nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2015-04-01
2016-08-31
16
Jogszabály

192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nek, illetve anyavállalatának, a Daimler AG-nek a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a Kecskemét belterület 26500 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásaival függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatósági hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)–(4)3

(5) E rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(6)4 E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

3. §6 E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §7 E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 1. §-ával megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint az 1. és 2. mellékletet a Kr1. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5. §9 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez12

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként gyárépítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági eljárások

Kecskeméti Járási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások

Kecskeméti Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Kecskeméti Járási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Kecskeméti Járási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

11.

földmérési hatósági eljárás

Kecskeméti Járási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

16.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez13

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Kecskeméti Járási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3.

műemlékvédelem és régészet

Kecskeméti Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelem, természetvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

közúti közlekedés

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

polgári légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9.

állami célú légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

10.

földtan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11.

bányászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12.

rendészet

Kecskeméti Rendőrkapitányság

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

13.

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

15.

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

16.

talajvédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.

erdővédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

18.

egészségügy

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

19.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

20.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!