkészülési intézkedések módosítására.

(2)372 Az egyetemes szolgáltató a felhasználókkal kötött egyetemes szolgáltatási szerződése alapján – eltérő megállapodás hiányában – jogosult az általa ellátott felhasználók szállítási rendszerüzemeltetői, elosztói, tárolói kapacitását kezelni, és e kapacitásokat a rendszerüzemeltetőknél közvetlenül lekötni.

(3) Az egyetemes szolgáltatás végzéséhez szükséges földgázforrások meghatározásához a rendszerüzemeltetők az e rendelet szerint meghatározott, ellátni kívánt területen egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számát és éves gázmennyiségét kötelesek megadni azon gazdasági társaság részére, amely egyetemes szolgáltatási működési engedély benyújtását tervezi.

Vhr. 32–34. §373

Vhr. 35. §374 Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat e rendelet 2. számú melléklete szerinti Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: ESZSZ) tartalmazza.

Végső menedékes szolgáltatás

GET 41. §375 (1)376 Ha a felhasználókat ellátó földgázkereskedő gazdasági-pénzügyi helyzetének, földgázbeszerzésének vagy rendszerhasználatának ellehetetlenülése következtében a felhasználók földgázzal történő ellátása veszélybe kerül, az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig – a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.

(1a)377 Az (1) bekezdés szerinti kijelölést követően a végső menedékes földgázkereskedő biztosítja a felhasználók földgázellátását.

(2)378 A kijelölés legfeljebb kormányrendeletben meghatározott időtartamra hatályos, azonban a kijelölés az időtartam lejártát megelőzően hatályát veszti, ha a kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

(3)379 A végső menedékes kijelölését követően a Hivatal a korábbi földgázkereskedő engedélyét visszavonja a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló kormányrendeletben szabályozott esetben.

GET 42. §380 Annak érdekében, hogy a végső menedékes szolgáltatás időben biztosítható legyen, a Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a földgázkereskedők földgázpiaci tevékenységét. A földgázkereskedők kötelesek az ehhez szükséges – a Hivatal által előírt – adatokat szolgáltatni.

GET 43. §381 A végső menedékes szolgáltatásra vonatkozó részletes rendelkezéseket, a kijelölést, a végső menedékes szolgáltatási szerződés tartalmát, megszűnésének eseteit, valamint a kijelölési eljárás szabályait a Kormány – a csődeljárásról és felszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) rendelkezéseivel összhangban – rendeletben szabályozza.

GET 44. §382 A végső menedékes kereskedő tevékenységére – eltérő rendelkezés hiányában – az egyetemes szolgáltatásra és a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

GET 45. §383 (1) A végső menedékes szolgáltatás jogintézményének alkalmazhatósága érdekében a földgázkereskedők esetében a Csődtv.-t az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)384 A földgázkereskedő vezetője a csődeljárás vagy a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmének bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg, illetve a hitelező által kezdeményezett felszámolási eljárás esetén a bíróság által küldött értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.

(3) A bíróság a földgázkereskedő adóssal szembeni felszámolási eljárásnak a Csődtv. 22. §-ának (2) bekezdése szerinti hivatalból történő megindítása esetén az eljárás megindításával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt.

(4) A bíróság a földgázkereskedő adós felszámolásának elrendeléséről a Csődtv. 29. §-ában felsoroltakon kívül a Hivatalt is értesíti.

(5) A felszámoló nem gyakorolhatja a Csődtv. 47. §-ának (1) bekezdésében meghatározott azonnali hatályú felmondás, illetőleg elállás jogát a földgázkereskedő adós felhasználókkal kötött földgáz kereskedelmi szerződései, valamint az azok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges szerződések tekintetében. A felhasználókkal kötött földgáz kereskedelmi szerződések, valamint az azok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges szerződések felmondására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(6) A felszámoló a földgázkereskedő adós vagyonának a Csődtv. 48. §-a szerinti nem pénzbeli betétként történő rendelkezésre bocsátására, valamint a Csődtv. 49. §-a szerinti értékesítésére vonatkozó jogait annyiban gyakorolhatja, amennyiben az nem veszélyezteti a felhasználók földgáz ellátását vagy az ahhoz szükséges eszközrendszer és földgázmennyiség rendelkezésre állását.

(7) A földgázt értékesítő engedélyes adós egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal kötött földgáz-értékesítési szerződéseinek teljesítéséhez szükséges szerződésekből eredő költségek a Csődtv. értelmében az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével kapcsolatos költségnek tekintendők.

Szervezett földgázpiac

GET 46. §385 (1)386 A szervezett földgázpiacon tárolói kapacitás és földgáz vételére és eladására irányuló ügylet köthető, függetlenül attól, hogy azokat pénzben kell kiegyenlíteni, vagy az ügyletben részt vevő felek valamelyikének választása szerint – a szervezett földgázpiaci szabályzattal és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzattal összhangban – fizikai leszállítással kell teljesíteni.

(2)387 A szervezett földgázpiacon a kereskedési platform vagy egyensúlyozó platform azon tagja köthet ügyletet, aki

a) megfelel a szervezett földgázpiaci szabályzatban előírt feltételeknek, és

b) az ügyletkötési tevékenység megkezdését megelőzően szerződést kötött

ba)388 a szervezett földgázpiaci engedélyessel a kereskedésben történő részvételre, és

bb) az elszámolást végző szervezettel az ügyletek elszámolására.

(3) A szervezett földgázpiacon a kereskedésben résztvevők száma nem korlátozható. Ha a kereskedésben részt venni kívánó piaci szereplő a jogszabályban, az ÜKSZ-ben és a szervezett földgázpiaci szabályzatban előírt feltételeket teljesíti, a szervezett földgázpiaci engedélyes a részvételre irányuló szerződéskötést nem tagadhatja meg.

GET 47. §389 (1)390 A szervezett földgázpiaci engedélyes az adásvételek lebonyolítását elektronikus felületen folyamatosan biztosító kereskedési rendszert üzemeltet, amelyhez a 46. § (2) bekezdés szerinti résztvevők jogosultak hozzáférni.

(2) A szervezett földgázpiacot működtető engedélyes köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A működés feltételeit, valamint az adás-vételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit külön jogszabály tartalmazza. A szervezett földgázpiaci tevékenységnek a piaci szereplők számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell lennie.

(3)391

GET 48. §392 (1)393 A szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban egy részvényes tulajdoni hányada vagy szavazatainak száma – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének vagy a leadható szavazatok számának 10%-át.

(2)394 A szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban az e törvény szerinti engedélyes tulajdoni hányadainak vagy szavazatainak (3) bekezdés szerint számított összege nem érheti el a társaság alaptőkéjének vagy a leadható szavazatok számának 50%-át.

(3)395 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott hányad számítása során a részvényes tulajdoni hányadának vagy szavazati arányának a részvényes és kapcsolt vállalkozásai tulajdoni hányadainak vagy szavazatainak összegét kell tekinteni. Tulajdoni hányad a tulajdonolt részvények névértéke összegének a társaság alaptőkéjéhez viszonyított százalékos formában kifejezett aránya.

(4)396 Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltetőre és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra és annak számviteli törvény szerinti leányvállalatára nem kell alkalmazni.

GET 48/A. §397 (1) A szervezett földgázpiaci engedélyes – az ÜKSZ rendelkezéseivel összhangban – szervezett földgázpiaci szabályzatot készít, és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.

(2) A szervezett földgázpiaci engedélyes kötelező adatszolgáltatására és az adatok, információk közzétételére vonatkozó szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a működési engedély tartalmazza.

(3)398 A szervezett földgázpiaci engedélyes vagy a szervezett földgázpiaci engedélyesnek szolgáltatást nyújtó harmadik személy e törvény szerinti földgáz-kereskedelmi, földgáztárolási, földgázelosztási, egyablakos kapacitásértékesítői tevékenységet, valamint a harmadik személy e törvény szerinti szervezett földgázpiac működtetési tevékenységet nem folytathat.

GET 48/B. §399 A szervezett földgázpiacon azonnali és határidős ügylet, valamint ezek kombinációja köthető.

GET 49. §400 Földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén, legfeljebb annak időtartamára a Hivatal jogosult a szervezett földgázpiacon folyó kereskedést felfüggeszteni.

Szervezett földgázpiac

Vhr. 36. §401 (1)402 A szervezett földgázpiaci engedélyesnek rendelkeznie kell:

a) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, a biztonságos működéshez szükséges feltételekkel,

b) felelősségbiztosítási rendszerrel,

c) a feladat ellátásához szükséges adatforgalmi és információs rendszerrel,

d)403 a szállítási rendszerüzemeltetővel egyeztetett, annak informatikai platformjához történő kapcsolódáshoz szükséges informatikai eszközökkel.

(2) A szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének X. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3)404 A GET 114. § (13) bekezdése szerinti fióktelep működésére vonatkozó kérelmet az anyavállalat nyújtja be.

Vhr. 37. §405 (1)–(4)406

(5) A szervezett földgázpiacon forgalmazott termék, ügylettípus vagy kereskedési módszer bevezetésére, megváltoztatására, kivezetésére a szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései irányadók.

(6)407 A szervezett földgázpiacon végezhető származtatott ügyletekre, továbbá más energiahordozónak, az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak vagy vagyoni értékű jognak a szervezett földgázpiacra történő bevezetésére, valamint az azokkal való kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket – az e rendeletben meghatározottakkal összhangban – külön jogszabály tartalmazza.

(7) Külön jogszabály meghatározott mértékű és feltételek szerinti értékesítési kötelezettséget írhat elő a szervezett földgázpiacon.

Vhr. 38. §408 (1)409 A szervezett földgázpiaci engedélyes az ÜKSZ hatálya alá tartozik, köteles annak rendelkezéseit betartani, az ügyletek teljesítése és elszámolása során köteles a szállítási rendszerüzemeltetővel együttműködni. Az együttműködés részletes feltételeit az ÜKSZ határozza meg.

(2)410

(3)411 A szervezett földgázpiacon folyó kereskedés szabályait tartalmazó szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései a szervezett földgázpiacon történő részvétel tekintetében és a kereskedés során kötelezően alkalmazandók. A szervezett földgázpiaci szabályzatot úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a biztonságos és átlátható kereskedést, valamint segítse elő a regionális földgázpiacok kialakítását és összekapcsolását. Ha a biztonságos és átlátható kereskedés a piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt nem biztosítható, a szervezett földgázpiaci engedélyes jogosult a kereskedés időleges felfüggesztésére. A felfüggesztés részletes szabályait – a földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a szervezett földgázpiaci szabályzat tartalmazza.

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás

GET 50. §412 (1)413 A vezetékes PB-gáz szolgáltató a működési engedélyében meghatározott településeken, településrészeken, területeken a PB-gázzal a vele szerződést kötő felhasználók részére gázelosztási szolgáltatást és gázértékesítést végez.

(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatót a vele szerződést kötő felhasználók tekintetében ellátási kötelezettség terheli.

GET 51. §414 (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatási tevékenység gyakorlásához a gázszolgáltatónak rendelkeznie kell az elosztóvezeték hálózat többségi tulajdonával – amely esetben a gázszolgáltató által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni – vagy érvényes üzemeltetési szerződéssel.

(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell továbbá adatforgalmi és információs rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a karbantartást, és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel és ügyfélszolgálattal.

GET 52. §415 A PB-gáz szolgáltató elosztási tevékenységére e törvény földgázelosztásra vonatkozó, míg értékesítési tevékenységére a földgáz-kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Ezek részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás

Vhr. 39. §416 (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatást biztosító elosztóvezeték annak tartozékaival együtt a GET 3. § 12. pontja szerinti elosztóvezetéknek minősül, amelynek kezdőpontja a tartály kilépési pontja, végpontja a felhasználási hely telekhatára.

(2) A vezetékes PB-gáz elosztóvezeték létesítésére, üzemeltetésére az elosztóvezetékre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, és a létesítés során úgy kell eljárni, hogy szükség esetén a vezeték alkalmas legyen a földgázelosztásra is.

(3) A vezetékes PB-gáz szolgáltatása vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VIII. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

Egyablakos kapacitásértékesítés

GET 53. §417 (1) Az egyablakos kapacitásértékesítő a működési engedélyében meghatározottak szerint jogosult az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezetéken kapacitást értékesíteni.

(2) Az együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetője köteles betartani a földgázellátási zavar vagy válsághelyzet kezelésére vonatkozó szabályokat és utasításokat.

GET 54. §418 (1)419 Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszán az együttműködő földgázrendszerrel való kapcsolódási pontjainak technikai és szabad kapacitását a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel közösen kell meghatározni.

(1a)420 Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttműködő földgázrendszer kapcsolódási pontjait a két rendszer közötti rendszer-összekötési pontnak kell tekinteni. A lekötött, de fel nem használt kapacitás értékesítésére a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak irányadók.

(2)421 Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszának tulajdonosa Magyarország államhatárán belüli vezetékszakasz kapacitását kizárólag az egyablakos kapacitás értékesítő részére adhatja el vagy adhatja át, az e tárgyban a Hivatal által, a 85. § alapján kiadott felmentésben foglaltaknak megfelelően. Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszán lévő kapacitásra a felmentésében meghatározott mértékig nem vonatkoznak az e törvényben szabályozott hozzáférési, árszabályozási és árfelügyeleti szabályok.

(3) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttműködő földgázrendszer kapcsolódása esetén az egyablakos kapacitásértékesítő és a csatlakozó rendszerüzemeltetők kötelesek együttműködési szerződést kötni.

Egyablakos kapacitásértékesítés

Vhr. 40. §422 (1) Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz kapacitásértékesítő tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását,

c) a rendszer leírásával, amely tartalmazza az egyablakos kapacitásértékesítés során értékesíteni kívánt kapacitások meghatározását,

d) az egyablakos kapacitásértékesítésbe bevont rendszerüzemeltetőkkel kötött kapacitásértékesítési megállapodásokkal,

e)423 a Hivatal által jóváhagyott tarifa képzési elvvel és képlettel,

f)424 a kapacitásértékesítésre vonatkozó felmentésekkel,

g)425 a kapacitások átlátható értékesítésére vonatkozó szabályzattal,

h)426 az érintett szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodással,

i)427

(2) Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének IX. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az egyablakos kapacitásértékesítő a kapacitásértékesítési tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) a rendszerhasználók az egyablakos kapacitásértékesítő részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

Vhr. 41. §428 (1) A kérelmezőnek

a) vállalnia kell, hogy a beruházás során kiépítésre kerül az együttműködő földgázrendszer csatlakozási lehetősége,

b) részletes gazdasági elemzéssel be kell mutatnia, hogy a beruházás finanszírozása csak egyablakos értékesítés esetén biztosítható,

c) részletesen be kell mutatnia a nyújtandó szolgáltatásokat és a tarifaszabályozás alóli felmentés kérelme esetén a tarifa képzés módszerét, az induló árat, az árfelülvizsgálat feltételeit.

(2) Az egyablakos kapacitásértékesítéssel érintett kapacitások átlátható módon, nyilvánosan meghirdetett módon értékesíthetőek.

(3) A kérelemnek továbbá tartalmaznia kell

a) a kapacitások rendelkezésre állásának időpontját,

b) a kapacitásértékesítés időpontját,

c) a mentesség tárgyát és a mentesség határidejét,

d) a kapacitásértékesítési szabályzatát, amely részletes eljárásrendet tartalmaz a kapacitások eseti, aukciós vagy pályázati úton történő értékesítésére.

e)429

Vhr. 42. §430 Ha a Hivatal mentességet megadó határozata nem tartalmaz felmentést a díjmegállapítási szabályok alkalmazása alól, akkor az alkalmazandó díjakra a rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabályt és a határozat tarifa-megállapításra vonatkozó egyéb feltételeit kell alkalmazni.

III. Fejezet

A FÖLDGÁZPIACI VERSENY ELŐSEGÍTÉSE

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes

GET 55. §431 (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való visszaélés megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek védelme céljából piacelemzést köteles végezni az alábbi piacokon:

a) földgáz-nagykereskedelem,

b) földgáz-kiskereskedelem.

(2)432 Ha a piacelemzés alapján valamely azonosított piacon a verseny nem kellően hatékony, a Hivatal jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesként azonosíthatja azt az engedélyest, aki piaci erőfölényben, azaz olyan piaci helyzetben van, amely lehetővé teszi, hogy tevékenységét a versenytársaitól, a tevékenysége végzésével összefüggő szerződésekben részes más engedélyesektől és vállalkozásoktól, valamint végső soron a felhasználóktól nagymértékben függetlenül folytassa.

(3) A jelentős piaci erő megállapítása során a Hivatal figyelembe veszi:

a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, illetve a kapcsolódó piacokon való jelenlétét, ha az adott érintett piac és a kapcsolódó piac közötti kapcsolatból eredően az engedélyes az egyik piacon fennálló gazdasági erejét átviheti a másik piacra, és ezzel gazdasági erejét erősítheti,

b) az engedélyes méretét és piaci részesedését az adott piacon,

c) az engedélyes és az általa a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint irányított vállalatok, az őt irányító vállalat, vagy az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok tevékenységi körét, a vertikális integrációt és az azonosított piacok kapcsolódási sajátosságait, a termékdiverzifikációt, valamint a csomagban értékesíthető termékek, szolgáltatások körét,

d) a piacralépési korlátokat és a növekedési és terjeszkedési korlátokat,

e) a kiegyenlítő vásárlóerő hiányát, vagy alacsony szintjét,

f) a lehetséges verseny hiányát,

g) a méret- és tevékenység-gazdaságosságot.

(4) A piacok területi meghatározására, valamint a piaci verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellően hatékony piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítására, valamint az 58. § és az 59. § szerinti kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó további előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

GET 56. §433 A Hivatal az azonosított jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekre az 58. § és az 59. §, valamint a külön jogszabály rendelkezései szerint meghatározott kötelezettségek közül az adott piacon a kellően hatékony verseny kialakulásának elősegítéséhez igazodó, indokolt és arányos mértékű kötelezettséget vagy kötelezettségeket írhat elő.

GET 57. §434 (1) A Hivatal a piacelemzést az érintett piacokon szükség szerint, de legalább az előző piacelemzési eljárás befejezését követő 3 éven belül ismételten elvégzi.

(2) Amennyiben valamely érintett piacon fennálló verseny megítélése szempontjából jelentős körülmény jut tudomására, a Hivatal a piacelemzést haladéktalanul lefolytatja.

(3) A piacelemzés lefolytatását az adott érintett piacon engedéllyel rendelkező piaci szereplő is kérelmezheti, ha az adott piacon a verseny körülményei a legutolsó piacelemzés óta lényegesen és alapvetően megváltoztak, valamint a Hivatal legutolsó vonatkozó határozatának meghozatala óta legalább egy év eltelt.

(4)435 A (3) bekezdésben foglalt kérelem elbírálásakor a Hivatal értékeli a piacelemzés lefolytatásának szükségességét, valamint erre vonatkozóan véleményt kér a Gazdasági Versenyhivataltól.

GET 58. §436 (1) A Hivatal az 55. § (1) bekezdése szerinti piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a hatékony és a fenntartható verseny előmozdítása, valamint a felhasználói érdekek védelme érvényesítéséhez szükséges mértékben

a) meghatározott információk – így különösen számviteli és műszaki információknak, értékesítési szerződések meghatározott adatainak, a szolgáltatás nyújtás és igénybevétel feltételeinek, valamint az árak – nyilvánosságra hozatalára vonatkozó és az átlátható működést biztosító kötelezettségeket írhat elő,

b) az egyenlő elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a szerződések lényeges tartalmi elemei körében alkalmazott indokolatlan megkülönböztetés megszüntetését – ideértve olyan árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási-, vételi feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben, valamint a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tételét, amelyek természetüknél fogva vagy a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához – írhatja elő, ha az engedélyes az azonos jellegű ügyletek tekintetében a szerződéses feleket megkülönbözteti,

c) árkorlátok vagy költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elő, melynek során költségszámítási és díjképzési módszer alkalmazását, illetve a díjak ellenőrizhetőségének feltételeit is meghatározhatja, ha a hatékony verseny hiánya azt eredményezheti, hogy az érintett engedélyes indokolatlanul magas vagy alacsony díjakat alkalmazhat. A költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettségek kezdeményezésénél és meghatározásánál figyelembe kell venni az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségeket, befektetéseket, és biztosítani kell ezek méltányos – az üzleti kockázatot figyelembe vevő – megtérülését.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség esetén a kötelezett engedélyes a Hivatal – határidő tűzésével tett – felhívására köteles tájékoztatást adni az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatokról. Ha az engedélyes az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget vagy valótlan adatot közöl, eljárási bírság kiszabásának van helye.

GET 59. §437 (1) Az 55. § (1) bekezdés a) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a Hivatal átlátható értékesítési kötelezettséget írhat elő. Az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségét és az értékesítés feltételeit a Hivatal hagyja jóvá.

(2)438 A Hivatal az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesnek a lefolytatott piacelemzés eredménye alapján, az adott piacon a kellően hatékony verseny kialakulásának elősegítéséhez igazodó indokolt esetben előírhatja az átláthatóság biztosítása érdekében a határozatában foglaltaknak megfelelő bontású és részletezettségű – így különösen a szolgáltatási árat, a fizetési formákat, valamint a szolgáltatóváltáshoz kapcsolódó ügyintézési kötelezettségeket tartalmazó – a nem szervezett piacon történő értékesítés esetén alkalmazandó mintaajánlat készítését. A mintaajánlattól a szerződő felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

(3) A Hivatal az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára az 58. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség céljának elérése érdekében megtilthatja

a)439 az engedélyesnek az Sztv. szerinti kapcsolt vállalkozása versenyhelyzetének javítása érdekében a kapcsolt vállalkozás versenytársaival szemben indokolatlanul magas árak alkalmazását,

b) a versenytársak piacra lépését vagy a versenyt akadályozó, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, indokolatlanul alacsony árak alkalmazását,

c) az egyes felhasználók indokolatlan megkülönböztetését, vagy

d) az indokolatlan árukapcsolás alkalmazását.

(4) Az 55. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesnek – ha az engedélyes vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagja – a 121. § szerinti szétválasztási kötelezettségeken túl a Hivatal előírhatja az integrált földgázipari vállalkozás olyan belső átszervezését, hogy az engedélyesnek ne legyen részesedése földgázszállítói vagy földgázelosztói engedéllyel rendelkező gazdasági társaságban.

GET 60. §440 A földgáz nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkező szereplők részére a Hivatal ellátási kötelezettséget írhat elő az egyetemes szolgáltatók földgázellátásának biztosítása érdekében.

GET 61. §441 Az 55. § szerinti piacelemzés elvégzésével kapcsolatban a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosításával és a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírásával kapcsolatos eljárások során a Hivatal a versenyhatósággal együttműködik, szakmai álláspontját figyelembe veszi, ha attól eltér, annak indokait a határozat indokolásában megjelöli.

GET 61/A. §442 A Hivatal vizsgálja a földgáz-nagykereskedelmi piacon kialakuló ajánlati és ügyleti árakat, és elemzi ezen árak kialakulásának okait. A vizsgálat lefolytatása érdekében a Hivatal tájékoztatást kérhet az e törvény szerinti engedélyesektől a földgáz-nagykereskedelmi ügyleteik, ajánlataikban érvényesülő árakról, ezen árak kialakítására alapot adó információkról, körülményekről, összefüggésekről. A megküldött adatokat a Hivatal – az üzleti titoknak minősülő adatok bizalmas kezelése mellett – kizárólag a nagykereskedelmi piac működéséről és aktuális helyzetéről készített elemzéshez használhatja fel.

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes

Vhr. 43. §443 (1) A GET 55. § (1) bekezdésében meghatározott piacokon a Hivatal a keresleti és kínálati helyettesíthetőség alapján azonosítja az érintett piacokat. A Hivatal az érintett piacok azonosítását, a piaci verseny hatékonyságának elemzését, a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítását, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírását a versenyjog vonatkozó szabályaival összhangban, a magyar földgáz-piac sajátosságainak, valamint a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Unió Bizottságának korábbi vizsgálati eredményeinek figyelembevételével végzi el.

(2) E cím alkalmazásában érintett piac a Hivatal által – a versenyjog szabályaival összhangban – meghatározott, keresleti és kínálati helyettesíthetőséggel jellemezhető, területileg elhatárolható, szabad árképzésen alapuló termék- és szolgáltatási piac, amelyen a verseny hatékonyságának elemzése és az engedélyesek piaci erejének vizsgálata történik.

(3) Az érintett piacok területi meghatározása során a Hivatal figyelembe veszi

a) a vizsgált termék- és szolgáltatási piacon értékesített földgáz árában megfigyelhető területi eltéréseket,

b) a földgáz beszerzésének, illetve értékesítésének lehetőségeit, korlátait, figyelemmel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 14. § (3) bekezdésében foglalt szempontokra,

c) a hálózati szűk keresztmetszeteket, az egyes földrajzi területeken érvényesülő szabályozási gyakorlatban megnyilvánuló különbségeket,

d) egyéb, a piaci versenyfeltételek homogenitását befolyásoló tényezőket.

Vhr. 44. §444 A piaci verseny hatékonyságának elemzésekor a Hivatal figyelembe veszi:

a) az érintett piacon működő három legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező engedélyes együttes piaci részesedését, alkalmazva a 45. § a) pontjában az engedélyes piaci erejének megítélésére vonatkozó szabályokat,

b) az érintett piac likviditását, azaz az áruk és szolgáltatások gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét, illetve beszerezhetőségét,

c) az érintett piacon értékesített áruk és szolgáltatások árának alakulását és a piacon tevékenykedő vállalkozások árképzési gyakorlatát,

d)445 a felhasználók szolgáltató váltásának mértékét, azaz a vizsgált időszakban bekövetkezett összes szolgáltató váltásnak a felhasználókkal kötött összes földgáz-kereskedelmi szerződésen belüli arányát,

e) az érintett piacon megfigyelhető verseny többi piacra gyakorolt hatását.

Vhr. 45. §446 A jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosítása során a Hivatal a következők szerint jár el:

a) az engedélyes, az általa a Tpvt. szerint irányított vállalatok, valamint az őt irányító vállalat, valamint az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok piaci részesedését az engedélyes piaci erejének megítélésekor az azonos termékpiacok tekintetében együtt kezeli, a kapcsolódó piacok tekintetében pedig fokozottan figyelembe veszi,

b) a piaci részesedések számításakor az értékesített földgáz mennyiségét, az árbevételt és egyéb gazdasági mutatókat vagy a vonatkozó piac minőségét alapvetően befolyásoló számszerűsíthető jellemzőket veszi figyelembe, ha az érintett termékpiac sajátosságai ezt indokolttá teszik,

c) ha két vagy több engedélyes az érintett piac sajátosságaiból kifolyólag képes piaci magatartásának összehangolására, a Hivatal a két vagy több engedélyest külön-külön jelentős piaci erővel rendelkezőnek azonosíthatja.

Vhr. 46. §447 (1) A piaci verseny előmozdításához szükséges átláthatóság biztosítása érdekében a Hivatal különösen az alábbi információknak legalább az engedélyes honlapján történő nyilvánosságra hozatalára kötelezheti a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyest:

a) az engedélyes által megvásárolt, átvételi kötelezettséget tartalmazó szerződésekkel lekötött, illetve ilyen szerződések keretében átvett földgáz mennyisége, szerződő felenként,

b) az engedélyes adott piaci szegmensben alkalmazott értékesítési szerződéseinek mintapéldánya vagy értékesítési szerződéseinek kondíciós listája, különös tekintettel a szerződés időtartamára, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire, a szerződés tárgyát képező termékek és szolgáltatás tartalmának és árának meghatározására.

(2) A Hivatal honlapján közzéteszi a nyilvánosságra hozatalra kötelezett engedélyesek listáját, az engedélyesekre vonatkozóan előírt kötelezettséget, valamint az engedélyes honlapjának elérhetőségét.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatalra kötelezi a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyest, úgy az engedélyes a közzétett információkban bekövetkezett változást is – a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul – köteles nyilvánosságra hozni.

Vhr. 47. §448 A Hivatal az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében előírhatja a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára, hogy az e kötelezettséggel érintett földgáz-beszerzési vagy értékesítési szerződéseit azok megkötését követő 8 napon belül nyújtsa be a Hivatal részére. A Hivatal megvizsgálja, hogy a benyújtott szerződések megfelelnek-e az egyenlő bánásmód elvének. Ha az érintett – teljesedésbe még nem ment – szerződéseket a Hivatal az egyes szerződő feleket indokolatlanul megkülönböztetőnek ítéli, az engedélyest kötelezi a szóban forgó szerződések olyan irányú módosítására, hogy azok megfeleljenek az egyenlő bánásmód elvének. A Hivatal az engedélyes részére előírhat továbbá olyan, egyenlő bánásmódra vonatkozó kötelezettségeket, amelyeket az engedélyes földgáz-beszerzési vagy értékesítési szerződéseinek megkötésekor köteles alkalmazni.

Vhr. 48. §449 Az árkorlát, vagy a költségalapú árképzésre vonatkozó kötelezettség kiszabása esetén az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségek indokoltságát a Hivatal vizsgálja meg, és az engedélyestől bekért gazdasági és műszaki adatok, összehasonlító (benchmark) adatok, valamint piaci modellezés alapján megállapítja, hogy a felmerült költségek mennyiben ismerhetők el indokolt költségnek. A méltányos megtérülés az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült indokolt költségek és befektetések alapján határozható meg. Árkorlát az indokolt költségek, valamint az indokolt költségek és befektetések méltányos megtérülése, valamint az érintett piacon várható piaci árak figyelembevételével alkalmazható.

Vhr. 49. §450 (1) A GET 55. § (1) bekezdés a) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a Hivatal átlátható értékesítési kötelezettség keretében nyilvános földgáz-aukció megtartását írhatja elő.

(2) A Hivatal földgáz-aukciót előíró határozatában rendelkezik az értékesítendő földgáz mennyiségéről, az aukción felajánlásra kerülő termékek köréről, az aukció gyakoriságáról és megtartásának határidejéről, valamint kötelezi az engedélyest, hogy jóváhagyás céljából a Hivatal számára nyújtsa be az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályzatát.

(3) Az aukciós szabályzat rendelkezéseit úgy kell megállapítani, hogy az aukció feltételei, lebonyolítása minden szereplő számára átlátható legyen, a nyertes ajánlat megállapítása egyértelmű feltételek alapján történjen és mindenkinek biztosítani kell, hogy egyenlő esélyekkel indulhasson. Az aukción értékesített termékek mennyiségét és az aukción kialakult átlagárat az engedélyes az aukció lezárását követő 3 napon belül köteles nyilvánosságra hozni.

(4) Az aukción értékesített források mennyiségét és összetételét, az aukciós szabályzatot a Hivatal jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy megtagadja.

(5) A Hivatal a határozatában az engedélyes számára előírt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó határidőt úgy állapítja meg, hogy ésszerű idő álljon az engedélyes rendelkezésére a jóváhagyásra benyújtandó dokumentáció elkészítéséhez, a Hivatal jóváhagyását feltételekhez kötő, illetve megtagadó határozata esetén a dokumentáció szükséges módosításához és az aukció is megtartható legyen legkésőbb a határozatban meghatározott időpontig. A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésére a Hivatal által előírt határidő 30 napnál nem lehet rövidebb.

(6)451 A földgáz-aukción felajánlandó mennyiséget a Hivatal úgy határozza meg, hogy az a kötelezett engedélyes egyéb földgáz-kereskedelmi szerződéseinek teljesítését ne veszélyeztesse.

Vhr. 50. §452 A Hivatal előírhatja, hogy a kiskereskedelmi piacokon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére értékesített szolgáltatási csomagjaira vonatkozó szerződéses kondíciókat a Hivatal határozata szerinti bontásban és részletezettségben, üzletszabályzatában és honlapján tegye közzé. A közzétett szerződéses kondíciók az engedélyest minden egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó irányában kötik, azoktól egyetlen szolgáltatási csomag esetén sem térhet el.

Vhr. 51. §453

Vhr. 52. §454 (1) Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó földgázfogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé a honlapján.

(2) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves földgázelosztási költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.

III/A. FEJEZET455

A NAGYKERESKEDELMI ENERGIAPIACOK INTEGRITÁSÁVAL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

Általános szabályok

GET 61/B. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nagykereskedelmi energiatermékkel összefüggő, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott cselekményre, amely

a) Magyarország területén valósul meg, vagy

b) külföldön valósul meg, de hatása Magyarország területén érvényesülhet.

(2) Az e fejezetben használt fogalmakat a 3. §, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott általános hatályú közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok, európai uniós jogi rendelkezések és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) által kiadott kötelező erejű rendelkezések szerint kell értelmezni.

(3) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a XII. Fejezet szerinti eljárásokat.

GET 61/C. § (1)456 A Hivatal a 61/F. § szerinti ellenőrzési eljárás és a 61/G–61/I. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3–5., 8–9. és 15. cikke szerinti kötelezettség teljesítését.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárás során jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.

(3) A Hivatal – a 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott cselekmény ellenőrzési vagy nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során történő vizsgálata, valamint a 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott cselekménnyel összefüggő vagy ezt megalapozó cselekmények vizsgálata céljából – jogosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti védett adat megismerésére és a cselekménnyel szorosan összefüggő személyes adat kezelésére.

(4) A Hivatal a személyes adatot az (5) bekezdésben meghatározott időtartam elteltéig, az eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig kezeli.

(5) A Hivatal e fejezetben szabályozott eljárása a tilalom megszegésétől, illetve a kötelezettség elmulasztásától számított 5 éven belül indítható meg.

GET 61/D. § (1)457 Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget, és

a) az előírásoknak való megfelelés utólag biztosítható, akkor

aa) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, és

ab) ha az aa) pont szerinti felszólításnak a kötelezett határidőben nem tett eleget, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki, vagy

b) az előírásoknak való megfelelés utólag nem biztosítható, akkor a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki.

(2) Bírság kiszabása során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A bennfentes információkra vonatkozó közzétételi kötelezettség

GET 61/E. §458 (1) Az a piaci szereplő, amelyet az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatal vesz nyilvántartásba, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségének a bennfentes információ – szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett – honlapra (a továbbiakban: közzétételi honlap) történő feltöltésével tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci szereplő a közzétételi kötelezettségét az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4)–(7) bekezdésére figyelemmel teljesíti.

(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a Hivatal részére a közzétételi honlaphoz folyamatos hozzáférést biztosít.

(4) Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése tekintetében az (1)–(2) bekezdés alkalmazandó.

(5) A Hivatal az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének a bennfentes információ szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett honlapra történő feltöltésével tesz eleget.

(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ tartalmáért nem felel.

(7) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ módosítására nem jogosult.

(8) A bennfentes információ közzétételének részletszabályait miniszteri rendelet határozza meg.

(9) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap (a továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(10) A (9) bekezdés szerinti szabályzat legalább

a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;

b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;

c) az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatalnál történő nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére fizetendő, a közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;

d) a közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket;

e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket

tartalmazza.

Az ellenőrzési eljárás

GET 61/F. § (1)459 A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettség,

b) 8. cikk (1)–(4) bekezdése szerinti, nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség,

c) 8. cikk (5) bekezdése szerinti információ-szolgáltatási kötelezettség,

d) 9. cikk (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és

e) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség

teljesítését.

(2) Ha a Hivatal az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó előírás megsértését a 61/G–61/I. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárása során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre az ellenőrzési eljárás szabályai irányadóak.

(3)460 Ha az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó a kötelezettségét a bírság kiszabása ellenére továbbra sem teljesíti, a bírság ismételten kiszabható. Bírság ismételt kiszabása esetén a 61/D. § (2) bekezdése alkalmazandó.

(4)461 A piaci szereplő vagy a nevében eljáró, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (4) bekezdés b)–f) pontja szerinti személy vagy hatóság az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében foglalt, a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekkel kapcsolatos információkat a Hivatal részére is megküldi.

A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás

GET 61/G. § (1) A Hivatal nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikke szerinti bennfentes kereskedelemre vonatkozó tilalom,

b) 4. cikke szerinti bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség, és

c) 5. cikke szerinti, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom

megsértését.

(2) A Hivatal a 61/B. § (1) bekezdése szerinti cselekmények vizsgálata céljából jogosult az eljárása alá vont ügyfélre vonatkozó,

a) a számlaforgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával,

b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és a hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő időpontjával

kapcsolatos adatok megismerésére és kezelésére.

(3) A Hivatal feladatának ellátása érdekében jogosult a (2) bekezdés alapján felmerült, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szempontjából valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező természetes személy beazonosításához szükséges családi és utónév, születési név és lakcím megismerésére és kezelésére.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott adat igénylésekor a Hivatal köteles valószínűsíteni, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adat megismeréséhez az ügyész előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltakat nem valószínűsíti vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.

(6) A Hivatalnak az elektronikusan vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges lekérdezése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

GET 61/H. § Ha a Hivatal a 61/G. § (1) bekezdése szerinti tilalmak megsértését ellenőrzési eljárás során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szabályai irányadóak.

GET 61/I. § Ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 61/G. § (1) bekezdése szerinti tilalmak megsértése is megvalósult, a Hivatal valamennyi jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat.

Vhr. 50/A. §462 Az ellenőrzési eljárás során kiszabható bírság mértéke százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.

Vhr. 50/B. §463 (1) A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható bírság mértéke

a) a bennfentes kereskedelemre, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom megsértése esetén százezer forinttól ötszázmillió forintig,

b) a bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén százezer forinttól tízmillió forintig

terjedhet.

(2) A kiszabható bírság felső határa az (1) bekezdés a) pontjától eltérően az elért árfolyamnyereség vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, mint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel felső határa.

IV. Fejezet

FELHASZNÁLÓK, FOGYASZTÓVÉDELEM

A felhasználók jogai, felhasználói panaszok

GET 62. §464 (1) Minden felhasználó jogosult az e törvényben, külön jogszabályban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, az üzletszabályzatokban, valamint a Hivatal által kiadott határozatokban előírt minőségben, átlátható, összehasonlítható, ésszerű, a felhasználó által igénybe vett földgázfogyasztáshoz igazodó pénzügyi és műszaki feltételek szerint csatlakozási szerződés alapján szállító- és elosztóvezetékhez csatlakozni, ha a felhasználó vállalja a csatlakozásra és a rendszerhasználatra külön jogszabályban előírt műszaki-gazdasági feltételeket.

(2) A felhasználó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint jogosult:

a) a földgázkereskedőtől,

b) a földgáztermelőtől – saját termelése mértékéig –,

c) a szervezett földgáz piacon,

d) a földgáz határon keresztül történő beszállítása útján

saját fogyasztására földgázt vásárolni.

(3)465 A felhasználási helyet a vásárolt kapacitás mindaddig megilleti, amíg a felhasználási hely tulajdonosa arról írásban le nem mond. A vásárolt kapacitás feletti rendelkezés joga a felhasználási hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra.

(4)466 A vásárolt kapacitás tulajdonosa az igénybe nem vett vásárolt kapacitás mértékéig a kapacitáslekötési jogot írásbeli szerződéssel az adott felhasználási helyen más felhasználónak az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint átadhatja.

GET 63. §467 (1)468 A földgázkereskedő – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt eltéréssel – a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására, orvoslására és tájékoztatására köteles a kapcsolattartást írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézés keretében biztosítani.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot működtet állandó ügyfélszolgálati irodában vagy ügyfélszolgálati fiókirodában (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), és biztosítja a felhasználók részére az írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét. Az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(3) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő legalább egy ügyfélszolgálatot működtet abban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti régióban (a továbbiakban: régió), ahol az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 15 000-et. Abban a régióban, amelyben a földgázkereskedő által ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 45 000-et, ott a földgázkereskedő legalább két ügyfélszolgálatot működtet, különböző településeken.

(4) Az egyetemes szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálati irodákra a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt rendelkezések az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

(5)469 Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – az (1) és (2) bekezdésben és a 63/A. § (1) bekezdésében foglaltakon felül – köteles a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. Ha a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásnak csak egy része tartozik az egyetemes szolgáltató működési területéhez, úgy az egyetemes szolgáltató jogosult az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az ügyfélszolgálatot összevontan kezelni. A főváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendő ügyfélszolgálatok minimális számát az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az üzletszabályzat tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn.

(6) A földgázelosztó köteles az ügyfélszolgálatok működtetésére telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben azzal, hogy állandó ügyfélszolgálati irodát kell létesítenie minden megyeszékhelyen és megyei jogú városban vagy – ha működési területén ilyen város nincs – a legtöbb felhasználóval rendelkező településen.

(7)470 Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a földgázkereskedő a 28/A. § (4) bekezdésének megfelelően megbízottként kezeli,

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó kereskedő az (1)–(2) bekezdésben meghatározott ügyfélszolgálatokon,

b) a kizárólag egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókat ellátó kereskedő az általa meghatározott kapcsolattartási módokon

biztosítja az elosztóhálózat-használattal kapcsolatos ügyintézést is.

GET 63/A. §471 (1) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének működési rendjét a kereskedő, továbbá az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő úgy köteles megállapítani, és működése feltételeiről úgy köteles gondoskodni, hogy az lehetővé tegye a felhasználók jogainak megfelelő érvényesítését. Ezen kötelezettség keretein belül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő köteles

a) állandó ügyfélszolgálati irodáját a hét legalább egy napján 20 óráig, a fiókirodáit a hét legalább egy napján 18 óráig nyitva tartani, és

b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé tenni a felhasználók számára a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását.

(2) A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási adataira vonatkozóan a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint térítésmentesen tájékoztatást kapjon az őt ellátó földgázkereskedőtől.

(3) Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző listát a fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a Hivatallal együttműködve. A fogyasztóvédelmi hatóság az energiafogyasztói ellenőrző listát megküldi a földgázkereskedőnek, aki azt honlapján és az ügyfélszolgálati irodában közzéteszi.

GET 63/B. §472 Az egyetemes szolgáltató az 5000 főt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem rendelkező településen köteles munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az üzletszabályzat elérhetőségét biztosítani. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn.

GET 63/C. §473 (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimális minőségi követelményeire és elvárt színvonalára vonatkozó minőségi mutatókat állapít meg.

(2) A minőségi mutatók köre az alábbiakra terjed ki:

a) az ellátás megbízhatósága,

b) az ellátás folyamatossága,

c) üzembiztonság,

d) a felhasználókkal történő kapcsolattartás,

e) földgázminőség mérhető és ellenőrizhető jellemzői, valamint

f) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb jellemző szolgáltatások ellátásának minősége.

(3)474 A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyedi felhasználókkal szemben teljesítendő követelményeket külön-külön, továbbá a követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat meghatározni. Az egyedi felhasználókkal szemben teljesítendő követelmények elmulasztása esetére a Hivatal jogosult automatikus, a felhasználó igényérvényesítése hiányában is teljesítendő szankciók meghatározására.

(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza

a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelező határidejét, valamint az adatok tartalmára és megbízhatóságára vonatkozó követelményeket,

b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket,

c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat.

(5) Az egyedi felhasználókat érintő mutatók be nem tartása az érintett felhasználókkal szemben szerződésszegésnek minősül, amelynek jogkövetkezményét a Hivatal állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására irányuló, hivatalból induló hatósági eljárásban ügyfélként kizárólag az egyes engedélyesek vesznek részt.

Ügyfélszolgálat

Vhr. 53. §475 (1)476

(2) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és – 5 munkanapos hetet alapul véve – legalább heti 36 órás nyitvatartással üzemel. Az állandó ügyfélszolgálati irodán kötelező az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása, valamint készpénzátutalási megbízás rendelkezésre tartása és a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása.

(3)477 Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással üzemel. Az engedélyes köteles az ügyfélszolgálati fiókirodában a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, bankkártya használatával történő fizetési lehetőséget biztosítani, készpénzátutalási megbízást rendelkezésre tartani. Az ügyfélszolgálati fiókirodában nem elintézhető ügyeket az engedélyes köteles igazoltan nyilvántartásba venni és gondoskodni azok intézéséről.

(3a)478 Az 5-nél kevesebb munkanapból álló hét esetében az ügyfélszolgálatok nyitvatartásának a GET 63/A. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint a (3) bekezdésnek való megfelelés érdekében történő módosítását az engedélyes köteles legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenteni és a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az e bekezdés szerinti eltérő nyitva tartást az üzletszabályzatban nem kell feltüntetni.

(4)479 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő

a) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 15 000-et, állandó ügyfélszolgálati irodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el, és

b) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 45 000-et – az a) pont szerinti állandó ügyfélszolgálati iroda mellett – ügyfélszolgálati fiókirodát működtet azon a településen, ahol a második legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el.

(5)480 Az egyetemes szolgáltató a GET 63. § (5) bekezdése szerint az olyan járásban, ahol megyei jogú város található, a megyei jogú városban, valamint a fővárosban állandó ügyfélszolgálati irodát működtet. Minden más járásban az egyetemes szolgáltató fiókirodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosultat látja el.

(5a)481 Ha a településen – a főváros kivételével – jogszabály állandó ügyfélszolgálati iroda és ügyfélszolgálati fiókiroda működtetését is előírja, az egyetemes szolgáltató kizárólag az állandó ügyfélszolgálati irodát köteles működtetni.

(5b)482 A fővárosban egy állandó ügyfélszolgálati irodára legfeljebb 100 000 egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó juthat.

(6)483 Az ügyfélszolgálatok GET 63. § (5) bekezdése szerinti összevont kezelése akkor lehetséges, ha az adott járás területén az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 2500-at.

(7)484 Az ügyfélszolgálati fiókiroda működési területén lévő felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó jogosult az állandó ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézésre is.

(8)485 Az ügyfélszolgálatokon kötelezően végzendő tevékenységek körét, a nyitvatartási időre és a tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelményeket, a szolgáltatás elvárt színvonalát a Hivatal – az üzletszabályzatok keretei között – állapítja meg.

(8a)486 Az egyetemes szolgáltató azokban a megyei jogú városokban és a fővárosban, ahol az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak nincs nyilvántartott felhasználási helye, nem köteles ügyfélszolgálati irodát fenntartani.

(8b)487 Ha az egyetemes szolgáltató új szolgáltatási területre kap engedélyt, az új szolgáltatási területen ügyfélszolgálatot akkor kell létesítenie, ha az általa ellátott felhasználók száma az új szolgáltatási területen a 2500-at meghaladja.

(9)488 A Hivatal az árszabályozás során kizárólag a kötelezően létrehozott ügyfélszolgálati iroda működési költségeit ismeri el.

(10) Az ügyfélforgalmi adatokat az egyetemes szolgáltató köteles rögzíteni.

(11)489 A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató megállapodása esetén a földgázelosztói ügyfélszolgálat az egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálattal közös helyiségben is működtethető.

(12)490 Közös helyiségben működtetett elosztó hálózati és egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálat esetén az ügyfelek számára az egyes jogviszonyokkal összefüggő önálló ügyintézés lehetőségét biztosítani kell.

Vhr. 53/A. §491 A GET 63/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség nyitva tartása tekintetében az ügyfélszolgálati fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a GET 63/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget az egyetemes szolgáltató más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tartja fenn és ennek nyitvatartási ideje hosszabb, a GET 63/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget a hosszabb nyitva tartás szerint kell üzemeltetni.

Vhr. 53/B. §492 A GET. 63. §-a alapján ügyfélszolgálat működtetésére nem kötelezett engedélyesre az ügyfélszolgálaton történő tájékoztatási kötelezettségekkel összefüggő rendelkezések nem alkalmazandók.

A felhasználói beadványok engedélyes általi kezelésére és a felhasználók, illetve a lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályok

Vhr. 54. §493 (1)494

(2)495 Az engedélyes az ügyfélszolgálaton írásban benyújtott és szóban előadott, de el nem intézett beadványokat igazolás ellenében veszi át. Az érintett engedélyes a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni.

(3) Szükség esetén a beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül az engedélyesek kötelesek egymás között rendezni, hogy melyikük joga, illetve kötelessége az adott ügyben eljárni, és az eljáró engedélyesnek a beadványt átadni. Ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell.

(4)496 Ha a beadvány a földgáz-értékesítéssel és a földgáz- elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg, és ennek következtében több engedélyest érint, az érintett engedélyesek kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 15 napon belül az intézkedési hatáskörök rendezéséhez és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni.

(5)497 A beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.

(6)498 Az engedélyes a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetében is biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. Ennek érdekében egyedi ügyszámot alkalmaz, amelyről a hívás során tájékoztatja a felhasználót. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását az engedélyes mellőzheti.

(7) Az üzletszabályzat a védendő fogyasztókra kedvezőbb szabályokat állapíthat meg.

(8)499 Ha a felhasználó az engedélyes válaszát nem fogadja el, vagy az engedélyes nem adott érdemi választ, a felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a Hivatalhoz benyújtott kérelmének (a továbbiakban: panasz) tartalmaznia kell

a) a kérelmező elérhetőségét (cím, ha rendelkezésre áll, a telefonos elérhetőség és elektronikus levélcím),

b) az érintett felhasználási hely címét,

c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, az engedélyeshez benyújtott panasz igazolására szolgáló (2) bekezdés szerinti igazolást, vagy a (6) bekezdésben meghatározott egyedi ügyszámot, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,

d) a kért intézkedés megjelölését,

e) a kérelmező aláírását.

Vhr. 55. §500 (1) Az engedélyes üzletszabályzatában köteles a felhasználói beadványok kezelésére, valamint a felhasználók panaszai benyújtására vonatkozó részletes szabályokat feltüntetni.

(2)501 Az 54. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a földgázelosztó és a földgázkereskedő ügyfélszolgálati tevékenységét azonos szervezeti egység vagy szervezet látja el.

Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekkel kapcsolatban

GET 64. §502 (1)503 Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén – a Hivatal a 127. § m) pontja szerinti hatáskörének tiszteletben tartása mellett – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

(2)504 A 36. § (2) bekezdésében, valamint a 104. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. A hatóság eljárására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(3a)505 A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglalt jogkövetkezményeken kívül – jogsértés megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:

a) az engedélyes üzletszabályzatában foglaltak betartására kötelezés,

b)506 az engedélyes olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat jogkövetkezményt rendel, a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének előírása vagy a jogkövetkezmény alkalmazásának megtiltása, és

c) amennyiben a felhasználót visszatérítés illeti meg, az annak teljesítésére való kötelezés.

(3b)507 A 64. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is a Hivatal jár el, ha azok szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak.

(4)508 Az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok ügyében – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – a Hivatal jár el. A Hivatal eljárása során a (3a) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja.

(5)509 A felhasználó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon az engedélyeshez fordulni.

A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentesség510

GET 64/A. §511 (1) Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi vagy közoktatási intézmény (a továbbiakban: közintézményi felhasználó) kezdeményezheti a földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál a földgázellátásból fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség (a továbbiakban: moratórium) biztosítását.

(2) A moratórium a közintézményi felhasználó kezdeményezése szerinti időszakra, de legfeljebb az adott év október 15. és az azt követő év április 15. közötti időszakra terjed ki.

(3) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, a földgázkereskedő és a földgázelosztó köteles a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében meghatározott időszakra biztosítani.

(4) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeknek eleget tesz, a közintézményi felhasználó fizetési késedelem miatti földgázellátásból történő kikapcsolása a moratórium alatt nem kezdeményezhető, amely azonban nem érinti a földgázkereskedő és a földgázelosztó azon jogát, hogy követelését bírósági vagy egyéb törvényes úton érvényesíthesse.

(5) A közintézményi felhasználó akkor kezdeményezheti ismételten a moratórium biztosítását, ha a korábbi fizetési késedelemből eredő fizetési és a korábbi moratóriumból származó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

(6) A moratóriumot biztosító földgázkereskedő és földgázelosztó a moratórium következtében felmerülő költségét nem háríthatja át más felhasználókra. E költségek a földgázkereskedő és a földgázelosztó által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számíthatók be, illetve külön nem számlázhatók ki. E költségek terhét – a közintézményi felhasználó számára teljesített, a közintézményi felhasználó által fizetendő termékértékesítés, szolgáltatás díja és kamata kivételével – a földgázkereskedő és a földgázelosztó viseli.

(7) Ha a közintézményi felhasználó a moratórium biztosítását e törvénynek és az (1) bekezdésben meghatározott kormányrendeletnek megfelelően kezdeményezte, a földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználóval kötött szerződést fizetési késedelemre történő hivatkozással nem mondhatja fel.

(8)512 Moratórium esetén a közintézményi felhasználó fenntartója a közintézményi felhasználónak a moratórium alatt keletkezett tartozásaiért a Ptk. 6:419. §-a szerint egyszerű kezesként felel.

(9) A moratórium részletes feltételeit, a moratóriummal érintett felek jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

Védendő fogyasztók

GET 65. §513 (1) A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott bánásmódban és kedvezményben.

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:

a) részletfizetés,

b) fizetési haladék,

c) előre fizető mérő.

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolásának módját, valamint a részletfizetés, a fizetési haladék, az előre fizető mérőhöz jutás, az előre fizető mérő felszerelése kötelező felajánlásának, és az egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg.

(4) A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5)514 A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a (2) bekezdésben meghatározott kedvezményeket veheti igénybe. Ha szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a földgázkereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból a 29. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően kikapcsolható. Az előre fizető mérő használatával vételezett földgáz ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a szociálisan rászoruló fogyasztó a földgáz-kereskedelmi szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.

(6)515 Az a lakossági fogyasztó, aki a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel, egyidejűleg jogosult igénybe venni a (2) és (4)–(5) bekezdés szerinti kedvezményeket.

(7)516 Az (5) bekezdés szerinti esetben az előre fizető mérő felszerelésének, és a fogyasztásmérő berendezés bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakítás költsége a földgázelosztót terheli. Az előre fizető mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához kapcsolódó költségek a földgázkereskedőt terhelik. Az előre fizető mérő tulajdonjogára a fogyasztásmérőre vonatkozó általános szabályok irányadók.

(8)517 Az előre fizető mérő feltöltése a szociálisan rászoruló fogyasztó feladata. A feltöltést a felhasználási hely megjelölésével a szociálisan rászoruló fogyasztó javára más is teljesítheti. A feltöltés elmaradása vagy a feltöltött összeg elhasználása miatti szolgáltatási szünet nem minősül az engedélyes által történő kikapcsolásnak.

GET 66. §518 (1) Az érintett engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a működési területén, az egyes felhasználási helyeken vételező védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezmények melyik körére [65. § (2) és (4)–(5) bekezdés] jogosult és ezek közül melyek igénybevételét kérte.

(2) A védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv – a védendő fogyasztó kérelmére – igazolást ad ki arról, hogy a kérelem benyújtásakor a védendő fogyasztó részesül az adott ellátásban.

(3) Az ellátást megállapító szerv az igazoláson köteles feltüntetni, hogy az igazolás mely felhasználási helyen történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

(4)519 A nyilvántartásba történő felvételt az érintett engedélyes ügyfélszolgálatán a lakossági fogyasztónak kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen e törvényben, valamint 65. § (3) és (4) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló – a (2) bekezdésben valamint a 65. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott – iratokat. A nyilvántartásba történt felvételről a lakossági fogyasztót 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell.

(5)520 A nyilvántartásban kizárólag az érintett védendő fogyasztó neve, felhasználási helyének címe, ügyfél azonosítója, a 65. § (3) vagy (4) bekezdésére történő utalás, a 65. § (2) és (4)–(5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak formája, a védendő fogyasztó által igénybe vehető kedvezmények szerepelnek.

(6)521 A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó köteles minden év március 31-ig a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás. Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a 65. § (2) vagy a (4)–(5) bekezdésében foglalt kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstől számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell maradniuk. Az adatkezelő a nyilvántartásból törölt védendő fogyasztót a törlésről 8 napon belül írásban értesíti.

(7)522

A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok523

Vhr. 55/A. §524 A GET és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium, ha

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással rendelkezik,

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

c)525 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha

ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha

da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.

Vhr. 55/B. §526 (1) A közintézményi felhasználó a GET 64/A. §-a szerinti moratórium (a továbbiakban: moratórium) biztosítását a moratóriummal érintett időszakot (a továbbiakban: moratóriumi időszak) legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi a földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál.

(2) A közintézményi felhasználó a moratórium biztosításának kezdeményezésével egyidejűleg az alábbi dokumentumokkal igazolja, hogy a GET 64/A. §-ában és e rendelet 55/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel:

a) az 55/A. § a) pont aa) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

b) az 55/A. § a) pont ab) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos közoktatási megállapodással,

c) az 55/A. § b) pont ba) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

d) az 55/A. § b) pont bb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

e) a javítóintézet kivételével az 55/A. § c) pont ca) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

f) a javítóintézet kivételével az 55/A. § c) pont cb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

g) a javítóintézet alapító okirattal, és

h) az 55/A. § d) pontja szerinti közintézményi felhasználó hatályos közfinanszírozási szerződéssel.

Vhr. 55/C. §527 (1) A földgázkereskedő és a földgázelosztó – az egymással történt egyeztetést követően – a moratórium biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül közösen értesíti a közintézményi felhasználót, hogy az 55/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak

a) megfelel, valamint arról, hogy a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy

b) nem felel meg, és tájékoztatást ad annak indokáról is.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a moratórium ismételt kezdeményezésének.

Vhr. 55/D. §528 (1) A földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználó moratóriumi időszak alatti fogyasztásából eredő fizetési kötelezettségéről a moratóriumi időszakot követő 10 napon belül tájékoztatja a közintézményi felhasználót.

(2) A közintézményi felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig, legkésőbb a moratóriumi időszakot követő december 31-éig teljesíti. A földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználóval ettől eltérően is megállapodhat, a földgázkereskedő és a földgázelosztó azonban a moratórium biztosítását nem teheti függővé e megállapodás megkötésétől.

Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok

Vhr. 56. §529 (1) A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c)530 a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

h)531 a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

(2) E cím alkalmazásában a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni.

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri felvételét a GET 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba, e személy sem jogosult egy másik felhasználási hely tekintetében nyilvántartásba vételét kérni.

(4) A szociálisan rászoruló fogyasztó az (1) bekezdésnek való megfelelését a földgázelosztó felé

a) a 9. számú melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

b) a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat

eredeti példányának bemutatásával igazolhatja. A földgázelosztó az igazolás céljára bemutatott iratok másolatát a jogosultság megszűnését követő 5 évig megőrzi.

(5) A földgázelosztó köteles a szociálisan rászoruló fogyasztót a rászorultság igazolását követő 8 napon belül nyilvántartásba venni, és a nyilvántartásba vételről a fogyasztóval jogviszonyban álló földgázkereskedőt a fogyasztóval egyidejűleg értesíteni.

(6) A nyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelem benyújtásakor folyamatban lévő kikapcsolási eljárást a kérelem elbírálásáig a földgázelosztó felfüggeszti.

(7) Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását a védendő fogyasztó – a véghatáridő lejártát 30 nappal megelőzően a földgázelosztó által a részére megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére – nem igazolja, az igazoló iratban meghatározott véghatáridő lejártát követő 8 napon belül a földgázelosztó az érintett védendő fogyasztót törli a nyilvántartásból. A nyilvántartásból való törlésről az érintett védendő fogyasztót a földgázelosztó értesíti. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(8) A földgázelosztó a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában tárgyév február 15-én szociálisan rászoruló személyként szereplő, a GET 66. § (6) bekezdése szerint jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót tárgyév március 1-jéig e kötelezettségéről közérthetően, írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a 9. számú melléklet szerinti adatlapot. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót, aki e kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(9) Jogosultságának a GET 66. § (6) bekezdése szerinti ismételt igazolására a szociálisan rászoruló fogyasztó első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles.

Vhr. 57. §532 (1)533 A szociálisan rászoruló fogyasztó legkésőbb a második fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidőig kérheti részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék alkalmazását. A fizetési felszólításokban erre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A földgázkereskedő a szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. A kérelem elbírálásáig a szociálisan rászoruló fogyasztó nem kapcsolható ki.

(2) Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló fogyasztót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti. Részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a szociálisan rászoruló fogyasztót.

(3) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a földgázkereskedő jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.

(4)534 A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónap fogyasztása a 13. számú mellékletben szereplő vagy az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,

a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,

b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztását meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,

c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 6 hónap.

(5) A fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 nap.

(6)535 A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a szociálisan rászoruló fogyasztó javára lehet eltérni.

(7)536 A részletfizetés, illetve a fizetési haladék biztosítása mellett a földgázkereskedőnek – a földgázelosztóval történő egyeztetés mellett – figyelemfelkeltő módon fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti, amelyre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét a részletfizetési kedvezmény vagy a fizetési haladék megadásáról szóló értesítésben figyelemfelkeltő módon fel kell hívni.

(8) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó ekként történt nyilvántartásba vételét követően földgázkereskedőt vált, a korábbi földgáz-kereskedelmi, illetve egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor a korábbi kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles igazolást adni arról, hogy a fogyasztó a megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és megállapodásait teljesítette-e.

(9)537 Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményre vagy fizetési haladékra vonatkozó kérelmét a földgázkereskedő elutasítja, vagy a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő kezdeményezésére a földgázelosztó előre fizető mérőt szerel fel, az előzetes értesítésében megjelölt időpontban.

Vhr. 58. §538 (1)539

(2)540 Előre fizető mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli.

(3) A földgázelosztó köteles az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a szociálisan rászoruló fogyasztót írásban tájékoztatni az előre fizető mérő használatával kapcsolatos tudnivalókról, és az erre vonatkozó szerződési feltételekről.

(4) A földgázkereskedő biztosítja az előre fizető mérőknek elektronikus úton, illetőleg az ügyfélszolgálatokon történő feltöltésének lehetőségét.

(5)541

(6)542 Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről a földgázkereskedő és a szociálisan rászoruló fogyasztó köteles megállapodni. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint a megállapodást megelőző 12 hónap fogyasztása a 13. számú mellékletben szereplő vagy az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,

a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap,

b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 10 hónap, vagy

c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 12 hónap.

A részletfizetés időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.

(7)543 Amennyiben a lakossági fogyasztó a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a szociálisan rászoruló fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg – a nyilvántartásba történő felvételének esetére – kérheti az előre fizető mérő felszerelését a (6) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(8) Az előre fizető mérő felszerelése során minden esetben a legkisebb költség elvének figyelembevételével kell eljárni.

(9)544 A (6) bekezdés szerinti megállapodásban a felek kötelesek rögzíteni, hogy ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a teljesítéssel késedelembe esik, az előre fizető mérő feltöltésekor

a) 150 000 forintnál kisebb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 25%-át, vagy

b) 150 000 forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 50%-át

a földgázkereskedő a fennálló tartozás csökkentésére fordíthatja, feltéve, hogy az előre fizető mérő felszerelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a GET-ben, valamint e rendeletben foglaltaknak megfelelően eleget tett.

Vhr. 59. §545 (1) A lakossági fogyasztó – fogyatékkal élő fogyasztóként – a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

a) a 10. számú melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, és

b) ha vakok személyi járadékában részesül, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

c) ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, és a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány, vagy

d) ha a földgázellátásból való kikapcsolás vagy a földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány

benyújtásával igazolhatja. A benyújtott iratokat vagy azok másolatát az engedélyes a jogosultság megszűnését követő 2 évig köteles megőrizni.

(2) A fogyatékosság jellegét – amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő berendezés leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére – vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegét, tartalmát.

(3)546 Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékosságát vizsgálta, a kezelőorvos vagy háziorvos e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján állapítja meg a fogyatékosság jellegét vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést.

Vhr. 60. §547 (1)548 A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élő fogyasztónak.

(2) A fogyatékkal élő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

(3)549 Ha az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó, a fogyasztóval egy háztartásban lakó fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét fogyatékkal élőnek nem minősülő fogyasztó is kérheti, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy fogyasztó egy fogyasztási helye szerepelhet a nyilvántartásban védelemre jogosultként.

(4)550 Az 59. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b)551

c) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,

d) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e)552 a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),

f) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

(5)553 Aki a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igényt jelent be, az a bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, illetve az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmódról.

(6)554 Az olyan igényt, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett engedélyes nem köteles teljesíteni.

(7)555 Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot évente legfeljebb két alkalommal lehet módosítani. Ha a fogyasztó a korábbi nyilatkozatát módosítja, az igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követő legkésőbb 30. naptól biztosítani kell számára. A módosítást a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(8)556 A 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása esetén értesíteni kell. A szolgáltatás szünetelése vagy a tervezett szüneteltetés esetében az értesítés időpontjára a lakossági fogyasztókra vonatkozó tervezett szüneteltetés miatti kiértesítési szabályok az irányadók.

(9) A földgázelosztó a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában tárgyév február 15-én fogyatékkal élő fogyasztóként szereplő, a GET 66. § (6) bekezdése szerint jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót tárgyév március 1-jéig e kötelezettségéről közérthetően, írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a 10. számú melléklet szerinti adatlapot. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót, aki e kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(10) Jogosultságának a GET 66. § (6) bekezdése szerinti ismételt igazolására a fogyatékkal élő fogyasztó első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles.

Vhr. 61. §557 (1) Az engedélyes által nyújtott kedvezményért és különleges bánásmódért ellenérték kikötése semmis.

(2) A védendő fogyasztó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül írásban bejelenteni az érintett engedélyesnél. A földgázelosztó köteles a jogosultságot adó körülmény megváltozásának bejelentését követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a jogosultságot megalapozó körülmény megszűnése esetén a védendő fogyasztót a nyilvántartásból – a fogyasztó adatainak megőrzésére vonatkozóan a GET 66. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség sérelme nélkül – törölni.

Vhr. 62. §558 (1)559 Ha a védendő fogyasztó, vagy a védelemre jogosító ellátásban részesülő, a fogyasztó háztartásában élő személy másik felhasználási helyre költözik, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani.

(2) Ha az új felhasználási hely a korábbi felhasználási hellyel azonos földgázelosztó működési területén van, a változás-bejelentés alapján a védendő fogyasztót a nyilvántartásból nem kell törölni, hanem az érintett engedélyes a nyilvántartásban a bejelentés szerinti változásokat átvezeti.

(3)560 A (2) bekezdés szerinti szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a védendő fogyasztó kereskedőt vált. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplő adatokról a kapacitás-lekötési szerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni az új földgázkereskedőt.

V. Fejezet

CSATLAKOZÁS, HOZZÁFÉRÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

GET 67. §561 (1)562 A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezetékre vonatkozóan, a földgázelosztó a működési területén köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha

a) a csatlakozásnak műszaki akadálya van,

b) a csatlakozás jogszabályba ütközik,

c) a felhasználói igénnyel jelentkező a 108. § (1) bekezdésében meghatározott csatlakozási díj megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja,

d) az igény kielégítését külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély hiánya akadályozza,

e)563 a csatlakozó rendszerüzemeltető nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal és a felhasználói igénnyel jelentkező nem vállalja a csatlakozó rendszeren a kapacitások biztosításának a feltételeit.

(2)564 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékekhez való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra a szállító-, illetőleg az elosztóvezeték műszaki jellemzőire tekintettel megtagadhatja. Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az (1) bekezdés a) pontjára való hivatkozással tagadta meg a csatlakozást, meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a csatlakozás biztosítható.

(3)565 Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó elutasítja a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti igényt, az igénybejelentő kérelmére a Hivatal dönt a csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetőt a csatlakozási kérelem teljesítésére, ha a felhasználó vállalja a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mértékű csatlakozási díj megfizetését.

(4) A rendszerüzemeltetők felelősek azért, hogy az általuk üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték közép-, illetve hosszú távon alkalmas legyen a csatlakozási szerződésekben, és más rendszerüzemeltetőknek adott kapacitásnyilatkozatban meghatározott igények kielégítésére.

(5)566 A szállítóvezetékhez való csatlakozás feltételeit a földgázrendszerre történő csatlakozásról szóló jogszabály, valamint azzal összhangban az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

GET 68. §567 A felhasználók együttműködő földgázrendszerre történő csatlakozásának műszaki-gazdasági feltételeit a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni. A felhasználó vásárolt kapacitását, a vásárolt kapacitás igénybevételének feltételeit a felhasználó és az érintett rendszerüzemeltető a csatlakozási szerződésben köteles rögzíteni.

GET 69. §568 Abban az esetben, ha a felhasználó az elosztóvezetékhez csatlakozik, a földgázelosztó köteles a szállítási rendszerüzemeltetőnél eljárni a szükséges földgáz szállítási kapacitás biztosítása érdekében. A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait és részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.

GET 70. §569 A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajtákat előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását kiemelten kell kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált gázok minőségi követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó előírásokat e törvény, valamint külön jogszabály rendelkezései határozzák meg.

GET 70/A. §570

GET 70/B. §571 A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási ponthoz kapcsolódó, a felhasználási hely vagy csatlakozási pont mindenkori tulajdonosát megillető vagyoni értékkel bíró jog. Ha a tulajdonos személye az adott felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely vagy a csatlakozási pont átruházásra kerül, a rendelkezésre álló vásárolt kapacitás, valamint a kapacitás lekötésének joga átszáll az új tulajdonosra.

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

Vhr. 63. §572 Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait az 1. számú melléklet és a csatlakozási díjakat megállapító jogszabály tartalmazza.

Vhr. 64. §573 Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltetők és a földgázelosztók között

a) a gázátadó állomást, mint szállítói kiadási pontot érintően, a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések gyakoriságára és tartalmára,

b) a betáplálási-kiadási, valamint az összekapcsolási pontok kapacitásainak összehangolására,

c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj megosztására.

Vhr. 65. §574 (1)575 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a rendszerén a felhasználó, vagy a nevében eljáró földgázkereskedő vagy földgázelosztó, a földgáztárolói engedélyes, vagy a földgáztermelő által benyújtott kapacitásnövelési igényt elfogadni, ha – a fejlesztési tervét figyelembe véve – az nem teszi szükségessé hidraulikai okok miatt a rendszer fejlesztését. Ha – a fejlesztési tervét figyelembe véve – a rendszer fejlesztése szükséges, a rendszerüzemeltető köteles 60 napon belül részletes ajánlatot tenni az igénybejelentőnek és annak elfogadása esetén a Hivatalnál kérelmezni a működési engedély módosítását.

(2) A földgázelosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az (1) bekezdés tekintetében köteles együttműködni.

Vhr. 66. §576

Vhr. 66/A. §577 (1) A földgáztermelő csak a 11. számú mellékletnek megfelelő minőségű földgázt táplálhatja be a szállító- vagy az elosztóvezetékbe.

(2) Azt a földgázt, amely a mindenkor érvényes – a földgáz minőségi követelményeit tartalmazó – nemzeti szabvány, vagy az azzal egyenértékű európai szabvány – a 11. számú mellékletben foglalt határértékekkel összhangban álló – követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek.

(3) A szállítóvezetékhez való csatlakozás nem tagadható meg, ha a földgáztermelő által betáplált földgáz miatt a szállítóvezeték kiadási pontjain a földgáz fűtőértéke 5%-nál nem nagyobb mértékben változik a betáplálást megelőző gázév átlagos földgáz-fűtőértékéhez képest és a betáplált földgáz minősége megfelel a 11. számú melléklet szerinti határértékeknek. Ezen követelmény teljesülését a betáplálási pont körzetében kiépített műszaki megoldással kell biztosítani és ellenőrizni.

(4)578

(5)579 A szállítási rendszerüzemeltető minden év október 31-ig közzéteszi a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz-fűtőértékeket.

Vhr. 67. §580 (1)581 A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó köteles a földgáztermelő megkeresésére 60 napon belül a rendszerén való csatlakozási pont kiépítésének műszaki-gazdasági feltételeiről részletes ajánlatot adni.

(2) A földgáztermelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell:

a) a földgáztermelő üzem pontos helyét,

b) a kitermelni és a rendszerbe betáplálni tervezett órai és napi földgázmennyiségeket a termelési ciklus végéig, de legfeljebb 15 évig, éves bontásban, az első évben havi bontásban is részletezve,

c) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz fizikai, kémiai jellemzőit,

d)582 nyilatkozatot arról, hogy a betáplálni kívánt és a földgáztermelő által bizonylatolt minőségű földgáz megfelel a 66/A. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3)583 A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó ajánlatának tartalmaznia kell:

a) a szállító- vagy elosztóvezetéknek a földgáztermelő kitermelési kapacitása szempontjából műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb csatlakozási pontját, ahol a földgáztermelő csatlakozni tud,

b) a földgáztermelőtől induló vezetéknek az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozásához szükséges műszaki és pénzügyi feltételeit,

c) az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető nyilatkozatát a részleges szigetüzemi működés megvalósításának feltételeiről,

d) elosztóvezetéken a részleges szigetüzem működésének feltételeit,

e) a betáplálási, illetve csatlakozási pontra vonatkozó mérési-elszámolási előírásokat.

(4)584 A földgáztermelői vezetéknek a szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás indokolt költségét. A csatlakozáshoz szükséges berendezések megvalósításáért díj nem kérhető, ha a berendezés a rendszerüzemeltető tulajdonába kerül.

(5) A szállító-, illetve elosztóvezetékhez történő csatlakozással létrejövő részleges szigetüzem működési, elszámolási feltételeit a rendszerüzemeltető honlapján nyilvánossá kell tenni, amelyet a rendszerhasználók kötelesek betartani.

(6) Ha az engedélyes a (1) bekezdés szerinti ajánlatkérésre nem válaszol, vagy az ajánlat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(7)585 A szállítási rendszerüzemeltető, illetve a földgázelosztó a termelői csatlakozási pontra vonatkozóan köteles az engedélymódosítási kérelmet a Hivatalhoz benyújtani, és a kérelméhez mellékelni a földgáztermelővel kötött megállapodásokat. A Hivatal csak részleges szigetüzem kialakításához járulhat hozzá.

Vhr. 68. §586 (1) A szállító- vagy elosztóvezetékhez csatlakozó földgáztermelő köteles:

a) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel együttműködési megállapodást kötni, amely tartalmazza a földgázforgalommal kapcsolatos, az ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően kialakított eljárásokat,

b) a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek folyamatos üzemvitelre vonatkozó adatokat szolgáltatni,

c) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásában a károk fedezetére – különösen a termeléskiesésből eredő károk megtérítésére – garanciákat vállalni, arra az esetre, ha az átadás a földgáztermelőnek felróható okból hiúsult meg és ebből eredően a rendszerüzemeltetőnek, vagy a rendszerirányítónak felhasználói korlátozást kellett érvényesíteni,

d)587 az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető diszpécser szolgálatának a földgázelosztó rendszerbe juttatott földgáz mennyiségéről folyamatos adatot szolgáltatni,

e)588 a szállítási rendszerüzemeltetővel a termelés csökkenése, vagy kiesése esetén követendő eljárásokról megállapodást kötni,

f) a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő földgázminőség hatósági engedélyezésében közreműködni, a vonatkozó hatósági előírásokat betartani,

g) a csatlakozási nyomás biztosításáról gondoskodni,

h)589 a saját rendszerén olyan műszaki megoldást és eszközt alkalmazni, amely képes azonnal megszüntetni a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását, továbbá a betáplálást azonnal megszüntetni, ha a termelt földgáz nem felel meg a 67. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatban foglaltaknak. Ha a földgáztermelő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő károkat köteles megtéríteni.

(2) A földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető köteles megállapodni a földgáz mennyiségi és minőségi méréséről, az alkalmazandó eszközök köréről és tulajdonjogáról, valamint a bizonylatolásról.

(3)590 A földgáztermelő a szállító- vagy az elosztóvezeték betáplálási pontján a földgáz tisztításának, szagosításának, mennyiségének, nyomásának, hőmérsékletének, összetételének és fűtőértékének mérésére alkalmas mennyiségmérő és minőségellenőrző eszközöket köteles üzemeltetni. A mennyiségmérő és minőségellenőrző berendezések mindenkor meg kell, hogy feleljenek a mérésekre vonatkozó előírásoknak.

(4) A vizsgálandó minőségi paramétereket a csatlakozó rendszerüzemeltetők és a földgáztermelők közötti együttműködési megállapodás tartalmazza.

(5) A földgáztermelőnek rendelkeznie kell olyan informatikai rendszerrel, amely a csatlakozó rendszerüzemeltetők informatikai rendszerének irányába alkalmas a valós idejű adatátvitelre.

(6) A földgáztermelő köteles a napi földgázforgalmazással kapcsolatos tevékenységét az ÜKSZ-ben rögzített feltételek szerint végezni.

(7) A földgáztermelő köteles a termelésben bekövetkező az előrejelzéseitől eltérő mennyiségi és minőségi változást haladéktalanul bejelenteni a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek. Ha az eltérést a rendszerüzemeltető nem fogadja el, vagy a földgáztermelő a bejelentést elmulasztja köteles a rendszerüzemeltető ezzel összefüggésben keletkező, igazolt költségeit, kárát megtéríteni.

Vhr. 69. §591 (1) A rendszerüzemeltető köteles az öt éves várható termelési adatok alapján a földgáztermelő által az ÜKSZ-ben megadott időpontra szolgáltatott és általa garantált mennyiségi és minőségi adatok szerint meghatározni azt az időpontot, amelynél a minőségváltozásból eredően szükségessé válik a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése.

(2) Ha szükséges a készülékek átállítása, a rendszerüzemeltető annak tervezett időpontját megelőző két gázévvel korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A rendszerüzemeltető köteles tájékoztatni a felhasználókat a készülékek átállításának szükségességéről és folyamatáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem megfelelősége vagy elmaradása folytán keletkező károkért a földgáztermelő tartozik felelősséggel.

Vhr. 70. §592 (1) A szigetüzemre csatlakozó felhasználót tájékoztatni kell a szigetüzem sajátosságairól, különös tekintettel a felhasználói készülékek beszerzésére és beállításaira, továbbá az esetleges földgáz-minőségváltozásból eredő készülék-átállítási költségekre.

(2)593 A szállítási rendszerüzemeltető teljes szigetüzem esetén az öt éves várható termelési és fogyasztási adatok alapján köteles a termelésnek a fogyasztás szintje alá történő csökkenését megelőzően legalább két gázévvel – a Hivatal jóváhagyásával – a teljes szigetüzem részleges szigetüzemmé történő átalakítását megkezdeni.

(3) Az ÜKSZ-ben ki kell alakítani a szigetüzemben lévő felhasználók kereskedőváltásának, a napi gázforgalmazás irányításának és elszámolásának rendjét, valamint a földgáztermelő kötelezettségeit.

(4) A szigetüzemben működő földgázelosztó köteles üzletszabályzatában nyilvánossá tenni az adott szigetüzemben alkalmazott minőség-elszámolási rendet.

Vhr. 71. §594 (1) Részleges vagy teljes szigetüzem esetén a Hivatal engedélyezheti a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő minőségű földgáz forgalmazását, ha az nem igényli a meglévő fűtőkészülékek átállítását. Ha a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése szükséges és annak költségeit megfelelő pénzügyi garanciák mellett a földgáztermelő vállalja, az engedély kiadható.

(2) A földgázelosztó köteles az elosztóvezetékbe betáplált eltérő minőségű földgáz felhasználói elszámolására módszert kialakítani és az üzletszabályzatában nyilvánossá tenni.

(3) Az ÜKSZ-ben rögzíteni kell az eltérő földgázminőségnek a földgázkereskedők közötti elszámolási módszertanát és ügyrendjét.

(4) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott engedélye esetén a földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető megállapodást köt, amely tartalmazza a felek által – az engedélyben meghatározott feltételek megvalósítása során – vállalt kötelezettségeket is.

Vhr. 72. §595 A biogáz termelőre is a földgáztermelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A rendszer-összekötési pontra vonatkozó részletszabályok596

Vhr. 72/A. §597 (1) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők közötti a 984/2013/EU bizottsági rendeletében meghatározott kapacitástermékek, továbbá a kapacitáskínálat kialakítására vonatkozó egyeztetéseknek az alapja a rendszer-összekötési pontok technikai kapacitásának mértéke.

(2) A nem EU tagállam földgázrendszeréhez kapcsolódó rendszer-összekötési ponton a szállítási rendszerüzemeltetőnek törekednie kell kapcsolt kapacitástermékek kialakítására a szomszédos állam rendszerüzemeltetőjével.

(3) A rendszer-összekötési pontok szomszédos rendszerüzemeltetőkkel egyeztetett szabad kapacitásait, a 984/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott kapacitástermékeket a szállítási rendszerüzemeltető kapacitáslekötési platformon kínálja fel.

(4) A rendszer-összekötési pont maximális kapacitását a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza.

Kapacitáslekötés és az együttműködő
földgázrendszerhez való hozzáférés

GET 71. §598 (1) A rendszerhasználó a szállítóvezetéki betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitását a kapacitáslekötési platformon kötheti le a kapacitáslekötési platform szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint.

(2) A rendszerhasználó a földgáztároló szabad kapacitását a földgáztárolói engedélyes informatikai platformján kötheti le a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott eljárásrend szerint.

(3) A rendszerhasználó a földgázelosztó rendszeren a felhasználási hely kapacitását kötheti le a földgázelosztó engedélyes üzletszabályzatában rögzített eljárásrend szerint.

(4) A szabad kapacitások lekötésének rendszerüzemeltetőkre vonatkozóan egységesített szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(5)599 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó szabad kapacitásait gázévre, gázév negyedévére, hónapjára, napjára és gáznapon belül a gáznap hátralevő részére vonatkozóan, egész órában meghatározott időtartamokra ajánlja fel lekötésre.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást csak abban az esetben ajánlhat fel, amennyiben az adott betáplálási-kiadási ponton a nem megszakítható kapacitás kapacitástermékenként a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mértékben lekötésre került. Megszakítható kapacitás nem kínálható fel a felkínált nem megszakítható kapacitás terhére. A szállítási rendszerüzemeltető nem különíthet el nem megszakítható kapacitásként felkínálható kapacitást megszakítható kapacitásként való felkínálás céljából.

(7) A földgáztárolói engedélyes szabad kapacitásait tárolói évre és tárolói éven belüli, üzletszabályzatában meghatározott időszakra ajánlja fel lekötésre.

(8)600 A rendszer-összekötési pont, valamint a szállítóvezeték és a földgáztároló csatlakozási pontján a szállítói betáplálási-kiadási pont kapacitástermékeit a 2017/459 bizottsági rendeletben meghatározott aukciós naptár szerint, az egyéb betáplálási-kiadási pontok és a tároló szabad kapacitásait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben rögzített időpontokban kell lekötésre felajánlani.

(9) A határkeresztező gázvezetéknek valamely szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó betáplálási-kiadási pontjára – a (10) bekezdés szerinti kivétellel – a rendszer-összekötési pontra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(10) Valamely szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontja vonatkozásában a Hivatal elnöke rendeletben állapíthatja meg a rendszer-összekötési pontra vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályok alkalmazását.

GET 72. §601 (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználó részére a rendszerhez való hozzáférést a kapacitáslekötéssel érintett időszakra rendszerhasználati szerződés alapján biztosítja.

(2)602 A rendszerhasználó a rendszerhasználati szerződés megkötését követően jogosult a betáplálási-kiadási pont vagy a földgáztároló lekötött kapacitásait, valamint az összekapcsolási pont technikai kapacitásait a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe venni. A rendszerhasználó köteles a lekötött kapacitás után a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjat megfizetni.

(3) Elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó részére az adott felhasználási helyen legfeljebb a felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéig köthető le kapacitás. A szállítóvezetékhez csatlakozó felhasználó részére az érintett gázátadó állomáson mint kiadási ponton legfeljebb a felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéig köthető le kapacitás.

(4) Ha a felhasználási hely vásárolt kapacitását vagy annak egy részét a rendszerhasználó a megelőző két egymást követő gázévben a gázátadó állomáson mint kiadási ponton vagy a felhasználási helyen mint az elosztó rendszer kiadási pontján nem kötötte le, és nem áll rendelkezésre szabad kapacitás, akkor a vásárolt, de le nem kötött kapacitás igénybevételére legkorábban – rendszerüzemeltetővel kötött eltérő megállapodás hiányában – az igénybejelentéstől számított második gázév első gáznapjától kerülhet sor. A rendszerhasználó igénybejelentését az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – az adott felhasználóra vonatkozóan – a kapcsolódó rendszerüzemeltető tartja nyilván. A kapcsolódó rendszerüzemeltető az igénybejelentést a szállítási rendszerüzemeltetővel egyezteti.

(5) A felhasználási hely vásárolt kapacitását és a rendszerhasználó által lekötött kapacitást az a rendszerüzemeltető köteles nyilvántartani, amelynek szállító- vagy elosztóvezetékéhez a felhasználó csatlakozott és amelyen a rendszerhasználó kapacitást kötött le.

(5a)603

(6) A felhasználó kérésére a vásárolt kapacitásról, a lekötött kapacitásról, a felhasználói profilba történő besorolásról, továbbá a felhasználási hely – e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – jellemző adatairól a felhasználó csatlakozását biztosító rendszerüzemeltető köteles igazolást kiadni.

(6a)604

(7) A saját jogon eljáró felhasználó a betáplálási-kiadási ponton a saját földgáz felhasználása mértékéig kapacitást köthet le. Ha a felhasználó ezen kapacitáslekötési jogát átadta a földgázkereskedő részére, akkor a felhasználó rendszerhasználati szerződés megkötésére, valamint a betáplálási-kiadási ponton kapacitás lekötésére nem jogosult.

(8) Ha a felhasználót földgázkereskedő látja el, a felhasználó a földgáz-kereskedelmi szerződésben a szerződés időtartamára köteles átengedni a felhasználási helyre vonatkozó felhasználói kapacitáslekötési jogát a földgázkereskedő részére, legfeljebb a vásárolt kapacitás (3) és (4) bekezdés szerinti mértékéig. Ha a felhasználó több földgázkereskedővel köt földgáz-kereskedelmi szerződést, a földgázkereskedőknek átengedett kapacitások együttes összege nem haladhatja meg a vásárolt kapacitások (3) és (4) bekezdés szerinti mértékét.

(9) Ha a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződése a gázév zárónapján szűnik meg, a felhasználó ettől kezdődően rendelkezhet a kapacitáslekötési jogával, ha a gázév közben szűnik meg, akkor e naptól rendelkezhet a lekötött kapacitásával.

(10) Ha a felhasználó felhagy a földgázfelhasználó tevékenységével, akkor a földgázkereskedő legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles az érintett rendszerüzemeltetőt tájékoztatni a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződésének megszűnéséről.

(11) Ha a Hivatal elnökének rendelete szerinti kapacitásdíjas felhasználó felhagy földgázfelhasználói tevékenységével, akkor köteles a földgázkereskedő részére a szerződéses időszak végéig a kereskedelmi szerződésben rögzített lekötött kapacitásoknak megfelelő rendszerhasználati díjakat egy összegben megfizetni. A földgázkereskedő köteles a rendszerhasználati díjakat a lekötési időszakból hátralévő időszakra vonatkozóan megfizetni a rendszerüzemeltető részére.

(12) A (11) bekezdés szerinti kapacitásdíjas felhasználó esetében az érintett rendszerüzemeltető jogosult a bejelentés tudomásulvételét és a rendszerhasználati szerződés módosítását megtagadni, ha a földgázkereskedő nem biztosítja a kapacitáslekötés szerződéses időszak végéig fennmaradó díjainak megfizetését.

(13) A rendszerhasználó felhasználói kapacitáslekötési jog megszerzése nélkül jogosult lekötni – a gázátadó állomáson mint kiadási ponton és a felhasználási helyen kívül – a betáplálási-kiadási pontok és a földgáztároló szabad kapacitásait.

(14)605 A rendszerhasználó felhasználói kapacitáslekötési jog megszerzése nélkül jogosult a rendszer-összekötési ponton kapacitást lekötni a kapacitáslekötési platformon keresztül a 2017/459 bizottsági rendeletben megfogalmazott előírások szerint az e törvényben és az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. A rendszer-összekötési pont tekintetében a 2017/459 bizottsági rendelet szerinti kapacitásaukción a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott kiinduló ár alkalmazandó.

(15) Az összekapcsolási pont nem minősül betáplálási-kiadási pontnak, azon kapacitás nem köthető le. Az összekapcsolási pontra vonatkozóan a szállítási rendszerüzemeltetők egymással együttműködési megállapodásban szabályozzák a feladataikat és vállalnak kötelezettséget a földgázellátás megfelelő és folyamatos biztosítására, amelynek részletszabályait e törvény és az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(16)606 A földgáztermelő

a) a hazai termelésű földgáz földgázkereskedő részére történő értékesítése, valamint a kitermelt földgáz Magyarország területéről történő kivitele, és

b) amennyiben a földgázkereskedőre vonatkozóan, e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek – a tevékenység folytatáshoz szükséges külön engedély kiváltására vonatkozó kötelezettség kivételével – megfelel, a kitermelt földgáz értékesítése

érdekében, a kitermelés mértékéig jogosult kapacitást lekötni, amelyre a kapacitáslekötés és a rendszerhez való hozzáférés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(17)607 A (16) bekezdés b) pont szerinti esetben a földgázkereskedőre vonatkozó kötelezettségek földgáztermelő általi betartását a Hivatal a földgázkereskedőkre vonatkozó szabályok szerint ellenőrzi.

GET 73. §608 (1) A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton, a földgáztárolóban rendszerhasználati szerződéssel lekötött kapacitását – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – másodlagos kapacitáskereskedelemben továbbértékesítheti. A létrejött másodlagos kapacitáskereskedelmi tranzakcióról az érintett rendszerhasználó köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A továbbértékesítés szabályait az e törvény és az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

(2) A 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti szerződéses szűkület esetén a szállítási rendszerüzemeltető köteles, a földgáztárolói engedélyes jogosult a betáplálási-kiadási ponton rendszerhasználati szerződéssel lekötött, de nominálással le nem fedett kapacitásokat a következő gáznapra, valamint gáznapon belül a fennmaradó időszakra megszakítható kapacitásként értékesítésre felajánlani – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon – a rendszerhasználó számára. E rendelkezés nem alkalmazható a biztonsági készletezés céljából lekötött kapacitásokra.

(3) A rendszerhasználó által tovább nem értékesített kapacitás rendszerüzemeltető általi, kapacitáslekötési platformon történő értékesítésének az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint kapacitáslekötési platform szabályzatban meghatározott rendjét a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete figyelembevételével kell kialakítani.

GET 74. §609 (1) A rendszerhasználó az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott nominálási és allokációs szabályok szerint köteles eljárni. A rendszerhasználó által a betáplálási-kiadási ponton és a földgáztárolóban lekötött kapacitás mértékéig a rendszerüzemeltető köteles a nominálási és az allokációs szabályok szerint a rendszerhez való hozzáférést biztosítani a lekötött kapacitással rendelkező rendszerhasználók részére.

(2) A földgáztárolói verseny elősegítése érdekében az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a Hivatal a földgáztárolói engedélyes számára a 103. § (2) bekezdése szerinti legmagasabb hatósági áron történő szabályozott hozzáférés-biztosítási kötelezettség alól felmentést adhat. A földgáztároló engedélyes a tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés biztosítása során a felmentés rendelkezései, valamint az üzletszabályzatában meghatározott eljárásrend és feltételek szerint köteles együttműködni a rendszerhez való hozzáférést igénylő rendszerhasználóval.

GET 75. §610 A szabad kapacitás közzétételének szabályait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

GET 76. §611 (1) A rendszerüzemeltető a lekötött kapacitást a Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak szerint – a (2) és (3) bekezdések szerinti kivétellel – rendszerhasználati díj ellenében rendelkezésre bocsátja.

(2) Kapacitáslekötési platformon történő kapacitáslekötés esetén a rendszerhasználati díj a kiinduló ár. Kapacitáslekötési platformon történő kapacitáslekötés esetén a lekötött kapacitást az aukciós felárral növelt díj ellenében kell rendelkezésre bocsátani.

(3) Aukció útján történt földgáztárolói kapacitáslekötés esetén a lekötött kapacitást aukciós díj ellenében kell rendelkezésre bocsátani.

(4) A rendszerhez való hozzáférés feltételei nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét, nem adhatnak alapot visszaélésre, nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, továbbá nem veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és minőségét.

(5) A rendszerüzemeltetők kötelesek az üzemeltetésükben álló földgázrendszerek betáplálási-kiadási pontjain rendelkezésre álló szabad kapacitásról – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban és a kapacitáslekötési platform szabályzatában meghatározott gázforgalmazási feltételek figyelembevételével – egymással egyeztetni és az egyeztetett szabad kapacitásokat közzétenni.

Kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés

Vhr. 73. §612 (1) A kapacitáslekötési platform szabályzat a kapacitáslekötési és aukciós folyamatok működési szabályait, a rendszerhasználói részvétel feltételeit, a kapacitáslekötési platform szabályzat használatára vonatkozó szerződés szabályait, a kapacitástermékeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az alkalmazott pénzügyi biztosíték rendszert tartalmazza.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett kapacitáslekötési platform szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(3) A kapacitáslekötési platformon meghirdetett kapacitásaukción való rendszerhasználói részvétel a kapacitáslekötési platform szabályzatban rögzített biztosíték nyújtását követően és annak mértékéig lehetséges. A szállítási rendszerüzemeltető köteles hozzájárulni a biztosíték csökkentéséhez az aukción megszerzett kapacitás díjának mértékére, ha ezt a rendszerhasználó kéri. A biztosíték a kapacitások megszerzését követően a rendszerhasználati szerződés megkötésével szerződéses biztosítékként használható.

(4) A szállítási rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a kapacitáslekötési platform működtetését vagy a kapacitáslekötési platformhoz történő csatlakozást. A kapacitáslekötési platformot működtető szállítási rendszerüzemeltető köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A kapacitáslekötési platformon végzett tevékenységnek átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lennie.

(5) A kapacitáslekötési platform használatának díját a rendszerhasználók vonatkozásában a szállítási rendszerhasználati díjak tartalmazzák.

Vhr. 74. §613 (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződés módosítását az üzletszabályzatában meghatározottak szerint köteles az érintett rendszerhasználó számára megküldeni.

(2) A rendszerhasználati szerződés megkötése az ÜKSZ rendszerhasználó általi elfogadásának minősül.

(3) A rendszerüzemeltető által a GET 72. § (5) bekezdése szerint működtetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adott rendszerüzemeltetőhöz közvetlenül csatlakozó felhasználási hely és a felhasználó vonatkozásában az ÜKSZ-ben meghatározott, de legalább a következő adatokat:

a) a felhasználási hely egyedi azonosítóját (POD számát),

b) a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatait és azonosító számát,

c) a felhasználási hely vásárolt kapacitását,

d) a felhasználó felhasználási helyenként lekötött kapacitását az adott és az azt megelőző öt gázévben a kapacitáslekötési időszak megjelölésével,

e) a felhasználó ÜKSZ szerinti profilba sorolását,

f) a felhasználó korlátozási besorolását, továbbá

g) a felhasználó azonosításához szükséges adatokat és fogyasztási adatait.

(4) A felhasználási hely vásárolt kapacitását, valamint lekötött kapacitását kiadási ponti kapacitásként kell nyilvántartani az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában, a lekötött kapacitás tekintetében a kapacitáslekötési időszak megjelölésével. A nyilvántartás alapját a rendszerhasználati vagy a csatlakozási szerződés képezi.

(5)614 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználók részéről lekötött kapacitásokat rendszerhasználónként, betáplálási-kiadási pontonként az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában tartja nyilván a kapacitáslekötési időszak megjelölésével.

(6) A rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben meghatározott módon nyilvántartja

a) a másodlagos kapacitáskereskedelemben átadott kapacitásokat, az átadás időpontját és

b) a kapacitáslekötési igénybejelentéseket, illetve azok határidejét.

(7) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a csatlakozási szerződésben a felhasználóval megállapodhatnak a vásárolt kapacitás tervezett igénybevételének feltételeiben és ütemezésében, amelyet a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles rögzíteni a felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartásában.

(8) A földgáz- és biogáz-termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói rendszer igénybevétele tekintetében felhasználónak minősül.

(9) Ha a GET 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás igénybevételi korlát esetében a vásárolt kapacitás terhére felmerült többlet kapacitásigény az adott gázátadó állomáson a szállítórendszer fejlesztése nélkül nem teljesíthető, annak igénybevételét a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési terv ütemezésének megfelelően biztosítja.

Vhr. 75. §615 (1) A vásárolt kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető.

(2) A felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(3) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyre vonatkozó kapacitáslekötési jogát a felhasználási hely bérlőjének vagy egyéb jogcímen használójának átadhatja, ha nincs lejárt számlatartozása földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben. A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitáslekötési jog átadásról és annak mértékéről írásban nyilatkozatot tesz a földgázkereskedőnek és a GET 72. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető rendszerüzemeltetőnek. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására földgáz-kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitáslekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(4) Az ingatlan (3) bekezdés szerinti jogszerű használója az átadott kapacitáslekötési jog mértékéig jogosult kapacitás lekötésére saját jogon eljárva vagy földgázkereskedőn keresztül.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a kapacitáslekötési jog visszaszármaztatásáról és e megállapodást az érintett földgázkereskedőnek és rendszerüzemeltetőnek bemutatták, továbbá a felhasználási helyre vonatkozóan nincs lejárt számlatartozása a földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben, a felhasználási hely tulajdonosa ismételten rendelkezhet az érintett felhasználási hely kapacitásának lekötési jogával.

(6) Ha a kapacitáslekötési jog a felhasználási hely tulajdonosához az (5) bekezdésnek megfelelően visszakerül, és e kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a rendszerhasználati vagy földgáz-kereskedelmi szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti jogszerű használónak a rendszerhez való hozzáférését szerződésszegés folytán felfüggesztik, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten az átadott kapacitáslekötési joggal érintett kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket, rendezi a jogosulttal szemben a lejárt számlatartozásokat.

Vhr. 76. §616 (1) Ha a felhasználó a kapacitáslekötés során saját jogon jár el, rá a földgázkereskedőre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) Ha a felhasználó ellátását földgázkereskedő biztosítja, a földgázkereskedő a kapacitáslekötés jogát harmadik fél részére átadhatja. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. A kapacitáslekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

Vhr. 77. §617 (1)618 A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjainak, a földgáztárolói engedélyes a földgáztároló szabad kapacitásait köteles a honlapján folyamatosan feltüntetni.

(2)619 A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjának maximális kapacitásait, legnagyobb és legkisebb nyomását, továbbá a földgáztárolói engedélyes a földgáztároló kapacitását önállóan működő fizikai pontonként köteles a működési engedély iránti kérelmében feltüntetni.

(3)620 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes engedélyében feltüntetett maximális kapacitás mértékén felül nem megszakítható kapacitás kizárólag a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többletkapacitásként értékesíthető.

Vhr. 78. §621 A rendszerüzemeltető köteles betartani a GET-ben, e rendeletben, az ÜKSZ-ben és a kapacitáslekötési platform szabályzatban meghatározott kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrendet, valamint a szerződés pénzügyi garanciáira és a szerződésszegéssel összefüggésben a szerződés teljesítésének felfüggesztésére vonatkozó előírásokat, amelyek nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét.

Vhr. 79. §622 (1) A rendszerüzemeltető GET és e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenysége keretében nyújtott alapszolgáltatások és a választható szolgáltatások részletezését az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A rendszerüzemeltető köteles az alapszolgáltatásokra a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésmintákat kialakítani és az üzletszabályzatában rögzíteni. Az alapszolgáltatások ellenértékét a rendszerhasználati díj tartalmazza.

(3) A rendszerüzemeltető által nyújtott, választható szolgáltatásokra alkalmazandó szerződéses feltételeket az üzletszabályzatban kell rögzíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokon felüli, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb szolgáltatások feltételeiben és díjában a rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.

Vhr. 80. §623 A földgázelosztói rendszerhasználati és a földgáz-kereskedelmi szerződésnek rendelkeznie kell a korlátozás során alkalmazandó eljárásrendről.

Vhr. 81. §624 A rendszerüzemeltető és a termelő köteles a rendszerek kapcsolódási pontjain az alábbi, a kapacitáslekötéshez szükséges, azonos szerződéses feltételeket meghatározni:

a) a leköthető megszakítható és nem megszakítható kapacitást,

b) az üzemszerű nyomást,

c) az üzemszerű minőséget.

Vhr. 82. §625 A rendszerüzemeltető technológiai célra, hálózati veszteség valamint mérési különbözet pótlására kereskedési platformon, egyensúlyozó platformon, a szervezett földgázpiacon vagy pályáztatás útján, átlátható módon köteles földgázt beszerezni, melyről köteles külön nyilvántartást vezetni gáznapi szinten.

Vhr. 83. §626 (1) Az év folyamán az elosztóvezetékre csatlakozó rendszerhasználók által bejelentett új kapacitásigényt a földgázelosztó köteles továbbítani a szállítási rendszerüzemeltetőknek, amelyek a kapacitásvizsgálatot követően egyeztetnek az új igény teljesítésének feltételeiről.

(2) A rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint bejelentett, kapacitásigények alapján – az ÜKSZ-ben meghatározott módszerek szerint – köteles elvégezni saját rendszerén a kapacitásvizsgálatot, visszaigazolni a megfelelőséget, és a nem megfelelőség következtében az ÜKSZ szerinti eljárást.

(3) Fizikai szűkülettel járó igénybevételi korlát esetén egyeztetést követően a földgázrendszeren fennálló fizikai szűkület (kapacitáshiány) feloldására, az érintett betáplálási-kiadási pont fejlesztéséről az érintett rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint egyeztetéseket kezdeményeznek az érintett rendszerhasználóval.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti fizikai szűkület nem közvetlenül az érintett betáplálási-kiadási ponton jelentkezik, hanem az együttműködő földgázrendszer valamely más pontján, a fizikai szűkület feloldása érdekében szükséges fejlesztéseket a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési tervben köteles szerepeltetni az indokok egyértelmű alátámasztásával.

Vhr. 84. §627 A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásait a GET 71. § (8) bekezdése alapján a 984/2013/EU bizottsági rendeletben megfogalmazott aukciós naptár, valamint a 15. mellékletben rögzített kapacitáslekötési táblázat szerinti kapacitáslekötési időpontokban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban, az ÜKSZ-ben vagy az üzletszabályzatban rögzített eljárásrend szerint rendszerhasználati szerződéssel kötheti le.

Vhr. 85. §628 (1)629 A rendszerüzemeltető rendszerhasználati szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket – különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását – a rendszerüzemeltető az üzletszabályzatában köteles kidolgozni, és köteles azokat előre nyilvánossá tenni. Szerződéses biztosítékként a földgáztárolói engedélyes a betárolt mobil földgázkészletet is elfogadhatja.

(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott, az (1) bekezdés szerinti biztosítékot köteles elfogadni.

(3) A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték érvényességét a rendszerüzemeltető GET-ben, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig biztosítani és fenntartani, valamint az üzletszabályzatban foglaltak szerint feltölteni.

(4) Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerhasználati szerződésben foglalt feltételeket, szerződéses biztosítékokat, a kapacitásigény elutasítható.

(5) Ha a rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint az üzletszabályzatában vevőminősítési rendszert alkalmaz, annak alapján a rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülhet.

Vhr. 86. §630 (1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatás nyújtása szerződéses biztosítékkal összefüggő okból akkor tagadható meg vagy akkor függeszthető fel, ha

a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 15 munkanappal megelőzően nem áll rendelkezésre,

b) a módosított szerződéses biztosíték a módosítást követő 8 munkanapon belül nem áll rendelkezésre,

c) a rendszerüzemeltető részére a szerződéses biztosíték annak esedékességekor nem áll rendelkezésre,

d) a szerződéses biztosíték felhasználását követően annak feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt meg, vagy

e) a biztosítékként elfogadott tárolói készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra.

(2) Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó pénzintézetet a rendszerhasználónak meg kívánja jelölni, úgy üzletszabályzatában köteles legalább öt pénzintézetet megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni.

(3)631 A rendszerüzemeltető felé a rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania

a) teljesítménydíjas felhasználás vonatkozásában a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére, valamint

aa) éves kapacitáslekötés esetén legalább az éves kapacitásdíj 1/12-ed részére,

ab) negyedéves kapacitáslekötés esetén legalább a negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad részére,

ac) havi, napi és napon belüli kapacitáslekötés esetén legalább a kapacitásdíj teljes összegére,

b) a rendszerüzemeltetővel szerződött alapdíjas felhasználók vonatkozásában az éves alapdíj 1/12-ed részére és a felhasználók megelőző gázéves legnagyobb havi fogyasztása után fizetett forgalmi díjra

a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(4)632 A rendszerüzemeltető, illetve a rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását gázév közben is elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor, és az havi szinten átlagosan a rendszerhasználati díjfizetés legalább 10%-os mértékű változásával jár.

(5)633 A földgáztárolói engedélyes köteles a tárolt készlet letéti elszámolásához árképletet kialakítani az üzletszabályzatában, vagy az elégtelen készlet esetén igénybe veendő szerződéses biztosíték meghatározását rögzíteni.

(6) A szerződéses biztosíték időtartamának meghatározására és a biztosíték feltöltésére vonatkozó előírásokat a rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(7) A rendszerhasználati díjak megfizetésének elmaradása esetén a rendszerhasználati szerződés teljesítése akkor függeszthető fel, ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot az ÜKSZ-ben és a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe vette és a rendszerhasználó annak feltöltéséről határidőre nem gondoskodott.

(8) A szerződéses biztosíték rendelkezésre állását követően a felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, azonban a szolgáltatást attól a gáznaptól kell biztosítani, amelyre az ÜKSZ szerint érvényes nominálás adható le.

(9) A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződésbe foglalt ügyleteinek biztosítása érdekében jogosult a földgáz-kereskedelmi szerződéses partnereitől pénzügyi biztosítékot kérni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználótól pénzügyi biztosíték nem kérhető, kivéve a GET 31/C. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott esetet. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ha azokat a földgázkereskedő alkalmazni kívánja, az üzletszabályzatában előre közzéteszi.

Vhr. 87. §634 (1) A lekötött kapacitást meghaladóan kapacitás biztosítására a rendszerüzemeltető nem kötelezhető. Ha a rendszerhasználó adott gáznapon a lekötött kapacitást meghaladó mértékben vett igénybe kapacitást, a rendszerüzemeltető jogosult a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott pótdíjat felszámítani. A lekötött kapacitás túllépését az adott rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, dokumentummal alátámasztva igazolnia kell a rendszerhasználó részére a pótdíj felszámítását megelőzően.

(2) A válsághelyzet esetén a biztonsági földgáztárolóból történő vételezéskor a szállítórendszer betáplálási pontjára kapacitást nem kell lekötni. A rendszerhasználó által térítésmentesen igénybe vehető kapacitás megegyezik a biztonsági készletet felszabadító jogszabályban nevesített értékkel.

Vhr. 88. §635 (1) Hosszú távú kapacitáslekötés esetén a határkeresztező gázvezetéken földgázt betápláló rendszerhasználó, továbbá a termelő kötelesek minden év december 31-ig az ÜKSZ-ben meghatározott módon megadni a szállítási rendszerüzemeltetőnek a következő gázévben a határkeresztező gázvezeték, a földgáztárolói és a termelői betáplálási pontokon a földgáz betáplálás során általuk garantált földgáz minőségi jellemzőket.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti minőségi jellemzők nem felelnek meg a 11. számú mellékletben foglalt gázminőségi paramétereknek, akkor a szállítási rendszerüzemeltető a szállítást megtagadhatja.

(3) Az (1) bekezdés alapján megkapott adatok és a megelőző naptári év tényleges adatai alapján a kapacitás lekötéshez a szállítási rendszerüzemeltető minden év február 15-ig az ÜKSZ-ben rögzített módon elkészíti és honlapján nyilvánossá teszi a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjára vonatkozó földgáz minőségi jellemzőket.

(4) A minőségi eltérések kezelésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

Vhr. 89. §636 (1)637 A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton lekötött kapacitásra, és az összekapcsolási pontra vonatkozóan nominálást és napon belüli újranominálást ad le az érintett szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes informatikai platformjára az ÜKSZ-ben rögzített folyamatoknak megfelelően.

(2)638 A szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes – a kapcsolt kapacitásokra leadott együttes nominálási eljárás keretében leadott nominálások kivételével – nominálási egyezőségi vizsgálatot folytatnak le az (1) bekezdés szerinti betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.

(3)639 Az allokálási feladatokat az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

(4)640 A kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladatokhoz szükséges adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint, elektronikus módon kell a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni.

Vhr. 90. §641 (1) A megszakítható kapacitás betáplálási-kiadási pontonként történő meghatározására, értékesítésére és felhasználására a rendszerüzemeltetők között harmonizált eljárásrendet kell kialakítani az ÜKSZ-ben, különös tekintettel

a) a rendszerek csatlakozási pontján leköthető megszakítható kapacitások meghatározására,

b) a megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén alkalmazott eljárásrendre és újranominálási szabályokra.

(2) A rendszerhasználó másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesítheti a betáplálási-kiadási pont rendszerhasználati szerződésben rögzített adott kapacitástermékeit a vonatkozó kapacitáslekötési időszak végéig, valamint a földgáztárolóban lekötött kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerint.

(3)642 A lekötött kapacitás másodlagos értékesítése az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend alapján történik.

(4) A másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitásra a rendszerüzemeltető az elsődlegesen kapacitást lekötő rendszerhasználótól érvényes nominálást nem fogad be. A kapacitás túllépés vizsgálatánál a rendszerüzemeltető a másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitással csökkentett értéket köteles figyelembe venni.

(5) A GET 73. § (2) bekezdése szerint értékesített megszakítható kapacitás díja a rendszerüzemeltetőt illeti. Megszakítható kapacitást a gáznapra az a rendszerhasználó köthet le, aki rendelkezik hatályos rendszerhasználati szerződéssel a rendszerüzemeltetővel és biztosította a szerződéses biztosítékot és feltételeket.

Vhr. 91. §643 (1) Az a rendszerhasználó, aki a rendszer-összekötési pont szabad kapacitását Magyarország területén történő átszállításra vagy bértárolásra veszi igénybe, a kapacitás megszerzésekor az ÜKSZ-ben meghatározott módon az átszállítandó mennyiségre vagy a bértárolásra rendszerhasználati szerződést kell kötnie.

(2) Az átszállításra vagy bértárolásra lekötött, de fel nem használt kapacitásra a GET és e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vhr. 92. §644 Ha a kapacitásigény a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitásából csak részben vagy nem biztosítható, a szállítási rendszerüzemeltető ajánlatot tehet a kapacitások fejlesztéssel történő biztosítására, melynek tartalmaznia kell

a) a betáplálási-kiadási ponton biztosított kapacitást,

b) a csatlakozási szerződés vagy fejlesztési megállapodás futamidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a beruházás megtérülése,

c) a csatlakozási díj vagy fejlesztési hozzájárulás mértékét,

d) a jogszabályokból és az ÜKSZ-ből eredő kötelezettségeket.

Az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályok645

Vhr. 92/A. §646 (1) Az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét, amely megegyezik a szállítóvezetékek együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

(2) Új szállítóvezeték létesítése vagy már meglévő fejlesztése esetén az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetőnek a próbaüzem kezdetétől biztosítania kell.

(3) Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek

a)647 egyike sem minősül rendszerösszekötőnek, akkor az összekapcsolási pontra az érintett csatlakozó szállítási rendszerüzemeltetőknek közösen kell szabványos kapacitásterméket meghirdetni, kapacitást lekötni és azt a rendszerhasználók részére kiosztani,

b) valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor

ba) az összekapcsolási pont tekintetében a rendszerösszekötő államhatáron lévő betáplálási vagy kiadási pontján lekötött kapacitás alkalmazandó,

bb) a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton átadott és átvett mennyiségek rendszerhasználók közötti allokációja az együttműködési megállapodás szerint elvégzett nominálásegyezőség-vizsgálat alapján történik, és

bc)648 az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés legfeljebb a rendszerösszekötő rendszerüzemeltetője általi sajátgáz felhasználás mértékéig lehetséges.

(4)649 A rendszerhasználó az összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az összekapcsolási pontra nominálni köteles. Ha az összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a szállítandó földgáz mennyiségét nullának kell tekinteni. Ha az összekapcsolási ponton a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint értékesítettek kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell lefolytatni. Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontjára és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási pontra a leadott értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni. A rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontján és az összekapcsolási pontján egyensúlytalan nominálás tilos. Egyensúlytalan nominálás leadása esetén a rendszerösszekötő üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető újranominálásra szólítja fel a rendszerhasználót. Amennyiben a rendszerhasználó ennek nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető az egyensúlytalan nominálás során leadott alacsonyabb nominálási értéket állítja be és erről értesíti a rendszerhasználót, valamint a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetők a visszaigazolt nominálásban meghatározott és a ténylegesen szállított mennyiségek eltéréseinek kezelésére, egymás közötti elszámolására üzemeltetési egyensúlyozási számlát vezetnek. A szállítási rendszerüzemeltetők az együttműködési megállapodásban foglalt szabályok szerint a szállítás hónapját követő hónap 5. munkanapjáig a tárgyhavi földgázforgalmat jegyzőkönyvbe foglalják.

(6) A földgáz átadása és átvétele, valamint a szállítói feladatok és a szállítói felelősség átszállása a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton történik. A szállítási rendszerüzemeltetők az összekapcsolási ponton mért mennyiségek és a visszaigazolt nominálások összege közötti különbséget az üzemeltetési egyensúlyozási számlán terhelésként vagy jóváírásként rögzítik. Az összekapcsolási ponton a havi elszámolás az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv és a mért napi átvételi adatok összegzésével képzett havi energiamennyiségek egyeztetése alapján történik, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

Vhr. 92/B. §650 Az összekapcsolási pont a 92/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem minősül

a) rendszerhasználatidíj-fizetés szempontjából a szállítórendszer belépési vagy kilépési pontjának, és

b)651 a rendszerhasználati díjakról szóló MEKH elnöki rendelet szerinti betáplálási-kiadási pontnak.

Vhr. 92/C. §652 Az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárási szabályokat, az összekapcsolási pontra vonatkozó nominálási szabályokat, valamint a szállítói felelősség részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

GET 77. §653 (1) A rendszerüzemeltető az üzemeltetésében lévő szállító-, elosztóvezeték vagy földgáztároló esetében a kapacitáslekötést kizárólag akkor tagadhatja meg, ha

a) a rendszerhasználó nem biztosította az e törvényben, más jogszabályban vagy az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt feltételeket és garanciákat, vagy

b) a hozzáférés biztosítása veszélyeztetné az életet vagy a vagyonbiztonságot.

(2) A rendszerüzemeltető az üzemeltetésében lévő szállító-, elosztóvezetékhez vagy a földgáztárolóhoz való hozzáférést kizárólag akkor függesztheti fel, ha

a) a szállítási rendszerirányító korlátozó intézkedést rendel el,

b) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz minősége az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt követelményeknek nem felelne meg,

c) a rendszer-összekötési ponton a kapcsolódó rendszerüzemeltető megtagadta a földgáz átvételét,

d) a rendszerhasználó nem biztosítja folyamatosan az e törvényben, más jogszabályban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában előírt feltételeket és garanciákat,

e) a rendszerhasználó nem fizette meg a rendszerhasználati díjat, a pótdíjat vagy az egyéb szerződéses díjat,

f) a hozzáférés teljesítése veszélyeztetné az életet vagy a vagyonbiztonságot,

g) a rendszerhasználó a felhasználó szerződésszegése miatt az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon azt kérte, vagy

h) a rendszerhasználó nem adott szerződéses biztosítékot vagy a szerződéses biztosítékot nem töltötte fel.

(3) A rendszerhez való hozzáférés megtagadását vagy felfüggesztését a rendszerüzemeltető köteles indokolni.

(4) A rendszerüzemeltető a hozzáférés megtagadását 3 munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal a bejelentést a kézhezvételtől számított 15 napon belül kivizsgálja és dönt a hozzáférés megtagadásának jogszerűségéről.

(5) A rendszerhez való hozzáférés felfüggesztését a (2) bekezdés g) pontja szerinti esetben a felhasználó is bejelentheti a Hivatalnak. A bejelentéssel kapcsolatban a Hivatal a (4) bekezdés szerint jár el.

(6) Ha a rendszerhez való hozzáférés megtagadása vagy felfüggesztése jogszerűtlen volt, a Hivatal az e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza, egyben kötelezi a rendszerüzemeltetőt a hozzáférés lehető legrövidebb időn belül történő biztosítására. A hozzáférést jogszabályban meghatározottak szerint vissza kell állítani abban az esetben is, ha a megtagadás vagy felfüggesztés feltételei már nem állnak fenn.

GET 77/A. §654 Ha a felhasználási helyen a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyes működési engedélyét a Hivatal visszavonja, és a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti új engedélyest jelöl ki, a rendszerüzemeltető – a felhasználási hely korábbi rendszerhasználati és földgáz-kereskedelmi szerződésében szabályozott jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesülésétől függetlenül – a kijelölés napjától köteles biztosítani a hozzáférést a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti kijelölt engedélyes vagy az őt ellátó földgázkereskedő részére.

Hozzáférés felfüggesztése

Vhr. 93. §655

GET 78. §656 (1) A rendszerüzemeltető és a telephelyi szolgáltató a szükséges legkisebb felhasználói körben és a legkisebb időtartamban a földgázszállítást, a földgázelosztást, illetve a tárolást más műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új felhasználó bekapcsolása esetén. A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(2)657 A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább 15 nappal – tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal – korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat meghatározott felhasználói körben előzetes egyeztetési kötelezettséget írhat elő. A rendszerhasználókkal és a felhasználókkal történő előzetes egyeztetés szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(2a)658

(3)659 A be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett szüneteltetés indokolatlan túllépése esetén a rendszerüzemeltető a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a Hivatal határozatában meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. Ha a rendszerüzemeltető a szüneteltetés előzetes bejelentésével késedelembe esik, a rendszerhasználók jogosultak az időpontot elutasítani. Ebben az esetben az érintett felek a szüneteltetés időpontjának meghatározása érdekében kötelesek ismételten egyeztetni. A szünetelés túllépése indokoltságát a Hivatal jogosult elbírálni.

(4)660 A (3) bekezdés szerinti pótdíjon felül a rendszerhasználó jogosult az igazolt kárainak megtérítését is követelni.

GET 78/A. §661 A földgázbányászati célú vezetékek szabad kapacitásaihoz való hozzáférést a vezeték üzemeltetője megkülönböztetés-mentesen köteles a rendszerhasználóknak biztosítani, kivéve, ha az igénybevétel során kötelezően alkalmazandó műszaki és biztonsági előírások ezt nem teszik lehetővé, illetve eltérően rendelkeznek. A műszaki és biztonsági előírások tekintetében a Bt. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Szolgáltatás szüneteltetése

Vhr. 94. §662 (1)663 A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról és fejlesztéséről. Ennek érdekében jogosult díjvisszatérítési és pótdíjfizetési kötelezettség nélkül évente egy alkalommal, legfeljebb

a) 48 óra időtartamú gázszünettel vagy

b) 120 óra időtartamú, a kapacitás legfeljebb 50%-os átmeneti csökkentésével (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: gázszünet) járó karbantartást és fejlesztést végezni a szállítóvezetéken.

(2) A rendszerüzemeltető – az (5) bekezdés kivételével – a gázszünettel járó karbantartások időpontját és a tervezett leállások időpontját a következő évre vonatkozóan – a GET 78. § (2) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével – minden év december 15-ig bejelenti a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére. A bejelentés részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre karbantartási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási munkákat tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető az általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási tervének elkészítésekor a (2) bekezdés szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető a gázszünettel járó karbantartásokat az aktuális évre vonatkozóan minden év január 15-ig a kapcsolódó rendszerüzemeltetők egyidejű értesítésével közzéteszi.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de az új időpontot az érintett rendszerüzemeltetőkkel és a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználókkal vagy az őket ellátó földgázkereskedőkkel legalább 3 hónappal a leállás tervezett új időpontja előtt egyeztetnie kell. A szállítási rendszerüzemeltető az új időpontot honlapján közzéteszi.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időtartamot 15 nappal a leállás tervezett időpontja előtt

a) csökkenteni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető a korábbi bejelentése alapján nem tervezett a csökkentett időtartamot meghaladó karbantartási munkát,

b) törölni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállási időtartamára karbantartási munkát.

(7) A rendszerhasználó jogosult egyedi műszaki megoldás alkalmazását igényelni, amely lehetővé teszi a karbantartás gázszüneteltetés nélküli elvégzését, az ezzel kapcsolatos költségek a felhasználót terhelik.

GET 79. §664 A betáplálási-kiadási pontokhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes rendelkezéseket – beleértve a 76. § (5) bekezdésben foglaltakat, valamint a kapacitáshiány esetén irányadó szabályokat is – külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

GET 80. §665

Hozzáférés felfüggesztése

Vhr. 93. §666 (1)667 A GET 80. § (1) bekezdésében foglalt gazdasági ellehetetlenüléssel kapcsolatos kérelem csak adott gázévre vonatkozhat.

(2)668

(3) Az engedélyes köteles részletes elemzésben bemutatni az érintett szerződéses mennyiségek átvételére, elhelyezésére kialakított üzleti folyamatát, a lefolytatott tárgyalások eredményeit, dokumentumait, a gazdasági folyamat részletes pénzügyi számításait.

(4)669 A Hivatal határozatában köteles a határkeresztező vezetékhez történő hozzáféréssel rendelkező piaci szereplőkre nézve határkapacitás arányosan, megkülönböztetés-mentesen átvételi kötelezettséget meghatározni, illetve a földgázmennyiség értékesítésére és a hozzátartozó forrásoldali kapacitás térítésmentes átadására kötelezni a kérelmezőt. A kapacitás átadásakor a kapacitások másodlagos kereskedelmére vonatkozó előírások az irányadók. Az átadott kapacitás mértéke nem lehet kisebb, mint amennyi a kötelező megvásárlásra előírt mennyiség átvételéhez szükséges.

(5) A határozatban meg kell határozni a forrás átadási árát, ami csak a szerződéssel kapcsolatos indokolt költségeket tartalmazhatja, és a földgáz kötelező átvételének időtartamát. Az időtartamot úgy kell meghatározni, hogy az ellehetetlenüléssel érintett mennyiség átvételét biztosítsa.

(6)670 A Hivatal határozatát köteles a Bizottságnak megküldeni, mellékelve a GET 80. § (2) bekezdésének szempontjai alapján lefolytatott vizsgálat dokumentumait és eredményét, külön kiemelve az e), h) és j) pontokban foglalt szempontokat.

(7) A GET 80. §-ában foglalt eljárásban átvételi kötelezettséggel érintett egyetemes szolgáltató esetében a Hivatal köteles vizsgálni az átvételi ár hatását az egyetemes szolgáltatás árára, és javaslatot tenni a miniszternek az egyetemes szolgáltatás árképzésének módosítására, ha a kialakuló egyetemes szolgáltatási árban figyelembe vett importár meghaladja a hosszú távú szerződésben rögzített importárat.

VI. Fejezet

A SZÁLLÍTÓ- ÉS AZ ELOSZTÓVEZETÉK, VALAMINT A FÖLDGÁZTÁROLÓ LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE

Infrastruktúra fejlesztés

GET 81. §671 (1)672 Az együttműködő földgázrendszer kapacitásának rendszeres felülvizsgálatát és fejlesztésének tervezését a szállítási rendszerirányító koordinálásával a rendszerüzemeltetők összehangoltan elvégzik.

(2)673 A fejlesztések tervezéséhez – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – a szállítási rendszerirányító az országos földgázellátásra vonatkozóan adatbázist hoz létre, és az adatbázis adatait rendszeresen frissíti. A rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott időpontokban és módon kötelesek az adatbázis frissítésében közreműködni. Az adatbázis kialakításánál figyelembe kell venni az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben a szállítási rendszerüzemeltetőre előírt adatokat és a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontokat, valamint legalább tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a szállítóvezetékek – beleértve a gázátadó állomásokat is – műszaki adatbázisát,

b) a szállító- és az elosztóvezetékekre vonatkozó – gázátadó állomásonkénti – fogyasztás adatokat,

c) a felhasználói igények 10 gázévre vonatkozó becsült adatait az adott gázévtől kezdődő 10 éves időszakra éves, gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a tizedik gázévre vonatkozó tervezett fogyasztási adatokat gázátadó állomásonkénti bontásban,

d)674 a földgáztermelésre, valamint a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó földgázforgalmi adatokat,

e) a szállító- és elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervét,

f) a regionális és a közösségi szintű hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési terveket,

g) a fejlesztések pénzügyi-gazdasági tervezéséhez szükséges adatokat.

(3)675 Az adatbázis felépítését a Hivatal a szállítási rendszerirányítóval történő egyeztetést követően hagyja jóvá. Az adatbázis nem tartalmazhat személyes vagy bizalmas üzleti adatot.

(4)676 A rendszerüzemeltetők az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban egységesített műszaki-gazdasági tervezési módszereket kötelesek alkalmazni.

(5) A földgázellátás elvárt ellátás-biztonsági szintjét külön jogszabály határozza meg.

(6) A (2) bekezdésben előírt adatbázis elkészítéséhez és vezetéséhez a rendszerüzemeltetők és a földgázkereskedők a külön jogszabályban meghatározottak szerint a rendszerirányító részére adatot szolgáltatnak.

GET 82. §677 (1) A rendszerüzemeltető évente a saját szállító- és elosztóvezetékeire, valamint a tárolóira vonatkozóan – a 81. § (2)–(4) bekezdésében, valamint a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti előírások figyelembevételével – kapacitás-felülvizsgálatot végez.

(2) A kapacitás-felülvizsgálat alapján a rendszerüzemeltető a szállítási rendszerirányító részére 10 éves fejlesztési javaslatot tesz.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető a (2) bekezdés szerinti fejlesztési javaslata kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatot vagy ez alóli mentességi kérelmet tartalmaz.

(4) A rendszerüzemeltető a (2) bekezdés szerinti fejlesztési javaslatot évente köteles felülvizsgálni és szükség esetén kiegészíteni az elmúlt időszakra vonatkozó teljesülés és a jövőbeni teljesíthetőség mutatóival, valamint a várható igényekkel.

(5) A szállítási rendszerirányító a többi rendszerüzemeltetővel együttműködve a szállítóvezetékek – beleértve a gázátadó állomásokat is –, az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók kapacitás-felülvizsgálatának eredményeit és a fejlesztési javaslatokat összehangolja, az összehangolt javaslatot az engedélyesek és a felhasználói érdekvédelmi szervezetek képviselőivel véleményezteti, és a Hivatal részére elbírálásra és jóváhagyásra benyújtja. A fejlesztési javaslatban a szállítási rendszerirányító javaslatot tesz a kétirányú kapacitásbővítésre, vagy abban ez alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet terjeszt elő. Véleményeltérés esetén a szállítási rendszerirányító az eltérő véleményeket is köteles benyújtani a Hivatalhoz. A Hivatal a vizsgálat során – szükség esetén – nyilvános egyeztetést tart a rendszerhasználókkal a fejlesztési javaslatról és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, illetve határkeresztező kapacitás beruházások esetén egyeztet az érintett ország hatóságaival a költségmegosztásról és a beruházás műszaki-gazdasági feltételrendszeréről.

GET 83. §678 (1) A Hivatal rendszerfelügyeleti hatáskörében – szükség szerint szakértők bevonásával – ellenőrzi a szállítási rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat eredményét, valamint az infrastruktúra-fejlesztési javaslatot és vizsgálja az előző fejlesztési tervvel meglévő összhangját. Ha az infrastruktúra-fejlesztési javaslat nem áll összhangban a hazai vagy a közösségi energiapolitikában meghatározott ellátásbiztonsági célokkal, vagy az hátrányosan érinti a nemzetgazdaságot, jogszabálysértő vagy akadályozza a hatásos versenyt, a Hivatal a Kormány tájékoztatása mellett, határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a javaslat módosítására.

(2)679 Az ellenőrzés során a Hivatal vizsgálja a fejlesztési javaslat összhangját a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közösségi szintű 10 éves hálózatfejlesztési tervvel. Ha kétség merül fel az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal köteles egyeztetni az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) 1. cikkével létrehozott Ügynökséggel. Ha a hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban a közösségi szintű tízéves hálózatfejlesztési tervvel, jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a terv módosítására. Ha a Hivatal a szállítási rendszerirányítót a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozóan a terv módosítására kötelezi, a szállítási rendszerirányító felszólítására a szállítási rendszerüzemeltető köteles a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatát vagy mentesség iránti kérelmét átdolgozni.

(3) A Hivatal a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti szempontrendszer alapján jóváhagyja a 10 éves fejlesztési tervet és rögzíti az elfogadásának feltételeit. A Hivatal határozatának tartalmaznia kell az egyes beruházásokra vonatkozó műszaki tartalmat, a határidőket, az országok között várhatóan létrejövő költségmegosztást, a Hivatal által indítványozott módosításokat, az egyes beruházásoknak, valamint azok összességének a hazai ellátásbiztonságra gyakorolt hatását. A Hivatal határozatának tartalmaznia kell továbbá a következő három évben megvalósításra javasolt beruházásokat, valamint az előző fejlesztési tervben jóváhagyott beruházások esetleges módosításait.

(3a)680 A Hivatal a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatot, vagy a kétirányú kapacitásbővítés alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet véleménynyilvánítás céljából haladéktalanul megküldi az Európai Bizottságnak és az érintett tagállamoknak. A véleményezési határidő lejártát követően a Hivatal 2 hónapon belül dönt.

(3b)681 A Hivatal a (3a) bekezdés szerinti határozat-tervezetet – az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett – a döntésre vonatkozó összes információval együtt, a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása céljából haladéktalanul megküldi az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság eljárását követően a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a határozatot a kérelmezővel közli.

(4) A rendszerüzemeltető az adott beruházások megvalósításának megkezdését megelőzően köteles a működési engedélye módosítását kérni. A rendszerüzemeltető csak a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben szereplő fejlesztéseket kérelmezheti. A beruházás csak a jóváhagyott engedélymódosítás birtokában kezdhető meg.

(5)682 Ha a 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás-igénybevételi korlát miatt olyan, előre nem tervezett rendszerhasználói kapacitásigény jelentkezik, amely a szállítórendszer tekintetében kizárólag gázátadó állomás bővítését vagy átalakítását igényli, akkor az a 10 éves fejlesztési tervben történő szerepeltetése nélkül is megvalósítható.

GET 83/A. §683 (1) Ha a rendszerüzemeltető a jóváhagyott fejlesztési tervben meghatározott ütemezés szerint a beruházásokat határidőre nem végzi el, a Hivatal – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – az indokolt fejlesztések elvégzésére, valamint új földgáztároló létrehozására pályázatot írhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot a Hivatal honlapján kell közzétenni, legalább 6 hónappal az ajánlattétel benyújtásának határidejét megelőzően.

(3) A rendszerüzemeltető köteles tűrni az (1) bekezdés szerinti pályázat eredményének megfelelő hálózatfejlesztési munkák elvégzését, és köteles a fejlesztővel együttműködni.

(4) A Hivatal a pályázat eredményétől függően a rendszerüzemeltetőt kötelezheti az alábbiak közül egy vagy több lehetőség elfogadására:

a) az érintett beruházás harmadik fél általi finanszírozása,

b) az érintett beruházás harmadik fél általi kivitelezése,

c) az érintett új eszközök általa történő megépítése,

d) a 119/A. § (3) bekezdése szerint kijelölt rendszerüzemeltető esetén az érintett új eszközök általa történő üzemeltetése.

(5) A szállítási rendszerirányító köteles biztosítani a beruházók számára a beruházás megvalósításához szükséges információkat, meghatározni az új eszközöknek az együttműködő földgázrendszerhez történő hozzákapcsolásának feltételeit és köteles mindent megtenni a beruházás megvalósításának megkönnyítése érdekében.

(6) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodásokhoz a Hivatal jóváhagyása szükséges.

Infrastruktúra-fejlesztés

Vhr. 95. §684 A Hivatal a GET 81. § (2)–(3) bekezdése szerinti adatbázis felépítését legalább 5 évente felülvizsgálja, amelynek során a szállítási rendszerirányító köteles a Hivatallal együttműködni.

Vhr. 96. §685 (1)686 A rendszerhasználó – azon rendszerüzemeltetők részére, amelyek rendszerére az általa ellátott felhasználók csatlakoznak – tájékoztató jelleggel minden évben legkésőbb április 30-ig megadja a felhasználók várható 10 éves kapacitásigényét az első 5 évre éves, azt követően 5 éves megosztásban.

(2) A rendszerüzemeltető évente az igénybejelentések alapján köteles elvégezni a rendszer technikai rendelkezésre állásának számításos ellenőrzését. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy a nyilvántartott szerződéses és nyilvántartásba vételt kezdeményező felhasználók ellátása legalább –12 °C-ig fenntartható legyen.

(3) A rendszerüzemeltető minden év augusztus 31-ig

a) elvégzi a GET 82. § (1) bekezdés szerinti kapacitás-felülvizsgálatot, és

b) a fejlesztési javaslatát a szállítási rendszerirányítónak megküldi.

(4) A fejlesztési javaslatnak tartalmaznia kell a kapacitásigény indokolását, az elvégzett érzékenységi vizsgálatokat, a javasolt fejlesztéseket és azok hatásait, valamint a becsült fejlesztési költségeket kiemelt figyelemmel a szigetüzemben működő rendszerekre.

(4a)687 A szállítási rendszerirányító a 10 éves fejlesztési tervben – a 98/C. § alapján megküldött együttműködési megállapodás, valamint a 98/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat felhasználásával – bemutatja a szállítóvezeték-létesítési engedéllyel érintett szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontjainak fejlesztését, valamint az emiatt szükséges, az együttműködő földgázrendszert érintő, egyéb fejlesztéseket is.

(4b)688 A rendszer-összekötési pont és összekapcsolási pont technikai kapacitása fejlesztésének mértékét a szállítási rendszerüzemeltető a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel közösen állapítja meg. A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők fejlesztési együttműködési megállapodása alapján szükséges szállítóvezetéki fejlesztéseket a 10 éves fejlesztési tervnek tartalmaznia kell.

(5) A szállítási rendszerirányító a GET 82. § (2) bekezdés szerinti összehangolt kapacitás-felülvizsgálat eredményét és a 10 éves fejlesztési tervet minden év december 31-ig küldi meg a Hivatalnak.

(5a)689 Új szállítóvezetéknek a meglévő szállítóvezetékhez történő kapcsolódása esetében az üzemeltetési határon kiépítésre kerülő technikai kapacitás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen a meglévő szállítóvezetékek – beleértve a Hivatalnak a (7) bekezdés szerint megküldött vagy a Hivatal által jóváhagyott fejlesztéseket is – együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel.

(6)690 A GET 82. § (5) bekezdése szerinti kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslat vagy mentességi kérelem az (5) bekezdés szerinti fejlesztési terv külön fejezetét képezi.

(7)691 A rendszerüzemeltető – a fejlesztési javaslat GET 82. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát megelőzően – jogosult a Hivatalt előzetesen tájékoztatni a 10 éves hálózatfejlesztési terv jóváhagyását követően felmerült vagy módosult fejlesztési igényről.

Vhr. 97. §692 (1) A Hivatal a GET 83. § (3) bekezdésében meghatározott 10 éves fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárásában a GET 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően figyelembe veszi

a) a hidraulikai illeszkedést,

b) a fejlesztési igény indokoltságát,

c) az egyes beruházásoknál a kapcsolódó rendszerüzemeltető véleményét,

d) az egyes fejlesztések esetében a teljes költségtartalmat,

e) a fejlesztés tarifarendszerbe illeszthetőségét, és

f) határkeresztező beruházások esetében az érintett országok hatóságainak véleményét.

(2) A GET 83. § (3) bekezdése szerint jóváhagyott 10 éves fejlesztési terv alapján a Hivatal kötelezettség vállaló nyilatkozat tételére szólítja fel a rendszerüzemeltetőket az első 3 évben megkezdeni szándékozott fejlesztéseik vállalására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a GET 83. § (4) bekezdése szerinti működési engedély módosítás benyújtásának vállalt határidejére, a munkálatok megkezdésének időpontjára, a részhatáridőkre és a véghatáridőre vonatkozó kötelezettséget. A Hivatal az engedélymódosítás során a nyilatkozatban vállalt határidőket kötelezettségként előírja.

(3) A Hivatal indokolt esetben jogosult

a) a 10 éves fejlesztési tervben előírt határidők és feltételek esetében hivatalból,

b) a nyilatkozatban vállalt, valamint az engedélyben előírt határidők és feltételek esetében az engedélyes kérelmére

a határidőket és feltételeket módosítani, amelyhez kikéri a szállítási rendszerirányító véleményét.

(4) Ha a Hivatal a GET 83/A. § (1) bekezdése szerint pályázatot ír ki, indokolt esetben eltérhet a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben, valamint az adott beruházást jóváhagyó működési engedélyt módosító határozatban foglalt feltételektől. A pályázati kiírásban meg kell határozni a tarifamegosztás szabályait.

(5) Ha a fejlesztési pályázat nyertese a rendszerüzemeltetővel a rendszerhasználati díj megosztásában nem állapodik meg, a Hivatal jogosult a megosztást meghatározni. A Hivatal az érintett rendszer költség felülvizsgálatakor – függetlenül a rendszerhasználati díj megosztásától – úgy jár el, mintha a rendszer egy rendszerüzemeltető tulajdona lenne.

(6)693 Ha a 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határidő nem tartható, a Hivatal kötelezésére a szállítási rendszerirányító köteles vizsgálni fizikai szűkület kezelési technika bevezetését, és szükség esetén azt az ÜKSZ-ben rögzíteni. Az ÜKSZ módosítását a Hivatal saját hatáskörben hivatalból elvégzi.

Vhr. 98. §694 (1) A GET 85. §-a szerinti új infrastruktúra és egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállító-vezeték működtetésének engedélyezése során a Hivatal az adott tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket – a mentességre és az egyablakos kapacitás értékesítésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – megfelelő eltérésekkel alkalmazza.

(2)695

Vhr. 98/A. §696 (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely a GET 85. § (1) bekezdése szerinti új infrastruktúrát kíván létrehozni, és az új infrastruktúra kapacitásait az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését megelőzően kívánja értékesíteni, az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését megelőzően előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást köteles lefolytatni.

(2) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége nem vonatkozik a GET 85. § (7) bekezdésében meghatározott beruházásokra.

(3)697 Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás során a kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés szabályait nem kell alkalmazni.

(4) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárásban megvásárolt kapacitások az új infrastruktúra üzemeltetése megkezdésének napjától lekötött kapacitásnak minősülnek, felhasználásukra, továbbértékesítésükre, elszámolásukra, a hozzáférésre és a rendszerhasználati díjak megfizetésére a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÜKSZ rendelkezései irányadók.

(5)698 Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás csak az eljárásra vonatkozó szabályzat Hivatalhoz történő benyújtását követően kezdhető meg, az eljárás lezárására a szabályzat Hivatal általi jóváhagyását követően kerülhet sor. A szabályzatot a Hivatal elsősorban a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hozzá kapcsolódó európai uniós előírásokban foglaltak alapján hagyja jóvá.

(6) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást a Hivatal által jóváhagyott szabályzat és a jóváhagyó határozatban előírtak alapján kell lefolytatni.

(7) A Hivatal jogosult az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárással összefüggésben az infrastruktúra fejlesztőjétől – az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – adatokat, információkat kérni. A Hivatal az eljárás átláthatósága érdekében az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével meghatározhatja a közzétételre kerülő adatok körét.

Szállítóvezeték-létesítés699

Vhr. 98/B. §700 (1) Szállítóvezeték-létesítésre vagy -fejlesztésre a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye alapján, a szállítóvezeték-létesítő a szállítóvezeték-létesítési engedélye alapján jogosult.

(2) A szállítóvezeték-létesítési engedély szállítóvezeték üzemeltetésére – ide nem értve a próbaüzemet – nem jogosít.

(3) Azonos műszaki tartalommal bíró, létesítendő szállítóvezeték kizárólag egy engedélyben szerepelhet.

(4) A szállítóvezeték-létesítő a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A szállítóvezeték-létesítő próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

98/C. §701 (1) Azon szállítási rendszerüzemeltető, amely rendszerére a szállítóvezeték-létesítő által létesítendő szállítóvezeték csatlakozik (a továbbiakban: kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető) és a szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a létesítésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötni. Az együttműködési megállapodás a Hivatal által kiadott szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésének napján lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza

a) a kapcsolódáshoz szükséges műszaki adatokat,

b) a kapcsolódással rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,

c) a próbaüzemre vonatkozóan

ca) a rendszer-összekötési vonatkozó kapacitásallokációs eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,

cb) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, a rendszer-összekötési vagy összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,

cc) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá

cd) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.

(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére mindazon adatokat megküldeni, amelyek az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez szükségesek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető haladéktalanul megküldi a szállítási rendszerirányító részére.

(5) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető – az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján – megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték-létesítés milyen fejlesztéseket igényel az általa üzemeltetett rendszer tekintetében, és annak eredményét – az együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül – megküldi a szállítási rendszerirányító, valamint a Hivatal részére.

(6) A szállítási rendszerirányító az (5) bekezdés szerinti megkeresés alapján megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték létesítése érinti-e a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet. A szállítási rendszerirányító a vizsgálat eredménye alapján – az (5) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételét követő 60 napon belül – nyilatkozik a Hivatal felé arról, hogy a létesítés a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet

a) érinti, és bemutatja a létesítés miatt felmerült vagy módosult fejlesztési igényeket, vagy

b) nem érinti.

(7) A Hivatal az (5) és a (6) bekezdés alapján megküldött adatokat a kérelem elbírálása során figyelembe veszi.

98/D. §702 (1) Szállítóvezeték-létesítési engedélyt olyan Magyarországon bejegyzett részvénytársaság kaphat, amelynek alaptőkéje legalább 2 milliárd forint, és amely megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.

(2) Szállítóvezeték-létesítési engedély kizárólag olyan szállítóvezeték létesítésére adható ki,

a) amelynek megépítéséről nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy

b) amelynek megépítésével összefüggő közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeket a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény szerint kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez a 126. § (1) bekezdés a) és c)–f) pontjában, valamint az 5. számú melléklet I. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(4) A szállítóvezeték-létesítési engedély kiadásának feltétele a 98/C. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás Hivatal részére történő benyújtása.

(5) A szállítóvezeték-létesítési engedély a beruházás ütemtervének figyelembe vételével megállapított, legfeljebb hét év határozott időtartamra szól. Az engedély kérelemre egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett időtartam legfeljebb felével meghosszabbítható.

(6) A szállítóvezeték-létesítési engedélyben meg kell határozni a létesítendő szállítóvezeték és a már üzemelő, kapcsolódó szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontját, továbbá meg lehet határozni az engedélyköteles tevékenység végzésének részletes feltételeit.

(7) A Hivatal az engedélyt visszavonja, ha a létesítési engedély alapján az engedélyes – az engedélyesnek felróható ok miatt – a szállítóvezetékre vonatkozó építési engedélykérelmét a szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésétől számított három éven belül nem nyújtotta be a bányafelügyeletnek.

GET 84. §703 (1) A felhasználó földgázellátás iránti igényének kielégítése érdekében a Hivatal előzetes hozzájárulásával célvezeték létesíthető. A Hivatal a célvezeték létesítéséhez előzetes hozzájárulást adhat, ha nincs szabad vásárolható kapacitás az együttműködő földgázrendszeren, és a felhasználó eleget tesz a külön jogszabályban előírt feltételeknek, valamint a célvezeték létesítése és üzemben tartása rendszerszinten gazdaságosabb megoldást jelent, mint a szállító- vagy az elosztóvezetékek fejlesztése.

(2) Az együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó célvezeték üzemeltetője köteles betartani az együttműködő földgázrendszer földgázellátási zavara vagy válsághelyzet esetén az ezen események kezelésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokat és utasításokat.

(3)704 A célvezeték üzemeltetőjének a célvezetékhez kapcsolódó szállító- vagy elosztóvezetékre vonatkozóan együttműködési szabályokat kell kialakítania.

(4)705 A célvezeték kezdőpontja a napi gázforgalmazás szempontjából felhasználási helynek minősül.

Célvezeték

Vhr. 99. §706 (1)707 A felhasználó vagy a polgári jog általános szabályai szerint meghatalmazott képviselője írásbeli megkeresésére a szállítási rendszerüzemeltető, illetve a földgázelosztó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a felhasználó

a) földgázzal ellátott-e,

b) korábban kiépült-e az ellátását lehetővé tevő szállító- vagy elosztóvezeték, és

c)708 annak létrehozására vonatkozó csatlakozási megállapodással, vagy a felhasználóhoz már kiépített felhasználási helyre a felhasználói igényeknek megfelelő szabad kapacitással az érintett engedélyes rendelkezik-e.

(2)709 Ha az érintett engedélyes akként nyilatkozik, hogy a felhasználó nem ellátott, nem épült ki az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezeték és az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodással vagy szabad kapacitással nem rendelkezik, köteles a csatlakozási pont megjelölése mellett kapacitásnyilatkozatot kiadni, amelyben kijelenti, hogy a célvezeték kezdő pontjáig az igényelt kapacitás az együttműködő rendszeren rendelkezésre áll.

(3)710 Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az (1) bekezdésben foglalt megkeresésre úgy nyilatkozik, hogy a megfelelő szállítói, illetve elosztói kapacitás már rendelkezésére áll, a nyilatkozat kiadásával egyidejűleg a felhasználónak vagy megbízottjának köteles azt igazolni, egyidejűleg bemutatni a kapacitás igénybevételével kapcsolatos, a felhasználó által fizetendő díjakat, költségeket is.

(4) A célvezetéknek szállító- vagy elosztóvezetékre történő rácsatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás szükséges és igazolt költségét.

(5) Az érintett engedélyes köteles az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat a felhasználónak vagy a megbízásából eljáró beruházónak az (1) bekezdés szerinti megkeresésére a kézhezvételtől számított 30 napon belül kiadni. Ha a földgázigény-bejelentés nem tartalmaz elegendő információt az (1) és (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozat, illetve igazolás megadásához, úgy az engedélyes a hiányzó adatokat bekéri a felhasználótól. A hiánypótlás időtartamával az engedélyes nyilatkozat, illetve igazolás kiadási határideje meghosszabbodik.

(6) Ha az engedélyes az (5) bekezdés szerinti megkeresésre nem válaszol vagy az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat az előírt tartalommal határidőben nem adja ki, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. Az engedélyes nyilatkozata hiányában a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes nem rendelkezik szabad kapacitással. Az így engedélyezett célvezeték esetén, az ebből származó, az engedélyesnél keletkező pénzügyi és jogkövetkezmények az engedélyest terhelik.

(7)711 A felhasználó vagy képviselője az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, valamint a célvezeték részletes műszaki leírását a létesítéshez szükséges előzetes hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként köteles a Hivatalhoz benyújtani.

(8) A Hivatal a kérelem elbírálásakor köteles a célvezeték létesítésének a rendszerszintű költségekre kifejtett hatását a rendszerüzemeltetők korábbi fejlesztéseinek alapjául szolgáló igényfelmérések, továbbá fejlesztési tervek figyelembevételével megállapítani.

(9) A célvezeték műszaki üzemeltetési jogáról a bányafelügyelet az engedélyezési eljárása során dönt.

(10) Meglévő vezeték célvezetékké történő minősítéséhez a Hivatal előzetes hozzájárulást adhat ki, azonban ezen határozata nem mentesíti a kérelmezőt a műszaki-biztonsági engedélyeztetés lefolytatása alól.

GET 85. §712 (1)713 Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztező földgázvezetéket, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményt vagy földgáztárolót (a továbbiakban: új infrastruktúra) kíván létrehozni, vagy az új infrastruktúra kapacitását egyablakos rendszerben kívánja értékesíteni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan – határozott időre – az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek, továbbá a – 120. § kivételével az e törvény XIII. fejezete szerinti – szétválasztási követelmények teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet a következő feltételek mellett:

a) az új infrastruktúra a földgázellátásban kialakuló versenyt és a földgázellátás biztonságát, valamint az együttműködő földgázrendszer hatékony működését növeli,

b) az új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos pénzügyi-gazdasági kockázatok olyan mértékűek, hogy a beruházás a mentesség biztosítása nélkül nem valósulna meg,

c) az új infrastruktúra tulajdonosa olyan gazdálkodó szervezet, amely nem rendelkezik azon hálózatok működtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyhez az új infrastruktúra kapcsolódik,

d) az új infrastruktúra igénybevétele díj ellenében történik,

e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre és az együttműködő földgázrendszer hatékony működésére, vagy annak a szállítóvezetéknek, illetve a tárolónak a hatékony működésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik.

(2) A Hivatal a kérelmet megvizsgálja, és új határkeresztező szállítóvezeték létesítése esetén konzultál az érintett ország(ok) energetikai szabályozó hatóságaival. A Hivatal eljárása során az (1) bekezdésben foglaltakon túl a következő szempontokat veszi figyelembe:

a) a mentesség megadásának hatása a földgáz árakra,

b) a mentességet indokló pénzügyi információk megalapozottsága,

c) a mentesség megadásának várható hatása a versenyre, és a földgázpiac hatékonyságának növekedésére,

d) a mentesség megadásának hatása a földgázellátás forrásainak bővítésére.

(3)714 A mentesség iránti kérelemhez csatolni kell mindazon adatokat és elemzéseket, amelyek a kérelmet – az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott szempontok figyelembevételével – megalapozzák.

(4)715 A Hivatal a mentesség megadásáról vagy elutasításáról határozatot hoz, amelyet – az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes információval együtt haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak. Ha az Európai Bizottság a mentesség megadása feltételeinek módosítását kéri, vagy azzal nem ért egyet, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és módosítja határozatát.

(5) Ha a Hivatal a mentesség megadását indokoltnak tartja, a (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:

a) azokat az indokokat, amelyek alapján a Hivatal megalapozottnak tartja a mentesség megadását, beleértve a mentességet igazoló pénzügyi információkat,

b) elemzést arról, hogy a mentesség megadása milyen hatást gyakorol a versenyre és a földgáz belső piacának hatékony működésére,

c) részletes indoklást a mentesség javasolt időtartamára és arra vonatkozóan, hogy a mentesség az új infrastruktúra mely részeire terjedjen ki,

d) az új infrastruktúra létesítésével érintett országok hatóságaival folytatott konzultáció eredményének bemutatását,

e) elemzést az új infrastruktúrának az együttműködő földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bővítésére gyakorolt hatásáról,

f) az új infrastruktúrához való hozzáférési és kapacitásallokációs szabályokat.

(6)716 Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra az értesítés kézhezvételétől számított 2 hónapon belül észrevételt nem tesz, további kiegészítő információt nem kér, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti. Ha az Európai Bizottság kiegészítő információt kér, az eljárási határidő 2 hónappal meghosszabbodik.

(7) A meglévő szállítóvezeték kapacitásbővítései, illetve a meglévő szállítóvezeték és tároló azon fejlesztései esetén, amelyek lehetővé teszik a földgázellátási források kiterjesztését, az új infrastruktúra-fejlesztésre és a mentességre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

(8)717 A mentességet kapott szállítóvezetékek és a földgáztárolók eszközértéke a mentesség időtartama alatt a rendszerhasználati díjak megállapításakor – a (6) bekezdés szerinti határozatra tekintettel – nem vehető figyelembe.

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése

GET 86. §718 (1) A rendszerüzemeltető – a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók együttműködése és az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekében – köteles az általa üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló biztonságos, hatékony, zavartalan működtetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, üzemeltetéséről a Hivatal által megállapított üzembiztonsági és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével gondoskodni, a tevékenységét átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének betartása mellett végezni. Az engedélyesek tevékenységére és a kapacitáslekötésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

(2)719 Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a rendszerüzemeltetők kötelesek egymással és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni. Az együttműködés részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály határozza meg.

(3) A földgáz szagosítására vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza.

GET 87. §720 (1)721 A rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítő eszköz útján, megfelelő időben biztosítja az együttműködő földgázrendszer egyensúlyáért felelős engedélyesek részére az együttműködő földgázrendszer irányításához szükséges megbízható adatokat.

(2) Az adatforgalmi és informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a rendszerüzemeltető tevékenységeire vonatkozó információk általános és személyre szabott – a 125. §-nak megfelelő – közzétételére, az engedélyesek és rendszerhasználók előírt adatszolgáltatásainak fogadására, továbbá a rendszerhasználókkal való szerződéskötésre.

(3) Az adatforgalmi és informatikai rendszerek együttműködtethetőségéhez szükséges követelményeket az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban kell meghatározni.

(4) A rendszerüzemeltető köteles az adatforgalmi és informatikai rendszert folyamatosan működtetni.

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése

Vhr. 100. §722 A rendszerüzemeltető az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési és szolgáltatási területén folyamatosan gyakorolni a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek:

a) szállítási rendszerirányító esetében:

aa) a GET által meghatározott, az együttműködő földgázrendszerre kiterjedő irányítási és koordinációs feladatok ellátása,

ab)723

ac) a földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetére előírt tevékenység,

b) szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetében:

ba) a mérő és adatátviteli eszközök üzemeltetése, felügyelete,

bb) a karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítása,

bc) műszaki irányító szolgálat működtetése,

bd) az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások tervezése és végzése, valamint az igénybevételhez kapcsolódó elszámolás,

be) az üzemvitel, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes működési tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogok és kötelezettségek, valamint

bf)724 az egyensúlyozó platformon, a kereskedési platformon, a kapacitáslekötési platformon, valamint a szervezett földgázpiacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés,

bg)725 az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szervezetekben.

Rendszerüzemeltetők együttműködése

Vhr. 101. §726 Az együttműködő földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett betáplálási-kiadási pontjára, valamint összekapcsolási pontjára vonatkozóan

a) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a földgázelosztóval,

b)727 a szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy a földgázelosztónak a földgáztárolói engedélyessel,

c) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a határon túli rendszerüzemeltetőkkel,

d)728 a szállítási rendszerüzemeltetőnek, a földgáztárolói engedélyesnek, a földgázelosztónak a földgáztermelővel,

e) a földgázelosztónak más elosztóval,

f) a szállítási rendszerüzemeltetőnek más szállítási rendszerüzemeltetővel,

g) a telephelyi engedélyesnek a szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval

megkötött együttműködési megállapodással kell rendelkeznie az ÜKSZ-ben meghatározott tevékenységekre, így különösen az érintett pont közös használatára, kapcsolódási pontok technikai- és szabad kapacitásainak meghatározására, a kötelezettségek és felelősségek rögzítésére, adatszolgáltatásra, az elszámolások és a vitás kérdések rendezésére.

Vhr. 102. §729 (1) Ha a felhasználók ellátása több egymáshoz kapcsolódó elosztóvezetéken keresztül történik, az elosztási szerződés megkötésére a felhasználóval közvetlen műszaki kapcsolatban álló földgázelosztó köteles.

(2) A kapcsolódó elosztóvezetékeket üzemeltető földgázelosztók kötelesek együttműködési megállapodásban rögzíteni:

a) a fejlesztési, felújítási és karbantartási tevékenységgel kapcsolatban az egyes felek kötelezettségeit és a szükséges egyeztetések módját,

b) a külön jogszabályban meghatározott elosztási díj felosztásának szabályait,

c) a csatlakozással kapcsolatos eljárásokat és kötelezettségeket,

d) üzemzavar elhárítás szabályait,

e) a hálózati veszteség megosztását,

f) az üzemzavar, korlátozás, válsághelyzet során követendő eljárásokat,

g) a napi gázforgalmazás irányításához, az elszámoláshoz szükséges eljárásokat, adatszolgáltatásokat.

(3) A rendszerüzemeltetői engedélyesek a kapcsolódó vezetékek üzemeltetőivel együttműködési megállapodást kötelesek kötni, melyben rögzíteniük kell:

a) a mérésre és elszámolásra,

b) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre és adatszolgáltatásra,

c) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

d) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

e) a földgázrendszerek kapcsolódási pontjainál a normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket.

(3a)730 Több szállítási rendszerüzemeltető esetén az együttműködési megállapodás a (3) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza

a) a rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,

b) a 92/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,

c) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, az összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,

d) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá

e) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket is.

(4)731 A (2)–(3a) bekezdés alapján érintett engedélyesek az együttműködési megállapodások megkötéséért egyetemlegesen felelősek.

A földgáz szagosítása

Vhr. 103. §732 (1)733 Az elosztóvezetékbe – beleértve a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó esetében a felhasználót ellátó vezetéket is – kizárólag szagosított földgáz táplálható be.

(2)734 A földgáz szagosításáról – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – a szállítási rendszerüzemeltető gondoskodik.

(3)735 Ha az elosztóvezetékre csatlakozó földgáztermelő az elosztóvezetékbe földgázt táplál be, a betáplált földgáz szagosításáról a szállítási rendszerüzemeltetővel megállapodást köt, vagy a szagosításról maga köteles gondoskodni.

(4) Ha a földgáztermelő szagosított földgázt táplál be a rendszerbe, az általa végzett szagosításért jogosult érvényesíteni a külön rendeletben meghatározott díjtételeket.

(5)736 Az összekapcsolási ponton a földgáz – a szállítási rendszerüzemeltetők eltérő megállapodása hiányában – szagosítás nélkül kerül átadásra.

Informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése

Vhr. 104. §737 (1)738 A rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban (online)

a) biztosítsa a felhasználók vásárolt kapacitásainak, a rendszerhasználók lekötött kapacitásának nyilvántartását, a szállítási rendszerüzemeltető esetében a kapacitások lekötésének folyamatát,

b) lehetővé tegye a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő rendszerhasználati szerződések elektronikus úton történő megkötését,

c) biztosítsa a másodlagos kapacitáskereskedelmet,

d) fogadja az ÜKSZ szerinti nominálásokat,

e) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók a gáznapon a szállítási rendszerüzemeltetőtől a Hivatal elnökének rendeletében és az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és időpontokban információt kapjanak a földgázforgalmukról,

f) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók elszámolása az egyensúlyozó és a kereskedési platformon az ÜKSZ-ben lefektetett időpontokban megtörténjen,

g) lehetővé tegye a kapacitás túllépések dokumentálását,

h) folyamatos kapcsolatot biztosítson az érintett rendszerüzemeltetőkkel.

(2)739 A rendszerüzemeltető informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie továbbá a gáznapiforgalom rendszerhasználók részére történő, az ÜKSZ szerinti tényleges felosztásához kapcsolódó informatikai feladatok lebonyolítására. A rendszer kialakításánál figyelemmel kell lenni a felhasználói profilok ÜKSZ szerinti változásának folyamatos kezelésére.

(3)740 A szállítási rendszerirányító – a rendszerüzemeltetőkkel együttműködve – az ÜKSZ-ben meghatározott módon köteles meghatározni, felülvizsgálni és nyilvánossá tenni az együttműködő informatikai rendszerrel szemben elvárt

a) műszaki paramétereket,

b) szoftverigényt,

c) az adatforgalom biztonsági követelményeit.

(4) Az informatikai elvárásokat a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók kötelesek az ÜKSZ-ben előírt módon biztosítani.

Vhr. 105. §741 (1)742 A rendszerüzemeltető köteles minden a biztonsági rendszerét ért olyan támadást a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek és a szállítási rendszerirányítónak jelenteni, amely kihatással lehet a csatlakozó informatikai rendszerek együttműködésére. Amíg ez igazoltan fennáll és a csatlakozó rendszerek működését veszélyezteti, a rendszerüzemeltető jogosult korlátozni az informatikai rendszer hozzáférési jogosultságát. A szállítási rendszerirányító jogosult az adatforgalom biztonsági követelményeinek ÜKSZ-ben történő változtatására, amelyhez köteles a rendszerüzemeltetők észrevételeit figyelembe venni.

(2)743 Az együttműködő informatikai rendszer működését befolyásoló támadás esetén a szállítási rendszerirányító jogosult felszólítani a támadás kiindulópontjaként valószínűsített rendszer üzemeltetőjét a biztonsági rendszerének felülvizsgálatára és a támadás lehetőségének kiküszöbölésére.

(3)744 Ha a rendszerüzemeltető intézkedése elmarad vagy nem elégséges a szállítási rendszerirányító köteles a Hivatalnál eljárást kezdeményezni az együttműködő informatikai rendszer biztonságának fenntartása érdekében, megjelölve az érintett rendszerüzemeltetőt, illetve rendszerhasználót és a veszély mértékét.

(4) A Hivatal köteles azonnal eljárást indítani az informatikai biztonság folyamatossága érdekében. A Hivatal jogosult az informatikai rendszert ért támadások kivizsgálásába más hatóságokat bevonni.

Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses feltételei

Vhr. 106. §745 (1) A rendszerüzemeltető – a tulajdonában nem lévő eszközhányad tekintetében – a tulajdonossal történő üzemeltetési szerződés megkötését követően gyakorolhatja engedélyesi tevékenységét.

(2) A szállító- és az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő eszközök működtetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, és ha nem rendelkezik a működtetéshez szükséges engedéllyel, köteles a rendszerüzemeltetővel üzemeltetési szerződést kötni. Az engedélyes és a tulajdonos az üzemeltetési szerződés megkötése, teljesítése és módosítása során köteles együttműködni. Az engedélyes és a tulajdonos egyetemlegesen felelős az üzemeltetési szerződés megkötéséért.

(3) Az üzemeltetési szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az üzemeltetett vezetékek és a működési terület leírását,

b) az üzemeltetésre, karbantartásra, felújításra vonatkozó rendelkezéseket,

c) az üzemzavar, a korlátozás és a válsághelyzet esetén követendő előírásokat,

d) az üzemeltetéshez szükséges jogokra (szolgalom, vezeték-, bérleti, használati jog) vonatkozó rendelkezéseket, amely tartalmazza ezen jogok megszerzésének, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének és ellentételezésének szabályait,

e) az üzemeltetett földgázrendszer vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

f) új felhasználói igények esetén a csatlakozás, az üzemeltetett rendszer fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat, különösen a fejlesztés, bővítés, bekapcsolás részletes műszaki és pénzügyi feltételeit, a tulajdonjog és költség megosztásra vonatkozó szabályokat, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi, illetve az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket,

g) a mérő és nyomásszabályozó tulajdonjogának rendezését,

h) rendszerhasználati és csatlakozási díj megosztására, valamint fizetési feltételekre, elszámolásra és az ehhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat.

(4) Ha az üzemeltetési szerződésben a felek másként nem állapodtak meg a rendszer fejlesztése minden esetben a tulajdonos kötelessége. Ennek elmaradása esetén a Hivatal a GET 119. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése és üzemben tartása

GET 88. §746 (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.

(2)747 A csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint be kell jelenteni a területi műszaki biztonsági hatósághoz. A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A bejelentés alapján műszaki biztonsági hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki a jogosult számára. A jogosultságot a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell.

(3)748 A bejelentett és jogosult gázszerelőkről és gázkészülék-javítókról (a továbbiakban: gázszerelő) a műszaki biztonsági hatóság által vezetett nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a gázszerelő nevét, születésének helyét és időpontját, a gázszerelő képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenységek meghatározását, valamint az igazolvány számát.

(3a)749 A műszaki biztonsági hatóság törli a gázszerelőt a nyilvántartásból, ha a gázszerelő megsértette a gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat és ezt a műszaki-biztonsági hatóság megállapította.

(4) A nyilvántartást vezető hatóság a gázszerelők jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a gázszerelő nevét és igazolvány számát. A gázszerelő hozzájárulása esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelő értesítési címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus postacíme.

(5) A gázszerelő a nyilvántartásból törlésre kerül, ha a tevékenysége megszűnt, ha nem tesz eleget a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, illetve a gázszerelő ezt kéri.

GET 89. §750 (1)751 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét – a kivitelezés megkezdése előtt – műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 8 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. A felülvizsgálat díjmentes.

(2)752 Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

(2a)753 A 67. § (1) bekezdése szerinti – a szállító-, illetve az elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti – igény bejelentése esetén az igénybejelentő jogosult a Hivatal eljárását kezdeményezni a 67. § (3) bekezdése szerinti elutasítás közlésétől számított 30 napon belül, vagy ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az igénybejelentéstől számított 8 munkanapon belül nem nyilatkozik a csatlakozás iránti igényről, a mulasztás napjától számított 30 napon belül.

(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

(4)754 A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről a földgázelosztó köteles gondoskodni. A gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológia üzembe helyezésére a készülék gyártója vagy a gyártó feljogosított megbízottja is jogosult. A földgázelosztó a gázkészülék üzembe helyezése nélkül is köteles a fogyasztói vezeték üzembe helyezését elvégezni, ha a berendezés a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelel. A gázfogyasztó készülék nem helyezhető üzembe, ha nem felel meg a forgalmazására vonatkozó követelményeknek, megfelelőségértékelése nem a jogszabályban meghatározott módon történt meg, továbbá ha az üzemelés helye nem felel meg a használatba vétel műszaki-biztonsági követelményeinek.

(5) Az üzembe helyező az üzembe helyezés alkalmával köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szakszerű használatát, a gázmérő állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni.

(6)755 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.

(6a)756 A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincsen helye.

(6b)757 A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság az eljárása során, a műszaki-biztonsági felülvizsgálat szakszerűségének és a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapítására, az eljáró hatóságot irányító területi szerv által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő szakértőt, vagy ha nem áll rendelkezésre elegendő szakértő, igazságügyi szakértőt rendel ki.

(6c)758 Nem rendelhető ki szakértőként az, aki a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság eljárásával érintett felhasználási helyen, az e törvény szerinti gáz csatlakozóvezeték- és felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet végzett a kirendelést megelőző 3 éven belül.

(6d)759 A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:

a) a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a hatóság részére benyújtja,

b)760 a gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosultak nyilvántartásában szerepel,

c) az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

d) a b)–c) pont szerinti feltételek meglétét igazolja.

(6e)761 A hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás tartalmazza a szakértő nevét, születésének helyét és időpontját, a szakértő képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenység meghatározását. A nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(6f)762 A nyilvántartást vezető hatóság a szakértők jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a szakértő nevét, és hozzájárulása esetén értesítési címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus postacímét.

(6g)763 A nyilvántartást vezető hatóság a szakértőt a nyilvántartásból törli, ha

a) ezt a szakértő kéri, vagy

b) a 88. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásból a gázszerelő törlésre kerül.

(7)764 A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.

(7a)765 A (7) bekezdés szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem minősül a földgázelosztó e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének.

(8)766

Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása

GET 90. §767 Az idegen ingatlan tulajdon- és használati jogának korlátozására, valamint az ezért járó kártalanításra, továbbá a szállító-, elosztó- és célvezetékek, illetve tárolók biztonsági övezetére a Bt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

VII. Fejezet

RENDSZEREGYENSÚLY, FÖLDGÁZELLÁTÁSI ZAVAR, VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS

Egyensúlytartás

GET 91. §768 (1)769 A szállítóvezetéken a hidraulikai egyensúlyt a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja. A rendszerhasználó napi kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezett, ennek keretében a rendszerhasználó köteles az egy adott gáznapon a szállítóvezetékből vételezett gázmennyiséget ugyanezen a gáznapon betáplálni a szállítóvezetékbe az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint.

(1a)770 A kereskedelmi egyensúly 312/2014/EU bizottsági rendeletben, e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben, valamint Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon történő helyreállításának elmulasztása esetén a rendszerhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a mulasztása következtében az egyensúlyi eltérés miatt felmerültek.

(2)771 A szállítási rendszerüzemeltető felelős az általa üzemeltetett szállítóvezetéknek, a földgázelosztó pedig az elosztóvezetéknek a napon belüli hidraulikai egyensúlyáért.

(3)772 A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly biztosításához saját egyensúlyozó eszközöket, a kereskedési platformról, az egyensúlyozó platformról és a szervezett földgázpiacról beszerzett vagy ott értékesített földgázmennyiségeket, továbbá más, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott, átlátható módon beszerzett rendszeregyensúlyozási szolgáltatásokat vehet igénybe, valamint újranominálással vagy korlátozással élhet az egyensúly fenntartásához szükséges mértékig.

(4)773 Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a szállítási rendszerirányító, a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók folyamatosan együttműködnek.

(5) Az egyensúlytartásra alkalmazott szabályoknak meg kell felelniük az objektivitás, átláthatóság és megkülönböztetés-mentesség elvének.

GET 91/A. §774 (1) A szállítási rendszerüzemeltető vagy a szervezett földgázpiaci engedélyes kereskedési platformot működtethet a Hivatal által jóváhagyott kereskedési platform szabályzat szerint.

(2) A kereskedési platformon az ügyletek pénzügyi elszámolását törvényben meghatározott, a kereskedési platformot működtető által kiírt pályázaton nyertes központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet végzi.

(3) A kereskedési platformon ügyletet kizárólag a kereskedési platformon tagsággal rendelkezők köthetnek. A kereskedési platform tagja lehet

a) a földgázkereskedő,

b) a saját jogon eljáró felhasználó,

c) a földgáztermelő,

d) a szállítási rendszerüzemeltető,

e) a földgáztárolói engedélyes,

f) a földgázelosztó,

g) az együttműködő földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó, külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltető,

h)–i)775

ha megfelel a kereskedési platform szabályzatában meghatározott követelményeknek.

(4) Az adatforgalmi és informatikai rendszert az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel. A működés feltételeit, valamint az adásvételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a kereskedési platform szabályzata tartalmazza. A kereskedési platformot működtető köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A kereskedési platformi tevékenységnek a piaci szereplők számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell lennie, továbbá elő kell segítenie a napi egyensúlyozási feladatok hatékony végrehajtását.

(5) A kereskedési platformhoz történő hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplő a szállítási rendszerüzemeltetővel, az ügyletek pénzügyi elszámolására központi szerződő féllel vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szerződést köt. A piaci szereplők közötti adásvétel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közbeiktatásával, az eladó és a vevő közötti anonimitás elve alapján, szabványosított ügyletek formájában történik.

(6)776 A szállítási rendszerüzemeltető és a szervezett földgázpiaci engedélyes köteles együttműködni a kereskedési platform működtetése érdekében.

(7) A kereskedési platformot működtető köteles a napi gázforgalmazásra, azon belül az egyensúlyozásra vonatkozó európai uniós előírások változása esetén megfelelően módosítani a kereskedési platform informatikai, működési feltételeit és szabályzatát.

(8) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén a szállítási rendszerüzemeltető javaslatot tesz a Hivatalnak a kereskedési platformon, valamint a szervezett piacon történő kereskedés felfüggesztésére.

(9)777 A kereskedési platformot működtető köteles biztosítani a rendszerhasználók számára a kereskedelmi egyensúlytalanságuk feloldására irányuló gáznapon belüli földgáz kereskedelemnek a lehetőségét a 312/2014/EU bizottsági rendelet és a kereskedési platform szabályzata szerint.

(10) A 312/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott egyensúlyozó platformra a (2)–(9) bekezdésben foglalt előírásokat megfelelően kell alkalmazni.

(11) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett egyensúlyozó platform működtetésének díját a szállítási rendszerhasználati díj tartalmazza.

GET 92. §778 (1) A rendszerhasználó köteles a gáznapi földgázforgalmának biztosítása érdekében az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően nominálni és újranominálni.

(2) A földgáztárolói engedélyes vonatkozásában a gáznapon belüli újranominálás az üzletszabályzatában meghatározott technikai kapacitáskorlátok figyelembevételével, a gáznap hátralévő időszakára vonatkozóan egyenletesen történhet.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles az Üzemi és Kereskedelemi Szabályzatban meghatározott módon meghatározni az egyes rendszerhasználók egyensúlyi pozícióját és erről őket tájékoztatni. Ha az egyensúlyi pozícióról, valamint ennek napon belüli meghatározásához szükséges gázfelhasználási és gázforgalmazási adatokról a rendszerhasználó nem kap tájékoztatást vagy hibás tájékoztatást kap, az ezt okozó rendszerüzemeltető köteles megtéríteni a rendszerhasználónak az ebből származó igazolt kárát.

(4)779 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a felhasználási helyre rendszerhasználati szerződéssel rendelkező rendszerhasználó részére a távadatátvitelre alkalmas berendezéssel ellátott fogyasztásmérő berendezésből származó, órai mért és az adott gáznap kezdetétől göngyölített gázmennyiségre vonatkozó adatokat a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban – az Üzemi és Kereskedelemi Szabályzatban előírtak szerint – díjmentesen megküldeni.

GET 93. §780 (1)781 A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási feladatai a következők:

a) a rendszeregyensúly megtervezése,

b) a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében, a napi operatív beavatkozások végrehajtása, valamint a felhasznált egyensúlyozó földgáz mennyiségi elszámolása és az egyensúlyozási pótdíjak meghatározása,

c) a szállítóvezetékek forrás és felhasználói oldali kapcsolatainak irányítása és koordinálása,

d)782 földgázellátási válsághelyzet esetén a Kormány és a miniszter által elrendelt fogyasztást érintő intézkedések végrehajtása,

e)783 a 312/2014/EU bizottsági rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatás a rendszerhasználók részére.

(2)784

GET 94. §785 (1) A földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes egyensúlyozási feladatai a következők:

a) az operatív beavatkozások saját rendszerükön történő végrehajtása, valamint a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban adatszolgáltatás a szállítási rendszerüzemeltető számára a rendszerhasználók tényleges egyensúlyi pozícióinak meghatározásához rendszerhasználókra összesítetten a gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a földgáztároló betáplálási és kiadási pontjára vonatkozóan,

b) földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító által elrendelt, fogyasztást érintő intézkedések végrehajtása,

c) a 312/2014/EU bizottsági rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatás az egyes rendszerhasználók és szállítási rendszerüzemeltető részére,

d) a csatlakozó rendszerüzemeltetők tájékoztatása az egyensúlyt befolyásoló körülményekről.

(2) A földgázelosztó azon felhasználási helyek esetében, ahol a fogyasztásmérő berendezés nem rendelkezik távadatátvitelre alkalmas berendezéssel, köteles a rendszerhasználó részére és rendszerhasználónként a szállítási rendszerüzemeltető részére gázátadó állomásokra vonatkozóan a 312/2014/EU bizottsági rendelet figyelembevételével az Üzemi és Kereskedelemi Szabályzatban előírtak szerint meghatározott, az egyensúlytartáshoz szükséges gázmennyiségi adatokat a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban díjmentesen eljuttatni.

GET 95. §786 Az egyensúlytartás részletes szabályait, különösen a nominálást, újranominálást, az együttműködést, az adatszolgáltatást, az egyensúlyozás eszközeit, az operatív beavatkozással kapcsolatos szabályokat, a mérést, az elszámolást, valamint az egyensúlytartással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

Egyensúlytartás

Vhr. 107. §787 (1) A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly fenntartása érdekében jogosult a kiegyensúlyozási szolgáltatásokat igénybe venni a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint. A kiegyensúlyozási szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének részletes szabályait a Hivatal rendelete és az ÜKSZ tartalmazza.

(2)788 A GET 95. §-ában meghatározott feladatokat minden rendszerüzemeltetőnek 0 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 25 °C égési referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 25/0 °C-os égéshő alapú energia), kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni az együttműködő földgázrendszer valamennyi betáplálási-kiadási és összekapcsolási pontja vonatkozásában.

(3)789 A GET 95. §-ában meghatározott, a földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 25/0 °C égéshő alapú energiában kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.

(4)790 A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni, és az érintett rendszerhasználó és felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia). A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik.

Vhr. 108. §791 (1) A szállítási rendszerüzemeltető a saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközöket beszerzési áron köteles elszámolni a rendszerhasználókkal szemben. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott kiegyensúlyozási pótdíjat jogosult felszámítani az ÜKSZ-ben meghatározott toleranciasávot meghaladó egyensúlyi eltérés teljes mennyiségére azon rendszerhasználónak, aki kereskedési platform vagy egyensúlyozó platform tagsággal nem rendelkezik és kereskedelmi egyensúlytalanságba esik.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető a kiegyensúlyozási pótdíjat átláthatóan, az egyensúlyi eltérésekhez hozzárendelve köteles nyilvántartani.

(4) A platform működtetője köteles a rendszerhasználó részére biztosítani a kereskedési platformra vagy az egyensúlyozó platformra történő csatlakozás lehetőségét a kereskedési platform szabályzata vagy az egyensúlyozó platform szabályzata szerint. A kereskedési platform vagy az egyensúlyozó platform tagság következtében a rendszerhasználóktól forgalom alapú díj számítható fel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet részéről.

Vhr. 109. §792 (1)793 A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes informatikai és adatforgalmi rendszerei közötti, a folyamatos napi gázforgalmazás irányításához szükséges adatforgalom térítésmentes.

(2)794 A rendszerhasználó ÜKSZ-ben meghatározott nominálásához, napon belüli újranomináláshoz, továbbá a kereskedelmi egyensúlytartásához szükséges rendszerüzemeltetők részéről nyújtott adatforgalom térítésmentes. Az ezt meghaladó adatszolgáltatásért a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott díjat számíthat fel.

(3) A felhasználó saját maga vagy kereskedőjén keresztül a kereskedési platformon vagy az egyensúlyozó platformon fogyasztás-megszakítási jogot értékesíthet. A fogyasztás megszakítással érintett része és az értékesítő felhasználó által ténylegesen átvett földgáz teljesítmény összege nem haladhatja meg az adott napra általa nominált forrásmennyiséget. Ha a fogyasztás-megszakítás és a felhasználó által átvett mennyiségek összege a nominálttól eltér az egyensúlyozással kapcsolatos költségek a fogyasztás-megszakítási jog értékesítőjét terhelik.

Vhr. 110. §795 (1) A kereskedési platformon forgalmazott termékeket a kereskedési platform szabályzata tartalmazza. A szabályozást úgy kell kialakítani a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásával, hogy a gázforgalmazás előkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot követő elszámolásához szükséges fizikai termékek kereskedelmét lehetővé tegye a földgázszállító rendszer fizikai korlátainak figyelembevétele mellett.

(2) A kereskedési platformon minden szereplő csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot és köthet le, amelyet a kereskedési platform szabályzata lehetővé tesz.

(3) A kereskedési platform szabályzatának tartalmaznia kell:

a) az elektronikus alapon működő kereskedési platform részletes működési szabályait,

b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való közvetlen vagy közvetett kapcsolat rendszerét,

c) a kereskedési platformot működtető és a szállítási rendszerüzemeltető ÜKSZ-re épülő együttműködésének szabályait,

d) a kereskedési platform tagságára vonatkozó előírásokat, feltételeket, felelősségi szabályokat és az ügyleti biztosítékok rendszerét,

e) a kereskedési platformhoz történő csatlakozásra vonatkozó műszaki, informatikai előírásokat,

f) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,

g) a forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó szabványosított szerződéseket,

h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,

i) az ügyletek elszámolásának alapelveit,

j) a jogviták rendezésének szabályait,

k) a kereskedési platform működési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,

l) a kereskedési platform zavartalan működése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,

m) az etikai szabályokat,

n) az adatbiztonsági előírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat,

o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait,

p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit,

q) egyéb, a kereskedési platform működését meghatározó szabályokat.

(4) A rendszerhasználó a kereskedési platformon csak hatályos tagsági szerződés alapján köthet ügyleteket.

(5) A kereskedési platformot működtető társaság köteles a tagsági viszony létrejöttével egyidejűleg a tag részére a kereskedést lehetővé tévő részletes technikai-működési segédletet biztosítani.

(6) A kereskedési platform szabályzatát az azt működtető társaság és az elszámolást végző vállalkozás a Hivatal jóváhagyását követően köteles a honlapján közzétenni.

Vhr. 111. §796 (1) A rendszerhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi szállítási feladatot a nominálás és az újranominálás során az ÜKSZ szerint megadni.

(2) A rendszerhasználó jogosult a nominálásuktól elkülönített módon a szállítási rendszerüzemeltető számára az ÜKSZ-ben és a kereskedési platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges rugalmassági eszközöket felajánlani a kereskedési platformon.

(3)797 A rendszerhasználó gáznapi egyensúlytalanságát teljes mértékben köteles elszámolni. Az ennek során rá allokált egyensúlyozó földgáz vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét a kereskedési platform tagja az elszámoló házzal, egyéb rendszerhasználó a szállítási rendszerüzemeltetővel köteles pénzügyileg rendezni a vele kötött szerződés alapján. Az elszámolás során egyensúlyozó gáz adott gáznapra érvényes kiegyensúlyozási díjait kell alkalmazni a rendszerhasználó egyensúlytalansági pozíciójának megfelelően. A napi kiegyensúlyozási díjak meghatározásának módszerét a 312/2014/EU bizottsági rendelet V. fejezetének megfelelően kell kialakítani a rendszeregyensúlyért felelős szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában.

(4) A kereskedési platformon tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó ügyleti biztosítékot köteles biztosítani a szállítási rendszerüzemeltetőnek, melynek mértéke nem haladhatja meg a kereskedési platformon a tagoktól elvárt ügyleti biztosíték mértékét.

(5) Korlátozás esetében a rendszerhasználó azon szabad rendelkezésű forrásait, amelyeket nem korlátozott felhasználóik ellátására nem használtak fel, a GET 97/C. § (3) bekezdésével és a kereskedési platform szabályzatával összhangban köteles a kereskedési platformon felajánlani.

112. §798 A 312/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott egyensúlyozó platformra a 110–111. §-okban meghatározott előírásokat megfelelően kell alkalmazni.

Földgázellátási vészhelyzet, korlátozás799

GET 95/A. §800 A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti vészhelyzet három fokozatba sorolható:

a) földgázellátási zavar,

b) földgázellátási válsághelyzet I. fokozata,

c) földgázellátási válsághelyzet II. fokozata.

GET 96. §801 (1) Földgázellátási zavarnak minősül minden olyan, a 97. §-ban meghatározott földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű, jellemzően területi (regionális) zavar, amely az elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, és amely következtében az együttműködő földgázrendszer egyensúlya csak egyes felhasználók földgázvételezésének korlátozásával biztosítható.

(1a)802 A szállítóvezetéken bekövetkező földgázellátási zavar eredményeképpen az elosztóvezetéken keletező üzemzavar a földgázelosztó működési körén kívül eső földgázellátási zavarnak minősül. Ezen földgázellátási zavar megszüntetése érdekében a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles együttműködni.

(2) A földgázellátási zavarra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni a földgázellátási válsághelyzet kihirdetéséig minden olyan esemény esetén, amely legalább az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

(3)803 Földgázellátási zavar esetén a rendszerhasználók az általuk megkötött szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kötelesek a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ezáltal keletkező kárt – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – viselni.

(4)804 A szállítási rendszerirányító a földgázellátási zavar miatt szükség esetén elrendelheti a felhasználók földgázvételezésének indokolt mértékű korlátozását. A korlátozás a Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói körben rendelhető el. A korlátozást a felhasználók kötelesek a szállítási rendszerirányító utasításának megfelelően végrehajtani.

(5)805 Amennyiben a felhasználó (4) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó, amelynek az üzemeltetésében lévő hálózathoz a felhasználó csatlakozik, jogosult és köteles a korlátozás időtartamára a felhasználót a földgázellátásból műszakilag kizárni.

(6)806 Amennyiben a korlátozás alá vont felhasználó földgázt vételez a korlátozott mennyiségek terhére, köteles az így vételezett földgáz-mennyiségnek megfelelő, a legutolsó nem korlátozott gáznapon vételre felajánlott egyensúlyozó gáz legmagasabb árának az ötvenszeres értékében meghatározott pótdíjat a szállítási rendszerüzemeltetőnek megfizetni.

(6a)807 A (6) bekezdés szerint befolyt pótdíjból a szállítási rendszerüzemeltetőnek nem képződhet nyeresége.

(7)808 A szállítási rendszerirányító minden földgázellátási zavarból fakadó korlátozásról haladéktalanul, annak okairól legkésőbb a korlátozás feloldását követő 8 napon belül köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni. A Hivatal minden elrendelt korlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozást a szállítási rendszerirányító indokoltan rendelte-e el. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a szállítási rendszerirányító a korlátozást neki felróható okból indokolatlanul rendelte el, bírságot szabhat ki. A szállítási rendszerirányító köteles az indokolatlanul elrendelt korlátozás következtében a felhasználókat ért kárt megtéríteni.

(8) Műszaki üzemzavar esetén a rendszerüzemeltető köteles a hiba megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedni, ennek érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az üzemzavar elhárításához szükséges cselekményeket külön engedély nélkül megtenni.

(9) A földgázellátási zavarról vagy a műszaki üzemzavarról a rendszerüzemeltető köteles a felhasználók ellátásában részt vevő rendszerhasználókat – az üzletszabályzatban meghatározott módon – haladéktalanul értesíteni és folyamatosan tájékoztatni. A rendszerhasználónak nem minősülő felhasználót az ellátását biztosító rendszerhasználó tájékoztatja az üzletszabályzatban meghatározott módon.

(10)809 Ha a csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó veszélyhelyzetet észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, azonnal köteles annak elhárításáról gondoskodni. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A gázmentesítési és gáz alá helyezési munkákat csak a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.

(11) A műszaki üzemzavar elhárítását követően a rendszerüzemeltető köteles a szállítást, az elosztást és a tárolást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani.

(12) A rendszerüzemeltető a műszaki üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas készenléti szolgálatot köteles biztosítani.

GET 97. §810 (1)811 Földgázellátási válsághelyzetnek minősül az az esemény, amely a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a környezetet vagy a felhasználók jelentős részének ellátását veszélyezteti. Földgázellátási válsághelyzetet a következő események válthatnak ki:

a) a földgázellátás és földgázfelhasználás egyensúlya oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani,

b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve

c) ezek közvetlen veszélye fenyeget.

(2)812 A földgázellátási válsághelyzet

a) I. fokozata állapítható meg az (1) bekezdés c) pontja esetén;

b) II. fokozata állapítható meg az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti események bekövetkezése esetén, ha a felhasználók földgázzal történő ellátása – az adott időszakra vonatkozó átlagos fogyasztás mellett – nem tartható fenn, vagy fenntartható, de rövidebb ideig, mint amelyre a felhasználónak szüksége lenne.

(3)813 A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról – a Hivatalnak a fokozatba sorolásra vonatkozó javaslatot is tartalmazó kezdeményezésére –, valamint a válsághelyzet megszűnéséről a miniszter – határozatban dönt.

(4)–(5)814

GET 97/A. §815 (1) Földgázellátási válsághelyzet bármely fokozata esetén – annak fennállásáig – a Kormány rendeletben szabályozhatja

a) a munkanapok és munkaszüneti napok, valamint az azokkal összefüggő munkavégzés rendjét,

b) az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok) nyitvatartási idejét,

c) az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok), továbbá irodaházak, valamint a költségvetési fenntartású intézmények legmagasabb felfűtési hőmérsékletét,

d) a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb intézkedést,

e)816 a Magyarország területén termelt vagy készletezett földgáznak a Magyarország területén kívülre történő kiszállítására vonatkozó szerződéskötés feltételeit, a Magyarország területén történő átszállítás kivételével.

(2)817

(3) Földgázellátási válsághelyzet esetén

a)818 a biztonsági földgázkészletet az Fbkt. és külön jogszabály rendelkezéseivel összhangban,

b) a biztonsági kőolaj- és kőolajtermék készletből földgázt-helyettesítő tüzelő- és fűtőolajat a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban

lehet igénybe venni.

(4)819 Földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító elrendelheti a földgáznak Magyarország területén az együttműködő földgázrendszeren keresztül történő átszállítására vonatkozó szerződések szerinti földgázmennyiség arányos csökkentését, amennyiben ezen szerződések szerinti beszállító a belföldi felhasználók ellátására vonatkozó szerződéseiből fakadó kötelezettségeit nem teljesíti, vagy ha az átszállítandó mennyiséget a rendszerhasználó nem, vagy nem teljes egészében táplálja be a rendszerbe. A csökkentést a kieső forrás mértékéig kell végrehajtani.

(5)820 Amennyiben a szállítási rendszerirányító rendelkezésére álló adatok, információk alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik beszállító nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, a szállítási rendszerirányító a Magyarország területén keresztül átszállításra kerülő valamennyi szerződés szerinti földgázmennyiséget arányosan csökkenti.

(6)821 Az átszállítások arányos csökkentését a szállítási rendszerirányító a Hivatalnak haladéktalanul bejelenti. Amennyiben a Hivatal az intézkedés megalapozottságának vizsgálata érdekében szükségesnek tartja, hatósági ellenőrzést folytat le.

(7) Az átszállításra kerülő földgázmennyiségek (4)–(5) bekezdés szerinti csökkentésének részletes szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

(8) A válsághelyzeti intézkedésekből származó károkért az engedélyeseket – a tőlük elvárható magatartás tanúsítása esetén – kártalanítási kötelezettség nem terheli.

(9)822 A miniszter a válsághelyzet idején megtett biztonsági intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

(10) A felhasználók tárgyilagos és szakszerű tájékoztatása érdekében a földgázellátási válsághelyzet esetére a Hivatal Válsághelyzeti Információs Irodát hoz létre és működtet.

GET 97/B. §823 (1)824 Földgázellátási válsághelyzet I. fokozata esetén a felhasználók földgázvételezésének korlátozására a 96. § (4)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)825 Földgázellátási válsághelyzet I. fokozata esetén a miniszter rendeletben rendelkezik – az Fbkt. rendelkezéseinek megfelelően külön jogszabályban felszabadított – biztonsági földgázkészlet igénybevételéről, valamint az igénybevételre jogosult földgázkereskedőkről az Fbkt. és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

GET 97/C. §826 (1)827 Földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén – annak fennállásáig – a miniszter rendeletben szabályozhatja

a) a felhasználók ellátására vonatkozó szerződések teljesítésének felfüggesztését,

b) a felhasználók földgázellátásának korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésének, fenntartásának és feloldásának feltételeit,

c) az engedélyesek jogait és kötelezettségeit,

d) a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.

(2)828 A földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a felszabadított földgáz biztonsági készletekkel a szállítási rendszerirányító rendelkezik.

(3)829 A földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a földgázkereskedők, valamint a felhasználók – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás- és elszámolási rend szerint – kötelesek a rendelkezésükre álló földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító részére felajánlani.

(4)830 A szállítási rendszerirányító a (2)–(3) bekezdés szerint rendelkezésére álló földgázmennyiségekkel történő gazdálkodás során köteles

a) a napi rendszeregyensúlyozás szempontjai mellett a földgázellátás közép- és hosszú távú fenntarthatóságának szempontjait is figyelembe venni,

b) törekedni arra, hogy a felajánlott földgázmennyiség elsősorban a felajánló földgázkereskedővel jogviszonyban álló felhasználók ellátását szolgálja.

(5) A válsághelyzet II. fokozata esetén a földgázkereskedők kötelesek a Hivatalt folyamatosan tájékoztatni

a) új földgázforrás-beszerzési lehetőségeikről és a potenciális földgázforrás áráról,

b) az általuk ellátott felhasználóknak a válsághelyzet megszűnését követő 12 hónapban várható ellátásbiztonságáról, különös tekintettel a (3) bekezdés szerinti felajánlási kötelezettségre.

(6)831 A Hivatal az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás keretében kapott adatokról, információkról a (4) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében tájékoztatja a szállítási rendszerirányítót, valamint ezzel egyidejűleg a minisztert.

GET 98. §832 (1) A korlátozás végrehajthatósága érdekében, a felhasználókat korlátozható és nem korlátozható kategóriákba kell sorolni.

(2)833 A nem korlátozható felhasználók körét a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló kormányrendelet határozza meg.

GET 98/A. §834 A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti hatáskörrel rendelkező hatóság a miniszter. A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a hatáskörrel rendelkező hatóság tekintetében meghatározott feladatokat – a 127/B. és 127/C. §-ban, valamint a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a miniszter látja el.

Vhr. 113–114. §835

VIII. Fejezet

MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS

GET 99. §836 (1)837 A rendszerüzemeltetők biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat.

(1a)838

(2)839 A rendszerüzemeltetők egymás közötti, valamint a rendszerüzemeltető és a földgáztermelő közötti betáplálási-kiadási, valamint összekapcsolási ponti elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében az érintettek a külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon együttműködnek.

(3)840 A szállítóvezetékeken a földgáz minőségének mérését és tanúsítását a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja. Szigetüzem vagy részleges szigetüzem esetén a minőség mérését és bizonylatolását az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon kell végezni.

(4)841 A felhasználóknál az elszámolási méréseket a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a saját működési területén a saját költségére elvégzi.

(5)842 A felhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni.

(6)843 A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása és védelme a felhasználó kötelezettsége.

GET 100. §844 (1)845 A fogyasztásmérő berendezés leolvasását a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott és az üzletszabályzatukban feltüntetett gyakorisággal végzik. A fogyasztásmérő berendezést legalább évente egyszer – profil alapú elszámolás esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó arra irányuló kérelme esetén negyedévente – le kell olvasni.

(1a)846 A földgázelosztó – profil alapú elszámolás esetén – köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon. Az (1) bekezdés szerinti leolvasás sikertelensége esetén a földgázelosztó köteles értesítést hagyni a felhasználó felhasználási helyen, – amennyiben rendelkezésre áll – a levélszekrényben. Az értesítésben a földgázelosztó felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem-megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít –, a földgázelosztó elérhetőségére és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. A leolvasás időpontja tekintetében a földgázelosztó és a felhasználó köteles megegyezni.

(1b)847 Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében az engedélyesnek adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. E bekezdés alkalmazásában számlázási rendszer alatt a szállítási rendszerüzemeltető és földgázelosztó számlázási rendszerén túl valamennyi földgáz-kereskedelmi és egyetemes szolgáltatási szerződésben részes engedélyes számlázási rendszere értendő.

(1c)848 Az (1b) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést a tanúsító szervezet által történő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó napjáig érvényes.

(1d)849

(1e)850 A földgázfogyasztás elszámolása alapjául szolgáló számlázási rendszer információbiztonsági megfeleltetéséről az engedélyes az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelelően és módon köteles gondoskodni.

(1f)851 A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban résztvevő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerben alkalmazott számlázó szoftvertermék konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellenőrzésére is.

(1g)852 Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltető engedélyes komplex, sok-funkciós elektronikus információs rendszerének a számlázási rendszer integráns része, a számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek a tanúsítás hatáskörébe.

(1h)853 A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szervezet figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képező számlázó szoftver vagy komponenseinek meglévő termék tanúsítványait is. A logikai védelmi intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem rendelkező egyedi számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftver forráskódszintű elemzésére is.

(1i)854 A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:

a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal,

b)855 informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan – a tanúsítvány kiállítását megelőző 5 évben – legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal.

c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és

d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és két év igazolt tanúsítási gyakorlata van.

(1j)856 A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.

(1k)857 Az (1b)–(1j) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből

a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó engedélyesek esetében 2015. február 28. után,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó engedélyesek esetében 2015. június 30. után

kiállított számla érvénytelen.

(2)858 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, üzletszabályzatban és a földgázkereskedővel kötött egyedi megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló – kezdő és záró mérőállást is tartalmazó-fogyasztási adatok összegyűjtéséről, a szükséges átszámítások és korrekciók elvégzéséről, és az adatoknak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti tartalommal és formában az érintett földgázkereskedőnek történő továbbításáról. A mérési adatokat a földgázkereskedő – természetes személy esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint – az érintett felhasználó számára köteles hozzáférhetővé tenni.

(2a)859

(2b)860

(2c)861

(2d)862

(3) Az elszámolás során a számlában fel kell tüntetni az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a fogyasztásmérő berendezés által tárolt kezdő és záró mérőállást is.

(3a)863 A fogyasztásmérő berendezés évente egyszer történő leolvasása esetén az adott naptári évben történő leolvasás legkésőbbi időpontja az adott naptári évet megelőző évben történt leolvasás napjának megfelelő nap. Nem minősül e bekezdés megsértésének, ha a leolvasás

a) a megadott határnapig a felhasználó önhibájából nem valósul meg,

b)864 időpontjában a felhasználó és a szállítási rendszerüzemeltető, illetve az elosztó eltérően állapodott meg, vagy

c) határidejének utolsó napja munkaszüneti nap, és ezért a leolvasásra a határidő lejártát követő első munkanapon került sor.

(4) A rendszerüzemeltető köteles a rendszerhasználóhoz kapcsolódó felhasználási helyek napi fogyasztási adatairól adatszolgáltatást biztosítani erre alkalmas informatikai rendszereiken keresztül. Ha a rendszerhasználó nem kap tájékoztatást, vagy hibás tájékoztatást kap az ellátásában lévő felhasználók napi fogyasztási adatairól, és ennek következtében jelentős egyensúlytalanságba esik az ezt okozó rendszerüzemeltető köteles megtéríteni a rendszerhasználónak az ebből származó igazolt pótdíj-fizetési kötelezettségeit és kárát.

GET 100/A. §865 (1) A felhasználó esedékes díjfizetési kötelezettségének elmulasztása miatt – a 29. § (3) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén – a földgázkereskedő a földgázelosztónál kezdeményezheti előre fizető mérő felszerelését.

(2)866 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani és felszerelni

a) a felhasználó számára a fogyasztásmérő berendezést, valamint

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó számára

ba) 20 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszert és

bb) 100 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén a korrektort.

(3)867 A (2) bekezdés szerinti fogyasztásmérő berendezés, korrektor és távadós telemechanikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése – eltérő megállapodás hiányában – a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei a szállítási rendszerüzemeltetőt vagy a földgázelosztót terhelik. Ha a földgázkereskedő vagy a felhasználó kérésére – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak alapján – a műszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a rendszerüzemeltető jogosult az ezzel felmerülő igazolt többletköltségeit a felhasználó felé érvényesíteni.

GET 101. §868 A fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát a felhasználó, a felhasználót ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó jogosult kezdeményezni.

GET 102. §869 A fogyasztásmérés és az elszámolás – beleértve az átalánydíjas fogyasztást is – részletes szabályait külön jogszabály, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

Mérés, elszámolás

Vhr. 115. §870 (1) A gáznapi veszteségek meghatározásának eljárásrendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A profilba sorolt felhasználók fogyasztását az ÜKSZ-ben rögzített módon kell meghatározni.

(2a)871 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a GET 99. § (1) bekezdésében és a GET 100. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül továbbítani az érintett földgázkereskedőnek.

(3)872 A GET 101. §-a szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a felhasználó a földgázelosztónál kezdeményezi. A fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálatának költségét az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó nem köteles megelőlegezni. A felülvizsgálat idejére – eltérő megállapodás hiányában – a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

(4)873 Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni.

(5)874 Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elszámolni.

(6)875 A profil alapú felhasználó esetén a részszámla akkor alapulhat a földgázelosztó általi statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított földgázmennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor

a) a fogyasztásmérő-berendezés földgázelosztó általi leolvasására, vagy

b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fogyasztásmérő-berendezés mérőállásának bejelentésére a földgázelosztónál.

(7) A becslés és a becslés elszámolása részletes szabályait a földgázelosztó, a földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(8)876 A szállítási rendszerüzemeltető vezetéken a földgáz mennyiségének, minőségének mérését, meghatározását és tanúsítását a szállítási rendszerüzemeltető végzi.

(9)877 Az összekapcsolási ponton a földgáz elszámoláshoz szükséges adatok mérése egy mérőberendezésen történik a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A mérést végző szállítási rendszerüzemeltető a mérési adatokat az együttműködési megállapodásban meghatározott módon, folyamatosan és díjmentesen bocsátja a másik szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére.

Vhr. 115/A. §878 (1) A számlázásnak és az elszámolásnak világosan, érthető módon kell történnie, valamint a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.

(2)879 A távleolvasott adatokhoz való, internetes felületen keresztül történő hozzáférést a földgázelosztó az üzletszabályzatában meghatározott módon térítésmentesen biztosítja a felhasználó számára.

(3)880 A részszámlán a földgáz tényleges, aktuálisan alkalmazott értékesítési árát, valamint a fogyasztási időszakra vonatkozó elszámolt energiafogyasztást minden alkalommal fel kell tüntetni. Az elszámoló számlán és a végszámlán

a) a földgáz tényleges értékesítési árát, elszámolási időszakon belüli árváltozás esetében az elszámolási időszak értékesítési árait is, és

b) az elszámolási időszakra vonatkozó kezdő és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt az elszámolt tényleges energiafogyasztást

fel kell tüntetni.

(4)881 A földgázkereskedő és – a fogyasztási adatok, valamint a c) pont tekintetében – az elosztó köteles az elszámoló számlán, vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni

a) a felhasználó számlában elszámolt energiafogyasztásának és a megelőző éves elszámolási időszak azonos időszakában mért fogyasztással való összehasonlítását, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,

b) a felhasználó részére az átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítását vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségét, és

c) a 23/A. §-ban megjelölt elérhetőségeket.

(5)882 A (4) bekezdés szerinti adatokat és információkat a mérő nélküli (átalánydíjas) földgázfogyasztás esetének kivételével

a) az elszámoló számla mellett legalább egy részszámlán vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni, ha a felhasználó az elosztóval előzetesen statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított részszámlázásban állapodott meg, vagy

b) legalább negyedévente – az elszámoló számlán, továbbá a részszámlákon vagy azokhoz csatoltan – fel kell tüntetni, ha a felhasználó az elosztóval előzetesen statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított részszámlázásban állapodott meg, és ezt kéri vagy elektronikus számlázást választott.

Vhr. 115/B. §883 (1) Ha a GET 100. § (1a) bekezdése szerinti ismételt leolvasás és az időpont- egyeztetés is eredménytelen, a földgázelosztó köteles a becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a földgázelosztót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.

(3) A földgázelosztó köteles a leolvasott vagy az (1) bekezdés szerinti becsléssel megállapított mérőállást a felhasználási helyen szerződéssel rendelkező földgázkereskedőnek 3 napon belül átadni.

(4)884 Az (1) bekezdés szerinti becslést követően a (3) bekezdés szerint rendelkezésre álló, földgázelosztó által leolvasott valós mérőállás esetén a tényleges fogyasztásmennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzatban meghatározott módon fel kell osztani, és a becslés alapján kibocsátott számlát el kell számolni.

Vhr. 115/C. §885 A földgázelosztó – ha az épület az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős felújításon esik át, és a felhasználó nem rendelkezik fogyasztásmérő-berendezéssel – köteles gondoskodni fogyasztásmérő berendezés felszereléséről.

Vhr. 115/D. §886 A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználó kérésére, a felhasználó által megjelölt, a felhasználó adataira vonatkozó rendelkezésre álló számlázási és fogyasztási adatokat – a felhasználói tájékoztatás keretében – köteles a felhasználó által megjelölt energiahatékonysági szolgáltató számára 15 napon belül megadni.

Vhr. 115/E. §887 (1) A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználó kérésére a részszámlát, valamint az elszámoló számlát elektronikus úton bocsátja ki. A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó az elektronikus számlázás lehetőségét térítésmentesen biztosítja.

(2) Elektronikus számlázás esetén a számla tartalma és fogyasztási adatokról való tájékoztatási kötelezettség – jogszabályban eltérő rendelkezése hiányában – megegyezik a nyomtatott számla tartalmával és a nyomtatott számla esetében előírt tájékoztatási kötelezettséggel.

Vhr. 115/F. §888 (1) A 20 m3/h feletti névleges összteljesítményű fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználási helyen

a) nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén,

b) távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén, ha nem állnak rendelkezésre elszámolásra alkalmas adatok

a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést havonta leolvasni a tárgyhónapot követő hónap első napját megelőző és követő 3 munkanap közötti időszakban.

(2) Az (1) bekezdés szerint leolvasott mérőállás képezi az elszámolás alapját.

Vhr. 115/G. §889 (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha

a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni.

(3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

IX. Fejezet

ÁRSZABÁLYOZÁS, ÁRFELÜGYELET

GET 103. §890 (1)891

(2) E fejezet alkalmazásában hatósági ár

a) a 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj – kivéve a 105/A. § (6) bekezdés szerinti tárgyalásos földgáztárolási díjat –,

b) a 108. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díj,

c)892 a 106. § és a 106/A. § szerinti külön díjak,

d) az egyetemes szolgáltatás 107. § (3) bekezdése szerinti ára

e)893 a 141. § (3) bekezdése, a 141/A. § és a 141/J. § szerinti felajánlási ár,

f)894 az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) ára az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges – miniszteri rendeletben meghatározott – mennyiség mértékéig,

g)895 a vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban történő értékesítésének lakossági PB-gáz fogyasztó által fizetendő ára, valamint

h)896 a 11,5 kg-os töltettömegű palackos PB-gáz

ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és

hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára,

i)897

(2a)898 A földgázellátással összefüggésben

a) a rendszerhasználó és a rendszerüzemeltető a (2) bekezdés a) pontjában,

b) a leendő felhasználó, a felhasználó és a földgáztermelő a (2) bekezdés b) pontjában,

c)899 miniszteri rendeletben, továbbá a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott személy a (2) bekezdés c) pontjában,

d) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó a (2) bekezdés d) pontjában,

e)900 az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő a (2) bekezdés e) pontjában,

f)901 az egyetemes szolgáltató és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező földgázkereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a (2) bekezdés f) pontjában

foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.

(2b)902 A PB-gáz ellátással összefüggésben

a) a lakossági PB-gáz fogyasztó a (2) bekezdés g) pontjában,

b) a PB-gáz kiskereskedő a (2) bekezdés h) pont ha) alpontjában, és

c) a palackos PB-gáz fogyasztó a (2) bekezdés h) pont hb) alpontjában

foglalt árat köteles megfizetni.

(3)903 Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.

(4)904 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény és a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett termelő, valamint e törvény szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a különadó az engedélyes, illetve a termelő által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki. Az adókötelezettség terhét a Különadó törvények szerinti adóalany önállóan viseli.

(4a)905 A termelő és az e törvény szerinti engedélyes a pénzforgalmi számlájának vezetésével kapcsolatos, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerint pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezett által tranzakciós illetékkel összefüggésben felszámított díjat (a továbbiakban: tranzakciós díj) nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a tranzakciós díj az engedélyes, illetve a termelő által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt az engedélyes, illetve a termelő önállóan viseli.

(4b)906 A földgázelosztó a csatlakozóvezeték vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának költségét nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a felülvizsgálat költsége a földgázelosztó által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt a földgázelosztó önállóan viseli.

GET 104. §907 (1)908 A hatósági árat legmagasabb árnak kell tekinteni.

(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.

(3)909 A hatósági árhoz kapcsolódó áralkalmazási feltételeket a hatósági ár megállapítója rendeletben határozza meg.

(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.

(4a)910 Az engedélyesek az általuk alkalmazott hatósági árat és alkalmazásuk szabályait legkésőbb az árak alkalmazhatósága előtt 1 nappal kötelesek honlapjukon és ügyfélszolgálat fenntartása esetén az ügyfélszolgálatukon nyilvánosságra hozni.

(5)911 A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági árat mikortól kell alkalmazni. E rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(6)912 A hatósági árnak a szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a felek eltérő rendelkezése hiányában a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik.

(7)913 A hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a hatósági árat megállapító jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.

(8)914 A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

(9)915 A 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági árakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi.

GET 104/A. §916 (1) A rendszerhasználati díj, a külön díjak, valamint a csatlakozási díj a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott elemeinek szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik.

(2) Az egyetemes szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik.

(3) Az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását megelőzően a miniszter az egyetemes szolgáltatás ára esetében a 107. § (3) bekezdése szerinti rendeletben, az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján vagy a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj esetében végzett szolgáltatások díjai esetében a 106/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg.

(4) A Hivatal az egyetemes szolgáltatás árának megállapítására és az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokra vonatkozó javaslatát a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 40 nappal megelőzően megküldi a miniszter részére.

(5) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez.

GET 104/B. §917 (1) A rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig. A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet figyelembevételével a Hivatal az árszabályozási ciklus

a) induló árainak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálatra és

b) az egyes éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerére

vonatkozóan módszertani útmutatót (a továbbiakban együtt: módszertani útmutatók) ad ki.

(3) A Hivatal

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 60 nappal megelőzően

a honlapján közzéteszi.

(4)918 A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal elnöke – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatókra – rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie.

(5)919 A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(6) Az (1) és (5) bekezdések szerinti rendeletek, valamint a módszertani útmutatók előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

GET 105. §920 (1) Az együttműködő földgázrendszer használatért a 104/B. § (1) bekezdése szerinti rendeletben meghatározottak szerint

a) szállítási rendszerüzemeltetési díjat,

b) földgázelosztási díjat,

c) elosztási átszállítási díjat,

d) földgáztárolási díjat és

e)921

(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.

(2)922 Az (1) bekezdés a) és d) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékűek. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti díj mértéke földgázelosztónként kerül megállapításra.

(3) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság és az arányosság elvének, valamint azokat objektív módon, megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.

(4) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes vállalkozások indokolt működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával úgy kell meghatározni, hogy az érintett engedélyeseket rövid- és hosszútávon gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és az ellátásbiztonság növelésére ösztönözze.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevételt a földgázszállítás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyesek között kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.

GET 105/A. §923 (1)924 A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjat, a rendszerüzemeltető a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjat, csatlakozási díjat, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, valamint a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeket köteles alkalmazni.

(2) A földgáztárolói verseny elősegítése érdekében a Hivatal az e § szerint meghatározott földgáztárolási díj alkalmazása alól felmentést adhat. A felmentés alapján alkalmazandó tárgyalásos földgáztárolói hozzáférési díjra a szerződő felek megállapodása az irányadó.

GET 106. §925 (1) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a rendszerüzemeltető által

a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénye alapján, valamint

b) a felhasználó szerződésszegése esetén

külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.

(2)926 A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a külön díjak fizetésére kötelezettek körét és a külön díjak alkalmazásának feltételeit, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(3)927 Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie.

(4)928 Az (1) és a (2) bekezdés szerinti rendeletek előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

(5)929 A külön díj ellenében végzett szolgáltatások díját úgy kell megállapítani, hogy az segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését. A Hivatal a fizetendő külön díj mértékét a szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő és a munkavégzés átlagos óradíjának alapulvételével határozza meg. Ráfordított időként a Hivatal rendeletében meghatározottak szerint kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe.

GET 106/A. §930 (1) A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye vagy szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, díját és díjak alkalmazásának szabályait.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti javaslatát legkésőbb a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően 45 nappal megküldi a miniszternek.

GET 107. §931 (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával kell megvalósítani.

(2)932 Az egyetemes szolgáltatás árát a hatékonyan működő engedélyesek indokolt működési és tőkeköltsége alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönözze. Emellett az árnak biztosítania kell az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók költséghatékony ellátását is.

(3)933 Az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslatát legkésőbb a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően 40 nappal megküldi a miniszternek.

(4)934

(5)935

(6)936

(6)937

GET 107/A. §938 (1)939

(2)940 A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követő 3 munkanapon belül a honlapján közzéteszi, továbbá a felhasználókat az ügyfélszolgálati irodákban értesíti. A közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.

(3) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változása esetén – a (2) bekezdés szerinti közzétételen túlmenően – az egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan, írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.

(4)941

(5)942

(6) Az egyetemes szolgáltató köteles

a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetővé tenni,

b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és hatósági árelőkészítő tevékenységhez szükséges,

c) a költség és árbevétel struktúra átláthatóságát nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani.

GET 107/B. §943 (1)944

(2)945

(3)946 A 103. § (2) bekezdés f) pontja szerint kihirdetett hazai termelésű földgáz árat legmagasabb árnak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

(4)947 A (3) bekezdés szerinti árat a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.

(5)948

(6)949

GET 108. §950 (1) A földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért díjat (a továbbiakban: csatlakozási díj) kell fizetni. A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg

a) a csatlakozási díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig,

b)951 a csatlakozási díjak elemeit, a díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(2)952 A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie.

(3) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint figyelembe vegye a hálózatra később csatlakozott rendszerhasználók csatlakozásának hatásaiból származó előnyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által közvetlenül a csatlakozások érdekében végrehajtott hálózati beruházásokra fordított összegek nagyságát.

(4) A csatlakozási díjból származó összes bevételt a csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.

(5) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendelet tervezetét az egyeztetést megelőzően a honlapján közzéteszi.

(6) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott bevételből finanszírozott beruházást a rendszerhasználati díjak meghatározásával összefüggésben a tőkeköltség és az értékcsökkenés számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

(7)953 Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.

GET 108/A. §954 (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a vezetékes PB-gáz szolgáltató által alkalmazott, a vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 90%-át.

(2) A tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a tartályos PB-gáz értékesítésre vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 90%-át.

(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedő, illetve közvetlenül a palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át.

(4) A PB-gáz kiskereskedő által a palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz kiskereskedő által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át.

(5) A vezetékes PB-gáz szolgáltató és a PB-gáz forgalmazó egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla közlésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági PB-gáz fogyasztó részére az (1)–(2) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.

(6) A PB-gáz kiskereskedő a (4) bekezdésben, a palackos PB-gáz fogyasztó részére értékesítő PB-gáz forgalmazó a (3) bekezdésben foglaltak teljesüléséről egyértelműen, az értékesítés helyén jól látható helyre kifüggesztett hirdetményben köteles tájékoztatást nyújtani.

(7) A vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a PB-gáz forgalmazó a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az (1)–(3) bekezdésben foglalt előírások teljesülését.

(8) A hatósági árat és az áralkalmazási feltételeket a GET. szerinti engedélyesek esetén az engedélyesek üzletszabályzatának függeléke tartalmazza.

(9) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.

GET 109. §955 A 103. § (2), (2a), (3)–(4a) bekezdésében és a 104–108. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hivatal

a)956 megtiltja a jogszabályt sértő díj, illetve ár alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi az engedélyest a jogszerű ellenérték alkalmazására, valamint

b)957 kötelezi az engedélyest a 103–108/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók részére történő visszatérítésére, és

c) bírságot szabhat ki.

GET 109/A. §958 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény általános szabályaitól eltérően, ha a 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglaltak alapján az egyetemes szolgáltatónak az általa egyetemes szolgáltatás céljára igénybe vett földgáz forrásain a tényadatok alapján nyeresége vagy vesztesége keletkezik, és annak indokolt mértéke az árszabályozás során figyelembevételre kerül, ennek érvényesítendő hatását az egyetemes szolgáltató éves beszámolójának mérlegében időbeli elhatárolásként szerepeltetheti. A jelen §-ban foglaltaknak megfelelően készített beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (5) bekezdése alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minősül.

X. Fejezet

SZABÁLYZATOK

GET 110. §959 (1)960 A szállítási rendszerirányító kidolgozza az együttműködő földgázrendszer működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket, a kereskedelmi, elszámolási- mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, valamint a napi egyensúlyozás részletes szabályait tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat személyes adatok szolgáltatását, illetve kezelését nem írhatja elő.

(2)961 Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot az ellátásbiztonság, a minőségi követelmények, a versenysemlegesség és az együttműködő földgázrendszerhez való szabad hozzáférés figyelembevételével kell kidolgozni. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat kidolgozása során a szállítási rendszerirányító köteles kikérni a külön jogszabály szerint létrehozott és működő szabályzati bizottság véleményét.

(3)962 A (2) bekezdés szerint kidolgozott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot a szállítási rendszerirányító minden évben felülvizsgálja, a felülvizsgálathoz kikéri a szabályzati bizottság véleményét, és módosítás esetén – a beérkezett véleményekkel együtt – minden év május 31-ig benyújtja a Hivatalhoz, amit a Hivatal hagy jóvá. A Hivatal megtagadja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyását, ha az jogszabálysértő vagy akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetővé és – határidő tűzésével, valamint az okok megjelölésével kötelezi a szállítási rendszerirányítót a tervezet átdolgozására és ismételt benyújtására. A jóváhagyott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásait az engedélyesek, a földgáztermelők, a rendszerhasználók és a felhasználók kötelesek betartani.

(4)963 Jogszabályváltozás esetén, és abban az esetben, ha az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetővé, a Hivatal az engedélyesekkel és a rendszerhasználókkal történő egyeztetés mellett – határidő tűzésével, valamint az okok megjelölésével – kötelezi a szállítási rendszerirányítót a szabályzat módosítására.

(5)964 Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak módosításait a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt a rendszerüzemeltető a honlapján – a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – közzéteszi.

(6) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg.

Szabályzati Bizottság létrehozása működtetése

Vhr. 116. §965 (1) A Szabályzati Bizottságban (a továbbiakban: SZB) az azonos típusú engedéllyel rendelkezők az engedélyesi körök által választott képviselőik útján vesznek részt.

(2) Az SZB-ben a következő engedélyesi körök vesznek részt véleményezési joggal, választott képviselőjük útján:

a)966 szállítási rendszerüzemeltetői,

b) földgáztárolási,

c) földgázelosztási,

d) földgáz-kereskedelmi,

e) egyetemes szolgáltatási,

f) szervezett földgázpiac-működtetési

engedélyesek.

(3) Az SZB-ben külön-külön felhasználói kört alkotnak az egyetemes szolgáltatásban és a kereskedelmi ellátásban részesülő felhasználók.

(4) Az SZB-ben véleményezési joggal részt vesz a Hivatal által kijelölt, a felhasználókat képviselő egy érdekvédelmi szerv által delegált felhasználói képviselő, és a földgáztermelők egy választott képviselője.

(4a)967 Az SZB-ben megfigyelőként, tanácskozási joggal részt vesz a földgázszállítási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, szállítási rendszerirányítónak nem minősülő földgázipari vállalkozás egy választott képviselője.

(5) Az engedélyesi és a felhasználói körök saját ügyrendjük szerint működnek, amely alapján megválasztják felelős képviselőjüket.

(6) Az SZB munkájába szakértőket vonhat be.

(7)968 Az engedélyesi körök, valamint a földgáztermelők és a felhasználók kidolgozzák a saját tevékenységükre vonatkozó rendelkezésekre, szabályokra, valamint azok módosításaira vonatkozó javaslatukat és azokat a szállítási rendszerirányító részére az ÜKSZ kidolgozása és felülvizsgálata során átadják.

(8)969 A szállítási rendszerirányító – az SZB bevonásával – köteles olyan előkészítő munkát végezni, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások kihirdetését követő 90 napon belül az azokban foglaltak az ÜKSZ-ben átvezetésre kerüljenek, és a módosított ÜKSZ a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtásra kerüljön.

Vhr. 117. §970 (1)971 Az SZB-t a szállítási rendszerirányító hívja össze. Az SZB minden évben szeptember 30-ig legalább egyszer össze kell, hogy üljön. Az SZB köteles megalakulásakor ügyrendjét elfogadni.

(2) Az SZB ügyrendje az ÜKSZ része.

(3)972 Az SZB ügyrend szerinti tevékenységéért a szállítási rendszerirányító felelős. Az SZB ülések jegyzőkönyvét, az üléseken elhangzott ellenvéleményekkel és indokolásokkal együtt köteles a szállítási rendszerirányító a Hivatal részére az ülést követő 15 napon belül megküldeni.

(4) Az SZB-ben, valamint az engedélyesi és a felhasználói körökben végzett tevékenység költségeit az engedélyesek, illetve a felhasználók viselik az ügyrendben meghatározott elvek szerint.

(5)973 Az SZB összehívását bármely képviselő kezdeményezheti a szállítási rendszerirányítónál.

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Vhr. 118. §974 Az ÜKSZ tartalmi követelményeit e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

GET 111. §975 (1)976 A földgázelosztási szabályzat az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozás, a rendszerhasználat és a hozzáférés, valamint a földgázelosztó és a rendszerhasználó, illetve a felhasználó közötti jogviszony lényeges szabályait tartalmazza.

(2) A földgázelosztási szabályzatot külön jogszabály tartalmazza.

GET 112. §977 (1) Az egyetemes szolgáltatási szabályzat az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, valamint az egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, és az egyetemes szolgáltatási szerződés főbb tartalmi elemeit – beleértve a 36. § (1) bekezdésben foglaltakat is – és kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit tartalmazza.

(2) Az egyetemes szolgáltatási szabályzatot külön jogszabály tartalmazza.

GET 113. §978 (1)979 Az engedélyes – az egyablakos kapacitásértékesítő kivételével – köteles üzletszabályzatot készíteni, amely tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit.

(2)980 Az engedélyes által kidolgozott és a felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, valamint – a lakossági fogyasztókat ellátó engedélyesek tekintetében – a fogyasztóvédelmi hatósággal előzetesen véleményeztetett üzletszabályzatot a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat részének jóváhagyását, ha az jogszabályba, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatba ütközik, vagy egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.

(3)981 A Hivatal – határidő tűzésével, valamint az okok megjelölésével – kötelezi az érintett engedélyest az üzletszabályzatának módosítására fogyasztóvédelmi érdekből, továbbá az e törvényben, valamint a külön jogszabályban foglaltak érvényre juttatása érdekében. A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból módosíthatja az üzletszabályzatot.

(4)982 Az engedélyes köteles a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatot – a mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – a honlapján, továbbá az ügyfélszolgálat működtetésére köteles engedélyes az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.

(5) Az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemeit, a felépítésére vonatkozó általános előírásokat, a társadalmi egyeztetésre vonatkozó előírásokat és az üzletszabályzat- tervezet jóváhagyásra történő benyújtásának formai követelményeit külön jogszabály határozza meg.

(6)983 Az üzletszabályzat készítésére kötelezett engedélyes honlapot tart fenn.

Üzletszabályzatok

Vhr. 119. §984 Az engedélyes üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Vhr. 120. §985 (1)986 A szállítási rendszerirányító esetében az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatására vonatkozó működési engedélyes üzletszabályzatának elkészítésénél e rendelet 4. számú mellékletében a földgázelosztói és egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat tartalmi elemeire előírtakat kell megfelelően alkalmazni.

(3)987 Földgázkereskedő felhasználót kizárólag abban az esetben láthat el földgázzal, ha a GET-ben és az e rendeletben előírtak szerinti, felhasználóra vonatkozó előírásokat üzletszabályzata tartalmazza.

(3a)988 Ha a földgázkereskedő nem lát el felhasználót, akkor

a) üzletszabályzatában a felhasználókkal kapcsolatos rendelkezéseket nem kell feltüntetnie,

b) üzletszabályzatának kizárólag a szerződéses partnereire kiterjedően szükséges a 4. számú melléklet 1.5. pontja szerinti elemeknek megfelelő szabályokat tartalmaznia, és

c) nem vonatkozik rá a 123. § (2) bekezdésében foglalt érdekképviseletekkel történő egyeztetési kötelezettség.

(4)989 A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmaznia kell a kereskedő kötelezettségvállalását a kapacitáslekötési joggal átruházott kapacitás visszaadására, valamint a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződés idő előtti megszűnése esetén alkalmazott részletes eljárásrend meghatározását.

Vhr. 121. §990 (1)991 Az engedélyes az üzletszabályzatát legalább félévente köteles felülvizsgálni. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, köteles a módosítást átvezetni, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alkalmazni kívánt üzletszabályzatát haladéktalanul benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra.

(2)992

Vhr. 122. §993 A Hivatal határidő tűzésével, valamint a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel az üzletszabályzatok módosítását írja elő, ha azok a versenypiaci működésnek a zavarát okozzák, vagy akadályozzák az árszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, illetve, ha egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszik lehetővé, vagy a felhasználók jogait indokolatlanul és lényegesen sértik.

Vhr. 123. §994 (1) Az engedélyes üzletszabályzata tervezetét az érintett engedélyesekkel történő egyeztetés céljából a honlapján közzéteszi.

(2)995 Az üzletszabályzat tervezetének a Get. 113. § (2) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes a tervezetet az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel, továbbá a rendszerüzemeltetői üzletszabályzat tervezetét a földgázkereskedők érdekképviseleteivel közvetlenül egyezteti és a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra.

(3) Az engedélyes az észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt biztosít. A beérkezett véleményeket és az egyeztetés eredményét rögzíteni kell. Ha az érdekképviselet vagy az érintett engedélyes véleménye az üzletszabályzatba nem kerül beépítésre és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt kéri, a Hivatalhoz az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelem mellékleteként be kell nyújtani az észrevételt tevő véleményét is.

(4) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében a (3) bekezdés szerinti, fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja.

XI. Fejezet

ENGEDÉLYEZÉS

GET 114. §996 (1) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következők:

a)997 korlátozott földgáz-kereskedelem,

b)998 a szállítási rendszerüzemeltetés,

c) a földgázelosztás,

d) a földgáztárolás,

e) a földgáz kereskedelem,

f) az egyetemes szolgáltatás,

g) a szervezett földgázpiac-működtetés,

h) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás,

i) az egyablakos kapacitásértékesítés,

j)999 a szállítóvezeték-létesítő által történő szállítóvezeték-létesítés,

k)1000

(2)1001 Az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti tevékenység határozatlan, az (1) bekezdés j) pontja szerinti tevékenység határozott időre szóló engedély alapján végezhető.

(3) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység csak működési engedély alapján végezhető.

(4)1002 A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt kérni. A telephelyi szolgáltatói engedély – a telephelyi felhasználók vonatkozásában – kiterjed a telephelyi vezeték üzemeltetésére és a földgáz értékesítésre is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog.

(5) Az engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági feltételekkel.

(6)1003 A szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási követelményeknek. A szállítási rendszerüzemeltetési engedély kiadásának feltétele, hogy a Hivatal a 128. § szerinti eljárásban megállapítsa, hogy a kérelmező megfelel a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási követelményeknek.

(7) A Hivatal a működési engedély kiadását megtagadja, ha

a) bármely jogszabályi feltétel hiányzik,

b) a kérelemben szereplő tevékenység folyamatos, hosszú távú ellátásához a kérelmező nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott pénzügyi, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi, informatikai, távközlési feltételekkel és eszközökkel, valamint szakszemélyzettel, és a földgázipari tevékenység megfelelő végzéséhez szükséges feltételekkel,

c) a kérelmező csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,

d) a kérelmező működési engedélyét a Hivatal az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül a kérelmezőnek felróható okból visszavonta.

(8) Az e törvény által kiadott engedély nem érinti a más jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésének, és az engedélyezési eljárások lefolyatásának kötelezettségét.

(9) A Hivatal az engedély iránti kérelem elutasításának okait tájékoztatásul megküldi az Európai Bizottságnak.

(10)1004 Az (1) bekezdés a)–h) és j) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet kizárólag az a földgázipari vállalkozás végezhet, amely megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(11)1005 Az (1) bekezdés i) pontjában foglalt tevékenységet külföldi székhelyű vállalkozás is végezhet, ha a külföldi vállalkozás székhely szerinti állama és Magyarország közötti nemzetközi szerződés ezt biztosítja.

(12)1006 A szállítási rendszerüzemeltetési engedély kiadásának feltételei tekintetében a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet az általános szabályoktól eltérően is rendelkezhet azon kérelmező vonatkozásában, amely földgáz szállítóvezeték tulajdonjogával a szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik.

(13)1007 Szervezett földgázpiaci engedélyt részvénytársaság vagy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe kaphat.

(14)1008 A szervezett földgázpiaci engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent a szervezett földgázpiac működtetésére.

(15)1009 A szervezett földgázpiaci működési engedély kiadását a Hivatal – a (7) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – megtagadja, ha a kérelmező nem felel meg a 48/A. § (3) bekezdés szerinti szabályoknak.

(16)1010 A szervezett földgázpiaci tevékenység fióktelep formájában történő végzése esetén az engedély kiadását a Hivatal megtagadhatja, ha

a) nincs érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelep felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás a Hivatal és a kérelmező székhelye szerinti felügyeleti hatóság között,

b) a kérelmező nem nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért,

c) a kérelmező nem nyújtja be a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó engedélyét, hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét, vagy

d) a kérelmező központi ügyintézésének helye nem a székhelye szerinti országban van.

(17)1011

GET 114/A. §1012 (1) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a 114. § (6) bekezdésében és a 117. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott előírásoknak – az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges további feltételek mellett – a kérelmező megfeleljen.

(2)–(4)1013

GET 115. §1014 (1) Az engedélyben foglaltakat – a körülmények jelentős megváltozása esetén – az engedélyes kérelmére módosítani lehet.

(2)1015 Jogszabályváltozás vagy jogszabálysértő állapot fennállása esetén – a jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében – a Hivatal az engedélyt hivatalból módosíthatja.

(3) Az engedély módosítása nem befolyásolhatja hátrányosan a felhasználók ellátásának biztonságát, minőségét és árát.

(4) A Hivatal az engedélyt az engedélyes kérelmére visszavonhatja.

(5) Az engedélyezési eljárásnak meg kell felelni az objektivitás és megkülönböztetés-mentesség elvének.

(6)1016 Az engedély kiadásának és módosításának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

GET 115/A. §1017 (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatási működési engedélyt az engedélyes kérelmére határozattal kizárólag abban az esetben vonhatja vissza, ha az engedély visszavonását kezdeményező egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: átadó egyetemes szolgáltató) által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók egyetemes szolgáltatás keretében történő ellátása egy másik egyetemes szolgáltató által (a továbbiakban: átvevő egyetemes szolgáltató) az engedély visszavonását követően biztosított.

(2) A Hivatal az egyetemes szolgáltatói engedély visszavonására irányuló kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvános felhívást intéz az engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatókhoz külön írásbeli megkeresés mellett, hogy a közzétételt követő 20 munkanapon belül tegyenek nyilatkozatot (a továbbiakban: ajánlat) arra, hogy az átadó egyetemes szolgáltató felhasználóit (a továbbiakban: átvétellel érintett felhasználók) milyen időponttól vállalják ellátni. Az egyetemes szolgáltató jogosult a működési engedélyében meghatározott ellátási területén kívül eső felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására vonatkozóan is ajánlatot tenni.

(3) A Hivatal a felhívásra beérkező ajánlatokat értékeli, és az ellátásbiztonság szempontjai alapján választja ki a legkedvezőbbet. A Hivatal a mérlegelés során előnyben részesítheti az átadó egyetemes szolgáltató teljes ellátási területének ellátására adott ajánlatot, illetve az olyan egyetemes szolgáltató ajánlatát, amelynek a működési engedélyében meghatározott ellátási területe kiterjed az átadó egyetemes szolgáltató területére.

(4) Ha a Hivatal (2) bekezdés szerinti felhívására egyetlen egyetemes szolgáltató sem ad ajánlatot vagy a beérkező ajánlatok vizsgálata alapján a Hivatal azt valószínűsíti, hogy az ajánlattevők egyike sem tudja biztosítani az átadó egyetemes szolgáltató felhasználói részére a földgázellátást, a Hivatal a körülmények mérlegelésével az összes egyetemes szolgáltatói engedélyes közül az ellátásbiztonság és az ügyfélkiszolgálás legmagasabb szintjére törekedve jelöli ki az átvevő egyetemes szolgáltatót vagy egyetemes szolgáltatókat.

GET 115/B. §1018 (1) A Hivatal az ajánlatok beérkezésére nyitva álló határidő leteltét követő 5 munkanapon belül egyidejűleg az átadó egyetemes szolgáltató engedélyét visszavonó határozatot (a továbbiakban: visszavonó határozat) és az átvevő egyetemes szolgáltatót kijelölő határozatot (a továbbiakban: kijelölő határozat) hoz, amelyekben legalább a következőkről rendelkezik:

a) az engedély visszavonásának időpontja, adott hónap első gáznapjában meghatározva (a továbbiakban: átvétel időpontja),

b) a 115/A. § szerint kiválasztott vagy kijelölt átvevő egyetemes szolgáltató személye,

c) a 115/A. § szerint kiválasztott vagy kijelölt átvevő egyetemes szolgáltató engedélyének módosítása,

d) az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató átvétellel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.

(2) Az átvétel időpontját úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdés szerinti határozatok kelte és az átvétel időpontja között legalább 3 hónap, legfeljebb 18 hónap teljen el, és az ne legyen korábbi, mint az átvevő egyetemes szolgáltató által a 115/A. § (2) bekezdése szerinti ajánlatában megjelölt időpont. Indokolt esetben az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató közös kérelemben kérheti a Hivataltól az átvétel időpontjának módosítását.

(3) Az átvevő egyetemes szolgáltató, az átadó egyetemes szolgáltató, a területileg illetékes rendszerüzemeltetők és a felhasználók kötelesek egymással – különösen az adategyeztetés, a tájékoztatás és a fogyasztásmérő leolvasása tekintetében – együttműködni. Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató kötelesek az átvétellel kapcsolatban az átvétellel érintett felhasználókat a (4) bekezdés szerinti tájékoztatási menetrendnek megfelelően tájékoztatni.

(4) Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató kötelesek a Hivatal által meghatározott határidőn belül az átvétellel érintett felhasználók tájékoztatására vonatkozóan menetrendet készíteni és azt a Hivatal részére megküldeni.

(5) Az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvevő egyetemes szolgáltatónak az ésszerű és indokolt tájékoztatást és informatikai-műszaki támogatást megadni annak érdekében, hogy az átvevő egyetemes szolgáltató az informatikai rendszerét az átvételre felkészíthesse. Az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvétellel érintett felhasználók reprezentatív köre tekintetében a (6) bekezdés szerinti adatokkal az informatikai rendszer tesztelésére alkalmas mintát átadni az átvevő egyetemes szolgáltatónak a visszavonó határozat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül.

(6) Az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvétel időpontját megelőző 30. napig és az átvétel napján az átvétellel érintett felhasználókra vonatkozó nyilvántartást a Hivatal, valamint az átvevő egyetemes szolgáltató részére elektronikus adathordozón, automatizált gépi feldolgozásra alkalmas formátumban átadni. A nyilvántartás legalább az alábbi naprakész adatokat tartalmazza:

a) a szerződésre vonatkozó adatok:

aa) a szerződés azonosító száma vagy kódja,

ab) a szerződő fél jogállása (természetes vagy jogi személy),

ac) a szerződő fél neve,

ad) a szerződő fél nyilvántartott személyes adatai vagy cégadatai,

ae) a szerződő fél címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

af) a szerződő fél kézbesítési címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

b) a fogyasztás jellegének megjelölése:

ba) lakossági vagy nem lakossági,

bb) 20 m3/h alatti vagy 20 m3/h feletti felhasználás,

bc) előre fizető mérőn keresztül történő felhasználás (igen vagy nem),

c) a szerződött kapacitás mennyisége (m3/h),

d) a felhasználási hely adatai:

da) a felhasználási hely egyedi (POD) azonosítója,

db) a felhasználási hely címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

e) a felhasználó adatai:

ea) a felhasználó neve,

eb) a felhasználó nyilvántartott személyes vagy cégadatai,

ec) a felhasználó címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

ed) a felhasználó kézbesítési címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

f) az elszámolás alapját képező fogyasztásmérő azonosítója,

g) az utolsó fogyasztásmérő-leolvasás időpontja, a fogyasztásmérő állása ebben az időpontban,

h) a rendelkezésre álló utolsó diktált fogyasztásmérő-állás, ennek időpontja,

i) a védendő fogyasztói státusz megjelölése, az ezen a jogcímen érvényesített kedvezmény,

j) gázár támogatásra való jogosultság és – annak megléte esetén – az adott naptári évben már elszámolt, támogatott hőmennyiség mértéke,

k) minden olyan egyéb adat, amelyet Kormányrendelet átadni rendel.

(7) Az átvevő egyetemes szolgáltató a Hivatalnál kérheti a kijelölő határozat módosítását, ha az átadó egyetemes szolgáltató az e §-ban, vagy a 115/C. §-ban foglalt valamely kötelezettségét megszegi vagy annak teljesítésével indokolatlanul késlekedik.

(8) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatokat legkésőbb az átvétel napjáig hivatalból módosíthatja, ha az ellátásbiztonság, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása, jogszabályi megfelelés vagy a visszavonó és a kijelölő határozat közötti összhang megteremtése azt szükségessé teszi.

(9)1019 A Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatokat legkésőbb a felhasználók átvételének időpontjáig visszavonhatja, ha a határozatok meghozatalának időpontját követően az átadó és az átvevő egyetemes szolgáltató körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely alapján a határozatok rendelkezései okafogyottá váltak, valamint az átadó és az átvevő egyetemes szolgáltató közös kérelmükben kérik a Hivataltól a határozatok visszavonását.

GET 115/C. §1020 (1) Az átadó egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjáig köteles teljesíteni a működési engedélyének megfelelő kötelezettségeit.

(2)1021 Az átvétel időpontjában az átadó egyetemes szolgáltató és az átvétellel érintett felhasználók közötti egyetemes szolgáltatási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – e törvény erejénél fogva megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvétellel érintett felhasználók és az átvevő egyetemes szolgáltató között e törvény erejénél fogva egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre határozatlan időre a földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítására az e törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint az átvevő egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(3)1022 Ha az átadó által megkötött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az átadó az egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség tekintetében fizetővel áll jogviszonyban, akkor az átvétel időpontjában az átadó és a fizető közötti fizetési megállapodás – az átadó és a fizető elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – e törvény erejénél fogva megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvevő és a fizető között a (2) bekezdés alapján létrejött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettségek tekintetében e törvény erejénél fogva az átadó és a fizető közötti fizetési megállapodás időbeli hatályával megegyező hatályú fizetési megállapodás jön létre az e törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint az átvevő üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(3a)1023 Az átvétellel érintett felhasználók ellátása érdekében a szállítóvezeték kilépési pontjára vonatkozó kapacitáslekötések, valamint a tárolói kapacitáslekötések az átvétel napjával átszállnak az átadó egyetemes szolgáltatóról az átvevő egyetemes szolgáltatóra. Az érintett rendszerüzemeltetők kötelesek az átadó egyetemes szolgáltatóval kötött kapacitáslekötési szerződésekben a lekötött kapacitás mértékét ennek megfelelően csökkenteni. Az átvevő egyetemes szolgáltató, illetve az őt ellátó földgázkereskedő a gázév végéig köteles ezeket a kapacitásokat lekötni, szállítói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig időarányosan megfizetni.

(3b)1024 Az átadó egyetemes szolgáltató által az átvétellel érintett felhasználók ellátása érdekében betárolt földgázkészletet az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvevő egyetemes szolgáltató, illetve az őt ellátó földgázkereskedő részére értékesíteni. Az értékesítési ár a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti elismert tárolói készletérték, figyelembe véve a betárolt hazai termelésű földgáz árát.

(3c)1025 Az átvétellel érintett felhasználó és az átvevő között létrejött egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség körében a felhasználó vagy a fizető (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: fizető fél) által az átadó mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást az átvétel napjától számított 46. napon e törvény erejénél fogva az átvevő mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni. Az átvevő a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltatója részére az átvétel napját követő 15 napon belül megküldi az átvétel napját igazoló kijelölő határozatot, amelyről a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltató 5 napon belül köteles tájékoztatni a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az átvevő által indított csoportos beszedési megbízást az átvétel napját követő 46. naptól az átvevő javára köteles teljesíteni, ha az átvevő pénzforgalmi szolgáltatójától 15 nappal korábban megkapta a kedvezményezett és a fizető fél megváltozott azonosítóját.

(4) Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató köteles az átvétellel érintett felhasználók vonatkozásában a rendszerüzemeltetők felé kezdeményezni a kapacitáslekötési szerződéseik módosítását vagy megkötését az átvétel időpontját legalább 21 nappal megelőzően. Ebben az esetben az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak kereskedőváltás esetén a rendszerhasználati szerződésekre és a kapacitások átadás-átvételére vonatkozó szabályai a rendszerhasználati szerződések módosítására vagy megkötésére megfelelően alkalmazandóak.

(5) Az átvétel időpontjában a földgázellátásból fizetési késedelem miatt kikapcsolt felhasználó visszakapcsolására, valamint a vele való szerződéskötésre az átvevő egyetemes szolgáltató üzletszabályzata irányadó azzal, hogy a visszakapcsolás feltétele – a követelés engedményezése hiányában – az átadó egyetemes szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata. Az átadó egyetemes szolgáltató a hozzájáruló nyilatkozatot azzal egyidejűleg köteles kiadni és egy munkanapon belül az átvevő egyetemes szolgáltató részére átadni, hogy a felhasználó tartozása az átadó egyetemes szolgáltató felé megszűnik vagy a felhasználóval megállapodott a tartozása átütemezéséről.

(6) Amennyiben az átadó egyetemes szolgáltató az átvétel időpontját megelőzően fennálló egyetemes szolgáltatási jogviszonyból eredő követeléseit az átvevő egyetemes szolgáltatóra engedményezi, az ilyen követelés meg nem fizetése esetén az átvevő egyetemes szolgáltató ugyanolyan feltételekkel kezdeményezheti a felhasználó földgázellátásból való kikapcsolását, mintha a követelés nála keletkezett volna.

(7) Az átvétel időpontjára vonatkozó elszámolási mérőállásokat a rendszerüzemeltető az átvétel napját megelőző legutolsó mérőleolvasásból kiindulva becsléssel állapítja meg. A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat azok rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvétel időpontját követő 20 napon belül közli az átadó egyetemes szolgáltatóval és az átvevő egyetemes szolgáltatóval.

(8) Ha az átvétel időpontját megelőzően az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjára vonatkozóan az elszámolási mérőállásoknak a (7) bekezdéstől eltérő módon történő meghatározásában állapodnak meg, akkor ezen megállapodás szerint meghatározott mérőállás az irányadó. Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató a mérőállások megállapodásuk szerinti meghatározásáról legkésőbb az átvétel időpontját 25 nappal megelőzően kötelesek együttesen tájékoztatni a rendszerüzemeltetőt, amely köteles azt, valamint az annak alapján meghatározott mérőállásokat elfogadni és az iparági elszámolások során alkalmazni.

(9) Az átadó egyetemes szolgáltató köteles végszámlát kibocsátani az elszámoláshoz szükséges adatok kézhezvételét követő 20 napon belül. Az átvevő egyetemes szolgáltató által kiállított első számla kezdő mérőállásának, valamint az átadó egyetemes szolgáltató által kiállított végszámla záró mérőállásának meg kell egyeznie egymással, valamint a rendszerüzemeltető által megállapított elszámolási mérőállással.

(10) Az átadó egyetemes szolgáltatóval, az átvevő egyetemes szolgáltatóval és a területileg illetékes rendszerüzemeltetővel (a továbbiakban együtt: érintett engedélyesek) szemben az átvétel időpontját megelőző 2 hónapban, valamint az átvétel időpontját követő 6 hónapban a fogyasztóvédelmi hatóság és a Hivatal nem szabhat ki bírságot, továbbá a Hivatal nem alkalmazhatja a 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az érintett engedélyesek mentesülnek kötbérfizetési kötelezettségük alól, amennyiben az átvétellel érintett felhasználók ellátásához kapcsolódóan az érintett engedélyesek

a) a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírt határidőket nem vagy nem megfelelően teljesítik,

b) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket, illetve elvárt értékeket nem tartják be, vagy

az ügyfélszolgálatuk felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül nem biztosítják az élőhangos bejelentkezést.

GET 116. §1026 (1) A földgázelosztói engedély kötelezettséget jelent és – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólagos jogot biztosít a földgázelosztásra az engedélyben meghatározott településen, településrészen, területen.

(2) Nem utasítható el az elosztóvezeték létesítése és üzemeltetése iránti – a jogszabályi követelményeknek megfelelő – kérelem kizárólag arra való hivatkozással, hogy a kérelemben szereplő település, településrész, terület már szerepel más földgázelosztó engedélyében, ha a kérelmező az adott településen, településrészen, területen a földgázellátásba be nem kapcsolt terület ellátására, vagy a megnövekedett földgázigényt kielégítő kapacitás biztosítására kér földgázelosztási engedélyt, és közvetlenül a szállítóvezetékhez kíván csatlakozni.

(3) Ha a földgázelosztási engedélykérelem olyan település, településrész, vagy terület azon részeire vonatkozik, ahol még nem létesült elosztóvezeték, és a település, településrész, vagy terület más részein a kérelmezőtől különböző engedélyes végez földgázelosztási tevékenységet, a Hivatalnak a kérelem elbírálása során figyelembe kell vennie a kérelemben szereplő település, településrész, vagy terület leendő felhasználóinak érdekeit, valamint a kérelemben nem szereplő település, településrész, terület többi felhasználójának méltányos érdekét is.

GET 117. §1027 (1)1028 A szállítási rendszerüzemeltető e törvényben szabályozott más működési engedéllyel nem rendelkezhet. A szállítási rendszerüzemeltető részvénytársasági formában működő gazdasági társaság lehet.

(2) A földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatási engedélyen kívül más működési engedéllyel nem rendelkezhet.

(3) A földgázelosztó a vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyen kívül más működési engedéllyel nem rendelkezhet, kivéve a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót ellátó elosztóvezetékén lévő felhasználói kör földgázellátását biztosító kereskedelmi engedélyt.

(4) A földgáztároló, a telephelyi szolgáltató, illetve a szervezett földgázpiaci engedélyes más e törvényben szabályozott működési engedéllyel nem rendelkezhet.

(5)1029 Az egyablakos kapacitásértékesítési működési engedély megadásának nem feltétele, hogy az engedélyes az egyablakos nemzetközi szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszának tulajdonosa, üzemeltetője vagy karbantartója legyen.

(6)1030 Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetője a szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszát szállítási rendszerüzemeltetői engedély alapján működtetheti.

GET 118. §1031 (1) A rendszerüzemeltetők és a telephelyi szolgáltató működési engedélye tartalmazza az engedély alapján üzemeltetendő szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló alapvető eszközeinek, a hozzájuk tartozó berendezéseknek és a szükséges eszközöknek a felsorolását.

(2)1032

(3)1033 A földgáz biztonsági készletezést végző földgáztároló engedélyes jogosult és köteles a Hivatal által kiadott működési engedélyében – az Fbkt.-val összhangban – meghatározott eltérő szabályok mellett üzemeltetni az engedélyével érintett tárolót és berendezéseit.

GET 118/A. §1034 (1)1035 Cseppfolyós PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazása, valamint turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés tevékenység folytatásához a műszaki-biztonsági hatóság engedélye szükséges. A műszaki-biztonsági hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.

(2)1036 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós PB-gáz turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a műszaki-biztonsági hatóságnak bejelenteni.

Az engedélyezés általános szabályai

Vhr. 124. §1037 (1) A Hivatal a GET 114. §-ában meghatározott engedélyesi tevékenységek folytatásának feltételeit az engedélyben állapítja meg, a feltételek nem teljesülése esetén a GET 119. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) Az engedélyes köteles az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal adott engedélyesre irányadó mindenkori határozatait betartani és végrehajtani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély, a Hivatal egyéb határozatai és a határozatokban foglalt egyéb jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.

Vhr. 125. §1038 (1)1039 Az engedély, illetve jóváhagyás iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott tartalommal, írásban és elektronikusan szerkeszthető formában kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell – az egyes engedélytípusokra és kérelmekre e rendelet 5. számú melléklete szerinti dokumentumok mellett – a Hivatal honlapjáról letölthető kérelem-formanyomtatvány kitöltött példányát, valamint a 126. §-ban meghatározott dokumentumokat is.

(3) Az engedélyt kérelmezőnek kérelmében az e rendeletnek az adott kérelemre vonatkozó melléklete szerinti dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztania az engedélyesi tevékenység végzésére való alkalmasságát.

(4)1040 Ha a kérelmező a földgázszállítási működési engedély iránti kérelmének benyújtásakor nem rendelkezik földgáz-szállítóvezeték tulajdonjogával, az 5. számú melléklet II. fejezet B) pontjában megjelölt dokumentumokat az (5) bekezdés szerinti határidőben nyújthatja be.

(5)1041 A kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumokat legkésőbb a földgáz-szállítóvezeték – a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabály szerinti ideiglenes használatbavételi engedélyre alapított – használatbavételét megelőző 90. napig köteles a Hivatalnak benyújtani.

(6)1042 Ha a kérelmező az (5) bekezdés szerinti határidőben nem nyújtja be a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat vagy az 5. számú melléklet II. fejezet C) pontjában foglaltakat, a Hivatal a kérelmező működési engedélyét visszavonja.

Vhr. 126. § (1) A GET 114. §-ában meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) az engedélyért folyamodó gazdasági társaság társasági szerződését, alapító okiratát vagy alapszabályát (a továbbiakban: társasági szerződés),

b) a GET 114. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megfelelő képzettségű és szükséges létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatását, illetve az ezt biztosító terveket,

c) nyilatkozatokat a GET 114. § (7) bekezdés c)–d) pontjában foglaltakról,

d)1043 az engedélyért folyamodó gazdasági társaságnak és képviselőjének telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét,

e) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását,

f) a vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedély iránti kérelem kivételével nyilatkozatokat az ÜKSZ-ben foglaltak tudomásulvételéről, az abban foglalt előírások betartásáról, valamint

g)1044 a rendszerüzemeltető által üzemeltetni kívánt, a kérelemben szereplő rendszer tulajdonjogáról szóló nyilatkozatot.

(2)1045 A Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) a kérelmező GET által megkövetelt szervezetét, szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását vizsgálja, és a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minősíti a szállítási rendszerüzemeltetési-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedély kérelmezőjét. Az erről szóló határozatot a kérelmező az engedély iránti kérelméhez csatolja. Ha az MBFSZ a kérelemnek helyt ad, és az ügyfél azt kéri, a kérelmet közreműködő hatóságként továbbítja a Hivatalnak.

(3)1046 A rendszerüzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha minőségbiztosítási rendszerrel a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a minőségbiztosítási rendszer kidolgozására a MBFSZ által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.

(4)1047 A rendszerüzemeltető köteles a tulajdonában lévő szállító- és elosztóvezetékre, valamint tárolóra az ésszerű kockázatvállalás mértékéig a biztosítási piacon elérhető feltételektől függően a környezeti károkra is kiterjedő vagyon- és felelősségbiztosítást kötni. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentumokat legkésőbb a földgázszállító-, elosztóvezeték, illetve a tároló üzemeltetésének megkezdését megelőző 90. napig kell a Hivatal részére benyújtani. Ha a biztosítás megkötését vagy fenntartását az engedélyes elmulasztja, a Hivatal a működési engedélyt visszavonhatja.

Vhr. 127. §1048 (1)1049 Az engedélyek módosítására, időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásra az engedélyezés szabályai az irányadók.

(2)1050 A földgázelosztói és a vezetékes PB-gáz szolgáltatói működési engedélyek mellékleteiben szereplő új települések, településrészek és területek engedélyezése, bekapcsolási időpontjának módosítása, települések, településrészek és területek ellátása kizárólagossági jogáról történő lemondása esetén az engedély módosítása iránti kérelemhez benyújtandó iratokat e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(3) A földgázelosztói rendszer engedélyezése szempontjából az minősül új településnek, településrésznek, területnek, amely a gázellátásban még nem részesül, egyik földgázelosztó részére kiadott működési engedélyben sincs nevesítve, ideértve a GET 116. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott esetkört is.

(4)1051 A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes működési területének fejlesztése, bővítése, átalakítása, megszüntetése, valamint a földgázszállítói és tárolói rendszer alapvető eszközeinek változása esetén a működési engedély módosításához a kérelmező e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott iratokat köteles benyújtani.

Vhr. 128. §1052 (1)1053 A GET 116. § (3) bekezdése szerinti engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az érintett felhasználók arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelemmel érintett település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végző engedélyest ajánlatkéréssel megkereste. A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül felhívja az adott település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végző engedélyest:

a) nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben szereplő település, településrész, illetve terület ellátására a kérelem benyújtását megelőzően tett-e szerződéskötési ajánlatot, és ha igen, azt küldje meg a Hivatalnak,

b) mutassa be a kérelemmel érintett terület ellátását biztosító elosztóvezeték létesítésnek, üzemeltetésének várható műszaki-gazdasági jellemzőit, a felhasználókat terhelő díjakat, költségeket, valamint a létesítés vállalt határidejét,

c) mutassa be a tervezett fejlesztéssel ellátható területek bekapcsolást követő 10. évben várható felhasználói igényeit.

(2)1054 Az engedélyes a felhívás közlésétől számított tizenöt napon belül köteles a felhívásban foglaltaknak eleget tenni.

(3)1055 Ha az engedélyes a kért nyilatkozatot, illetve a dokumentumokat nem, vagy nem teljes körűen küldi meg, a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes a terület ellátását nem tervezi, és a kérelemről a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(4) Ha a kérelemmel érintett be nem kapcsolt terület érinti valamely elosztási tevékenységet végző engedélyes működési területét és ezen engedélyes a kérelemmel érintett terület ellátását biztosító elosztóvezeték létesítésére és üzemeltetésére a kérelem benyújtását megelőzően szerződéskötési ajánlatot tett, amelyben vállalja a terület azonos vagy a kérelmező által vállaltnál kedvezőbb feltételekkel történő bekapcsolását, a Hivatal az érintett felhasználók méltányos érdekét is figyelembe véve a kérelmet elutasítja.

(5) Döntésénél a Hivatal figyelembe veszi különösen a vállalt létesítési határidőket, a kínált fizetési feltételeket, díjak mértékét és a legkisebb költség elvét, melynek alkalmazásánál tekintettel van a létesítés, üzemeltetés és üzemzavar elhárítás költségeire is.

Vhr. 129. §1056 A GET 117. (3) bekezdés esetében a földgázelosztó a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót ellátó elosztóvezetékén lévő felhasználói kör földgázellátását biztosító egyetemes szolgáltatói engedéllyel is rendelkezhet.

Vhr. 130. §1057 Az engedélynek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:

a) az engedély megnevezését;

b) az engedély időtartamát és

c) az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit.

Vhr. 130/A. §1058 Jogutód nélküli megszűnés esetén az engedélyes legkésőbb a GET 122. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás kezdeményezéséig köteles a Hivatalnál kezdeményezni az engedélye visszavonását.

Engedély módosítása és engedély hivatalból való visszavonása1059

Vhr. 131. §1060 (1) Az engedélyes köteles az engedélyében is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változását azok cégjegyzékbe történt bejegyzését követő 8 munkanapon belül a Hivatalnak írásban jelezni. A Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírósági határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja.

(2) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti engedélye módosítását a GET. 28. §-ában szabályozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben a kérelemhez mellékelnie kell az 5. számú melléklet VI. Fejezetében meghatározott a Hivatalhoz még be nem nyújtott dokumentumokat és nyilatkozatát arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel továbbra is rendelkezik, azokban az engedélye megszerzését vagy módosítását követően változás nem történt.

(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti esetben a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt a földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.

(4) A földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti működési engedélye módosítását korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben mellékeli nyilatkozatát arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.

(5) A Hivatal a (4) bekezdés szerinti esetben a földgáz-kereskedelmi engedélyhez kötődő, jóváhagyott üzletszabályzatot és a földgáz-kereskedelmi engedélyt a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.

XII. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

GET 119. §1061 (1)1062 Aki a földgázipari tevékenységet általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben, jogszabályban, az engedélyében, a Hivatal határozatában, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, az üzletszabályzatban, az Ügynökség kötelező erejű határozatában előírtaktól eltérő módon gyakorolja, azzal szemben a Hivatal az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) felhívja az engedélyes figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére,

b) bírságot szabhat ki,

c) a határidő eredménytelen eltelte után az engedélyes tevékenységét felfüggesztheti,

d) azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység folytatásától,

e) a működési engedélyt felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

(2)1063 Ha a rendszerüzemeltetők vagy a telephelyi szolgáltató működési zavarai, vagy a működésükre vonatkozó információk alapján a felhasználók folyamatos földgázellátása várhatóan veszélyeztetetté válik, valamint a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem tesz eleget kötelezettségeinek, a Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen

a) felhívja a tulajdonos és az üzemeltető figyelmét a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítésére, és határidő tűzésével kötelezi a megfelelő működés helyreállítására,

b) bírságot szabhat ki a tulajdonosra, vagy az üzemeltetőre,

c) a határidő eredménytelen eltelte után más engedélyest jelölhet ki a jogszabályban előírt feladatok teljesítésére, és az engedélyes tevékenység folytatására.

(2a)1064 A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a hazai termelésű földgázt termelőre és a 72. § (16) bekezdés b) pontja szerint eljáró földgáztermelőre is, ha az a jogszabályban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(2b)1065 A Hivatal a szállítóvezeték tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályokban és uniós jogi aktusokban, valamint a Hivatal által kiadott határozatokban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(2c)1066 A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, ha

a) a PB-gáz forgalmazó a 125. § (17) bekezdésében, vagy

b) a PB-gáz forgalmazó vagy a PB-gáz kiskereskedő a 127. § s) pontjában

foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(3) A Hivatal az (1)–(2) bekezdésekben felsorolt intézkedéseket egyidejűleg is alkalmazhatja. A (2) bekezdés c) pontja szerinti kijelölés esetén a Hivatal dönt az engedélyes tevékenység felfüggesztéséről, vagy az engedély teljes vagy részleges visszavonásáról. A bírság ismételten kiszabható. A kiszabható bírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg.

(3a)1067 A Hivatal kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében más engedélyest is kijelölhet a tevékenység folytatására, ha az engedélyben foglalt tevékenységet nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatják, és ez közvetlenül veszélyezteti a folyamatos és biztonságos földgázellátást, illetve közvetlenül a földgázrendszer jelentős zavarát idézheti elő.

(3b)1068 A Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest kötelezheti arra, hogy a folyamatos és biztonságos földgázellátás érdekében a rendszerhasználókkal történő kapcsolattartás, a szerződéses feltételek teljesítéséhez szükséges nyilvántartásokat, adatokat a kijelölt engedélyesnek adja át.

(4) A Hivatal az engedélyt módosíthatja vagy visszavonhatja, ha az engedélyes az ellátás-, az élet-, az egészség-, az üzem- és a vagyonbiztonságot vagy a környezetet veszélyeztető módon üzemelteti a szállító- és az elosztóvezetéket, valamint a tárolót, továbbá ha a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek és az engedélyben foglaltaknak nem képes eleget tenni.

(5) A folyamatos és biztonságos földgázellátás érdekében, az (1)–(2) bekezdés szerinti jogellenes magatartás miatt indult eljárás alatt, továbbá a felszámolás vagy a végelszámolás befejezéséig, illetve a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló üzemeltetési jogának megszűnése esetén a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló működtetését, illetve az engedélyben meghatározott tevékenységek végzését folyamatosan fenn kell tartani.

(6) A Hivatal a földgázipari tevékenység folyamatos végzésére más engedélyest is kijelölhet, ha az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos működése vagy a felhasználók ellátása azt megköveteli.

(6a)1069 A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyes, mint felhasználó ellátására történő (6) bekezdés szerinti kényszerkijelölés egy alkalommal 90 napra történhet. A kijelölt földgázkereskedő köteles biztosítani a földgázforrást a felhasználó részére. A kijelölt földgázkereskedő a kijelölés időtartamára a gázátadó állomási és az elosztóvezetéki kiadási pont lekötött kapacitását másodlagos kapacitáskereskedelem formájában veszi át a lekötött kapacitással rendelkező rendszerhasználótól.

(7)1070 A Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest, vagy ha a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem az engedélyes, akkor a földgázrendszer tulajdonosát kötelezheti arra, hogy a

a) felhasználók egyetemes szolgáltatás keretében történő folyamatos ellátásához, valamint

b) folyamatos és biztonságos földgázszállításhoz, földgázelosztáshoz, földgáztároláshoz és a telephelyi szolgáltatáshoz

szükséges eszközeit a kijelölt engedélyesnek üzemeltetésre adja át, továbbá a rendszerüzemeltetői és kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, adatokat bocsássa rendelkezésére. A Hivatal határozatában meghatározza az eszközök használatának ellenértékét, továbbá az iratok és az adatok felhasználásának rendjét.

GET 119/A. §1071 (1) Az e törvény szerint engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése esetén a Hivatal a tevékenység végzőjével szemben a 119. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(2) Ha a földgázipari vállalkozásokban részesedést, befolyást vagy irányítást szerezni kívánó a 123. §-ban meghatározott vagy a Hivatal által előírt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesíti, vele szemben a Hivatal a 119. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja.

(3)1072 A Hivatal elrendelheti a szállítási rendszerüzemeltető valamennyi vagy egyes feladatainak átruházását a 128. § (1) bekezdés e) pontja alapján tanúsított és a Hivatal által kijelölt rendszerüzemeltetőre, ha

a) a szállítási rendszerüzemeltető tartósan nem tesz eleget a 119. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban és uniós jogi aktusokban meghatározott kötelezettségeinek,

b) a 119. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazása nem vezetett eredményre, valamint

c) a 119. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti jogkövetkezmények alapjául szolgáló határozat bírósági felülvizsgálata esetén a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatát helybenhagyta, vagy a Hivatal határozatának megtámadására rendelkezésre álló idő eredménytelenül telt el.

(4) A (3) bekezdés szerinti kijelölés esetén a Hivatal kötelezi a szállítóvezeték tulajdonosát a 119. § (7) bekezdésben és a 121/I. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, valamint a kijelölt rendszerüzemeltetőt a határozat szerinti feladatok ellátására.

A bírság kiszabása

Vhr. 132. §1073 (1) A bírság kiszabásakor a Hivatal a körülmények mérlegelését köteles elvégezni, különös tekintettel a következőkre:

a) a jogsértés súlya (a gázellátás veszélyeztetésének mértéke, a felhasználói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége),

b) a jogsértő állapot fennállásának időtartama,

c) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagyoni előny mértéke,

d) a jogsértő piaci helyzete, befolyása,

e) a jogsértésnek a földgázpiaci viszonyokra gyakorolt káros hatása,

f) a magatartás felróhatósága,

g) korábbi jogsértő magatartás,

h) a jogsértő állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő magatartás,

i) a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a Hivatal eljárását megelőző, attól független tevékenység.

(2) A bírság engedélyesekre, engedéllyel nem rendelkező földgázipari tevékenységet folytató társaságokra és a szállító-, az elosztóvezeték, a tároló és a telephelyi vezeték tulajdonosaira szabható ki.

(3)1074 A bírság felső határa engedélyesek esetében a következő összegek közül a magasabb:

a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,

b) 100 millió forint,

c) a szállítási rendszerüzemeltető esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 10%-a vagy

d) vertikálisan integrált vállalkozás esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 10%-a.

(4) Az engedéllyel nem rendelkező vállalkozások és a szállító-, az elosztóvezeték, a tároló és telephelyi vezeték tulajdonosok esetében a bírság felső határa 100 millió forint.

(5) A bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.

Vhr. 133. §1075 (1) A Hivatal a GET 119. § (7) bekezdése szerinti határozat meghozatalakor előírja, hogy rendszer tulajdonosa és a kijelölt üzemeltető engedélyes az üzemeltetési szerződést hozza létre, a 106. § (3) bekezdésben előírt tartalmi elemek figyelembevételével, az előírt határidőre és ezt a Hivatal felé igazolja az üzemeltetési szerződéssel és az annak végrehajtásáról szóló ütemtervvel.

(2) Ha a kijelölő határozatban foglaltaknak az engedélyes és a tulajdonos nem tesznek eleget, a Hivatal a GET-ben és a jogszabályokban előírt jogkövetkezmények alkalmazása mellett, a jogosult az üzemeltetési jogviszony tartalmát, vagy annak a kötelezettek által meg nem határozott elemeit és egyéb feltételeit külön határozatban meghatározni.

(3) A Hivatal által a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalakor, a rendszerhasználati díj megosztásánál figyelembe veszi a következő szempontokat:

a) a rendszer üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, üzemzavarának elhárításával, a földgázellátási válsághelyzet kezelésével kapcsolatos közvetlen és közvetett költségek (beleértve az üzemi és vállalati általános költségeket is),

b) az üzemeltetőt megillető indokolt mértékű nyereség,

c) eltérő megállapodás hiányában a csatlakozásért beszedett díjakat, felhasználók által fizetett hozzájárulást a tulajdonos és az üzemeltető engedélyes a rendszer üzemeltetésével, illetve fejlesztésével, bővítésével kapcsolatosan vállalt és teljesített kötelezettségei arányában köteles megosztani.

(4) A kötelező kijelölés időszakában a Hivatal által meghatározott időszakban és a kijelölési időszak végén az üzemeltető engedélyesnek a Hivatal által meghatározott elszámolást be kell mutatnia a Hivatalnak.

XIII.1076 Fejezet

TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA

Számviteli szétválasztás

GET 120. § (1) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás köteles az Sztv.-ben meghatározott módon eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait belső számvitelében földgázipari tevékenységenként is, és a nem földgázipari tevékenységeitől is elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítő mellékletében, a tevékenységenként készített mérlegben és az eredmény kimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék.

(2) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

(3) A földgázipari vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részleteznie kell a más engedélyes földgázipari tevékenységet végző társaság tulajdonlásából eredő bevételeket, és a kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételeket és ráfordításokat.

(4) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó szabályokat az Sztv. állapítja meg. Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet végzők kötelesek belső számvitelükben az eszközök és források, a bevételek és ráfordítások, valamint a tevékenységhez egyértelműen hozzá nem rendelhető eszközök tekintetében az értékcsökkenés megosztásának szabályait megállapítani. Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet végzők éves könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak ellenőriznie kell az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését is.

(5) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

(6) Minden engedélyes földgázipari vállalkozás köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Hivatalnak az Sztv. szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg megküldeni.

(7) A több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás esetén a tevékenységi beszámolókat is tartalmazó számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a Hivatalnak benyújtani. A földgázipari vállalkozás ebben az esetben köteles nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a számviteli éves beszámolót.

(8) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját a társaságcsoport konszolidációra kötelezett engedélyes tagja küldi meg a Hivatalnak.

(9) A számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket a Kormány rendeletben szabályozza.

Számviteli szétválasztás

Vhr. 134. §1077 A horizontálisan integrált földgázipari vállalkozás, ha éves árbevételének legfeljebb 1%-a származik a nem engedélyköteles tevékenység(ek)ből, nem köteles ezen tevékenységekre önálló mérleget és eredménykimutatást készíteni. Ettől függetlenül a nem engedélyköteles tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat, valamint a tevékenységhez kapcsolódó eszközöket a számviteli éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezni kell.

Vhr. 135. §1078 (1) Az Szt. szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, vertikálisan integrált vállalkozás az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a vállalkozás keretében végzett engedélyes tevékenységek elkülönített bemutatására.

(2) Az elkülönített bemutatás legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

Vhr. 136. §1079 (1) Ha az egyetemes szolgáltató földgáz-kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik, akkor az egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz elkülönített elszámolására és nyilvántartására általa kidolgozott részletes szabályokat előzetes jóváhagyásra be kell nyújtania a Hivatalhoz.

(2) Ha a földgázkereskedő- és az egyetemes szolgáltatói engedélyes egy jogi személyen belül végzi a tevékenységét az engedélyköteles tevékenységet végző szervezetek közötti kapcsolatokat bemutató belső szabályozással kell rendelkeznie, és az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok bemutatásával, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

(3) Az engedélyes tevékenységek önálló bemutatására kötelezett integrált vállalkozások a tevékenységek önálló bemutatása során kötelesek az önálló mérleg és eredménykimutatásban feltüntetett adatok hátterére vonatkozó írásbeli szöveges magyarázatot adni.

(4) A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni a nem az engedélyes társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól és költségeiről.

Vhr. 137. §1080 A számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok1081

Vhr. 137/A. §1082 A rendszerüzemeltető vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának – földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottságának – tagja, cégvezetője, vezető állású munkavállalója és szervezeti egység vezetője a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszűnését követően köteles üzleti titokként kezelni a rendszerüzemeltetőnél tudomására jutott mindazon információkat, amelyek a piaci szereplők számára nyilvánosan nem hozzáférhetőek.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok

GET 120/A. § (1)1083 A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltető tagjai vonatkozásában a tevékenységek szétválasztására, a jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség biztosításának követelményére tekintettel a Ptk. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)1084 Vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás keretében végzett földgázszállítás és rendszerirányítás, földgázelosztás vagy földgáztárolás esetén biztosítani kell a földgázszállítás, földgázelosztás, földgáztárolás jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a nem földgázszállítással, földgázelosztással vagy földgáztárolással kapcsolatos tevékenységektől.

(3) A (2) bekezdés szerinti függetlenség biztosításához legalább a következő követelmények teljesítése szükséges:

a) a rendszerüzemeltető e törvény szerint engedélyköteles más tevékenységet nem folytathat,

b) a rendszerüzemeltető – a szervezett földgázpiaci engedélyest és a szállítási rendszerüzemeltetőt kivéve – nem szerezhet részesedést a saját tevékenységétől eltérő, e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytató más engedélyesben,

c)1085 a rendszerüzemeltetőnek a vezető tisztségviselője, a cégvezetője, a vezető állású munkavállalója, a felügyelőbizottságának – földgázelosztó engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottságának – tagja, valamint a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége vezetője (a továbbiakban: szervezeti egység vezető) a munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaszerződés) foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a működést befolyásoló független döntéshozatal, valamint annak során a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárás biztosított legyen,

d)1086 a c) pontban meghatározott munkaszerződéssel rendelkező személynek – kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik – nem lehet társasági részesedése a rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá ezen személy nem lehet integrált földgázipari vállalkozás

da)1087 kereskedelmi engedélyesének és földgáztermelőjének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügydöntő felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a tagja, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,

db)1088 kereskedelmi engedélyes és földgáztermelő felett közvetlen irányítást gyakorló személyének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a gazdasági társaság földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügydöntő felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a tagja, továbbá nem létesíthet azzal olyan munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, amely alapján földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez, továbbá

dc) olyan szervezetének tagja, amely a földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez,

e) a c) pontban meghatározott cégvezetőt, vezető állású munkavállalót és szervezeti egység vezetőt az integrált földgázipari vállalkozás más tagjához nem lehet kirendelni,

f)1089 a c) pontban meghatározott vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági – földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági – tag, cégvezető és vezető állású munkavállaló a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (e fejezet, valamint a XV. fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszűnését követő egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy vezető állású munkavállalója, amely nem érinti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 228. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnését követő kötelezettség fejében járó ellenértéket.

(4) A (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat a szervezett földgázpiaci engedélyes és a földgázszállító között nem kell alkalmazni, ha a szállítási rendszerüzemeltető e szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban részesedéssel rendelkezik.

(5) A rendszerüzemeltető által harmadik személyektől igénybevett, e törvény szerinti nem engedélyköteles tevékenységek (a továbbiakban: támogató tevékenységek) és kiszervezés esetén a rendszerüzemeltető úgy felel a jogszabályokban, hatósági határozatban és a működési engedélyben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna.

A földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok

GET 121. § (1) A 120/A. § (2) bekezdésében megfogalmazott függetlenség biztosításához a 120/A. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes esetén legalább a következő követelmények teljesítése szükséges:

a) a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügydöntő felügyelőbizottságának tagja és vezető állású munkavállalója díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem földgázelosztói vagy földgáztárolói tevékenységének eredményességétől függően meghatározni,

b) e törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek és földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. E rendelkezés nem akadályozza a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes anyavállalatát abban, hogy jóváhagyja a leányvállalat éves üzleti tervét, és hogy általános korlátokat szabjon a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan. Az anyavállalat az éves üzleti terv végrehajtása során a napi üzemvitellel, az elosztóvezeték létesítésével, karbantartásával vagy felújításával összefüggésben a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes részére egyedi utasítást nem adhat,

c) a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes az üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy a vállalkozáscsoport által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásáról befolyásmentesen dönt,

d) a földgázelosztónak és a földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges személyi és pénzügyi erőforrásokkal, tárgyi és műszaki eszközökkel,

e) a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes kommunikációjában, és – márkajelzés alkalmazása esetén – márkajelzésében köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező tagjától,

f) a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést. A program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes évente megfelelési jelentést készít.

(2) A 121. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá.

(3) A megfelelési program végrehajtásának figyelemmel kíséréséért, valamint a megfelelési jelentés elkészítéséért az engedélyes által kijelölt, független megfelelési ellenőr felel. A megfelelési ellenőr jogszabályban meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges mértékig az engedélyes és kapcsolat vállalkozásai valamennyi információjához hozzáférhet. A megfelelési jelentést jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz, majd a jóváhagyást követően mindenki számára hozzáférhetően nyilvánosságra kell hozni.

(4) A megfelelési ellenőr jogi vagy büntetlen előéletű természetes személy lehet, és rá – a függetlenség biztosítása érdekében – a 121/C. § (4) bekezdés a) pontjának, valamint a 121/D. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(5) A megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket, a megfelelési ellenőr jogköreit és feladatait, valamint a megfelelési programra és a megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

GET 121/A. § A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok nem alkalmazandók azon földgázelosztók esetében, amelyek az általuk üzemeltetett elosztóvezetéken 100000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót látnak el.

A szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok

GET 121/B. § (1) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáztermeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatai nem rendelkezhetnek sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a szállítási rendszerüzemeltetőben. A szállítási rendszerüzemeltető nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáztermeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.

(2)1090 A szállítási rendszerüzemeltető köteles felügyelőbizottságot létrehozni. A felügyelőbizottság a Ptk. szerinti jogkörein túlmenően dönt

a) a részvényesek vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben,

b) a 121/C. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben,

c) a 121/G. § szerinti megfelelési ellenőr kinevezéséről és megbízatásának megszüntetéséről.

(3) A (2) bekezdés a) pontja keretében kell a szállítási rendszerüzemeltető éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényeseknek kifizethető osztalék összegét, valamint a társaság eladósodási szintjét érintő határozatot meghozni.

(4) Nem tartozhatnak a felügyelő testület hatáskörébe a szállítási rendszerüzemeltető mindennapi működésével, a szállítóvezetékek mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv előkészítésével kapcsolatos döntések.

(5) A felügyelőbizottság tagjai közül a tagok felénél egy fővel kevesebb személyre alkalmazni kell a 121/C. § (2)–(3) bekezdés, a (4) bekezdés a) pontja, a (6) bekezdése, valamint a 121/D. § (1)–(2) bekezdése szerinti rendelkezéseket, azzal, hogy a 121/C. § (2) bekezdés b) pontja a felügyelőbizottság valamennyi tagjára alkalmazandó.

(6)1091 A felügyelőbizottság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozást, a harmadik személy részvényeseket, valamint a Ptk. 3:124. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a munkavállalókat képviselő tagokból áll. A Ptk.-ban előírt arányoktól eltérően a felügyelőbizottság tagjainak az 1/9-ede, de legalább egy fő a munkavállalók képviselője.

GET 121/C. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, szervezeti egység vezetője (a továbbiakban együtt: operatív irányítást ellátó személy) munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről – ideértve a díjazását is –, valamint munkaviszonya megszüntetéséről a felügyelőbizottság dönt.

(2) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítéséről, a munkaviszonyát, annak idejét, valamint megszűnését szabályozó feltételekről, továbbá a munkaviszonya megszüntetésére vonatkozó javaslat indokairól a döntést megelőzően értesíteni kell a Hivatalt. A döntés kizárólag akkor válik hatályossá, ha a Hivatal 20 napon belül nem emel ellene kifogást. A Hivatal kifogást emelhet a döntés ellen, ha kétség merül fel

a) a jelölt személy szakmai függetlenségével, vagy

b) a munkaviszony idő előtti megszüntetésének indokaival

kapcsolatban.

(3) Az operatív irányítást ellátó személy a Hivatalnál hatósági ellenőrzést kezdeményezhet munkaviszonya idő előtti megszüntetése esetén. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a döntés az e fejezet a tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírásaiba (a továbbiakban: szétválasztási szabályok) vagy a Hivatal határozatába ütközik, jogosult a 119. § szerinti jogkövetkezmények alkalmazására. A (2) és e bekezdés rendelkezései nem érintik az operatív irányítást biztosító személy és a felügyelő testület tagja jogorvoslati jogosultságait.

(4) Az operatív irányítást ellátó személyek

a)1092 többsége a munkaviszonya létesítését megelőző 3 évben nem állhatott munkaviszonyban, vagy közvetlen vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltető kivételével – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, annak irányító részvényesével, továbbá abban nem rendelkezett sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,

b) kisebb része a munkaviszonya létesítését megelőző 6 hónapban nem lehetett a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás operatív irányítását ellátó személye.

(5) Ha a szállítási rendszerüzemeltetőnél az operatív irányítást nem testület látja el, az operatív irányítást ellátó személyre a (4) bekezdés a) pontja szerinti követelményeket kell alkalmazni.

(6)1093 Az operatív irányítását ellátó személy a munkaviszonya megszűnését követő 4 évig nem állhat munkaviszonyban vagy más szerződéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltető kivételével – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, annak irányító részvényesével, továbbá abban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.

(7) Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekre alkalmazni kell a (3) bekezdés, a (4) bekezdés a) pontja, a (6) bekezdés, továbbá a 121/D. § (1)–(2) bekezdések rendelkezéseit.

GET 121/D. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetővel munkaviszonyban álló személy nem állhat munkaviszonyban, továbbá közvetlen vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltető kivételével – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.

(2) A szállítási rendszerüzemeltetővel munkaviszonyban álló személy díjazását, munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem földgázszállítási tevékenységének eredményességétől függően meghatározni, továbbá nem részesülhet e vállalkozásoktól pénzügyi juttatásban.

(3) Tilos a munkaerő-kölcsönzés a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás között.

GET 121/E. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető nem részesülhet pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált vállalkozás földgáztermeléssel, földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától.

(2)1094 A szállítási rendszerüzemeltető – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem vehet igénybe szolgáltatást a vertikálisan integrált vállalkozástól. A szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal által jóváhagyott feltételek alapján jogosult szolgáltatást nyújtani a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás számára, ha e szolgáltatás hátrányos megkülönbözetés nélkül, azonos feltételekkel bármely rendszerhasználó számára elérhető és nem korlátozza a versenyt a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem terén.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatoknak – így a szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált vállalkozás részére nyújtandó hitel vagy kölcsön feltételeinek – meg kell felelniük a piaci feltételeknek. A szállítási rendszerüzemeltető e kapcsolatokról részletes nyilvántartást vezet, és azt kérés esetén a Hivatal rendelkezésére bocsátja.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodásokhoz a Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges. A pénzügyi és kereskedelmi megállapodást a Hivatalhoz a szállítási rendszerüzemeltető nyújtja be. A Hivatal jóváhagyja a megállapodást, ha a szállítási rendszerüzemeltető igazolta, hogy az abban foglaltak legalább a piaci feltételeknek megfelelnek.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető a vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében és a székhelyén, valamint a telephelyein köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető az informatikai rendszerek vagy berendezések vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában nem köthet szerződést a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos tanácsadókkal, vagy szállítókkal. Nem oszthat meg a vertikálisan integrált vállalkozással informatikai rendszert, berendezést, a tevékenysége végzéséhez szükséges épületet vagy helyiséget vagy biztonsági hozzáférési rendszert, továbbá nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót.

GET 121/F. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a felügyelőbizottsága határozatainak sérelme nélkül jogosult dönteni

a) a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökről önállóan és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül,

b) a hitel-, valamint kölcsönfeltételekről, tőkeemelésről és minden további finanszírozási forrásról.

(2) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás sem közvetlenül, sem közvetve nem határozhatja meg a szállítási rendszerüzemeltető napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a 10 éves hálózatfejlesztési terv előkészítésére vonatkozó versenymagatartását.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető általános irányítási struktúráját és alapszabályát, belső szabályzatait és megállapodásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák a szállítási rendszerüzemeltető e törvényben előírtaknak megfelelő tényleges függetlenségét.

(4) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás köteles a szállítási rendszerüzemeltető kérelmére kellő időben rendelkezésre bocsátani a jövőbeni beruházások megvalósításához, illetve a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Ezen kötelezettsége teljesítése során a felügyelőbizottság által hozott döntésektől a szállítási rendszerüzemeltető hátrányára nem térhet el. A szállítási rendszerüzemeltető köteles e forrásokról tájékoztatni a Hivatalt.

(5) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tartózkodni köteles minden olyan tevékenységtől, amely a szállítási rendszerüzemeltetőt akadályozza az e törvényből fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem követelheti meg a szállítási rendszerüzemeltetőtől, hogy e kötelezettségek teljesítéséhez a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól engedélyt kérjen.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül és önállóan dönteni a támogató tevékenységek igénybevételéről és a kiszervezésről.

GET 121/G. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető megfelelési programot köteles kidolgozni, azt a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani és a jóváhagyott megfelelési programot végrehajtani. A megfelelési programban be kell mutatni azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést. A szállítási rendszerüzemeltetőnél a megfelelési program végrehajtását – a Hivatal hatáskörének sérelme nélkül – a felügyelőbizottság által kijelölt független megfelelési ellenőr ellenőrzi.

(2) A megfelelési ellenőr megbízatása vagy alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartama meghatározásához, valamint kinevezéséhez a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A szállítási rendszerüzemeltetőnek biztosítania kell a megfelelési ellenőr függetlenségét, és a feladatai ellátásához szükséges forrásokat. A Hivatal a jóváhagyást kizárólag a megfelelési ellenőr függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának hiánya esetén tagadhatja meg.

(3) A megfelelési ellenőr jogi személy vagy büntetlen előéletű természetes személy lehet, és rá a 121/C. § (3)–(7) és a 121/D. § (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) A megfelelési ellenőr megbízatását a felügyelőbizottság a Hivatal előzetes jóváhagyásával jogosult megszüntetni. A felügyelőbizottság köteles azonnali hatállyal megszüntetni a megfelelési ellenőr megbízatását, amennyiben a Hivatal a megfelelési ellenőr függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg.

(5) A megfelelési ellenőr e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából megismerhet valamennyi szükséges adatot, előzetes értesítés nélkül is beléphet a szállítási rendszerüzemeltető irodáiba és hozzáférhet valamennyi egyéb szükséges információhoz. A szállítási rendszerüzemeltető munkaviszonyban álló személyek személyes adatait a megfelelési ellenőr e törvényben és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatai ellátása érdekében az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelheti.

(6) A megfelelési ellenőr a megfelelési program végrehajtásáról, az annak érdekében hozott intézkedésekről, a feltárt eredményekről és jelentős hiányosságokról évente megfelelési jelentést készít, és azt jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz. A jóváhagyást követően a szállítási rendszerüzemeltető a megfelelési jelentést honlapján közzéteszi.

(7) A megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket, a megfelelési ellenőr jogköreit és feladatait, valamint a megfelelési programra és megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet határozza meg.

A szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok teljes tulajdonosi szétválasztás esetén

GET 121/H. § (1) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás bármikor jogosult a szállítási rendszerüzemeltető teljes tulajdonosi szétválasztása mellett dönteni. A tanúsítást követően a teljes tulajdonosi szétválasztás eredményeképpen létrejött szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) a szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell a szállítóvezeték és a földgázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával;

b) ugyanazon személy vagy személyek nem jogosultak

ba) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett, és közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni a szállítási rendszerüzemeltető vagy a szállítóvezeték felett valamint,

bb) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni szállítási rendszerüzemeltető vagy a szállítóvezeték felett és közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett,

c) ugyanazon személy nem jogosult a szállítási rendszerüzemeltetőben felügyelőbizottsági tag, vagy operatív irányítását végző személy kinevezésére, valamint közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett,

d) ugyanazon személy nem lehet egyfelől földgáztermelő vagy földgázkereskedő, másfelől szállítási rendszerüzemeltető vagy szállítási rendszerüzemeltetőben részesedéssel rendelkező vállalkozás operatív irányítását végző személy vagy ezek felügyelőbizottsági tagja, és

e) a földgáztermelő vagy földgázkereskedő nem gyakorolhat sem közvetlen sem közvetett irányítást vagy bármely jogot a szállítási rendszerüzemeltető felett.

(2) Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott bármely jog alatt különösen a következőket kell érteni:

a) bármely szavazati jog gyakorlása;

b) a felügyelőbizottság tagja, az operatív irányítást végző személy kinevezése, vagy

c)1095 a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése szerinti többségi befolyás.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában

a) a földgáztermelőre vonatkozó rendelkezések a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) szerinti termelőre,

b) a földgázkereskedőre vonatkozó rendelkezések a VET. szerinti kereskedelmi engedélyesre,

c) a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó rendelkezések a VET. szerinti átviteli rendszerirányítóra,

d) a szállítóvezetékre vonatkozó rendelkezések pedig a VET.-ben meghatározott átviteli hálózatra

megfelelően alkalmazandók. Az a)–c) pontokat a vállalkozás felett közvetlen irányítást gyakorló személyre vagy személyekre is alkalmazni kell.

(4)1096 Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott feltétel teljesül abban az esetben is, ha egyrészt a szállítási rendszerüzemeltető vagy a szállítóvezeték, másrészt a földgáztermelő vagy a földgázkereskedő felett az irányítást Magyarország nevében törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetek vagy más állami szervek gyakorolják.

(5) Azokat az üzleti titkokat, amelyekről a korábban vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítási rendszerüzemeltetőnek tudomása volt, a szállítási rendszerüzemeltető nem hozhatja a földgáztermelő vagy földgázkereskedő tudomására, továbbá az ilyen szállítási rendszerüzemeltető által alkalmazott a 121/C. § (6)–(7) bekezdése szerinti személyeket munkaviszonyra irányuló jogviszonyuk alatt és jogviszonyuk megszűnését követő 4 évig, az szállítási rendszerüzemeltetővel munkaviszonyra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeket 1 évig a földgáztermelő vagy földgázkereskedő nem alkalmazhatja.

(6) Amennyiben a Hivatal a 128. § szerinti tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltető megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának jogerőre emelkedését követően a 121/B–121/G. § és 119/A. § (3) bekezdése nem alkalmazható.

A független rendszerüzemeltetőre, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosára és földgáztárolói engedélyesére vonatkozó szétválasztási szabályok1097

GET 121/I. § (1) A 119/A. § (3) bekezdés alkalmazása vagy az ügyfél erre irányuló kérelme esetén a Hivatal által kijelölésre kerülő független rendszerüzemeltetőnek – az átruházott feladatok jellegétől függően – az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) teljesítenie kell a 121/H. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt követelményeket,

b) rendelkeznie kell az átruházott feladatok ellátásához szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, pénzügyi és humán erőforrásokkal,

c) meg kell felelnie a Hivatal által jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervnek, és

d) a kizárólag adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vehet igénybe harmadik személyektől olyan szolgáltatásokat, amelyeket a harmadik személyek a szállítóvezeték tulajdonosa számára is nyújtanak, valamint

e)1098 igazolnia kell, hogy eleget tesz a szállítási rendszerüzemeltető 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek.

(2) A szállítóvezeték tulajdonosa köteles

a) a független rendszerüzemeltető részére a feladatai elvégzéséhez szükséges együttműködést, támogatást és információt biztosítani,

b) finanszírozni a független rendszerüzemeltető által elhatározott és a Hivatal által jóváhagyott beruházásokat, vagy beleegyezni bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásba,

c) fedezetet biztosítani a szállítóvezetéki vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a független rendszerüzemeltető feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket, és

d) biztosítékot nyújtani a szállítóvezeték fejlesztése finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a b) ponttal összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozáshoz, továbbá

e) a tulajdonában lévő szállítóvezetéket és a szállítási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszközt a független rendszerüzemeltető kizárólagos használatába adni.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzügyi megállapodásokhoz a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást megelőzően a Hivatal konzultációt folytat a szállítóvezeték tulajdonosával és a többi érdekelt féllel.

(4) A szállítóvezeték tulajdonosának felelőssége nem terjed ki a 81. §-ban foglalt fejlesztések tervezésére és a 74. § szerinti hálózati hozzáférések biztosítására.

(5)1099 A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosának és földgáztároló engedélyesének legalább társasági formájukban, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontjából függetlennek kell lennie a rendszerüzemeltetéshez nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől, legalább a következők szerint:

a)1100 a szállítóvezeték tulajdonos és a földgáztároló engedélyes operatív irányítását végző személy nem vehetnek részt az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely földgáztermelői vagy földgáz-kereskedelmi tevékenység napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős,

b) a szállítóvezeték tulajdonos és a földgáztároló engedélyes operatív irányítását végző személy munkaszerződésében vagy megbízási szerződésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, munkabérét és egyéb juttatásait, munkavégzésének feltételeit és szakmai érdekeit úgy kell meghatározni, hogy feladatai ellátása során biztosítsa számunkra a független cselekvés lehetőségét, és

c) a földgáztároló engedélyesnek tényleges, a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali jogköre van a földgáztároló üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközöket illetően. Ez nem zárja ki olyan megfelelő koordinációs mechanizmusok létét, amelyek az anyavállalat gazdasági és irányítási felügyeleti jogait biztosítják a leányvállalat befektetett eszközei megtérülésének védelme érdekében,

d) a vertikálisan integrált vállalkozás nem adhat a napi üzemvitellel és a földgáztároló létesítmények építésével, illetve felújításával kapcsolatos egyedi döntésekkel kapcsolatos utasításokat, ha azok nem haladják meg a jóváhagyott pénzügyi tervben vagy bármely, azzal egyenértékű eszközben megszabott kereteket, és

e) a szállítóvezeték tulajdonosának és a földgáztároló engedélyesnek megfelelési programot és megfelelési jelentést kell készítenie, amelyekre a 121. § (1) bekezdés e) pontja és a 121. § (2)–(4) bekezdéseinek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdés c) pontja alapján a vertikálisan integrált vállalkozás jóváhagyhatja a földgáztároló engedélyes éves pénzügyi tervét vagy bármely, ezzel egyenértékű eszközt, és általános korlátokat szabhat a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan.

(7) Ha a Hivatal a tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a független rendszerüzemeltető megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának jogerőre emelkedését követően a 121/B. §–121/G. § nem alkalmazható.

A megfelelési programra vonatkozó szabályok

Vhr. 138. §1101 (1) A rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

(2) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a rendszerüzemeltető a honlapján közzéteszi.

(3) A megfelelési program kötelező tartalmi elemei:

1. a rendszerüzemeltető belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja az engedélyes önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a rendszerüzemeltető működését érintő hatáskörének bemutatásával,

2. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak,

3. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a rendszerüzemeltetőt is,

4. az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges – személyi, tárgyi, pénzügyi – erőforrások biztosítottsága,

5.1102 a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági – földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági – tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetkörei,

6.1103 a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági – földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági – tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje,

7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése,

8. a munkavállalóra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok,

9. a munkavállaló kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében,

10. a munkavállalóra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája,

11. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére,

12. a kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások,

13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése,

14. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere,

15. a rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire,

16. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire,

17. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a rendszerüzemeltető hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében,

18. a megfelelési program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása,

19. a megfelelési program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése.

Vhr. 139. §1104 (1) A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.

(2) A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

(3) A megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve,

b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra,

c) a rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása,

d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások,

e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása,

f) a következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések,

g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása,

h) a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei,

i) a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére,

j) az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása.

(4) Megtévesztő vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelmet elutasítja és a rendszerüzemeltetővel szemben a GET 119. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

Vhr. 140. §1105 Bizalmas információk esetén a megfelelési program, illetve a megfelelési jelentés Hivatalhoz történő benyújtása során a rendszerüzemeltető, illetve a megfelelési ellenőr kérheti a megfelelési program és a megfelelési jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak minősített részeket nem kell a rendszerüzemeltető honlapján közzétenni.

Vhr. 141. §1106 (1) A rendszerüzemeltető az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése – a szervezett földgázpiaci engedélyes és a szállítási rendszerüzemeltető kivételével – a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő más engedélyesben.

(2) A rendszerüzemeltető az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt, hogy a GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést a rendszerüzemeltetőn kívül, más GET szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedélyessel.

(3) A GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles minden szükséges információt a rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltető a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja.

A földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok1107

Vhr. 141/A. § (1)1108 A munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban (a továbbiakban együtt: munkaszerződés) rögzíteni kell a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, ügydöntő felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának, valamint szervezeti egység vezetőjének a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. E személyek vonatkozásában a felmondásról, a felmondás indokairól és körülményeiről a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes a felmondást megelőzően tájékoztatja a Hivatalt.

(2)1109 A földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz az anyavállalatnak. Ha az anyavállalat a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes tájékoztatja a Hivatalt.

(3)1110 Ha a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes tulajdonrésszel rendelkezik a szervezett földgázpiaci engedélyesben, a 141. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig köteles nyilatkozni a GET 48. §-ában meghatározott tulajdoni korlátok betartásáról.

A szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok1111

Vhr. 141/B. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető operatív irányítását ellátó személy munkaszerződésében rögzíteni kell a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a munkaviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat és az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy munkaviszonyának idő előtti, munkáltató általi megszüntetése esetén a Hivatalnál jogorvoslati jogosultságát nem érintő hatósági ellenőrzést kezdeményezhet.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető arra jogosult szerve saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz. Ha a felügyelőbizottság az éves üzleti tervre és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a megfelelési ellenőr tájékoztatja a Hivatalt.

Vhr. 141/C. § (1) A 138. § (4) bekezdésben foglaltakon túl a szállítási rendszerüzemeltető megfelelési programjának tartalmaznia kell

a) az operatív irányítást ellátó személyek és a szállítási rendszerüzemeltetővel munkaviszonyban álló személyek függetlenségét biztosító intézkedéseket,

b) a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok eljárásrendjét,

c) az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltető nem köt szerződést a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjával azonos tanácsadókkal és szállítókkal,

d) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírásokat, valamint

e) a felügyelőbizottság tagja díjazásának elemeit és módját, felügyelőbizottságból történő visszahívásának lehetséges indokait.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető esetén a megfelelési jelentésben ki kell térni a 138. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az (1) bekezdésben előírtak teljesítésére is.

(3) A 141. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel, vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.

(4) A megfelelési ellenőr

a) figyelemmel kíséri, ellenőrzi a megfelelési program végrehajtását,

b) beszámol tevékenységéről a felügyelőbizottságnak, valamint ajánlást készít a következő évi megfelelési programról és annak végrehajtásáról,

c) a 141/B. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Hivatalt az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről, ha a felügyelőbizottság a szállítási rendszerüzemeltető éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá,

d) tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a szállítási rendszerüzemeltető közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról,

e) benyújtja a Hivatalnak a szállítási rendszerüzemeltető szállítóvezetékre vonatkozó beruházási tervre vagy egyedi beruházásra vonatkozó határozati javaslatát, legkésőbb annak a szállítási rendszerüzemeltető által a felügyelőbizottsághoz történő benyújtásakor,

f) tájékoztatja a Hivatalt, ha a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás a legfőbb szerv ülésén vagy az általa a felügyelőbizottságba jelölt tagok szavazatán keresztül olyan határozat meghozatalát akadályozza, amely a hálózatfejlesztési terv szerint három éven belül végrehajtandó beruházás akadályozását vagy késleltetését eredményezi,

g) a feladata ellátása során a megfelelési program végrehajtását érintően tapasztaltakról negyedévente írásban tájékoztatja a Hivatalt, a b) pontban foglaltakon túl tájékoztatást nyújthat a felügyelőbizottságnak,

h) jogosult részt venni a szállítási rendszerüzemeltető ügyvezető testülete, közgyűlése és egyéb társasági szervei valamennyi ülésén, valamint köteles részt venni a szállítási rendszerüzemeltető valamennyi ülésén, amely

ha) a 715/2009/EK rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételeit,

hb) a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos projekteket, ideértve a csatlakozással kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatos projekteket is, valamint

hc) a szállítási rendszerüzemeltető által a feladatai ellátásához szükséges földgáz beszerzést

tárgyalja,

i) a 139. § (1) bekezdésének megfelelően benyújtja a Hivatalnak a megfelelési jelentést, valamint

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási rendszerüzemeltető megfelel-e a titoktartásra vonatkozó – a GET-ben és az e rendeletben meghatározott – rendelkezéseknek.

(5) Megfelelési ellenőr az lehet, aki

a) mesterképzésben szerzett vagy egyetemi szintű

aa) közgazdász,

ab) bányamérnök vagy

ac) jogi

végzettséggel és jogi végzettség esetén jogi szakvizsgával rendelkezik,

b) legalább 5 éves, földgázipari tevékenységet vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző társaságnál, vagy az államigazgatás pénzügyi, gazdasági vagy energetikai területén szerzett szakmai gyakorlata van,

c) nem áll olyan munkaviszonyban, amelynek ellátása korlátozhatja feladatainak ellátását,

d) nem volt olyan földgázipari társaságnak vagy jogelődjének vezető tisztségviselője, amelynek a GET 114. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a megfelelési ellenőr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történő benyújtása időpontját megelőző tíz éven belül visszavonták, és

e) megbízatása a megfelelési ellenőr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történő benyújtását megelőző tíz éven belül a másik fél által azonnali hatállyal nem került megszüntetésre.

(6) A jogi személynek minősülő megfelelési ellenőr legalább egy vezető tisztségviselőjének, továbbá az ellenőrzési tevékenység irányításáért közvetlenül felelős vezetőnek vagy az ellenőrzési tevékenységet közvetlenül végző legalább egy személynek meg kell felelnie az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(7) A Hivatal a megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg, ha a megfelelési ellenőr feladatainak ellátása körében a megfelelési program végrehajtása és ellenőrzése szempontjából megtévesztő vagy valótlan adatot közölt, illetve a GET-ben vagy e rendeletben előírt kötelezettsége megsértését jogerős határozat megállapította.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosára vonatkozó szétválasztási szabályok1112

Vhr. 141/D. § (1) Független rendszerüzemeltető esetén a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosa köteles a GET 125. § (14) bekezdésében foglaltaknak megfelelni.

(2) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programra és megfelelési jelentésre – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagjaira vonatkozó rendelkezések kivételével – a 138. § (1)–(5) bekezdését és a 139–141. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni.

(3) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programnak tartalmaznia kell a 138. § (4) bekezdés 1–3., 5–6., 8–15. és 17–18. pontjában foglaltakat azzal, hogy a rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni.

(4) A GET 121/I. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a 139. § (3) bekezdés a)–g) pontjában foglaltak azzal, hogy rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni, és

b) a szétválasztáshoz kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása.

XIV. Fejezet

EGYES CÉGJOGI ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

GET 122. § (1)1113 Az engedélyesnek a Ptk. rendelkezései szerinti szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más vállalkozással történő egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód nélküli megszűnéséhez, alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához (a továbbiakban együtt: cégjogi esemény) a Hivatal hozzájáruló határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára a Ptk. kötelezővé teszi.

(2)1114 Az (1) bekezdés szerinti egyesülés (beolvadás, összeolvadás) valamint szétválás (különválás, kiválás) esetén a Hivatal által kiadott engedélyek vonatkozásában a Ptk. 3:39. § (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

(3)1115 Az (1) bekezdés szerinti cégjogi esemény nem igényli a Hivatal hozzájárulását az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese valamint a telephelyi szolgáltató esetében.

(4)1116 A rendszerüzemeltetői, az egyetemes szolgáltatói, és a szervezett földgázpiaci engedélyesek esetében a Ptk. 3:49. § (1) bekezdésében és 3:50. §-ában meghatározott uralmi szerződés nem köthető, és az ilyen szerződés semmis. E bekezdésben meghatározott engedélyesekre a Ptk. 3:62. §-a nem alkalmazható.

GET 123. §1117 (1)1118 A szerző fél köteles a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha bármely földgázipari vállalkozásban a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének, üzletrészének, szavazati jogának vagy közvetlen és közvetett befolyásának aránya eléri vagy meghaladja a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 61. § (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A Hivatal köteles a bejelentés tudomásulvételét a bejelentést, információ kérés esetén pedig a Hivatal által kért információk megérkezését követő naptól számított negyven napon belül visszaigazolni. A szavazati jogra, a közvetett befolyásra, a befolyásszerzésre, azok mértékére, az összehangoltan eljáró személyekre és a bejelentés tartalmára vonatkozóan a Tpt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Bármely földgázipari vállalkozásban a szavazatok 25%-át, 50%-át vagy 75%-át meghaladó szavazati jog vagy befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Hivatal előzetes hozzájárulása is szükséges.

(2a)1119 A földgáz biztonsági készletezést végző földgáztároló engedélyesben történő szavazati jog vagy befolyásszerzés kivételével nem kell a Hivatal előzetes hozzájárulása a (2) bekezdésben foglaltak szerint jóváhagyott mértékek elérését követően mindaddig, amíg az újabb befolyásszerzéssel a befolyást szerző el nem éri a következő Hivatali hozzájáruláshoz kötött mértéket. Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség alól a befolyást szerző nem mentesül. Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározottak vonatkoznak az e törvény hatálya alá tartozó engedélyesek és a VET. hatálya alá tartozó engedélyesek közötti befolyásszerzésre is.

(3)1120 A (2) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal hozzájárulását

a) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese,

b) a célvezeték üzemeltetője,

c) a telephelyi szolgáltató esetében.

(4)1121 Földgáz, illetve villamos energia termelésével vagy kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, valamint az ilyen vállalkozás irányító részvényese a szállítási rendszerüzemeltetőben, sem közvetlenül, sem közvetetten nem szerezhet irányítást biztosító részesedést. A szállítási rendszerüzemeltetőben, illetve annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez a Hivatal hozzájárulása is szükséges. E rendelkezés nem érinti a 121/B. § (1) bekezdésben rögzített rendelkezést.

(5)1122 A Hivatal hozzájáruló határozata szükséges az olyan jogügylet létrejöttéhez, amely azt eredményezné, hogy harmadik országból származó személy vagy személyek gyakorolnak irányítást a szállítási rendszerüzemeltető vagy annak irányító részvényese felett.

(6)1123 A Hivatal a (2) és az (5) bekezdésben, valamint a 122. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekhez történő hozzájárulást megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha azok végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység ellátását vagy a szállítási, tárolási, elosztási, valamint egyetemes szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyeztetheti, továbbá, ha annak végrehajtása a Hivatalhoz a (8) bekezdés szerint bejelentett elővásárlási jog megsértésére vezetne.

(6a)1124 A Hivatal megtagadja a (4) bekezdésben meghatározott részesedésszerzés jóváhagyását, ha az nem felel meg az ott rögzített követelményeknek. A Hivatal megtagadja az (5) bekezdésben meghatározott jogügylet jóváhagyását, ha a 128. § szerinti eljárásban azt állapította meg, hogy a jogügylet végrehajtása eredményeként a szállítási rendszerüzemeltető nem felelne meg a rá vonatkozó szétválasztási követelményeknek, vagy azt, hogy a jogügylet megvalósítása veszélyeztetné az ország, vagy más tagállam energiaellátásának biztonságát.

(7)1125 A befolyásszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása esetén, az (1) bekezdés szerinti tudomásulvételt kimondó visszaigazolás hiányában vagy a (2) és a (4)–(5) bekezdésben, illetve a 122. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájáruló határozat hiányában a szerző fél a részesedései tekintetében a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat, illetve a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal visszaigazolását, illetve jóváhagyását igazoló dokumentummal együtt lehet benyújtani.

(8)1126 A Hivatalhoz – a szerződés vagy a jognyilatkozat eredeti példányának vagy közjegyző által hitelesített másolatának csatolásával – be kell jelenteni a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedői engedélyes vagy jogutódja vonatkozásában biztosított elővásárlási jog létesítését, módosítását, illetve megszűnését.

GET 124. §1127 (1)1128 A Hivatal előzetes hozzájáruló határozata szükséges az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (a továbbiakban: kiszervezés), valamint a működési engedélyében meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (a továbbiakban együtt: alapvető eszközökkel való rendelkezés).

(2) A kiszervezés engedélyezése során a Hivatal nem hagyhat jóvá olyan ügyletet, amely azt eredményezi, hogy a működési engedélyben meghatározott alaptevékenységek végzése, vagy a karbantartás és az üzemzavar elhárítás irányítása, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálat kikerül az engedélyes saját szervezetéből.

(2a)1129 A kiszervezés engedélyezése során a Hivatal nem hagyhat jóvá továbbá olyan ügyletet sem, amely azt eredményezi, hogy a szállítási rendszerüzemeltető nem felel meg a 4. § szerinti követelményeknek.

(3)1130 Kiszervezés esetén a kiszervezést végző engedélyes úgy felel jogszabályokban, a hatósági hozzájáruló határozatban és a működési engedélyében meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha a kiszervezett tevékenységet maga végezné.

(3a)1131 Amennyiben kiszervezés esetén a lakossági fogyasztók részére a postai küldeményt nem az engedélyes küldi ki, úgy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 40. § (2) bekezdésével összhangban feladóként az engedélyest (mint megbízót) és a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozást (mint postai konszolidátort) kell feltüntetni.

(4)1132 Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyását a kiszervezés és az alapvető eszközökkel és vagyon értékű jogokkal való rendelkezés, a földgázkereskedő – kivéve az egyetemes szolgáltatót – az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese, valamint a telephelyi szolgáltató esetében.

GET 124/A. §1133 (1) A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg

a) az e törvény szerinti földgáztároló, valamint az Fbkt. szerinti biztonsági földgáztároló (a továbbiakban együttesen: földgáztároló),

b) az a) pontban meghatározott földgáztárolóval egységet alkotó ingatlan, az a) pontban meghatározott földgáztároló használatához szükséges ingatlan és az a) pontban meghatározott földgáztárolóhoz a földfelszínen kapcsolódó létesítmény vagy felépítmény (a továbbiakban: ingatlan)

c) az e törvény szerinti földgáztároló engedélyesben, valamint az Fbkt. szerinti biztonsági földgáztároló engedélyesben lévő közvetlen tulajdoni részesedés (a továbbiakban: tulajdoni részesedés)

bármilyen módon való elidegenítése vagy átruházása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási jog megelőzi a más jogszabályokon alapuló vagy szerződésben biztosított elővásárlási jogot.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti elővásárlási jog attól függetlenül fennáll, hogy a földgáztárolót, a földgáztárolóval egységet alkotó ingatlant, a földgáztároló használatához szükséges ingatlant és a földgáztárolóhoz kapcsolódó létesítményt vagy felépítményt együttesen vagy önállóan idegenítik el vagy ruházzák át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolóra, ingatlanra vagy tulajdoni részesedésre vonatkozó vételi ajánlatot a földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés tulajdonosának kell a vételi ajánlat kézhezvételét követő 3 napon belül közölnie az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel. A vételi ajánlatot a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jogosult elfogadni a vételi ajánlat vele történt közlésétől számított 120 naptári napon belül. A vételi ajánlatban szereplő fizetési határidők az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter elfogadó nyilatkozatának a földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés tulajdonosa által történt igazolt kézhezvételétől számítandók.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés kizárólag adásvétel vagy csere jogcímén ruházható át vagy idegeníthető el. Az apportálásra az adásvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott földgáztároló vagy ingatlan cseréjére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a földgáztárolót, vagy ingatlant megszerző személy maga is földgáztároló engedélyes. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tulajdoni részesedés cseréjére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a tulajdoni részesedést megszerző személy maga is földgáztároló engedélyesben közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

(6)1134 Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolót, ingatlant vagy tulajdoni részesedést a Hivatal előzetes jóváhagyásával lehet biztosítékul adni, fedezetként lekötni, megterhelni, különösen arra zálogjogot, vételi jogot alapítani, vagy a földgáztárolóhoz, ingatlanhoz, felépítményhez vagy tulajdoni részesedéshez kapcsolódó jogosultságokat más számára – akár időlegesen – átengedni, illetve ezen jogosultságok fennállását vagy gyakorlását bármely módon korlátozó megállapodást kötni.

(7) Az e §-ban foglaltakkal ellentétes vagy az e §-ban foglaltak megkerülésére irányuló szerződés, megállapodás vagy egyoldalú jognyilatkozat semmis.

GET 124/B. §1135 (1) Biztonsági földgáztároló kizárólag a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában állhat.

(2) Ha a biztonsági földgáztároló idegen ingatlanon fekszik, a Magyar Államot átjárási, vezetékfektetési és berendezés elhelyezési szolgalmi jog, valamint korlátozás nélküli használati jog illeti meg az idegen ingatlanon azzal, hogy az abból származó jogok gyakorlása – a földgáztároló működtetéséhez indokolt mértékben – a biztonsági földgáztárolói engedélyest is megilleti. A biztonsági földgáztárolói engedélyes viselni köteles a joggyakorlás következtében felmerülő terheket.

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok

Vhr. 142. §1136 (1) A GET 122. §-ában meghatározott cégjogi események esetén a kérelmet a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes (több érintett engedélyes esetén egyenként) köteles benyújtani a Hivatalhoz.

(2)1137 A GET 123. § (2) bekezdésében meghatározott befolyásszerzés esetén a kérelmet a közvetlen módon befolyást szerezni kívánó köteles a Hivatalnak benyújtani.

(3) A GET 124. §-ában meghatározott ügyletek esetén a kérelmet az érintett engedélyes köteles benyújtani a Hivatalhoz.

(4) Az (1)–(3) bekezdések szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a – változással, kérelemmel – érintett engedélyes megnevezését (teljes cégnév), székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének megnevezését,

b) annak igazolását, hogy a tulajdonosváltozás nem változtatja meg a vagyoni-működési feltételeket,

c) az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy GET 114. § (7) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

d) a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem megnevezését, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet részletes bemutatását,

e) az eljárási díj befizetését tanúsító dokumentumot (kérelmezőnként),

f)1138

g)1139 – a (4a) bekezdés kivételével – mindazon személyek közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy annak hiteles másolatát, akik a kérelemhez csatolt iratokat aláírták,

h) a – változással, kérelemmel – érintett engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntését,

i) a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezetet,

j)1140 befolyást szerezni kívánó vállalkozás esetében a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolást a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról, valamint a tényleges tulajdonosnak a megnevezését olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(4a)1141 Ha az engedélyes cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez – a (4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően –mellékelni kell továbbá:

a)1142

b)1143 a befolyást szerezni kívánó külföldi vállalkozás esetén a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolást a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvű fordítását,

c) a befolyást szerezni kívánó kérelmező és kapcsolt vállalkozásai magyarországi energiaipari befektetéseinek és részesedéseinek bemutatását a GET és a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

d)1144

e) a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábrát, feltüntetve a közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat, továbbá az engedélyesi szakszemélyzet létszámának változását.

(6)1145 Ha a kérelmező – kivéve, ha az az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi gazdálkodó szervezeten kívüli külföldi vállalkozás – a kérelemhez az (5) bekezdés b) pontjában előírtakat nem csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezető szervet, illetve a külföldi vállalkozás nyilvántartását vezető hatóságot.

Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó közös szabályok

Vhr. 143. §1146 (1)1147 A rendszerüzemeltetőnek és az egyetemes szolgáltatónak az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie.

(1a)1148 A közreműködő köteles a Hivatal részére a felügyeleti és az árszabályozási feladatai ellátásához szükséges, a földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadni.

(2) Az engedélyes a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá – a belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

(3) A belső kiválasztási szabályzatban az engedélyesek a kiválasztással és megbízással történő szolgáltatás beszerzéseikre vonatkozóan – és a Hivatal hozzájáruló határozata alapján kiszervezett tevékenységekre értelmezetten – a versenyeztetés körülményeit szabályozzák. A kiválasztási szabályzat legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a versenyeztetési eljárás részletes szabályait,

b) a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeit,

c) jogorvoslati lehetőségeket.

(4) A kiválasztási szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá. A szabályzat módosításainak jóváhagyását az engedélyesek a módosítás bevezetését megelőzően a Hivatalra meghatározott eljárási határidő figyelembevételével kötelesek kérni.

(5)1149 Az engedélyes köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt számozással ellátott, mindenkor hatályos belső kiválasztási szabályzatot honlapján közzétenni.

(6)1150 Az engedélyes köteles a 144. § (1) bekezdése, a 144/A. §, valamint a 144/B. § szerinti tevékenységek kiszervezésére vonatkozó kiválasztási eljárást legalább háromévenként megismételni.

(7)1151 Ha az engedélyes a kiválasztási eljárásban történő részvételt a kiszervezendő tevékenység végzésére való alkalmasság szempontjából előzetes minősítéshez köti (a továbbiakban: minősítési eljárás), belső minősítési szabályzatban köteles rögzíteni a jelentkezés feltételeit, az eljárási szabályokat és a jelentkezők elbírálásának szempontjait. A belső minősítési szabályzatot és ennek módosításait az engedélyes honlapján közzéteszi.

(8)1152 A (7) bekezdés esetében a minősítési eljárást az engedélyes legalább évente egy alkalommal lefolytatja, és annak kezdő időpontját – legalább három hónappal a minősítési eljárás megkezdését megelőzően – honlapján közzéteszi.

Vhr. 144. §1153 (1) Az engedélyes a 100. §-ban részletezett tevékenységeket saját szervezetén belül köteles végezni.

(2) Az engedélyes a 100. § alá nem tartozó tevékenységek tekintetében jogosult

a)1154 bármely személyt felhatalmazni arra, hogy a működési engedélyében meghatározott tevékenységeket a Hivatal hozzájáruló határozata alapján,

b)1155 bármely személyt felhatalmazni arra, hogy a működési engedélyében az a) pont szerint meg nem határozott tevékenységeket a Hivatal előzetes értesítése mellett szerződés alapján

lássa el.

(3)1156

(4)–(5)1157

Vhr. 144/A. §1158 (1) A földgázelosztó a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az elosztóvezeték építését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet, ideértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.

(2) A földgázelosztó nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon felül – a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:

a) elosztóvezeték tervezése, valamint azon tevékenységek, amelyek költségei az Szt. szerint a beruházás értékében aktiválandók,

b) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések és szaktudás igénybevétele,

c) fogyasztásmérő-berendezés és házi nyomásszabályozó le- és felszerelése, ellenőrzése, karbantartása, valamint műszaki átvétel és felhasználói rendszer beüzemelése,

d) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás,

e) felhasználó ki- és visszakapcsolása,

f) gázszakági műszaki és térképi, digitális térképi nyilvántartás üzemeltetése,

g) elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,

h) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása.

(3)1159 A földgázelosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett

a) más földgázelosztótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztótól, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat, valamint

b) az (1) bekezdés szerinti, elosztóvezeték építését végző kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást

igénybe vehet.

Vhr. 144/B. §1160 (1) Az egyetemes szolgáltató a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az ügyfélszolgálati tevékenységet, beleértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.

(2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenység mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más egyetemes szolgáltatótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatótól szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.

Vhr. 144/C. §1161 (1) A földgázelosztónak és az egyetemes szolgáltatónak rendelkeznie kell

a) a felhasználási hely adatai,

b) a mérési adatok, a fogyasztásmérő berendezések adatai,

c)1162 az allokálási adatok, valamint

d) a felhasználók azonosításához szükséges nyilvántartott adatok

tárolását és védelmét biztosító információtechnológiai és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök tulajdonjogával.

(2) Kapcsolt vállalkozások esetében az (1) bekezdés szerinti tulajdonjoggal elegendő egy engedélyes kapcsolt vállalkozásnak rendelkeznie.

Vhr. 144/D. §1163 A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató a 144/A. §-ban és a 144/B. §-ban felsorolt tevékenységeken túlmenően további tevékenységet nem szervezhet ki.

Vhr. 145. §1164 (1)1165 A kiszervezés jóváhagyására irányuló eljárás során a Hivatal a legkisebb költség elvének való megfelelést is vizsgálja, ezért a jóváhagyáshoz az engedélyesnek igazolnia kell, hogy a tevékenység kiszervezett formában történő végzése a rögzített időtávon belül és pénzügyi feltételek mellett inkább megfelel a legkisebb költség elvének és a felhasználói érdekeknek, mint ha saját maga végezné azokat.

(2)1166 A Hivatal a működési engedélyben – a 100. §-ban foglaltakkal összhangban – meghatározza

a) az engedélyköteles tevékenység a Hivatal hozzájárulásával más által végezhető részét és e tevékenység más általi végzésének feltételeit, és

b) a Hivatal hozzájárulása nélkül kiszervezhető támogató tevékenységet.

(3) A működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységek tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat az engedélyesek vezetése számára.

Vhr. 146. §1167 (1) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a Hivatal engedélye alapján az engedélyköteles tevékenység egyes elemeinek más személy által történő végzése a GET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az engedély, a földgázipari szabályzatok, az engedélyes üzletszabályzata és a Hivatal engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen.

(2)1168 A közreműködő köteles az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi előírás megismerésére, betartására.

(3) Az engedélyes a közreműködő által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

(4) Ha a közreműködő az (1) bekezdésben meghatározott valamely előírást megszegi, a Hivatal

a) az engedélyessel szemben a GET 119. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, valamint egyidejűleg

b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a közreműködő bevonásához történő hozzájáruló határozatát, valamint kötelezheti az engedélyest a határozattal érintett tevékenységek összességének, illetve egy részének a saját személyzettel, eszközökkel történő folytatólagos végzésére, vagy a tevékenység(ek) végzésének – a Kbt., illetve ha annak alkalmazási feltételei nem állnak fenn – a belső kiválasztási szabályzat szerinti ismételt pályáztatására.

(5)1169 Ha a közreműködő az engedélyes kapcsolt vállalkozása, a kiszervezett tevékenység végzésére – sem részben, sem egészben – nem jogosíthat fel más vállalkozást.

(6)1170 A közreműködő a tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként nem vonhatja be.

Vhr. 146/A. §1171 (1) A kiszervezés előzetes jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali feltételeit,

b) a társaságnak a kiszervezés miatt módosuló szervezeti és működési szabályzatát,

c) a 145. § (1) bekezdése szerint a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,

d) a kötendő szerződés tervezetét, beleértve a szerződés felmondásával, a szerződésszegéssel, az árfelülvizsgálattal, a Hivatal iratbetekintési és információkérési jogosultságával kapcsolatos rendelkezéseket,

e) a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.

(2) A kiszervezéssel érintett tevékenységek indokolt költségeinek hatósági árban történő figyelembevételénél a bemutatott költséghatékonyságot figyelembe kell venni.

Vhr. 147. §1172 A kiszervezés jóváhagyásához az engedélyes köteles benyújtani a szolgáltatási szerződést, vagy annak tervezetét, melynek minden egyes kiszervezett szolgáltatás esetében tartalmaznia kell a következőket:

a) a szolgáltatás tartalma, beleértve annak nyújtásának helye és ideje,

b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paraméterek,

c) a paraméterek elvárt értékei,

d) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményei,

e) a költségelszámolás módja,

f) az üzemzavarok elhárítása mint kiemelt fontosságú szolgáltatás vonatkozásában az adatáramlást tartalmazó előírások, az üzemzavar elhárítás időtartamára megállapított normatívák és a tényadatok archiválásának rendszere,

g) a szerződés felmondásának esetei, módja és jogkövetkezményei,

h) a szerződés megszűnése esetére a kiszervezett eszközöknek és személyzetnek az engedélyes részére történő visszaadásának szabályait.

Vhr. 148. §1173 Az engedélyesek, a nem engedélyköteles földgázipari tevékenységet végzők, az integrált földgázipari vállalkozások, valamint a kiszervezett tevékenységet végzők kötelesek a Hivatal részére megadni e rendeletben meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg.

XV. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKVÉDELEM, INFORMÁCIÓKEZELÉS

GET 125. §1174 (1)1175 Az engedélyesek és a 142. § (1) bekezdése szerinti projekttársaság (a továbbiakban együtt: adatkezelő) az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenység végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelhetik a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges – e törvény vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező – személyes adatokat. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges.

(1a)1176 A megfelelési ellenőr az e törvényben és a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, szétválasztási követelményeknek való megfelelés ellenőrzésével, valamint a megfelelési program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából az ahhoz szükséges mértékben kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott, a megfelelési ellenőrt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztató engedélyes üzleti titkait, valamint az engedélyesnél munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek személyes adatait, így nevüket, lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyja nevét, valamint munkakörükre és végzettségükre vonatkozó adatokat.

(1b)1177 A földgázelosztó a védendő fogyasztókat megillető kedvezmény biztosítása céljából kezelheti a védendő fogyasztók nyilvántartásának kezeléséhez szükséges személyes és különleges személyes adatokat, így a védendő fogyasztó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint a védendő fogyasztói státuszt megalapozó adatokat.

(1c)1178 Az átvevő egyetemes szolgáltató az átadó egyetemes szolgáltató egyetemes szolgáltatói engedélye visszavonásának az e törvény 115/A. § szerinti kezdeményezése esetén az e törvény 115/B. § (1) bekezdése szerinti visszavonó és a kijelölő határozat kézhezvételének napjától az érintett felhasználók átvétele, földgázellátásuk biztosításához szükséges teendők elvégzése céljából kezelheti az érintett felhasználók azonosításához szükséges és elégséges, az (1) bekezdésben, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyes adatokat, továbbá adott felhasználóval kapcsolatban az átadó egyetemes szolgáltató által kezelt egyéb személyes adatokat.

(1d)1179

(2) Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az (1) bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

(3) Az adatkezelő rendszerhasználóval történő szerződéskötése nem tehető függővé a rendszerhasználónak valamely, az (1) bekezdésben nem szabályozott célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától.

(4)1180 Az (1)–(1c) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok – az a), b) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett – átadhatók:

a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását vagy az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére,

c)1181

d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,

e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak,

f)1182 a fogyasztóvédelmi hatóságnak,

g) a védendő fogyasztók esetében az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése céljából a földgázelosztónak és az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a földgázkereskedőnek, valamint

h) az (1c) bekezdésben meghatározott időponttól az átvevő egyetemes szolgáltatónak.

(4a)1183 Az (1)–(1c) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok a Hivatal részére átadhatók, amelyeket a Hivatal köteles a Ket. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni.

(5)1184 A (4) bekezdés a), b) és e) pontjaiban meghatározott szervezeteket az átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli.

(6)1185 Az engedélyesek és a földgáztermelő kötelesek biztosítani, hogy a tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok megőrzése, kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

a) a jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt előírásoknak,

b) a külön jogszabályokban meghatározott, az engedélyes földgázipari vállalkozás tulajdonosainak jogaira vonatkozó rendelkezéseknek,

c)1186 az azonos típusú működési engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől való tartózkodás követelményének.

(7) A rendszerüzemeltetők és a telephelyi szolgáltatók nem élhetnek vissza azokkal az üzleti érdeket érintő információkkal, amelyekhez a rendszerhasználóktól az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés megvalósítása vagy tárgyalása során jutottak, és kötelesek továbbá mindazon üzleti titoknak nem minősülő információkat az összes érdekelt rendelkezésére bocsátani, amelyeket bármelyik érdekelt részére eljuttattak.

(8)1187 A rendszerhasználók és a rendszerüzemeltetők kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges operatív jellegű, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatforgalomban résztvevők kötelesek biztosítani az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését.

(9)1188 A szállítási rendszerüzemeltető köteles a rendszerüzemeltetőknek, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználóknak és a földgáztermelőnek a földgázszállítási alapszolgáltatás keretében a szállított földgáz minőségére vonatkozó napi elszámolási adatot szolgáltatni.

(10)1189 A rendszerüzemeltetők kötelesek más rendszerüzemeltetők, a rendszerhasználók, valamint a Hivatal, továbbá a miniszter számára külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat szolgáltatni.

(11)1190 Az adatszolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat külön jogszabály, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(12)1191 A szállítási rendszerirányító tevékenységének ellátásához az engedélyesek kötelesek a feladata ellátásához szükséges operatív jellegű adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(13) A rendszerirányító biztosítja az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését.

(14)1192 A rendszerüzemeltető az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megőrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez üzleti tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni, hogy a saját tevékenységével kapcsolatos – üzleti szempontból előnyös – információ megkülönböztető módon kerüljön nyilvánosságra.

(15) Az engedélyesek külön jogszabályban meghatározott informatikai rendszert működtetnek az együttműködés biztosítása érdekében.

(16)1193 A Hivatal köteles a miniszter számára külön jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatni.

(17)1194 A vezetékes PB-gáz szolgáltató, a PB-gáz forgalmazó köteles a Hivatal, továbbá a miniszter számára jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatni.

GET 125/A. §1195 (1) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes, valamint a szállítási rendszer tulajdonosa nem oszthat meg üzleti szempontból érzékeny információt az integrált vállalkozás többi részével, kivéve ha ez egy üzleti tranzakció végrehajtása érdekében szükséges.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes a kapcsolt vállalkozások földgáz-értékesítései vagy vásárlásai során semmilyen módon nem élhetnek vissza a hálózati hozzáférés biztosítása, vagy az arról való tárgyalás során harmadik féltől szerzett, üzleti szempontból érzékeny információval. A tényleges versenyhez és a piac hatékony működéséhez szükséges információkat közzé kell tenni. Ez a kötelezettség nem sértheti az üzleti szempontból érzékeny információk védelmét.

(3) A megfelelési programban olyan intézkedéseket kell meghatározni, amelyek biztosítják a 125. § (14) bekezdésében és az (1)–(2) bekezdésekben előírtak teljesülését, valamint a megkülönböztető magatartás kizárását.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztermelő és a földgázkereskedő köteles a Hivatal és az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátani a szállítási rendszerüzemeltető szétválasztási követelményeknek való megfelelésével kapcsolatban kért információkat.

GET 125/B. §1196

GET 125/C. §1197 (1) A rendszerüzemeltető az együttműködő földgázrendszer tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő elemeiről és berendezéseiről köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból a rendszerüzemeltető az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére köteles térítésmentesen adatot szolgáltatni.

XVI. Fejezet

A HIVATAL1198

A Hivatal feladata és hatásköre1199

GET 126. §1200 A Hivatal feladata különösen:

a) az e törvény és felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok által engedélykötelesnek minősített tevékenységet folytató földgázipari vállalkozások és a földgázpiac jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő működésének biztosítása,

b) a hatékony és fenntartható földgázpiaci verseny előmozdítása,

c) a hatékonysági követelmények, a rendszerszinten értékelt műszaki-gazdasági optimum, és a legkisebb költség elvének érvényesítése,

d) az ellátás biztonságának megőrzése és növelése,

e)1201 az energiapolitikai célkitűzések, valamint a fenntartható fejlődés követelményeinek érvényesítése,

f) a nyilvánosság tájékoztatása,

g) a felhasználók és az engedélyesek érdekeinek védelme,

h) a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés és a versenykorlátozás megakadályozása, a piaci résztvevők tevékenységének és a rendszerhasználati díjak, valamint az egyetemes szolgáltatás és a végső menedékes szolgáltatás árképzési módjának szabályozásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása révén, az Európai Unió követelményeinek megfelelően,

i)1202 a felhasználói érdekek védelmének elősegítése a saját nemzeti piac hatékony működése révén,

j)1203 a védendő fogyasztók védelmének elősegítése,

k)1204 a kereskedőváltás megkönnyítésének elősegítése,

l)1205 versenyképes, biztonságos és fenntartható belső földgázpiac kialakításának és a tényleges piacnyitásnak elősegítése az Európai Unión belül, valamint ennek érdekében részvétel versenyképes és megfelelően működő regionális piacok kialakításában,

m)1206 annak elősegítése, hogy az szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználók megfelelő ösztönzőket kapjanak az együttműködő földgázrendszer hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elősegítésére,

n)1207 a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgáló e törvényben és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása.

GET 127. § A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében

a)1208 kiadja, – jogszabályban meghatározott esetekben – módosítja, vagy visszavonja az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket, előzetesen hozzájárul a célvezetékek létesítéséhez;

b)1209 jóváhagyja, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot, a kereskedési platform szabályzatát, az egyensúlyozó platform szabályzatát, a kapacitáslekötési platform szabályzatát és a szervezett földgázpiaci szabályzatot, azok módosításait, valamint a jóváhagyását feltételhez kötheti;

c)1210 jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat, és azok módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, vagy megtagadhatja, továbbá a 113. § (3) bekezdésben foglalt esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosíthatja;

d)1211 jóváhagyja a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó, illetve a földgáztároló engedélyes által benyújtott megfelelési programokat, és azok módosításait, jóváhagyja az éves megfelelési jelentést, továbbá jóváhagyja a szállítási rendszerüzemeltető megfelelési ellenőrének kinevezését és megbízatásának feltételeit, időtartamát, valamint megszüntetését;

e)1212 ellenőrzi az e törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a 715/2009/EK rendeletben, a Hivatal által kiadott határozatokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési programokban meghatározott kötelezettségek betartását, különösen a tevékenységek szétválasztásának teljesítésére és ennek keretében a keresztfinanszírozás-mentes működés érvényesülésére vonatkozó szabályokat, továbbá a 128. § szerinti eljárásban ellenőrzi a szállítási rendszerüzemeltető szétválasztási követelményeknek való megfelelését;

f)1213 piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a földgázpiaci verseny jellemzőit, piacelemzést és hatósági ellenőrzést végez, figyelemmel kíséri továbbá a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti kommunikációt, valamint a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat;

g)1214 ellátja a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosításával, és az ilyen jellegű piac szabályozásával kapcsolatos, e törvény által hatáskörébe utalt teendőket;

gy)1215 rendeletben határozza meg a rendszerhasználati, a csatlakozási és a külön díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási, a külön díjak és a rendszerhasználati díjak elemeit, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak fizetésére kötelezettek körét, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak alkalmazásának szabályait, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint alkalmazásának feltételeit;

h)1216 javaslatot tesz az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye vagy szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körére, díjaira és a díjak alkalmazásának szabályaira;

i)1217 ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás áraira, az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített mennyiségekre, a hatósági árral érintett földgázforrás felhasználására vonatkozó előírások teljesülését, és a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó előírások betartását, ellenőrzi továbbá az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátására termelt hazai földgáz árképzésére vonatkozó szabályok betartását, valamint előkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat;

í)1218 a külön jogszabályban az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjakkal együtt kihirdetett számítási módszer szerint meghatározza a földgázelosztóknak a 105. § (4) bekezdés alapján teljesítendő kiegyenlítő fizetések összegét;

í)1219 dönt a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a 119/A. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén a kijelölt rendszerüzemeltető és a szállítóhálózat tulajdonosa közötti panaszok ügyében;

j)1220 a 85. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben dönt az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek teljesítése alól benyújtott mentesítési kérelmek tárgyában, továbbá dönt a tárgyalásos tárolói hozzáférés szabályainak alkalmazásához szükséges felmentésről;

k)1221 rendszerfelügyeleti tevékenysége során

ka) felülvizsgálja és jóváhagyja a 81. § (2) bekezdése szerinti, a tervezéshez szükséges adatbázist,

kb) ellenőrzi – a szállítási rendszerirányító által beterjesztett – a földgázrendszer kapacitásának felülvizsgálatát és a hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési javaslatot, vizsgálja annak a közösségi szintű 10 éves fejlesztési tervvel való összhangját,

kc) folyamatosan figyelemmel kíséri a 10 éves fejlesztési terv megvalósítását,

kd) a földgázelosztó, illetve a földgáztároló engedélyes által nem vállalt, de indokolt fejlesztések elvégzésére jogosult pályázatot meghirdetni és elbírálni,

ke) a 83/A. § (1) bekezdése szerinti esetben köteles pályázatot kiírni;

l)1222 az egyes engedélyesekre – a jogszabályban meghatározott keretek között – határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a rendszerüzemeltetők vonatkozásában az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket;

ly)1223 elvégzi az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesekkel szembeni elvárás, valamint a földgázellátás jellemzőinek felmérését;

m)1224 dönt a rendszerüzemeltetővel, illetve a telephelyi engedélyessel szemben felmerülő, csatlakozással vagy az együttműködő földgázrendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében; ellenőrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását;

n)1225 dönt az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok – ideértve a szerződés nélküli vételezéssel, a szabálytalan vételezéssel, valamint ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos panaszok – ügyében, kivéve a 64. § (1) bekezdése szerinti lakossági fogyasztói panaszokat;

ny)1226 ellátja a földgázpiacot érintően az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, illetve ezzel összefüggésben ellenőrzési-, nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárást végez;

o)1227 a folyamatos és biztonságos földgázellátás fenntartása érdekében folyamatosan ellenőrzi

oa) a földgázvezetékek és a földgáztárolók kapacitását, a földgázkereskedő rendelkezésre álló gázforrásait, a tárolt földgáz mennyiségeket, és a szállítóvezeték egyensúlyozáshoz rendelkezésre álló eszközeit, gázforrásait,

ob) az együttműködő földgázrendszer kapacitásában beálló változásokat,

oc) a földgázkereskedő gazdasági stabilitását, pénzügyi biztosítékainak meglétét, a gazdasági ellehetetlenülés időbeni ismerete céljából,

od) az engedélyesek szolgáltatási színvonalát, üzemszünet mutatóit;

p)1228 e törvény szerint jóváhagyja az engedélyes földgázipari vállalkozás átalakulását, szétválását, más földgázipari vállalkozással való egyesülését, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett tőke értékének csökkentését, az engedélyesekben történő részesedés- és befolyásszerzést, az olyan jogügyletek végrehajtását, amelyek eredményeként harmadik országból származó személy vagy személyek gyakorolnának irányítást szállítási rendszerüzemeltető vagy annak irányító részvényese felett, az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzését, valamint a működési engedélyben meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak más személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe adását, és egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul lekötését;

q)1229 eleget tesz a személyes adatok gyűjtésére vonatkozó – törvényben előírt –, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatgyűjtési, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének;

r)1230 a szállítási rendszerirányító javaslatának figyelembevételével jóváhagyja a korlátozási besorolást, a szállítási rendszerirányító javaslatára dönt a kereskedési platformon, az egyensúlyozó platformon, valamint a szervezett földgázpiacon folyó kereskedés felfüggesztéséről, valamint válságkezelési javaslatot tesz a miniszternek;

s)1231 jogosult feladatának ellátása érdekében – jogszabályban meghatározott módon – az engedélyes társaság, a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő, a mintaprojektet végző társaság, valamint a hazai termelésű földgázt termelő irataiba betekinteni – ideértve a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti üzleti és egyéb törvény által védett titkot tartalmazó iratokat is – a tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni vagy készíttetni, feladatai ellátásához az engedélyes társaságtól, a PB-gáz forgalmazótól, a PB-gáz kiskereskedőtől, a mintaprojektet végző társaságtól, valamint a hazai termelésű földgázt termelőtől eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a Ket. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni; továbbá jogosult állami vagy közfeladata ellátása során engedély nélkül minősített adat felhasználására, minősített adatot tartalmazó iratba való betekintésre, másolat, kivonat készítésére vagy készíttetésére;

sz)1232 jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, kötelező erővel nem rendelkező ajánlást ad ki;

t)1233 meghatározza azon – személyes adatokat nem tartalmazó – gazdálkodási adatok körét, amelyet az engedélyes köteles nyilvánosságra hozni;

u)1234 érvényesíti a legkisebb költség elvét az e törvény hatálya alá tartozó hatósági áras termék és szolgáltatás vonatkozásában;

v)1235 nyilvánosan közzéteszi a határozatait;

w)1236 az Fbkt.-ben meghatározott módon kezdeményezi a miniszternél a földgáz biztonsági készlet felhasználását;

x)1237 e törvényben foglaltak szerint kifogásolhatja a szállítási rendszerüzemeltető operatív irányítását ellátó személy vagy testület tagja, továbbá a felügyelőbizottság tagja kinevezését, kinevezése megújítását, munkafeltételeit, ideértve a díjazást is, valamint a megbízatása megszüntetését a szakmai függetlenséggel vagy a megbízatás idő előtti megszüntetése során a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok betartásával kapcsolatos kétség esetén, ellenőrzi, hogy a szállítási rendszerüzemeltető operatív irányítását ellátó személy vagy testület tagja megbízatásának idő előtti megszüntetésére a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok betartásával került-e sor, továbbá kezdeményezheti a megfelelési ellenőr megbízatásának megszüntetését a függetlenség vagy a szakmai alkalmasság hiánya esetén;

y)1238 az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyezésének előkészítésével kapcsolatosan egyeztet és együttműködik azon országok szabályozó hatóságaival, amelyeken a vezeték áthalad;

z)1239 a határkeresztező gázvezetéken fellépő kapacitáshiány esetén együttműködik a másik tagállammal a kapacitáshiány-kezelési eljárásokra vonatkozóan;

zs)1240 közzéteszi minden év július 31-ig az ellátásbiztonsági felügyelet során szerzett eredményeket és az azok alapján meghozott vagy tervezett intézkedéseket ismertető jelentést, melyet haladéktalanul továbbít a Bizottságnak.

GET 127/A. §1241 A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében, a 127. § szerinti feladatai mellett

a) figyelemmel kíséri az átláthatóság szintjét, beleértve a nagykereskedelmi árak átláthatóságát,

b) a versenyhatóság eljárási hatáskörének tiszteletben tartásával vizsgálja a megszakítható ellátási szerződések, illetve a hosszú távú szerződések közösségi jognak való megfelelését és az Európai Unió politikáival való összhangját,

c) éves jelentést készít az Ügynökség és az Európai Bizottság részére saját tevékenységéről és feladatai végrehajtásáról.

GET 127/B. §1242 A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében, 8. cikkében, 11. cikk (8) bekezdésében, 13. cikk (5) bekezdésében és 13. cikk (6) bekezdés b) pontjában a hatáskörrel rendelkező hatóság számára előírt feladatokat a Hivatal látja el.

GET 127/C. §1243 A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (6) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben a Hivatal adatokat kérhet a földgázipari vállalkozástól.

Tanúsítási eljárás1244

GET 128. §1245 (1) A Hivatal ellenőrzi, hogy a szállítási rendszerüzemeltető megfelel-e a szétválasztási követelményeknek. A Hivatal a megfelelés biztosítása érdekében e § szerint tanúsítási eljárást folytat le

a) a szállítási rendszerüzemeltetési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem benyújtását megelőzően az ügyfél kérelmére,

b) a szállítási rendszerüzemeltető (4) bekezdés szerinti bejelentése alapján,

c) ha a Hivatal a szállítási rendszerüzemeltető vagy a szállítóvezetékek tulajdonosa feletti irányítást és befolyást érintő olyan tervezett változásról szerez tudomást, amely a szétválasztási követelmények megsértéséhez vezethet, vagy amennyiben okkal feltételezi a szétválasztási követelmények megsértését,

d) az Európai Bizottság indokolással ellátott kérelmére, vagy

e) ha a 119/A. § (3) bekezdése alapján független rendszerüzemeltető kijelölése válik szükségessé, a kijelölést megelőzően.

(2) A Hivatal a tanúsítási eljárás során tanúsítja a szétválasztási követelményeknek való megfelelést, ha a szállítási rendszerüzemeltetési engedély kérelmezője, a szállítási rendszerüzemeltető vagy a független rendszerüzemeltetőként kijelölendő személy megfelel az e törvény 121/B–121/I. §-aiban foglalt, rá vonatkozó rendelkezéseknek. Ha a tanúsítási eljárás során a Hivatal megállapítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltető vagy a független rendszerüzemeltetőként kijelölendő személy nem felel meg a rá vonatkozó szétválasztási követelményeknek, szállítási rendszerüzemeltető esetén a 119. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, illetve a független rendszerüzemeltetőként kijelölendő személy esetén pedig nem jelöli ki független rendszerüzemeltetővé.

(3)1246 A Hivatal a szétválasztási követelményeknek való megfelelés tárgyában a 129. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott határidőn belül határozatot hoz, amelyet – az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes információval együtt, a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott eljárás lefolytatása céljából haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság eljárását követően a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető köteles bejelenteni a Hivatalnak az olyan tervezett jogügyleteket, amelyek a szétválasztási követelményeknek való megfelelés ismételt vizsgálatát tehetik szükségessé.

(5) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a) pontja alapján a 121/I. §-ban meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelést tanúsította és független rendszerüzemeltetőt jelölt ki, azt követően a független rendszerüzemeltető 121/B–121/G. §-ban foglalt szétválasztási követelményeknek való megfelelés tanúsítása iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

GET 128/A. §1247 (1) A Hivatal a 128. § szerinti tanúsítási eljárástól eltérően az e § szerinti harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítási eljárást folytatja le

a) a szállítási rendszerüzemeltető (2) bekezdés szerinti bejelentése alapján,

b) a (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem alapján vagy

c) ha a Hivatal a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogügyletről szerez tudomást.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető köteles bejelenteni a Hivatalnak minden olyan tervezett jogügyletet, amely azt eredményezné, hogy az Európai Unión kívüli harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy személyek szereznének irányítást a szállítási rendszerüzemeltető vagy a szállítóvezeték tulajdonosa felett.

(3) A Hivatal köteles haladéktalanul értesíteni az Európai Bizottságot

a) amennyiben olyan szállítási rendszerüzemeltető vagy szállítóvezeték-tulajdonos kéri a 128. § szerinti tanúsítási eljárás lefolytatását, amely felett harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy személyek gyakorolnak irányítást, és

b) minden olyan jogügyletről, amelynek következtében harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy személyek szereznének irányítást a szállítási rendszerüzemeltető vagy a szállítóvezeték tulajdonosa felett.

(4) A Hivatal a harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítási eljárás során megtagadja a tanúsítást, ha az irányítást szerző nem bizonyította, hogy

a) a szállítási rendszerüzemeltető megfelel az e törvény 121/B–121/I. §-aiban foglalt, rá vonatkozó rendelkezéseknek, és

b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti a földgázellátás biztonságát – beleértve az Európai Unió földgázellátásának biztonságát –, melynek vizsgálatakor a Hivatal

ba) az Európai Uniónak a nemzetközi jogból eredő, különösen az ellátásbiztonság tárgyában kötött két vagy többoldalú megállapodások szerinti jogait és kötelezettségeit,

bb) a Magyar Köztársaság harmadik országgal vagy országokkal kötött nemzetközi megállapodásaiból eredő és az adott harmadik országgal vagy országokkal szemben fennálló, az Európai Unió jogával összeegyeztethető jogait és kötelezettségeit, és

bc) az adott esetre és az érintett harmadik országra vonatkozó egyéb tényeket és körülményeket

veszi figyelembe.

(5) A Hivatal a tanúsítás megadása tárgyában a 129. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül határozatot hoz, amelyet – az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes információval együtt haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak, és egyúttal megkéri véleményét arra vonatkozóan, hogy

a) a szállítási rendszerüzemeltető megfelel-e a földgáz energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/73/EK irányelv) 9. cikkében foglalt követelményeknek, és

b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti-e az Európai Unió földgázellátásának biztonságát.

(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra a kérelem kézhezvételétől számított 2 hónapon belül – az Ügynökség vagy az érintett felek véleményének kikérése esetén, 4 hónapon belül – nem nyilvánít véleményt, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és határozatát az Európai Bizottság véleményével együtt honlapján közzéteszi. Ha az Európai Bizottság a Hivatal határozatával nem ért egyet, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és módosítja határozatát, azzal, hogy a Hivatal minden esetben jogosult a tanúsítást megtagadni, ha a tanúsítás megadása veszélyeztetné az ország vagy az Európai Unió más tagállamának földgázellátásának biztonságát. Ez utóbbi esetben a Hivatal határozatát az Európai Bizottság véleményével és az Európai Bizottság véleményétől való eltérés indokolásával együtt teszi közzé honlapján.

Vhr. 148/A. §1248 A Kormány a GET hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek tekintetében – ide nem értve a gázszerelői, gázkészülék-javítói, illetve a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazási, valamint turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenységet – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

Vhr. 149. §1249 (1)1250 A Hivatal a felhasználók érdekében az engedélyesek tevékenységi körének megfelelő – általános, továbbá egyedi felhasználókat érintő – minőségi mutatókat (minimális minőségi követelmények, valamint elvárt színvonal) állapít meg. A Hivatal jogosult az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesektől elvárt színvonal, valamint a földgáz minőségi jellemzői felmérésének független szakértő általi elvégeztetésére.

(2) A Hivatal piaci árinformációs szervként működteti a piaci árinformációs rendszert.

Vhr. 150. §1251 A rendszerüzemeltetők által ajánlott választható szolgáltatások díját a Hivatal azok indokolt költségei, az Európai Unióban ajánlott hasonló szolgáltatások díjának összehasonlítása, a tisztességes haszon elvének figyelembevételével hagyja jóvá. Az engedélyes köteles a jóváhagyáshoz a díjmeghatározást, valamint az Európai Unió tagállamainak gyakorlatát részletesen bemutatni.

Vhr. 150/A. §1252 (1) A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelemhez a 14. számú mellékletben meghatározott iratokat kell benyújtani.

(2) A Hivatal a 14. számú melléklet I. d) és e) pontja alapján benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról a tanúsítást követően a szállítási rendszerüzemeltetési működési engedély iránti kérelem elbírálásával egyidejűleg dönt.

GET 129. §1253 (1)1254 A Hivatal más szervezetekkel való kapcsolatára az e törvényben meghatározottakon kívül a VET. rendelkezései irányadók azzal, hogy az engedélyesek alatt az e törvény engedélyesei értendők.

(1a)1255 A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,06%-a. Ha a tárgyévet megelőző évben az engedélyesnek nem volt nettó árbevétele, vagy nem volt teljes évre vonatkozó nettó árbevétele, akkor éves felügyeleti díj előleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 0,06%-a. Ha a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben tervezettel, a különbözet 0,06%-ával a tárgyévet követő évben a fizetendő felügyeleti díj mértékét megfelelően módosítani kell.

(2)1256 A Hivatal eljárására a VET.-nek a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ügyintézési határidő

a)1257 a 64. § (2) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése, valamint a 127. § m) és n) pontjai szerinti eljárásokban 45 nap,

b)1258 a 82. § (5) bekezdés szerinti eljárásban négy hónap,

c)1259

d)1260 a 128. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja, valamint a 128/A. § (5) bekezdése szerinti eljárásokban négy hónap,

e)1261 a 128/A. § (6) bekezdése szerinti eljárásban két hónap.

(2a)1262 A (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(3)1263

(3a)1264

(4)1265 Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyfél jogai kizárólag az érintett engedélyeseket illeti meg.

GET 129/A. §1266 (1)1267 A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata során – a földgázellátási üzemzavar vagy válsághelyzet esetén a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghozott döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen hozott határozat kivételével – a határozatot jogosult megváltoztatni.

(2)–(7)1268

(8) A jogerős határozattal szemben perújítás iránti kérelem nem nyújtható be.

(9) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyfél jogai kizárólag az érintett engedélyeseket illetik meg.

Nemzetközi együttműködés és kapcsolat
az Európai Unió szerveivel

GET 130. §1269 A Hivatal nemzetközi együttműködésére és az Európai Unió szerveivel való kapcsolatára vonatkozóan a VET. 164–165/A. §-ának előírásait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) az Európai Parlament és a Tanács a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve alatt a 2009/73/EK irányelv,

b)1270 az Európai Parlament és a Tanács a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 714/2009/EK rendelete alatt a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

értendő.

GET 130/A. §1271 (1) A miniszter megküldi az Európai Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és azok módosítását.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a miniszter – a (3)–(4) bekezdésre is figyelemmel – gondoskodik a dokumentum Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a dokumentum nyilvánosságra hozatala hátrányosan érintheti az érintett felek tevékenységét. Ebben az esetben a miniszter a dokumentumot – a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó – összefoglalóval együtt küldi meg az Európai Bizottság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló

a) a dokumentum tárgyát,

b) a dokumentum célját,

c) a dokumentum hatályát,

d) a szerződő feleket,

e) a dokumentum időtartamát, és

f) a főbb elemekre vonatkozó információkat

tartalmazza.

GET 130/B. §1272 A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodásról vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításáról harmadik országgal folytatott tárgyalás előtt vagy során tájékoztathatja az Európai Bizottságot a tárgyalás céljáról, tartalmáról és gondoskodhat a releváns információk megküldéséről. Ha a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot, részére a tárgyalás előrehaladásáról rendszeresen beszámolni köteles.

GET 130/C. §1273 A miniszter felkérheti az Európai Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.

Az Energetikai Állandó Választottbíróság

GET 131. §1274 A VET. 169. §-a szerinti Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek közötti, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó jogszabályban, vagy az az alapján kötött szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek.

XVII. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

GET 132. §1275 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

1.1276 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiszabható bírság mértékét,1277

2. a panaszok engedélyesek általi kezelésére és a felhasználók, illetve lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályokat,1278

3. az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményeit,1279

4. a szabályzati bizottság létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályokat,1280

5. az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemeit, felépítésére vonatkozó általános előírásokat, a társadalmi egyeztetésre vonatkozó előírásokat és az üzletszabályzat benyújtásának formai követelményeit,1281

6.1282 a rendszerüzemeltetők által készítendő megfelelési program és megfelelési jelentés részletes szabályait, valamint a szállítási rendszerüzemeltetőnél működő megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket, jogköreire és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,1283

7.1284 a szétválasztási szabályokra és a számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket,1285

8.1286 az engedélyezés, a tanúsítási eljárás, valamint az elektronikus ügyintézés részletes szabályait, pénzügyi és gazdasági feltételeit, a kérelem formai és tartalmi követelményeit, továbbá az engedély tartalmi követelményeit, az engedély kiadásának, a működési engedély módosításának, meghosszabbításának és visszavonásának, hivatalból történő módosításának, az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit, a pénzügyi biztosítékok részletes szabályait, valamint az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás részletes szabályait,1287

9. a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott földgáz együttműködő földgázrendszerhez történő csatlakozásának feltételeit, a betáplált gázok minőségi követelményeit, az átvételére és a mérésére vonatkozó előírásokat,1288

10. a telephelyi szolgáltatás részletes szabályait,1289

11. a célvezeték létesítése engedélyezésének részletes feltételeit,1290

12.1291 a földgázkereskedő és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait,1292

13.1293 az egyetemes szolgáltatás részletes szabályait, ezen belül a szolgáltatási terület és a legkisebb területi egység meghatározására, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátásához szükséges források és tárolóban elhelyezett földgázkészlet mértékére és biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,1294

14.1295 a végső menedékes szolgáltatásra, és a végső menedékes szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokat, a végső menedékes szolgáltatási szabályzatot, továbbá a végső menedékes szolgáltatási szerződésre vonatkozó részletes rendelkezéseket, valamint az ellehetetlenült földgázkereskedő tevékenységének felfüggesztésével, az engedélyek visszavonásával kapcsolatos feltételeket és intézkedéseket továbbá az új engedélyes kijelölésének szabályait,1296

15. a jelentős piaci erőfölény megállapítása szempontjából releváns piacok területi meghatározására, valamint a piaci verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellően hatékony piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítására és e törvényben, valamint a VET.-ben meghatározott kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó részletes előírásokat,1297

16.1298 a kereskedési platform, egyensúlyozó platform és a kapacitáslekötési platform működési feltételeit, valamint az adás-vételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit,

17.1299 a szervezett földgázpiaci tevékenységre és a tevékenység engedélyezésére, valamint a szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó részletes szabályokat,1300

18.1301 a földgázszállítási tevékenység végzésének részletszabályait,1302

19.1303 a földgázelosztási szolgáltatás végzésének részletes szabályait, a földgázelosztási szabályzatot, valamint a szerződésszegésből vagy nemfizetésből eredő kikapcsolás és szüneteltetés eseteit, az elosztóhálózat-használati szerződés tartalmi és formai követelményeit, a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, továbbá az elosztóvezetékhez kapcsolódó fogyasztási helyek és az ott vételező felhasználók adatainak nyilvántartására, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket,1304

20. a földgáztárolási tevékenység végzésére, ezen belül a kapacitáslekötésre és értékesítés feltételeire, valamint a földgáztárolási szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat,1305

21. az egyetemes szolgáltató által létesített ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtettetésére vonatkozó részletes szabályokat,1306

22.1307 a rendszerüzemeltető és a rendszerhasználó közötti jogviszonynak és annak létesítésének részletes szabályait,

23. a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra, ezen belül az elosztási és az értékesítési tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat,1308

24. az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttműködő földgázrendszer kapcsolódása esetén az egyablakos kapacitásértékesítő és a csatlakozó rendszerüzemeltető együttműködésének részletes szabályait,1309

25.1310 a felhasználó kereskedőváltásának és ellátási formaváltásának feltételeit, részletes szabályait, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztótól az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének feltételeként kérhető pénzügyi biztosíték összegét,1311

26. a védendő fogyasztók, valamint az őket az e törvényben meghatározottakon túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, továbbá a fogyatékkal élő fogyasztókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, tartalmi és formai követelményeit,1312

27.1313

28.1314 a nem határponti betáplálási-kiadási pontokon történő kapacitáslekötés szabályait, ezen belül az igénykielégítés rendjét, a továbbértékesítés szabályait, a szabad kapacitás közzétételének, és lekötésének szabályait,1315

29.1316

30. a földgáz szagosítására vonatkozó rendelkezéseket és a nem többségi földgázelosztói vagy földgázszállítói tulajdonban lévő vezeték szakaszok esetében az üzemeltetési szerződés kötelező tartalmi elemeit, valamint a szállító-, és az elosztóvezeték tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit,1317

31.1318 a földgázrendszerek egymás közötti, valamint a földgázrendszerek és a földgáztermelő közötti betáplálási-kiadási ponti elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében érintettek együttműködési kötelezettségét,1319

32.1320 a földgázellátási válsághelyzet minősítését, kihirdetésének és megszüntetésének szabályait, valamint az intézkedésre jogosult szervezeteket, azok felelősségi és hatáskörét,1321

33. a korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ezen belül a korlátozási kategóriákat, a besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket,1322

34.1323 a rendszerüzemeltető és a telephelyi szolgáltató által üzemeltetett rendszerek karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése esetén a szolgáltatás korlátozásának és szüneteltetésének alapvető szabályait, a be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett szüneteltetés indokolatlan túllépése esetén alkalmazható pótdíj megállapítására vonatkozó szabályokat,1324

35. a fogyasztásmérésre és elszámolásra – beleértve az átalánydíjas fogyasztást is –, valamint a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat,1325

36. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedők földgáz forrásainak biztosításával kapcsolatos rendelkezéseket,1326

37.1327 a műszaki-biztonsági hatóság vagy hatóságok kijelölését,1328

38. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges földgázellátás biztonsági szintjét, a felhasználók garantált ellátási szintjét,1329

39. a földgázelosztó és az elosztóvezeték tulajdonosa közötti üzemeltetési szerződés tartalmi elemeit és részletes szabályait,1330

40. a földgázkereskedő és a rendszerüzemeltetők együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és az adatforgalmi és informatikai rendszer létrehozásának részletes szabályait,1331

41. a felhasználó földgáz-vásárlására vonatkozó részletes szabályokat, beleértve a földgáz kereskedelmi szerződésekre és azok felmondására vonatkozó szabályokat,1332

42. az infrastruktúra fejlesztések tervezésére vonatkozó alapvető szabályokat,1333

43.1334 a Magyarország területén szabad kapacitások felhasználásával történő földgázátszállítás részletes szabályait,1335

44.1336 a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a szállítási rendszerüzemeltető ismételt súlyos kötelezettségszegése esetén a szállítási rendszerüzemeltetés gyakorlására más engedélyes kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat,

45.1337 a hálózatfejlesztési terv kialakítása során érvényesítendő szempontokat,

46.1338 a szállítóvezeték egy belépési pontján egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra leköthető kapacitás mértékét

47.1339 a földgázkereskedő által a felhasználók ellátására vonatkozóan készítendő forrásterv tartalmi elemeit,

48.1340 az okos mérés bevezetésével kapcsolatos mintaprojektek megvalósításával összefüggő szabályokat, ennek keretében az okos mérőkre és felszerelésükre, a mintaprojektet végzők és az abban részt vevő felhasználók jogaira és kötelezettségeire, az adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos előírásokra, továbbá a mintaprojektek eredményeiről való adatszolgáltatásra, tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, valamint a mintaprojekt megvalósításán túlmenően a központi adatfeldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat,1341

49.1342 az együttműködő földgázrendszer tekintetében az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák azonosításának kritériumrendszerére, kijelölésére, az érzékeny információ védelmére, a kapcsolattartásra és a jelentéstételi kötelezettségekre, valamint európai kritikus infrastruktúra kijelölése esetén annak védelmére, ellenőrzésének rendjére, az előírások megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre

50.1343 a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti megelőzési cselekvési tervet és vészhelyzeti tervet,

51.1344 a földgázellátásból történő kikapcsolás alkalmazása alóli mentesítésre jogosult közintézményi felhasználók körét, a mentesítés feltételeit, a moratórium részletes szabályait, valamint a moratóriummal érintett felek jogait és kötelezettségeit,

52.1345 a földgázkereskedő által a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a 141/C. § alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó szolgáltatásokat,

53.1346 az e törvény szerinti, a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának, valamint a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés szabályait és hatósági felügyeletét, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a fogyasztóvédelmi előírásokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,

54.1347

55.1348

GET 132/A. §1349 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

1.1350 földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén a munkanapok és munkaszüneti napok, valamint az azokkal összefüggő munkavégzés rendjét, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek, közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok) nyitvatartási idejét, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek, közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok), továbbá irodaházak, valamint a költségvetési fenntartású intézmények legmagasabb felfűtési hőmérsékletét, a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb intézkedéseket, valamint a földgáz Magyarország területéről történő kiszállítására vonatkozó szerződéskötés feltételeit,

2.1351

GET 132/B. §1352 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot rendeletben jelölje ki.1353

GET 133. §1354 (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

1.1355

2.1356

3.1357 az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árakat, az áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit és a nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó szabályokat; a felajánlás részletszabályait, a felajánlott földgázforrás árát, az igénybevételre jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a felajánlás keretében, a 141–141/A. §, a 141/C. §, a 141/I. § és a 141/J. § szerinti szerződések alapján értékesített földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan a rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A–141/C. §-ban és a 141/I–141/J. §-ban foglaltak megsértése, valamint a rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,1358

4.1359 az együttműködő földgázrendszer kapacitásának rendszeres felülvizsgálatához és fejlesztéséhez a műszaki-gazdasági tervezési módszereket, az ehhez szükséges adatbázis tartalmi elemeit, az adatbázishoz való hozzáférés részletes szabályait és a szükséges adatszolgáltatást,

5.1360 az engedélyesek és a PB-gáz forgalmazók adatszolgáltatásának módszertani szabályait, a szolgáltatási kötelezettség alá eső – személyes adatot nem tartalmazó – adatokat, az adatszolgáltatásra kötelezettek és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak körét, a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, a miniszter, illetőleg más szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatás körét és rendjét, a Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok körét, továbbá az üzleti titoknak [Ptk. 2:47. § (1) bekezdése] minősülő tények, információk, megoldások és adatok (a továbbiakban: üzleti titok) védelmére vonatkozó részletes szabályokat,

6.1361

7.1362

7.1363 az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és annak díjait, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és azok díjait.1364

8.1365

9.1366 a 74. § (2) bekezdése és a 105/A. § (2) bekezdése szerinti felmentésre, valamint a tárgyalásos tárolói hozzáférésre vonatkozó részletes szabályokat,

10.1367

11.1368

12.1369 a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott minősített földgázellátási üzemzavar bekövetkezésének, illetve megszűnésének tényét és időpontját,

12.1370

13.1371 földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a felhasználók ellátására vonatkozó szerződések teljesítése felfüggesztésének rendjét, a felhasználók földgázellátásának korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésének, fenntartásának és feloldásának feltételeit, az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát,

14.1372

15.1373 a Hivatal miniszter részére történő adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének rendjére, módjára, tartalmára, formájára és időpontjára vonatkozó részletes szabályokat,

16.1374 az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott nemzeti nyilvántartás létrehozásával és működtetésével kapcsolatos részletes szabályokat,

17.1375 az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokat,

18.1376 az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti a Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatás formai követelményeit.

(2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

1.1377 a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és gyakorlatot, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokat,

2.1378 a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységek bejelentésének rendjét, az e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,1379

3. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezeték létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit és az ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági feladatokat, a műszaki biztonsági felülvizsgálatot – beleértve annak gyakoriságát is,1380

4. a gázfogyasztó készülékek forgalomba hozatalára, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, valamint megfelelőségük tanúsítására vonatkozó részletes szabályokat,1381

5.1382

6.1383 az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre indult eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak és a gázszerelők bejelentése esetén fizetendő díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét és a díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

(3)1384 Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezésre, a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint az eljárás során kirendelt szakértő tevékenysége folytatásának részletes feltételeit.1385

(4)1386 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a 141/G. § szerinti ajánlattétel napját rendeletben határozza meg.

GET 133/A. §1387 Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,1388

2.1389 a rendszerhasználati díjak elemeit, a rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét, a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználati díjak mértékét,1390

3. a csatlakozási díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,1391

4.1392 a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak fizetésére kötelezettek körét, a csatlakozási díjak alkalmazásának feltételeit és a csatlakozási díjak mértékét,1393

5. a külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit,1394

6.1395 a külön díjak fizetésére kötelezettek körét, a külön díjak alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét,1396

7. a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait,

8. a szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel szállítási rendszerüzemeltető engedélyesek közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések számítási módszerét, a kiegyenlítő fizetések részletes szabályait, összegét és mértékét,

9. a rendszeregyensúlyozásra vonatkozó módszertant, részletszabályokat, különös tekintettel a rendszerüzemeltetői adatszolgáltatásokra, kiegyensúlyozási szolgáltatásokra, operatív egyensúlytartásra, napon belüli kötelezettségekre, vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatásra vonatkozóan,1397

10. a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát a harmadik országok felől való betáplálási pontokra és a harmadik országok felé való kiadási pontokra,1398

11. e törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés módjára vonatkozó követelményeket, az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, valamint a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket,

12.1399 az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,

13–15.1400

XVIII. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

GET 134. §1401 Az egyetemes szolgáltatók 2009. július 1. és 2012. június 30. közötti gázéveire az e törvény 39. §-a szerinti kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrás legalacsonyabb mértéke gázévenként az engedélyes szolgáltatási területén lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 2005. évi gázfogyasztásának 80%-a, a földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlet legalacsonyabb mértéke gázévenként az engedélyes szolgáltatási területén lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 2005. január havi gázfogyasztása.

GET 134/A. §1402 A 133. § (1) bekezdésnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2010. évi LV. törvény 7. §-ával megállapított 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a Hivatal által a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2010. évi LV. törvény hatálybalépését megelőzően utoljára jóváhagyott árakat kell alkalmazni.

GET 134/B. §1403 (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény (a továbbiakban: Mód. 6. törvény) hatálybalépését1404 megelőzően a szállítási rendszerüzemeltetőhöz, valamint a földgázelosztóhoz beadott éves kapacitásigényeket és az ezen kapacitásigények alapján lefolytatott eljárások eredményét érvénytelennek kell tekinteni.

(2) A rendszerhasználónak a földgáztároló szabad kapacitásait tárolói éves időtartamra legkésőbb 2015. március 31-ig kell lekötni.

(3)1405 A földgázszállító rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontján az éves időszakra vonatkozó kapacitástermék kiosztását a 2015. október 1-jén kezdődő gázévre 2015. május 11-én köteles a szállítási rendszerüzemeltető lebonyolítani.

(4)1406 A (3) bekezdés szerinti kapacitásaukción a rendszerhasználók által a 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-áig tartó gázévre vonatkozóan megszerzett kapacitás mértéke a 2015. év július, augusztus és szeptember hónapjára (a továbbiakban e § alkalmazásában: átmeneti időszak) is vonatkozik.

(5)1407 A 2015. július 1-jétől 2016. szeptember 30-áig tartó – 15 hónapos – időszakra vonatkozóan 2015. május 11-én kell lekötni a földgázelosztó rendszer betáplálási-kiadási pontjának kapacitását az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

(6)1408 Az átmeneti időszakra vonatkozóan a havi és napi kapacitáslekötés részletszabályait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, a Hivatal elnökének rendelete, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(7)1409

(8)1410 A kapacitáslekötés a földgázszállító rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontján a kapacitáslekötési platformon történik az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a kapacitáslekötési platform szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

GET 135. §1411 (1)1412

(2) A Hivatal az e törvény 55. §–61. §-ai szerint elvégzett piacelemzési és piacszabályozási eljárásokban hozott határozatokat követő második évben, de legkésőbb 2011. december 31-ig elemzést készít a földgázpiac helyzetéről, különös tekintettel a lefolytatott piacszabályozási eljárásokra, az eljárások eredményére és a kiszabott kötelezettségekre, valamint azoknak a piaci versenyre gyakorolt hatására. A Hivatal a lefolytatott vizsgálat eredményeit jelentésében összefoglalva megküldi a Kormány számára, amely alapján a Kormány megvizsgálja a földgázpiacon a hatékony verseny megteremtéséhez szükséges további jogalkotási feladatokat.

GET 135/A. §1413 A 81. § (3) bekezdés szerinti adatbázist 2012. március 3-ig kell kialakítani.

GET 136. §1414 (1) A földgázelosztási díjból származó árbevételt a földgázelosztók között az e törvény hatálybalépésekor meglévő elosztóvezetékeken végzett földgázelosztás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a földgázelosztók között szükség esetén – külön jogszabályban meghatározott módon, az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjakkal együtt kihirdetett eljárási rend és számítási módszer szerint meghatározott – kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani. A Hivatal által meghatározott összegű kiegyenlítő fizetéseket a Hivatal teljesíti a földgázelosztóknak a földgázelosztói befizetések beszedésére és a kiegyenlítő fizetések teljesítésére elkülönítetten vezetett számláról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegyenlítő fizetéseket utolsó alkalommal 2011. első félévére kell teljesíteni.

GET 136/A. §1415 (1) Ha a lakossági fogyasztó az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 29. § (3) bekezdés a) pontjának hatálybalépésekor fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelemben van, kikapcsolására e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ha a védendő fogyasztó kikapcsolásának az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 65. § (5) bekezdése hatálybalépésekor az abban meghatározott feltételek fennállnak, kikapcsolására e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

GET 137. §1416 A földgázszállítási díjra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a szállítóvezetéken végzett olyan nem hazai célú földgázszállítás esetén, amelynél a szállított földgáz Magyarország területén áthalad, és a szállítás kezdő- és végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül helyezkedik el, és az erre vonatkozó szállítási szerződés 2004. május 1-je előtt jött létre.

GET 138. §1417 (1)1418 A szállítási rendszerüzemeltetőt e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel beiktatott módosítása következtében megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket a földgázszállítási működési engedéllyel rendelkező engedélyes, illetve a rendszerirányítói működési engedéllyel rendelkező engedélyes gyakorolja a szállítási rendszerüzemeltetési engedély megszerzéséig.

(2)1419 Ahol e törvény földgázszállítót említ, ott szállítási rendszerüzemeltetőt, ahol rendszerirányítót említ, ott szállítási rendszerirányítót kell érteni.

GET 138/A. §1420

GET 139. §1421 (1)1422 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók közüzemi szerződéseiben a közüzemi szolgáltató helyébe a 140. § (1) bekezdésnek megfelelően beadott kérelmek alapján – az e törvény 32. §-a szerinti egyetemes szolgáltatói engedély megszerzésének feltételével – a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területével azonos területen történő egyetemes szolgáltatás nyújtására köteles egyetemes szolgáltató lép.

(2)1423 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatásra jogosult, de az e törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és földgázkereskedővel még szerződést nem kötött felhasználók földgázellátását – a felhasználó igénye esetén – a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes által megjelölt – a szolgáltatóval egy társaságcsoportba tartozó – földgázkereskedő köteles biztosítani. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedő között a szolgáltatás igénybevételével szerződés jön létre, a lényeges feltételekre vonatkozó megállapodás és az üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedő a szerződés létrejöttének napját követő gázév kezdő napjáig köteles a szerződést írásba foglalni.

(3)1424 Ha e törvény hatálybalépését követően az új szerződések megkötéséig érvényben lévő közüzemi szerződések egyes rendelkezései e törvény rendelkezéseivel ellentétesek, úgy a közüzemi szerződés ezzel érintett rendelkezései helyett e törvény és kapcsolódó jogszabályai, a földgázellátási szabályzatok és az érintett engedélyesek üzletszabályzatainak rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A közüzemi szerződést az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a bejelentést követő második hónap első napjára mondhatja fel. A felmondási jog gyakorlásának feltétele a közüzemi szolgáltatóval vagy jogutódjával szemben fennálló lejárt tartozás rendezése.

(4)1425

(4a)–(4c)1426

(5)1427 E § alkalmazásában közüzemi szerződés a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatásra jogosult, valamint a közüzemi szolgáltatói engedélyes közötti közüzemi szolgáltatásnak minősülő földgázellátásra vonatkozó szerződés.

GET 140. §1428 (1)–(3)1429

(4)1430 A külön törvényben meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználó 2011. június 30-ig jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.

(5)–(6)1431

GET 140/A. §1432 (1)1433 A 2009. szeptember 3-án földgázszállítási engedéllyel rendelkező engedélyes legkésőbb 2011. május 31-ig köteles kérelmezni a Hivatalnál a tanúsítási eljárás megindítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban 2011. március 3-án nyújtható be.

(3) A kérelemben a kérelmező részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkésőbb 2012. március 3-ától miként felel meg a szállítási rendszerüzemeltetőre ezen időponttól kezdődően vonatkozó szétválasztási követelményeknek.

(4)1434 A földgázszállítási engedéllyel rendelkező engedélyes az eredményes tanúsítást kimondó határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles a Hivatalhoz az e törvény szerinti szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtani, és azzal egyidejűleg a megfelelési programját, valamint üzletszabályzatát jóváhagyásra benyújtani.

(5)1435 Az (1) és (4) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a kérelmező nem mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége alól. A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelem elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megegyezik a földgázszállítási működési engedély iránti kérelem elbírálásáért fizetendő díjjal.

GET 140/B. §1436

GET 140/C. §1437 E törvénynek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi XLVII. törvény 43. § (1) bekezdése által megállapított 64. § (3a) bekezdés b) pontját, a 43. § (2) bekezdéssel megállapított 64. § (3b) bekezdését, a 43. § (3) bekezdésével megállapított 64. § (4) bekezdését, valamint a 44. §-sal megállapított 127. § n) pontját a hatálybalépéskor1438 folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

GET 141. §1439 (1)1440 Az egyetemes szolgáltatók 134. § szerinti földgáz forrásainak biztosítása céljából a kereskedő köteles 2011. április 15-ig a 2011. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra és 2012. március 31-ig a 2012. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakra az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló rendeletben (a továbbiakban: Felajánlási rendelet) meghatározott egyetemes szolgáltatóknak a részükre szerződéssel még le nem kötött földgázforrásait azonos szerződéses feltételekkel vételre felajánlani. A felajánlás során a 141/A. § szerinti szerződésekben a szerződés megkötésekor meghatározott mennyiséget egyetemes szolgáltató részére lekötöttként kell figyelembe venni.

(1a)1441 Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedő 2011. január 1-jén rendelkezett egyetemes szolgáltatói engedéllyel is, és szerződéssel még le nem kötött földgázforrásait a 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására felhasználja, úgy felajánlási kötelezettség nem terheli.

(2)1442 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedők földgáz forrásainak biztosítása céljából a volt közüzemi nagykereskedő köteles 2014-ig évente március 31-ig, az adott év július 1. és a következő év június 30. közötti időszakra a külön jogszabályban meghatározott módon a szerződéssel nem lekötött földgázforrásait vételre felajánlani.

(3)1443 A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott földgázforrás árát és mennyiségét. Az ár megállapítása során figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók költséghatékony ellátásának követelményét, azonban nem lehet figyelembe venni az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény szerinti különadót.

(4) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 33. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése alapján a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltatók között létrejött megállapodások – amennyiben 2008. december 31-ig a szerződő felek nem állapodnak meg eltérően – megszűnnek.

(5)1444 Az egyetemes szolgáltatók szabadon dönthetnek arról, hogy kötnek-e az (1) bekezdés alapján a szerződést.

(6)1445 Szerződéskötés esetén a szerződés a Felajánlási rendeletben foglalt áron jön létre a felek között. Az (1) bekezdés alapján megkötött szerződés mindenkori részét képezi a Felajánlási rendeletben foglalt ár és mennyiség.

(7)1446 Ezen § alapján kizárólag ellátás típusú szerződés köthető. A 141. §, a 141/A. §, a 141/C. § és a 141/J. § alkalmazásában az ellátás típusú szerződés olyan szerződés, amely a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló jogszabály szerinti árak közül a földgáz árát, a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedői árrést, valamint a mobilgáz-finanszírozási költséget tartalmazza, és amely alapján a volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a vásárló mindenkori igénye alapján szolgáltatja a földgázt. Az ellátás típusú szerződés keretében egyetemes szolgáltatási célra földgázt vásárló szerződő fél mindenkori igénye szerint kell átadni a földgáz mennyiséget, akkor is, ha az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás mennyiségét meghatározó miniszteri rendeletben meghatározott mennyiség az igényelt földgáz mennyiségnél kevesebb.

(8)1447

GET 141/A. §1448 (1)1449 A volt közüzemi nagykereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató jogosult a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Mód. törvény) hatálybalépését1450 követő harmadik napig a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és – a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban – meghatározott mennyiséggel az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződését újratárgyalni, és ellátás típusú szerződésként módosítani, korábbi szerződés hiányában a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti miniszteri rendeletben kijelölt felek meghatározása mellett szerződést kötni. Ezen szerződések a szerződés lejártának napjáig nem szüntethetők meg. A módosítás ezen feltételekkel csak az egyetemes szolgáltatási céllal vásárolt földgázmennyiségre vonatkozhat. A szerződésmódosítás, illetve az új szerződés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap.

(2)1451 Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításra az (1) bekezdésben előírt határidőben nem kerül sor, a volt közüzemi nagykereskedő, valamint a vele szerződésben álló egyetemes szolgáltató által ezen törvény kihirdetését megelőzően kötött egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződés a Mód. törvény hatálybalépését1452 követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben – a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban – meghatározott mennyiséggel és árral ellátás típusú szerződésre módosul az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiség tekintetében; a módosítás ettől a naptól hatályos. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.

(3)1453 E törvény erejénél fogva ellátás típusú szerződés jön létre és lép hatályba a Mód. törvény hatálybalépését1454 követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben – a földgáztárolóból biztosított mennyiség szerinti bontásban – meghatározott mennyiséggel és árral, valamint felek között, ha a Mód. törvény hatálybalépésekor a volt közüzemi nagykereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató között nem volt szerződés, és az (1) bekezdés alapján sem jött létre szerződés. A felek a Mód. törvény hatálybalépését követő hét napon belül kötelesek megállapodni a szerződés egyéb, az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen rendelkezéseiben. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.

(4) A szerződés módosítása vagy új szerződés létrejötte esetén a felek a teljesítés érdekében a jogszabályi előírásokkal összhangban megállapodhatnak a részletszabályokban.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti szerződések kötelező tartalmi eleme, hogy a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételek a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.

(6)1455 Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal részére megadott, a volt közüzemi nagykereskedőtől a szerződés alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől.

(7) Az újratárgyalt és módosított, vagy újonnan kötött szerződéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából az aláírást követő egy munkanapon belül meg kell küldeni.

(8)1456 Ha a volt közüzemi nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató egyazon jogi személy, a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben – a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban – meghatározott földgáz mennyiséget köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására felhasználni a Mód. törvény hatálybalépését1457 követő ötödik naptól, valamint a belső számvitelében a 120. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése során az egyetemes szolgáltatási tevékenység tekintetében a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott áron vásárolt földgázt szerepeltetni. A 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt árat és mennyiséget meghaladó árból és mennyiségből eredő többletköltség nem ismerhető el az egyetemes szolgáltatás árának megállapítása során.

(9) A Hivatal ellenőrizheti, hogy az egyetemes szolgáltató kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására fordította-e az (1)–(3) és (8) bekezdés szerint vásárolt vagy átvett földgázt.

(10) Az (1)–(9) bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak

a) az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete alapján e törvény kihirdetése előtt létrejött szerződésekre,

b) a volt közüzemi nagykereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató között e törvény kihirdetése előtt létrejött egyéb szerződésekben az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete szerint képzett áron vásárolt földgázmennyiségre, és

c) a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 1. melléklete alapján létrejövő szerződésekre.

(11) A Mód. törvény hatálybalépését1458 követő negyedik napig tartó ajánlati kötöttség mellett a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 4. melléklete szerint kijelölt volt közüzemi nagykereskedő a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételekkel és a 4. mellékletében meghatározott felek részére, és mennyiségi kikötések mellett – a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott felek részére – ismét köteles földgázforrását vételre felajánlani 2010. negyedik negyedévre a Mód. törvény hatálybalépését követő napon. Az ajánlat elfogadása esetén a volt közüzemi nagykereskedő köteles a szerződést az e törvény kihirdetése előtt az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete alapján létrejött szerződések feltételeivel azonos feltételek mellett teljesíteni, beleértve azt, hogy amennyiben az ajánlatot elfogadó kéri, köteles a már a felek között létrejött (1) vagy (2) bekezdés szerinti szerződésben foglalt földgázmennyiséget időben átütemezni, lehetővé téve a szerződésben lévő földgázmennyiség későbbi átvételét. Az ajánlat elfogadása esetén a szerződés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap. Az e bekezdés szerint létrejött szerződésekre, és az azokban részes felekre vonatkoznak a (4), (6), (7) és (9) bekezdésben foglaltak, valamint az e bekezdés szerinti ajánlattételi kötelezettség alapján vásárolt földgáz kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátására fordítható.

(12) A nominálásra kötelezettnek az ezen §-ban foglalt földgázmennyiséget először az új szerződés, illetve a módosítás hatálybalépésének napján kell nominálnia.

(13)1459 A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiséget a Felajánlási rendelet hatálybalépését követően át kell adni a szerződő félnek. Ha a Felajánlási rendelet vagy annak módosítása olyan időpontban lép hatályba, amely időpontban a szabályozási időszak már elkezdődött, a Felajánlási rendeletben vagy annak módosításában meghatározott mennyiségbe a Felajánlási rendelet hatálybalépését megelőzően az azonos szabályozási időszakban a szerződő félnek már átadott mennyiséget be kell számítani.

(14)1460 Az (1)–(3) bekezdés szerinti szerződés 2019. szeptember 30-ig meghosszabbodik.

(15)1461 A hatósági ár vonatkozásában a szerződésben a szerződéses árak felülvizsgálatára vagy módosítására irányadó rendelkezések nem alkalmazhatók.

(16)1462 A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség az egyes szerződésekben meghatározott földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével alkalmazandó és vehető át a hatósági ár alkalmazásával.

GET 141/B. §1463 (1)1464 Az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgázt termelő, valamint a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a Mód. törvény hatálybalépését1465 követő harmadik napig a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és mennyiséggel szerződését újratárgyalni és módosítani. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg. A szerződésmódosítás hatálybalépésnek napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap.

(2)1466 Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításra az (1) bekezdésben előírt határidőben nem kerül sor, akkor a hazai termelésű földgázt termelő, valamint a vele szerződésben álló volt közüzemi nagykereskedő által ezen törvény kihirdetését megelőzően kötött szerződés a Mód. törvény hatálybalépését1467 követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott mennyiséggel és árral módosul, valamint a szerződésmódosítás hatályba lép. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.

(3) A szerződés módosítása esetén a felek a teljesítés érdekében a jogszabályi előírásokkal összhangban megállapodhatnak a részletszabályokban.

(4) A korábban megkötött szerződések (1) és (2) bekezdés szerinti módosításából eredően át nem vett földgázmennyiség ellenértéke nem követelhető, ezen át nem vett földgázmennyiség tekintetében a feleket egymással szemben semmilyen követelés nem terheli.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szerződés kötelező tartalmi eleme, hogy a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételek a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.

(6) Az újratárgyalt és módosított szerződéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából az aláírást követő egy munkanapon belül meg kell küldeni.

(7) A Hivatal ellenőrizheti, hogy a volt közüzemi nagykereskedő kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására fordította-e az (1) és (2) bekezdés szerint vásárolt földgázt.

(8) A nominálásra kötelezettnek az ezen §-ba foglalt földgázmennyiséget először a szerződésmódosítás hatálybalépésének napján kell nominálnia.

(9)1468 Az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgázt termelő, valamint az egyetemes szolgáltató jogosult a Felajánlási rendeletben foglalt áron és mennyiséggel szerződését újratárgyalni és módosítani 2011. január 1-ig. A szerződésmódosítás hatálybalépésnek napja 2011. január 1. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg. Az e bekezdés szerinti szerződés hatálya alá tartozó földgázmennyiséget először a szerződés hatálybalépésének napján kell nominálni.

(10)1469 Ha a (9) bekezdés szerinti szerződésmódosításra a (9) bekezdésben előírt határidőben nem kerül sor, akkor a hazai termelésű földgázt termelő, valamint a vele szerződésben álló egyetemes szolgáltató által az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXXI. törvény kihirdetését megelőzően kötött szerződés a Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiséggel és árral módosul; a szerződésmódosítás 2011. január 1-én hatályba lép. Ezen szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg. Az e bekezdés szerinti szerződés hatálya alá tartozó földgázmennyiséget először a szerződés hatálybalépésének napján kell nominálni.

(11)1470 A (9)–(10) bekezdésben meghatározott szerződésekre alkalmazni kell az ezen § (3)–(8) bekezdéseiben foglaltakat.

(12)1471 A hazai termelésű földgázt termelő az ezen § alapján értékesített földgáz mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni. A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetén a földgázt más forrásból kell átadni, ezen mennyiségre nem vonatkozik a 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyeletnek igazolnia kell, a bányafelügyelet az igazolást a Hivatal részére megküldi.

(13)1472 A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség a rendelet szerinti felek közötti szerződésekben meghatározott teljes éves egyetemes szolgáltatási célra, valamint a 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása céljára értékesített mennyiséget csökkenti. Ebben az esetben a szerződésben megállapított földgázmennyiségnél kevesebb földgáz átvételének esetére a szerződés szerint meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

(14)1473 A hazai termelésű földgáz Felajánlási rendeletben meghatározott szabályok szerinti veszteség elszámolás nélkül számított súlyozott éves átlagára nem lehet kevesebb mint 0,907 Ft/MJ.

(15)1474 Kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás jogcímen fizetési kötelezettség állapítható meg

a) a hazai termelésű földgáz termelő, illetve

b) a távfűtésben részesülő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében a távhő- és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak értékesítésre történő felajánlás céljából a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a biztonsági földgázkészletből részesült földgázkereskedő

részére.

(16)1475 A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás mértékét a miniszter a Felajánlási rendeletben állapítja meg azzal, hogy a haz