nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről
2014-09-05
2016-12-31
8
Jogszabály

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen – az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében – a következőket rendeli:1

1. § (1)2 A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokat,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, amennyiben az e bekezdés szerinti életkor (a továbbiakban: szépkor) betöltésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják [az a)–b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szépkorú személy].

(2) A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

(3) A jubileumi juttatás összege

a) a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

b) a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

c) a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

d)3 a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

e)4 a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

f)5 a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

(4)6 Az (1) bekezdésben meghatározott köszöntés, valamint a (2) bekezdésben meghatározott okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.

(5)7 A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a (4) bekezdésben meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pontja szerint – adatot igényel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (a továbbiakban: KEKKH) azon, (1) bekezdés szerinti személyek természetes személyazonosító adatairól, akik a tárgyévben betöltik az (1) bekezdés szerinti életkort.

(6)8 A KEKKH az (5) bekezdés szerinti adatigénylést az igényelt adatokat tartalmazó összesítés megküldésével az adatigénylés kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. A KEKKH az adattovábbítás teljesítését követően haladéktalanul törli az Igazgatóságnak megküldött összesítést.

(7)9 Az Igazgatóság a 2. § (1) bekezdése szerinti megkeresés teljesítése céljából az adatigénylés (6) bekezdés szerinti teljesítését követő 30 napon belül megküldi a KEKKH-nak a (6) bekezdés szerinti összesítésben szereplő azon személyeknek az összesítés szerinti természetes személyazonosító adatait, akik tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn. Az Igazgatóság az adattovábbítás teljesítését követően haladéktalanul törli a KEKKH-nak megküldött adatokat.

2. § (1)10 A KEKKH a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon

a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

b) jelentse be azt a lakcímet vagy fizetési számlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri;

c) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából

ca) az Igazgatóság kezelhesse a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok), továbbá az a) és a b) pont szerinti adatokat,

cb) az a) pont szerinti lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) kezelhesse a személyazonosító adatait és a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető.

(2)11 Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem utasítja vissza, valamint az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hozzájárulást a köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében megadta, a megfelelően kitöltött űrlap beérkezését követő 5 napon belül a KEKKH elektronikus úton átadja

a) az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adatokat az Igazgatóságnak,

b) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adatokat – amennyiben a szépkorú személy a személyes köszöntésre igényt tart és az adatkezeléshez hozzájárult – a jegyzőnek.

(3)12 Az okirat elkészítéséről az Igazgatóság az adatátvételt követő 15 napon belül gondoskodik.

(4)13 A jegyző az adatátvételt követő 15 napon belül elektronikus úton jelzi az Igazgatóságnak, hogy a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik-e a személyes köszöntésről, és ennek keretében az Igazgatóság által a részére megküldött okirat átadásáról. Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, adatainak a jegyző által történő kezeléséhez nem járul hozzá, vagy a jegyző határidőben nem jelzi, hogy gondoskodik a szépkorú személy személyes köszöntéséről, az okiratot az Igazgatóság postai úton küldi meg a szépkorú személynek.

(5) A jubileumi juttatást az Igazgatóság az adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

(6)14 Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a KEKKH elektronikus úton haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot és – amennyiben az adatátadás a jegyző részére is megtörtént – a jegyzőt. A kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni, a jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére külön jogszabály szerint jogosult.

3. §15 A szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet alapján a szépkorú személy 2009. január 1-jétől köszönthető.

(3)16 Az 1. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 2013. évben annak a személynek is kell jubileumi juttatást folyósítani, aki 105., 110. vagy 115. életévét 2013. évet megelőzően töltötte be.

(4)17 A (3) bekezdés alkalmazása során a jubileumi juttatás összege

a) 105–109. életévét betöltött személy esetén 105 000 forint,

b) 110–114. életévét betöltött személy esetén 110 000 forint,

c) 115. életévét betöltött személy esetén 115 000 forint.

(5)18 Ha a szépkorú személy a 105., 110. vagy 115. életévét 2013. január 1-je és március 15-e között tölti be, valamint a (3) bekezdés szerinti esetben a KEKKH 2013. január 15-éig keresi meg – a 2. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával – a szépkorú személyt.

5. §19 Az Igazgatóság – a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 1. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az 1. § (1) bekezdése szerinti életkort a Mód.r. hatálybalépésének20 napja és 2014. december 31-e között betöltő személyek vonatkozásában az 1. § (5) bekezdése szerinti adatigényléssel 2014. április 30-áig keresi meg a KEKKH-t.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!