nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről
2017-01-01
2017-11-30
9
Jogszabály

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen – az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében – a következőket rendeli:1

1. § (1)2 A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokat,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, amennyiben az e bekezdés szerinti életkor (a továbbiakban: szépkor) betöltésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják [az a)–b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szépkorú személy].

(2) A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

(3) A jubileumi juttatás összege

a) a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

b) a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

c) a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

d)3 a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

e)4 a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

f)5 a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

(4)6 Az (1) bekezdésben meghatározott köszöntés, valamint a (2) bekezdésben meghatározott okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.

(5)7 A nyugdíjfolyósító szerv a (4) bekezdésben meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pontja szerint – adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztertől (a továbbiakban: miniszter) azon, (1) bekezdés szerinti személyek természetes személyazonosító adatairól, akik a tárgyévben betöltik az (1) bekezdés szerinti életkort.

(6)8 A miniszter az (5) bekezdés szerinti adatigénylést az igényelt adatokat tartalmazó összesítés megküldésével az adatigénylés kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. A miniszter az adattovábbítás teljesítését követően haladéktalanul törli a nyugdíjfolyósító szervnek megküldött összesítést.

(7)9 A nyugdíjfolyósító szerv a 2. § (1) bekezdése szerinti megkeresés teljesítése céljából az adatigénylés (6) bekezdés szerinti teljesítését követő 30 napon belül megküldi Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BFKH) a (6) bekezdés szerinti összesítésben szereplő azon személyeknek az összesítés szerinti természetes személyazonosító adatait, akik tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn. A nyugdíjfolyósító szerv az adattovábbítás teljesítését követően haladéktalanul törli a BFKH-nak megküldött adatokat.

2. § (1)10 A BFKH a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon

a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

b) jelentse be azt a lakcímet vagy fizetési számlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri;

c) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából

ca)11 a nyugdíjfolyósító szerv kezelhesse a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok), továbbá az a) és a b) pont szerinti adatokat,

cb) az a) pont szerinti lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) kezelhesse a személyazonosító adatait és a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető.

(2)12 Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem utasítja vissza, valamint az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hozzájárulást a köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében megadta, a megfelelően kitöltött űrlap beérkezését követő 5 napon belül a BFKH elektronikus úton átadja

a)13 az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adatokat a nyugdíjfolyósító szervnek,

b) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adatokat – amennyiben a szépkorú személy a személyes köszöntésre igényt tart és az adatkezeléshez hozzájárult – a jegyzőnek.

(3)14 Az okirat elkészítéséről a nyugdíjfolyósító szerv az adatátvételt követő 15 napon belül gondoskodik.

(4)15 A jegyző az adatátvételt követő 15 napon belül elektronikus úton jelzi a nyugdíjfolyósító szervnek, hogy a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik-e a személyes köszöntésről, és ennek keretében a nyugdíjfolyósító szerv által a részére megküldött okirat átadásáról. Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, adatainak a jegyző által történő kezeléséhez nem járul hozzá, vagy a jegyző határidőben nem jelzi, hogy gondoskodik a szépkorú személy személyes köszöntéséről, az okiratot a nyugdíjfolyósító szerv postai úton küldi meg a szépkorú személynek.

(5)16 A jubileumi juttatást a nyugdíjfolyósító szerv az adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

(6)17 Amennyiben a szépkorú személy a BFKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a BFKH elektronikus úton haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet és – amennyiben az adatátadás a jegyző részére is megtörtént – a jegyzőt. A kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni, a jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére külön jogszabály szerint jogosult.

3. §18 A szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet alapján a szépkorú személy 2009. január 1-jétől köszönthető.

(3)–(5)19

5. §20

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!