nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet
a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról
2015-07-01
infinity
3

17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet

a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 A Rendőrség, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja szolgálati időt elismerő támogatást (a továbbiakban: támogatás) igényelhet, ha

a) legalább 25 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik és vállalja, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 5 évig, ha a szolgálati viszony felső korhatáráig kevesebb mint 5 év van hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, vagy

b) legalább 30 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik és vállalja, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 3–5 évig, ha a szolgálati viszony felső korhatáráig kevesebb mint 3 év van hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, továbbá

c) a támogatásra vonatkozó igényét 2011. december 31-ig benyújtja.

2. § (1) A támogatás mértéke havonta bruttó 50 000 Ft.

(2) A támogatás fedezetét az adott költségvetési szerv költségvetésében kell megtervezni.

3. § (1) A támogatás iránti igényt a személyügyi szervnél az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A támogatás folyósításáról – a személyügyi szerv igazolása alapján – az állományilletékes parancsnok az igény benyújtását követő 15 napon belül, a 2. melléklet szerinti nyomtatványon intézkedik, amelyről értesíti az érintettet, valamint az illetékes személyügyi és pénzügyi szervet.

(3) Ha a támogatást igénylő ellen fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig az állományilletékes parancsnok a támogatás folyósítására nem intézkedhet. Az eljárás jogerős befejezését követően az állományilletékes parancsnok 15 napon belül a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(4) A támogatást az intézkedést követő hónap első napjától az illetménnyel egyidejűleg, a szolgálati viszony fenntartására vállalt időtartamig, legfeljebb 5 éven át, illetve a szolgálati viszony megszűnéséig vagy a 4. §-ban meghatározott feltétel bekövetkezéséig kell folyósítani.

(5) A 4. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a támogatást időarányosan kell folyósítani.

4. § (1) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a támogatásra

a) a beosztásból felfüggesztés vagy büntetőeljárás ideje alatt, ha az marasztalással zárult,

b) ha fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,

c) a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság ideje alatt,

d) illetmény nélküli szabadság ideje alatt,

e) tartós külszolgálat ideje alatt,

f) a felmentési idő alatt.

(2) A támogatás nem folyósítható

a) a fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés jogerőre emelkedésének napjától,

b) az egészségügyi szabadság 31. napjától,

c) az illetmény nélküli szabadság első napjától,

d) a tartós külszolgálat első napjától,

e) a felmentési idő első napjától.

(3) Vissza kell tartani a támogatást a beosztásból felfüggesztés, a fegyelmi eljárás és a büntetőeljárás elrendelésének napjától. Az így visszatartott támogatást utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi vagy büntetőeljárás felmentéssel zárult.

5. § (1)2 Ha a hivatásos állomány tagjának a a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél fennálló hivatásos szolgálati viszonya az annak fenntartására vállalt időtartamon belül

a) saját kérelmére közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel,

b) saját kérelmére másik rendvédelmi szervhez, vagy a Magyar Honvédséghez történő áthelyezéssel,

c) lemondással,

d) közös megegyezéssel, vagy

e)3 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bekezdés f)–g), 86. § (2) bekezdés b), 86. § (1) bekezdés b), 82. § (1) bekezdés a) és c) pontjára való tekintettel

szűnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben 60 napon belül vissza kell fizetni.

(2) A támogatást az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell visszafizetni akkor is, ha a hivatásos állomány tagja az átszervezés miatt szükségessé vált, legalább azonos szintű más beosztásba történő áthelyezésébe nem egyezett bele.

6. §4 Az országos rendőr főkapitány, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kérelemre, különös méltánylást érdemlő – a támogatásban részesülőnek fel nem róható, előre nem látható – körülmény fennállása esetén a támogatás egyösszegű visszafizetése helyett részletfizetést engedélyezhet.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A hivatásos állomány tagja, aki a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét 2009. június 30-ig benyújtja – és a feltételeknek megfelel – a támogatásra visszamenőleg 2009. május 1-jétől jogosult.

1. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez5

Igénylés
szolgálati időt elismerő rendszeres támogatás folyósítására

Az igénylő neve:     

Rendfokozata:     

Születési helye:     ,      év      hó      nap

Anyja neve:     

Lakcíme:     

Szolgálati helye:     

Beosztása:     

Telefon-, mobilszáma:     

Hivatásos szolgálati viszony kezdete:     

Szolgálati nyugdíjhoz számított szolgálati ideje:     

Vállalom, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyomat

a) a támogatás folyósításának megkezdését követő      évig,

b) a szolgálati viszony felső korhatáráig

fenntartom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hivatásos szolgálati viszonyom saját kezdeményezésemre vagy nekem felróható okból szűnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben vissza kell fizetnem.

    , 200    

    

igénylő

A személyügyi szerv igazolása:

    

    , 200    

    

személyügyi szerv vezetője

2. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez6

Intézkedés
szolgálati időt elismerő rendszeres támogatás folyósítására

Igénylése és a személyügyi szerv igazolása alapján a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet értelmében támogatás folyósítására intézkedem a .............................. (szerv megnevezése) szolgálatot teljesítő

Név:      rendfokozat:      részére.

Születési helye:     ,      év      hó      nap

Anyja neve:     

Beosztása:     

Hivatásos szolgálati viszony kezdete:     

Szolgálati nyugdíjhoz számított szolgálati ideje:     

A támogatás mértéke havi bruttó 50 000 Ft.

A támogatás folyósításának kezdete:     

A folyósítás megkezdésének feltétele a támogatásban részesülő nyilatkozatának aláírása!

    , 200    

    

állományilletékes parancsnok

A támogatásban részesülő nyilatkozata:

Alulírott vállalom, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyomat

a) a támogatás folyósításának megkezdését követő ........ évig,

b) a szolgálati viszony felső korhatáráig

fenntartom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hivatásos szolgálati viszonyom saját kezdeményezésemre vagy nekem felróható okból szűnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben vissza kell fizetnem.

    , 200    

    

igénylő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!