nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
2013-02-08
2013-12-15
9
Jogszabály

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés d) pontjában és 68. § (12) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalánál és országos intézeteinél, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerveinél és járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeteinél (a továbbiakban együtt: intézet) e rendelet 1. melléklete szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.

(2) Az 1. mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3) A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézet házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézet bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézet a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5) A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézet az első fokon eljárt intézet részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézetet új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b)2 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (4)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(8) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(9)3 Az 1. melléklet XII. pontja szerinti orvostudományi kutatás engedélyének módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem külön díj köteles.

(10)4 Az intézet a hozzá befizetett,

a) az 1. melléklet XII. 1. pontja, illetve XII. 2. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén – a szakhatósági állásfoglalásért – az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 10032000-01491728 számú számlájára átutalja,

b) az 1. melléklet XII. 3. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén – a véleményért – az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló jogszabályban meghatározott, véleményt adó illetékes Regionális Kutatásetikai Bizottság részére átutalja.

(11)5 Az 1. melléklet XII. 1. pontja, valamint XII. 2. pontja szerinti orvostudományi kutatás engedélyének előzetes szakhatósági állásfoglalására irányuló kérelem esetén a kérelmező a (10) bekezdés a) pontja szerinti díjtétel részt az előzetes szakhatósági eljárás megindításakor köteles az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 10032000-01491728 számú számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy a házipénztárba befizetni.

(12)6 Az 1. melléklet I.3. pontja szerinti eljárások jogorvoslati díját az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 10032000-00285788-00000000 számú számlájára kell befizetni.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)–(6)7

(7)8

1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez9

I.

Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

I.1.

Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás

 

I.1.1.

Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás

30 000 Ft

I.1.2.

Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:

 

I.1.2.1.

Rendelőintézet engedélyezési eljárás

70 000 Ft

I.1.2.2.

Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás

35 000 Ft

I.1.3.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:

 

I.1.3.1.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig)

80 000 Ft

I.1.3.2.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (401-től 800 ágyszámig)

100 000 Ft

I.1.3.3.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén)

130 000 Ft

I.1.4.

Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás

30 000 Ft

I.1.5.

Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle nélkül)

20 700 Ft

I.1.6.

Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle lefolytatásával)

30 000 Ft

I.1.7.

Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő – adatváltozás miatti módosítása

10 000 Ft

I.2.1.

Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás

16 000 Ft

I.2.2.

Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása

4 000 Ft

I.3.

Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:

 

I.3.1.

Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedélyezése

21 000 Ft

I.3.2.

Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedély módosítása

5 000 Ft

I.3.3.

Gyógyszertár létesítési és működési engedélyezési eljárás

64 500 Ft

I.3.4.

Gyógyszertár működési engedélyének módosítása

25 900 Ft

I.3.5.

Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése

30 000 Ft

 

II.

Egyes élelmiszerekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

II.1.

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentése

18 300 Ft

II.2.

Felmentés a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására előírt kötelezettség alól

11 100 Ft

II.3.

Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok (eszközök) engedélyezése

12 200 Ft

II.4.

Étrend-kiegészítő készítmények bejelentése

18 300 Ft

II.5.

Új élelmiszerek elsődleges értékeléséhez szakvélemény készítése

307 000 Ft

II.6.

Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése

14 600 Ft

II.7.

Vendéglátó-termék végső fogyasztó részére történő kiszállító tevékenység engedélyezése

19 500 Ft

 

III.

Kozmetikai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

III.1.

Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése

12 600 Ft

III.2.

INCI jegyzékben nem szereplő, valamint előírt határértéktől, illetve feltételektől eltérő módon felhasználni kívánt anyag kozmetikai célú felhasználásának engedélyezése anyagonként és a III.8. pontban felsorolt laboratóriumi – kémiai, mikrobiológiai – vizsgálatok közül szükségesen elvégzettek díjának összege

33 500 Ft

III.3.

Csomagoláson az összetevő(k) feltüntetése mellőzésének engedélyezése

33 500 Ft

III.4.

A III.3. pontban szereplő engedély meghosszabbítása

22 600 Ft

III.5.

Kozmetikai termék nyilvántartásba vétele rendeltetés szerinti termékenként
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel kizárólag szín és illat változása miatti, akkor a díjtétel 30%-a)

11 400 Ft

III.6.

Kozmetikai termékek nyilvántartásba vett adatainak módosítása termékenként

6 100 Ft

III.7.

Kozmetikai termékek termékinformációs dokumentációjának vizsgálata

28 400 Ft

III.8.

Kozmetikai készítmények vizsgálata:

 

III.8.1.

Kémiai vizsgálatok

 

III.8.1.1.

Florid ion (műszeres)

11 700 Ft

III.8.1.2.

pH-mérés (műszeres)

2 300 Ft

III.8.1.3.

Savszám (TITR)

7 800 Ft

III.8.1.4.

E-vitamin (HPLC)

12 600 Ft

III.8.1.5.

A-vitamin (HPLC)

12 600 Ft

III.8.1.6.

Q10 (ubikinon) (SPF)

6 300 Ft

III.8.1.7.

Karotin (SPF)

9 900 Ft

III.8.1.8.

Toxikus fémek (AAS)

19 200 Ft

III.8.1.9.

Tartósítószerek (HPLC)

18 700 Ft

III.8.1.10.

Szerves savak (szalicilsav, tejsav) (HPLC)

18 700 Ft

III.8.1.11.

Tioglikolsav (TITR)

7 000 Ft

III.8.1.12.

Érzékszervi vizsgálat

4 100 Ft

III.8.1.13.

Fényvédő faktor (SPF)

11 900 Ft

III.8.2.

Mikrobiológiai vizsgálatok

30 200 Ft

 

Rövidítések:

TITR: titrimetria
HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia
AAS: atomabszorpciós spektrofotometria
SPF: spektrofotometria

 

 

IV.

Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások

 

IV.1.

Laboratóriumnak a közfürdők, illetve természetes fürdőhelyek fürdővizének ellenőrzésére történő feljogosítása

92 600 Ft

IV.2.

Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól

60 000 Ft

IV.3.

Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása

34 900 Ft

IV.4.

Természetes fürdőhely kijelölési eljárás

48 000 Ft

IV.5.

Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, vízminőségi jellemző alóli felmentés

38 400 Ft

IV.6.

Ivóvíz szolgáltató vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása

16 000 Ft

IV.7.

Ivóvízellátásban felhasználható anyagok szakvéleményezése

112 000 Ft

IV.8.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák engedélyezése

96 000 Ft/termék

IV.9.

Előzetes egyetértési eljárás ivóvíz-szolgáltató üzemeltetési szabályzatához és üzemeltetési utasításához

35 400 Ft

IV.10.

Jogszabályban előírt nemzeti szabványtól eltérő laboratóriumi vizsgálati módszer használatának engedélyezése ivóvíz és természetes fürdők vizének vizsgálatához

73 300 Ft

IV.11.

Előzetes egyetértési eljárás szennyvízelvezető mű üzemeltetési szabályzatához

27 600 Ft

 

V.

Veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

V.1.

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentés

19 100 Ft

V.2.

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység
(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése

7 800 Ft/telephely

V.3.

Veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése

9 200 Ft/anyag vagy készítmény

V.4.

OKBI állásfoglalás – bármely tevékenységet végző részére – arról, hogy a vegyi anyag és/vagy készítmény veszélyesként nem osztályozható

15 200 Ft/anyag vagy készítmény

V.5.

Kémiai elnevezés feltüntetésének mellőzésére irányuló kérelem elbírálása

38 300 Ft/anyag

V.6.

ETTSZ szakvélemény

4 070 Ft/anyag vagy készítmény

 

VI.

Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

VI.1.

Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának engedélyezése

96 000 Ft/termék

VI.2.

Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése forgalomba hozatalhoz:

 

VI.2.1.

Rovarirtó szerek szakvéleményezése

333 500 Ft

VI.2.2.

Rovarriasztó szerek szakvéleményezése

177 400 Ft

VI.2.3.

Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése

243 200 Ft

VI.3.

Irtószer felhasználás engedélyezése

11 000 Ft

VI.4.

Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia engedélyezése

96 000 Ft/termék

VI.5.

Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag engedélyezése

96 000 Ft/termék

VI.6.

Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése

2 500 000 Ft

VI.7.

Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése

1 250 000 Ft

VI.8.

Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása

2 500 000 Ft

VI.9.

Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása

1 250 000 Ft

VI.10.

Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása amennyiben az nem jár a dokumentáció újraértékelésével

250 000 Ft

VI.11.

Biocid termék regisztrációja

1 250 000 Ft

VI.12.

Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék regisztrációja

625 000 Ft

VI.13.

Biocid termék regisztrációjának megújítása

1 250 000 Ft

VI.14.

Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék regisztrációjának megújítása

625 000 Ft

VI.15.

Biocid termék regisztrációjának megújítása, amennyiben az nem jár a dokumentáció újraértékelésével

250 000 Ft

VI.16.

Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása

500 000 Ft

VI.17.

Biocid termék más tagállamban kiadott regisztrációjának elismerési eljárása

250 000 Ft

VI.18.

Engedélyezett biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása

1 250 000 Ft

VI.19.

Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó engedélyezett biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása

625 000 Ft

VI.20.

Regisztrált biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása

625 000 Ft

VI.21.

A mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó regisztrált biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása

312 500 Ft

VI.22.

Követelményektől eltérő biocid termék ideiglenes forgalomba hozatalának engedélyezése

1 250 000 Ft

VI.23.

Követelményektől eltérő mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék ideiglenes forgalomba hozatalának engedélyezése

625 000 Ft

VI.24.

Engedéllyel, regisztrációval nem rendelkező biocid termék vagy hatóanyag kísérleti, vizsgálati célú forgalomba hozatalának, illetve felhasználásának engedélyezése

1 250 000 Ft

VI.25.

Engedéllyel, regisztrációval nem rendelkező mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék vagy hatóanyag kísérleti, vizsgálati célú forgalomba hozatalának, illetve felhasználásának engedélyezése

625 000 Ft

VI.26.

Közösségi jegyzék módosítása iránti kérelem elbírálása (biocid hatóanyaghoz kapcsolódóan)

1 250 000 Ft

VI.27.

Közösségi Jegyzék módosítása iránti kérelem elbírálása (mikrobiológiai biocid hatóanyaghoz kapcsolódóan)

625 000 Ft

VI.28.

Biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén a dokumentáció teljességének elismerése

13 500 000 Ft

VI.29.

Biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén részletes értékelés

31 500 000 Ft

VI.30.

Mikrobiológiai biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén teljesség elismerése

6 750 000 Ft

VI.31.

Mikrobiológiai biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén részletes értékelés

15 750 000 Ft

VI.32.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése estén a második terméktípus dokumentációja teljességének elismerése

8 100 000 Ft

VI.33.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó hatóanyagnak harmadik vagy további terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy ennél több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a dokumentáció teljességének elismerése

5 400 000 Ft

VI.34.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése estén a második terméktípus dokumentációjának részletes értékelése

18 900 000 Ft

VI.35.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó hatóanyagnak harmadik vagy további terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy ennél több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a részletes értékelés

12 600 000 Ft

VI.36.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a második terméktípus dokumentációja teljességének elismerése

4 050 000 Ft

VI.37.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai hatóanyagnak harmadik vagy további terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy ennél több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a dokumentáció teljességének elismerése

2 700 000 Ft

VI.38.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a második terméktípus dokumentációjának részletes értékelése

9 450 000 Ft

VI.39.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai hatóanyagnak harmadik vagy további terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy ennél több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a részletes értékelés

6 300 000 Ft

 

VII.

Immunológiai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

 

Immunológiai készítmények gyártási tételének vizsgálata forgalomba hozatalt megelőzően:

 

VII.1.

Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal

147 000 Ft

VII.2.

Készítmény hatósági bizonylat nélkül

525 500 Ft

VII.3.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállítása közegészségügyi-járványügyi feltételeinek minősítése

13 100 Ft

 

VIII.

Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

VIII.1.

A 14/1997. (IX. 3.) KHVM r. 3. §-a szerint radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezése:

 

VIII.1.1.

megye területén belül

18 000 Ft

VIII.1.2.

megyék közötti viszonylatban

18 000 Ft

VIII.1.3.

nemzetközi viszonylatban

18 600 Ft

VIII.2.

Gépjármű használatának engedélyezése az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM r. 12. § (2) bekezdése alapján

34 200 Ft

VIII.3.

Gépjármű használatának felülvizsgálata az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM r. 12. § (3) bekezdése alapján

32 100 Ft

VIII.4.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti mentességi igazolási eljárás

15 800 Ft

VIII.5.

Létesítmény létesítésének, berendezés üzembe helyezésének engedélye

36 800 Ft

VIII.6.

Létesítmény üzemeltetési, átalakítási engedélye

17 300 Ft

VIII.7.

Létesítmény üzemeltetése megszüntetésének engedélyezése

30 100 Ft

VIII.8.

Berendezés előállításának engedélyezése

32 000 Ft

VIII.9.

Radioaktív anyaggal, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel végzett tevékenység engedélyezése

38 800 Ft

VIII.10.

Tevékenységek megszüntetésének engedélyezése

29 500 Ft

VIII.11.

Inaktívvá nyilvánítási eljárás

34 000 Ft

VIII.12.

Radionuklidot tartalmazó szilárd anyag hatósági felügyelet alóli felszabadítása

18 200 Ft

VIII.13.

Radioaktív anyag előállításának, termelésének, forgalmazásának engedélyezése

67 200 Ft

VIII.14.

Radioaktív hulladék átmeneti, végleges elhelyezésére szolgáló létesítmény:

 

VIII.14.1.

Létesítésének, telepítésének engedélyezése

84 100 Ft

VIII.14.2.

Üzembe helyezésének, átalakításának engedélyezése

83 600 Ft

VIII.14.3.

Üzemeltetésének engedélyezése

220 100 Ft

VIII.14.4.

Lezárásának engedélyezése

238 400 Ft

VIII.15.

Eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítési eljárása

29 500 Ft

VIII.16.

Sugárvédelmi képzés engedélyezése:

 

VIII.16.1.

Bővített, átfogó

19 900 Ft

VIII.16.2.

Alapfokú

10 600 Ft

VIII.17.

Sugáregészségügyi Decentrum által adott tevékenységi engedély területi hatályának kiterjesztése

29 100 Ft

VIII.18.

Hatósági személyi dózismérővel végzett vizsgálat

2070 Ft/eset

VIII.19.

Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat jóváhagyása

10 500 Ft

 

IX.

Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások

 

IX.1.

Légi szúnyogirtás engedélyezése

18 500 Ft

IX.2.

Tanuló ifjúság táboroztatásának engedélyezése

26 000 Ft

IX.3.

Építészeti – műszaki tervdokumentáció egyeztetési eljárása

9 700 Ft

 

X.

Természetes gyógytényezőkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

X.1.

Gyógyfürdőintézmény tervezéséhez, létesítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez szükséges előzetes egyetértés megadása

31 000 Ft

X.2.

Gyógyfürdőintézmény tervdokumentációjának orvosszakmai véleményezése

54 000 Ft

X.3.

Gyógyfürdőintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése

120 000 Ft

X.4.

Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavételének, továbbá mesterséges ásványvíz előállításának engedélyezése

60 000 Ft

X.5.

Elismert ásványvíz gyógyvízzé történő átminősítése és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt

47 000 Ft

X.6.

Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának, valamint forgalomba hozatalának engedélyezése előzetes szakvéleménnyel

87 000 Ft

X.7.

Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt

87 000 Ft

X.8.

Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata

41 000 Ft

X.9.

Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely, gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet megnevezés használatának engedélyezéséhez

36 600 Ft

X.10.

Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényező megnevezés használatának engedélyezéséhez

29 700 Ft

 

XI.

Más hatóság eljárásában történő közreműködéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

XI.1.

Kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterületig)

26 000 Ft

XI.2.

Kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterület felett)

150 000 Ft

XI.3.

Kereskedelmi szálláshely működtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása

28 500 Ft

XI.4.

Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés

30 700 Ft

XI.5.

Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos szakhatósági közreműködés

23 500 Ft

XI.6.

Elvi vízjogi engedélyezési eljárásban történő szakhatósági közreműködés

23 900 Ft

XI.7.

Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban szakhatósági közreműködés

23 900 Ft

XI.8.

Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági közreműködés

20 200 Ft

XI.9.

50 főnél kevesebb személyt ellátó vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek megállapítása

20 200 Ft

XI.10.

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági közreműködés

23 500 Ft

XI.11.

Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelő létesítményre vonatkozó) szakhatósági közreműködés

27 700 Ft

XI.12.

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés

27 700 Ft

XI.13.

Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési eljárásában történő szakhatósági közreműködés

27 700 Ft

XI.14.

Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közreműködés

24 200 Ft

XI.15.

Állatkert működési engedélyezésében szakhatósági közreműködés

13 100 Ft

XI.16.

Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés

29 700 Ft

XI.17.

Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés

30 000 Ft

XI.18.

Szociális intézmények működéséhez szakhatósági közreműködés

20 900 Ft

XI.19.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés

8 700 Ft

XI.20.

Növényvédő szerek raktározására szolgáló helyiségben tárolható anyagok esetén szakhatósági közreműködés

17 500 Ft

XI.21.

Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés

19 400 Ft

XI.22.

Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés

11 500 Ft

XI.23.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés

20 600 Ft

 

XII.

Orvostudományi kutatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
[nem kereskedelmi kutatás, valamint az Eütv. 159. § (5) bekezdése szerinti kutatás kivételével]

 

XII. 1.

Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján

434 000 Ft
(ebből
a szakhatósági eljárás díja:
320 000 Ft)

XII. 2.

Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Humánreprodukciós Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján

429 000 Ft
(ebből
a szakhatósági eljárás díja:
315 000 Ft)

XII. 3.

Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása a Regionális Kutatásetikai Bizottságok (RKEB) véleménye alapján

114 000 Ft
(ebből az RKEB díja: 15 300 Ft)

 

 

 

XIII.

A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

XIII.1.

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók részére

40 000 Ft

2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez10

Intézet

Bankszámlaszám

Országos Epidemiológiai Központ

10032000-00290043-00000000

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

10032000-00290050-00000000

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

10032000-00290421-00000000

Országos Környezetegészségügyi Intézet

10032000-00290438-00000000

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

10032000-00281519-00000000

Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

10032000-00290445-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10025004-00301181-00000000

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10024003-00301019-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10026005-00302845-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10027006-00302852-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10028007-00302584-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10029008-00305350-00000000

Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10023002-00301253-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10033001-00301655-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10034002-00301954-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10035003-00302113-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10045002-00301947-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10036004-00304270-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10037005-00302144-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10039007-00301129-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10044001-00302285-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10046003-00306014-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10047004-00301459-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10048005-00301703-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10049006-00303066-00000000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!