nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
2009-01-30
2009-06-30
1
Jogszabály

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40., valamint 42–43. pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. § s) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

Vhr. 1. §1 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Elszámolási időszak: szerződésben megállapított két mérőleolvasás közötti időszak,

2. Elszámoló számla (végszámla): az elszámolási időszak leteltét követően kiállított számlabizonylat, amely a leolvasás alapján megállapított fogyasztás ellenértékét, a részszámlák összesített ellenértékét, az egyenleget, valamint a még el nem számolt díjakat tartalmazza,

3. Eszközökkel való rendelkezés: kiterjed különösen

– az engedélyesek alapvető eszközeinek más személy részére történő átruházására (eladására, ajándékozására), használatba adására (bérbeadására), lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adására, megterhelésére vagy biztosítékul való lekötésére (zálogba, jelzálogba adására), valamint

– az eszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondására, az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá az alapvető eszközöket érintő bármely más teher vállalására,

4. Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

5. Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-értékesítéssel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul,

6. Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel,

7. Hosszú távra lekötött kapacitás: egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás,

8. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja,

9. Kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalkozás,

10. Kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a földgázszállító által a rendszerhasználókkal szemben – külön jogszabály alapján – érvényesíthető pótdíj,

11. Magyar gázkiegyenlítési pont: (a továbbiakban: MGP) az együttműködő földgázrendszer azon virtuális betáplálási és kiadási pontja, amelyen a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon vagy azon kívül, de az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (a továbbiakban: ÜKSZ) megfelelően végrehajtott ügyletekben szereplő gázmennyiség tulajdonjoga az eladóról átszáll a vevőre. Ez a virtuális betáplálási és kiadási pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és tényleges kiadási pontja előtt, költség és ráfordítás semleges módon helyezkedik el,

12. Másodlagos kapacitás-kereskedelem: a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítói, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint történő továbbértékesítése,

13. Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke,

14. Napi csúcskihasználási óraszám: a csúcsnapi teljes fogyasztás (MJ/nap) és legnagyobb órai kapacitásigény (MJ/óra) hányadosa (óra/nap),

15. Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás,

16. Opciós földgáz mennyiség: a rendszerhasználó által gáznapon a szállítóvezeték adott betáplálási vagy kiadási pontjára az ÜKSZ-ben foglalt szabályok szerint felajánlott, a földgázszállító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrás vagy fogyasztásváltoztatási lehetőség,

17. Piaci árinformációs rendszer: a rendszerhasználati díjakat, valamint az egyetemes szolgáltatók negyedéves árait tartalmazó adatbázis, amelyet a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a honlapján közzétesz,

18. Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára,

19. Részleges szigetüzem: olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelői vezetékről és szállítóvezetékről együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása,

20. Részszámla: a rendszerhasználó részére az elszámolási időszakon belül benyújtott számla,

21. Szabályzati Bizottság: a rendszerirányító által működtetett az ÜKSZ véleményezésére és kidolgozásának támogatására megalakított munkacsoport,

22. Szigetüzem: olyan földgáz vezetékrendszer, amely csak termelői rendszerhez csatlakozik és a földgáz fizikai betáplálása az együttműködő földgázrendszerről nem biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. §-a szerint kell értelmezni.

(A GET 6–7. §-ához)

Rendszerirányítás

Vhr. 2. §2 (1) A rendszerirányítói működési engedélyt kérelmező földgázszállítónak rendelkeznie kell a rendszerirányítói tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal, módszerekkel, eljárásokkal, ezen belül különösen

a) a GET-ben előírt engedélyesi tevékenység ellátására alkalmas, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszerével is együttműködő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

b) az engedélyes saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakemberállománynyal, amely alkalmas az irányítási és koordinációs, fejlesztési, tervezési, a nemzetközi képviseleti tevékenységek végzésére, valamint az adatforgalmi és informatikai rendszer működtetésére,

c) olyan módszerekkel, eljárásokkal, mely alkalmas a GET 85. §-ában meghatározott mentesség tárgyában a Hivatal döntéséhez szükséges, az együttműködő földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bővítésére gyakorolt hatás vizsgálatára,

d) elkülönített szervezettel, amely működteti a napi földgáz és kereskedelmi piacot és rendelkezik a működtetéshez szükséges eszközökkel, a piac működését leíró szabályzatokkal.

(2) Az egyenlő bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes rendszerirányítói tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) a rendszerüzemeltetők a rendszerirányító részéről azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó előírásai betartása mellett,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

(3) A rendszerirányításra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének I. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(A GET 8–13. §-ához)

Földgázszállítás

Vhr. 3. §3 (1) A földgázszállítási működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt szállítóvezeték egészére köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett szállítóvezeték-részeket is.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 2 milliárd forintnál.

Vhr. 4. §4 (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázszállítási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) a GET 8–13. §-ában foglaltak szerinti a földgázszállítói tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, ezen belül különösen,

ca) a GET 11. §-ában meghatározott tevékenységek ellátására alkalmas, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszerével is együttműködő, az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

cb) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 8. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő végeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

cc) saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakemberállománnyal, amely alkalmas a hidraulikai egyensúlytartási, a napi egyensúlyozási, a nominálási és elszámolási tevékenységek végzésére,

cd) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges önálló döntéseket,

ce) a saját szervezetén belül a szállítóvezeték üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozás irányítását végző folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal és készenléti szolgálattal,

cf) saját szervezetén belül a rendszerfejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

cg) olyan módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, amelyek alkalmasak a vezetékek kapacitásának rendszeres felülvizsgálatára és fejlesztésének tervezésére, az üzemeltetett vezeték működtetésére és megfelelő műszaki színvonalon való tartására.

(2) A földgázszállításra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének II. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes a földgázszállítási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgázszállító részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(4) A földgázszállító a (3) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

Vhr. 5. §5 A földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerének biztosítania kell a gáznapra, valamint az ennél hosszabb időszakra történő kapacitáslekötés adatforgalmának rögzítését és feldolgozását a kapacitások másodlagos kereskedelmére terjedően is, továbbá alkalmasnak kell lennie a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére.

(A GET 14–19. §-ához)

Földgázelosztás

Vhr. 6. §6 (1) A földgázelosztói működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt elosztóvezeték egészére köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett elosztóvezeték részeket is.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 300 millió forintnál. A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító elosztóvezeték működtetésére engedélykérelmet benyújtó esetében a kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 20 millió forintnál.

Vhr. 7. §7 (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázelosztási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 14. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománynyal,

e) a c) és d) pontban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal,

f) az elosztórendszer üzemvitelét folyamatosan felügyelő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal és készenléti szolgálattal,

g) saját szervezetén belül a fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges önálló döntéseket,

i) az engedélyköteles tevékenység üzletszabályzatban meghatározott normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

j) a működési területén lévő felhasználókat ellátó egyetemes szolgáltatókkal vagy kereskedőkkel megkötött megállapodásokkal,

k) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel, beleértve a határon keresztüli elosztáshoz szükséges mérőeszközöket és a Magyar Köztársaság államhatárán kívül eső felhasználási helyek esetében az elosztóvezeték határátlépésénél nemzetközi mérőállomást is,

l) a működési terület leírásával, azon belül a települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található,

m) a más tulajdonában lévő, az engedélyes által üzemeltetett vezeték részletes leírásával.

(2) A földgázelosztására vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének III. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes földgázelosztási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgázelosztó részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(4) A földgázelosztó a (3) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

Vhr. 8. §8 (1) A földgázelosztó a 100 m3/óra alatti fogyasztású felhasználókat digitális adatrögzítéssel rendelkező mérőkkel is elláthatja. Ha napi távleolvasás nem történik, az igénybe vett teljesítmények és az egyensúlyi eltérések napi elszámolása az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilra vonatkozó szabályok alapján történik.

(2) E rendelet hatálybalépését követően felszerelt mérőkészülék, távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó a földgázelosztó tulajdonát képezi.

(3) A földgázelosztó köteles nyilvántartást vezetni a működési területén az általa – az ÜKSZ szerint – profilba sorolt felhasználókról.

Vhr. 9. §9 (1) A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének

a) biztosítania kell a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben előírt adatrögzítést és a csatlakozó szállítóvezetékkel történő adatforgalmat, a gáznapra, valamint az ennél hosszabb időszakra történő kapacitás-lekötés adatforgalmának rögzítését és feldolgozását a kapacitások másodlagos kereskedelmére terjedően is,

b) biztosítania kell továbbá az elosztórendszerhez kapcsolódó felhasználók vásárolt kapacitásainak és az ez alapján a rendszerhasználó által leköthető szükséges forrásoldali kapacitások nyilvántartását és frissítését,

c) alkalmasnak kell lennie a távadós méréssel rendelkező és a profilba sorolt felhasználók fogyasztásának meghatározására és nyilvántartására, valamint a GET-ben és e kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére,

d) lehetővé kell tennie a földgázszállító felé történő, a szállítóvezeték használójára vonatkozó allokációt, továbbá

e) elő kell segítenie a földgázszállító egyensúlyozási és elszámolási feladatainak végrehajtását.

(2) A 8. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket a földgázszállítóra is alkalmazni kell, ha a GET 18. §-a szerint a földgázszállító a gázátadó állomást követő szállítóvezeték szakaszon végez szállítási tevékenységet a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó részére.

Vhr. 10. §10 A földgázelosztó köteles:

a) az egyensúlyozáshoz szükséges, a rendszerhasználók tényleges földgázforgalmazására vonatkozó adatszolgáltatási tevékenységét gáznapon belül a csatlakozó szállítóvezetéket üzemeltető engedélyessel összehangolni a közöttük lévő együttműködési megállapodásban és az ÜKSZ-ben foglaltak szerint,

b) az egyes rendszerhasználók fogyasztási adatainak megadásával tájékoztatni a csatlakozó földgázszállító diszpécser szolgálatát minden olyan eseményről, amely a földgáz felhasználókhoz történő eljuttatását, vagy az elosztórendszer egyensúlyát veszélyezteti,

c) az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának megbomlásakor a földgázszállító által elrendelt intézkedéseket végrehajtani,

d) az egyetemes szolgáltató részére minden év január 30-ig megadni az elosztóvezetékről vételező már bekötött és az év közben várhatóan bekötésre kerülő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számát és fogyasztását profilcsoportonkénti bontásban.

Vhr. 11. §11 (1) A földgázelosztó a felhasználó irányába a GET 16. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontja szerinti esetekben közvetlenül jár el. A végrehajtandó intézkedésről az intézkedés napján értesíti a felhasználót ellátó rendszerhasználót.

(2) A földgázelosztó a földgázkereskedőnek a GET 29. § (3) bekezdésében előírt feltételek szerint történő írásbeli kezdeményezésére – a GET 29. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – köteles a felhasználót a földgázellátásból kikapcsolni, a kikapcsolás időpontjában leolvasott mérőállást jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a jegyzőkönyv egy példányát a felhasználónak átadni. A fogyasztásmérő állásról köteles a földgázkereskedőt 3 munkanapon belül tájékoztatni. A kikapcsolás földgázelosztónak felróható okból történő elmaradásából vagy késedelméből eredő földgázfogyasztás következtében keletkező kárt a földgázelosztó viseli.

(3) A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés a), b), ca), cc), ce), e) és f) pontja szerinti esetekben a felhasználó bekapcsolását, a felhasználási helyen a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését vagy folytatását – lakossági fogyasztó esetében a GET 29. § (4) bekezdése figyelembevételével – azonnali hatállyal megtagadhatja (a továbbiakban együtt: szolgáltatás megtagadása).

(4) A GET 16. § (1) bekezdés cb), cd), d) és f) pontja szerint lakossági fogyasztó esetében a szolgáltatás megtagadására a GET 29. § (4) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

(5) Az elosztási szolgáltatás megtagadása esetén a földgázelosztó a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát a felhasználónak átadja és elektronikus úton a felhasználót ellátó rendszerhasználónak megküldi. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az intézkedő személy azonosítóját, a megtagadás okát, időpontját, a mérő állását és a visszakapcsolás feltételeit.

(6) A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés cb) és cd) pontja szerinti esetekben az üzletszabályzata szerint saját maga vagy a felhasználót ellátó földgázkereskedő kezdeményezésére tértivevényes levélben szólítja fel a felhasználót az üzletszabályzatban részletezett kötelezettségek teljesítésére. A felszólító levélnek tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítésére nyitva álló határidőt és a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, a kikapcsolás és a visszakapcsolás feltételeit, valamint azok költségét is.

(7) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás újraindítását megelőző nap 10 óráig köteles az érintett rendszerhasználót az újraindítás pontos időpontjáról értesíteni, aki az ÜKSZ-ben rögzítettek szerint eljár a gázforgalmazás helyreállítása érdekében.

(8) A visszakapcsolással járó díjak megfizetésére és a díjak mértékére vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza azzal, hogy a földgázelosztó a fizetendő díjakat közvetlenül a vele szerződéses kapcsolatban álló rendszerhasználónak számlázza ki. A földgázkereskedő által ellátott felhasználó esetén a díj felhasználó felé történő továbbszámlázására a kereskedő üzletszabályzatának rendelkezése az irányadó.

(9) A földgázelosztó kizárólag a neki felróható okból történő jogellenes kikapcsolásból eredő károkért felel, köteles a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott kötbért és a kötbéren felüli kárt is a rendszerhasználónak megfizetni, amelynek jogosultja minden esetben a felhasználó.

Vhr. 12. §12 A földgázelosztónak biztosítania kell az előre fizető mérőket üzemeltető feltöltő kártya, vagy feltöltő egység feltöltésének műszaki lehetőségét. Az előre fizető mérők üzemeltetésének és feltöltésének részletes szabályait az engedélyesek üzletszabályzata tartalmazza.

(A GET 20–25. §-hoz)

Telephelyi szolgáltatás

Vhr. 13. §13 (1) Ha telephelyi szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a GET 20. § (1) bekezdése szerinti engedély kérelmet nyújt be a Hivatalhoz, a kérelemhez e fejezetben előírtak teljesítésének igazolásai mellett az e rendelet 5. számú mellékletének IV. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(2) A telephelyi szolgáltatásra e fejezet rendelkezésein túlmenően a földgázelosztásra és a földgáz-kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(3) A telephelyi felhasználó a GET 20. § (1) bekezdése alapján kizárólag akkor kezdeményezheti a telephelyi vezeték tulajdonosának telephelyi szolgáltatói engedély kérelem benyújtására történő kötelezését, ha

a) a telephelyi vezetékhez történő hozzáférés biztosítása, megtagadása vagy felfüggesztése miatt,

b) a vezetékes szolgáltatás és a földgáz-értékesítés során a mennyiséggel, a minőséggel és díjazással kapcsolatosan, vagy

c) a telephelyi szolgáltatásból történő kilépéssel összefüggésben

vitában áll a telephelyi szolgáltatóval, amelynek tárgyalásos úton történő rendezése nem vezetett eredményre és a kialakult helyzet a földgáz ellátását veszélyezteti.

(4) A telephelyi felhasználó a GET 20. § (1) bekezdése szerinti kérelmének megalapozottságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a Hivatal felé hitelt érdemlően bizonyítani. A Hivatal a körülmények mérlegelését követően – a kérelem megalapozottsága esetén – kötelezi a telephelyi vezeték tulajdonosát a telephelyi szolgáltatói engedély benyújtására. Ha a kérelem nem megalapozott, elutasítja, szükség esetén rendelkezik a telephelyi felhasználó földgázellátásának biztosításáról.

(5) Ha a telephelyi vezeték tulajdonosát a Hivatal a telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi és ennek a kötelezett a határozat szerinti határidőben nem tesz eleget, a Hivatal a GET 119. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények mellett a telephelyi vezeték üzemeltetésére földgázelosztót jelöl ki. A kijelölt földgázelosztó jogosult a telephelyi vezeték üzemeltetési költségeinek fedezésére a telephelyi felhasználóktól díjat szedni. A díj mértékét a Hivatal kijelölő határozatban állapítja meg. A telephelyi vezeték földgázelosztó által történő üzemeltetése nem minősül földgázelosztási tevékenységnek.

(6) A földgázelosztó kijelölése esetén a telephelyi vezeték tulajdonosa köteles tűrni a földgázelosztó üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét, és ehhez a szükséges támogatást megadni, továbbá köteles a telephelyi vezeték fenntartását, felújítását nem fedező szolgáltatási díj esetében a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani. A kijelölt földgázelosztó és a telephelyi vezeték tulajdonosa az üzemeltetésre átvett telephelyi vezetékre vonatkozóan köteles üzemeltetési szerződést kötni. A Hivatal az eljárás során a telephelyi vezeték tulajdonosaira a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(7) A Hivatal a GET 20. § (1) bekezdése szerinti eljárásban jogosult az érintettektől bekérni minden olyan nyilatkozatot, okiratot, egyéb bizonyítékot, amelyet a határozatának meghozatalához szükségesnek tart. Abban az esetben, ha az érintett fél a felhívásnak nem tesz eleget, a Hivatal a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Vhr. 14. §14 (1) A telephelyi szolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) a telephelyi vezeték üzemeltetési jogával,

b) csatlakozóvezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott megfelelőségi igazolással,

c) telephelyi szolgáltatás végzésére, csatlakozóvezetékekre és fogyasztói vezeték üzemeltetésére, karbantartására, javítására alkalmas szakszemélyzettel,

d) a tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

e) vezetékes szolgáltatás nyújtására, valamint a telephelyi felhasználó igénye esetén a földgáz értékesítésre vonatkozó szerződéssel,

f) a csatlakozó földgázszállítóval vagy földgázelosztóval megkötött, együttműködési megállapodással.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt, földgázszállítóval vagy a földgázelosztóval megkötött együttműködési megállapodásnak ki kell terjednie:

a) a telephelyi vezeték és a földgázelosztó és -szállítóhálózat csatlakozási pontjának használatára, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségek és felelősségek rögzítésére,

b) mérésre és elszámolásra,

c) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

d) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

e) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

f) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

g) a földgáz rendszerek közötti átadásánál követendő normál és rendkívüli üzemmeneti eljárásokra.

Vhr. 15. §15 (1) A telephelyi szolgáltató köteles a telephelyi felhasználóval, illetve képviseletében eljáró földgázkereskedővel a telephelyi vezetékre csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződést kötni.

(2) A telephelyi felhasználóval kötött csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződésnek legalább a következőket tartalmaznia kell:

a) a kapcsolódási pont helyének meghatározását,

b) a telephelyi vezeték kapacitását és műszaki jellemzőit,

c) a telephelyi felhasználó részére a kapcsolódási ponton rendelkezésére álló teljesítményt, annak megjelölésével, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény időlegesen vagy véglegesen kerül-e a felhasználónak átadásra,

d) a felhasználói berendezés műszaki jellemzőit,

e) a telephelyi vezetékhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit, a bekapcsolás szabályait,

f) a szolgáltatott földgáz műszaki jellemzőit,

g) a telephelyi vezetéken keresztül igénybe vett földgáz mérésére vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a méréssel kapcsolatos üzemeltetői és felhasználói kötelezettségekre, a mérési időszakok meghatározására, a mérők tulajdonjogának, elhelyezésének, felszerelésének, karbantartásának, cseréjének szabályaira,

h) a számlázás és a számla kifogás szabályait,

i) a díjfizetés részletes szabályait,

j) a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség, valamint a felek közötti adatszolgáltatás szabályait,

k) a felhasználói panaszok kezelésének rendjét,

l) az üzemviteli naplóra vonatkozó rendelkezéseket,

m) az éves rendes karbantartás és az üzemzavar vagy egyéb, a normál üzemmenettől eltérő, de az üzemzavar szintét el nem érő üzemi esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó korlátozás szabályait,

n) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különösen a szabálytalan vételezésre, valamint a telephelyi felhasználónak a telephelyi vezetékes szolgáltatásból történő időleges vagy végleges kizárásának eseteire vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Ha a telephelyi szolgáltató vállalja a telephelyi felhasználó földgázzal történő ellátását, úgy a felek földgáz értékesítési szerződés megkötésére kötelesek.

(4) A telephelyi szolgáltató a GET 20. § (3) bekezdésben meghatározott tevékenységét a telephelyi felhasználók részére méltányos, költségalapú térítés ellenében köteles végezni. Ha a felek a vezetékes szolgáltatás ellenértékében nem tudnak megállapodni, a térítés alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei és az erre számított, az elosztóvezeték-rendszerre alkalmazott – külön jogszabályban meghatározott – tőkeköltség képezi.

(5) A telephelyi felhasználó részére a telephelyi szolgáltató által értékesített földgáz átlagára nem haladhatja meg az ugyanazon üzleti évben beszerzett földgázmennyiség átlagárát. A telephelyi szolgáltató a földgázért fizetendő díjban érvényesítheti a telephelyi felhasználóval szemben a földgáz értékesítéshez kapcsolódó indokolt költségeket.

(6) Ha a telephelyi vezetékes szolgáltatás nyújtására kötött szerződést bármelyik fél felmondja, a telephelyi szolgáltató köteles – az eredeti szerződésben meghatározott díjak telephelyi felhasználó általi megfizetése mellett – vezetékes szolgáltatást nyújtani mindaddig, amíg a telephelyi felhasználó ellátása más módon nem válik biztosítottá.

(7) Ha a felek bármelyike a földgáz értékesítési szerződést felmondja, a telephelyi szolgáltató – függetlenül a földgáz értékesítési szerződés megszűnésének időpontjától – mindaddig köteles a vezetékes szolgáltatást biztosítani, amíg a telephelyi felhasználó az ellátását más módon nem biztosítja.

Vhr. 16. §16 (1) A telephelyi szolgáltató köteles:

a) a telephelyi vezetéket a GET, e rendelet, valamint a külön jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan üzemeltetni, továbbá azt olyan módon fenntartani, karbantartani és fejleszteni, hogy az megbízhatóan és üzembiztosan működjön,

b) üzemviteli naplót vezetni a telephelyi felhasználót érintő üzemszünetekről, üzemzavarokról, korlátozásokról, amelyet a telephelyi felhasználó kérésére betekintésre rendelkezésére bocsátani, a telephelyi felhasználót érintő eseményekről másolatot vagy kivonatot készíteni,

c) előre tervezhető éves rendes karbantartási, felújítási munkálatokról, az ezzel kapcsolatos szüneteltetés kezdő időpontjáról és várható időtartamáról az érintett felhasználókat a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 90 nappal értesíteni,

d) a normál üzemmenettől eltérő, de az üzemzavar szintjét el nem érő üzemi események esetén 3 órán belül az általa ellátott felhasználót értesíteni a bekövetkezett eseményről és annak várható hatásairól, kivéve, ha ezen időtartamon belül a hibát elhárította. Az engedélyes ez utóbbi esetben is köteles a hibának, és az elhárítására alkalmazott intézkedésnek az üzemviteli naplóban történő rögzítésére,

e) a felhasználónak nyújtott vezetékes szolgáltatás után kiállított számlában vagy bizonylatban tájékoztató adatként megbontva az általa, a külön jogszabály alapján megfizetett vagy megfizetendő rendszerhasználati díjakat és az általa nyújtott telephelyi vezetékes szolgáltatás díját is feltüntetni.

(2) A telephelyi szolgáltatás biztosítása során a telephelyi felhasználókat egyenlő bánásmódban kell részesíteni, közöttük indokolatlan megkülönböztetés nem tehető.

(A GET 26–27. §-ához)

Földgáztárolás

Vhr. 17. §17 (1) A földgáztárolási működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt földgáztárolók összességére köteles benyújtani az engedély kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett földgáztároló részeket is.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 500 millió forintnál.

(3) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáztárolási tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 26. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománnyal,

e) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges, valamint a működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységekre vonatkozó önálló döntéseket,

f) a saját szervezetén belül a földgáztároló üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozásban való közreműködés és a rendszerirányítóval való operatív együttműködés irányítását végző, folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal,

g) a saját szervezetén belül fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) az engedélyköteles tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

i) a c)–g) pontokban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, valamint

j) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel.

(4) A földgáztárolásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének V. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(5) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes a földgáztárolási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgáztároló részéről azonos bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(6) A földgáztároló az (5) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

Vhr. 18. §18 (1) A földgáztároló köteles kétévente felülvizsgálni az általa üzemeltetett földgáztárolók műszaki állapotát és meghatározni a várható élettartamukat. Az erről szóló jelentést a felülvizsgálatot követő év március 31-ig kell megküldeni a Hivatalnak.

(2) A földgáztároló és a csatlakozó földgázszállító az ÜKSZ szabályai és a közöttük lévő együttműködési megállapodás rendelkezései szerint köteles egyeztetni a felajánlható szabad tárolói kapacitások tekintetében.

Vhr. 19. §19 (1) A biztonsági földgáztárolást végző engedélyes köteles:

a) a biztonsági földgázkészletet az egyéb készleteitől nyilvántartásaiban és számviteli rendszerében elkülönítetten kezelni,

b) a földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet esetére az üzemeltetés fokozott felügyeletét biztosító, rendkívüli eljárás és utasítási rendet kidolgozni, és

c) az üzletszabályzata részeként a biztonsági földgázkészlet tárolására, kiadására vonatkozó szabályokat kidolgozni, amely tartalmazza a kitárolásra és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a panaszkezelési eljárást is.

(2) A biztonsági földgázkészlet tárolókapacitásához – az erre vonatkozó szerződés időbeli hatálya alatt nem megszakítható módon – kizárólag a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: MSZKSZ) jogosult hozzáférni.

(3) A biztonsági földgázkészlet kitárolásához a földgáztároló köteles olyan elszámolási rendet kialakítani, amely biztosítja, hogy a kitárolt készletből csak a külön jogszabály alapján igénybevételre jogosultak, az ott meghatározott mértékben jussanak a földgázhoz.

(4) A biztonsági földgázkészletre a hozzáférés általános szabályai nem alkalmazhatók, nem esik az árszabályozás alá, és ezen tárolókapacitás kereskedelmi célra szabad, nem megszakítható kapacitásként nem ajánlható fel.

(A GET 28–31. §-ához)

Kereskedelem

Vhr. 20. §20 (1) A földgáz-kereskedelmi működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakemberállománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a napi gázforgalmazás szervezését és irányítását,

c) az engedélyköteles tevékenység folytatásához szükséges, földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrenddel és személyi feltételekkel,

d) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

e) az engedélyes tevékenység végzéséhez a rendszerirányítóval és a földgázszállítóval való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel,

f) e rendelet 131. §-ában meghatározott pénzügyi biztosítékkal.

(2) A földgáz kereskedelemre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VI. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) Az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme érdekében az engedélyes a földgáz-kereskedelmi tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) a felhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

b) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

Vhr. 21. §21 A földgázkereskedő a működési engedélye alapján jogosult a földgáznak a Magyar Köztársaság államhatárán keresztül történő be-, és kiszállítására.

Vhr. 22. §22 Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján május 31-ig a következő gázévre vonatkozó, a felhasználó ellátását biztosító kapacitáslekötési szerződéseket nem kötötte meg és ebből a felhasználónak kára keletkezik, ezen károk és többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles.

Vhr. 23. §23 A földgázkereskedő előre fizető mérőn keresztül történő vételezés esetén biztosítja a földgáz-értékesítést lehetővé tevő előrefizetés és feltöltés lehetőségét.

Lakossági fogyasztók földgázellátásból történő ki- és visszakapcsolás rendje

Vhr. 24. §24 (1) A GET 29. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vita esetén a földgázkereskedő köteles bizonyítani.

(2) Amennyiben a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként nem szereplő lakossági fogyasztó a tartozását nem fizette meg, a földgázkereskedő a kikapcsolást megelőző, a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a fogyasztót a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a 9. számú melléklet szerinti, kérelemként használható adatlapot.

(3) Amennyiben a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként nem szereplő természetes személy fogyasztó a tartozását a (2) bekezdés szerinti felhívás és tájékoztatás ellenére nem fizette meg, és nem kérelmezte eredményesen a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét sem, a földgázkereskedő a tartozás fennállásáról a kikapcsolást megelőző, a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti második írásbeli értesítés fogyasztó részére történő megküldésével egyidejűleg a tartozás fennállásáról írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan értesíti a felhasználási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) és a felhasználási hely szerint illetékes gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal).

(4) Amennyiben az érintett fogyasztó vagy a háztartásában élő személy – az 56. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti fogyasztó esetében a jegyző nyilvántartása szerint, az 56. § (1) bekezdés f)–g) pontja szerinti fogyasztó esetében a gyámhivatal tudomása szerint – az 56. § (1) bekezdése szerinti ellátások

a) valamelyikében részesül, arra jogosult, illetve az 56. § (1) bekezdés g) pontja hatálya alá tartozik (a továbbiakban e § és a 62. § alkalmazásában együtt: ellátásban részesül), a jegyző vagy a gyámhivatal – a hatáskörébe tartozó ellátások vonatkozásában – a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül felhívja az érintett fogyasztó figyelmét arra, hogy a fizetési késedelem a GET 29. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a földgázellátásból történő kikapcsolást eredményezheti, tájékoztatást nyújt a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről és a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, továbbá a fogyasztó részére megküldi a 9. számú melléklet szerinti adatlapot, melyen az adott felhasználási hely tekintetében egyidejűleg igazolja, hogy a fogyasztó a GET tekintetében szociálisan rászoruló személynek minősül,

b) valamelyike iránti kérelmet nyújtott be, és annak elbírálása folyamatban van, a jegyző vagy a gyámhivatal – a hatáskörébe tartozó ellátások vonatkozásában – a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül felhívja az érintett fogyasztó figyelmét arra, hogy a fizetési késedelem a GET 29. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a földgázellátásból történő kikapcsolást eredményezheti, tájékoztatást nyújt a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről és a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, továbbá a fogyasztó részére megküldi a 9. számú melléklet szerinti adatlapot,

és a fenti intézkedésekről a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül tájékoztatja a földgázkereskedőt.

(5) Amennyiben a földgázkereskedőhöz a (4) bekezdés szerinti intézkedésről jelzés a (3) bekezdés szerinti értesítés megküldésétől számított 20 napon belül nem érkezett, és a fogyasztó nem kérelmezte eredményesen a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, továbbá a lejárt tartozását továbbra sem fizette meg, a földgázelosztó a földgázkereskedő kezdeményezése alapján az érintett fogyasztó részére nyújtott szolgáltatást – az ehhez szükséges egyéb feltételek fennállása esetén – további 10 nap elteltével kapcsolhatja ki.

(6) Amennyiben a földgázkereskedőhöz a (4) bekezdés szerinti intézkedésről a (3) bekezdés szerinti értesítés megküldésétől számított 20 napon belül jelzés érkezett, akkor a földgázelosztó az érintett fogyasztó részére nyújtott szolgáltatást – az ehhez szükséges egyéb feltételek fennállása esetén – abban az esetben kapcsolhatja ki, ha a fogyasztó a (2) bekezdés szerinti értesítés megküldésétől számított 45 napon belül a földgázelosztónál a védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét eredményesen nem kezdeményezte és a lejárt tartozását továbbra sem fizette meg.

(7) Amennyiben a földgázkereskedő (3) bekezdés szerinti értesítése olyan személyre vonatkozik, aki az 56. § (1) bekezdése szerinti, a jegyző vagy a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ellátásban nem részesül, a jegyző, illetve a gyámhivatal e körülmény megállapítását követően haladéktalanul intézkedik az e személyre vonatkozóan kapott adatok törlése iránt.

(8) A kikapcsolást és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetést tértivevényes levélben kell a lakossági fogyasztóval közölni.

(9) Ha a (8) bekezdés szerinti értesítés az érintett engedélyeshez nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(10) A földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti szolgáltatások szüneteltetésének időtartama legfeljebb 30 nap. Ha a lakossági fogyasztó számlatartozását ezen időszak alatt nem egyenlíti ki, a földgázkereskedő a 30. napon a szerződést azonnali hatállyal felmondja. A szüneteltetésről szóló értesítésben az azonnali hatályú felmondásra és annak határidejére a lakossági fogyasztó figyelmét fel kell hívni.

(11) A (3)–(7) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a díjhátralékra tekintettel a földgázelosztó az október 15. és április 15. közötti időszakban kívánja az érintett fogyasztó részére nyújtott szolgáltatást kikapcsolni.

Vhr. 25. §25 (1) A lakossági fogyasztónak a földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

(2) Ha a földgázelosztó a kikapcsolást a földgázkereskedő értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tudja végrehajtani, köteles erről a földgázkereskedőt értesíteni. A földgázkereskedő a kikapcsolás meghiúsulásáról szóló értesítést követően a földgázelosztó egyidejű tájékoztatása mellett a földgázkereskedelmi szerződést felmondhatja.

(3) A földgázkereskedelmi szerződés felmondását követően az érintett lakossági fogyasztó kikapcsolásáig a fogyasztó által vételezett földgáz tekintetében a szerződés nélküli vételezés szabályai szerint kell eljárni.

(4) A lakossági fogyasztó – ha a földgázellátásra igényt tart – tartozásának rendezését a földgázkereskedő felé igazolni köteles.

(5) A földgázelosztó a földgázkereskedőnek a GET 29. § (6) bekezdése szerinti kezdeményezése alapján a lakossági fogyasztót a földgázellátásba 24 órán belül visszakapcsolja.

Vhr. 26. §26 A 24–25. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a lakossági fogyasztó magatartása az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemelését veszélyezteti.

(A GET 32–38. § és a 40. §-ához)

Egyetemes szolgáltatás

Vhr. 27. §27 (1) Az egyetemes szolgáltatási működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza az egyetemes szolgáltatói tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a napi gázforgalmazás szervezését és irányítását, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását,

c) az engedélyköteles tevékenység földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrenddel és személyi feltételekkel,

d) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

e) a földgázszállítóval és a rendszerirányítóval való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel,

f) e rendelet 131. §-ában meghatározott pénzügyi biztosítékkal,

g) a GET 39. §-ában és e rendelet 30. §-ában meghatározott mértékű földgázforrással,

h) az ellátásában lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására közvetlenül vagy közvetve megkötött forrás és kapacitáslekötési megállapodásokkal, vagy egy földgázkereskedő által az adott egyetemes szolgáltató részére lekötött, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához megfelelő mértékű szállítási és tárolási kapacitásokkal.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VII. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes egyetemes szolgáltatási tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók az egyetemes szolgáltató részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

Vhr. 28. §28 Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott felhasználókról folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználók azonosításához szükséges a GET 125. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint a fogyasztással – beleértve az aktuális napi és várható havi fogyasztást is –, továbbá az egyetemes szolgáltatási szerződéssel összefüggő adatokat is. Az egyetemes szolgáltatási szerződéssel összefüggő adatok köre kiterjed különösen a fogyasztási helyre, a profilba sorolásra, a fizetés módjára, a szerződés írásbeli megkötésének tényére, és védendő fogyasztók esetén a speciális szerződéses feltételekre.

Vhr. 29. §29 A GET 33. § (2) bekezdése szerinti legkisebb egyetemes szolgáltatási területi egység – a 129. § és a GET 139. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével – a megye (főváros).

(A GET 39. §-ához)

Vhr. 30. §30 (1) Egyetemes szolgáltatónak biztosítania kell a szolgáltatási területén vele szerződést kötő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátását

a) a szolgáltatási területre jellemző, de legalább egy gázévre összesen 2600 napfok számig, és

b) legalább –12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

(2) Az egyetemes szolgáltatónak rendelkeznie kell minden év október 1-jén az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára az ellátásukhoz szükséges, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázmennyiséggel, vagy a Hivatal által jóváhagyott egyenértékű földgázkészlettel.

(3) Ha az egyetemes szolgáltató nem biztosítja az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott földgáz-készlet mértéket, az abból eredő károkért a felhasználók felé kártérítési felelősséggel tartozik.

(4) Az egyetemes szolgáltató szükséges felkészülése érdekében a földgázelosztó köteles minden év január 1-jéig honlapján közzétenni a szolgáltatási területén lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak az (1) bekezdés alapján meghatározott gázigényét megyénkénti bontásban.

Vhr. 31. §31 (1) Az egyetemes szolgáltató köteles minden év március 31-ig a Hivatalnak benyújtani az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználói kör biztonságos téli ellátását garantáló téli felkészülési tervet, amelyben megadja a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területén lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók adott gázévre vonatkozó várható felhasználási igényét és köteles igazolni, hogy rendelkezik a felhasználók téli ellátásához szükséges gázforrásokkal és kapacitásokkal. A felkészülési tervet és annak végrehajtását a Hivatal folyamatosan ellenőrzi. A felkészülés elégtelensége esetén a Hivatal határozatban kötelezi az egyetemes szolgáltatót a felkészülési intézkedések módosítására.

(2) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásban részesülő felhasználókkal kötött egyetemes szolgáltatási szerződése alapján – eltérő megállapodás hiányában – jogosult az általa egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók elosztói, szállítói, tárolói kapacitását kezelni, és ezen kapacitásokat a rendszerüzemeltetőknél – legfeljebb az egyetemes szolgáltatáshoz szükséges mértékben – közvetlenül lekötni.

(3) Az egyetemes szolgáltatás végzéséhez szükséges földgázforrások meghatározásához a rendszerüzemeltetők az e rendelet szerint meghatározott, ellátni kívánt területen egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számát és éves gázmennyiségét kötelesek megadni azon gazdasági társaság részére, amely egyetemes szolgáltatási működési engedély benyújtását tervezi.

Vhr. 32. §32 Az egyetemes szolgáltató köteles a földgázszállítói elszámolás alapján a Hivatalnak – az okok részletes megjelölésével – haladéktalanul bejelenteni, ha a szolgáltatási területén az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók gáznapi fogyasztása legalább 15%-ának megfelelő földgáz ellátáshoz a forrásokat két egymást követő gáznapon, vagy 10 gáznapon belül összesen 4 alkalommal az együttműködő földgázrendszerbe nem táplálta be. A forráshiány megállapításának alapja a földgázszállító által elkészített gáznapot követő napi elszámoló mérleg.

Vhr. 33. §33 A 32. § szerinti forráshiány bekövetkezése és a felhasználók ellátásának ellehetetlenülése esetén a Hivatal a GET 41. §-ában meghatározott gazdasági-pénzügyi ellehetetlenülésre megállapított szabályokat alkalmazhatja, ha az az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását veszélyezteti.

Vhr. 34. §34 Ha az egyetemes szolgáltató földgáz-kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik, az üzletszabályzatában elkülönített fejezetben kell részletezni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó feltételrendszert.

Vhr. 35. §35 Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat e rendelet 2. számú melléklete szerinti Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: ESZSZ) tartalmazza.

(A GET 46–49. §-ához)

Szervezett földgázpiac

Vhr. 36. §36 (1) A szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, a biztonságos működéshez szükséges feltételekkel,

b) felelősségbiztosítási rendszerrel,

c) a feladat ellátásához szükséges adatforgalmi és információs rendszerrel,

d) a földgázszállítóval egyeztetett, annak informatikai platformjához történő kapcsolódáshoz szükséges informatikai eszközökkel.

(2) A szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének X. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A szervezett földgázpiaci tevékenység fióktelep formájában történő végzése esetén a működési engedély kiadását a Hivatal a GET 114. § (7) bekezdésében meghatározottakon túlmenően akkor is megtagadhatja, ha

a) nincs érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás a Hivatal és a kérelmező székhelye szerinti felügyeleti hatóság között,

b) a kérelmező nem nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért,

c) a kérelmező nem nyújtja be a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó engedélyét, hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét,

d) a kérelmező nem teljesíti a szétválasztásra vonatkozó GET-ben előírt szabályokat,

e) a kérelmező központi ügyintézésének helye nem a székhelye szerinti országban van.

Vhr. 37. §37 (1) A szervezett földgázpiacon földgázra, kapacitásokra, kiegyensúlyozó földgázra szóló opciós, határidős, csere-, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz kereskedelme végezhető, függetlenül attól, hogy azokat pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben részt vevő felek valamelyikének választása szerint fizikai leszállítással teljesíthetők.

(2) A szervezett földgázpiacon a termelő, a földgázkereskedő, a felhasználó, valamint a hidraulikai egyensúly biztosításához és a hálózati veszteség pótlásához szükséges mértékig a rendszerüzemeltetők köthetnek ügyleteket, ha megfelelnek a szervezett földgázpiaci szabályzatban előírt feltételeknek (a továbbiakban: kereskedésre jogosultak).

(3) A kereskedésre jogosultak a kereskedésre a szervezett földgázpiaci engedélyessel, az ügyletek elszámolására az elszámolást végző szervezettel kötelesek szerződést kötni. A szervezett földgázpiaci engedélyes a jogszabályban, az ÜKSZ-ben és a szervezett földgázpiaci szabályzatban előírt feltételek teljesülése esetén a kereskedésre jogosulttal a szerződéskötést indokolatlanul nem tagadhatja meg.

(4) A szervezett földgázpiacon kereskedők száma nem korlátozható.

(5) A szervezett földgázpiacon forgalmazott termék, ügylettípus vagy kereskedési módszer bevezetésére, megváltoztatására, kivezetésére a szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései irányadók.

(6) A szervezett földgázpiacon végezhető származtatott ügyletekre, továbbá az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak vagy vagyoni értékű jognak a szervezett földgázpiacra történő bevezetésére, valamint az azokkal való kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket – az e rendeletben meghatározottakkal összhangban – külön jogszabály tartalmazza.

(7) Külön jogszabály meghatározott mértékű és feltételek szerinti értékesítési kötelezettséget írhat elő a szervezett földgázpiacon.

Vhr. 38. §38 (1) A szervezett földgázpiaci engedélyes az ÜKSZ hatálya alá tartozik, köteles annak rendelkezéseit betartani, az ügyletek teljesítése és elszámolása során köteles az engedélyesekkel együttműködni. Az együttműködés részletes feltételeit az ÜKSZ határozza meg.

(2) A szervezett földgázpiaci engedélyes az ÜKSZ rendelkezéseivel összhangban köteles elkészíteni a szervezett földgázpiacon folyó kereskedés szabályait tartalmazó szervezett földgázpiaci szabályzatot. A szervezett földgázpiaci szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá, elkészítésének, közzétételének szabályait külön törvény tartalmazza.

(3) A szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései a szervezett földgázpiacon történő részvétel tekintetében és a kereskedés során kötelezően alkalmazandók. A szervezett földgázpiaci szabályzatot úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a biztonságos és átlátható kereskedést, valamint segítse elő a regionális földgázpiacok kialakítását és összekapcsolását. Ha a biztonságos és átlátható kereskedés a piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt nem biztosítható, a szervezett földgázpiaci engedélyes jogosult a kereskedés időleges felfüggesztésére. A felfüggesztés részletes szabályait – a földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén alkalmazandó törvényi rendelkezésekkel összhangban – a szervezett földgázpiaci szabályzat tartalmazza.

(A GET 50–52. §-ához)

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás

Vhr. 39. §39 (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatást biztosító elosztóvezeték annak tartozékaival együtt a GET 3. § 12. pontja szerinti elosztóvezetéknek minősül, amelynek kezdőpontja a tartály kilépési pontja, végpontja a felhasználási hely telekhatára.

(2) A vezetékes PB-gáz elosztóvezeték létesítésére, üzemeltetésére az elosztóvezetékre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, és a létesítés során úgy kell eljárni, hogy szükség esetén a vezeték alkalmas legyen a földgázelosztásra is.

(3) A vezetékes PB-gáz szolgáltatása vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VIII. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(A GET 53–54. §-ához)

Egyablakos kapacitásértékesítés

Vhr. 40. §40 (1) Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz kapacitásértékesítő tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását,

c) a rendszer leírásával, amely tartalmazza az egyablakos kapacitásértékesítés során értékesíteni kívánt kapacitások meghatározását,

d) az egyablakos kapacitásértékesítésbe bevont rendszerüzemeltetőkkel kötött kapacitásértékesítési megállapodásokkal,

e) ha Magyar Köztársaság területén átmenő vezeték és a magyar együttműködő rendszer forráspontját képező csatlakozási ponttal rendelkezik:

ea) a Hivatal által jóváhagyott tarifa képzési elvvel és képlettel,

eb) a kapacitásértékesítésre vonatkozó felmentésekkel,

ec) a kapacitások átlátható értékesítésére vonatkozó szabályzattal,

ed) az érintett szállítóval kötött együttműködési megállapodással,

f) ha az egyablakos kapacitásértékesítő kapacitásai a magyar együttműködő földgázrendszer kapacitás részeként kerülnek értékesítésre:

fa) a kapacitások átlátható értékesítését részletesen bemutató üzletszabályzattal,

fb) rendkívüli ellátási helyzetben, korlátozáskor, krízis helyzetben alkalmazandó eljárásrenddel.

(2) Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének IX. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az egyablakos kapacitásértékesítő a kapacitásértékesítési tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) a rendszerhasználók az egyablakos kapacitásértékesítő részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

Vhr. 41. §41 (1) A kérelmezőnek

a) vállalnia kell, hogy a beruházás során kiépítésre kerül az együttműködő földgázrendszer csatlakozási lehetősége,

b) részletes gazdasági elemzéssel be kell mutatnia, hogy a beruházás finanszírozása csak egyablakos értékesítés esetén biztosítható,

c) részletesen be kell mutatnia a nyújtandó szolgáltatásokat és a tarifaszabályozás alóli felmentés kérelme esetén a tarifa képzés módszerét, az induló árat, az árfelülvizsgálat feltételeit.

(2) Az egyablakos kapacitásértékesítéssel érintett kapacitások átlátható módon, nyilvánosan meghirdetett módon értékesíthetőek.

(3) A kérelemnek továbbá tartalmaznia kell

a) a kapacitások rendelkezésre állásának időpontját,

b) a kapacitásértékesítés időpontját,

c) a mentesség tárgyát és a mentesség határidejét,

d) a kapacitásértékesítési szabályzatát, amely részletes eljárásrendet tartalmaz a kapacitások eseti, aukciós vagy pályázati úton történő értékesítésére,

e) a Hivatal felhatalmazását, hogy az érintett nem magyar intézményekhez benyújtott engedélyezési kérelmekbe betekinthessen, másolatot készítsen, az érintett hatóságtól információt kérjen.

Vhr. 42. §42 Ha a Hivatal mentességet megadó határozata nem tartalmaz felmentést a díjmegállapítási szabályok alkalmazása alól, akkor az alkalmazandó díjakra a rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabályt és a határozat tarifa-megállapításra vonatkozó egyéb feltételeit kell alkalmazni.

(A GET 55–61. §-ához)

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes

Vhr. 43. §43 (1) A GET 55. § (1) bekezdésében meghatározott piacokon a Hivatal a keresleti és kínálati helyettesíthetőség alapján azonosítja az érintett piacokat. A Hivatal az érintett piacok azonosítását, a piaci verseny hatékonyságának elemzését, a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítását, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírását a versenyjog vonatkozó szabályaival összhangban, a magyar földgáz-piac sajátosságainak, valamint a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Unió Bizottságának korábbi vizsgálati eredményeinek figyelembevételével végzi el.

(2) E cím alkalmazásában érintett piac a Hivatal által – a versenyjog szabályaival összhangban – meghatározott, keresleti és kínálati helyettesíthetőséggel jellemezhető, területileg elhatárolható, szabad árképzésen alapuló termék- és szolgáltatási piac, amelyen a verseny hatékonyságának elemzése és az engedélyesek piaci erejének vizsgálata történik.

(3) Az érintett piacok területi meghatározása során a Hivatal figyelembe veszi

a) a vizsgált termék- és szolgáltatási piacon értékesített földgáz árában megfigyelhető területi eltéréseket,

b) a földgáz beszerzésének, illetve értékesítésének lehetőségeit, korlátait, figyelemmel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 14. § (3) bekezdésében foglalt szempontokra,

c) a hálózati szűk keresztmetszeteket, az egyes földrajzi területeken érvényesülő szabályozási gyakorlatban megnyilvánuló különbségeket,

d) egyéb, a piaci versenyfeltételek homogenitását befolyásoló tényezőket.

Vhr. 44. §44 A piaci verseny hatékonyságának elemzésekor a Hivatal figyelembe veszi:

a) az érintett piacon működő három legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező engedélyes együttes piaci részesedését, alkalmazva a 45. § a) pontjában az engedélyes piaci erejének megítélésére vonatkozó szabályokat,

b) az érintett piac likviditását, azaz az áruk és szolgáltatások gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét, illetve beszerezhetőségét,

c) az érintett piacon értékesített áruk és szolgáltatások árának alakulását és a piacon tevékenykedő vállalkozások árképzési gyakorlatát,

d) a felhasználók szolgáltató váltásának mértékét, azaz a vizsgált időszakban bekövetkezett összes szolgáltató váltásnak a felhasználókkal kötött összes földgáz vásárlási szerződésen belüli arányát,

e) az érintett piacon megfigyelhető verseny többi piacra gyakorolt hatását.

Vhr. 45. §45 A jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosítása során a Hivatal a következők szerint jár el:

a) az engedélyes, az általa a Tpvt. szerint irányított vállalatok, valamint az őt irányító vállalat, valamint az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok piaci részesedését az engedélyes piaci erejének megítélésekor az azonos termékpiacok tekintetében együtt kezeli, a kapcsolódó piacok tekintetében pedig fokozottan figyelembe veszi,

b) a piaci részesedések számításakor az értékesített földgáz mennyiségét, az árbevételt és egyéb gazdasági mutatókat vagy a vonatkozó piac minőségét alapvetően befolyásoló számszerűsíthető jellemzőket veszi figyelembe, ha az érintett termékpiac sajátosságai ezt indokolttá teszik,

c) ha két vagy több engedélyes az érintett piac sajátosságaiból kifolyólag képes piaci magatartásának összehangolására, a Hivatal a két vagy több engedélyest külön-külön jelentős piaci erővel rendelkezőnek azonosíthatja.

Vhr. 46. §46 (1) A piaci verseny előmozdításához szükséges átláthatóság biztosítása érdekében a Hivatal különösen az alábbi információknak legalább az engedélyes honlapján történő nyilvánosságra hozatalára kötelezheti a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyest:

a) az engedélyes által megvásárolt, átvételi kötelezettséget tartalmazó szerződésekkel lekötött, illetve ilyen szerződések keretében átvett földgáz mennyisége, szerződő felenként,

b) az engedélyes adott piaci szegmensben alkalmazott értékesítési szerződéseinek mintapéldánya vagy értékesítési szerződéseinek kondíciós listája, különös tekintettel a szerződés időtartamára, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire, a szerződés tárgyát képező termékek és szolgáltatás tartalmának és árának meghatározására.

(2) A Hivatal honlapján közzéteszi a nyilvánosságra hozatalra kötelezett engedélyesek listáját, az engedélyesekre vonatkozóan előírt kötelezettséget, valamint az engedélyes honlapjának elérhetőségét.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatalra kötelezi a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyest, úgy az engedélyes a közzétett információkban bekövetkezett változást is – a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul – köteles nyilvánosságra hozni.

Vhr. 47. §47 A Hivatal az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében előírhatja a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára, hogy az e kötelezettséggel érintett földgáz-beszerzési vagy értékesítési szerződéseit azok megkötését követő 8 napon belül nyújtsa be a Hivatal részére. A Hivatal megvizsgálja, hogy a benyújtott szerződések megfelelnek-e az egyenlő bánásmód elvének. Ha az érintett – teljesedésbe még nem ment – szerződéseket a Hivatal az egyes szerződő feleket indokolatlanul megkülönböztetőnek ítéli, az engedélyest határozatban kötelezi a szóban forgó szerződések olyan irányú módosítására, hogy azok megfeleljenek az egyenlő bánásmód elvének. A Hivatal az engedélyes részére előírhat továbbá olyan, egyenlő bánásmódra vonatkozó kötelezettségeket, amelyeket az engedélyes földgáz-beszerzési vagy értékesítési szerződéseinek megkötésekor köteles alkalmazni.

Vhr. 48. §48 Az árkorlát, vagy a költségalapú árképzésre vonatkozó kötelezettség kiszabása esetén az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségek indokoltságát a Hivatal vizsgálja meg, és az engedélyestől bekért gazdasági és műszaki adatok, összehasonlító (benchmark) adatok, valamint piaci modellezés alapján megállapítja, hogy a felmerült költségek mennyiben ismerhetők el indokolt költségnek. A méltányos megtérülés az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült indokolt költségek és befektetések alapján határozható meg. Árkorlát az indokolt költségek, valamint az indokolt költségek és befektetések méltányos megtérülése, valamint az érintett piacon várható piaci árak figyelembevételével alkalmazható.

Vhr. 49. §49 (1) A GET 55. § (1) bekezdés a) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a Hivatal átlátható értékesítési kötelezettség keretében nyilvános földgáz-aukció megtartását írhatja elő.

(2) A Hivatal földgáz-aukciót előíró határozatában rendelkezik az értékesítendő földgáz mennyiségéről, az aukción felajánlásra kerülő termékek köréről, az aukció gyakoriságáról és megtartásának határidejéről, valamint kötelezi az engedélyest, hogy jóváhagyás céljából a Hivatal számára nyújtsa be az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályzatát.

(3) Az aukciós szabályzat rendelkezéseit úgy kell megállapítani, hogy az aukció feltételei, lebonyolítása minden szereplő számára átlátható legyen, a nyertes ajánlat megállapítása egyértelmű feltételek alapján történjen és mindenkinek biztosítani kell, hogy egyenlő esélyekkel indulhasson. Az aukción értékesített termékek mennyiségét és az aukción kialakult átlagárat az engedélyes az aukció lezárását követő 3 napon belül köteles nyilvánosságra hozni.

(4) Az aukción értékesített források mennyiségét és összetételét, az aukciós szabályzatot a Hivatal jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy megtagadja.

(5) A Hivatal a határozatában az engedélyes számára előírt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó határidőt úgy állapítja meg, hogy ésszerű idő álljon az engedélyes rendelkezésére a jóváhagyásra benyújtandó dokumentáció elkészítéséhez, a Hivatal jóváhagyását feltételekhez kötő, illetve megtagadó határozata esetén a dokumentáció szükséges módosításához és az aukció is megtartható legyen legkésőbb a határozatban meghatározott időpontig. A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésére a Hivatal által előírt határidő 30 napnál nem lehet rövidebb.

(6) A földgáz-aukción felajánlandó mennyiséget a Hivatal úgy határozza meg, hogy az a kötelezett engedélyes egyéb kereskedelmi szerződéseinek teljesítését ne veszélyeztesse.

Vhr. 50. §50 A Hivatal előírhatja, hogy a kiskereskedelmi piacokon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére értékesített szolgáltatási csomagjaira vonatkozó szerződéses kondíciókat a Hivatal határozata szerinti bontásban és részletezettségben, üzletszabályzatában és honlapján tegye közzé. A közzétett szerződéses kondíciók az engedélyest minden egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó irányában kötik, azoktól egyetlen szolgáltatási csomag esetén sem térhet el.

(A GET 62. §-ához)

Kereskedőváltás

Vhr. 51. §51 (1) A földgázkereskedő köteles a felhasználó felmondását a kézhezvételtől számított 15 napon belül levélben visszaigazolni, egyidejűleg a felhasználó részére a GET 71. § (3) bekezdése szerinti igazolásokat kiadni, így különösen a szerződés megszűnésének napján megszűnő, a szerződésben átruházott lekötési joggal érintett kapacitások mértékéről és az elszámolás feltételeiről. A felhasználó felmondási jogának kizárása semmis, azonban megfelelő ellentételezés fejében a felmondás jogának korlátozásában megállapodhatnak.

(2) A felhasználót ellátó földgázkereskedő a felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a rendszerüzemeltetőknél a földgázelosztási szerződés módosítását kezdeményezni. Az új földgázkereskedő a felhasználó megbízásából a korábbi kereskedelmi szerződés megszűnésének napja előtt legalább 15 nappal köteles a 87. § (1) bekezdés szerinti átadandó kapacitás tekintetében a földgázelosztási szerződést megkötni vagy módosítani a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával.

(3) A felmondást hatálybaléptető – GET 37. § (1) bekezdés szerinti – elszámolási feltételek szerződés vagy üzletszabályzat szerinti teljesülése esetén a korábbi földgázkereskedő köteles a kapacitásszerződéseit az ellátás megszűnésének napjára az érintett, általa korábban az adott felhasználó számára lekötött kapacitásokkal csökkenteni.

(4) A GET 71. § (3) bekezdése, valamint a (3) bekezdés szerinti kapacitáscsökkentésre vonatkozó igazolások kiadása díjmentes.

(5) A kereskedőváltás esetére vonatkozó, a kapacitás lekötéssel, a kapacitásszerződések módosításával kapcsolatos részletes rendelkezéseket az ÜKSZ tartalmazza.

(6) A földgázkereskedő a kereskedőváltás miatti kapacitásátadási egyeztetések meghiúsulása esetén írásban eljárást indíthat a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell az érintett rendszerüzemeltetővel és a földgázkereskedővel folytatott – az egyeztetés lényeges dokumentumait tartalmazó – levelezést, valamint a kérdéses kapacitásra vonatkozó igény megalapozottságának igazolását. A Hivatal tájékoztatja az érdekelt engedélyeseket az eljárás megindításáról, akik kötelesek a tájékoztatásban megjelölt határidőben a Hivatal által kért tájékoztatást megadni, a kapacitás átadásának elutasítását megindokolni. A Hivatal 15 napon belül határozatot hoz a kérelem tárgyában.

(7) A rendszerüzemeltető köteles az üzletszabályzata részeként a kapacitáslekötési szerződések módosítására egyszerűsített eljárásrendet és egységes okirati rendszert kidolgozni és alkalmazni. A kereskedőváltással kapcsolatos, vagy más okból történő kapacitáslekötési szerződés módosításokért ellenérték, illetve költségtérítés nem kérhető.

(8) Gázév közbeni kereskedőváltás esetén a gázév végéig a felhasználó – vagy a vele szerződést kötő új földgázkereskedő – köteles a korábbi földgázkereskedő által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetőknél lekötött és a szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást lekötni, valamint szállítói és elosztói kapacitás esetében a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig a kapacitásdíjat időarányosan a külön jogszabály rendelkezései szerint megfizetni.

Vhr. 52. §52 (1) Kereskedőváltás esetén a felhasználó és a korábbi földgázkereskedő kötelesek egymással elszámolni. A tartozás meghatározásának és megfizetésének módjára a földgázkereskedő üzletszabályzatában előírtak irányadók azzal, hogy az üzletszabályzatban a fizetés módja tekintetében legalább két változatot kell kialakítani. A fizetési módok közül történő választásra a felhasználó jogosult. Ha a felhasználó a felajánlott fizetési módok közül nem választott, vagy a választásáról a kereskedőváltás időpontjáig írásban nem értesíti a földgázkereskedőt, az elszámolás a földgázkereskedő által választott módszer szerint történik.

(2) Az alkalmazott módszer szerint elkészített pénzügyi elszámolást a felhasználó és a földgázkereskedő az elkészítést követő 8 munkanapon belül köteles megállapodásban rögzíteni. Az elszámolással a felhasználási helyhez kapcsolódó és a földgázkereskedőre átruházott kapacitás-lekötési jog az ellátás megszűnésének napjával visszaszáll a felhasználóra.

(3) A kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződésnek az engedélyes részéről történő rendkívüli felmondása esetén, a pénzügyi tartozások rendezését a szerződésben rögzített felmondásra vonatkozó feltételek szerint kell teljesíteni. Az átadott kapacitás-lekötési jog az ellátás megszűnésének napjával visszaszáll a felhasználóra.

(4) Ha a feltételek teljesítésének hiányában a felhasználót ellátó földgázkereskedővel fennálló szerződés nem szűnik meg, a földgázkereskedő köteles erről a földgázelosztót és az ellátásra szerződést kötő új földgázkereskedőt értesíteni.

(A GET 63. §-ához)

Ügyfélszolgálat

Vhr. 53. §53 (1) Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott lakossági fogyasztók kiszolgálása érdekében ügyfélszolgálati irodát köteles működtetni, amely

a) állandó ügyfélszolgálati iroda,

b) ügyfélszolgálati fiókiroda

(a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálati iroda) lehet.

(2) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és – 5 munkanapos hetet alapul véve – legalább heti 36 órás nyitvatartással üzemel. Az állandó ügyfélszolgálati irodán kötelező az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása, valamint készpénzátutalási megbízás rendelkezésre tartása és a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása.

(3) Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással üzemel. A hét legalább egy munkanapján legalább 20 óráig tart nyitva. Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a lakossági fogyasztók beadványait igazoltan átvenni, a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani, készpénzátutalási megbízást rendelkezésre tartani, valamint ha az egyetemes szolgáltató telefonon történő ügyintézés lehetőségét biztosítja, az ehhez való díjmentes hozzáférést biztosítani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.

(4) Állandó ügyfélszolgálati irodát kell fenntartani

a) Budapesten,

b) a megyei jogú városokban.

(5) Egy állandó ügyfélszolgálati irodára legfeljebb 100 000, Budapesten legfeljebb 140 000 lakossági fogyasztó juthat.

(6) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény szerinti kistérségekben (a továbbiakban: kistérség) – a GET 63. § (3) bekezdése szerinti összevont ügyfélszolgálati iroda létesítésére vonatkozó lehetőség kivételével – ügyfélszolgálati fiókirodát kell fenntartani, de az egyetemes szolgáltató dönthet állandó ügyfélszolgálati iroda fenntartásáról.

(7) Az ügyfélszolgálati fiókiroda működési területén lévő felhasználási hellyel rendelkező lakossági fogyasztó jogosult az állandó ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézésre is.

(8) Az ügyfélszolgálatokon kötelezően végzendő tevékenységek körét, a nyitvatartási időre és a tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelményeket, a szolgáltatás elvárt színvonalát a Hivatal – az üzletszabályzatok keretei között – határozatban állapítja meg.

(9) Az egyetemes szolgáltató a jogszabályi előírásokkal, valamint a Hivatal (8) bekezdés szerinti határozatával összhangban kérheti, hogy a Hivatal az állandó ügyfélszolgálati iroda működési követelményeinek megfelelő ügyfélszolgálati fiókirodát minősítse állandó ügyfélszolgálati irodának. Ha az engedélyes az átminősített irodát a jövőben ismét a fiókirodára vonatkozó szabályok szerint kívánja működtetni, az üzletszabályzatának módosítása iránti kérelemmel együtt kérheti a Hivataltól a fiókirodává minősítést.

(10) Az ügyfélforgalmi adatokat az egyetemes szolgáltató köteles rögzíteni.

(11) Az egyetemes szolgáltató telefonos eléréssel és az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben biztosítja a földgázelosztással összefüggő jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézés lehetőségét, melyre vonatkozóan az egyetemes szolgáltató és a földgázelosztó együttműködési megállapodást köt.

(12) Az engedélyesek jogosultak közös ügyfélszolgálati irodát működtetni, ha az egyes jogviszonyokkal kapcsolatos ügyintézés elkülönített.

A felhasználói beadványok engedélyes általi kezelésére és a felhasználók, illetve a lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályok

Vhr. 54. §54 (1) Az engedélyes a felhasználói beadványok kezelése során a fogyasztóvédelemről szóló törvény és e §-ban foglaltak szerint jár el.

(2) Az engedélyes az ügyfélszolgálati irodában írásban benyújtott beadványokat igazolás ellenében veszi át. Az érintett engedélyes a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni.

(3) Szükség esetén a beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül az engedélyesek kötelesek egymás között rendezni, hogy melyikük joga, illetve kötelessége az adott ügyben eljárni, és az eljáró engedélyesnek a beadványt átadni. Ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell.

(4) Ha a beadvány a földgáz-értékesítéssel és a földgáz- elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg, és ennek következtében több engedélyest érint, az érintett engedélyesek kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 15 napon belül az intézkedési hatáskörök rendezéséhez és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni. A hatásköri vitában érintett engedélyesek a lefolytatott egyeztetés eredményéről a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatják.

(5) Az engedélyes az ügy rendezését a felhasználóval történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján kíséreli meg. Ennek során 15 napon belül érdemben írásban választ ad a felhasználó részére a (3)–(4) bekezdésben foglalt határidők figyelembevételével.

(6) Az engedélyes az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, vagy méréssel kapcsolatos ügyben a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetén is biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását az engedélyes mellőzheti.

(7) Az üzletszabályzat a védendő fogyasztókra kedvezőbb szabályokat állapíthat meg.

(8) Az engedélyesnek a felhasználó által nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a felhasználó által a lakossági fogyasztó esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, egyéb felhasználó esetén a Hivatal részére benyújtott kérelemnek (a továbbiakban: panasz) a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező neve, elérhetősége, az érintett felhasználási hely,

b) a beadvány tárgyának rövid leírása, a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét,

c) a kért intézkedés megjelölése.

Vhr. 55. §55 (1) Az engedélyes üzletszabályzatában köteles a felhasználói beadványok kezelésére, valamint a felhasználók panaszai benyújtására vonatkozó részletes szabályokat feltüntetni.

(2) Az 54. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltak csak akkor alkalmazhatók, ha a földgázelosztó és a földgázkereskedő egymástól független ügyfélszolgálati szervezeti egységet működtet, vagy független szervezetet bíz meg az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére.

(A GET 65–66. §-ához)

Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok

Vhr. 56. §56 (1) A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

(2) E cím alkalmazásában a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni.

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri felvételét a GET 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba, e személy sem jogosult egy másik felhasználási hely tekintetében nyilvántartásba vételét kérni.

(4) A szociálisan rászoruló fogyasztó az (1) bekezdésnek való megfelelését a földgázelosztó felé

a) a 9. számú melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

b) a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat

eredeti példányának bemutatásával igazolhatja. A földgázelosztó az igazolás céljára bemutatott iratok másolatát a jogosultság megszűnését követő 5 évig megőrzi.

(5) A földgázelosztó köteles a szociálisan rászoruló fogyasztót a rászorultság igazolását követő 8 napon belül nyilvántartásba venni, és a nyilvántartásba vételről a fogyasztóval jogviszonyban álló földgázkereskedőt a fogyasztóval egyidejűleg értesíteni.

(6) A nyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelem benyújtásakor folyamatban lévő kikapcsolási eljárást a kérelem elbírálásáig a földgázelosztó felfüggeszti.

(7) Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását a védendő fogyasztó – a véghatáridő lejártát 30 nappal megelőzően a földgázelosztó által a részére megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére – nem igazolja, az igazoló iratban meghatározott véghatáridő lejártát követő 8 napon belül a földgázelosztó az érintett védendő fogyasztót törli a nyilvántartásból. A nyilvántartásból való törlésről az érintett védendő fogyasztót a földgázelosztó értesíti. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(8) A földgázelosztó a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában tárgyév február 15-én szociálisan rászoruló személyként szereplő, a GET 66. § (6) bekezdése szerint jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót tárgyév március 1-jéig e kötelezettségéről közérthetően, írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a 9. számú melléklet szerinti adatlapot. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót, aki e kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(9) Jogosultságának a GET 66. § (6) bekezdése szerinti ismételt igazolására a szociálisan rászoruló fogyasztó első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles.

Vhr. 57. §57 (1) A szociálisan rászoruló fogyasztó azon utolsó számla fizetési határidejének lejártáig kérheti részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék alkalmazását, amely számla a GET 65. § (5) bekezdése szerinti tilalom hiányában a földgázellátásból történő kikapcsolást megalapozná. A számlában erre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A földgázkereskedő a fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. A válaszadást megelőzően az előre fizető mérő felszerelésére vonatkozó értesítés nem küldhető ki.

(2) Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló fogyasztót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti. Részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a szociálisan rászoruló fogyasztót.

(3) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a földgázkereskedő jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.

(4) A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónap fogyasztása külön jogszabályban és az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,

a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,

b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztását meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,

c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 6 hónap.

(5) A fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 nap.

(6) A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a védendő fogyasztó javára lehet eltérni.

(7) A részletfizetés, illetve a fizetési haladék biztosítása mellett a földgázkereskedőnek – a földgázelosztóval történő egyeztetés mellett – fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti, amelyre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét a részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék megadásáról szóló értesítésben fel kell hívni.

(8) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó ekként történt nyilvántartásba vételét követően földgázkereskedőt vált, a korábbi földgáz-kereskedelmi, illetve egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor a korábbi kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles igazolást adni arról, hogy a fogyasztó a megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és megállapodásait teljesítette-e.

(9) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményre vagy fizetési haladékra vonatkozó kérelmét a földgázkereskedő elutasítja, vagy a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő kezdeményezésére a földgázelosztó az előre fizető mérő felszereléséről a szociálisan rászoruló fogyasztót értesíti.

Vhr. 58. §58 (1) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó három havi (90 napos) számlatartozást halmozott fel és a GET 65. § (5) bekezdése szerinti tilalom hiányában a földgázellátásból kikapcsolható lenne, a földgázelosztó a szociálisan rászoruló fogyasztónak küldött, az előre fizető mérő felszerelésére vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles értesíteni azt a jegyzőt, illetve gyámhivatalt, amelynek igazolása alapján a fogyasztó a szociálisan rászorulók nyilvántartásba felvételre került. Az érintett jegyző, illetve gyámhivatal köteles a szociálisan rászoruló fogyasztót tájékoztatni az igénybe vehető ellátásokról és szolgáltatásokról, azok jogosultsági feltételeiről, valamint megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek az érintett védendő fogyasztó, illetve vele egy háztartásban gázellátásban részesülők életének, egészségének védelme érdekében szükségesek.

(2) Előre fizető mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt – az (1) bekezdés, illetve az 57. § (9) bekezdése szerinti értesítés vagy az 57. § (7) bekezdése szerinti ajánlat alapján – igényli.

(3) A földgázelosztó köteles az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a szociálisan rászoruló fogyasztót írásban tájékoztatni az előre fizető mérő használatával kapcsolatos tudnivalókról, és az erre vonatkozó szerződési feltételekről.

(4) A földgázkereskedő biztosítja az előre fizető mérőknek elektronikus úton, illetőleg az ügyfélszolgálatokon történő feltöltésének lehetőségét.

(5) Ha a részletfizetési vagy halasztott fizetési megállapodásban foglaltakat a szociálisan rászoruló fogyasztó nem tartja be, és nem egyezik bele a földgázkereskedő kezdeményezésére a földgázelosztó által felajánlott előre fizető mérő felszerelésébe sem, vagy annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, továbbá legalább négy havi (120 napos) számlatartozást felhalmozott, akkor a szociálisan rászoruló fogyasztó földgázellátását az engedélyes megszüntetheti, a földgáz-kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződést felmondhatja.

(6) Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről a földgázkereskedő és a szociálisan rászoruló fogyasztó köteles megállapodni. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint a megállapodást megelőző 12 hónap fogyasztása külön jogszabályban és az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,

a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap,

b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 10 hónap,

c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 12 hónap.

(7) Amennyiben a lakossági fogyasztó a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a szociálisan rászoruló fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg – a nyilvántartásba történő felvételének esetére – kérheti az előre fizető mérő felszerelését.

(8) Az előre fizető mérő felszerelése során minden esetben a legkisebb költség elvének figyelembevételével kell eljárni.

Vhr. 59. §59 (1) A fogyasztó a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való, saját vagy a háztartásában lakó – a GET 3. § 22. pontja szerinti juttatások valamelyikében részesülő – más személy fogyatékosságára tekintettel fennálló jogosultságát

a) a 10. számú melléklet A)–B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

b) a GET 3. § 22. pontja szerinti juttatásokat megállapító vagy e juttatásokat folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás

eredeti példányának bemutatásával igazolhatja. Az igazolást az engedélyes a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.

(2) A fogyatékosság jellegét a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos állapítja meg – amennyiben az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban –, és a 10. számú melléklet C) része szerinti formanyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegét, tartalmát. A fogyatékosság jellegét az alábbi csoportok egyikébe (vagy egyidejűleg több csoportba) sorolás révén kell megállapítani:

a) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére,

b) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő személy egészségét, életét veszélyezteti a fogyasztó szerződésszegése alapján kezdeményezett kikapcsolása esetén,

c) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő személy életét veszélyezteti a földgázellátás tervezett szüneteltetése vagy üzemzavar jellegű szünetelése esetén.

(3) A vakok személyi járadékában részesülő személy esetén e jogosultság igazolása alapján a (2) bekezdés a) pontja szerinti csoportba tartozást vélelmezni kell, és nem kell a 10. számú melléklet szerinti formanyomtatvány C) részét kitölteni, ha a vakok személyi járadékában részesülő személy egyéb fogyatékosság alapján további csoportba történő felvételét nem kívánja kezdeményezni.

Vhr. 60. §60 (1) Az 59. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

(2) A fogyatékkal élő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

(3) Ha az 59. § (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti körbe tartozó, a fogyasztóval egy háztartásban lakó fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét fogyatékkal élőnek nem minősülő fogyasztó is kérheti, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy fogyasztó egy fogyasztási helye szerepelhet a nyilvántartásban védelemre jogosultként.

(4) Az 59. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,

c) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,

d) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e) a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.),

f) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

(5) Az 59. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyasztó a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igény bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, illetve az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a fogyasztó részére a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani.

(6) A fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő fogyasztó olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett engedélyes nem köteles teljesíteni.

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő fogyasztó évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Ha a fogyasztó a korábbi nyilatkozatát módosítja, az igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követő legkésőbb 30. naptól biztosítani kell számára. A módosítást a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(8) A 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a 34/E. § (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesíteni kell. A szolgáltatás szünetelése vagy a tervezett szüneteltetés esetén az értesítés időpontjára a lakossági fogyasztókra vonatkozó tervezett szüneteltetés miatti kiértesítési szabályok az irányadók.

(9) A földgázelosztó a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában tárgyév február 15-én fogyatékkal élő fogyasztóként szereplő, a GET 66. § (6) bekezdése szerint jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót tárgyév március 1-jéig e kötelezettségéről közérthetően, írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a 10. számú melléklet szerinti adatlapot. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót, aki e kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(10) Jogosultságának a GET 66. § (6) bekezdése szerinti ismételt igazolására a fogyatékkal élő fogyasztó első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles.

Vhr. 61. §61 (1) Az engedélyes által nyújtott kedvezményért és különleges bánásmódért ellenérték kikötése semmis.

(2) A védendő fogyasztó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül írásban bejelenteni az érintett engedélyesnél. A földgázelosztó köteles a jogosultságot adó körülmény megváltozásának bejelentését követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a jogosultságot megalapozó körülmény megszűnése esetén a védendő fogyasztót a nyilvántartásból – a fogyasztó adatainak megőrzésére vonatkozóan a GET 66. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség sérelme nélkül – törölni.

Vhr. 62. §62 (1) Ha a védendő fogyasztó, vagy a védelemre jogosító ellátásban részesülő, a fogyasztó háztartásában élő személy másik felhasználási helyre költözik, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján új igénylés nyújtható be.

(2) Ha az új felhasználási hely a korábbi felhasználási hellyel azonos földgázelosztó működési területén van, a változás-bejelentés alapján a védendő fogyasztót a nyilvántartásból nem kell törölni, hanem az érintett engedélyes a nyilvántartásban a bejelentés szerinti változásokat átvezeti.

(A GET 67–70. §-ához)

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

Vhr. 63. §63 Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait e rendelet 1. számú melléklete szerinti Gázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: GESZ) és a csatlakozási díjakat megállapító külön jogszabály tartalmazza.

Vhr. 64. §64 Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a földgázszállítók és a földgázelosztók között

a) a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések gyakoriságára és tartalmára,

b) végfelhasználói és forrásoldali kapacitások összehangolására,

c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj megosztására.

Vhr. 65. §65 A földgázszállító és a földgázelosztó köteles a rendszerén a földgáztároló, vagy a földgáztermelő által benyújtott kapacitás növelési igényt elfogadni, ha – a fejlesztési tervét figyelembe véve – az nem teszi szükségessé hidraulikai okok miatt a rendszer fejlesztését. Ha – a fejlesztési tervét figyelembe véve – a rendszer fejlesztése szükséges, a rendszerüzemeltető köteles 60 napon belül részletes ajánlatot tenni az igénybejelentőnek és annak elfogadása esetén a Hivatalnál kezdeményezni a működési engedély módosítását.

Vhr. 66. §66 E rendelet alkalmazásában földgáznak minősül a GET 3. § 26. pontjában leírt földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb, nem természetes úton előállított, éghető gázok és elegyeik.

Vhr. 67. §67 (1) A földgázszállító, illetve földgázelosztó köteles a földgáztermelő megkeresésére 60 napon belül a rendszerén való csatlakozási pont kiépítésének műszaki-gazdasági feltételeiről részletes ajánlatot adni.

(2) A földgáztermelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell:

a) a földgáztermelő üzem pontos helyét,

b) a kitermelni és a rendszerbe betáplálni tervezett órai és napi földgázmennyiségeket a termelési ciklus végéig, de legfeljebb 15 évig, éves bontásban, az első évben havi bontásban is részletezve,

c) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz fizikai, kémiai jellemzőit.

(3) A földgázszállító, illetve földgázelosztó ajánlatának tartalmaznia kell:

a) a szállító- vagy elosztóvezetéknek az együttműködő földgázrendszer szempontjából legkedvezőbb és a legkisebb költség elvének figyelembevételével meghatározott csatlakozási pontját, ahol a földgáztermelő csatlakozni tud,

b) a földgáztermelőtől induló vezetéknek az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozásához szükséges műszaki és pénzügyi feltételeket,

c) az elosztóvezetékhez csatlakozó földgázszállító nyilatkozatát a részleges szigetüzemi működés megvalósításának feltételeiről,

d) elosztóvezetéken a részleges szigetüzem működésének feltételeit,

e) a betáplálási, illetve csatlakozási pontra vonatkozó mérési-elszámolási előírásokat.

(4) A földgáztermelői vezetéknek a szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás szükséges és igazolt költségét. A földgáztermelő a csatlakozó rendszerüzemeltetővel megállapodhat a szükséges berendezések megvalósításáról, amely esetben csatlakozási díj nem kérhető, azonban a berendezés a rendszerüzemeltető tulajdonába kerül.

(5) A szállító-, illetve elosztóvezetékhez történő csatlakozással létrejövő részleges szigetüzem működési, elszámolási feltételeit a rendszerüzemeltető honlapján nyilvánossá kell tenni, amelyet a rendszerhasználók kötelesek betartani.

(6) Ha az engedélyes a (1) bekezdés szerinti ajánlatkérésre nem válaszol, vagy az ajánlat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(7) A földgázszállító, illetve a földgázelosztó a termelői csatlakozási pontra vonatkozóan köteles az engedélymódosítási kérelmet a Hivatalhoz benyújtani, és a kérelméhez mellékelni a földgáztermelővel kötött megállapodásokat. A Hivatal csak részleges szigetüzem kialakításához járulhat hozzá.

Vhr. 68. §68 (1) A szállító- vagy elosztóvezetékhez csatlakozó földgáztermelő köteles:

a) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel együttműködési megállapodást kötni, amely tartalmazza a földgázforgalommal kapcsolatos, az ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően kialakított eljárásokat,

b) a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek folyamatos üzemvitelre vonatkozó adatokat szolgáltatni,

c) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásában a károk fedezetére – különösen a termeléskiesésből eredő károk megtérítésére – garanciákat vállalni, arra az esetre, ha az átadás a földgáztermelőnek felróható okból hiúsult meg és ebből eredően a rendszerüzemeltetőnek, vagy a rendszerirányítónak felhasználói korlátozást kellett érvényesíteni,

d) az elosztóvezetékhez csatlakozó földgázszállító diszpécser szolgálatának a földgázelosztó rendszerbe juttatott földgáz mennyiségéről folyamatos adatot szolgáltatni,

e) a földgázszállítóval a termelés csökkenése, vagy kiesése esetén követendő eljárásokról megállapodást kötni,

f) a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő földgázminőség hatósági engedélyezésében közreműködni, a vonatkozó hatósági előírásokat betartani,

g) a csatlakozási nyomás biztosításáról gondoskodni.

(2) A földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető köteles megállapodni a földgáz mennyiségi és minőségi méréséről, az alkalmazandó eszközök köréről és tulajdonjogáról, valamint a bizonylatolásról.

(3) A földgáztermelő az elosztóvezeték átadás-átvételi pontján a földgáz tisztításának, szagosításának, mennyiségének, nyomásának, hőmérsékletének, összetételének és fűtőértékének mérésére alkalmas mennyiségmérő és minőségellenőrző eszközöket köteles üzemeltetni. A mennyiségmérő és minőségellenőrző berendezések mindenkor meg kell, hogy feleljenek a mérésekre vonatkozó előírásoknak.

(4) A vizsgálandó minőségi paramétereket a csatlakozó rendszerüzemeltetők és a földgáztermelők közötti együttműködési megállapodás tartalmazza.

(5) A földgáztermelőnek rendelkeznie kell olyan informatikai rendszerrel, amely a csatlakozó rendszerüzemeltetők informatikai rendszerének irányába alkalmas a valós idejű adatátvitelre.

(6) A földgáztermelő köteles a napi földgázforgalmazással kapcsolatos tevékenységét az ÜKSZ-ben rögzített feltételek szerint végezni.

(7) A földgáztermelő köteles a termelésben bekövetkező az előrejelzéseitől eltérő mennyiségi és minőségi változást haladéktalanul bejelenteni a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek. Ha az eltérést a rendszerüzemeltető nem fogadja el, vagy a földgáztermelő a bejelentést elmulasztja köteles a rendszerüzemeltető ezzel összefüggésben keletkező, igazolt költségeit, kárát megtéríteni.

Vhr. 69. §69 (1) A rendszerüzemeltető köteles az öt éves várható termelési adatok alapján a földgáztermelő által az ÜKSZ-ben megadott időpontra szolgáltatott és általa garantált mennyiségi és minőségi adatok szerint meghatározni azt az időpontot, amelynél a minőségváltozásból eredően szükségessé válik a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése.

(2) Ha szükséges a készülékek átállítása, a rendszerüzemeltető annak tervezett időpontját megelőző két gázévvel korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A rendszerüzemeltető köteles tájékoztatni a felhasználókat a készülékek átállításának szükségességéről és folyamatáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem megfelelősége vagy elmaradása folytán keletkező károkért a földgáztermelő tartozik felelősséggel.

Vhr. 70. §70 (1) A szigetüzemre csatlakozó felhasználót tájékoztatni kell a szigetüzem sajátosságairól, különös tekintettel a felhasználói készülékek beszerzésére és beállításaira, továbbá az esetleges földgáz-minőségváltozásból eredő készülék-átállítási költségekre.

(2) A földgázszállító teljes szigetüzem esetén az öt éves várható termelési és fogyasztási adatok alapján köteles a termelésnek a fogyasztás szintje alá történő csökkenését megelőzően legalább két gázévvel – a Hivatal jóváhagyásával – a teljes szigetüzem részleges szigetüzemmé történő átalakítását megkezdeni.

(3) Az ÜKSZ-ben ki kell alakítani a szigetüzemben lévő felhasználók kereskedőváltásának, a napi gázforgalmazás irányításának és elszámolásának rendjét, valamint a földgáztermelő kötelezettségeit.

(4) A szigetüzemben működő földgázelosztó köteles üzletszabályzatában nyilvánossá tenni az adott szigetüzemben alkalmazott minőség-elszámolási rendet.

Vhr. 71. §71 (1) Részleges vagy teljes szigetüzem esetén a Hivatal engedélyezheti a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő minőségű földgáz forgalmazását, ha az nem igényli a meglévő fűtőkészülékek átállítását. Ha a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése szükséges és annak költségeit megfelelő pénzügyi garanciák mellett a földgáztermelő vállalja, az engedély kiadható.

(2) A földgázelosztó köteles az elosztóvezetékbe betáplált eltérő minőségű földgáz felhasználói elszámolására módszert kialakítani és az üzletszabályzatában nyilvánossá tenni.

(3) Az ÜKSZ-ben rögzíteni kell az eltérő földgázminőségnek a földgázkereskedők közötti elszámolási módszertanát és ügyrendjét.

(4) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott engedélye esetén a földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető megállapodást köt, amely tartalmazza a felek által – az engedélyben meghatározott feltételek megvalósítása során – vállalt kötelezettségeket is.

Vhr. 72. §72 A biogáz termelőre is a földgáztermelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(A GET 71–76. §-ához)

Kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés

Vhr. 73. §73 (1) A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási ponthoz kapcsolódó, a felhasználási hely, illetve csatlakozási pont mindenkori tulajdonosát megillető vagyoni értékkel bíró jog. Ha a tulajdonos személye az adott felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely vagy a csatlakozási pont átruházásra kerül, a rendelkezésre álló teljesítmény átszáll az új tulajdonosra.

(2) Ha a felhasználó vásárolt kapacitását, vagy annak egy részét két egymást követő gázévben nem kötötte le, annak igénybevételére legkorábban az igénybejelentéstől számított második gázév első napjától kerülhet sor, kivéve, ha a csatlakozó rendszerüzemeltetővel ettől eltérő időpontról állapodott meg.

(3) A földgázszállító, illetve a földgázelosztó köteles a csatlakozási szerződés létrejöttével a felhasználási hely nyilvántartásában a vásárolt és a nyilvántartott kapacitást rögzíteni. A nyilvántartásban a forrásoldali kapacitás meghatározásakor a hatályon kívül helyezett gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény szerinti gázértékesítő által 2003. december 31-ig kiadott forrásnyilatkozatokat, 2004. január 1-jétől a földgázszállító által kiadott kapacitás nyilatkozatokat kell irányadónak tekinteni.

(4) A földgáz és biogáz termelő a saját termelésű gáz Magyar Köztársaság államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítói és tárolói kapacitáslekötés tekintetében felhasználónak minősül. A földgáztermelő nyilvántartott kapacitásának az adott gázévre vonatkozóan az általa a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek bejelentett legnagyobb termelési-kapacitási értéket kell tekinteni.

Vhr. 74. §74 (1) Az MSZKSZ jogosult a biztonsági készlet feltöltéséhez szükséges forrásoldali kapacitás hosszú távú lekötésére legfeljebb 10 Mm3/nap mértékig, azonban a forrásoldali kapacitáslekötési szerződés időtartama nem haladhatja meg a biztonsági készletet tároló engedélyessel megkötött tárolási szerződésben meghatározott időtartamot. A lekötött és fel nem használt szállítói kapacitásokat az MSZKSZ átlátható módon megszakítható kapacitásként értékesítheti.

(2) A földgázszállító köteles az MSZKSZ lekötött szállítási kapacitásait nyilvántartani.

Vhr. 75. §75 (1) Ha a felhasználó a saját ellátásához kapcsolódó kapacitásait saját maga köti le, akkor a kapacitás lekötés tekintetében a földgázkereskedőre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) Ha a felhasználó ellátása földgázkereskedőn vagy egyetemes szolgáltatón keresztül történik, köteles a nyilvántartott betáplálási és kiadási ponti kapacitásainak lekötési jogát az ellátási szerződés aláírásával, az abban foglalt mértékig az őt ellátó kereskedőnek vagy egyetemes szolgáltatónak ideiglenesen átadni. A földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató a kapacitás lekötés jogát harmadik fél részére átadhatja. Ha a földgáz kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. E bekezdésben meghatározott lekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

(3) A felhasználó másodlagos kapacitás-kereskedelemben csak azokat a kapacitásait értékesítheti, amelyek tekintetében kapacitás-lekötési szerződést kötött. A felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartott kilépési kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető.

Vhr. 76. §76 (1) A földgázszállító és a földgázelosztó köteles a honlapján folyamatosan feltüntetni a szabad kapacitásait. A szabad kapacitás meghatározásánál a hidraulikailag legnagyobb szállítható mennyiséget csökkenteni kell a technológiai és veszteség-kezelési célra felhasznált kapacitásokkal.

(2) A rendszerirányító az igénybejelentések alapján köteles minden évben, az ÜKSZ felülvizsgálatakor – ha a rendszeren fizikai szűkületet állapít meg – javaslatot tenni a forrásoldali kapacitások ÜKSZ szerint történő felosztási szabályaira. A szerződéses szűkület kezelésére aukciós eljárásrendet kell kialakítani és az aukciós tapasztalatok alapján a felosztási szabályokat megfelelően módosítani.

(3) A rendszerhasználó a Magyar Köztársaság államhatárát átlépő szállítóvezetéken, elosztóvezetéken a saját felhasználása mértékéig – a földgázszállító a kiegyensúlyozó földgáz biztosításával kapcsolatos kötelezettsége, és a rendszerüzemeltetők technológiai és veszteség kezelési célra használt földgáz mértékéig, a termelő az általa termelt földgáz mértékéig – jogosult a földgáz határon keresztül történő be-, illetve kiszállítására is.

Vhr. 77. §77 A rendszerüzemeltető köteles betartani az üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben meghatározott kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrendet, valamint a szerződés pénzügyi garanciáira, és a szerződésszegéssel összefüggésben, a szerződés teljesítésének felfüggesztésére vonatkozó előírásokat, amelyek nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét.

Vhr. 78. §78 (1) A rendszerüzemeltető köteles az alapszolgáltatásokra a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésmintákat kialakítani és az üzletszabályzatukban rögzíteni.

(2) A rendszerüzemeltető által nyújtott választható szolgáltatásokat, az alkalmazandó szerződéses feltételeket és díjakat az üzletszabályzatban kell rögzíteni.

(3) Az üzletszabályzatban nem szereplő, egyedileg igényelt nem alapszolgáltatásnak minősülő szolgáltatások feltételeiben és díjában a rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.

Vhr. 79. §79 Korlátozás esetére a földgázelosztási szerződésnek rendelkeznie kell a korlátozás során alkalmazandó eljárásrendről.

Vhr. 80. §80 A rendszerüzemeltető és a termelő köteles a rendszerek kapcsolódási pontjain az alábbi, a kapacitáslekötéshez szükséges, azonos szerződéses feltételeket meghatározni:

a) a leköthető megszakítható és nem megszakítható kapacitást,

b) az üzemszerű nyomást,

c) az üzemszerű minőséget.

Vhr. 81. §81 A földgázszállító, a földgázelosztó és a földgáztároló technológiai célra és a veszteségeik pótlására, pályáztatás útján, átlátható módon köteles földgázt beszerezni.

Vhr. 82. §82 (1) A rendszerhasználó, vagy a felhasználó kapacitás-lekötési jogát gyakorló földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató a nyilvántartott kapacitások alapján minden év február 28-ig köteles kötelező szándéknyilatkozatban bejelenteni a következő gázévre szerződéssel lekötni szándékozott nyilvántartott kapacitásokat mint előzetes lekötési igényt annak a rendszerüzemeltetőnek, amelynek rendszerén kapacitást kíván lekötni. Az év folyamán csatlakozó és nyilvántartásba kerülő, de a kereskedői igénybejelentésben nem szereplő felhasználók kapacitásigényével kiegészített, a rendszerhasználók által bejelentett kapacitásigényt a földgázelosztó köteles továbbítani a földgázszállító felé.

(2) A rendszerüzemeltető az előzetes lekötési igények alapján – az ÜKSZ-ben meghatározott módszerek szerint – köteles elvégezni saját rendszerükön a kapacitásvizsgálatot és meghatározni a szabad kapacitások mértékét.

(3) A kapacitásvizsgálatot követően a rendszerüzemeltető az előzetes lekötési igények figyelembevételével meghatározott szabad kapacitásokat az ÜKSZ-ben meghatározott módon és határidőkkel köteles nyilvánossá tenni.

(4) Ha a felhasználó a vásárolt kapacitások terhére további kapacitás nyilvántartásba vételét kezdeményezi, a nyilvántartást vezető rendszerüzemeltető köteles a kielégíthetőséget megvizsgálni. Ha a kapacitásigény teljesíthető, köteles nyilvántartásba venni, vagy rögzíteni a nyilvántartásba vétel időpontját.

Vhr. 83. §83 (1) Az alapszolgáltatások a GET-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő földgázelosztási szerződéssel vehetők igénybe. A szerződés mellékleteként a rendszerhasználó köteles elfogadni az ÜKSZ előírásait és a külön jogszabályban meghatározott pótdíjak, egyensúlyozási költségek érvényesíthetőségét.

(2) A nyilvántartásba vett kapacitást a rendszerhasználó május 31-ig köteles szerződéssel lekötni és a hatálybaléptető szerződéses biztosítékokat biztosítani. A forrásoldali kapacitások lekötésénél, szűkület esetén az ÜKSZ-ben rögzített kapacitás megosztási ügyrend szerint kell eljárni. Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerüzemeltető GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt feltételeket, az alapszolgáltatásokra vonatkozó kapacitásigény elutasítható.

(3) A rendszerüzemeltető a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket – különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását – az engedélyes az üzletszabályzatában köteles kidolgozni. Szerződéses biztosítékként a földgáztároló a GET 27. §-a szerinti betárolt mobil földgáz készletet is elfogadhatja.

Vhr. 84. §84 A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték (banki letét, bankgarancia, vagy egyéb biztosíték) hatályosságát a rendszerüzemeltető GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig fenntartani. A szerződéses biztosíték meglétének ellenőrzésére a rendszerhasználó köteles.

Vhr. 85. §85 (1) A szerződés szerinti szolgáltatás megtagadható, ha

a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 10 munkanappal megelőzően nem áll rendelkezésre,

b) a rendszerüzemeltető a szerződés szerint írásban értesítette a rendszerhasználót számlakiegyenlítés elmaradásáról, továbbá a szerződéses biztosíték várható felhasználásáról és a szerződéses biztosíték felhasználást követő feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt meg,

c) a tárolt készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra és a szerződéses biztosítékot a rendszerhasználó nem biztosította.

(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként kizárólag belföldi székhellyel rendelkező pénzintézet által nyújtott biztosítékot írhat elő. Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó bankot a rendszerhasználó felé nevesíteni kívánja, úgy köteles legalább öt bankot megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni és nyilvánossá tenni.

(3) Ha a rendszerüzemeltető nem írja elő a (2) bekezdés szerinti szerződéses biztosítékot, köteles elfogadni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező pénzintézet által nyújtott biztosítékot.

(4) A szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania legalább a legmagasabb téli havi tervezett szállításnak, illetve elosztásnak megfelelő forgalmi díjra és az éves kapacitásdíj 1/12 részére. A rendszerüzemeltető köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor.

(5) A földgáztároló köteles a tárolt készlet letéti elszámolásához árképletet kialakítani, vagy az elégtelen készlet esetén igénybe veendő szerződéses biztosíték meghatározását rögzíteni.

(6) A szerződéses biztosíték időtartamának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy

a) az egyszeri rendelkezésre állás nem haladhatja meg a gázhónapot követő rögzített pénzügyi elszámolási időpontot követő öt munkanapot,

b) a szerződéses biztosíték feltöltés időpontja a felhasználást követő ötödik munkanap, de legalább a kapacitásdíj megfizetését megelőző ötödik munkanap.

(7) A rendszerhasználati díjak megfizetésének elmaradása esetén a szerződés teljesítése csak e jogszabályban előírt módon függeszthető fel, ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot az ÜKSZ-ben foglaltak szerint igénybe vette és a rendszerhasználó annak feltöltéséről határidőre nem gondoskodott. A rendszerüzemeltető a határidő elmaradását követő 2 munkanapon belül elektronikus és postai úton értesíteni köteles a rendszerhasználót a várható felfüggesztésről.

(8) A szerződéses biztosíték rendelkezésre állását követően a felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, azonban a szolgáltatást attól a gáznaptól kell biztosítani, amelyre az ÜKSZ szerint érvényes nominálás adható le.

Vhr. 86. §86 (1) A földgázszállító jogosult és köteles a szállítórendszer hatályos szerződéssel le nem kötött szabad kapacitásait május 31-ét követően az ÜKSZ-ben foglalt módon értékesítésre meghirdetni. A szabad kapacitások csak egy gázévre, vagy annál rövidebb időre köthetők le. Kapacitás túljegyzés esetén az ÜKSZ-ben rögzített ügyrend szerint kell eljárni.

(2) Kapacitáslekötési szerződés megkötésére jogosult minden nyilvántartott szerződéses kapacitással rendelkező felhasználó és a felhasználó által átruházott lekötési joggal érintett kapacitások mértékéig a kereskedő, valamint az a belföldi felhasználó vagy külföldi személy vagy társaság, aki vagy amely a szabad kapacitásokra vonatkozó igényét az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint a rendszerüzemeltetőnek bejelentette.

(3) Kapacitáslekötési szerződés megkötésére jogosult az a termelő is, aki kapacitás igényét az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint nyilvántartásba vetette.

(4) A felhasználó az átruházott lekötési jog tárgyát képező kapacitások felett a kereskedővel kötött szerződésében foglalt szolgáltatások megszűnéséig a kapacitásokkal nem rendelkezhet és azokat másodlagos kereskedelemben nem értékesítheti.

Vhr. 87. §87 (1) A felhasználónak járó napi forrásoldali kapacitást a felhasználó napi csúcskihasználási óraszáma (óra/nap) és a legnagyobb órai kapacitásigénye (MJ/óra) szorzataként kell meghatározni és a napi forrásoldali kapacitásigényként kell nyilvántartani (MJ/nap). Az egyes felhasználóknak járó szállítórendszeri kiadási ponti, betáplálási ponti és tárolói kapacitásokat a közvetlen kiszolgáló rendszerüzemeltetőnek kell az ÜKSZ-ben meghatározott módszertan alapján meghatároznia és nyilvántartania.

(2) A szerződött kapacitást meghaladóan kapacitás biztosítására a rendszerüzemeltető nem kötelezhető. Ha a rendszerhasználó adott gáznapon a szerződött kapacitást meghaladó mértékben vett igénybe kapacitást, a rendszerüzemeltető jogosult a külön jogszabályban meghatározott pótdíjat felszámítani.

(3) A válsághelyzet esetén a biztonsági földgáztárolóból történő vételezéskor a szállítórendszer belépési pontjára forrásoldali kapacitást nem kell lekötni. A rendszerhasználó által térítésmentesen igénybevehető kapacitás megegyezik a biztonsági készletet felszabadító jogszabályban nevesített értékkel. A földgázszállító köteles a biztonsági készlet visszapótlására kötelezettel külön szerződést kötni, melyben meg kell határozni a biztonsági készlet visszapótlásához szükséges kapacitást. A készletvisszapótlás egyéb kérdéseiben az ÜKSZ és a földgázszállító üzletszabályzata az irányadó.

(4) Ha a Hivatal a rendszerirányító javaslatára országos fizikai szűkületet állapított meg, a felhasználó összesítetten meghatározott forrásoldali kapacitásának lekötésénél az ÜKSZ-ben meghatározott allokációs technikával kell azt megosztani a betáplálási pontok között.

(5) A földgázelosztó minden év március 21-ig köteles megadni a földgázszállítónak a nyilvántartott forrásoldali kapacitások mértékét és allokációját.

(6) A rendszerüzemeltető a GET 71. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül köteles nyilvántartani, a felhasználási hely azonosítóját és a felhasználó előző gázévi nyilvántartott kapacitása alapján a legnagyobb kiadási és forrásoldali kapacitásigényét, valamint a fogyasztási hely korlátozási besorolását.

Vhr. 88. §88 A gázév közben belépő új kapacitásokra a gázév hátralévő időszakára csak időarányos díj számolható el. Az új kapacitásokat nyilvánosan meg kell hirdetni. Az ilyen kapacitást lekötő rendszerhasználó a korábban lekötött kapacitásait a gázév végéig nem módosíthatja.

Vhr. 89. §89 (1) A kapacitás lekötéshez a földgázszállító minden év február 15-ig elkészíti és honlapján nyilvánossá teszi a kiadási pontokon a következő gázévben biztosítható földgáz minőségi jellemzőket.

(2) A rendszerhasználók, illetve a termelők kötelesek minden év december 31-ig az ÜKSZ-ben rögzített módon megadni a földgázszállítónak a következő gázévben a forrásoldali betáplálás során általuk garantált földgáz minőségi jellemzőket. A kapott adatok alapján a földgázszállító meghatározza a földgáz minőségi jellemzők kiadási ponton biztosítható értékeit.

(3) Ha a betáplált földgáz földgázszállító által meghatározott garantált minősége folyamatosan 90 napon keresztül nem teljesül, a rendszerüzemeltetők, rendszerhasználók jogosultak annak módosítását kezdeményezni.

(4) A minőségi eltérések kezelésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(5) Az ÜKSZ-ben rögzíteni kell:

a) a nyilvántartott kapacitások feletti igénybejelentés és nyilvántartásba vétel eljárásrendjét,

b) az igénybejelentés és nyilvántartásba vétel határidejét,

c) a nyilvántartott, de nem igényelt kapacitások átlátható értékesítésének részletes feltételeit.

Vhr. 90. §90 (1) A felhasználó az ÜKSZ-ben rögzített éves kapacitáslekötési folyamat során jogosult a nyilvántartott kapacitásait lekötni. A nyilvántartott kapacitást a legutolsó szerződéses értékre kell csökkenteni, ha két egymást követő gázévben a nyilvántartott érték nem került lekötésre. Ha a felhasználó – a vásárolt kapacitás terhére – növelni kívánja a nyilvántartott értéket, kérnie kell a nyilvántartást vezetőnél a többletigény nyilvántartásba vételét. A rendszerüzemeltetőnek az üzletszabályzatában részletes eljárásrendet kell kialakítania a szabad kapacitások felhasználói nyilvántartásba vételére.

(2) A felhasználó vagy az átruházott lekötési joga alapján eljáró földgázkereskedő, egyetemes szolgáltató az igénybejelentését kötelező szándéknyilatkozatban teszi meg, ettől a rendszerüzemeltető csak abban az esetben térhet el a szerződéskötéskor, ha szerződéses szűkület nem alakult ki és nem került alkalmazásra semminemű szűkületkezelési eljárás.

(3) Az ÜKSZ-ben rögzített éves igénybejelentési határidő elmulasztása, illetve a földgázelosztási szerződés hatálybaléptetésének elmaradása esetén a rendszerüzemeltetők jogosultak a felhasználó nyilvántartott kapacitásait átlátható módon vételre felajánlani. A felhasználó ebben az esetben piaci feltételek szerint juthat kapacitásokhoz. A szállítórendszeren a nyilvántartott, de igényként be nem jelentett kapacitások szabad kapacitásnak minősülnek.

(4) A nyilvántartott kapacitások feletti igény kielégítésére az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint van lehetőség.

(5) A nyilvántartott kapacitásigényt meghaladó forrásoldali kapacitás igényre legfeljebb egy gázévre köthető szerződés, ha a rendszeren van szabad kapacitás.

Vhr. 91. §91 (1) A rendszerhasználó a földgázszállítóval fennálló szerződés szerinti szolgáltatási időpontig a másodlagos piacon értékesítheti a gázátadó állomáson, illetve a betáplálási ponton leszerződött kapacitásokat.

(2) A kapacitások másodlagos értékesítése a földgázszállító üzletszabályzatában rögzített módon, szabványosított eljárásrend alapján történik.

(3) A kapacitás másodlagos értékesítését a rendszerhasználó a gáznapot megelőző napon, az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig végezheti.

(4) A földgázszállító az ÜKSZ szerinti időpontig értékesített kapacitásokat az új vásárlónak az ÜKSZ-ben rögzített nominálási ügyrend szerint biztosítja.

(5) A másodlagos piacon értékesített kapacitásra a földgázszállító az értékesítőtől érvényes nominálást nem fogad be. A kapacitás túllépés vizsgálatánál a földgázszállító a másodlagos piacon értékesített kapacitással csökkentett értéket köteles figyelembe venni.

(6) A gáznapot megelőző napon az ÜKSZ szerinti időpontig a rendszerhasználó által nem értékesített és nem kihasznált kapacitásokat a földgázszállító köteles megszakítható kapacitásként felajánlani gáznapi értékesítésre. Az így értékesített kapacitás díja a szállítót illeti. Megszakítható kapacitást a gáznapra az a rendszerhasználó köthet le, aki rendelkezik hatályos szerződéssel a rendszerüzemeltetővel és biztosította a szerződéses garanciákat.

(7) Ha a földgázszállító által a (6) bekezdés szerint értékesített megszakítható kapacitást a gáznapon a földgázszállító megszakítja, a vásárlónak díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik. A megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén a rendszerüzemeltetők kötelesek az ÜKSZ-ben meghatározott módon újranominálást biztosítani a rendszerhasználónak.

(8) A megszakítható kapacitások értékesítésére és felhasználására a rendszerüzemeltetők között harmonizált eljárásrendet kell kialakítani az ÜKSZ-ben, különös tekintettel

a) a rendszerek csatlakozási pontján leköthető megszakítható kapacitások meghatározására,

b) a megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén alkalmazott eljárásrendre és újranominálási szabályokra.

Vhr. 92. §92 (1) Az a külföldi vagy belföldi rendszerhasználó, aki szállítórendszer szabad kapacitását a Magyar Köztársaság területén történő átszállításra veszi igénybe, a kapacitás lekötésekor az ÜKSZ-ben meghatározott módon igazolnia kell az átszállításra vonatkozó jogosultságát és az átszállítandó mennyiségre kapacitáslekötési szerződést kell kötnie.

(2) Az átszállításra lekötött, de fel nem használt kapacitásra a GET 72. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az egy évnél hosszabb időtartamra lekötött nem megszakítható kapacitásra szerződő rendszerhasználót nyilvántartásba kell venni.

(4) Ha a kapacitásigény szabad kapacitásból csak részben vagy nem biztosítható, a földgázszállító ajánlatot tehet a kapacitások fejlesztéssel történő biztosítására, melynek tartalmaznia kell

a) a be- és kilépési ponton biztosított kapacitást,

b) a szerződés futamidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a beruházás megtérülése,

c) a Hivatallal egyeztetett tarifaképzési elvet és képletet,

d) a jogszabályokból és az ÜKSZ-ből eredő kötelezettségeket.

(A GET 77. és 80. §-ához)

Hozzáférés felfüggesztése

Vhr. 93. §93 (1) A Hivatal köteles megvizsgálni a GET 80. § (1) bekezdésében foglalt gazdasági ellehetetlenüléssel kapcsolatos kezdeményezést. A kezdeményezés csak adott gázévre vonatkozhat.

(2) A kezdeményező köteles teljes mértékben együttműködni a Hivatallal, a szükséges dokumentumokat, elemzéseket a Hivatal által meghatározott határidőre és tartalommal átadni. Az együttműködés elmaradása az eljárás megszüntetését eredményezi.

(3) Az engedélyes köteles részletes elemzésben bemutatni az érintett szerződéses mennyiségek átvételére, elhelyezésére kialakított üzleti folyamatát, a lefolytatott tárgyalások eredményeit, dokumentumait, a gazdasági folyamat részletes pénzügyi számításait.

(4) A Hivatal döntésében köteles a határkeresztező vezetékhez történő hozzáféréssel rendelkező piaci szereplőkre nézve határkapacitás arányosan, megkülönböztetés-mentesen átvételi kötelezettséget meghatározni, illetve a földgázmennyiség értékesítésére és a hozzátartozó forrásoldali kapacitás térítésmentes átadására kötelezni a kérelmezőt. A kapacitás átadásakor a kapacitások másodlagos kereskedelmére vonatkozó előírások az irányadók. Az átadott kapacitás mértéke nem lehet kisebb, mint amennyi a kötelező megvásárlásra előírt mennyiség átvételéhez szükséges.

(5) A határozatban meg kell határozni a forrás átadási árát, ami csak a szerződéssel kapcsolatos indokolt költségeket tartalmazhatja, és a földgáz kötelező átvételének időtartamát. Az időtartamot úgy kell meghatározni, hogy az ellehetetlenüléssel érintett mennyiség átvételét biztosítsa.

(6) A Hivatal a felfüggesztő feltétellel kiadott határozatát köteles a Bizottságnak megküldeni, mellékelve a GET 80. § (2) bekezdésének szempontjai alapján lefolytatott vizsgálat dokumentumait és eredményét, külön kiemelve az e), h) és j) pontokban foglalt szempontokat.

(7) A GET 80. §-ában foglalt eljárásban átvételi kötelezettséggel érintett egyetemes szolgáltató esetében a Hivatal köteles vizsgálni az átvételi ár hatását az egyetemes szolgáltatás árára, és javaslatot tenni a miniszternek az egyetemes szolgáltatás árképzésének módosítására, ha a kialakuló egyetemes szolgáltatási árban figyelembe vett importár meghaladja a hosszú távú szerződésben rögzített importárat.

(A GET 78. §-ához)

Szolgáltatás szüneteltetése

Vhr. 94. §94 (1) A földgázszállító a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében jogosult objektumonként évente egy alkalommal legfeljebb 48 óra időtartamú, gázszünettel járó karbantartást végezni a gázátadó állomásokon és betáplálási pontokon, ha a leállásokat előre bejelentette.

(2) A rendszerüzemeltető – az (5) bekezdés kivételével – a gázszünettel járó karbantartások időpontját és a közvetlen távvezetéki felhasználó vagy az őt ellátó földgázkereskedő a tervezett leállások időpontját a következő évre vonatkozóan – a GET 78. § (2) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével – minden év december 15-ig bejelenti a földgázszállító részére. A földgázszállító az általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási ütemtervének elkészítésekor a tervezett leállások időpontját figyelembe veszi.

(3) A földgázszállító évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre a földgázelosztóval és a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel előzetesen egyeztetett leállási terv figyelembevételével karbantartási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási munkákat tartalmazza.

(4) A földgázszállító a gázszünettel járó karbantartásokat az aktuális évre vonatkozóan minden év január 15-ig bejelenti a rendszerirányító részére. A földgázszállító által készített és a rendszerirányítónak leadott karbantartási terven – a (7) bekezdés kivételével – csak rendkívül indokolt esetben a rendszerirányító jóváhagyásával lehet változtatni.

(5) A földgázszállító jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de a változást és az új időpontot az érintett rendszerüzemeltetőkkel és a közvetlen távvezetéki felhasználókkal vagy az őket ellátó földgázkereskedőkkel egyeztetnie kell legalább 3 hónappal a leállás tervezett új időpontja előtt, hogy azok intézkedni tudjanak a gázszünet meghirdetéséről.

(6) A földgázszállító a rendszerirányító jóváhagyását követően jogosult a közzétett leállási időpontokat 15 nappal a leállás tervezett időpontja előtt

a) csökkenteni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállás csökkentett időtartamánál hosszabb idejű karbantartási munkát,

b) törölni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállási időtartamára karbantartási munkát.

(7) A rendszerirányító összehangolja a földgázszállítók által leadott karbantartási ütemterveket, és február 15-ig elkészíti az együttműködő földgázrendszer éves karbantartási tervét, amelyet közzétesz az internetes honlapján.

(8) Ha egy rendszerhasználó jogosult egyedi műszaki megoldás alkalmazását igényelve lehetővé kívánja tenni a karbantartás gázszüneteltetés nélküli elvégzését, a megoldás kiépítésének többletköltsége a hozzáférésre jogosultat terheli.

(A GET 81–83. és 85. §-ához)

Infrastruktúra-fejlesztés

Vhr. 95. §95 A Hivatal a GET 81. § (2)–(3) bekezdése szerinti adatbázis felépítésére vonatkozóan kidolgozott irányelvet 5 évente felülvizsgálja. A rendszerirányító köteles a Hivatallal együttműködni az irányelv 5 éves felülvizsgálata során.

Vhr. 96. §96 (1) A rendszerüzemeltető évente az igénybejelentések alapján köteles elvégezni a rendszer technikai állapotának számításos ellenőrzését. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy a nyilvántartott szerződéses és nyilvántartásba vételt kezdeményező felhasználók ellátása legalább –12 °C-ig fenntartható legyen.

(2) A rendszerhasználó kizárólag tájékoztató jelleggel – későbbi kötelezettség nélkül – minden igénybejelentési időszakban megadja az adott pillanatban ellátási körébe tartozó felhasználók várható 10 éves kapacitásigényét az első 5 évre éves, azt követően 5 éves megosztásban.

(3) A rendszerüzemeltető köteles minden második év augusztus 31-ig a rendszer kapacitásainak ellenőrzését a rendszerirányító koordinációjában elvégezni. A rendszerirányító a lefolytatott ellenőrzésről 30 napon belül köteles jelentést adni a Hivatalnak.

(4) A (3) bekezdés szerinti jelentésnek tartalmaznia kell a szállító- és elosztóvezetékek igényfelmérését, annak indokolását és az elvégzett érzékenységi vizsgálatokat, a javasolt fejlesztéseket és azok érintettjeit, a becsült fejlesztési költségeket, kiemelt figyelemmel a szigetüzemben működő rendszerekre.

(5) A Hivatal eljárása során megvizsgálja különösen a fejlesztési költségeket, a tarifarendszerbe illeszthetőséget és előzetes hozzájárulást ad ki a fejlesztésekhez. Az előzetes hozzájárulás nem mentesíti az engedélyest a működési engedélyének a fejlesztések átvezetésével történő módosításától.

Vhr. 97. §97 (1) A GET 83. § (1) bekezdése szerinti 10 éves fejlesztési terv alapján a Hivatal nyilatkozattételre szólítja fel a rendszerüzemeltetőket az első 5 év fejlesztéseinek vállalására. A nyilatkozatnak tartalmazni kell a munkálatok megindításának időpontját és a véghatáridő kötelező vállalását.

(2) A Hivatal indokolt esetben jogosult a nyilatkozatban vállalt határidők módosítására, amelyhez köteles kikérni a rendszerirányító javaslatát.

(3) Ha az engedélyes nem nyilatkozott, nyilatkozatában nem vállalja a fejlesztést, vagy a munkálatokat nem kezdi meg a vállalt határidőben, a Hivatal pályázatot írhat ki a fejlesztés elvégzésére. A pályázat feltételei nem térhetnek el a fejlesztési tervtől, kivéve a kezdés és befejezés határidejét, ha azok változtatását a pályáztatás időigénye indokolja. A pályázati kiírásban meg kell határozni a tarifamegosztás szabályait.

(4) Ha a fejlesztési tervben meghatározott határidő nem tartható, a Hivatal kötelezésére a rendszerirányító köteles vizsgálni szűkület kezelési technika bevezetését, és szükség esetén azt az ÜKSZ-ben rögzíteni. Az ÜKSZ módosítását a Hivatal saját hatáskörben hivatalból elvégzi.

(5) Ha a Hivatal fejlesztési pályázatot ír ki és a beruházó a rendszerüzemeltetővel a rendszerhasználati díj megosztásában nem állapodik meg, a Hivatal jogosult a megosztást meghatározni. Függetlenül a rendszerhasználati díj megosztásától a Hivatal az érintett rendszer költség felülvizsgálatakor úgy jár el, mintha a rendszer egy rendszerüzemeltető tulajdona lenne.

Vhr. 98. §98 (1) A GET 85. §-a szerinti új infrastruktúra és egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállító-vezeték működtetésének engedélyezése során a Hivatal az adott tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket – a mentességre és az egyablakos kapacitás értékesítésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – megfelelő eltérésekkel alkalmazza.

(2) A mentességi kérelem eljárási határideje a hatályos jogszabályok alapján számítandó azzal, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele a külföldi szabályzókkal és az Európai Bizottsággal történő konzultációk időtartama, azonban a Hivatalnak törekednie kell ezen időtartamok minimalizálására.

(A GET 84. §-ához)

Célvezeték

Vhr. 99. §99 (1) A felhasználó vagy a polgári jog általános szabályai szerint meghatalmazott képviselője írásbeli megkeresésére a földgázszállító, illetve a földgázelosztó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a felhasználó

a) földgázzal ellátott-e,

b) korábban kiépült-e az ellátását lehetővé tevő szállító- vagy elosztóvezeték, és

c) annak létrehozására vonatkozó csatlakozási megállapodással, vagy a felhasználóhoz már kiépített felhasználási helyre a felhasználói igényeknek megfelelő szabad vásárolható kapacitással az érintett engedélyes rendelkezik-e.

(2) Ha az érintett engedélyes akként nyilatkozik, hogy a felhasználó nem ellátott, nem épült ki az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezeték és az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodással vagy szabad vásárolható kapacitással nem rendelkezik, köteles a csatlakozási pont megjelölése mellett kapacitásnyilatkozatot kiadni, amelyben kijelenti, hogy a célvezeték kezdő pontjáig az igényelt kapacitás az együttműködő rendszeren rendelkezésre áll.

(3) Ha a földgázszállító vagy a földgázelosztó az (1) bekezdésben foglalt megkeresésre úgy nyilatkozik, hogy a megfelelő szállítói, illetve elosztói kapacitás már rendelkezésére áll, a nyilatkozat kiadásával egyidejűleg a felhasználónak vagy megbízottjának köteles azt igazolni, egyidejűleg bemutatni a kapacitás igénybevételével kapcsolatos, a felhasználó által fizetendő díjakat, költségeket is.

(4) A célvezetéknek szállító- vagy elosztóvezetékre történő rácsatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás szükséges és igazolt költségét.

(5) Az érintett engedélyes köteles az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat a felhasználónak vagy a megbízásából eljáró beruházónak az (1) bekezdés szerinti megkeresésére a kézhezvételtől számított 30 napon belül kiadni. Ha a földgázigény-bejelentés nem tartalmaz elegendő információt az (1) és (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozat, illetve igazolás megadásához, úgy az engedélyes a hiányzó adatokat bekéri a felhasználótól. A hiánypótlás időtartamával az engedélyes nyilatkozat, illetve igazolás kiadási határideje meghosszabbodik.

(6) Ha az engedélyes az (5) bekezdés szerinti megkeresésre nem válaszol vagy az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat az előírt tartalommal határidőben nem adja ki, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. Az engedélyes nyilatkozata hiányában a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes nem rendelkezik szabad kapacitással. Az így engedélyezett célvezeték esetén, az ebből származó, az engedélyesnél keletkező pénzügyi és jogkövetkezmények az engedélyest terhelik.

(7) A felhasználó vagy a polgári jog általános szabályai szerint meghatalmazott képviselője az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, valamint a célvezeték részletes műszaki leírását a létesítéshez szükséges előzetes hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként köteles a Hivatalhoz benyújtani.

(8) A Hivatal a kérelem elbírálásakor köteles a célvezeték létesítésének a rendszerszintű költségekre kifejtett hatását a rendszerüzemeltetők korábbi fejlesztéseinek alapjául szolgáló igényfelmérések, továbbá fejlesztési tervek figyelembevételével megállapítani.

(9) A célvezeték műszaki üzemeltetési jogáról a bányafelügyelet az engedélyezési eljárása során dönt.

(10) Meglévő vezeték célvezetékké történő minősítéséhez a Hivatal előzetes hozzájárulást adhat ki, azonban ezen határozata nem mentesíti a kérelmezőt a műszaki-biztonsági engedélyeztetés lefolytatása alól.

(A GET 86–87. §-ához)

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése

Vhr. 100. §100 A rendszerirányító, a földgázszállító, a földgázelosztó, a földgáztároló és az egyetemes szolgáltató az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásban köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési, illetve szolgáltatási területén folyamatosan gyakorolni a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek, különös tekintettel:

a) rendszerirányító esetén:

aa) a GET által meghatározott, az együttműködő földgázrendszerre kiterjedő irányítási és koordinációs feladatok ellátására,

ab) az együttműködő földgázrendszer képviseletére nemzetközi szervezetekben,

ac) a földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetére előírt tevékenységre,

ad) a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működtetésére,

b) földgázszállító, földgázelosztó és földgáztároló esetén:

ba) a mérő és adatátviteli eszközök üzemeltetésére, felügyeletére,

bb) a karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítására,

bc) műszaki irányító szolgálat működtetésére,

bd) az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások tervezésére és végzésére, valamint az igénybevételéhez kapcsolódó elszámolásra,

be) az üzemvitel, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes működési tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogokra, kötelezettségekre,

bf) a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon, illetve a szervezett földgázpiacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködésre,

c) egyetemes szolgáltató esetén az egyetemes szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogokra, kötelezettségekre.

Rendszerüzemeltetők együttműködése

Vhr. 101. §101 Az együttműködő földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett csatlakozó pontjára vonatkozóan

a) a földgázszállítónak a földgázelosztóval,

b) a földgázszállítónak vagy a földgázelosztónak a tárolóval,

c) a földgázszállítónak vagy a földgázelosztónak a határon túli rendszerüzemeltetőkkel,

d) a földgázszállítónak, a földgáztárolónak, a földgázelosztónak a földgáztermelővel,

e) a földgázelosztónak más elosztóval,

f) a földgázszállítónak más szállítóval,

g) a telephelyi engedélyesnek a földgázszállítóval vagy a földgázelosztóval

megkötött együttműködési megállapodással kell rendelkeznie az érintett pont közös használatára, a kötelezettségek és felelősségek rögzítésére, az elszámolások és a vitás kérdések rendezésére.

Vhr. 102. §102 (1) Ha a felhasználók ellátása több egymáshoz kapcsolódó elosztóvezetéken keresztül történik, az elosztási szerződés megkötésére a felhasználóval közvetlen műszaki kapcsolatban álló földgázelosztó köteles.

(2) A kapcsolódó elosztóvezetékeket üzemeltető földgázelosztók kötelesek együttműködési megállapodásban rögzíteni:

a) a fejlesztési, felújítási és karbantartási tevékenységgel kapcsolatban az egyes felek kötelezettségeit és a szükséges egyeztetések módját,

b) a külön jogszabályban meghatározott elosztási díj felosztásának szabályait,

c) a csatlakozással kapcsolatos eljárásokat és kötelezettségeket,

d) üzemzavar elhárítás szabályait,

e) a hálózati veszteség megosztását,

f) az üzemzavar, korlátozás, válsághelyzet során követendő eljárásokat,

g) a napi gázforgalmazás irányításához, az elszámoláshoz szükséges eljárásokat, adatszolgáltatásokat.

(3) A rendszerüzemeltetői engedélyesek a kapcsolódó vezetékek üzemeltetőivel együttműködési megállapodást kötelesek kötni, melyben rögzíteniük kell:

a) a mérésre és elszámolásra,

b) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre és adatszolgáltatásra,

c) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

d) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

e) a földgázrendszerek kapcsolódási pontjainál a normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A (2) és (3) bekezdés alapján érintett engedélyesek az együttműködési megállapodások megkötéséért egyetemlegesen felelősek.

A földgáz szagosítása

Vhr. 103. §103 (1) A szállító- vagy elosztóvezetékbe csak szagosított földgáz táplálható be.

(2) A földgáz szagosításáról – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – a földgázszállító gondoskodik.

(3) Ha az elosztóvezetékre csatlakozó földgáztermelő az elosztóvezetékbe földgázt táplál be, a betáplált földgáz szagosításáról a földgázszállítóval megállapodást köt, vagy a szagosításról maga köteles gondoskodni.

(4) Ha a földgáztermelő szagosított földgázt táplál be a rendszerbe, az általa végzett szagosításért jogosult érvényesíteni a külön rendeletben meghatározott díjtételeket.

Informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése

Vhr. 104. §104 (1) A rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban (online)

a) biztosítsa a felhasználók kapacitásainak nyilvántartását,

b) lehetővé tegye a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések elektronikus úton történő megkötését, különös tekintettel a napi kapacitáslekötésekre,

c) biztosítsa a kapacitások másodlagos kereskedelmének nyilvántartását és az egyes rendszerhasználók igénybe vehető kapacitásait,

d) fogadja az ÜKSZ szerint teljesített nominálásokat,

e) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók a gáznapon a földgázszállítótól az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és időpontokban valós tartalmú információt kapjanak a földgázforgalmukról,

f) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók elszámolása a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon az ÜKSZ-ben lefektetett időpontokban megtörténjen,

g) lehetővé tegye a kapacitás túllépések dokumentálását.

(2) A rendszerüzemeltető informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie továbbá a gáznapi forgalom rendszerhasználók szerinti tényleges felosztásához kapcsolódó informatikai feladatok lebonyolítására. A rendszer kialakításánál figyelemmel kell lenni a felhasználói profilok ÜKSZ szerinti változásának folyamatos kezelésére.

(3) A rendszerirányító – a rendszerüzemeltetőkkel együttműködve – az ÜKSZ-ben meghatározott módon köteles meghatározni, felülvizsgálni és nyilvánossá tenni az együttműködő informatikai rendszerrel szemben elvárt

a) műszaki paramétereket,

b) szoftverigényt,

c) az adatforgalom biztonsági követelményeit.

(4) Az informatikai elvárásokat a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók kötelesek az ÜKSZ-ben előírt módon biztosítani.

Vhr. 105. §105 (1) A rendszerüzemeltető köteles minden a biztonsági rendszerét ért olyan támadást a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek és a rendszerirányítónak jelenteni, amely kihatással lehet a csatlakozó informatikai rendszerek együttműködésére. Amíg ez igazoltan fennáll és a csatlakozó rendszerek működését veszélyezteti, a rendszerüzemeltető jogosult korlátozni az informatikai rendszer hozzáférési jogosultságát. A rendszerirányító jogosult az adatforgalom biztonsági követelményeinek ÜKSZ-ben történő változtatására, amelyhez köteles a rendszerüzemeltetők észrevételeit figyelembe venni.

(2) Az együttműködő informatikai rendszer működését befolyásoló támadás esetén a rendszerirányító jogosult felszólítani a támadás kiindulópontjaként valószínűsített rendszer üzemeltetőjét a biztonsági rendszerének felülvizsgálatára és a támadás lehetőségének kiküszöbölésére.

(3) Ha a rendszerüzemeltető intézkedése elmarad vagy nem elégséges a rendszerirányító köteles a Hivatalnál eljárást kezdeményezni az együttműködő informatikai rendszer biztonságának fenntartása érdekében, megjelölve az érintett rendszerüzemeltetőt, illetve rendszerhasználót és a veszély mértékét.

(4) A Hivatal köteles azonnal eljárást indítani az informatikai biztonság folyamatossága érdekében. A Hivatal jogosult az informatikai rendszert ért támadások kivizsgálásába más hatóságokat bevonni.

Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses feltételei

Vhr. 106. §106 (1) A rendszerüzemeltető – a tulajdonában nem lévő eszközhányad tekintetében – a tulajdonossal történő üzemeltetési szerződés megkötését követően gyakorolhatja engedélyesi tevékenységét.

(2) A szállító- és az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő eszközök működtetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, és ha nem rendelkezik a működtetéshez szükséges engedéllyel, köteles a rendszerüzemeltetővel üzemeltetési szerződést kötni. Az engedélyes és a tulajdonos az üzemeltetési szerződés megkötése, teljesítése és módosítása során köteles együttműködni. Az engedélyes és a tulajdonos egyetemlegesen felelős az üzemeltetési szerződés megkötéséért.

(3) Az üzemeltetési szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az üzemeltetett vezetékek és a működési terület leírását,

b) az üzemeltetésre, karbantartásra, felújításra vonatkozó rendelkezéseket,

c) az üzemzavar, a korlátozás és a válsághelyzet esetén követendő előírásokat,

d) az üzemeltetéshez szükséges jogokra (szolgalom, vezeték-, bérleti, használati jog) vonatkozó rendelkezéseket, amely tartalmazza ezen jogok megszerzésének, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének és ellentételezésének szabályait,

e) az üzemeltetett földgázrendszer vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

f) új felhasználói igények esetén a csatlakozás, az üzemeltetett rendszer fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat, különösen a fejlesztés, bővítés, bekapcsolás részletes műszaki és pénzügyi feltételeit, a tulajdonjog és költség megosztásra vonatkozó szabályokat, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi, illetve az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket,

g) a mérő és nyomásszabályozó tulajdonjogának rendezését,

h) rendszerhasználati és csatlakozási díj megosztására, valamint fizetési feltételekre, elszámolásra és az ehhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat.

(4) Ha az üzemeltetési szerződésben a felek másként nem állapodtak meg a rendszer fejlesztése minden esetben a tulajdonos kötelessége. Ennek elmaradása esetén a Hivatal a GET 119. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(A GET 91–95. §-ához)

Egyensúlytartás

Vhr. 107. §107 A földgázszállító a hidraulikai egyensúly fenntartása érdekében jogosult a 108. § (1) bekezdése szerinti egyensúlyozó eszközöket igénybe venni az ÜKSZ-ben meghatározott módon.

Vhr. 108. §108 (1) A földgázszállító a saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközeit:

a) kereskedőtől nyilvános pályázat útján,

b) a szervezett piacról,

c) a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról,

d) felhasználóval vagy kereskedővel kötött fogyasztás változtatási szerződés alapján

szerezheti be.

(2) A földgázszállító a saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközöket beszerzési áron köteles elszámolni a rendszerhasználókkal szemben. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(3) A földgázszállító a külön jogszabályban meghatározott kiegyensúlyozási pótdíjat jogosult felszámítani a rendszerhasználónak az ÜKSZ-ben meghatározott toleranciasávot meghaladó egyensúlyi eltérés teljes mennyiségére.

(4) A földgázszállító a kiegyensúlyozási pótdíjat átláthatóan, az egyensúlyi eltérésekhez hozzárendelve köteles nyilvántartani.

Vhr. 109. §109 (1) A földgázszállító, a földgázelosztó és a földgáztároló és informatikai és adatforgalmi rendszerei közötti, a napi gázforgalmazás irányításához szükséges adatforgalom térítésmentes.

(2) A rendszerhasználó ÜKSZ-ben meghatározott nominálásához szükséges adatforgalom térítésmentes. Az ezt meghaladó adatszolgáltatásért a földgázszállító, a földgázelosztó és a földgáztároló üzletszabályzatában meghatározott díjat számíthat fel.

(3) A felhasználó saját maga vagy kereskedőjén keresztül a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon fogyasztás-megszakítási jogot értékesíthet. A fogyasztás megszakítással érintett része és az értékesítő felhasználó által ténylegesen átvett földgáz teljesítmény összege nem haladhatja meg az adott napra általa nominált forrásmennyiséget. Ha a fogyasztás-megszakítás és a felhasználó által átvett mennyiségek összege a nominálttól eltér az egyensúlyozással kapcsolatos költségek a fogyasztás-megszakítási jog értékesítőjét terhelik.

(A GET 96–98. §-ához)

Földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás

Vhr. 110. §110 (1) A földgázelosztó minden év június 30-ig a rendszerhasználók adatszolgáltatása alapján köteles a működési területükön lévő felhasználók korlátozási besorolását rendszerhasználókénti bontásban – az ÜKSZ-ben meghatározott formátumban – a csatlakozó földgázszállítónak megküldeni.

(2) A közvetlen szállítóvezetékről ellátott felhasználók, vagy az őket ellátó földgázkereskedők kötelesek az (1) bekezdés szerinti adatokat a földgázszállító részére minden év június 30-ig megadni.

(3) A földgázszállító a földgázelosztók által megküldött adatok alapján összesített korlátozási besorolást minden év július 31-ig köteles a rendszerirányítónak és a Hivatalnak megküldeni.

(4) A rendszerirányító összeállítja az összesített korlátozási besorolást és véleményével együtt minden év augusztus 31-ig a Hivatalnak jóváhagyásra megküldi.

(5) A Hivatal indokolt esetben a rendszerirányító által benyújtott, valamint a jóváhagyott korlátozási besorolást saját hatáskörben hivatalból módosíthatja.

Vhr. 111. §111 (1) Korlátozás elrendelésekor a rendszerhasználó köteles a nem korlátozott felhasználókra a nominálásokat teljesíteni és a forrásokat biztosítani.

(2) A GET 98. § (3) bekezdése alapján a rendszerirányítónak felajánlott földgáz eladási ára a beszerzési áron kívül legfeljebb az átvétellel kapcsolatban keletkezett indokolt költségeket tartalmazhatja. A Hivatal jogosult az eladási árat, valamint a felajánlott forrásokat és azok igénybevételét a korlátozás teljes időtartama alatt ellenőrizni.

(3) A korlátozás során a földgázszállító által igénybe vett földgáznak az érintett rendszerhasználóval történő elszámolása a földgázszállító feladata.

(4) Ha a korlátozási rendelkezést a felhasználó nem hajtja végre, köteles a földgázszállítónak megfizetni az igénybevett kapacitásra vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott kapacitás túllépési pótdíjat, valamint a korlátozás alatt jogszerűtlenül elfogyasztott földgázmennyiség árát, amelyet a korlátozás elrendelésének gáznapján a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon alkalmazott legmagasabb eladási ár tízszeres összegében kell meghatározni. Ha eladási ár az adott gáznapon nem állapítható meg, az azt megelőző legutolsó gáznapon értékelhető eladási árat kell alapul venni.

Vhr. 112. §112 (1) A korlátozási besorolásnak tartalmaznia kell az elvonható névleges földgáz-teljesítményeket (m3/óra) átadási pontonként, felhasználónként és korlátozási kategóriánként.

(2) A földgázteljesítményeket a következő korlátozási kategóriákba kell besorolni:

I. A külön jogszabály alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, a villamos energiáról szóló törvény szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.

II. Az olyan I. kategóriába nem tartozó ipari, kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 2500 m3/óra-t meghaladó lekötött teljesítmények, amelyek technológiai károkozás nélkül elvonhatók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.

III. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 2500 m3/óra és 500 m3/óra közé eső lekötött teljesítmények, amelyek technológiai károkozás nélkül elvonhatók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.

IV. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m3/órá-t meghaladó lekötött teljesítmények, amelyek az I–III. kategóriákba nem sorolhatók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.

V. Az ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m3/óra és 100 m3/óra közé eső lekötött teljesítmények. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.

VI. Az I–V. kategóriába nem sorolható teljesítmények és a külön jogszabályban meghatározott egyéb felhasználók teljesítményei, amelyeket gázátadó állomásonként, átadási pontonként összesítve kell feltüntetni a korlátozási besorolásban.

(3) A jóváhagyott részletes korlátozási besorolás összefoglaló táblázatait a rendszerirányító és a Hivatal a honlapján közzéteszi.

(4) Az I–V. kategóriákba sorolt felhasználónak, valamint az engedélyesnek ki kell dolgoznia a korlátozás végrehajtására vonatkozó intézkedési tervét és szabályzatát, valamint annak aktualizálását legalább évenként el kell végeznie.

(5) Nem korlátozható kategóriába kell besorolni – a GET 98. §-ának (2) bekezdése alapján a lakossági fogyasztók mellett – a külön jogszabályban meghatározott

a) környezetet, illetve egészséget és életet veszélyeztető anyagokat előállító ipari felhasználók teljesítményét az üzembiztonságukat még biztosító földgázmennyiségek mértékéig, amelyek elvonása esetén ezen anyagok környezetbe jutásával kell számolni,

b) lakossági célú szolgáltatásokat biztosító vállalkozások teljesítményeit, a lakossági célú tevékenység fenntartását biztosító mennyiségig,

c) a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek kapcsolt villamos energiatermelők lakossági távfűtési célra felhasznált teljesítményeit, valamint

d) kommunális célú szolgáltatásokat biztosító felhasználók teljesítményeit, a kommunális célú tevékenység fenntartását biztosító mennyiségig.

(6) Azon felhasználó, amelynél a földgázkorlátozás a technológiai berendezések olyan meghibásodását eredményezi, amely következtében életveszély vagy súlyos környezeti kár következhet be, köteles a Hivatalnál kezdeményezni a nem korlátozható kategóriába sorolást. Ha a Hivatal a kérelemnek helyt ad, saját hatáskörben módosítja a korlátozási besorolást.

(7) A földgázszállító és földgázelosztó köteles a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat folyamatosan naprakészen tartani, és azokat korlátozás esetén a korlátozással kapcsolatos eljárásrend alapján felhasználni.

(8) A felhasználóval kötött szerződéseknek tartalmaznia kell a korlátozás esetén alkalmazandó felhasználói önkorlátozás kötelezettségét, a csatlakozó rendszerüzemeltető engedélyesi beavatkozásának lehetőségét és a végrehajtás módját, beleértve a célvezetéki felhasználói teljesítmények korlátozását is.

(9) A IV–VI. kategóriák szerinti felhasználókat a korlátozás elrendeléséről a nemzeti hírügynökség útján is értesíteni kell. A korlátozást a nemzeti hírügynökség útján történő első értesítéstől számított, e rendeletben meghatározott időtartamon belül végre kell hajtani.

Vhr. 113. §113 (1) A felhasználói korlátozást a GET 6. § d) pontja alapján a rendszerirányító rendeli el és irányítja a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, egyben javaslatot tesz a szükséges további intézkedések megtételére.

(2) A korlátozás során a 112. § (2) bekezdésben meghatározott valamely kategóriára vagy annak százalékban meghatározott földgázmennyiség-hányadára – a kategóriák növekvő sorrendjében – rendelhető el korlátozás.

(3) Földgázszállítási, illetve földgázelosztási üzemzavar esetén a földgázszállító, illetve a földgázelosztó regionális korlátozást is elrendelhet.

(4) Ha a felhasználót a szükségessé vált korlátozás során részlegesen vagy teljes mértékben kizárták, részére a betáplálási pontokon szerződés szerint rendelkezésre álló és a korlátozás életbe léptetésekor nominált földgázmennyiséget a rendszerirányító a szükséges mértékben a korlátozás időtartama alatt kiegyensúlyozó földgázként az ÜKSZ-ben korlátozás esetére meghatározott elszámolási rend szerint jogosult átvenni.

Vhr. 114. §114 (1) A biztonsági földgáztárolóban elhelyezett biztonsági földgázkészlet jogosultnak történő átadására az MSZKSZ és a jogosult között létrejött szerződés feltételei az irányadók.

(2) A jogosult a biztonsági készlet átvételére az azt tároló engedélyes üzletszabályzatában a biztonsági készletre vonatkozó előírások szerint jogosult.

(3) A felhasznált biztonsági készletet csak jogosultnál lehet elszámolni, a jogosult a felhasználható készletet a szervezett piacon vagy napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon nem értékesítheti. A rendszerüzemeltetők a nomináltnál vagy a ténylegesen felhasznált mennyiségnél több biztonsági készletet nem számolhatnak el a jogosultnak.

(A GET 99–102. §-ához)

Mérés, elszámolás

Vhr. 115. §115 (1) A gáznapi veszteségek meghatározásának eljárásrendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A profilba sorolt felhasználók fogyasztását az ÜKSZ-ben rögzített módon kell meghatározni.

(3) A GET 101. §-a szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a rendszerhasználó, illetve a felhasználó a kereskedőjénél jogosult kezdeményezni. A felülvizsgálat idejére – eltérő megállapodás hiányában – a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

(4) Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni.

(5) Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek a GESZ szerint elszámolni.

(6) Ha a földgázelosztó a mérő leolvasását nem tudja elvégezni, vagy a felhasználó a mérőállását erre vonatkozó megállapodástól eltérően nem közli, a fogyasztásmennyiséget a földgázelosztó jogosult becsléssel megállapítani. Ha a becslést követően valós mérőállás áll rendelkezésre, a tényleges fogyasztásmennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra külön jogszabályban vagy üzletszabályzatban meghatározott módon kell felosztani, és a becslés alapján kibocsátott számlát elszámolni.

(7) A becslés és a becslés elszámolása részletes szabályait a földgázelosztó, a földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(8) A földgázszállító vezetéken a földgáz mennyiségének, minőségének mérését, meghatározását és tanúsítását a földgázszállító végzi.

(A GET 110. §-ához)

Szabályzati Bizottság létrehozása működtetése

Vhr. 116. §116 (1) A Szabályzati Bizottságban (a továbbiakban: SZB) az azonos típusú engedéllyel rendelkezők az engedélyesi körök által választott képviselőik útján vesznek részt.

(2) Az SZB-ben a következő engedélyesi körök vesznek részt véleményezési joggal, választott képviselőjük útján:

a) földgázszállítási,

b) földgáztárolási,

c) földgázelosztási,

d) földgáz-kereskedelmi,

e) egyetemes szolgáltatási,

f) szervezett földgázpiac-működtetési

engedélyesek.

(3) Az SZB-ben külön-külön felhasználói kört alkotnak az egyetemes szolgáltatásban és a kereskedelmi ellátásban részesülő felhasználók.

(4) Az SZB-ben véleményezési joggal részt vesz a Hivatal által kijelölt, a felhasználókat képviselő egy érdekvédelmi szerv által delegált felhasználói képviselő, és a földgáztermelők egy választott képviselője.

(5) Az engedélyesi és a felhasználói körök saját ügyrendjük szerint működnek, amely alapján megválasztják felelős képviselőjüket.

(6) Az SZB munkájába szakértőket vonhat be.

(7) Az engedélyesi körök, valamint a földgáztermelők és a felhasználók kidolgozzák a saját tevékenységükre vonatkozó rendelkezésekre, szabályokra, valamint azok módosításaira vonatkozó javaslatukat és azokat a rendszerirányító részére az ÜKSZ kidolgozása és felülvizsgálata során átadják.

(8) A rendszerirányító – az SZB bevonásával – köteles olyan előkészítő munkát végezni, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások kihirdetését követő 90 napon belül az azokban foglaltak az ÜKSZ-ben átvezetésre kerüljenek, és a módosított ÜKSZ a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtásra kerüljön.

Vhr. 117. §117 (1) Az SZB-t a rendszerirányító hívja össze. Az SZB minden évben szeptember 30-ig legalább egyszer össze kell, hogy üljön. Az SZB köteles megalakulásakor ügyrendjét elfogadni.

(2) Az SZB ügyrendje az ÜKSZ része.

(3) Az SZB ügyrend szerinti tevékenységéért a rendszerirányító felelős. Az SZB ülések jegyzőkönyvét, az üléseken elhangzott ellenvéleményekkel és indokolásokkal együtt köteles a rendszerirányító a Hivatal részére az ülést követő 15 napon belül megküldeni.

(4) Az SZB-ben, valamint az engedélyesi és a felhasználói körökben végzett tevékenység költségeit az engedélyesek, illetve a felhasználók viselik az ügyrendben meghatározott elvek szerint.

(5) Az SZB összehívását bármely képviselő kezdeményezheti a rendszerirányítónál.

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Vhr. 118. §118 Az ÜKSZ tartalmi követelményeit e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(A GET 113. §-ához)

Üzletszabályzatok

Vhr. 119. §119 Az engedélyes üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Vhr. 120. §120 (1) A rendszerirányító esetében az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket a földgázszállító üzletszabályzata tartalmazza.

(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatására vonatkozó működési engedélyes üzletszabályzatának elkészítésénél e rendelet 4. számú mellékletében a földgázelosztói és egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat tartalmi elemeire előírtakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A 20 m3/óra alatti felhasználókat ellátó kereskedő köteles az üzletszabályzatában elkülönített fejezetben feltüntetni ezen felhasználókra vonatkozó feltételrendszert különös tekintettel:

a) az ajánlott termékek részletes ismertetésére,

b) a rendszerüzemeltetők jogaira és kötelezettségeire,

c) a szerződésszegés eseteire és szankcióira,

d) a kereskedő kapacitás lekötéssel kapcsolatos kötelezettségeire és jogaira,

e) az árképzés, elszámolás feltételeire, pénzügyi garancia feltételekre,

f) a kereskedőváltás, egyetemes szolgáltatásba történő áttérés részletes szabályaira,

g) az internetes, vagy papír alapú szerződéskötés sajátosságaira,

h) szabványosított szerződési feltételekre,

i) az internetes, vagy papír alapú szerződés esetében a vevőszolgálati szolgáltatásaira,

j) a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezésekre.

(4) A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmaznia kell a kereskedő kötelezettségvállalását az átruházott kapacitás visszaadására, valamint a felhasználóval kötött szerződés idő előtti megszűnése esetén alkalmazott részletes eljárásrendre vonatkozó, azon belül a lekötött forrásoldali kapacitások részletes meghatározását.

Vhr. 121. §121 (1) Az engedélyes az üzletszabályzatát évente köteles felülvizsgálni. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, köteles a módosítást átvezetni, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alkalmazni kívánt üzletszabályzatát legkésőbb a folyamatban lévő év január 31-ig benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra.

(2) A felülvizsgálat során a társadalmi egyeztetésre vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni, de a Hivatal kikérheti a felhasználók reprezentatív érdekképviseletei és a fogyasztóvédelmi hatóság előzetes véleményét.

Vhr. 122. §122 A Hivatal határidő kitűzésével, valamint a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel az üzletszabályzatok módosítását írja elő, ha azok a versenypiaci működésnek a zavarát okozzák, vagy akadályozzák az árszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, illetve ha egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszik lehetővé.

Vhr. 123. §123 (1) Az engedélyes az üzletszabályzatának tervezetét köteles honlapján közzétenni. Az üzletszabályzatot az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztrált energetikai felhasználói érdekképviseletekkel egyeztetve, a honlapon keresztül érkezett észrevételekkel együtt nyújtják be a Hivatal részére jóváhagyásra. Az engedélyes a honlapon, valamint a regisztrált energetikai felhasználói érdekképviseletek részére az érdemi észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt köteles biztosítani.

(2) Az egyeztetés során a felek véleményét rögzíteni kell. Ha az érdekképviseletek véleménye az üzletszabályzatokba nem kerül beépítésre, és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt kéri, a tett észrevételeket véleményeltéréssel kell a jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat mellékleteként benyújtani.

(3) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében az érdekképviseletek és az engedélyes között fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez kötheti, vagy a jóváhagyást megtagadja.

(A GET 114–118. §-ához)

Az engedélyezés általános szabályai

Vhr. 124. §124 (1) A Hivatal a GET 114. §-ában meghatározott engedélyesi tevékenységek folytatásának feltételeit az engedélyben állapítja meg, a feltételek nem teljesülése esetén a GET 119. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) Az engedélyes köteles az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal adott engedélyesre irányadó mindenkori határozatait betartani és végrehajtani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély, a Hivatal egyéb határozatai és a határozatokban foglalt egyéb jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.

Vhr. 125. §125 (1) Az engedély, illetve jóváhagyás iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott tartalommal, nyomtatott és elektronikus formában kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell – az egyes engedélytípusokra és kérelmekre e rendelet 5. számú melléklete szerinti dokumentumok mellett – a Hivatal honlapjáról letölthető kérelem-formanyomtatvány kitöltött példányát, valamint a 126. §-ban meghatározott dokumentumokat is.

(3) Az engedélyt kérelmezőnek kérelmében az e rendeletnek az adott kérelemre vonatkozó melléklete szerinti dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztania az engedélyesi tevékenység végzésére való alkalmasságát.

(4) A Hivatal az engedélyezési eljárás és az engedélyköteles tevékenység végzése során az egyes engedélyezési feltételek meglétét a helyszínen is megvizsgálhatja.

Vhr. 126. § (1) A GET 114. §-ában meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) az engedélyért folyamodó gazdasági társaság társasági szerződését, alapító okiratát vagy alapszabályát (a továbbiakban: társasági szerződés),

b) a GET 114. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megfelelő képzettségű és szükséges létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatását, illetve az ezt biztosító terveket,

c) nyilatkozatokat a GET 114. § (7) bekezdés c)–d) pontjában foglaltakról,

d) az engedélyért folyamodó gazdasági társaságnak és képviselőjének elérhetőségét,

e) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását,

f) a vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedély iránti kérelem kivételével nyilatkozatokat az ÜKSZ-ben foglaltak tudomásulvételéről, az abban foglalt előírások betartásáról, valamint

g) a rendszerüzemeltető működési engedélyben szereplő működtetett rendszer tulajdonjogáról szóló nyilatkozatot.

(2) A Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a kérelmező szervezetét, szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását vizsgálja és a GET által megkövetelt műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minősíti a földgázszállítási-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedély kérelmezőjét. Az erről szóló tanúsítványt a kérelmező az engedély iránti kérelméhez csatolja.

(3) A földgázszállítási-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási engedélyesnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha minőségbiztosítási rendszerrel a kérelmező az engedélykérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a minőségbiztosítási rendszer kidolgozására a MBFH által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.

(4) A földgázszállító, földgázelosztó, földgáztároló köteles a tulajdonában lévő szállító- és elosztóvezetékre, valamint tárolóra az ésszerű kockázatvállalás mértékéig a biztosítási piacon elérhető kondícióktól függően a környezeti károkra is kiterjedő vagyon- és felelősségbiztosítást kötni. Ha a biztosítás megkötését, fenntartását az engedélyes elmulasztja, a biztosítás hiánya az engedély visszavonásának alapjául szolgáló oknak minősül.

Vhr. 127. §126 (1) Az engedélyek módosítására, érvényességi időtartamának meghosszabbítására irányuló eljárásra az engedélyezés szabályai az irányadók.

(2) A földgázelosztói és a vezetékes PB-gáz szolgáltatói működési engedélyek mellékleteiben szereplő új települések, településrészek és területek engedélyezése, bekapcsolási időpontjának módosítása, települések, településrészek és területek ellátása kizárólagossági jogáról történő lemondása esetén az engedélymódosításhoz benyújtandó iratokat e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(3) A földgázelosztói rendszer engedélyezése szempontjából az minősül új településnek, településrésznek, területnek, amely a gázellátásban még nem részesül, egyik földgázelosztó részére kiadott működési engedélyben sincs nevesítve, ideértve a GET 116. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott esetkört is.

(4) A földgázszállító és a földgáztároló működési területének fejlesztése, bővítése, átalakítása, megszüntetése, valamint a földgázszállítói és tárolói rendszer alapvető eszközeinek változása esetén a működési engedély módosításához a kérelmező e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott iratokat köteles benyújtani.

Vhr. 128. §127 (1) A GET 116. § (3) bekezdése szerinti engedélykérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az érintett felhasználók arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelemmel érintett település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végző engedélyest ajánlatkéréssel megkereste. A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül írásban felhívja az adott település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végző engedélyest:

a) nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben szereplő település, településrész, illetve terület ellátására a kérelem benyújtását megelőzően tett-e szerződéskötési ajánlatot, és ha igen, azt küldje meg a Hivatalnak,

b) mutassa be a kérelemmel érintett terület ellátását biztosító elosztóvezeték létesítésnek, üzemeltetésének várható műszaki-gazdasági jellemzőit, a felhasználókat terhelő díjakat, költségeket, valamint a létesítés vállalt határidejét,

c) mutassa be a tervezett fejlesztéssel ellátható területek bekapcsolást követő 10. évben várható felhasználói igényeit.

(2) Az engedélyes a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a felhívásban foglaltaknak eleget tenni.

(3) Ha az engedélyes a kért nyilatkozatot, illetve a dokumentumokat nem, vagy nem teljes körűen küldi meg, a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes a terület ellátását nem tervezi, és az engedélykérelemről a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(4) Ha a kérelemmel érintett be nem kapcsolt terület érinti valamely elosztási tevékenységet végző engedélyes működési területét és ezen engedélyes a kérelemmel érintett terület ellátását biztosító elosztóvezeték létesítésére és üzemeltetésére a kérelem benyújtását megelőzően szerződéskötési ajánlatot tett, amelyben vállalja a terület azonos vagy a kérelmező által vállaltnál kedvezőbb feltételekkel történő bekapcsolását, a Hivatal az érintett felhasználók méltányos érdekét is figyelembe véve a kérelmet elutasítja.

(5) Döntésénél a Hivatal figyelembe veszi különösen a vállalt létesítési határidőket, a kínált fizetési feltételeket, díjak mértékét és a legkisebb költség elvét, melynek alkalmazásánál tekintettel van a létesítés, üzemeltetés és üzemzavar elhárítás költségeire is.

Vhr. 129. §128 A GET 117. (3) bekezdés esetében a földgázelosztó a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót ellátó elosztóvezetékén lévő felhasználói kör földgázellátását biztosító egyetemes szolgáltatói engedéllyel is rendelkezhet.

Vhr. 130. §129 Az engedélynek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:

a) az engedély megnevezését;

b) az engedély időtartamát és

c) az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit.

Pénzügyi biztosíték

Vhr. 131. §130 (1) A földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató köteles az előző naptári évi földgázforgalom beszerzési értéke 1/12-ed részének megfelelő összeget – de legalább 20 millió, legfeljebb 500 millió forintot – biztosítékként az erre a célra elkülönített saját banki alszámlájára befizetni, ott tartani és e számlát – folyamatosan – feltölteni. A rendszerüzemeltetőknek adott pénzfizetési, illetve a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac elszámolását végző vállalkozásnak biztosított ügyleti biztosítékokat az elkülönítendő pénzügyi biztosíték összegének meghatározásakor figyelembe lehet venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti – de korábban engedélyesként nem működő – társaságok esetében az engedélyesként működésük első üzleti évében a pénzügyi biztosíték összegét az ellenőrzött üzleti tervben földgáz adásvételi tevékenységből származó becsült éves földgáz forgalom alapulvételével kell meghatározni, a pénzügyi biztosíték összegének azonban el kell érnie legalább a 20 millió forintot. Az ezt követő üzleti években az előző évi vagy a becsült éves forgalom közül a magasabb érték alapján számítandó ki a pénzügyi biztosíték kötelezően elkülönített összege.

(3) A pénzügyi biztosítékként elkülönített összeget az engedélyes kizárólag a földgáz adásvételi szerződéseiben foglalt, illetve a rendszerhasználattal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. A pénzügyi biztosítékként elkülönített összeg felhasználása esetén a felhasználástól számított 8 banki napon belül az engedélyes köteles az alszámlát a teljes biztosítéki összegre feltölteni.

(4) Az engedélyes köteles az alszámláját vezető bank által írásban visszaigazolt felhatalmazást adni a Hivatal számára arra vonatkozóan, hogy a bank vállalja, hogy a Hivatal megkeresésére közvetlenül részletes információt szolgáltat az alszámla egyenlegére és forgalmára vonatkozóan. Az információszolgáltatás esetleges költségei az engedélyest terhelik.

(5) Az információ hiányát vagy annak megtagadását – az ellenkező bizonyításáig – a pénzügyi biztosíték hiányának kell tekinteni.

(6) Az engedélyes köteles a Hivatal részére a pénzügyi biztosítékról és annak változásáról részletező nyilvántartást vezetni olyan módon, hogy az utólag ellenőrizhető, és a Hivatal részére – írásban, illetve elektronikus adathordozón – benyújtható legyen.

(7) A Hivatal az engedélyes kérelmére pénzügyi biztosítékként elfogadhat a fentiekkel azonos feltételeknek megfelelő, azonos értékű, azonos likviditású, azonos biztonságot nyújtó és kizárólag a (3) bekezdésben megjelölt célra igénybe vehető banki hitelkeretet vagy belföldi székhelyű hitelintézet által vállalt, illetve felülgarantált, első osztályú, visszavonhatatlan bankgaranciát.

(A GET 119. §-ához)

A bírság kiszabása

Vhr. 132. §131 (1) A bírság kiszabásakor a Hivatal a körülmények mérlegelését köteles elvégezni, különös tekintettel a következőkre:

a) a jogsértés súlya (a gázellátás veszélyeztetésének mértéke, a felhasználói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége),

b) a jogsértő állapot fennállásának időtartama,

c) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagyoni előny mértéke,

d) a jogsértő piaci helyzete, befolyása,

e) a jogsértésnek a földgázpiaci viszonyokra gyakorolt káros hatása,

f) a magatartás felróhatósága,

g) korábbi jogsértő magatartás,

h) a jogsértő állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő magatartás,

i) a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a Hivatal eljárását megelőző, attól független tevékenység.

(2) A bírság engedélyesekre, engedéllyel nem rendelkező földgázipari tevékenységet folytató társaságokra és a szállító-, az elosztóvezeték, a tároló és a telephelyi vezeték tulajdonosaira szabható ki.

(3) A bírság felső határa engedélyesek esetében a következő összegek közül a magasabb:

a) az engedélyes tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a, vagy

b) 100 millió forint.

(4) Az engedéllyel nem rendelkező vállalkozások és a szállító-, az elosztóvezeték, a tároló és telephelyi vezeték tulajdonosok esetében a bírság felső határa 100 millió forint.

(5) A bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.

Vhr. 133. §132 (1) A Hivatal a GET 119. § (7) bekezdése szerinti határozat meghozatalakor előírja, hogy rendszer tulajdonosa és a kijelölt üzemeltető engedélyes az üzemeltetési szerződést hozza létre, a 106. § (3) bekezdésben előírt tartalmi elemek figyelembevételével, az előírt határidőre és ezt a Hivatal felé igazolja az üzemeltetési szerződéssel és az annak végrehajtásáról szóló ütemtervvel.

(2) Ha a kijelölő határozatban foglaltaknak az engedélyes és a tulajdonos nem tesznek eleget, a Hivatal a GET-ben és a jogszabályokban előírt jogkövetkezmények alkalmazása mellett, a jogosult az üzemeltetési jogviszony tartalmát, vagy annak a kötelezettek által meg nem határozott elemeit és egyéb feltételeit külön határozatban meghatározni.

(3) A Hivatal által a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalakor, a rendszerhasználati díj megosztásánál figyelembe veszi a következő szempontokat:

a) a rendszer üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, üzemzavarának elhárításával, a földgázellátási válsághelyzet kezelésével kapcsolatos közvetlen és közvetett költségek (beleértve az üzemi és vállalati általános költségeket is),

b) az üzemeltetőt megillető indokolt mértékű nyereség,

c) eltérő megállapodás hiányában a csatlakozásért beszedett díjakat, felhasználók által fizetett hozzájárulást a tulajdonos és az üzemeltető engedélyes a rendszer üzemeltetésével, illetve fejlesztésével, bővítésével kapcsolatosan vállalt és teljesített kötelezettségei arányában köteles megosztani.

(4) A kötelező kijelölés időszakában a Hivatal által meghatározott időszakban és a kijelölési időszak végén az üzemeltető engedélyesnek a Hivatal által meghatározott elszámolást be kell mutatnia a Hivatalnak.

(A GET 120. §-ához)

Számviteli szétválasztás

Vhr. 134. §133 A horizontálisan integrált földgázipari vállalkozás, ha éves árbevételének legfeljebb 1%-a származik a nem engedélyköteles tevékenység(ek)ből, nem köteles ezen tevékenységekre önálló mérleget és eredménykimutatást készíteni. Ettől függetlenül a nem engedélyköteles tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat, valamint a tevékenységhez kapcsolódó eszközöket a számviteli éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezni kell.

Vhr. 135. §134 (1) Az Szt. szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, vertikálisan integrált vállalkozás az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a vállalkozás keretében végzett engedélyes tevékenységek elkülönített bemutatására.

(2) Az elkülönített bemutatás legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

Vhr. 136. §135 (1) Ha az egyetemes szolgáltató földgáz-kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik, akkor az egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz elkülönített elszámolására és nyilvántartására általa kidolgozott részletes szabályokat előzetes jóváhagyásra be kell nyújtania a Hivatalhoz.

(2) Ha a földgázkereskedő- és az egyetemes szolgáltatói engedélyes egy jogi személyen belül végzi a tevékenységét az engedélyköteles tevékenységet végző szervezetek közötti kapcsolatokat bemutató belső szabályozással kell rendelkeznie, és az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok bemutatásával, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

(3) Az engedélyes tevékenységek önálló bemutatására kötelezett integrált vállalkozások a tevékenységek önálló bemutatása során kötelesek az önálló mérleg és eredménykimutatásban feltüntetett adatok hátterére vonatkozó írásbeli szöveges magyarázatot adni.

(4) A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni a nem az engedélyes társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól és költségeiről.

Vhr. 137. §136 A számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(A GET 121. §-ához)

A megfelelési programra vonatkozó szabályok

Vhr. 138. §137 (1) A rendszerüzemeltetők által a GET 121. § (6) bekezdése alapján kidolgozott megfelelési programot a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes legalább négyévenként aktualizálja, és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

(2) Az aktualizált megfelelési programot az adott évi megfelelési jelentéssel együtt kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes nyilvánosságra hozza.

(4) A megfelelési program kötelező tartalmi elemei:

1. a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely bizonyítja az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit,

2. a vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, illetve a vállalkozáshoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak,

3. a vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele,

4. az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítottsága,

5. a földgázszállítási, elosztási és tárolási tevékenység vezetéséért felelős személy munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai,

6. a vezetők díjazásának elemei (részvényjuttatás, teljesítményarányos díjazás stb.),

7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése,

8. a szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok,

9. a szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája,

10. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére,

11. a kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások,

12. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése,

13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere,

14. a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire,

15. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire,

16. a földgázszállítási, elosztási és tárolási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések,

17. a programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és a jelenlegi állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása,

18. a megfelelési program és a megfelelési jelentés összeállításáért felelős, a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyesnél található vezető (szervezeti egység) kijelölése.

Vhr. 139. §138 (1) A tevékenység-szétválasztási szabályok betartásáról és a megfelelési program végrehajtásáról a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes éves megfelelési jelentést készít.

(2) A megfelelési jelentést minden év március 1-jéig kell jóváhagyásra benyújtani a Hivatalnak.

(3) A megfelelési jelentést a megfelelési programban megjelölt felelős vezető (szervezeti egység) készíti el. A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált vállalaton belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

(4) A jóváhagyott megfelelési jelentést, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes nyilvánosságra hozza.

(5) A megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező tartalmi elemeit követve,

b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra,

c) a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása,

d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások,

e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása,

f) a következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések,

g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása,

h) a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó vitás vagy peres ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, és az információkezelés vitás esetei,

i) a támogató funkciók és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére,

j) az önálló vállalati arculat kialakítására tett intézkedések.

(6) Megtévesztő vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a földgázszállítási, elosztási, tárolási engedélyessel szemben a GET 119. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

Vhr. 140. §139 Bizalmas információk esetén a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes a megfelelési program, illetve a megfelelési jelentés Hivatalhoz történő benyújtása során kérheti a megfelelési program és a megfelelési jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a bizalmasnak minősített részeket nem kell nyilvánosságra hozni.

Vhr. 141. §140 (1) A rendszerüzemeltető gazdasági társaság az éves megfelelési jelentésben nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése más, a GET szerint engedélyköteles, nem földgázszállítási, illetve nem elosztási tevékenységet végző gazdasági társaságban.

(2) A földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes társaság GET 121. § (3) bekezdés b) pontja szerinti munkavállalója az éves megfelelési jelentésben nyilatkozik arról, hogy nem szerzett részesedést a földgázszállítási, illetőleg elosztói és tárolási engedélyesi tevékenységet ellátó gazdasági társaságon kívül a GET szerint engedélyköteles földgázipari tevékenységet folytató gazdasági társaságban, vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen gazdasági társaságnak, továbbá nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen gazdasági társasággal.

(A GET 122–124. §-ához)

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok

Vhr. 142. §141 (1) A GET 122. §-ában meghatározott cégjogi események esetén a kérelmet a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes (több érintett engedélyes esetén egyenként) köteles benyújtani a Hivatalhoz.

(2) A GET 123. § (1) bekezdésében meghatározott befolyásszerzés esetén a kérelmet a közvetlen módon befolyást szerezni kívánó köteles a Hivatalnak benyújtani.

(3) A GET 124. §-ában meghatározott ügyletek esetén a kérelmet az érintett engedélyes köteles benyújtani a Hivatalhoz.

(4) Az (1)–(3) bekezdések szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a – változással, kérelemmel – érintett engedélyes megnevezését (teljes cégnév), székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének megnevezését,

b) annak igazolását, hogy a tulajdonosváltozás nem változtatja meg a vagyoni-működési feltételeket,

c) az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy GET 114. § (7) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

d) a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem megnevezését, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet részletes bemutatását,

e) az eljárási díj befizetését tanúsító dokumentumot (kérelmezőnként),

f) ha kérelmező a kérelem benyújtása során jogi képviselő útján jár el, úgy a képviseleti meghatalmazást,

g) mindazon személyek aláírási címpéldányát vagy annak hiteles másolatát, akik a kérelemhez csatolt iratokat aláírták,

h) a – változással, kérelemmel – érintett engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntését,

i) a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezetet.

(5) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez – a (4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően –mellékelni kell továbbá:

a) a befolyást szerezni kívánó kérelmező megnevezését (teljes cégnév), képviselőjének megnevezését,

b) a befolyást szerezni kívánó külföldi vállalkozás esetén annak cégkivonatát és hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy cégbejegyzésről szóló igazolást és hiteles magyar nyelvű fordítását (ennek hiánya esetén annak igazolását, hogy a külföldi vállalkozást saját joga szerint a vállalati, gazdasági, kamarai vagy cégnyilvántartásba bejegyezték),

c) a befolyást szerezni kívánó kérelmező és kapcsolt vállalkozásai magyarországi energiaipari befektetéseinek és részesedéseinek bemutatását a GET és a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

d) a befolyást szerezni kívánó kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt irat(ok)ban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

e) a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábrát, feltüntetve a közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat, továbbá az engedélyesi szakszemélyzet létszámának változását.

Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó közös szabályok

Vhr. 143. §142 (1) Az engedélyesnek a kiszervezendő tevékenységet végzők kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie.

(2) Az engedélyes a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá – a belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

(3) A belső kiválasztási szabályzatban az engedélyesek a kiválasztással és megbízással történő szolgáltatás beszerzéseikre vonatkozóan – és a Hivatal hozzájáruló határozata alapján kiszervezett tevékenységekre értelmezetten – a versenyeztetés körülményeit szabályozzák. A kiválasztási szabályzat legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a versenyeztetési eljárás részletes szabályait,

b) a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeit,

c) jogorvoslati lehetőségeket.

(4) A kiválasztási szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá. A szabályzat módosításainak jóváhagyását az engedélyesek a módosítás bevezetését megelőzően a Hivatalra meghatározott eljárási határidő figyelembevételével kötelesek kérni.

(5) Az engedélyes köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt belső kiválasztási szabályzataikat az érintetteknek átadni.

Vhr. 144. §143 (1) Az engedélyes a 100. §-ban részletezett tevékenységeket saját szervezetén belül köteles végezni.

(2) Az engedélyes a 100. § alá nem tartozó tevékenységek tekintetében jogosult

a) bármely személyt felhatalmazni arra, hogy az engedélyében meghatározott tevékenységeket a Hivatal előzetes hozzájáruló határozata alapján,

b) bármely személyt felhatalmazni arra, hogy az engedélyében az a) pont szerint meg nem határozott tevékenységeket a Hivatal előzetes értesítése mellett szerződés alapján

lássa el.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruló határozat iránti kérelmet az érintett engedélyes nyújtja be a Hivatalhoz.

(4) A kérelemnek legalább tartalmaznia kell:

a) a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali vonzatait,

b) a társaságnak a kiszervezés miatt módosuló szervezeti és működési szabályzatát,

c) a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,

d) a kötendő szerződés tervezetét, különös tekintettel a szerződés felmondására, szerződésszegésre, árfelülvizsgálatra, a Hivatal iratbetekintési és információkérési jogosultságára,

e) a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.

(5) A kiszervezéssel érintett tevékenységek indokolt költségeinek tarifában történő figyelembevételénél a bemutatott költséghatékonyságot figyelembe kell venni.

Vhr. 145. §144 (1) A GET 124. §-a szerinti kiszervezésre irányuló kérelem alapján induló eljárás során a Hivatal a legkisebb költség elvének való megfelelést is vizsgálja, ezért a jóváhagyáshoz az engedélyesnek igazolnia kell, hogy a tevékenység kiszervezett formában történő végzése a rögzített időtávon belül és pénzügyi feltételek mellett inkább megfelel a legkisebb költség elvének és a felhasználói érdekeknek, mint ha saját maga végezné azokat.

(2) A Hivatal a 124. § (1) bekezdésének és a 144. § (2) bekezdésének megfelelően az engedélyben meghatározhatja a kapcsolódó tevékenységnek minősülő jelentős – más által a Hivatal előzetes hozzájárulása alapján végezhető – részét a 100. §-sal összhangban, valamint a más személyekkel történő végzés feltételeit, továbbá a hozzájárulás nélkül kiszervezhető támogató tevékenységek körét.

(3) A működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységek tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat az engedélyesek vezetése számára.

Vhr. 146. §145 (1) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a Hivatal engedélye alapján az engedélyköteles tevékenység egyes elemeinek más személy által történő végzése a GET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az engedély, a földgázipari szabályzatok, az engedélyes üzletszabályzata és a Hivatal engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen.

(2) Az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) köteles az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi előírás megismerésére, betartására.

(3) Az engedélyes a közreműködő által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

(4) Ha a közreműködő az (1) bekezdésben meghatározott valamely előírást megszegi, a Hivatal

a) az engedélyessel szemben a GET 119. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, valamint egyidejűleg

b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a közreműködő bevonásához történő hozzájáruló határozatát, valamint kötelezheti az engedélyest a határozattal érintett tevékenységek összességének, illetve egy részének a saját személyzettel, eszközökkel történő folytatólagos végzésére, vagy a tevékenység(ek) végzésének – a Kbt., illetve ha annak alkalmazási feltételei nem állnak fenn – a belső kiválasztási szabályzat szerinti ismételt pályáztatására.

Vhr. 147. §146 A kiszervezés jóváhagyásához az engedélyes köteles benyújtani a szolgáltatási szerződést, vagy annak tervezetét, melynek minden egyes kiszervezett szolgáltatás esetében tartalmaznia kell a következőket:

a) a szolgáltatás tartalma, beleértve annak nyújtásának helye és ideje,

b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paraméterek,

c) a paraméterek elvárt értékei,

d) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményei,

e) a költségelszámolás módja,

f) az üzemzavarok elhárítása mint kiemelt fontosságú szolgáltatás vonatkozásában az adatáramlást tartalmazó előírások, az üzemzavar elhárítás időtartamára megállapított normatívák és a tényadatok archiválásának rendszere,

g) a szerződés felmondásának esetei, módja és jogkövetkezményei,

h) a szerződés megszűnése esetére a kiszervezett eszközöknek és személyzetnek az engedélyes részére történő visszaadásának szabályait.

Vhr. 148. §147 Az engedélyesek, a nem engedélyköteles földgázipari tevékenységet végzők, az integrált földgázipari vállalkozások, valamint a kiszervezett tevékenységet végzők kötelesek a Hivatal részére megadni e rendeletben meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg.

(A GET 127. §-ához)

Vhr. 149. §148 (1) A Hivatal a felhasználók érdekében határozatban az engedélyesek tevékenységi körének megfelelő – általános, továbbá egyedi felhasználókat érintő – minőségi mutatókat (minimális minőségi követelmények, valamint elvárt színvonal) állapít meg. A Hivatal jogosult az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesektől elvárt színvonal, valamint a földgáz minőségi jellemzői felmérésének független szakértő általi elvégeztetésére.

(2) A Hivatal piaci árinformációs szervként működteti a piaci árinformációs rendszert.

Vhr. 150. §149 A rendszerüzemeltetők által ajánlott választható szolgáltatások díját a Hivatal azok indokolt költségei, az Európai Unióban ajánlott hasonló szolgáltatások díjának összehasonlítása, a tisztességes haszon elvének figyelembevételével hagyja jóvá. Az engedélyes köteles a jóváhagyáshoz a díjmeghatározást, valamint az Európai Unió tagállamainak gyakorlatát részletesen bemutatni.

Átmeneti rendelkezések

Vhr. 151. §150 (1) Ha a földgázszállítási működési engedélyt kérelmező e rendelet hatálybalépését megelőzően is rendelkezett a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti földgázszállítási működési engedéllyel – a 4. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell a szállítóvezetékről ellátott felhasználók vásárolt és lekötött kapacitásainak a nyilvántartásával.

(2) Ha a földgázelosztási működési engedélyt kérelmező e rendelet hatálybalépését megelőzően is rendelkezett a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti földgázelosztói működési engedéllyel – a 7. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek e rendelet szerint meghatározott nyilvántartásával.

Vhr. 152. § A rendszerüzemeltető köteles kapacitáslekötési rendet összeállítani és 2009. február 15-ig – jóváhagyásra – benyújtani a Hivatalhoz.

Vhr. 153. §151 A 2008. december 31. előtt létrejött szigetüzemeknél a földgáztermelő köteles e jogszabályban előírtakat 2009. július 1-jéig teljesíteni, továbbá minden év március 31-ig leadni a földgázszállítónak tíz évre előre az évente várható termelését és a minőséget. Ha a földgáztermelő nem jelenti be határidőre a termelését, a földgázszállító köteles megkezdeni szigetüzem felszámolását.

Vhr. 154. §152 Azon kistérségekben, ahol e rendelet hatálybalépésekor ügyfélszolgálati iroda nem működik, ügyfélszolgálati fiókirodát kell létesíteni legkésőbb 2009. december 31-ig.

Vhr. 155. §153 (1) A GET 81. § (2) bekezdése szerinti adatbázis adatokkal történő első feltöltését 2009. július 1-jéig kell elvégezni.

(2) A Hivatal a GET 81. § (3) bekezdése szerinti irányelvet 2009. augusztus 31-ig dolgozza ki.

Vhr. 156. § A Hivatal az egyetemes szolgáltatói engedélyezési eljárás keretében, az egyetemes szolgáltatói engedély 2009. január 31-i kiadása előtt köteles vizsgálni, hogy az egyetemes szolgáltató a GET 39. §-ában és 134. §-ában foglalt kötelezettségeit a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedővel kötött szerződés keretében vagy attól függetlenül, más forrásból önállóan kívánja teljesíteni. Ha az egyetemes szolgáltató a GET 39. §-a és 134. §-a szerinti források rendelkezésre állását az engedély kiadásának időpontjáig nem tudja igazolni, a Hivatal az engedélyt azzal a feltétellel adja meg, hogy az egyetemes szolgáltató a GET 39. §-a és 134. §-a szerinti források rendelkezésre állását 2009. május 31-ig köteles igazolni.

Vhr. 157. §154 (1) A GET 139. § (1) bekezdése alapján a közüzemi szolgáltató helyébe lépő egyetemes szolgáltató szerződéskötési kötelezettségének teljesítése érdekében 2009. december 31-ig köteles – a 2009. július 1-jén vagy azt követően szerződést kötött felhasználók kivételével – minden általa ellátott felhasználót írásban legalább a következőkről tájékoztatni:

a) saját elérhetőségeiről (ügyfélszolgálatok, telefon, internet),

b) arról, hogy 2010. július 1-jéig a GET és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő egyetemes szolgáltatási szerződéseket meg kell kötni,

c) arról, hogy milyen módon köthetnek levélváltás útján, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton egyetemes szolgáltatási szerződést,

d) az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges iratokról, adatokról,

e) a más földgázkereskedőtől vagy egyetemes szolgáltatótól történő földgázvásárlás lehetőségéről,

f) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkról,

g) arról, hogy ha a felhasználó 2010. július 1-jéig nem köti meg az egyetemes szolgáltatási szerződést, akkor az írásbeli közüzemi szerződéssel rendelkező felhasználók esetében 2010. július 2-tól a közüzemi szerződés a jogszabályi változásoknak megfelelő tartalommal, az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának mellékletét képező mintaszerződéssel összhangban marad hatályban, az írásbeli közüzemi szerződéssel nem rendelkező felhasználók esetében az egyetemes szolgáltatást az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának mellékletét képező mintaszerződés feltételei szerint kell biztosítani és igénybe venni.

(2) Ha a felhasználó a megküldött tájékoztatás alapján az egyetemes szolgáltatási szerződést meg kívánja kötni, az egyetemes szolgáltató köteles 30 napon belül a felhasználóhoz eljuttatni, illetve az ügyfélszolgálaton történő személyes eljárás esetén rendelkezésére bocsátani az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatát.

(3) Az egyetemes szolgáltató a GET és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő egyetemes szolgáltatási szerződésekről naprakész nyilvántartást vezet, amelynek alapján az új szerződéssel rendelkező felhasználók számáról, és azoknak az összes felhasználóhoz viszonyított arányáról a Hivatalt 2010. március 31-től negyedévente tájékoztatja.

(4) Az egyetemes szolgáltató köteles az (1) bekezdés g) pontjának hatálya alá tartozó felhasználókkal azoknak az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén a GET és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő új szerződés megkötését kezdeményezni.

(5) A tájékoztatók szövegét a Hivatal részére előzetesen be kell mutatni. A Hivatal elrendelheti az e § rendelkezéseinek nem megfelelő, hiányos vagy megtévesztő tájékoztató módosítását.

Vhr. 158. § (1) A GET 140. § (1) bekezdése szerint benyújtandó engedély kérelmek esetében nem kell benyújtani a 126. § szerinti dokumentumok közül azokat, amelyeket az engedélyt kérő a Hivatalhoz korábban már benyújtott, valamint az 5. számú melléklet I. Fejezetének 1. és 5. pontjában, továbbá VII. Fejezetének 1., 8. és 9. pontjában meghatározott dokumentumokat.

(2) A Hivatal a rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül a GET 140. § (6) bekezdésének megfelelően felhívja az engedélyeseket a hatályos jogszabályoknak megfelelő dokumentumok elkészítésére és a Hivatalhoz történő benyújtására, ellenkező esetben a GET 119. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Az engedélyesek a felhívásnak kötelesek határidőben eleget tenni. A módosítás Hivatalból történik.

Vhr. 159. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény alapján kiadott határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési engedély 2009. február 1-jén hatályát veszti.

(2)155 A 8. §(3) bekezdés szerinti nyilvántartás első feltöltését 2009. április 30-ig kell elvégezni.

(3)156 A GET 71. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására alkalmas informatikai rendszert a földgázelosztó 2009. július 1-jétől köteles üzemszerűen működtetni.

(4)157 A 18. § (1) bekezdés szerinti első vizsgálati időszak eredményének benyújtási határideje 2010. március 31.

(5)158 A rendszerüzemeltető a 96. § (3) bekezdése szerinti első ellenőrzést 2010. augusztus 31-ig köteles elvégezni.

(6)159 A rendszerirányító 2009. június 30-ig köteles a földgázszállítók és a földgázelosztók bevonásával az ÜKSZ-ben kialakítani az együttműködő rendszer működésének hidraulikai ellenőrzéséhez szükséges módszertant és az egységes számítási segédletet.

(7)160 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő által közüzemi szolgáltatás keretében ellátott fogyasztók esetében a GET 138. § (2) szerinti jogutód földgázkereskedő 2009. március 31-ig köteles ajánlatot tenni a felhasználók szabadpiaci földgázellátására 2009. július 1-jétől kezdődően, és egyidejűleg ezen felhasználókat a megváltozott földgázellátási szabályokkal kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről írásban részletesen tájékoztatni, beleértve a szigetüzemre vonatkozó jellemzőket és eltérő szabályozást is.

(8)161 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő a (7) bekezdésben meghatározott azon felhasználók adatait, amelyek a GET szerint egyetemes szolgáltatásra jogosultak – a felhasználó hozzájárulása esetén – köteles az adott településen szolgáltatást nyújtó érintett közüzemi szolgáltatónak átadni. Az átadás tényét a közüzemi nagykereskedő köteles a Hivatal felé hitelt érdemlően igazolni.

Vhr. 160. §162 Az üzletszabályzat készítésére, módosítására vonatkozó előírásoknak az engedélyes először 2009. március 31-ig köteles eleget tenni.

Vhr. 161. §163 (1) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot működtető rendszerirányító és az elszámolást biztosító vállalkozás köteles a jogszabályokban, az ÜKSZ-ben, az üzlet-, valamint elszámolási szabályzatában és a működési engedélyben előírt feltételek szerint végezni tevékenységét. A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot működtető rendszerirányító szolgáltatásaiért szedhető díját a rendszerirányítási díj tartalmazza. Az elszámolást biztosító vállalkozás a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési szabályzatában rögzített és forgalmi díjat szedhet.

(2) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon forgalmazott termékeket – beleértve a másodlagos kapacitás-kereskedelmet is – a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési szabályzata tartalmazza. A szabályozást úgy kell kialakítani, hogy a gázforgalmazás előkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot követő elszámolásához szükséges fizikai termékek kereskedelmét lehetővé tegye a földgázszállító rendszer fizikai korlátainak figyelembevétele mellett.

(3) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon a rendszerhasználók és rendszerüzemeltetők fizikai gázmennyiségekre, napi egyensúlytalansági pozíciókra és az együttműködő gázrendszer kapacitásaira köthetnek adásvételi ügyleteket.

(4) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon minden szereplő csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot, illetve köthet le, amelyet a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési szabályzata lehetővé tesz.

(5) A rendszerirányító köteles a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac üzemeltetési feltétel rendszerét és a forgalmazott termékeket tartalmazó a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési szabályzatot, amelynek tartalmaznia kell:

a) az elektronikus alapon működő napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac részletes működési szabályait,

b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való kapcsolat rendszerét,

c) a napi piacot működtető rendszerirányító, az elszámolást biztosító vállalkozás és a földgázszállító ÜKSZ-re épülő együttműködésének szabályait,

d) napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac tagsági kategóriáit, a tagságra vonatkozó előírásokat, feltételeket, felelősségi szabályokat és az ügyleti biztosítékok rendszerét,

e) a piachoz történő csatlakozásra vonatkozó műszaki, informatikai előírásokat,

f) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,

g) forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó szabványosított szerződéseket,

h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,

i) az ügyletek elszámolásának alapelveit,

j) jogviták rendezésének szabályait,

k) a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,

l) a piac zavartalan működése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,

m) etikai szabályokat,

n) az adatbiztonsági előírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat

o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait,

p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit,

q) egyéb, a piac működését meghatározó szabályokat.

(6) A rendszerhasználó a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon csak hatályos tagsági szerződés alapján köthet ügyleteket.

(7) A napi piacot működtető rendszerirányító köteles a tagsági viszony létrejöttével egyidejűleg a tag részére a kereskedést lehetővé tevő részletes technikai-működési segédletet biztosítani.

(8) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési szabályzatát a rendszerirányító és az elszámolást végző vállalkozás a Hivatal jóváhagyását követően köteles a honlapján közzétenni.

Vhr. 162. §164 (1) A nominálást követően keletkezett egyensúlytalanságot a rendszerhasználó a gáznapon a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon az MGP-re végrehajtott tranzakcióinak megfelelően az ÜKSZ-ben és a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piaci szabályzatban meghatározott módon csökkentheti.

(2) A rendszerhasználó köteles a földgázszállító részére a napi szállítási feladatot a nominálásukban, illetve az újranominálásukban az ÜKSZ szerint megadni. A napi szállítási feladat csak egyensúlyba állított forrás-felhasználás mérleggel adható meg.

(3) A rendszerhasználó jogosult a nominálásuktól elkülönített módon a földgázszállító számára az ÜKSZ-ben, illetve a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges rugalmassági eszközöket felajánlani a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon.

(4) Ha a rendszerhasználónak a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon végrehajtott tranzakciói után is marad egyensúlytalansága, a rá allokált egyensúlyozó földgáz vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét az elszámoló házzal köteles pénzügyileg rendezni a vele kötött szerződés alapján. Az elszámolás során egyensúlyozó gáz adott gáznapra érvényes elszámoló árát kell alkalmazni Az elszámoló ár meghatározásának módszerét az ÜKSZ-ben kell rögzíteni.

(5) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó az ügyleti biztosítékot pénzügyi letét formájában köteles biztosítani a szállítónak, melynek mértéke nem haladhatja meg a napi piacon a tagoktól elvárt ügyleti biztosíték mértékét.

(6) A földgázszállító a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon tagsággal rendelkező rendszerhasználók számára csak akkor számolhat el saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközt, ha a szervezett piacon vagy a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon allokált mennyiségek nem biztosítják a szükséges földgázmennyiséget.

(7) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon gáznapon vásárolt és értékesített saját rendelkezésű egyensúlyozó eszköz elszámolási ára nem haladhatja meg a földgázszállító által, a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon kívül forgalmazott kiegyensúlyozó földgáz gáznapon belüli vásárolt és értékesített súlyozott átlagárát.

(8) A földgázszállító jogosult a szállítórendszerben lévő készletből kiegyensúlyozás céljára napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon földgázt értékesíteni. Ezen értékesítésre a (7) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vhr. 163. §165 Korlátozás esetén a rendszerhasználó azon szabad rendelkezésű forrásait, amelyeket nem korlátozott felhasználóik ellátására nem használtak fel, a GET 98. § (3) bekezdésével és a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési szabályzatával összhangban köteles a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon felajánlani.

Vhr. 164. §166 (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 47/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást az érintett engedélyes 2009. április 1-jétől köteles vezetni.

(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 47/B. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő felvételt a védendő fogyasztó 2009. április 1-jétől kérheti.

(3) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény alapján kiadott védendő fogyasztói státusz fennállására, valamint a fogyatékosság jellegére vonatkozó igazolásokat e törvény alapján kiadott igazolásokkal egyenértékűnek kell tekinteni addig, amíg a védendő fogyasztói státusz fennállására, valamint a fogyatékosság jellegére vonatkozóan változás nem következik be.

Hatálybaléptető rendelkezések

Vhr. 165. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 153. §-a, 155. §-a, 159. § (2) és (6)–(8) bekezdése, 160. §-a, valamint a 164. §-a, a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 1–125. §-a, 127–151. §-a, 154. §-a, 157. §-a, 159. § (3)–(5) bekezdése, 161–163. §-a, 166–168. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

Módosuló jogszabályok

Vhr. 166. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 19/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„19/A. § (7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2–2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.”

(2) A Bt. Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:)

d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.”

Hatályukat vesztő jogszabályok

Vhr. 167. § Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Vhr. 168. §167 (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

b) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/67/EK irányelve (2004. április 26.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről 4. és 8. cikk (112. §–113. §).

(2) Ez a rendelet a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–8. cikk [73. §–77. §; 90. §–92. §] végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Gázelosztási Szabályzat

Általános rendelkezések

1. § Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: GESZ) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 132. § 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a földgázelosztó és az újonnan bekapcsolandó (a továbbiakban: gázigénylő), a gázszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó (a továbbiakban: felhasználó), az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő közötti viszony részletes szabályait, valamint az elosztói csatlakozási szerződés és a földgázelosztási szerződés minimális tartalmi elemeit tartalmazza.

2. § A GESZ alkalmazására irányadó fogalmakat a GET, e kormányrendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Előzetes tájékoztatás, igénybejelentés

3. § Felhasználói igényt jelenthet be az elosztói csatlakozással nem rendelkező gázigénylő, valamint az elosztói csatlakozással már rendelkező, többlet hálózati kapacitást kérő felhasználó vagy megbízottja.

4. § (1) A gázigénylő, illetve a felhasználó vagy megbízottja előzetes tájékoztatást kérhet új vagy többlet kapacitásigényének bejelentése előtt az igény kielégítés feltételeiről és lehetőségeiről. Az előzetes tájékoztatást a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott módon kell kérni.

(2) Az írásban megadandó előzetes tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell kiadni. A földgázelosztó előzetes tájékoztatás helyett ajánlatot tehet, ha az a 7–8. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

5. § (1) A gázigénylő, illetve a felhasználó vagy megbízottja elosztó-vezetéki kapacitás igényét a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott formában és módon, igénybejelentő kitöltésével és aláírásával jelentheti be.

(2) A földgázelosztó a lakossági fogyasztók által kitöltendő igénybejelentőt honlapján közzéteszi.

(3) Az igénybejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a gázigénylő vagy felhasználó adatai, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, személyes adatainak igazolására alkalmas hatósági igazolványa számának, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) felhasználási hely megnevezése,

c) igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség.

6. § (1) Ha az igénybejelentés hiányos, illetve az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 15 napon belül értesíteni kell.

(2) Az előzetes tájékoztatásért és a felhasználó igénybejelentésére adott ajánlatért a földgázelosztó díjat nem számíthat fel.

Csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlat

7. § (1) A földgázelosztó köteles a gázigénylő új, illetve a felhasználó többlet gázigénye bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban ajánlatot tenni a csatlakozás feltételeire, vagy ha a csatlakozást elutasítja, erről – az elutasítás részletes indokolásával – a gázigénylőt, illetve a felhasználót tájékoztatni. Az ajánlattételre nyitva álló határidőbe nem számít bele más engedélyes vagy szakhatóság állásfoglalásának megszerzése.

(2) A 6. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlás esetén az (1) bekezdésben meghatározott határidő a hiánypótlás teljesítésétől számítandó.

(3) Ha a kapacitásigény kielégíthetőségének vizsgálata előreláthatólag az igénybejelentés kézhezvételét követő 30 napot meghaladja, erről 15 napon belül értesíteni kell az igénybejelentőt, megjelölve az ajánlatadás várható időpontját, amely nem haladhatja meg a 60 napot, feltéve, hogy a felhasználó az igény kielégítéséhez szükséges valamennyi adatot, információt rendelkezésre bocsátott.

(4) Ha az adott ingatlanon már kiépült a felhasználási helyek igényének kielégítésére alkalmas elosztói csatlakozás, de annak elhelyezkedése az igénylőnek nem felel meg, abban az esetben a meglévő csatlakozási pont áthelyezésének, vagy további csatlakozási pontok kiépítésének költsége a felhasználó költségére történik.

8. § Az igénybejelentő számára adott ajánlatnak az elosztó üzletszabályzatában meghatározottakat, különösen a következőket kell tartalmaznia:

a) felhasználási hely adatait (megjelölését),

b) a biztosítható hálózati kapacitást, illetve többletkapacitást,

c) a csatlakozási pontnak, az elosztóvezetéknek, és annak a gázátadó állomásnak a megjelölését, ahonnan az új kapacitás vagy többletkapacitás kielégíthető,

d) a külön jogszabályban meghatározott csatlakozási díj mértékét,

e) az ajánlat szerinti hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításának időpontját,

f) a földgázelosztó ajánlati kötöttségét és annak időtartamát.

9. § (1) A megépült elosztóvezeték – eltérő megállapodás hiányában – a földgázelosztó tulajdonába kerül.

(2) A felhasználó gázellátását elsősorban közvetlen közterületi csatlakozással kell megoldani.

Az elosztói csatlakozási szerződés

10. § (1) Ha a gázigénylő, illetve a felhasználó az ajánlatban megadott feltételeket elfogadta, az elosztói csatlakozási szerződéstervezetet 8 munkanapon belül el kell részére juttatni.

(2) Az elosztói csatlakozási szerződés a földgázelosztó és a felhasználó közötti kapcsolatra vonatkozik. A szerződést a felhasználási hely csatlakozási pontjára kell megkötni az ott rendelkezésre álló vásárolt kapacitás folyamatos biztosítására.

(3) Minden mérési, elszámolási pontra – eltérő megállapodás és a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – külön elosztói csatlakozási szerződést kell kötni.

(4) Egy fogyasztásmérő berendezésen keresztül közösen vételező társasházi felhasználókkal egy csatlakozási szerződést kell kötni. E felhasználókat az elosztói csatlakozás tekintetében egyenlő jogok illetik meg, és a csatlakozási díj megfizetéséért egyetemlegesen felelősek.

(5) A vásárolt kapacitás az ellátott ingatlanra, illetve felhasználási helyre vonatkozik, más ingatlanra, illetve felhasználási helyre nem vihető át. Az ingatlan, illetve felhasználási hely tulajdonváltozása esetén nem kell a csatlakozási szerződést újra kötni, azonban a változás tényét a földgázelosztónak be kell jelenteni.

11. § (1) Az elosztói csatlakozási szerződés a felek aláírásával jön létre. A szerződés hatálya azon időpontban áll be, amikor a felhasználó által aláírt szerződést a földgázelosztó kézhez vette.

(2) Ha a felhasználó a szerződést véleményeltéréssel írta alá, a szerződés nem jön létre, csak a véleményeltérésben foglaltakban történő eredményes megállapodás, illetve az egyező álláspont kialakítását követően.

(3) Ha a felhasználó a szerződési ajánlatot (szerződéstervezetet) 30 napon belül aláírva nem küldi vissza vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, az ajánlati kötöttség megszűnik.

12. § (1) Az elosztói csatlakozási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) szerződő felek megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, személyes adatainak igazolására alkalmas hatósági igazolványa számának, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) felhasználási hely megjelölését,

c) a vásárolt hálózati kapacitást,

d) csatlakozási pont helyének meghatározását,

e) a csatlakozási díj mértékét, teljesítésének módját és határidejét,

f) a vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának és a vételezés megkezdésének időpontját,

g) a vásárolt kapacitás biztosításának pénzügyi, műszaki és egyéb feltételei ideértve a létesülő beruházás tulajdonjogi kérdéseit,

h) a szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit,

i) az elosztói csatlakozási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az elosztói csatlakozási szerződés megkötésének és módosításának a GET-ben és e kormányrendeletben nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A csatlakozási szerződés mintáját és tartalmi elemeinek minden általánosan jellemző részét általános szerződési feltételként a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

(3) Az elosztói csatlakozási szerződést érintő, az üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása esetében, a változás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a változásról az érintett rendszerhasználókat az engedélyes köteles írásban értesíteni, és az értesítést az ügyfélszolgálati helyiségekben kifüggeszteni.

Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat

13. § A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési és bővítési munkáinak tervezéséről és kivitelezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés átalakítására, létesítésére, megszüntetésére külön jogszabályban előírtak szerint nyilvántartott gázszerelő jogosult. Az elosztó köteles térítésmentesen a felhasználó vagy a felhasználó tervezője, kivitelezője rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat:

a) a csatlakozási pont helyét a hálózaton,

b) a felhasználási helyen igénybe vehető vásárolt kapacitást,

c) a nyomásszabályzó és mérő berendezés műszaki előírásaira, elhelyezésére vonatkozó követelményeket, valamint

d) a tervezéshez szükséges egyéb adatokat.

14. § (1) A GET 89. § (1) bekezdése szerint kell eljárni a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítésének, átalakításának, megszüntetésének esetén is, kivéve a külön jogszabály szerinti Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzatban (GMBSZ) meghatározott eseteket.

(2) A kiviteli tervet arra jogosult tervező készítheti. A tervező jogosultságát a földgázelosztó ellenőrzi. A terv készítője a csatlakozóvezeték üzembe helyezési munkáinak feltételeit, a gázmérő csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint nem lakossági fogyasztó esetén a nyomásszabályozó típusát és annak az üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét a földgázelosztóval előzetesen egyeztetni köteles.

15. § (1) A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét és a GMBSZ előírásainak betartását köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban előírtak betartása az ingatlantulajdonos kötelessége. A földgázelosztó a terv véleményezéséhez a földgázelosztó üzletszabályzatában részletezett szakhatósági engedélyeket jogosult bekérni.

(2) A tervfelülvizsgálat egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén díjmentes. A tervfelülvizsgálat – GET 89. § (1) bekezdésétől eltérő esetekre – érvényes díjait a földgázelosztó külön jogszabály alapján megállapított díjjegyzéke tartalmazza.

(3) A GET 89. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a földgázelosztó írásban, indokolással ellátva teszi meg.

16. § A tervfelülvizsgálati eljárás részletes szabályait a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

17. § (1) A GET 89. § (3) bekezdése szerinti gázszerelés ellenőrzését a szerelési nyilatkozat benyújtásával kell kezdeményezni. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a:

a) munkavégzés pontos helyét,

b) felhasználó nevét, címét,

c) kivitelezői nyilatkozatot,

d) kivitelezői jogosultság igazolását,

e) kéményvizsgálati szakvéleményt – amennyiben szükséges – valamint,

f) megvalósulási dokumentációt.

(2) Az ellenőrzést – a bejelentővel egyeztetett időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a földgázelosztó lefolytatja. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. A földgázelosztó a kivitelezési dokumentációt és a sikeres nyomáspróba bizonylatát megőrzi, valamint a sikeres ellenőrzésről a bejelentőnek nyilatkozatot ad.

(3) Ha a kivitelezés nem felel meg a műszaki-biztonsági előírásoknak, a bekapcsolást az elosztó a hiba kijavításáig köteles megtagadni. Biztonsági okokból a földgázelosztó a főcsapot (vagy a fogyasztói főelzárót) elzárhatja, és biztonsági záróelemmel láthatja el. A biztonsági záróelemet eltávolítani és a lezárt főcsapot (vagy a fogyasztói főelzárót) kinyitni csak a földgázelosztó jogosult.

(4) A kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzésének költségeit a földgázelosztó viseli. Az ellenőrzéskor jegyzőkönyvet kell felvenni, az ellenőrzés sikertelenségét írásban indokolni kell.

(5) A (4) bekezdéstől eltérő műszaki-biztonsági ellenőrzés díjtételeit a földgázelosztó a külön jogszabály alapján megállapított díjjegyzéke tartalmazza.

18. § Ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során az elosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelező (gázszerelő) nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el a munkát, jogosult erről a gázszerelők nyilvántartására kijelölt szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből történő törlését.

19. § Az új felhasználó bekapcsolásával összefüggésben a meglévő csatlakozóvezeték áthelyezésével, cseréjével, javításával és karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzését az érintett ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles. Az ebből eredő esetleges károkat az új felhasználó a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni.

A földgázelosztási szerződés

20. § (1) A földgázelosztási szerződés a rendszerhasználó, valamint a földgázelosztó között jön létre a ténylegesen lekötött kapacitás biztosítására az elosztóhálózat be- és kiadási pontján, a földgáz elosztására, a gázmérők leolvasására és az egyéb elosztási alapszolgáltatások biztosítására.

(2) A földgázelosztási szerződés az elosztói csatlakozási szerződésben meghatározott kapacitás mértékéig az elosztóhálózat használatára jogosítja a rendszerhasználót közvetlenül, vagy a felhasználót egyetemes szolgáltatóján, illetve földgázkereskedőjén keresztül.

(3) A hálózathasználatra jogosító földgázelosztási szerződés megkötésének feltétele a csatlakozási díj megfizetése és az elosztói csatlakozási szerződésben előírt feltételek teljesítése.

(4) Ha az elosztói csatlakozási szerződés egyedi feltételeket tartalmaz a rendszerhasználat időtartamára, illetve mértékére vonatkozóan, az elosztási szerződés kizárólag ilyen feltételekkel köthető meg.

21. § (1) A földgázelosztási szerződést az elosztói csatlakozási szerződés vásárolt kapacitás mértékére és ütemezésére vonatkozó tartalmának megfelelően kell megkötni.

(2) Ha nem áll rendelkezésre írásba foglalt szerződés, a vásárolt kapacitás mértékét a felhasználási helyen felszerelt gázmérő és a külön jogszabály rendelkezései szerint kell megállapítani.

A földgázelosztási szerződés létrejötte és tartalma

22. § (1) A földgázelosztó a rendszerhasználó kérésére a földgázelosztási szerződéskötés iránti kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a földgázelosztási szerződéstervezetet elkészíteni és a másik félnek átadni vagy megküldeni. A földgázelosztási szerződésmintát a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

(2) Ha a szerződési ajánlat elkészítéséhez szükséges adatot, okiratot vagy a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást, engedélyt a szerződési ajánlat elkészítését kezdeményező nem bocsátotta a földgázelosztó rendelkezésére, hiánypótlási igényéről a földgázelosztó a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles értesíteni a másik felet. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott, ajánlattételre előírt határidő a hiánypótlás teljesítésével kezdődik.

23. § (1) A földgázelosztási szerződés a felek aláírásával jön létre. A szerződés hatálya azon időpontban áll be, amikor a rendszerhasználó által aláírt szerződést a földgázelosztó kézhez vette. A szerződés megkötésénél a felhasználó képviseletében földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató is eljárhat.

(2) Ha a rendszerhasználó a szerződést véleményeltéréssel írta alá, a szerződés nem jön létre, csak a véleményeltérésben foglaltakban történő eredményes megállapodás, illetve az egyező álláspont kialakítását követően, amely érdekében a földgázelosztó 15 napon belül köteles a rendszerhasználóval egyeztetést kezdeményezni.

(3) Ha a hálózathasználati igénnyel jelentkező rendszerhasználó a szerződéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza a földgázelosztónak, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a földgázelosztó ajánlati kötöttsége megszűnik, amelyről a rendszerhasználót tájékoztatni kell.

24. § (1) A földgázelosztási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a földgázelosztó és a rendszerhasználó megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, személyes adatainak igazolására alkalmas hatósági igazolványa számának, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) a gázátadó(k) megnevezését,

c) a lekötött hálózati kapacitás mértékét,

d) az elosztásra kerülő gáz minőségi követelményeit,

e) elosztásra kerülő gáz mennyiségét időtartamra vonatkoztatva,

f) hálózati névleges nyomás értékét az átadás-átvételi ponton,

g) a felhasználási helyen felszerelt, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak, azonosítóinak felsorolását,

h) elszámolási szabályokat és az elszámolási időszakot,

i) a mérőleolvasás formáját és rendszerességét,

j) a számla kiegyenlítésének módját és feltételeit, a fizető megnevezését és adatait, ha az nem a rendszerhasználó,

k) a vételezés megkezdésének időpontját, amelytől a rendszerhasználati díjak fizetendőek,

l) határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejárati időpontját,

m) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

n) a szerződő felek szerződésszegésének következményeit, különös tekintettel a földgázelosztói hozzáférés felfüggesztésére,

o) a szerződő felek együttműködését és elszámolását üzemzavar, válsághelyzet és korlátozás esetén,

p) a rendszerhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendjét.

(2) A földgázelosztási szerződés megkötésének és módosításának a GET-ben és e kormányrendeletben nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Bekapcsolás, üzembe helyezés

25. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a felhasználási helyen a sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a felhasználó vagy megbízottja írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított, a Hivatal földgáz elosztás minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározásáról szóló határozatában meghatározott mindenkori normaérték szerinti időtartamon, de maximum 8 munkanapon belül a gázmérőt és a nyomásszabályozót felszereljék, biztonsági záró elemmel lássák el, a csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést az elosztóvezetékkel összekapcsolják, ha a felhasználó részéről a felhasználási helyen a munkavégzés lehetősége biztosított.

(2) Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetében a bekapcsolás megállapodás szerint történik.

26. § A gázmérő felszerelésének feltétele a kereskedő nyilatkozata, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját. A szerződés nélküli vételezés esetére az elosztó a jogszabályokban és az üzletszabályzatában foglaltak szerint jár el.

27. § (1) A gázkészülékek üzembe helyezésére a földgázelosztó, a készülék gyártója vagy a külön jogszabályban előírtak szerint nyilvántartott gázszerelő jogosult.

(2) Nem a földgázelosztó által üzembe helyezett gázkészülékek esetén a készülék műszaki-biztonsági követelményeinek, biztonságos és szakszerű használatának oktatása az üzembe helyező gázszerelő feladata.

28. § Új felhasználó bekapcsolásakor a földgázelosztó a következőket végzi el:

a) a gázmérőt felszereli és üzembe helyezi,

b) a lakossági fogyasztóknál a nyomásszabályozót felszereli és üzembe helyezi,

c) a csatlakozóvezetéket és a fogyasztói vezetéket gáz alá helyezi,

d) szakszerű használatról és a felhasználói kötelezettségekről írásbeli tájékoztatást ad.

29. § (1) Az üzembe helyezés alkalmával a földgázelosztó köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatát, a gázmérő állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.

(2) A tájékoztatás megtörténtének tényét a földgázelosztó és a felhasználó írásban köteles rögzíteni.

30. § (1) Gáz alatti elosztóvezetéken vagy annak tartozékán a gáz kilépését lehetővé tevő alábbi tevékenységet kizárólag a földgázelosztó végezheti:

a) a földgázelosztó tulajdonában lévő nyomásszabályozó és tartozékai szerelését,

b) a földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő és tartozékai szerelését,

c) leágazó elosztóvezeték és csatlakozóvezeték összekötését,

d) az üzemelő gázvezeték megbontását,

e) a vezeték gáz alá helyezését.

(2) Az elosztott gáz mérésére alkalmas, a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott mérőteljesítményű és típusú gázmérő vagy mérési rendszer a földgázelosztó tulajdonát képezi, gondoskodik annak felszereléséről, üzemeltetéséről, karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak, ha az elosztó ismertette a felhasználóval a mérőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségét.

31. § (1) A gázmérő vagy mérési rendszer telepítéséhez szükséges mérési hely kialakítása és biztosítása a felhasználó kötelezettsége saját költségén.

(2) Ha a gázmérő cseréjére a felhasználó állagmegóvási kötelezettségének elmulasztása miatt kerül sor, az ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználó viseli.

(3) Átalánydíjas szerződéssel rendelkező felhasználónál gázmérő nem kerül felszerelésre.

32. § Lakossági fogyasztó esetén a gázmérővel és a fogyasztói nyomáscsökkentővel, minden egyéb felhasználó esetében a gázmérővel kapcsolatos, a földgázelosztó feladatát képező tevékenységek (felszerelés, karbantartás és hitelesítés stb.), továbbá a berendezések költségei a földgázelosztót terhelik. A fogyasztói nyomásszabályozóra vonatkozó műszaki követelményeket a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

Mérés

33. § A leszerelt mérő állását és állapotát a földgázelosztó köteles fototechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. Ennek hiányában a leszereléskori mérőállást tartalmazó elszámoló számla fizetési határidejét követő 60 napig köteles a mérőt változatlan állapotban megőrizni. Az elszámoló számlára vonatkozó felhasználói reklamáció esetén a megőrzési idő a reklamáció rendezéséig meghosszabbodik.

34. § A felhasználó jogosult saját költségén – a földgázelosztóval egyeztetett módon – ellenőrző mérőeszközt alkalmazni. Eltérő mérési eredmény esetén a fogyasztás elszámolásánál a külön jogszabályban meghatározott mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig az elosztó tulajdonát képező mérő mérési adatai az irányadók.

35. § A földgázelosztó saját költsége terhére köteles gondoskodni a földgáz mennyisége mellett egyéb, a szerződés teljesítéséhez szükséges jellemzők mérési adatainak rendelkezésre állásáról, a képzett adatok üzletszabályzatában feltüntetett szabványok, szokványok szerint történő képzéséről és a mérési adatok közreadásáról.

Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén

36. § (1) Ha a felhasználónál felszerelt gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési ideje lejárt, annak adatai elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.

(2) Ha a felhasználónál felszerelt mérőberendezés nem, vagy nem megfelelően mér, a felek közötti elszámolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) ha megállapítható a meghibásodás tényleges időpontja, a hibás mérés időtartamát a meghibásodástól az új gázmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartamban kell megállapítani,

b) a felek a hibás mérés időszakáról az a) pontban írott eset kivételével közös becslés alkalmazásával megállapodhatnak,

c) ha a meghibásodás időpontja teljes bizonyossággal nem állapítható meg, a hibás mérés időtartamát legfeljebb egy évben kell meghatározni.

(3) A hibás mérés időtartamának megállapítását követően a gázmérő mérésügyi hatóság által megállapított hibaszázalékával helyesbíteni kell a hibás mérés időszakára kibocsátott elszámolást (elszámolásokat).

(4) Ha a mérésügyi hatóság a gázmérő hibaszázalékát megállapítani nem tudja, vagy a gázmérő nem mért, a hibás mérést megelőző utolsó helyes vagy a felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a hibás mérést követő elszámolási időszak adatait átlagolva kell megállapítani a hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét.

(5) A hibás mérést megelőző időszakra vonatkozó adatok hiányában, vagy ha a felhasználó felhasználásában lényeges változás következett be, a hibás mérés elszámolása a hibás mérést követő egy év felhasználási adatai alapján történik meg.

37. § Lejárt hitelességű mérőberendezés esetén is a 36. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Gázömlés (üzemzavar) elhárítása

38. § (1) A felhasználók biztonságos gázellátása érdekében a földgázelosztó:

a) a saját műszeres ellenőrzéssel megállapított, vagy felhasználói bejelentés alapján tudomására jutott gázömlésből adódó veszélyhelyzet elhárítására azonnali intézkedéseket tesz,

b) az elosztóvezetéken keletkezett gázömlést saját költségére hárítja el.

(2) A telekhatáron (épületen) belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó – a felhasználó költségére – intézkedéseket tesz, de a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása az ingatlantulajdonos (vagyonkezelő) kötelezettsége és költsége, a földgázelosztó tulajdonát képező gázmérő és nyomásszabályozó kivételével.

(3) A földgázelosztónak a szolgáltatási területén bekövetkezett súlyos üzemzavar helyszínére a tudomására jutástól számított 20 vagy a közlekedési viszonyoktól függően legfeljebb 60 percen belül kell kiérkeznie és a beavatkozást haladéktalanul megkezdenie. 60 percen belüli kiérkezés esetén a közlekedési viszonyok igazolására a földgázelosztó köteles.

(4) Ha a földgázelosztónak az elhárításhoz szükséges a sérült vezetékszakasz kiszakaszolása és annak leürítése, úgy azt a helyszínre érkezéstől számított 20 percen belül meg kell kezdenie.

(5) Az üzemzavarok elhárítására a földgázelosztó folyamatosan működő ügyeleti-készenléti szolgálatot működtet.

(6) A gázömlés és üzemzavar elhárításával összefüggő feladatokat a földgázelosztó üzletszabályzata és egyéb belső szabályzatai szabályozzák.

Az elosztási szolgáltatás megtagadása, szüneteltetése

39. § (1) A földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.

(2) A szolgáltatást a földgázelosztó a GET 78. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl szünetelteti, ha a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a felhasználó nem tudja a földgázelosztó kérésére felmutatni, és a földgázelosztó bizonyítja, hogy a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott biztonságossági követelményeknek.

(3) A felhasználó elosztási szolgáltatásból történő kizárására a vele szerződéses kapcsolatban álló egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő kezdeményezésére is sor kerülhet, mely esetben a földgázelosztó nem vizsgálja a kizárás jogszerűségét. A jogszerűtlen kizárásból eredő károkért az az engedélyes felel, és a kizárás költségei is azt az engedélyest terhelik, akinek a jogszerűtlen magatartása folytán a kizárásra sor került.

Korlátozás

40. § (1) A korlátozás végrehajtásáról a korlátozás időpontjának és mértékének megadásával a földgázelosztó intézkedik a korlátozható felhasználó felé.

(2) A felhasználó a földgázelosztó értesítését követően haladéktalanul köteles megkezdeni a földgázelosztó által elrendelt korlátozást. A felhasználó által nem a földgázelosztó elrendelése szerint végrehajtott korlátozással más felhasználóknak, földgázipari engedélyeseknek okozott kárért a felhasználót kártérítési kötelezettség terheli a polgári jog általános szabályai szerint. A korlátozás megszüntetéséről a felhasználót értesíteni kell. A felhasználók értesítésére vonatkozó részletes szabályokat a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

A felhasználó által kezdeményezett szolgáltatási szünet

41. § (1) A felhasználó a földgázelosztónál, az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó az egyetemes szolgáltatónál írásban kérheti a rendszerhasználat szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát.

(2) A szüneteltetés feltétele a földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő leszerelése, melynek költségei a felhasználót terhelik. Egyéb esetekben a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre, melynek költségei szintén a felhasználót terhelik. Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha a gázmérő nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik.

(3) A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a gázmérő felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, melynek költségei a felhasználót terhelik. A költségviselési kötelezettség abban az esetben is terheli a mindenkori felhasználót, ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem a felhasználási helyet használó új felhasználó kéri.

(4) A felhasználót a szüneteltetés időtartamára díjfizetési kötelezettség, a földgázelosztót elosztási szolgáltatási kötelezettség nem terheli.

A rendszerhasználók alapvető kötelezettségei

42. § (1) A felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni.

(2) Helyiségen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket (pl. szellőztetés, gázcsapok lezárása, tűzgyújtás vagy villamos berendezés bekapcsolásának mellőzése, szikraképződés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása) megtenni.

43. § A rendszerhasználó köteles a fogyasztási és teljesítményadatokra vonatkozó, a szerződésben és jogszabályban meghatározott időszakos vagy rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

44. § (1) Ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik, illetőleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó rendszerhasználónak. A rendszerhasználó köteles a bejelentést a földgázelosztónak haladéktalanul átadni. Rendszerhasználónak minősülő felhasználó a bejelentést 15 napon belül közvetlenül a földgázelosztónak teszi meg.

(2) A rendszerhasználatra jogosító földgázelosztási szerződés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén. Az új felhasználó bejelentéséig a korábbi felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és a gázmérő állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szerződésszegő magatartás esetén a következményekért.

(3) Rendszerhasználónak minősülő új felhasználó a földgázelosztónál köteles 15 napon belül bejelenteni a változást, és a földgázelosztási szerződés megkötésével jogosulttá válik a rendszerhasználatra.

(4) Rendszerhasználónak nem minősülő új felhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni a változást az egyetemes szolgáltatójának vagy földgázkereskedőjének, amely megköti a földgázelosztási szerződést.

45. § Kereskedőváltás esetén a rendszerhasználó köteles az elosztói szolgáltatás megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a földgázelosztóval a földgázelosztási szerződést megkötni.

A földgázelosztási szerződés megszegésének esetei

46. § (1) A földgázelosztó részéről a földgázelosztási szerződés megszegésének minősül, ha

a) nem értesíti az érintett rendszerhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

b) jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza,

c) a földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg,

d) olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a földgázelosztót kötelezi,

e) a szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget,

f) a földgáz elosztását nem a földgázelosztási szerződésben meghatározott módon végzi,

g) a fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, az üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetőleg az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A rendszerhasználó részéről a földgázelosztási szerződés megszegésének minősül különösen, ha ő, vagy a vele szerződésben álló felhasználó:

a) a szerződésben meghatározott gázteljesítményt egy adott átadás-átvételi pont vonatkozásában túllépi, vagy a teljesítmény lekötés bejelentését elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg,

b) a rendszerhasználat díját (beleértve az esetleges pótdíjakat, illetve az egyéb díjakat is) nem, vagy késedelmesen fizeti,

c) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az elosztóvezetékről vételezett földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett földgázt a földgázelosztó hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja,

d) a szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget,

e) a fogyasztáskorlátozási – illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítási – rendelkezéseknek nem tett eleget,

f) szabálytalanul vételez,

g) a nyomásszabályozó vagy a gázmérő, mérési rendszer ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, gázmérő vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a mérő vagy mérési rendszer leolvasását a szerződésben előírtak szerint a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé, illetve – ha erre megállapodás a rendszerhasználót kötelezi – ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el,

h) a felhasználási helyen olyan gázmérő üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a rendszerhasználó köteles,

i) a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, továbbá ha a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja,

j) a fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, a földgázelosztó üzletszabályzatában és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetőleg az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) A földgázelosztó jogosult földgázelosztási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatón, illetve földgázkereskedőn keresztül használatra jogosított felhasználó részéről történő földgázelosztási szerződés megszegésének jogkövetkezményeit a felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatóval, illetve földgázkereskedővel szemben érvényesíteni.

(4) A szerződésszegésre egyebekben a GET és a Ptk. általános szabályai, valamint a földgázelosztó üzletszabályzatában foglalt előírások az irányadók.

47. § (1) A 46. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:

a) a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett külön jogszabály szerinti nyomóbélyegzővel lezárt fémzár (a továbbiakban: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be, illetve a plomba sérülésének körülményei a felhasználó vétlenségét nem támasztják alá,

b) a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a gázmérőt méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi,

c) a gázmérő megrongálásával méretlen gázt vételez,

d) a gázmérő megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,

e) a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez,

f) a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a gázmérőt vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, továbbá amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja, engedély nélkül átalakítja,

g) a felhasználó a gázmérő nélküli fogyasztás – földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott – feltételeit megszegi.

(2) A plomba sérülésére az engedélyes csak abban az esetben hivatkozhat, ha azokat a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át a földgázelosztótól. A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozóan a felhasználót írásban tájékoztatni kell.

(3) Az elosztói csatlakozási szerződés és a földgázelosztási szerződés megszegésének jogkövetkezményeit a földgázelosztó üzletszabályzata részletezi.

(4) Ha a felhasználó a szabálytalan vételezés tényét, vagy annak valamely elemét vitatja, a mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni. A vizsgálat megrendelésének és lebonyolításának szabályait a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

48. § Szabálytalan vételezés esetén a felhasznált földgáz mennyiségét becsléssel – a beépített gázkészülékek összteljesítménye alapján – kell megállapítani a szabálytalan vételezés időtartamára. Ha a szabálytalan vételezés pontos időtartama hitelt érdemlően nem állapítható meg, havi mérőleolvasásos felhasználó esetén legfeljebb 30 napos, egyéb esetekben 50 napos vélelmezett fogyasztási ellenérték követelhető. A szabálytalan vételezés során, a felhasznált földgáz elszámolási árának megállapítására a kiegyensúlyozó földgáz – az időszakban kialakult – legmagasabb ára, rendszerhasználatra a rendszerhasználati díjakat tartalmazó rendelet pótdíjazásra vonatkozó szabályai alkalmazandók.

Szerződés nélküli rendszerhasználat

49. § (1) Szerződés nélkül használja a gázelosztó vezetéket az a felhasználó, aki a hálózathoz való csatlakozásra nem kötött elosztói csatlakozási szerződést, illetve a rendszerhasználatra – akár egyetemes szolgáltatóján vagy földgázkereskedője útján – nem rendelkezik földgázelosztási szerződéssel.

(2) A felhasználó szerződés nélküli vételezésének jogkövetkezményeit a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

2. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Egyetemes szolgáltatási szabályzat

Általános rendelkezések

1. § Az Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: ESZSZ) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 132. § 12. és 13. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó és a részére a GET 35. §-ában meghatározott szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, valamint az egyetemes szolgáltató és a felhasználó között létrejövő egyetemes szolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit tartalmazza.

2. § Az e szabályzat alkalmazására irányadó fogalmakat a GET, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák azzal, hogy felhasználó alatt – kizárólag e szabályzat alkalmazása szempontjából – az egyetemes szolgáltatásra jogosult, azt igénybevevő, illetve azt igénybe venni kívánó felhasználót kell érteni.

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatás során az egyetemes szolgáltató a gázellátáshoz szükséges földgázbeszerzést, földgáztárolást, földgázszállítást, földgázelosztást és egyetemes szolgáltatást biztosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére. Ennek érdekében szerződést köt a gáz beszerzéséről, szállításáról és tárolásáról a megfelelő engedélyesekkel, az elosztás igénybevételéről a földgázelosztóval.

(2) A felhasználók gázellátásának biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltató az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

a) egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése,

b) számlázás,

c) felhasználóváltás kezelése,

d) szerződésszegés kezelése,

e) egyetemes szolgáltatásból való ki- és belépés kezelése,

f) ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

(3) Az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán a felhasználó kezdeményezheti az elosztói csatlakozási szerződés megkötését is.

Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése iránti igény bejelentése

4. § (1) A felhasználó, ha egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, köteles az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata szerinti formanyomtatványon felhasználói igénybejelentést tenni annál az egyetemes szolgáltatónál, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe az ellátni kívánt felhasználási helyet tartalmazza.

(2) Az igénybejelentésnek az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott formanyomtatványát az egyetemes szolgáltató az állandó ügyfélszolgálati irodákban és az ügyfélszolgálati fiókirodában egyaránt köteles térítésmentesen hozzáférhetővé tenni, továbbá honlapján elektronikusan letölthető formátumban is közzétenni.

(3) A felhasználói igénybejelentés részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(4) Az igénybejelentés kézhezvétele után az egyetemes szolgáltató a saját, illetve a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározottak szerint 8 munkanapon belül köteles a felhasználót az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony minden lényeges eleméről tájékoztatni és ennek részeként az egyetemes szolgáltatásra ajánlatot tenni. Abban az esetben, ha az igénybejelentés hiányos vagy ajánlat elkészítésére nem alkalmas, az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a felhasználót hiánypótlásra felhívni a hiányok pontos megjelölésével. Az ajánlattételre meghatározott fenti határidő a hiánypótlás kézhezvételétől számítandó.

(5) A tájékoztatásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a tájékoztató hivatkozásra alkalmas azonosító számát,

b) azt az időpontot, amelytől kezdődően a közölt feltételek teljesítése esetén az egyetemes szolgáltatás megkezdhető,

c) az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások külön jogszabályban, illetve az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatban meghatározott árát,

d) az egyetemes szolgáltatónak a tájékoztatóban foglalt ajánlati kötöttségét és annak időtartamát,

e) az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot.

(6) Az igénybejelentés megtételével a felhasználó hozzájárul a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatainak a földgázelosztó részére történő átadásához.

(7) A felhasználói igénybejelentés intézése során az egyetemes szolgáltató és a felhasználási helyre érvényes működési engedéllyel rendelkező elosztó hálózati engedélyes köteles együttműködni. Ennek keretében kötelesek a felhasználó bekapcsolásához és a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges információkat egymásnak átadni.

(8) Az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján a felhasználó részére a rendszerirányítási, földgázszállítási, -tárolási és -elosztási szolgáltatásokat biztosítottnak kell tekinteni.

(9) Nem köteles az e paragrafus szerinti új igénybejelentést tenni az az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, aki a jelen szabályzat hatálybalépésekor a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szerződés alapján vételez. E felhasználókat az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás igénybevételének feltételeiről a GET-ben és a jelen kormányrendeletben meghatározott tartalommal és határidővel, az üzletszabályzata szerinti módon köteles tájékoztatni.

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, létrejötte, tartalma

5. § Ha a felhasználó az egyetemes szolgáltató tájékoztatójában foglalt ajánlatot elfogadja és – az egyetemes szolgáltató által vállalt ajánlati kötöttség időtartama alatt – a megküldött egyetemes szolgáltatási szerződéstervezetet véleményeltérés nélkül az egyetemes szolgáltatónak a keltezés feltüntetésével aláírva visszaküldi, az egyetemes szolgáltatási szerződés az engedélyes által történő kézhezvételének napján jön létre.

6. § (1) Az egyetemes szolgáltatási szerződésnek a GET 36. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) annak a földgázelosztónak a megnevezését, székhelyét, amelynek rendszeréhez a felhasználó közvetve vagy közvetlenül csatlakozik,

b) arra vonatkozó megbízás, hogy az egyetemes szolgáltató a rendszerüzemeltetőkkel a szükséges szerződéseket megkösse,

c) az egyetemes szolgáltató és az adott területre működési engedéllyel rendelkező földgázelosztó ügyfélszolgálati irodájának elérhetőségét,

d) a felhasználási hely (helyek) és a csatlakozási pont (pontok) megjelölését,

e) a szolgáltatott földgáz minőségi jellemzőit,

f) a szerződött kapacitás mértékét,

g) a szerződött szolgáltatásért fizetendő díj meghatározásának módját,

h) a leolvasási, az elszámolási és a számlázási időszakokat,

i) a számlázás és a számla kiegyenlítésének módját, feltételeit.

(2) Az egyetemes szolgáltató mintaszerződését, amely magába foglalja az általános szerződési feltételeket, az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

7. § Eltérő megállapodás hiányában minden felhasználási helyre külön egyetemes szolgáltatási szerződést kell kötni.

Változás a felek személyében

8. § (1) A felhasználó személyében bekövetkező változást a felhasználó a változástól számított 15 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni. A szolgáltatás szüneteltetésének szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a földgázt a továbbiakban más egyetemes szolgáltatótól vagy földgázkereskedőtől kívánja az adott felhasználási helyen beszerezni, köteles azt az üzletszabályzatban meghatározott időpontban az egyetemes szolgáltatónak bejelenteni és egyetemes szolgáltatási szerződését a GET 37. § (1) bekezdése szerinti felmondási határidővel felmondani.

(3) A felhasználó személyében bekövetkező változás esetén az egyetemes szolgáltató felhívására a földgázelosztó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles a csatlakozóvezeték és mérőberendezés állapotát a helyszínen térítésmentesen ellenőrizni, és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. E kötelezettségek megszegése az egyetemes szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott felhasználói bejelentés elmulasztása vagy a helyszíni ellenőrzés megakadályozása esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevő felhasználó felel a fogyasztás és a rendszerhasználat díjának megfizetéséért és a szabálytalan vagy jogellenes vételezéssel megvalósított szerződésszegések jogkövetkezményeiért mindaddig, amíg a felhasználási hely ellenőrzése meg nem történik. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályozásának bizonyítása az egyetemes szolgáltatót terheli. Az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevő felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés nem állapít meg szabálytalan vagy jogellenes vételezést.

(5) Az egyetemes szolgáltató nem hivatkozhat szabálytalan vagy jogellenes vételezésre és ez alapján semminemű igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha a (3) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzési kötelezettségnek a földgázelosztó nem tesznek eleget.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevő felhasználó mentesül a felelősség alól akkor is, ha a felhasználási helyen vételezni kezdő új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére a helyszíni ellenőrzés a bejelentést követő 30 napon belül nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályozásának bizonyítása az egyetemes szolgáltatót terheli.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevő, az egyetemes szolgáltatót váltó, vagy a földgázkereskedő által történő ellátást választó felhasználó és a vele szerződéses viszonyban lévő egyetemes szolgáltató a szerződés megszűnésének napjára kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.

(8) Annak érdekében, hogy a tartozás rendezése teljesüljön, az egyetemes szolgáltató jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig becsült földgázfogyasztásra számított díjakról mint előlegről számlát kiállítani. Az előlegről kiállított számlán az előleg fizetésére szövegesen utalni kell, és az előleg értékét – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az előző év hasonló időszakának földgáz felhasználása alapján kell megállapítani. A tartozásokat – egyéb esedékessé vált tartozás hiányában – az előlegfizetésről és a kilépéskor készített végleges elszámolásról szóló számla megfizetésével kell rendezettnek tekinteni. Az előleg megfizetése a feleket nem mentesíti az elszámolási kötelezettség alól. Az elszámolást a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül el kell végezni.

(9) Ha a felhasználási helyen a hálózati csatlakozás már kiépítésre került, az új felhasználóval az egyetemes szolgáltatási szerződést az igénybejelentéstől számított 8 napon belül meg kell kötni. Egyéb esetekben a GESZ vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

(10) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevő, illetve az egyetemes szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó a felhasználási helyen rendelkezésre álló vásárolt és nyilvántartott kapacitását a bejelentést tevő felhasználó földgázelosztási szerződésével, vagy rendszerüzemeltető engedélyes által vezetett nyilvántartás alapján kiállított igazolással igazolhatja.

Felek kötelezettségei

9. § (1) Az egyetemes szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználó igénye szerinti földgázmennyiség általa beszerzésre kerüljön, az a felhasználó rendelkezésére álljon, annak elszámolása az egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti időszakonként elszámolásra kerüljön, köteles továbbá a földgázigény kielégítéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítására.

(2) A felhasználó a földgázfogyasztásának megfelelő, a felhasználási helyre kötött egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti díjat köteles fizetni.

(3) A felhasználó köteles a felhasználási helyen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket (pl. szellőztetés, gázcsapok lezárása, tűzgyújtás és villamos berendezés bekapcsolásának mellőzése, szikraképződés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása) megtenni.

(4) A felhasználó köteles elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

(5) Üzemzavar vagy forráshiány miatti fogyasztáskorlátozás esetén a felhasználó köteles a korlátozási sorrend szerinti vételezés végrehajtására.

Elszámolás

10. § (1) Az elszámolási időszakra az egyetemes szolgáltató által a felhasználónak értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló gázmérő földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján állapítja meg.

(2) Éves elszámolás szerint kötött egyetemes szolgáltatási szerződés esetén az éves elszámoló számla csak a földgázelosztó által ténylegesen leolvasott és a számlán feltüntetett fogyasztásmérő-adatok alapján készülhet.

(3) Az elszámolás alapja a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a gázmérőn leolvasott érték, amelyet a földgázelosztó gáztechnikai normál m3-re számít át. A gáztechnikai normál m3-re átszámítás szabályait a földgázelosztó üzletszabályzatában kell meghatározni.

(4) Az egyetemes szolgáltatás díjtételeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza a külön jogszabályokban, ármegállapításokban, egyéb előírásokban foglaltakkal összhangban.

(5) Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a felhasználó jogosult a gázmérő aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni. Ha a felhasználó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult a külön jogszabályban, illetve az üzletszabályzatában foglalt jelleggörbe szerint megosztani és a megosztás szerint elszámolni a felhasználóval.

(6) Az elszámolási és számlázási időszak időtartamában a felek az egyetemes szolgáltatási szerződésben állapodnak meg. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az elszámolási időszak megegyezik a leolvasási időszakkal.

(7) Ha az elszámolási időszak egy hónapnál hosszabb, az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámla kibocsátására jogosult.

(8) Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteles elszámoló számlát kibocsátani és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljes körűen elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is. Ennek részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(9) Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, akkor az egyetemes szolgáltató

a) 1000 forintot meg nem haladó összeg esetén a felhasználót megillető összeget a felhasználó következő számlájában számolja el,

b) 1000 forintot meghaladó összeg esetén a felhasználó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles azt a felhasználónak, illetve a számla fizetőjének visszafizetni.

(10) A (9) bekezdésben foglalt rendelkezésektől csak a felhasználó kérésére lehet eltérni.

(11) Az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor keletkező visszafizetendő összeget az egyetemes szolgáltató köteles az elszámolást követő 8 napon belül visszafizetni a felhasználónak vagy a számla fizetőjének.

(12) Ha az egyetemes szolgáltató és a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződésben fizetési határidőben nem állapodtak meg, akkor a felhasználó vagy a számla kiegyenlítését vállaló fizető köteles a számlában feltüntetett díjat a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizetni.

(13) Az egyetemes szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

(14) Az elszámolás és fizetés további részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(15) A fizető és a felhasználó – a felek megállapodásától függően – tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, az egyetemes szolgáltatóval szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fizetési megállapodásban vállalt kötelezettségek elmulasztása esetén a megállapodásban meghatározott felhasználási helyen (helyeken) megszüntethető a földgázellátás.

Kifogás

11. § (1) A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség kétszeresét meghaladja. Azonos időszak alatt egyforma elszámolási időszak értendő. Ha az elszámolási időszak mértékében változás következik be, az azonos időszakra vetített mennyiséget jogszabályban, illetve az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott jelleggörbe szerinti megosztással kell kiszámítani.

(2) Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a felhasználót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni.

(3) Ha a felhasználót a vizsgálat eredménye szerint visszatérítés illeti meg, annak elintézésére a 10. § (9) bekezdését kell alkalmazni.

(4) Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. E rendelkezés nem mentesíti az egyetemes szolgáltatót a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. E bekezdés szerinti részletfizetések késedelme esetén a GET 29. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

(5) A 10. § (9) bekezdésben és a (4) bekezdésben előírtakon túli teljesítés késedelmes fizetésnek minősül. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe eső fél köteles a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott mértékű kamatot, valamint a másik fél igazolt költségeit megfizetni.

A szerződésszegés esetei

12. § Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének – a GET 38. § (1) bekezdésében szabályozottakon túl – esetei:

1. az ESZSZ 8. § (5) bekezdésében meghatározott felhívási kötelezettségének 2 napon belül nem tesz eleget,

2. az általa garantált szolgáltatásokat nem, vagy nem megfelelően nyújtja a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozata, illetve az üzletszabályzat szerint,

3. a felhasználóval szembeni nyilvántartási, számlázási kötelezettségeit elmulasztja, különösen:

a) a felhasználási hellyel, a felhasználó vagy fizető személyével kapcsolatos, a szerződésből eredő jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok megváltozásának bejelentést követően a nyilvántartási rendszerben történő késedelmes – 15 napon túli – átvezehtése vagy az átvezetés elmulasztása,

b) számlázás normál üzemvitel mellett nem a szerződésben, jogszabályban, üzletszabályzatban foglalt gyakorisággal és időpontban történik,

4. a védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatokat nem látja el,

5. a fentieken kívül az üzletszabályzatban, jogszabályban foglalt szerződési feltételeket egyéb módon megsérti.

13. § (1) A felhasználó szerződésszegésének esetei:

1. az egyetemes szolgáltatás díját – beleértve az egyetemes szolgáltatón keresztül megfizetett rendszerhasználati díjat is – nem, vagy nem a szerződésben meghatározott határidőben fizeti meg,

2. méltányosságból biztosított részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás esetében a fizetési határidő elmulasztása,

3. a felhasználó a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,

4. a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, továbbá ha a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja,

5. a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződésben megállapított lényeges kötelezettségének az egyetemes szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha

a) a nyomásszabályozó vagy a gázmérő ellenőrzését, illetve a mérő leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,

b) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,

6. a szerződésben meghatározott gázteljesítményt egy adott átadás-átvételi pont vonatkozásában túllépi,

7. szabálytalanul vételez,

8. a fentieken kívül az üzletszabályzatban, jogszabályban foglalt szerződési feltételeket egyéb módon megsérti.

(2) A szerződésszegésre egyebekben a GET és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény általános szabályai, valamint az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában foglalt előírások az irányadók.

14. § (1) Szabálytalan vételezésnek minősül különösen, ha a felhasználó:

a) a gázmérőn elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt fémzár (a továbbiakban: plomba) sérülését az egyetemes szolgáltatónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be, illetve a plomba sérülésének körülményei a felhasználó vétlenségét nem támasztják alá,

b) a gázmérőn elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a gázmérőt méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi,

c) a gázmérő megrongálásával méretlen gázt vételez,

d) a gázmérő megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,

e) a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez,

f) a szállítóvezetéket, elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, a gázmérőt vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, továbbá amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró személy a fogyasztói vezetéket megbontja, engedély nélkül átalakítja, a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és azon keresztül méretlenül vételez,

g) a gázmérő nélküli fogyasztás – földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott – feltételeit megszegi.

(2) A plomba sérülésére az egyetemes szolgáltató csak abban az esetben hivatkozhat, ha azokat a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át a hálózati engedélyestől. A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozó tájékoztatást a felhasználóval ismertetni kell.

(3) Ha a szerződésszegés időtartama egyértelműen nem állapítható meg, akkor a szerződésszegés időtartamaként 30 napot kell figyelembe venni.

(4) A 12–14. §-ban meghatározott szerződésszegések jogkövetkezményei alkalmazásának részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

3. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményei

1. Az együttműködő földgázrendszer szereplői kapcsolatrendszerének leírása:

a) az együttműködő földgázrendszer szereplői,

b) együttműködési szerződések, az engedélyesek és a hozzáférésre jogosultak közötti együttműködés rendje,

c) a rendszerirányító és a külföldi rendszerirányító kapcsolatai.

2. Az együttműködő földgázrendszer részletes leírása:

a) a földgázrendszer felépítése, fő részei (szállító-, tároló-, elosztórendszerek, egymáshoz csatlakozásuknak feltételei),

b) felhasználói csatlakozási előírások: műszaki, gazdasági, jogi feltételek,

c) telemechanikai követelmények, elszámolási mérés, mérési adatátvitel,

d) gázminőségi követelmények, gázszagosítás,

e) a szállító-, elosztóvezetékek és a tároló üzemeltetési feltételei,

f) rendszer karbantartási szabályai.

3. Az együttműködő földgázrendszer rendszerfejlesztési folyamatának leírása.

4. Az adatszolgáltatás rendje, a vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei.

5. Üzemzavar elhárítás, válsághelyzetre vonatkozó intézkedések, a válsághelyzet elhárítására vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei.

6. Versenysemlegesség érvényesítése, a rendszerhez való szabad hozzáférés részletes eljárási rendje:

a) hozzáférésre jogosultság,

b) fogyasztási igénybejelentési eljárás rendje, feltételei,

c) a kapacitás és a szabad kapacitás meghatározása,

d) az elbírálás, döntés, a jogorvoslati eljárás rendje,

e) a ki nem használt kapacitások kezelése,

f) a nyilvántartásba vett felhasználói kör és az egyetemes felhasználói kör közötti átjárhatóság szabályai.

7. Elszámolási, felosztási, mérési és adatforgalmi előírások.

8. A felhasználói profilba történő besorolás részletes szabályai.

9. A diszkriminációtól mentes működés érdekében az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) egységesíteni kell:

a) az üzemviteli, kereskedelmi elszámolási mérések rendjét,

b) a földgáz minőség meghatározásának módszerét, és a minőség elszámolásának rendjét,

c) mérőeszközök hitelesítését, a mérés módszerét,

d) elszámolás módját hiteles mérés hiánya esetén,

e) a saját gázfelhasználás, mérési különbözet és az elosztói veszteség tervezési, elszámolási rendjét,

f) a számlázás és a számla kiegyenlítésének módját és feltételeit,

g) rendszerszintű szolgáltatások körét és ezek elszámolását,

h) a nominálás, nominálási eljárás, felosztás rendjét, elszámolások rendjét, a nominálási eltérések kezelését, az eltérések elszámolásának rendjét.

10. A rendszerirányítás működésére vonatkozó rendelkezések keretében részletesen kell szabályozni:

a) a más földgázszállítókkal, földgázelosztói és földgáztárolói rendszerüzemeltetőkkel történő együttműködés rendjét,

b) a rendszeregyensúlyhoz szükséges tartalék-szállító, elosztó és tároló kapacitások meghatározását,

c) a kiegyenlítő földgáz mennyiségének és értékének meghatározási módszerét,

d) a szabad kapacitáshoz való hozzáférési elvek alkalmazását.

11. A kapacitáslekötés folyamata, szabályai, kapacitás aukció szabályai, ezek között:

a) a rendszerhasználóval szembeni feltételek,

b) a kapacitáslekötés időtartama.

12. A kiegyensúlyozáshoz szükséges földgázforrás megtervezése, igénybevételi rendje, opciós források felhasználása, az elszámolások szabályai.

13. A rendszerirányító által a kiegyenlítő földgáz beszerzésének rendje.

14. Rendszerszintű szolgáltatások:

a) az informatikai platform működtetésének és használatának szabályai, az adatforgalom rendje,

b) nominálási szabályok,

c) a rendszerirányító intézkedései a rendszeregyensúly érdekében,

d) másodlagos kapacitás-kereskedelem nyilvántartása,

e) a rendszerirányító hatáskörébe tartozó megszakítható fogyasztás, korlátozás tervezési, vezénylési és elszámolási szabályai,

f) karbantartások összehangolásának rendje.

15. A mérlegkörök működtetésének szabályai:

a) működési mechanizmus, szervezeti szabályzat,

b) felelősségi kérdések,

c) információáramlás,

d) külső-belső elszámolások.

16. A szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei.

4. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Üzletszabályzatok

A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások

Az üzletszabályzatokat kinyomtatva, fűzve vagy kötve, nyomtatva kell elkészíteni. Az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó. Az üzletszabályzatokat legalább 3 példányban kell jóváhagyásra benyújtani, melyből két példány marad a Hivatalban. Az üzletszabályzatokat elektronikus formában is be kell nyújtani. Azokban az esetekben, amikor az üzletszabályzatok módosítását kérelmezik az engedélyesek, egy példányban – papír alapon és elektronikusan – a korrektúrás változatot is kötelesek benyújtani, melyből a módosítások egyértelműen megállapíthatók. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet, és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentum egy másolati példányát.

Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása

Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történő benyújtása során csatolni szükséges a társadalmi szervezetekkel történt egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat. Ha a társadalmi érdekképviseletekkel az egyetértés megvan, azt elegendő röviden jelezni. Ha az egyetértés hiányzik, a kifogásokat egy összegző táblázatban a kifogást tevő megjelölésével és a Vhr. 121. §-ában foglaltaknak megfelelően jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat mellékleteként csatolni. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek aláírásukkal hitelesítik.

Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei

1.1. A földgázszállító üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók és rendszerhasználók részére adott információk.

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a forgalmazott gáz minőségi előírása,

c) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. Műszaki követelmények:

a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek,

b) az engedélyesek által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert.

6. A rendszerhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

a) az igénykielégítés feltételei, a rendszerhasználóval kötött földgázszállítási szerződés,

b) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

c) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának konzekvenciája,

e) a rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.

7. A szerződési feltételek az elosztói csatlakozási, szállítási és szagosítási szerződésekhez:

a) szerződéstípusok (az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény alapján kiadott földgázellátáshoz kapcsolódó hatósági árakat megállapító jogszabályban meghatározott csoportonként),

b) egyedi feltételek kezelése,

c) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

d) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

e) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

f) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

fa) a csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításának szabályai,

fb) a szállításért fizetendő díj, mértéke és számításának szabályai,

fc) a szagosításért fizetendő díj, mértéke és számításának szabályai,

fd) az elszámolás alapja, időszaka és rendje,

fe) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

ff) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,

fg) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

fh) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

fi) a választható fizetési módok,

fj) a választható fizetési határidők,

fk) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.

8. Szerződésszegésre és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés és szerződés nélküli vételezés esetei,

b) szankciók és következmények,

c) a szerződéses állapot helyreállítása,

d) a szerződés nélküli vételezés és jogszerűvé tételének módja.

9. A panaszok kezelésének rendje, beleértve a gázminőséggel kapcsolatos megkereséseket is.

10. Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása

a) az általa végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások bemutatása,

b) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja.

Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai.

2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége.

3. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái.

4. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.

5. Szerződésminták.

6. A korlátozási menetrend sorrend.

7. Minőség Elszámolási Rend.

8. Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla.

Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

1.2. A földgázelosztó üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése az ügyfélszolgálati irodában, szerelők elérhetősége).

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) a felhasználói elégedettségi vizsgálat bemutatása,

b) a szolgáltatás színvonalának mutatói és biztosításának eljárásrendje,

c) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

d) a forgalmazott gáz minőségi előírásai,

e) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. Műszaki követelmények:

a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek,

b) az engedélyesek által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert.

6. A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

a) az igénykielégítés feltételei, a felhasználóval kötött csatlakozási szerződés,

b) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

c) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának konzekvenciája,

e) a felhasználó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás.

7. A szerződési feltételek az elosztói csatlakozási és a földgázelosztási szerződésekhez

a) általános szerződéses feltételek, különösen a felek jogai és kötelezettségei,

b) szerződéstípusok,

c) egyedi feltételek kezelése,

d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

e) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

f) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

g) a csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai,

h) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

ha) fogyasztásmérő berendezések leolvasásának gyakorisága,

hb) az elszámolás alapja, időszaka és rendje,

hc) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

hd) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai,

he) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

hf) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

hg) a választható fizetési módok,

hh) a választható fizetési határidők,

hi) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.

8. Szerződésszegésre és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés esetei,

b) szankciók és következmények,

c) a szerződéses állapot helyreállítása,

d) a szerződés nélküli vételezés.

9. Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések

a) a beérkező panaszok rögzítése, archiválása,

b) a szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása,

c) érdemi válaszadási határidő,

d) a válaszadási határidő elmulasztásának következménye.

10. Ügyfélszolgálatok, egyéb elérhetőségek

a) állandó ügyfélszolgálatokon ellátott feladatok,

b) ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok,

c) telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon milyen ügyeket lehet elintézni, és mely postacímen milyen bejelentés tehető.

11. Vitarendezés, értesítések

a) irányadó jogszabályok megjelölése,

b) bírósági kikötések,

c) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja.

12. A védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezések.

13. Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása

a) az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása,

b) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások körét és díját.

Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai.

2. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartása.

3. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek.

4. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái.

5. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

6. Szerződésminták.

7. A korlátozási sorrend.

8. Kötbértábla.

Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

4. A társasági azonosító bemutatása.

1.3. A földgáztároló üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása, a tárolórendszerek jellemző adatai.

2. A külső környezettel való kapcsolat:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók és rendszerhasználók részére adott információk.

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) a tárolókhoz való diszkriminációmentes és átlátható hozzáférést minden tárolóhasználó számára biztosító rendelkezések,

c) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

d) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések,

e) a kitároláskor bekövetkező kényszerű bányászati tevékenységből, illetve a párnagáz csökkentéséből, a tároló felszámolásából eredő földgáz elszámolására vonatkozó részletes szabályok.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a gáz átadási (mérési) ponton a szolgáltatás minőségére, folyamatosságára vonatkozó statisztikák, megbízhatósági és egyéb minőségi követelmények és előírt tűrés határai,

c) a tárolt gáz minőségi előírásai,

d) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. Műszaki követelmények:

a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek,

b) az engedélyes által működtetett rendszerek üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert, valamint az informatikai platformhoz való csatlakozás szükséges elemeit,

c) a tárolók adatainak, kapacitásának meghatározása, és azok közzétételi rendje az alábbiak szerint:

ca) a tároló kapacitása meghatározásának módszere, az így meghatározott adatok,

cb) a tárolók aktuális feltöltöttsége,

cc) a tárolási ciklusok időbeli meghatározása,

cd) a tárolók karbantartásai ciklusai és az így számítható kapacitásváltozások,

ce) egyesített tárolók szabad és kitárolási kapacitása, terhelésváltási sebessége,

cf) egyes tárolók betárolási kapacitásának meghatározása, kitermeléskor biztosított indító nyomások,

d) a tárolók karbantartási és hibaelhárítási rendje, a bejelentett vagy feltárt üzemzavar kezelésének módja, nyilvántartása, az eljárás során elvégzendő teendők,

e) üzemzavar esetén a felhasználók és más engedélyesek értesítésének rendje és módja,

f) elszámolási mennyiségmérő rendszerek üzemeltetésének, ellenőrzésének és az ellenőrzésre vonatkozó eredményeknek a mérésben érintett másik fél számára történő hozzáférési rendje,

g) a tárolási tevékenység ellátásához szükséges gázforgalmi adatok biztosításának rendje.

6. Kereskedelmi előírások:

a) ügyfélszolgálat működtetésének rendje,

b) az értékesítés feltételeire vonatkozó szabályok, tekintettel az üzemi és kereskedelmi szabályzat előírásaira, különösen a felhasználók és kereskedőkre vonatkozó pénzügyi feltételeket dokumentáló előírásokra is,

c) a beérkezett igények elbírálásának rendje, tekintettel az esetlegesen nem elégséges tárolási kapacitások elosztása során alkalmazandó eljárásokra, sorrendiségre,

d) a rendszerhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

da) az igénykielégítés feltételei, a rendszerhasználóval kötött tárolási szerződés,

db) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

dc) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

dd) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának konzekvenciája,

de) a rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás,

e) a nomináláshoz kapcsolódó részletes szabályok,

f) mérlegkészítési, elszámolási szabályok,

g) mobil gázhoz keveredő párnagáz mennyiségének meghatározásánál alkalmazott eljárás,

h) a tároltató felekre történő allokáció összefüggései,

i) a megszakítható fogyasztással kapcsolatos tárolói eljárások,

j) a szerződési feltételek a tárolási szerződésekhez:

ja) egyedi feltételek kezelése,

jb) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

jc) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

jd) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

je) a rendszerhasználó által szerződéses biztosítékként felajánlott mobil földgázkészlet értékesítési módjának meghatározása,

k) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

ka) a tárolásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai,

kb) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

kc) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,

kd) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

ke) a pótdíjak és kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

kf) a választható fizetési módok,

kg) a választható fizetési határidők,

kh) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók,

l) szerződésszegésre vonatkozó szabályok:

la) a szerződésszegés esetei,

lb) szankciók és következmények,

lc) a szerződéses állapot helyreállítása,

m) a panaszok kezelésének rendje.

Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai.

2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége.

3. A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái.

4. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.

5. Szerződésminták.

6. Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályokat:

6.1. a pénzügyi típusú biztosítékok megnevezését és azok elfogadásának feltételeit,

6.2. a rendszerhasználó által biztosítékként felajánlott betárolt földgáz elfogadásának feltételeit,

6.3. a szerződéses biztosíték igénybevételének eseteit és módját, ütemezését, ideértve a biztosítékként elfogadott betárolt földgáz aukciós értékesítésének és elszámolását.

7. Eljárásrend a szerződésszegés esetén.

Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

1.4. Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. Az engedélyes külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) a fogyasztói kapcsolattartás szervezetének és működésének rendje.

3. Az üzletszabályzattól – mint általános szerződési feltételrendszertől – történő eltérés lehetőségei, egyedi feltételek kialakításának lehetősége. Egyedi feltételek alkalmazása esetén az engedélyes köteles az egyedi feltételeket nyilvánosságra hozni, és azokat minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél részére biztosítani. E rendelkezést az üzletszabályzatban fel kell tüntetni, a nyilvánosságra hozatal helyének megjelölésével együtt.

4. Általános biztonsági előírások:

a) fogyasztók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

5. Az ellátás minőségi és szolgáltatási színvonala:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a forgalmazott gáz minőségi előírásai,

c) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje,

d) a szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói,

e) a fogyasztói elégedettség vizsgálat bemutatása.

6. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás részletes bemutatása, ehhez kapcsolódóan:

a) a szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szerződéskötési igényének kezelése (folyamat a szerződéskötésig, a szerződéskötést megelőzően a felek által teljesítendő feltételek)

aa) igénybejelentés rendje,

ab) tájékoztatás az igénybejelentésre az engedélyes részéről, annak megjelölésével, hogy más engedélyeseknél történő eljárást megbízási szerződés alapján lát el, mely engedélyeseknél és milyen feltételek szerint,

ac) a szerződéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje,

ad) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

ae) ajánlattétel szabályai, ajánlati kötöttség,

b) a szerződéskötésre vonatkozó szabályok

ba) a szerződés létrejöttének módja, a létrejövő szerződést – annak teljes tartalmával – írásba kell foglalni,

bb) a szerződés hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek,

c) a szerződés módosítása

ca) a szerződés egyoldalú módosításának esetei, a módosítás közzétételének módjára és határidejére vonatkozó előírások,

cb) a felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás,

d) a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések

da) az engedélyes által nyújtott szolgáltatás mennyiségi és minőségi paraméterei,

db) leolvasás gyakorisága, rendje,

dc) mérés, elszámolás hibás mérés esetén,

dd) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai,

de) az elszámolás alapja, elszámolási időszakok,

df) a számlázás rendje,

dg) az alkalmazott árak (az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatás díjai, és az értékesített földgáz ára), az árváltozás bejelentésének módjára és határidejére vonatkozó előírások,

dh) választható fizetési és elszámolási módok és határidők,

di) fizetési és elszámolási módok közötti váltás lehetőségére, módjára, feltételeire, az igénybe vehető kedvezményekre és az igénybevétel feltételeire vonatkozó aktuális tájékoztatás elérhetősége,

e) szerződő felek jogai és kötelezettségei,

f) a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása,

g) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok

ga) kölcsönös tájékoztatási kötelezettség,

gb) az értesítési kötelezettség ideje, módja, értesítés a földgázszállító vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról, várható időtartamáról,

gc) az értesítés elmaradásának következményei,

gd) a felek együttműködése a helyreállítás érdekében,

ge) a földgázelosztás szüneteltetése kezdeményezésének módja,

h) a szerződés megszűnésének esetei

ha) a szerződés időtartamának meghatározása,

hb) rendes felmondás szabályai – a rendes felmondás joga nem korlátozható,

hc) azonnali hatályú felmondás – az azonnali felmondáshoz vezető súlyos szerződésszegések meghatározása,

hd) a szerződés megszűnésének egyéb esetei,

he) elszámolás a szerződés megszűnése esetén,

i) a szerződésszegés kezelése

ia) a szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja, eljárásrendje,

ib) a szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok,

ic) az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei,

id) a gázmérő nélküli fogyasztás feltételei, megszegésének szankciója (a szolgáltatás folytatásának megtagadása),

j) a szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok,

k) panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések

ka) a beérkező panaszok rögzítése, archiválása,

kb) a szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása,

kc) érdemi válaszadási határidő,

kd) a válaszadási határidő elmulasztásának következménye,

l) ügyfélszolgálatok, egyéb elérhetőségek

la) állandó ügyfélszolgálatokon ellátott feladatok,

lb) ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok,

lc) telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon milyen ügyeket lehet elintézni, illetve mely postacímen milyen bejelentés tehető,

m) vitarendezés, értesítések

ma) irányadó jogszabályok megjelölése,

mb) bírósági kikötések,

mc) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja,

n) a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezések.

7. Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása

a) az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása,

b) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások körét és díját.

Mellékletek

1. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartása.

2. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek.

3. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

4. Szerződésminták.

5. Kötbértábla.

Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

1.5. A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók részére adott információk.

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a forgalmazott gáz minőségi előírásai,

c) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

a) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

b) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

c) a felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.

6. A szerződési feltételek a szerződésekhez:

a) általános szerződéses feltételek, különösen a felek jogai és kötelezettségei,

b) egyedi feltételek kezelése,

c) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

d) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

e) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

ea) az elszámolás alapja, időszaka és rendje,

eb) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,

ec) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje.

f) pénzügyi garancia feltételei,

g) az internetes vagy papír alapú szerződéskötés sajátosságai,

h) az internetes vagy papír alapú szerződés esetében az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályok.

7. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultakra vonatkozó külön rendelkezések:

a) az ajánlott földgázellátás és szolgáltatások részletes ismertetése,

b) a rendszerüzemeltetők kötelezettségei és jogai,

c) a kereskedő kapacitáslekötéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai,

d) az áralkalmazás, elszámolás feltételei, leolvasás ütemezése, rendje,

e) a kereskedő váltás, egyetemes szolgáltatásba történő áttérés részletes szabályai,

f) a szerződés kereskedő általi egyoldalú módosításának – beleértve az árváltoztatást is – eseteit, a módosítás időbeli hatályát és a közzététel szabályait.

8. Szerződésszegésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés esetei,

b) szankciók és következmények,

c) a szerződéses állapot helyreállítása,

d) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.

9. Felhasználói kapcsolattartás szervezetének és működésének, valamint a felhasználói panaszok ügyintézésének rendjét, a panaszok kezelésének rendje.

Mellékletek

1. Az ügyfélszolgálatok és az ügyfélszolgálati iroda elérhetősége.

2. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

3. Szerződések általános tartalmi elemei.

4. Szerződés minták egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén.

5. Az elszámolási módszerek a kereskedő váltáskor alkalmazott és választható pénzügyi garanciák részletes bemutatása.

6. Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén.

Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

3. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

1.6. Telephelyei szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata.

5. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az engedélyezési kérelemhez tevékenységenként benyújtandó mellékletek

I. Fejezet

Földgáz rendszerirányítására vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz rendszerirányítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. a kérelmezőnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (a továbbiakban: GET), e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

3. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

4. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

5. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

6. az engedélyköteles tevékenységet végző szervezetek közötti kapcsolatokat szabályozó belső rendet.

II. Fejezet

Földgázszállításra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgázszállításra vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírását,

10. jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot,

11. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer leírását, vagy kidolgozásának ütemtervét,

12. a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat

a) mérésre és elszámolásra,

b) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra,

13. az engedélyes – bányafelügyelet általi – műszaki-biztonsági szempontú minősítését a szervezetről, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásáról,

14. külön jogszabály előírása esetén környezetvédelmi engedélyt,

15. üzemeltetési szerződéseket,

16. 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztések leírását,

17. a szállítóvezeték-rendszer műszaki leírását

a) a szállítóvezeték bemutatása kezdő és végpontjaik, valamint egyéb jellemzőik megjelölésével,

b) az indító és átadó állomások leírásával és főbb paramétereik megjelölésével az ÜKSZ szerint,

c) a szállítóvezetékek üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

d) a szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírásával, valamint főbb paramétereik megjelölésével,

e) a nem hazai felhasználású földgáz szállítására igénybevett vezetékszakaszok bemutatásával,

f) a nem földgázszállítói tulajdonú rendszerek bemutatásával,

g) a szállítóvezeték többségi tulajdonának igazolásával,

h) a mérő és adatátviteli eszközök leírásával,

18. a földgáz szállítására a rendszerhasználókkal, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokra a rendszerüzemeltetőkkel kötött szerződéseket vagy előszerződéseket,

19. Minőség Elszámolási Rendet.

III. Fejezet

Földgáz elosztására vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz elosztására vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírását,

10. jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot,

11. a Bt. 24. § (3) bekezdése szerinti, a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer leírását, vagy kidolgozásának ütemtervét,

12. a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat

a) mérésre és elszámolásra,

b) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra,

13. az engedélyes – bányafelügyelet általi – műszaki-biztonsági szempontú minősítését a szervezetről, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásáról,

14. külön jogszabály előírása esetén környezetvédelmi engedélyt,

15. üzemeltetési szerződéseket,

16. 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztések leírását,

17. az üzemeltetett elosztóvezeték-rendszer bemutatását, a működési terület leírását

a) az elosztóvezeték-rendszer és a szállítóvezeték-rendszer csatlakozási pontjainak és jellemzőinek leírásával,

b) az elosztóvezeték-rendszer fő elemeinek és jellemzőinek leírásával, ezen belül külön feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés alapján üzemeltet,

c) az elosztóvezeték többségi tulajdonának igazolásával,

d) a területi üzemviteli irányítás és üzemirányító szolgálatok székhelyének felsorolásával,

e) azon települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található, külön feltüntetve, hogy az melyik egyetemes szolgáltatói engedélyeshez tartozik,

f) a mérő és adatátviteli eszközök leírásával,

18. az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek nyilvántartásának bemutatását,

19. a földgázelosztásra a rendszerhasználókkal, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokra a rendszerüzemeltetőkkel kötött szerződéseket vagy előszerződéseket,

a) ha a földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő egy jogi személyen belül végzik az engedélyköteles tevékenységet, a szervezetek közötti kapcsolatokat bemutató belső szabályozást,

b) a felhasználókkal kötött szerződések esetében a nyilvántartást és a szerződésmintákat.

IV. Fejezet

A telephelyi szolgáltatásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott telephelyi szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírását,

10. a telephelyi vezeték-rendszer bemutatását, a működési terület leírását

a) a telephelyi vezeték és az elosztó-, illetve szállítóvezeték-rendszer csatlakozási pontjának és jellemzőinek leírásával,

b) a telephelyi vezeték tulajdonrendszerének bemutatásával, külön feltüntetve a telephelyi vezeték azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés alapján üzemeltet,

c) azon telephelyi felhasználók felsorolásával, nyilvántartás bemutatásával, külön feltüntetve, hogy melyik egyetemes szolgáltatóhoz, vagy földgázkereskedőhöz tartozik,

d) a mérő és adatátviteli eszközök leírásával és tulajdoni viszonyainak bemutatásával,

11. a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat

a) mérésre és elszámolásra,

b) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra,

12. a rendszerhasználókkal kötött szerződéseket,

a) csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződést,

b) földgáz értékesítési szerződést,

c) földgáz kereskedelmi szerződéseket,

13. üzemeltetési szerződéseket,

14. 3 évre szóló kapacitásigény felmérés, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztések leírását,

15. a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a csatlakozóvezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott megfelelőségi igazolását.

V. Fejezet

Földgáztárolásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz tárolására vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírását,

10. jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot,

11. a Bt. 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer leírását, vagy kidolgozásának ütemtervét,

12. a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat:

a) mérésre és elszámolásra,

b) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra,

13. az engedélyes – bányafelügyelet általi – műszaki-biztonsági szempontú minősítését a szervezetről, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásáról,

14. külön jogszabály előírása esetén környezetvédelmi engedélyt,

15. üzemeltetési szerződéseket,

16. 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztések leírását,

17. a földgáztároló geológiai, műveléstechnológiai paramétereit és műszaki adatait földgáztárolónként:

a) geológiai körülmények leírásával és műveléstechnológiai paraméterek megjelölésével,

b) a besajtoló és kitároló technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

c) a földgáztároláshoz szükséges egyéb technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

d) a szállítóvezetéki és elosztóvezetéki, valamint termelési kapcsolódások leírásával és azok főbb paramétereinek megjelölésével,

e) a földgáztárolók üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírásával, valamint főbb paramétereik megjelölésével,

18. a földgáz tárolására a rendszerhasználókkal kötött érvényes szerződések vagy előszerződések.

VI. Fejezet

Földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 1 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. elszámolási rendszer leírását,

10. a földgázszállítóval kötött együttműködési megállapodást, ha az az engedély iránti kérelem benyújtáskor nem áll rendelkezésre, a megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot az egyensúlyozási tevékenység, az adatforgalmi és informatikai rendszerhez való hozzáférés, továbbá a gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem biztosítására,

11. pénzügyi biztosíték bemutatását.

VII. Fejezet

Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. elszámolási rendszer leírását,

10. rendszerirányítóval és a rendszerüzemeltetőkkel kötött együttműködési, kapacitáslekötési és rendszerhasználati szerződéseket,

11. pénzügyi biztosíték bemutatását,

12. ellátási sémát 3 gázévre vonatkozóan a különböző ellátási helyzetekben rendelkezésre álló, felhasználható földgázforrások, tárolói készletek biztosításának bemutatásával,

13. a felhasználóval kötendő egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének ütemtervét a GET 139. § (1) bekezdése alapján.

VIII. Fejezet

Vezetékes PB-gáz szolgáltatásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott vezetékes PB-gáz szolgáltatásra vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. PB-gáz ellátási üzemzavari, válsághelyzeti intézkedési tervet,

9. mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírását,

10. a Bt. 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer leírását, vagy kidolgozásának ütemtervét,

11. az engedélyes – bányafelügyelet általi – műszaki-biztonsági szempontú minősítését a szervezetről, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásáról,

12. külön jogszabály előírása esetén környezetvédelmi engedélyt,

13. üzemeltetési szerződéseket,

14. 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztések leírását,

15. az üzemeltetett elosztóvezeték-rendszer bemutatását, a működési terület leírását

a) az elosztóvezeték-rendszer és a tartály csatlakozási pontjainak, jellemzőinek leírásával,

b) az elosztóvezeték-rendszer fő elemeinek és jellemzőinek leírásával, ezen belül külön feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés alapján üzemeltet,

c) az elosztóvezeték többségi tulajdonának igazolásával,

d) a területi üzemviteli szolgálatok székhelyének felsorolásával,

e) azon települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található,

f) mérő eszközök leírásával,

16. az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek nyilvántartásának bemutatását,

17. a felhasználókkal kötött szerződések esetében a nyilvántartást és a szerződés mintákat,

18. a PB-gáz értékesítést biztosító forrásoldali beszerzések és a szállítás bemutatását.

IX. Fejezet

Egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben előírt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról, szakképzettség szerint,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot, ha az egyablakos kapacitásértékesítő kapacitásai a magyar együttműködő rendszer kapacitás részeként kerülnek értékesítésre,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási eljárásrendet,

9. elszámolási rendszer leírását.

X. Fejezet

Szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott szervezett földgázpiacra vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel,

2. 4 évre szóló független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti tervet,

3. a kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti év beszámolóját,

4. ha a gazdasági társaság cégbejegyzésének időpontja nem teszi lehetővé 3 üzleti év beszámolójának benyújtását, akkor az előtársasági időszakról összeállított beszámolót,

5. az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövegét,

6. az alkalmazni kívánt szervezeti és működési szabályzatot,

7. az alkalmazni kívánt kereskedési szabályzat tervezetének szövegét, amely tartalmazza különösen a termékek felsorolását, az ügylettípusokat, a kereskedési és elszámolási technikákat, módszereket, az adatrögzítési, adatvédelmi megoldásokat,

8. az alkalmazni kívánt informatikai rendszer részletes bemutatását,

9. ellenőrzött minőségbiztosítási rendszer bevezetésének ütemtervét a bevezetés határidejével.

6. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az engedélymódosítási kérelem elbírálásához szükséges bizonylatok, kiegészítések

1. Új települések, településrészek és területek engedélyezése

1.1. A földgázelosztó engedélykérelméhez benyújtandó iratok:

1. Új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzatok képviselő-testületei nyilatkozata a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítás elfogadásáról.

2. Új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzatokkal kötött, az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott megállapodás a gázelosztó hálózat létesítéséről.

3. Új terület engedélyezése esetén az érintett felhasználó nyilatkozata a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítási módjának és mértékének, valamint a beruházási költség meghatározásának elfogadásáról, továbbá nem közvetlenül a leendő fogyasztóval való kapcsolat esetén megállapodás a gázelosztó hálózat létesítéséről.

4. Csatlakozási díj számítás részleteiben való bemutatása elektronikus formában e-mailen vagy adathordozón keresztül.

5. Új település engedélyezésekor a beruházás megtérülési számítása a beruházás költségeinek engedélyesre eső részére nézve.

6. A gázelosztó hálózat létesítéséről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a beruházás összköltségét,

b) a beruházás finanszírozási forrásainak bemutatását,

c) a csatlakozási díj összegét és fogyasztói kategóriánkénti bontását,

d) a létrejövő vezetékrendszer tulajdonosi szerkezetének bemutatását.

7. Vagyon- és a környezeti károkra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződések meglétének igazolása.

8. Engedélyes nyilatkozat arról, hogy a módosításban szereplő gázelosztó rendszerek természetvédelmi területet érintenek-e. Ha valamely rendszer természetvédelmi területet érint, a tanulmánytervhez mellékelni kell a területileg illetékes Természetvédelmi Igazgatóság állásfoglalását is.

9. Új település, településrész engedélyezésekor a rendszerirányító nyilatkozata a szükséges kapacitás rendelkezésre állásáról.

10. Nem földgázelosztói tulajdonban megvalósuló rendszerek esetében, az elosztórendszer tulajdonosával létrejött megállapodás, illetve üzemeltetési szerződés benyújtása.

11. A települések, településrészek és területek egyetemes szolgáltatójával, illetve kereskedőjével megkötött szerződés.

1.2. Az egyetemes szolgáltató engedélykérelméhez benyújtandó iratok:

1. Új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzatok képviselő-testületei nyilatkozata a földgáz egyetemes szolgáltató kiválasztásáról.

2. Új terület engedélyezése esetén az érintett felhasználók megállapodása a földgáz egyetemes szolgáltatóval.

3. A földgáz egyetemes szolgáltató megállapodása a felhasználók ellátására a tervezett elosztórendszert üzemeltető földgázelosztóval.

4. A települések, településrészek és területek elosztójával megkötött szerződés.

2. Bekapcsolási időpont módosítása iránti kérelméhez benyújtandó iratok

1. A bekapcsolási időpont áthelyezésének indokai, annak bemutatása, hogy a beruházás elhúzódása, illetve az ellátás megkezdésének időpontja nem az engedélyesnek felróható okból következett be.

2. Az önkormányzattal, felhasználóval kötött megállapodások módosítása, ha az szükséges.

3. Nyilatkozat a beruházás finanszírozási forrásainak változatlanságáról.

3. Települések, településrészek és területek (felhasználók) kizárólagossági jogáról történő lemondás, illetve azok átadása

Az érdekelt engedélyeseknek közös kérelmet kell benyújtaniuk, melyben a településeket, településrészeket, területeket, felhasználót korábban ellátó engedélyes lemond kizárólagossági jogáról, a kérelmező engedélyes pedig kéri engedélye kiterjesztését ugyanezen ellátási vagy működési területekre.

3.1. Az átadás iránti kérelméhez benyújtandó iratok:

1. Nem földgázelosztói tulajdonban lévő rendszerek esetében, az elosztórendszer tulajdonosával létrejött üzemeltetési szerződés benyújtása.

2. Az önkormányzattal, felhasználóval kötött megállapodás, rendszertulajdonossal kötött adásvételi szerződés.

3. Az átadás-átvétel lebonyolításának ütemterve.

4. Vezetékes PB-szolgáltatásról való átállás esetén az újonnan épülő vezetékrendszerekre vonatkozó tanulmányterv, ez alapján a csatlakozási díjszámítás (a felhasználóktól maximum e számítás alapján kiszámított díj kérhető) részletes bemutatása elektronikus formában, az érintett önkormányzat nyilatkozata a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítás elfogadásáról, valamint a földgázelosztó kérelméhez benyújtandó iratok.

4. A földgázszállító és földgáztároló engedélykérelméhez benyújtandó iratok

1. A beruházással megvalósuló új földgázrendszer megvalósításának határideje.

2. A létrejövő földgázrendszer tulajdonosi szerkezetének ismertetése.

3. Vagyon- és a környezeti károkra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződések meglétének igazolása.

4. A beruházás finanszírozási forrásainak rendelkezésre állásának bemutatása.

5. Annak bemutatása, hogy a 3 éves üzleti terv tartalmazza-e a beruházást.

5. A meglévő csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történő átminősítése és működtetése iránti kérelemhez benyújtandó iratok

1. Annak bemutatása, hogy saját szervezetében biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenysége folytatását.

2. A telephelyi vezeték fő elemeinek és jellemzőinek leírása, szükség esetén térképekkel.

3. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított műszaki-biztonsági megfelelőségi igazolást.

4. A telephelyi felhasználókkal megkötött (elő)szerződések.

6. Az új csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történő átminősítése és működtetése iránti kérelemhez benyújtandó iratok

1. A földgázelosztó vagy földgázszállító részletes ajánlatát, amely tartalmazza a felhasználó elosztó- vagy szállítóvezeték-rendszerhez történő csatlakozás műszaki feltételeit és költségeit.

2. A telephelyi vezetékké átminősítendő csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték létesítésének részletes költségkimutatását és tanulmánytervét.

3. Annak bemutatása, hogy saját szervezetében biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenysége folytatását.

4. A telephelyi vezeték fő elemeinek és jellemzőinek leírása, szükség esetén térképekkel.

5. A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiállított műszaki-biztonsági megfelelőségi igazolást.

6. A telephelyi felhasználókkal megkötött (elő)szerződések.

7. A jogszabályban és az ÜKSZ-ben előírt fogyasztási igénybejelentéssel, elszámolással kapcsolatos szabályzat.

8. Az érintett elosztóval kötött együttműködési megállapodás.

7. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Engedélyköteles tevékenységek, földgázipari létesítmény létrehozására, üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv könyvvizsgálók által történő vizsgálata

A VIZSGÁLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

I. Általános rész

A könyvvizsgálónak a tevékenység speciális követelményeinek megfelelően részletesen és alaposan meg kell vizsgálnia a benyújtott üzleti terv és az abból levont következtetések megalapozottságát. Különösen az alábbi szempontokra kell nagy figyelmet fordítani:

a) az üzleti tervnél alkalmazott, illetve az üzleti tervhez készített számítógépes modellek ellenőrzése,

b) peremfeltételek, különös tekintettel az előrejelzések realitását illetően, árak, infláció, kamatlábak és egyéb jelentősebb kihatású tényezők és felhasznált mutatók helyessége,

c) következetesség, a tervet ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az egyes tervfejezetek összhangja biztosított-e,

d) kockázatelemzés, különös tekintettel arra, hogy meghatározásra kerültek-e a jelentős kihatásokat tartalmazó kockázatok, illetve értelmezték-e a tervben,

e) az engedélyes tevékenyégre elkészített üzleti terv a társaság teljes tevékenységével együtt vizsgálva megalapozott-e.

II. Finanszírozási struktúra és költségek

A könyvvizsgálónak vizsgálnia és ellenőriznie kell, hogy az előirányzott finanszírozási struktúrát megfelelően foglalták-e bele a modellbe és az üzleti tervbe. A kamatfizetésekre és a tőketörlesztésekre vonatkozó számításokat abból a szempontból kell vizsgálni, hogy helyesek-e és összhangban vannak-e a közölt feltételezésekkel.

A projektfejlesztési költségeket az alábbiak szempontjából kell ellenőrizni:

a) az összes szükséges és lehetséges költségtétel szerepel-e,

b) az árszínvonal-változás költségeket érintő hatásainak kezelése,

c) a létesítményekbe tartozó jelentősebb berendezések feltüntetésre kerültek-e.

Az üzemeltetéshez és létesítéshez kapcsolódó költségek megfelelő szétválasztását, és az ezen költségek besorolásához alkalmazott módszert kell vizsgálni.

A saját felhasználású energiaköltségeket részletesen kell vizsgálni abból a szempontból, hogy az egyes előre jelzett évekre feltételezett árszerkezet és mennyiség kimutatásra került-e a későbbi pénzforgalomban (cash-flowban).

A finanszírozási költségeket vizsgálni kell abból a szempontból, hogy megalapozottak-e, az összes finanszírozással kapcsolatos tételt megfelelően szerepeltették-e.

A feltüntetett adótételeknél vizsgálni kell, hogy a magyar adózási jogszabályok és rendelkezések szempontjából azok helyesek-e.

III. Pénzforgalom (Cash-flow) és várható megtérülések

A könyvvizsgálónak meg kell győződnie arról, hogy a Hivatal által elfogadott számítási módszerek alapján készített számítások helyesek-e, és hogy a vonatkozó végkövetkeztetések a projekt egészét tekintve ésszerűek-e.

A pénzforgalmat (cash-flow) ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az alkalmazott módszertan helyes és elfogadható-e, és az összes vonatkozó tételt szerepeltették-e.

IV. A könyvvizsgálói jelentés

A könyvvizsgálónak a fentiek alapján jelentést kell kibocsátania, amely részletesen ismerteti az üzleti terv megalapozottságát és a fentiekben említett összes kérdéskörre kiterjed. A jelentésnek részletesen ismertetnie kell a könyvvizsgáló által végzett munkát, a vizsgálat mélységét és bizonyosságot kell adnia az üzleti terv megalapozottságáról vagy nem megfelelő voltáról.

8. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei, a szétválasztással szemben támasztott követelmények és a szétválasztási módszer kötelező tartalmi elemei

I. Általános rendelkezések

Az integrált földgázipari vállalkozás tevékenységeinek számviteli szétválasztásával megbízható és valós képet kell kapni a vállalkozás engedélyköteles tevékenységeinek (üzletágainak) vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti éves beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló (a továbbiakban együtt: éves beszámoló) kiegészítő mellékletének alá kell támasztania, hogy a tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történt, és hogy a vállalkozás nem engedélyes tevékenysége nem veszélyezteti az engedélyköteles tevékenység végzését.

A tevékenységek számviteli szétválasztása során alkalmazott módszereket és vetítési alapokat a társaság számviteli politikájának keretében elkészített számviteli szétválasztási szabályzatban kell részletesen meghatározni. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében a számviteli szétválasztási szabályzat ezen előírásaira is hivatkozni kell. A vállalkozás számviteli szétválasztási szabályzatát a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bármikor ellenőrizheti.

Integrált földgázipari vállalkozások esetében az engedélyes tevékenység beszámolási időszak alatti megszűnése esetén is tartalmaznia kell a tárgyévi kiegészítő mellékletnek az adott tevékenység mérlegeit és eredménykimutatásait.

II. A tevékenységek szétválasztásának alapelvei

1. Teljeskörűség elve: a tevékenységek számviteli szétválasztása során – közvetlen hozzárendelés vagy valamilyen felosztási módszer alapján – minden eszköz, forrás, bevétel és ráfordítás felosztásra kerül a vállalkozás tevékenységei között, kivéve ahol a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), illetve e rendelet felmentés ad.

2. Áttekinthetőség és egyszerűség elve: a tevékenységek szétválasztása a vonatkozó törvényeknek megfelelően, lehetőleg egyszerű és átlátható szabályok szerint, nyomon követhető módon történjen.

3. Állandóság elve: a számviteli szétválasztás során alkalmazott szabályrendszer megváltoztatására csak a Hivatal megfelelő idejű és tartalmú tájékoztatása mellett van lehetőség. A szabályrendszer megváltoztatását a vállalkozás számviteli szabályzatában rögzíteni kell, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében is be kell mutatni.

4. Folytonosság elve: a szétválasztott engedélyesek részére a folyamatos működéshez szükséges eszközöket és pénzforrásokat biztosítani kell.

III. A tevékenységek szétválasztásával szemben támasztott követelmények

1. Az integrált földgázipari vállalkozás engedélyes tevékenységeire készítendő kimutatás alatt az Szt. 1. számú mellékletében található „A” változatú mérleg és az Szt. 2. számú mellékletében szereplő, összköltségi-eljárással készülő „A” változatú eredménykimutatás értendő. A kimutatások tagolására és a tételek tartalmára az Szt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Az itt meghatározottaktól való eltérés a Hivatal jóváhagyásával lehetséges.

2. Az eszközöket, forrásokat, bevételeket és ráfordításokat közvetlenül – vagy ha közvetlenül egyes tevékenységhez nem rendelhetők – a vállalkozás számviteli szétválasztási szabályzatában meghatározott módszerek és vetítési alapok alapján kell felosztani. Az eszközökhöz, illetve forrásokhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások tevékenységek közötti megosztását egymással összhangban kell megoldani.

3. A több engedélyest kiszolgáló támogató és engedélyköteles tevékenységek esetén kiemelten fontos az adott tevékenységet igénybe vevők közötti költségfelosztás bemutatása és indokolása.

4. A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálata keretében köteles felülvizsgálni, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelően vannak dokumentálva, és hogy a szétválasztás a számviteli szétválasztási szabályzatnak megfelelően történt.

IV. A szétválasztási módszer kötelező tartalmi elemei

1. Közvetlenül az engedélyes tevékenységhez rendelhető eszközök, források, bevételek és ráfordítások körének fogalmi és tartalmi meghatározása.

2. Közvetlenül az engedélyes tevékenységhez nem rendelhető eszközök, források, bevételek és ráfordítások megosztásának szabályai, legalább mérleg- és eredménykimutatás, illetve a GET és e rendelet szerint meghatározott tételenként.

3. A több engedélyest kiszolgáló támogató és engedélyköteles tevékenységek költségeinek engedélyesenkénti felosztása, az alkalmazott árak kialakításának szabályai.

9. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába
történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

A)

A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A földgázkereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a földgázelosztónál nyilvántartott azonosító:

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

A földgázkereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Ha a földgázkereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Az alábbi igazolás alapján kérem a földgázelosztó

a)1 nyilvántartásába szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztóként történő felvételem,

b)1 nyilvántartásában szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

Kelt:

..................................................
fogyasztó aláírása

–––––––––––

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

B)

AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:

Székhelye:

Igazolom, hogy

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

fogyasztó

a)1 saját jogán

b)1 vele egy háztartásban élő

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

személyre tekintettel

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül.

A fogyasztó1 / a vele közös háztartásban élő személy1

a)1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b)1 a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c)1 a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d)1 a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e)1 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

f)1 a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g)1 a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A fogyasztó szociális rászorultságának fennállását a(z) ........... számú határozat alapján igazolom.

A fogyasztó szociális rászorultságát a fentiek szerint megalapozó körülmény

a)1 határozatlan ideig,

b)1 határozott ideig: ............... -ig

áll fenn.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:

P. H.

..................................................
eljáró igazgatási szerv

–––––––––––

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy

b) fogyatékkal élő fogyasztóként

kérelmezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 22. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló fogyasztónak, mind fogyatékkal élő fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élő fogyasztónak minősül. A fogyatékkal élő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 10. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Az A) részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot megalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázelosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.

10. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába
történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

A)

A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A földgázkereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a földgázelosztónál nyilvántartott azonosító:

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

A földgázkereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Ha a földgázkereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Az alábbi igazolások alapján kérem a földgázelosztó

a)1 nyilvántartásába fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő felvételem,

b)1 nyilvántartásában fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában

a)1 van,

b)1 nincs

olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

Kelt:

............................................................
fogyasztó / eltartó aláírása

––––––––––––

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

B)

AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:

Székhelye:

A(z)........... számú határozat alapján igazolom, hogy

a)1 (név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

fogyasztó

b)1 a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

személy

(i)1 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül,

(ii)1 a vakok személyi járadékában részesül,

(iii)1 olyan személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:

P. H.

............................................................
eljáró igazgatási szerv

C)

A KEZELŐORVOS – ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS – TÖLTI KI

Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése):

Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye):

Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma):

Igazolom, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az igénylő, illetve a vele együtt lakó fogyatékkal élő személyek adatai és fogyatékosságuk jellege a következő:

Név (születési név)

Születési hely és idő

Lakóhely (tartózkodási hely)

Korlátozottság jellege
[Rendelet 59. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja]*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az orvos tölti ki!

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös háztartásban él és a fogyatékossága okán a Rendelet 59. § (2) bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a földgáz felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet vagy betűjeleket kell megadni.

A Rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet indokolt:

a)1 havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b)1 rendkívüli, ingyenes mérőfelülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,

c)1 készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

d)1 az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e)1 a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.),

f)1 egyéb szolgáltatás, éspedig:

Az 59. § (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: ................................................................

Alulírott ........................ mint a fent megjelölt személy(ek) orvosi ellátását végző orvos, a Rendelet 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

P. H.

.....................................
orvos aláírása

––––––––––––

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) fogyatékkal élő fogyasztóként és/vagy

b) szociálisan rászoruló fogyasztóként

kérelmezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 22. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A fogyasztóval egy háztartásban lakó, fogyatékkal élő személyként az vehető figyelembe, aki a fenti juttatások valamelyikében részesül.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékkal élő fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élő fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 9. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító szerv tölti ki.

A C) részt a fogyatékkal élő személyt kezelő orvos – ennek hiányában a háziorvos – tölti ki a következők szerint:

a) a Rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontját kell megjelölni, ha olyan jellegű a fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes kiegyenlítésére,

b) a Rendelet 59. § (2) bekezdés b) pontját kell megjelölni, ha a fogyatékosság jellege alapján a fogyatékkal élő személy egészsége vagy élete veszélybe kerül a földgázellátásnak a fogyasztó szerződésszegése miatti kikapcsolása esetén,

c) a Rendelet 59. § (2) bekezdése c) pontját kell megjelölni, ha a fogyatékosság jellege olyan, amely a fogyatékkal élő személy életét veszélyezteti a földgázellátás tervezett szüneteltetése vagy üzemzavar jellegű szünetelése esetén.

Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja.

Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak az értesítendőnek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése esetén érdemben tud egyeztetni az érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételéről.

Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja.

A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élő személy fogyatékossága tekintetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény.

Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania a földgázelosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékkal élő személy állapotában – orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan – nem várható jelentős javulás.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!