nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
2018-01-01
2018-12-04
29
Jogszabály

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek (a továbbiakban együtt: szolgáltató) fenntartóinak.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)2 fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés m) pontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pontja szerinti személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) kivételével;

b)3 szolgáltatás:

ba) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (a továbbiakban: alacsonyküszöbű ellátás),

bb) az utcai szociális munka,

bc) a fejlesztő foglalkoztatás,

bd) a Biztos Kezdet Gyerekház,

be) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont),

bf) a családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház (a továbbiakban: titkos menedékház);

c)4 feladategység: fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra;

d)5 feladatmutató: fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma;

e)–g)6

h)7 működési támogatás: fejlesztő foglalkoztatás esetén az Szt.-ben meghatározott költségekhez, egyéb esetben a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – adott állami támogatás;

i)8

j) fejlesztési támogatás: a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához, bővítéséhez adott állami támogatás;

k)9 finanszírozási időszak: ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-ig terjedő időszak;

l)10 igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve.

(3)11 A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

(4)12 A szolgáltatások támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzat) terhére elszámolhatók a támogatási rendszer működtetésével összefüggő kiadások, amelyek mértéke nem haladhatja meg a fejezeti kezelésű előirányzat három százalékát.

A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása

2. §13 (1) A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik.

(2) Munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül.

Az alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működési támogatása14

3. § (1)15 Az alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működési támogatása meghatározott ellátási területhez rendelt támogatással történik.

(2)16 A működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a terület ellátási igényeihez. Alacsonyküszöbű ellátás esetén a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területhez tartozó települések állandó lakosainak száma összesen nem lehet kevesebb 30 000 főnél.

(3)17 Működési támogatásban részesülő alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén a fenntartó, illetve a szolgáltató az ellátás biztosítását kapacitáshiányra hivatkozva nem tagadhatja meg.

A krízisközpontok és a titkos menedékházak működési támogatása18

3/A. §19 (1)20 A krízisközpont és a titkos menedékház működési támogatása a családok átmeneti otthonának feladataihoz képest nyújtott többletszolgáltatások támogatásával történik.

(2)21 A krízisközpont, illetve a titkos menedékház működési támogatása minden szolgáltató esetén megegyezik. Ha a krízisközpont, illetve a titkos menedékház félutas házat is működtet, a félutas ház működtetésére további – szolgáltatónként azonos összegű – támogatás nyújtható.

(3)22 A krízisközpont és a titkos menedékház működési támogatása a krízisközpontként, illetve titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonában ellátott személyek után igénybe vehető normatív állami hozzájárulásra való jogosultságot nem érinti.

A Biztos Kezdet Gyerekházak működési támogatása23

3/B. §24 (1) A Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása minden szolgáltató esetén azonos mértékű.

(2) Működési támogatás olyan szolgáltató után nyújtható, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program vagy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a Biztos Kezdet Gyerekház projektet befejezte.

Pályázati eljárás

4. § (1)25 A pályázatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) írja ki.

(2) A pályázatok típusai:

a) általános pályázat,

b)26 a (4) bekezdés szerinti pályázat,

c) meghívásos pályázat,

d) fejlesztési pályázat.

(3) Az általános pályázatot a korábbi finanszírozási időszak utolsó évében, legkésőbb július 31-ig kell kiírni.

(4)27 Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat.

(5) A pályázati kiírás tartalmazza különösen

a) a pályázat formai követelményeit,

b) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,

c) a pályázat benyújtásának feltételeit, elbírálásának szakmai szempontrendszerét,

d)28 fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy feladategységre jutó támogatás összegét, valamint a feladatmutató számításának módját,

e)29 alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területeket, az egyes ellátási területekhez tartozó működési támogatás összegét és az adott ellátási területen támogatható szolgáltatók számát,

f) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

g) a pályázat elbírálásának és a működési támogatás igénybevételének rendjét,

h) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,

i) a finanszírozási szerződés megkötésének feltételeire, az azzal szerzett jogosultságokra, illetve vállalt kötelezettségekre, az elszámolásra és az ellenőrzés tűrésének kötelezettségére, valamint a működési támogatás jogosulatlan igénybevételének következményeire vonatkozó információkat,

j)30 krízisközpont és titkos menedékház esetén a támogatás alapjául szolgáló szolgáltatások felsorolását.

(6) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(7)31 A pályázati kiírást közzé kell tenni a Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium honlapján.

5. § (1)32 A pályázatot a szolgáltató fenntartója – a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszere útján – nyújthatja be.

(2)33 Pályázatot – a 8. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése szerinti esetek kivételével – csak olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtani, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően be van jegyezve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

(3)34 Alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén

a) egy fenntartó azonos vagy részben azonos ellátási területen szolgáltatásonként egy szolgáltató támogatására nyújthat be pályázatot,

b) a fenntartó ugyanarra a szolgáltatásra nem nyújthat be pályázatot, ha azonos vagy részben azonos ellátási területen az általa fenntartott másik szolgáltató támogatására már rendelkezik finanszírozási szerződéssel.

(3a)35 Krízisközpont és titkos menedékház esetén a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a krízisközpontot, illetve a titkos menedékházat működtető családok átmeneti otthona legalább egy éve végleges határozattal be legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.

(4) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű működési támogatás igénybevételére.

(5) A pályázathoz csatolni kell

a) a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szabályok szerint elkészített szakmai programját,

b)36

c)37 a szolgáltató pénzügyi-gazdálkodási tervét,

d)38

e) már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,

f)39 utcai szociális munka esetén az ellátási terület jellemzőiről – a hajléktalan személyek előfordulásáról, a szolgáltatások elhelyezkedéséről, a terület környezeti jellemzőiről – készített szociális térképet és a diszpécserszolgálattal kötött, jogszabályban meghatározott együttműködési megállapodás másolatát,

g)40

h)41 a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét,

i)42 Biztos Kezdet Gyerekház esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a központi dokumentációs rendszer használatát, és a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.

(6)43 Hiányosan beadott pályázat esetén a Főigazgatóság a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján – a felhívásnak az elektronikus pályázatkezelő rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre érkezés) számított 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(7) A postai úton benyújtott jognyilatkozatokat és más dokumentumokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.

(8)44 Ha a Főigazgatóság felhívást, értesítést vagy más dokumentumot küld az elektronikus pályázatkezelő rendszerében a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre, erről egyidejűleg elektronikus levélben értesíti a pályázót.

6. § (1)45 A pályázatokat a Főigazgatóság a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 10 napon belül előkészíti a pályázati bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A pályázatokat a bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 20 napon belül véleményezi.

(2)46 Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására külön bizottságot kell létrehozni.

(3)47 A bizottság

a) elnökét és egy további tagját a miniszter jelöli ki a minisztérium kormánytisztviselői közül,

b)48 egy tagját a Főigazgatóság jelöli ki,

c)49 egy tagját alacsonyküszöbű ellátás esetén az Országos Közösségi Ellátók Egyesülete kéri fel,

d)–e)50

f) egy tagját utcai szociális munka esetén a Hajléktalanokért Közalapítvány kéri fel,

g) egy tagját utcai szociális munka esetén a Fővárosi Önkormányzat kéri fel,

h)51 egy tagját krízisközpont, titkos menedékház és Biztos Kezdet Gyerekház esetén esetén a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete kéri fel.

(4) Nem lehet tagja a bizottságnak az a személy, aki

a) pályázatot nyújtott be,

b) a pályázónak vagy ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja,

c) a pályázóval vagy az általa fenntartott bármely szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

d) olyan szervezet ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja, amely a pályázóval vagy az általa fenntartott bármely szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll,

e) az a)–d) pont szerinti személy hozzátartozója.

(5)52 A bizottságot a Főigazgatóság működteti.

(6)53 A bizottság tagja jogosult a pályázatok véleményezésében való részvételért a Főigazgatóság főigazgatója által előre meghatározott, de pályázatonként legfeljebb 1100 forint tiszteletdíjra, kivéve, ha központi költségvetési szervvel kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.

(7)54 A bizottsági vélemények és a bizottság működését érintő döntések elfogadásához a bizottsági tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges.

(8)55 A bizottság a 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti szempontok alapján javaslatot tesz a támogatandó, illetve az elutasítandó pályázatokra, továbbá a 7. § (5) bekezdésének ca)–cc) alpontja szerinti feltételekre. A bizottság a 7. § (5) bekezdésének ca)–cc) alpontja szerinti feltételek meghatározására a pályázatban foglaltaktól eltérően is javaslatot tehet. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.

(9) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság jelen lévő tagjainak nevét, a bizottsági vélemény meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági véleményt és annak indokolását, valamint az esetleges kisebbségi véleményt. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

(10) A bizottság a működési rendjét – az e rendeletben meghatározott keretek között – maga alakítja ki.

7. § (1)56 A bizottság javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül a Főigazgatóság a pályázatokat döntésre terjeszti fel a miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belül dönt a nyertes pályázók személyéről, továbbá az (5) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyéb feltételekről.

(2) A döntést

a)57 az ellátási területen élő, szociálisan rászorult, illetve a szolgáltatás célcsoportjába tartozó személyek száma, valamint fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt feladatmutató,

b)58 a szolgáltatások területi lefedettsége, elérhetősége, az ellátási terület földrajzi és demográfiai sajátosságai, valamint az igénybe vehető egyéb szociális szolgáltatások és azok kapacitása,

c)59 a szolgáltatónak – a pénzügyi-gazdálkodási tervben foglaltak alapján megállapítható – hatékonysága,

d)60 már működő szolgáltató esetén a Főigazgatóság, az igazgatóságok és a működést engedélyező szerv ellenőrzése során tett megállapítások,

e) a rendelkezésre álló költségvetési források

alapján kell meghozni.

(3)61

(4) A pályázat nem támogatható, ha

a) a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

b) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,

c) a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,

d) a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

(5)62 A Főigazgatóság a döntésről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;

b)63 a szolgáltató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és – amennyiben végleges határozattal be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba – ágazati azonosítóját;

c) nyertes pályázat esetén

ca) az ellátási területet,

cb)64 fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót,

cc) a finanszírozási szerződésben az első költségvetési évre meghatározandó működési támogatás összegét,

cd)65

ce) a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok felsorolását és azok benyújtásának határidejét,

cf) a finanszírozási szerződés megkötésének határidejét;

d) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.

(6) A döntés érvényét veszti, ha

a)66 az (5) bekezdés ca)–cc) alpontja szerinti feltételek eltérnek attól, amit a fenntartó a pályázatában vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el, vagy

b)67 a finanszírozási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig, a szolgáltatói nyilvántartásba ebben az időpontban nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 napon belül a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, vagy

c) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.

(7)68 A (6) bekezdés b)–c) pontja szerinti körülmények fennállásáról – a határidő leteltét, illetve a valós adatokról, tényekről, körülményekről történő tudomásszerzést követő 8 napon belül – a Főigazgatóság értesíti a fenntartót.

Meghívásos pályázat

8. § (1)69 Ha az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása, illetve a kapacitásbővítés a 4. § (4) bekezdése szerinti pályázat útján sem biztosítható, a szolgáltató meghívásos pályázat útján is kiválasztható.

(2)70 A meghívásos pályázat keretében legalább három olyan fenntartót kell a pályázat benyújtására felhívni, amely a szolgáltatást más ellátási területen biztosítja, vagy amely az ellátási területen vagy annak egy részén más szociális szolgáltatást biztosít. E rendelkezés tekintetében az egyházi jogi személyeket, illetve az egyesületeket, alapítványokat, közalapítványokat és ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit egy fenntartónak kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtására való felhívás tartalmazza a 4. § (5) bekezdése szerinti adatokat, továbbá a pályázattal érintett ellátási területet.

(4)71 Meghívásos pályázat esetén a pályázatot olyan szolgáltató támogatására is be lehet nyújtani, amely nem felel meg az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott időpontig – a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül.

(5)72 A Főigazgatóság a döntés meghozatala előtt – a szolgáltatások területi lefedettsége, illetve a megfelelő minőségű és kapacitású szolgáltatások kialakítása érdekében – valamennyi pályázóval egyeztet, és javaslatot tehet a pályázóknak egyes pályázatban vállalt feladatok, feladatmutatók, illetve az ellátási terület módosítására. Az egyeztetés során a pályázati felhívás egyes feltételei a minisztérium jóváhagyásával módosíthatóak, amelyről valamennyi pályázót haladéktalanul értesíteni kell, és megfelelő határidőt kell számukra biztosítani pályázatuk módosítására.

(6) Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az egyeztetésen elhangzott lényeges megállapításokat. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

(7) A meghívásos pályázatra egyebekben a 4–7. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Fejlesztési pályázat

9. § (1)73 Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása, illetve kapacitásbővítés érdekében fejlesztési pályázat is kiírható. A fejlesztési pályázat keretében a működési támogatáson túl a Főigazgatóság fejlesztési támogatást is nyújt.

(2) A fejlesztési pályázat a 4. § (4) bekezdése szerinti nyílt pályázatként vagy meghívásos pályázatként írható ki.

(3)74 Fejlesztési pályázat esetén a pályázatot olyan szolgáltató támogatására is be lehet nyújtani, amely nem felel meg az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott időpontig – a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül.

(4) A fejlesztési pályázatra egyebekben a 4–8. § szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás elnyerésének és felhasználásának feltételeit, a pályázaton elnyerhető fejlesztési támogatás legmagasabb összegét, továbbá a fejlesztési támogatással való elszámolás és az ellenőrzés szabályait.

(5)75 A fejlesztési pályázaton nyertes fenntartóval a Főigazgatóság a fejlesztési támogatásról támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésére, módosítására és megszüntetésére, a fejlesztési támogatás folyósítására, az elszámolásra és az ellenőrzésre a miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Működési támogatás nyújtása pályázati eljárás nélkül76

9/A. §77 (1) Ha a Főigazgatóság az e rendelet szerinti szolgáltatást is nyújtó engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az engedélyest átvevő fenntartóval az engedélyes által a fenntartóváltozás időpontjában nyújtott szolgáltatásra – fejlesztő foglalkoztatás esetén legfeljebb a fenntartóváltozás időpontjára számított feladatmutató erejéig – a finanszírozási szerződés a finanszírozási időszak végéig pályázati eljárás lefolytatása nélkül is megköthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a finanszírozási szerződés megkötéséről a miniszter dönt, és a hatályos finanszírozási feltételeknek megfelelően megállapítja a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyéb feltételeket. A Főigazgatóság a döntésről és a feltételekről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – értesíti az engedélyest átvevő fenntartót.

A finanszírozási szerződés megkötése

10. § (1)78 A finanszírozási szerződést a Főigazgatóság és a fenntartó köti meg. A finanszírozási szerződésben

a)79 a Főigazgatóság kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartónak a szolgáltatás működési kiadásaihoz működési támogatást biztosít,

b) a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja.

(2)80 A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:

a)81 a pályázó, illetve a 9/A. § szerinti esetben az engedélyest átvevő fenntartó és – ha a szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása;

b)82

c)83 a fenntartó – a (2a) bekezdés kivételével – írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó fenntartó közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített pénzforgalmi szolgáltatói aláírási címpéldány;

d) állami fenntartó esetén a fenntartót képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása;

e)84 a társulási szerződés másolata, ha a fenntartó önkormányzati társulás;

f)85

g)86 a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonat, ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;

h)87 egyházi fenntartó esetén az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személyről a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

i)88 egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;

j)89 azon magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla szerződése vagy annak közjegyző által hitelesített, illetve a pénzintézet által ellenjegyzett másolata, amelyre a fenntartó a működési támogatás folyósítását kéri;

k)90 a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt;

l)91

m)92 a fenntartó nyilatkozata a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóiról, továbbá beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók, illetve kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták a jogszabályban foglaltaknak megfelelő felhatalmazó levelet, amelyben a fenntartó elismeri, hogy a Főigazgatóság jogosult a fizetési számlája terhére beszedési megbízást benyújtani;

n)93

o) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben kapott állami támogatásokkal elszámolt, vagy határidőre el fog számolni;

p) a fenntartó nyilatkozata az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, illetve annak változása esetén a változás bejelentésének kötelezettségéről;

q)94

r)95

(2a)96 Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Főigazgatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(2b)97 A 9/A. § szerinti esetben – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy az engedélyest átvevő fenntartó csatlakozott a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez.

(3)98 A (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a pályázati döntésről szóló értesítés tárhelyre érkezését, a szolgáltatói nyilvántartásba nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását, illetve a 9/A. § (2) bekezdése szerinti értesítésnek a fenntartó által történő kézhezvételét követő 20 napon belül kell a Főigazgatóságnak megküldeni.

(4)99 A finanszírozási szerződést általános pályázat esetén a teljes finanszírozási időszakra, a 9/A. § szerinti esetben a fenntartóváltozás időpontjától a finanszírozási időszak végéig terjedő időre, egyéb esetben a pályázati kiírásban meghatározott időponttól a finanszírozási időszak végéig terjedő időre kell megkötni.

(5) Szolgáltatónként és szolgáltatásonként külön finanszírozási szerződést kell kötni.

(6) A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és annak a számlájának a számát, amelyre a működési támogatás folyósítását kéri,

b)100 a szolgáltató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és ágazati azonosítóját,

c) a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet,

d)101 a szolgáltatás megnevezését, krízisközpont és titkos menedékház esetén a szolgáltatás tartalmát,

e)102 fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely címét, a vállalt feladatmutatót és a feladatmutató számításának módját,

f) az első költségvetési évre meghatározott működési támogatás összegét,

g) a működési támogatás folyósításának határidejét és módját,

h)103

i) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

j) a finanszírozási szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját,

k) a finanszírozási szerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

l)104 a fenntartó bejelentési kötelezettségét, a titkos menedékház és a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével ideértve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget,

m) a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

n) az elszámolás és az ellenőrzés rendjét,

o) a fenntartónak és a szolgáltatónak a 18. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét,

p) a szerződésszegés következményeit,

q)105

Bejelentési kötelezettség és a finanszírozási szerződés módosítása

11. § (1)106 A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a 10. § (6) bekezdés a)–b) pontja szerinti adatok vagy a fenntartó valamelyik fizetési számlaszáma megváltozik. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a megváltozott adattal kapcsolatos – 10. § (2) bekezdése szerinti – iratokat.

(2)107 A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással kapcsolatos – 10. § (2) bekezdése szerinti – iratokat és az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. A finanszírozási szerződés a fenntartóváltozás véglegessé válásával megszűnik, ha a finanszírozási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Főigazgatóság a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.

(3)108 A finanszírozási szerződés megkötését követően indult csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési és végrehajtási eljárásról a fenntartó legkésőbb 5 napon belül köteles tájékoztatni a Főigazgatóságot.

(4)109

12. §110 (1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a pályázat elbírálását követően megemelésre kerül, a miniszter – a Főigazgatóság útján – javaslatot tehet a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított feladatmutató megemelésére. Ha a fenntartó a tárgyévi feladatmutató megemelését elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

(2) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a fenntartó

a) a Főigazgatóság felhívására naptári évenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi megemelését,

b) naptári félévenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi csökkentését.

(3) A tárgyévi feladatmutató (2) bekezdés szerinti

a) megemelésének elfogadásáról a miniszter az ellátások színvonalára és a rendelkezésre álló források erejéig – a bizottság javaslatának kikérését követően –,

b) csökkentésének elfogadásáról a Főigazgatóság

dönt. Ha a miniszter, illetve a Főigazgatóság a tárgyévi feladatmutató módosítását elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

A finanszírozási szerződés megszűnése

13. § (1) A finanszírozási szerződés megszűnik

a) a finanszírozási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c)111 a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásból történő véglegessé vált törlésével, a

d) felmondással,

e) azonnali hatályú felmondással,

f)112 a 11. § (2) bekezdése szerinti esetben.

(2)113 Amennyiben a finanszírozási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő működési támogatást és kamatát megfizették, a Főigazgatóság hozzájárul a 10. § (2) bekezdésének m) pontja szerinti felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához.

14. § (1) A fenntartó a finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(2) A fenntartó a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a működési támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16. § (8)–(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

15. § (1)114 A Főigazgatóság a finanszírozási szerződést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha

a)115

b)116 a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,

c) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,

d)117

e) a szolgáltatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

f)118 a fenntartóval szemben a finanszírozási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indul,

g) a fenntartó a működési támogatás egy részét nem a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez használja fel,

h)119 a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a Főigazgatóság felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,

i)120 a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a Főigazgatóság, a 18. § (1) bekezdése szerinti igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) vagy a működést engedélyező szerv ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést,

j)121 a fenntartó a visszafizetési vagy a kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti,

k)122 a szolgáltató a szolgáltatást – a krízisközpont, a titkos menedékház és a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével – nem nyújtja a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási terület egészén,

l)123 a szolgáltató krízisközpont, illetve titkos menedékház esetén nem nyújtja a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást, vagy

m)124 a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az a)–l) pontban foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(2)125 A Főigazgatóság a finanszírozási szerződést – a miniszter egyetértésével – azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.

(3)126 A felmondási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a működést engedélyező szerv haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

A működési támogatás folyósítása

16. § (1)127 A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Főigazgatóság. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója tárgyév január 5-éig köti meg.

(2)128 A fenntartónak a működési támogatást a Főigazgatóság folyósítja.

(3)129 A finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a működést engedélyező szervet és az ellenőrző igazgatóságot.

(4)130

(5)131 A Főigazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A finanszírozási szerződés évközi módosításából származó különbözet a következő negyedévi működési támogatással egyidejűleg kerül kiutalásra, illetve a következő negyedévi működési támogatásból kerül levonásra.

(7) A fenntartó köteles átadni a működési támogatás teljes összegét annak a szolgáltatónak, amelyre tekintettel a működési támogatást folyósítják.

(8)132 A működési támogatás folyósítását a Főigazgatóság felfüggeszti, ha

a)133

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

d)134 a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a Főigazgatóság, az ellenőrző igazgatóság vagy a működést engedélyező szerv ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

e)135 a szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig.

(9)136 A felfüggesztés miatt nem folyósított működési támogatást – ha a szerződést a Főigazgatóság időközben nem mondta fel – a felfüggesztés okának megszűnését követő harminc napon belül kell folyósítani.

(10)137 A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a működést engedélyező szerv és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

Elszámolás és ellenőrzés

17. §138 (1)139 A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Főigazgatósághoz benyújtani.

(2)140 Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(3)141 Az elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben – az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – az ellenőrző igazgatóságot. A Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.

18. § (1)142 Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság kétévente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az ellenőrzést a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén az elszámoló adatlap másolatának az ellenőrző igazgatósághoz történő beérkezését [17. § (3) bekezdése] követő 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed a tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, és a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

(2)143 Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Főigazgatóságnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek indokairól.

(3)144 A Főigazgatóság az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását közvetlenül is ellenőrizheti. Az ellenőrzésről a Főigazgatóság a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.

(4) A fenntartó és a szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

A működési támogatás visszafizetése

19. § (1)145 Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(2)146

(3)147 Ha alacsonyküszöbű ellátás, illetve utcai szociális munka esetén a szolgáltatást nem nyújtják a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási terület egészén, vagy nem látják el a finanszírozási szerződésben meghatározott valamennyi feladatot, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(3a)148 Ha krízisközpont, illetve titkos menedékház esetén nem nyújtják a finanszírozási szerződésben meghatározott valamennyi szolgáltatást, a tárgyévi működési támogatás időarányos részét vissza kell fizetni.

(3b)149 Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan heti

a) ötnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,

b) hétnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,

c) tíznél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él,

a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított részét vissza kell fizetni.

(4)150

(5) Ha a működési támogatás egy részét nem a szolgáltató működési vagy fenntartási kiadásaira fordították, a jogellenesen felhasznált működési támogatást vissza kell fizetni.

(6) A működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó

a) a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta,

b)151 a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.

(7)152 Ha a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, vagy a finanszírozási szerződés megszűnését követően a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, a tárgyévi működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.

(8)153 A fenntartó a visszafizetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig – részletfizetési kedvezmény vagy az e rendelet alapján folyósításra kerülő támogatásból részletekben történő levonás (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet.

20. §154 (1)155 A működési támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Főigazgatóság jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem kell nyilvántartani és megfizetni.

(3)156 A Főigazgatóság a visszafizetésre kötelezett írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére fizetési kedvezményt engedélyezhet. A fizetési kedvezmény időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a Főigazgatóság által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a Főigazgatóság a fizetési kedvezményt visszavonja.

(4)157

21. §158 (1) A visszafizetendő működési támogatás és annak kamata a folyósítandó működési támogatásból levonásra kerül.

(2)159 Ha a visszafizetendő működési támogatás, illetve annak kamata a folyósítandó működési támogatásból nem vonható le, és a Főigazgatóság részletfizetést sem engedélyezett, a fenntartó a visszafizetendő működési támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlését követő 15 napon belül, a benyújtott elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni.

(3) A fizetési kedvezmény visszavonása esetén a fenntartó a visszafizetendő működési támogatást és kamatait a fizetési kedvezmény visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni.

(4)160 Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének és kamatfizetési kötelezettségének a (2), illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint nem tesz eleget, a Főigazgatóság felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira.

(5)161 A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása érdekében a Főigazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot.

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)–(4)162

(5)163

23. §164 (1) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az első finanszírozási időszak 2017. április 1-jétől 2017. december 31-éig tart.

(2) A fejlesztő foglalkoztatás első finanszírozási időszakára kiírt általános pályázatra a rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az általános pályázatot az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését165 követő ötödik napig kell kiírni,

b) már működőnek minősül az a szolgáltató, amely szociális foglalkoztatást végez.

(3) Titkos menedékházak esetén az első finanszírozási időszak 2016. január 1-jétől 2018. december 31-éig tart. Titkos menedékház által működtetett félutas házra működési támogatás a 2016. december 31-ét követő időszakra adható.

(4)166 Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak 2018. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2017. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2018. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2018. december 31-éig tart.

24. §167 (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 19. § (3b) bekezdését a 2014. évi működési támogatás elszámolása, ellenőrzése és visszafizetése során is alkalmazni kell.

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 20. § (2) bekezdését a 2015. január 1-jén fennálló tartozásokra is alkalmazni kell.

25. §168 2017. január 1-jétől a megkötött finanszírozási szerződésekbe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyébe a Főigazgatóság lép be, az azokból származó – korábban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek a Főigazgatóságot illetik, illetve terhelik.

26. §169

27. §170

28. §171

29. §172

Melléklet a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez173

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!