nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről
2014-08-26
2017-10-22
2
Jogszabály

136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában,
2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján aláírt egyezménynek (a továbbiakban: Egyezmény) a részes felek második találkozóján Szófiában, 2001. február 17. napján a II/14. határozatában elfogadott első módosítása (a továbbiakban: első Egyezménymódosítás), valamint az Egyezménynek a részes felek harmadik találkozóján Cavtatban, 2004. június 4-én a III/7. határozatában elfogadott második módosítása (a továbbiakban: második Egyezménymódosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §1 A Kormány az első Egyezménymódosítást e rendelettel kihirdeti.

3. §2 Az első Egyezménymódosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

DECISION II/14
AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION

The Meeting,

Wishing to modify the Espoo Convention with a view to clarifying that the public that may participate in procedures under the Convention includes civil society and, in particular, nongovernmental organizations,

Recalling paragraph 13 of the Oslo Declaration of the Ministers of the Environment and the European Community Commissioner for the Environment assembled at Oslo on the occasion of the first meeting of the Parties to the Espoo Convention,

Wishing to allow States situated outside the UN/ECE region to become Parties to the Convention,

Adopts the following amendments to the Convention:

(a) At the end of Article 1 (x), after persons insert

and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups

(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph reading.

„3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties shall not consider or approve any request for accession by such a State until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 27 February 2001.”

and renumber the remaining paragraphs accordingly.

(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading

„7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the second meeting of the Parties.”

II/14. HATÁROZAT
AZ ESPOOI EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA

A felek találkozója

kifejezve azon kívánságát, hogy az Espooi egyezményt módosítsa annak figyelembevételével, hogy a nyilvánosság, amely részt vehet az Egyezmény alá tartozó eljárásokban, magába foglalja az egész civil társadalmat, különös tekintettel a nem-kormányzati szervezetekre,

felidézve az Európai Környezetvédelmi Miniszterek és az Európai Közösség Környezetvédelmi Főbiztosa által Oslóban, az Espooi egyezmény Részes Feleinek első találkozóján tett Osloi Nyilatkozatának 13. cikkét,

kifejezve azon kívánságát, hogy az ENSZ EGB régióján kívül elhelyezkedő államok számára is lehetővé váljék, hogy az Egyezmény részes felévé váljanak,

az Egyezmény következő módosításait fogadja el:

Az 1. cikk (x) bekezdésében a szöveg a „személy” szó után a következővel egészül ki:

„és a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban az ilyen személyek társulásai, szervezetei vagy csoportjai.”

A 17. cikkben a 2. bekezdés után a szöveg új bekezdéssel egészül ki:

„3. A felek találkozójának jóváhagyásával csatlakozhat az egyezményhez a 2. bekezdésben nem említett bármely olyan állam is, amely tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének. A részes felek találkozója csak az után bírálja el vagy hagyja jóvá az ilyen államok csatlakozási kérelmét, hogy ez a bekezdés a 2001. február 27-i állapot szerint az egyezményben részes félnek számító valamennyi állam és szervezet számára hatályba lépett.”,

a további bekezdéseket értelemszerűen újra kell számozni.

A 17. cikk végére új bekezdést kell illeszteni:

„7. Amennyiben egy állam vagy szervezet ratifikálja, elfogadja vagy jóváhagyja ezt az egyezményt, úgy kell tekinteni, hogy egyidejűleg ratifikálja, elfogadja vagy jóváhagyja annak a részes felek második találkozóján a II/14. sz. határozattal elfogadott módosítását is.”

4. §3

5. §4

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–5. §-ai az Egyezmény 14. cikk 4. pontjában meghatározott időpontban lépnek hatályba.5

(3) Az első Egyezménymódosítás, a második Egyezménymódosítás, illetve e rendelet 2–5. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.6

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy az Egyezménynek az első Egyezménymódosítással, valamint a második Egyezménymódosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét és annak magyar nyelvű fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!