nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
2014-07-01
2014-12-31
8
Jogszabály

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatközlés a bűnügyi nyilvántartó szerv részére

1. § (1)1 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Bnytv.) meghatározott, a bűnügyi nyilvántartó szerv részére teljesítendő adatközlést – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – az 1–10. mellékletben meghatározott adatlapok, szükség esetén a 11. mellékletben meghatározott pótlap kitöltésével és a bűnügyi nyilvántartó szerv részére történő megküldésével kell teljesíteni.

(2) Ha az adatvédelem és az adatbiztonság feltételei adottak, az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést számítástechnikai rendszerek közvetlen (online) összekapcsolásával, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével kell teljesíteni.

(3)2 Ha az adatközlés a (2) bekezdésben meghatározott módon nem teljesíthető, az 1–11. mellékletben meghatározott adatlapokat számítástechnikai eszközzel előállított formában, papír alapon kell megküldeni a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(4)3 Az adatközlés során

a) a Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) és ai) alpontjában meghatározott személyazonosító adatokat minden esetben,

b) az ab), ae) és ai) alpontokban szereplő személyazonosító adatok valamelyikének megváltozása esetén az előző adatot is, ha az rendelkezésre áll,

c) a Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont af)–ah) alpontjában meghatározott személyazonosító adatokat, ha azok rendelkezésre állnak,

meg kell küldeni a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(4a)4 Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter értesítést küld a bűnügyi nyilvántartó szerv részére a névváltoztatással érintett, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás aktív nyilvántartásában nem szereplő személyek adatairól, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszerben adatokkal rendelkező személyek tekintetében a névváltozással kapcsolatos adatok a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásába átvezetésre kerüljenek.

(5)5 Az eljáró nyomozó hatóság, ügyész, nyomozó ügyész vagy ügyészségi nyomozó az 1–10. és 12. mellékletben meghatározott adatlapokon szereplő eljáró szerv kódját és bűncselekménykódokat az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően kiadott iránymutatás alapján tölti ki.

Értelmező rendelkezés

2. § E rendelet alkalmazásában arcképmás egyedi azonosító az arcképmásrögzítést végző nyomozó hatóság vagy büntetés-végrehajtási intézet által képzett olyan alfanumerikus egyedi azonosító, amelynek célja a rögzített arcképmás hozzárendelése a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában kezelt adatokhoz.

II. Fejezet

A NYOMOZÓ HATÓSÁG ADATKÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Adatközlés a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére

3. § (1) A nyomozó hatóság a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az 1. számú adatlapon közli

a) a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, ehhez mellékeli az e rendelet szabályai szerint rögzített arcképmást és az arcképmás egyedi azonosítót,

b)6 a nyomozás felfüggesztése vagy a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelése esetén a Bnytv. 23. § c), d), g), h) és j) pontjában meghatározott adatokat,

c)7 a nyomozás megszüntetése esetén a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, valamint az erről szóló határozat számát és keltét, továbbá ha a nyomozást a Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott ok miatt szüntették meg, az arra vonatkozó adatot.

(2) Ha a megalapozott gyanú közlésekor ujj- és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet felvételére is sor kerül, az 1. számú adatlapon a felvett ujj- és tenyérnyomathoz kapcsolódó belső azonosító kódot, valamint a felvett szájnyálkahártya-törlethez kapcsolódó belső azonosító kódot is fel kell tüntetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésének,

b) a nyomozó hatóság és az ügyészség által a nyomozás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről hozott határozat esetén a jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

c) a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelése esetén a határozat meghozatalának,

d) ha az nem esik egybe az a) pontban meghatározott időponttal, az arcképmás rögzítésének

napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

4. § A nyomozó hatóság az erről szóló külön értesítés megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére a büntetőügyek egyesítése esetén az egyes egyesítésre került eljárásokról és az egyesített eljárásról a Bnytv. 23. § c), d) és h)–j) pontjában meghatározott adatokat.

5. § A nyomozó hatóság az erről szóló külön értesítés megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére a büntetőügyek elkülönítése esetén az alapügyről és az elkülönített ügyről a Bnytv. 23. § c), d) és h)–j) pontjában meghatározott adatokat.

6. § A büntetőügy áttétele esetén

a) az áttételt elrendelő nyomozó hatóság az áttételre került ügyről a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában,

b) az ügyet átvevő nyomozó hatóság a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában

meghatározott adatokat az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére.

7. § A 4–6. §-ban meghatározott adatközlést

a) a büntetőügyek egyesítéséről, elkülönítéséről hozott határozat esetén a jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

b) a büntetőügy áttétele esetén

ba) a 6. § a) pontjában meghatározott esetben az áttételről hozott határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

bb) a 6. § b) pontjában meghatározott esetben az átvétel

napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

III. Fejezet

AZ ÜGYÉSZSÉG ADATKÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Adatközlés a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére

8. § (1)8 Az ügyészség megrovás alkalmazása esetén a 3. számú adatlapon közli a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a Bnytv. 16. § (1) bekezdés, d) pontjában meghatározott adatokat, a bűncselekmény megnevezését, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti minősítését, elkövetésének helyét és idejét, az elkövetői és elkövetési alakzatot, valamint a büntetőeljárást indító szerv megnevezését, határozatának számát és keltét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést az ügyészség megrovásról szóló határozatával szembeni jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére

9. § (1) Az ügyészség a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére közli

a) az 1. számú adatlapon a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, ehhez mellékeli az e rendelet szabályai szerint rögzített arcképmást és az arcképmás egyedi azonosítót,

b)9 a nyomozás felfüggesztése vagy a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelése esetén az 1. számú adatlapon a Bnytv. 23. § c), d), g), h) és j) pontjában meghatározott adatokat,

c)10 a nyomozás megszüntetése esetén az 1. számú adatlapon a Bnytv. 23. § c), d), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, valamint az erről szóló határozat számát és keltét, továbbá ha a nyomozást a Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott ok miatt szüntették meg, az arra vonatkozó adatot,

d) vádemelés esetén a 2. számú adatlapon a Bnytv. 23. § c)–e), h) és j) pontjában meghatározott adatokat,

e) a vádemelés elhalasztása esetén a 2. számú adatlapon a Bnytv. 23. § c), d), f), h) és j) pontjában meghatározott adatokat.

(2) Ha a megalapozott gyanú közlésekor ujj- és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet felvételére is sor kerül, az 1. számú adatlapon a felvett ujj- és tenyérnyomathoz kapcsolódó belső azonosító kódot, valamint a felvett szájnyálkahártya-törlethez kapcsolódó belső azonosító kódot is fel kell tüntetni.

(3) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésének,

b) a nyomozás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről hozott határozat esetén a jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

c) a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelése esetén a határozat meghozatalának,

d) a vádemelés elhalasztása esetén a jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

e) a vádirat benyújtásának,

f) ha az nem azonos az a) pontban meghatározott időponttal, az arcképmás rögzítésének

napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

10. § (1) Az ügyészség a büntetőügyek egyesítése esetén az erről szóló külön értesítés megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az egyes egyesítésre került eljárásokról és az egyesített eljárásról a Bnytv. 23. § c), e) és h)–j) pontjában meghatározott adatokat.

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, az (1) bekezdésben meghatározott adatközlés a Bnytv. 23. § d) pontjára is kiterjed.

11. § (1) Az ügyészség a büntetőügyek elkülönítése esetén az erről szóló külön értesítés megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az alapügyről és az elkülönített ügyről a Bnytv. 23. § c), e) és h)–j) pontjában meghatározott adatokat.

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, az (1) bekezdésben meghatározott adatközlés a Bnytv. 23. § d) pontjára is kiterjed.

12. § (1) A büntetőügy áttétele esetén

a) az áttételt elrendelő ügyészség az áttételre került ügyről a Bnytv. 23. § c), h) és j) pontjában meghatározott adatokat,

b) az ügyet átvevő ügyészség a Bnytv. 23. § c), e), h) és j) pontjában meghatározott adatokat

az erről szóló külön értesítés megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére.

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, az (1) bekezdésben meghatározott adatközlés a Bnytv. 23. § d) pontjára is kiterjed.

13. § A 10–12. §-ban meghatározott adatközlést

a) a büntetőügyek egyesítéséről, elkülönítéséről hozott határozat esetén a jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

b) a büntetőügy áttétele esetén

ba) a 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott esetben az áttételről hozott határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

bb) a 12. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az átvétel

napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása részére

14. § (1) Az ügyészség a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása részére – a kényszerintézkedés megszüntetéséről – a 9. számú adatlapon közli

a) a megszüntetett kényszerintézkedés megnevezését, a megszüntetés tényét,

b) a kényszerintézkedés elrendeléséről határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, valamint

c) a megszüntető határozatot hozó ügyészség megnevezését, határozatának számát és keltét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a kényszerintézkedés megszüntetéséről szóló határozat meghozatalának napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

IV. Fejezet

A BÍRÓSÁG ADATKÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Adatközlés a bűntettesek nyilvántartása részére

15. § (1) A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli

a)11 a 4. számú adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, a vádiratot benyújtó ügyészség megnevezését, a vádirat számát, a vádemelés időpontját, annak az eljárásnak az ügyiratszámát, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték, a közlés időpontját, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, valamint rendkívüli jogorvoslat esetén ennek tényét és az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha az alapeljárásban a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ítéletet hozott, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesült,

b) az 5. számú adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés d)–g) pontjában meghatározott adatokat, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, ha a bíróság az összbüntetési eljárás során jogerős ítéletet hozott, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesült,

c)12 az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldése mellett a 6. számú adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)–f) és k) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, ha a külföldi bíróság által hozott ítélet érvényét a bíróság elismerte, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesült,

d)13 a 7. számú adatlapon az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerőre emelkedésének napját, valamint a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatokat, ha az elítéltet a bíróság a végleges hatályú foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás vagy kiutasítás végrehajtása alól mentesítette,

e)14 az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével a Bnytv. 11. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat, az elévülés napját, valamint az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a bíróság megállapította, hogy a vele szemben kiszabott büntetés végrehajtását az elévülés kizárja, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesült,

f) a 7. számú adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, a pártfogó felügyelet kezdőnapját és leteltét, ha utólagosan rendelt el pártfogó felügyeletet vagy ha az alapeljárásban elrendelt pártfogó felügyeletet meghosszabbította, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesült,

g)15 a 7. számú adatlapon az eljárás tárgyát, a Bnytv. 11. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását utólag különleges eljárás keretében rendelte el,

h)16 a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, a pénzbüntetés közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre való átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét, az eljáró bíróság megnevezését és az így meghatározott szabadságvesztés mértékét, valamint a korábbi felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje meghosszabbodása esetén ennek tényét, a meghosszabbodott próbaidő tartamát és leteltének napját, a felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kiszabó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, a korábbi felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó mentesítés időpontját, ha arra a közérdekű munka vagy pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása miatt sor kerül,

i)17 a 8. számú adatlapon az eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a pénzbüntetés megfizetésének napját, ha a terhelt a pénzbüntetést megfizette,

j) az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerőre emelkedésének napját, valamint a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) és h) pontjában meghatározott adatokat, ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedését követően kegyelemben részesült.

k)18 az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatokat, az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerőre emelkedésének napját, a kiszabott büntetés nemét és mértékét, a szabadságvesztés kiállásától vagy végrehajthatósága megszűnésétől eltelt időtartamot, valamint a mentesítés időpontját, ha a bíróság az elítéltet bírói mentesítésben részesítette.

(2) Ha a bíróság az ítéletében nem valamennyi vád tárgyává tett cselekményben állapította meg a vádlott bűnösségét, hozott felmentő ítéletet vagy szüntette meg az eljárást, az elítélésről, a felmentésről és az eljárás megszüntetéséről külön 4. számú adatlapok kitöltésével közli az adatokat a bűnügyi nyilvántartó szervvel.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatközlést a bíróságnak a nyilvántartásba vételt megalapozó vagy a nyilvántartásban kezelt adatok megváltozását eredményező határozatának jogerőre emelkedése napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére

16. § (1) A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére közli

a)19 a 4. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)–g) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, a vádiratot benyújtó ügyészség megnevezését, a vádirat számát, a vádemelés időpontját, annak az eljárásnak az ügyiratszámát, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték, a közlés időpontját, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, rendkívüli jogorvoslat esetén ennek tényét, előzetes mentesítés esetén ennek tényét, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha az alapeljárásban bűnösséget megállapító jogerős ítéletet hozott, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesült,

b)20 a 4. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e) és g) pontjában meghatározott adatokat, valamint azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, ha felmentő ítélet mellett kényszergyógykezelést alkalmazott,

c) az 5. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott adatokat, ha egységes intézkedés alkalmazása során jogerős ítéletet hozott,

d)21 az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldésével a 6. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)–g) és j) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, ha a külföldi bíróság által hozott ítélet érvényét elismerte vagy a külföldi bíróság által kiszabott büntetés végrehajtását a magyar hatóság átvette, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesült,

e)22 az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével a Bnytv. 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat, az elévülés napját, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha megállapította, hogy a kiszabott büntetés végrehajtását az elévülés kizárja, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesült,

f)23 a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, a közérdekű munka, illetve a pénzbüntetés szabadságvesztésre, valamint a pénzbüntetés közérdekű munkára történő átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét, az eljárt bíróság megnevezését és az így kiszabott büntetés mértékét, ha a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát szabadságvesztésre, vagy a pénzbüntetést közérdekű munkára változtatta át, továbbá a korábbi felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje meghosszabbodása esetén ennek tényét, a meghosszabbodott próbaidő tartamát és leteltének napját, a felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kiszabó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, a korábbi felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó mentesítés időpontját, ha arra a közérdekű munka vagy pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása miatt sor kerül,

g) a 7. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat, valamint az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a bíróság a próbára bocsátást meghosszabbította,

h) a 7. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, a pártfogó felügyelet kezdőnapját és leteltét, ha a bíróság utólagosan rendelt el pártfogó felügyeletet vagy ha az alapeljárásban elrendelt pártfogó felügyeletet meghosszabbította, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján a Btk. alapján mentesült,

i) a 7. számú adatlapon az eljárás tárgyát, a Bnytv. 16. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a bíróság a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását utólag különleges eljárás keretében rendelte el,

j) a 7. számú adatlapon az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerőre emelkedésének napját, valamint a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat, ha az elítéltet a bíróság végleges hatályú foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás vagy kiutasítás végrehajtása alól mentesítette,

k)24

l) a 8. számú adatlapon az eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a pénzbüntetés megfizetésének napját, ha a terhelt a pénzbüntetést – tekintet nélkül a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatására – megfizette,

m) az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerőre emelkedésének napját, valamint a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) és l) pontjában meghatározott adatokat arról, aki az ítélet jogerőre emelkedését követően kegyelemben részesült,

n)25 a 8. számú adatlapon az eljárt bíróság megnevezését, a Bnytv. 16. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott adatot, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a terhelt a jóvátételi munkát igazoltan teljesítette.

(2) Ha a bíróság az ítéletében nem valamennyi vád tárgyává tett cselekményben állapította meg a vádlott bűnösségét, hozott felmentő ítéletet vagy szüntette meg az eljárást, az elítélésről, a felmentésről és az eljárás megszüntetéséről külön 4. számú adatlapok kitöltésével közli az adatokat a bűnügyi nyilvántartó szervvel.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatközlést a bíróságnak a nyilvántartásba vételt megalapozó vagy a nyilvántartásban kezelt adatok megváltozását eredményező határozatának jogerőre emelkedése napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére

17. § (1)26 A bíróság a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére a 4. számú adatlapon közli a Bnytv. 23. § c), d), e), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, ha a büntetőeljárás jogerős befejezéséről határozatot hozott.

(2) A bíróság a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az 1. számú adatlapon közli

a)27 a Bnytv. 23. § c), d), g), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, ha a büntetőeljárás felfüggesztéséről vagy továbbfolytatásáról határozatot hozott,

b)28 a Bnytv. 23. § c), d), e), h) és j) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, ha rendkívüli jogorvoslati eljárásban hozott határozat alapján új eljárást folytat le.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a megszüntető vagy felmentő határozat jogerőre emelkedésének napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatközlést a büntetőeljárás felfüggesztéséről vagy a felfüggesztett büntetőeljárás továbbfolytatásának elrendeléséről szóló határozat meghozatalának napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatközlést a rendkívüli jogorvoslati eljárásban elrendelt új eljárás lefolytatásáról szóló határozat meghozatalának napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

18. § A bíróság a büntetőügyek egyesítése esetén az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az egyes egyesítésre került eljárásokról és az egyesített eljárásról a Bnytv. 23. § c), e) és h)–j) pontjában meghatározott adatokat.

19. § A bíróság a büntetőügyek elkülönítése esetén az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az alapügyről és az elkülönített ügyről a Bnytv. 23. § c), e) és h)–j) pontjában meghatározott adatokat.

20. § A büntetőügy áttétele esetén

a) az áttételt elrendelő bíróság az áttételre került ügyről a Bnytv. 23. § c), h) és j) pontjában meghatározott adatokat,

b) az ügyet átvevő bíróság a Bnytv. 23. § c), e), h) és j) pontjában meghatározott adatokat

az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére.

21. § A 18–20. §-ban meghatározott adatközlést

a) a büntetőügyek egyesítéséről, elkülönítéséről hozott határozat esetén a jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

b) a büntetőügy áttétele esetén

ba) a 20. § a) pontjában meghatározott esetben az áttételről hozott határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének,

bb) a 20. § b) pontjában meghatározott esetben az átvétel

napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása részére

22. §29 (1) A bíróság a 9. számú adatlap megküldésével közli a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása részére azon tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint

a) a Bnytv. 28. § b)–d) pontjában meghatározott adatokat, ha előzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet, távoltartást, ideiglenes kényszergyógykezelést (a továbbiakban együtt: kényszerintézkedés) rendelt el, vagy ha a terhelt előzetes letartóztatása óvadék letétele miatt szűnt meg,

b) a Bnytv. 28. § b)–d) pontjában meghatározott adatokat és

ba) a kényszerintézkedés elrendeléséről határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, ha az a korábban elrendelt kényszerintézkedést meghosszabbította vagy fenntartotta, vagy

bb) a kényszerintézkedés elrendeléséről határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, valamint a megszüntető határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, ha az a korábban elrendelt kényszerintézkedést meghosszabbította, fenntartotta vagy megszüntette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a kényszerintézkedést elrendelő határozat keltének, az óvadék letételének, és a kényszerintézkedést megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása részére30

22/A. §31 (1) A bíróság a 10. számú adatlap megküldésével közli a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint

a) az elrendelt kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes átadási letartóztatás és ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelésének tényét, időpontját és időtartamát, valamint a megszűnésének tényét és időpontját;

b) a Bnytv. 30/B. § f) pontjában meghatározott korlátozás tényét, időpontját és időtartamát, valamint megszűnésének tényét és időpontját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a nyilvántartásba vételt megalapozó vagy a nyilvántartásban kezelt adatok törlését eredményező határozat jogerőre emelkedése napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

V. Fejezet

A BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG

Adatközlés a bűntettesek nyilvántartása részére

23. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet a 8. számú adatlapon közli a bűntettesek nyilvántartása részére

a) a Bnytv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint

b) a Bnytv. 11. § (2) bekezdés a)–e) pontjában

meghatározott adatokat.

(2)32 A büntetés-végrehajtási intézet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel közérdekű munka és pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés esetén is.

(3) A büntetés-végrehajtási intézet a bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személy befogadását követően az e rendelet szabályai szerint rögzített arcképmást és az arcképmás egyedi azonosítót megküldi a bűnügyi nyilvántartó részére.

(4) Ha a Bnytv. rendelkezései alapján az ujj- és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet felvételéről a büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik, a 8. számú adatlapon a felvett ujj- és tenyérnyomathoz kapcsolódó belső azonosító kódot, valamint a felvett szájnyálkahártya-törlethez kapcsolódó belső azonosító kódot is fel kell tüntetni.

(5) Az adatközlést

a) a terhelt halálának napjától,

b) a terhelt befogadásának napjától,

c) ha az nem azonos a b) pontban meghatározott időponttal, az arcképmás rögzítésének napjától

számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

23/A. §33 (1) Az első fokon eljárt közlekedési hatóság a bűntettesek nyilvántartása részére a 8. számú adatlapon közli a Bnytv. 11. § (2) bekezdés e) pontja szerinti járművezetéstől eltiltás leteltének napját, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját.

(2) Az adatközlést a járművezetéstől eltiltás hatálya megszűnéséről hozott döntés meghozatalától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

Adatközlés a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére

23/B. §34 (1) Az első fokon eljárt közlekedési hatóság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a 8. számú adatlapon közli a Bnytv. 16. § (2) bekezdés i) pontja szerinti járművezetéstől eltiltás leteltének napját, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját.

(2) Az adatközlést a járművezetéstől eltiltás hatálya megszűnéséről hozott döntés meghozatalától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

23/C. §35 A pártfogó felügyelő a 8. számú adatlapon vagy az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével közli a Bnytv. 16. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját, ha a terhelt a közérdekű munkát teljesítette, vagy annak végrehajthatósága megszűnt.

24. § (1)36 Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a 8. számú adatlapon közli a Bnytv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a Bnytv. 16. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat, valamint a kényszergyógykezelés megszűnésének a tényét, ha a kényszergyógykezelés alá vont személy

a) kényszergyógykezelését a bíróság megszüntette,

b) a kényszergyógykezelés foganatosításának időtartama alatt meghalt,

c) határozatlan tartamú vagy meghosszabbított, határozott tartamú kényszergyógykezelése foganatosításának időtartama lejárt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a kényszergyógykezelés megszüntetésének napjától vagy a terhelt halálának napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

25. § (1) A javítóintézet a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a 8. számú adatlapon közli a Bnytv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában, a Bnytv. 16. § (1) bekezdés e) pontjában és a Bnytv. 16. § (2) bekezdés e)g) pontjában meghatározott adatokat, ha a javítóintézeti nevelés alá vont

a) személy javítóintézeti nevelését foganatba vette vagy a javítóintézeti nevelésből elbocsátotta,

b) személyt a bíróság a javítóintézeti nevelésből ideiglenesen elbocsátotta, vagy ideiglenes elbocsátását megszüntette,

c) személy a javítóintézeti nevelés végrehajtásának időtartama alatt meghalt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést

a) a terhelt javítóintézeti nevelésének megkezdésétől, javítóintézetből történő elbocsátásától, ideiglenes elbocsátásától vagy az ideiglenes elbocsátás megszüntetése napjától,

b) a terhelt halálának napjától

számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

VI. Fejezet

AZ ARCKÉPMÁSRÖGZÍTÉS SZABÁLYAI

26. § (1) Az arcképmásrögzítést

a) a gyanúsítottal szemben nyomozást végző nyomozó hatóságnál alkalmazott bűnügyi technikus vagy nyomozó hatóság erre kijelölt és arcképmásrögzítésről oktatásban részesült tagja vagy

b) a terheltet befogadó büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt és arcképmásrögzítésről oktatásban részesült tagja

végzi.

(2) Az e rendeletben előírt arcképmásrögzítés során egy szemből, egy jobb oldalnézetből és egy baloldalról, negyed profilban készített arcképmást, valamint két egész alakos állóképet (a továbbiakban együtt: arcképmás) kell rögzíteni. Az így rögzített arcképmást, a megfelelően kitöltött és arcképmás egyedi azonosítóval ellátott 1. számú vagy a 8. számú adatlap egy példányával együtt kell megküldeni a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(3)37 Ha az arcképmás bűnügyi nyilvántartó szerv részére történő megküldése az 1. számú vagy 8. számú adatlappal együtt nem lehetséges, az arcképmást a 12. mellékletben meghatározott arcképmáskísérő adatlappal együtt kell megküldeni a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(4)38 Az arcképmásrögzítést a 13. mellékletben meghatározott módszerrel kell elvégezni. Az arcképmások rögzítése során legalább 16,7 millió színfelbontású, legalább 800Ű600 pixel képfelbontású, a szemek között 120 pixel távolságú normál minőségű tömörítéssel készített digitális adatot kell létrehozni.

(5) Ha az adatvédelem és az adatbiztonság feltételei adottak, a rögzített arcképmást a bűnügyi nyilvántartó szerv részére számítástechnikai rendszerek közvetlen (online) összekapcsolásával, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével kell megküldeni. Ha a közvetlen (online) kapcsolat útján, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatközlésre nincs lehetőség, az arcképmást a (4) bekezdésben meghatározott formátumban, adathordozón kell megküldeni a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

28. §39 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján folytatott eljárással összefüggésben az adatközlést e rendelet 2013. június 30-án hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni.

29–33. §40

1. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez41

1. számú adatlap
ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL

(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás megszüntetése)

Az 1., 2. és 4. pont kitöltése minden esetben kötelező!

1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező)

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: ....................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: .....................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ..........................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ........................................................................................................ és idő: o o o o év ooo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: ...............................................................................................................................

1.8. Neme: o férfi o

1.9. Állampolgárság: .......................... Előző állampolgárság: ................................

1.10. Lakóhely:

........................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely:

.....................................................................................................................................................................

2. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező)

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rend-beliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

o o o o o o o o o o o o o o o o o ..............................

o o o o o o o o o o o o o o o o o ..............................

3. Értesítés mintavételről

3.1. arcképmás egyedi azonosító

3.2. belső azonosító kód ujj- és tenyérnyomathoz

3.3. belső azonosító kód
DNS-mintához

4. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező)

4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o .........................................................................................................

4.2. A büntetőügy iktatószáma: ........................................................................................................................................

4.3. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: o o o o év o oo o nap

4.4. A módosított megalapozott gyanú közlésének időpontja: o o o o év o oo o nap

5. A büntetőeljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok:

5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o .............................................................................................................

5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: .............................................................. és kelte: o o o o év o oo o nap.

5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka: .........................................................................................................................

5.4. A felfüggesztés időtartama: o o o o.o o.o o-tól o o o o.o o.o o-ig

5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: ............................................... határozatának száma: ..............................

6. A o büntetőeljárás folytatására vagy az o új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására vonatkozó adatok:

6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o ......................................................................................................

6.2. Az eljárásban hozott határozat száma: .......................................................................................................................

6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának időpontja: o o o o év o oo o nap.

6.4. Alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljárt szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o ......................

6.5. Az alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljáró szerv határozatának száma: ................................................

7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok:

7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o ............................................................................................................

7.2. Az eljárásban hozott határozat száma: .....................................................................................................................................

7.3. A nyomozás megszüntetésének napja: o o o o év o oo o nap

7.4.A megszüntetésére a Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott okok miatt került sor o Igen o Nem
(kitöltése kötelező)

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése (a Bnytv. 25. § c) pontja esetében):

Nyilvántartási ideje:

2. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez42

2. számú adatlap
ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL

Az 1., 2. és 3. pont kitöltése minden esetben kötelező!

o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező)

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: ............................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: .............................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ..................................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ....................................................................................................... idő: o o o o év o oo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: ...............................................................................................................................

1.8. Neme: o férfi o

1.9. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: .......................................

1.10. Lakóhely: ........................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely: .....................................................................................................................................................................

2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok: (kitöltése kötelező)

2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o
...............................................................................................................................................................................................

2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: o o o o év o oo o nap.

2.3. A büntetőügy iktatószáma: ............................................................................................................................................

3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező)

Kód és megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

o o o o o o o o o o o o o o o o o
.....................................

o o o o o o o o o o o o o o o o o
.....................................

o o o o o o o o o o o o o o o o o
.....................................

4. Vádemelés adatai:

4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: o o o o o o o .................................................................................................

4.2. A vádirat száma: ........................................................................................................................................................

4.3. A vádemelés időpontja: o o o o év o oo o nap.

4.4. A vádirat kelte: o o o o év o oo o nap.

5. Vádemelés elhalasztása adatai:

5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: o o o o o o o .................................................................................................

5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja: o o o o év o oo o nap.

5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................ kelte: o o o o év o oo o nap.

5.4. A vádemelés elhalasztásának oka: .............................................................................................................................

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

3. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez43

3. számú adatlap
ADATKÖZLÉS ÜGYÉSZI MEGROVÁS ALKALMAZÁSÁRÓL

c PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: c c c c c c c c c c c

1.2. Családi és utónév: .....................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: .......................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ................................................................................................... idő: c c c c év c cc c nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................................................

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: ..................................................................................................

1.8. Neme: c férfi c

1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: .........................

1.10. Lakóhely: ...................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely:

…………………………………………………………………………………………………….

2. Az eljáró ügyészség, adatai és az ügy alapadatai:

2.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: c c c c c c c
.........................................................................................................................................................................................

2.2. Határozatának száma: ........................................................................................ kelte: c c c c év c cc c nap.

2.3. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: ...............................................................................................................
határozatának száma: ............................................................................................... kelte: c c c c év c cc c nap.

3. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetési
helye és ideje

Elkövetői és
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

............................../
..............................

............................../
..............................

c

............................../
...............................

............................../
...............................

c

............................../
...............................

............................../
...............................

c

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése:

Nyilvántartási ideje:

4. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez44

4. számú adatlap
ADATKÖZLÉS JOGERŐS BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL

o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

Alkalmazott Btk.: o 1978. évi IV. törvény    o 2012. évi C. törvény

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK o IGEN o NEM (kitöltése kötelező)

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: ...........................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: .................................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: o o o o év o oo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………….

1.8. Neme: o férfi o

1.9. Állampolgárság: .......................................... Előző állampolgárság: ........................

1.10. Lakóhely: ........................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………………

2. A határozat és az eljáró szerv adatai:

2.1. Az eljárás eredménye:

o elítélés

o felmentés

o megszüntetés

2.1.1.A megszüntetésére a Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott okok miatt került sor o Igen o Nem

2.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor: o perújítás o felülvizsgálat o jogorvoslat a törvényesség érdekében

2.3. Jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

2.4. Első fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében első fokon) eljárt bíróság megnevezése:
.......................................................... határozatának száma:................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság megnevezése:
.......................................................... határozatának száma:................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság megnevezése:
.......................................................... határozatának száma:................................................... kelte: o o o o év o oo o nap..

2.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése: o o o o o o o ......................................................................................
vádirat száma: ........................................................................ kelte: o o o o év o oo o nap.

annak az eljárásnak az ügyiratszáma, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték:
........................................................................ a közlés időpontja: o o o o év o oo o nap.

2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:
......................................................................................................................................................................................
határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

2.9. A javítóintézeti nevelés hátralévő részének szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén a végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: ...........................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

2.10. o A terhelt fiatalkorú o igen o nem (kitöltése kötelező)

2. 2.11. A terhelt o nem visszaeső o visszaeső o különös visszaeső o többszörös visszaeső o erőszakos többszörös visszaeső

2.12. Az érintett előzetes mentesítésben részesült: o igen o nem (kitöltése kötelező)

3. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetés
helye és ideje

Elkövetői és
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

4. Szankció adatai:

4.1. A büntetés kiszabását a bíróság mellőzte: o igen

4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

Vh. fokozata

Foglalkozás vagy tevékenység /

Járműkategória /

Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése /

Kitiltás helye

4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

4.3.1. Vh. felfüggesztve ……… évre

 

4.4. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS

Mértéke

4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

4.6. Önállóan alkalmazott, határozott idejű kiutasítás leteltének napja: o o o o év o oo o nap.

4.7. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): o o o o év o oo o nap.

4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó bíróság megnevezése: .......................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................
határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:
...................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ........................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

4.10.1 A meghosszabbított próbaidő leteltének napja: o o o o év o oo o nap.

4.11. Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása miatt próbaidő meghosszabbodása esetén, a korábbi felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: …………………………………………………… határozatának száma: ……………………………………..

jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

A meghosszabbodott próbaidő leteltének napja: o o o o év o oo o nap

4.12. Jóvátételi munka helyébe lépő büntetés kiszabása esetén a jóvátételi munkát jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:

.........................................................................................................................................................................................
határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

4.13. Feltételes szabadság megszüntetése esetén a korábbi szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: .......................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

4.14. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény:

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

o Hatályon kívül helyezve: ...................................................

o Végrehajtását elrendelte: ..................................................

.......................................................................................

............................................................................................

o Büntetés átváltoztatása:

Egyéb: .............................................................................

............................................................................................

...........................................................................................

Büntetését letöltötte:

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:

 

Mentesítés várható időpontja:

Büntetés nyilvántartási ideje:

Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:

Intézkedés nyilvántartási ideje:

Nyilvántartási ideje a Bnytv. 25. § c) pontja esetén:

 

 

5. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez45

5. számú adatlap
ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETRŐL, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS ELRENDELÉSÉRŐL

o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: ..........................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ..................................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ......................................................................................................... idő: o o o o év o oo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: …………………………………………………………………………………….

1.8. Neme: o férfi o

1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: .............................

1.10. Lakóhely: .........................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………….

2. A határozat és az eljáró szerv adatai:

2.1. Jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

2.2. Első fokon eljárt bíróság megnevezése: .........................................................................................................................

határozatának száma:......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap

2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: .......................................................................................................................

határozatának száma: ......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

2.4. A terhelt fiatalkorú o igen o nem (kitöltése kötelező)

3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma:

Bíróság megnevezése: ...........................................................................................................................................................

határozatának száma:......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap

Bíróság megnevezése: ...........................................................................................................................................................

határozatának száma:......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap

Bíróság megnevezése: ...........................................................................................................................................................

határozatának száma:......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap

4. Szankció adatai:

4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

Vh. Fokozata

Foglalkozás vagy tevékenység / Járműkategória /

Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése /

Kitiltás helye

4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS

Mértéke

 

4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

4.4. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): o o o o év o oo o nap ........

4.5. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény:

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H. ........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

Büntetését letöltötte:

o Hatályon kívül helyezve: .................................................................................

Egyéb: ..................................................................................................................

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:

Mentesítés várható időpontja:

Büntetés nyilvántartási ideje:

Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:

Intézkedés nyilvántartási ideje:

6. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez46

6. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL

o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

Alkalmazott Btk.: o 1978. évi IV. törvény o 2012. évi C. törvény

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK o IGEN o NEM (kitöltése kötelező)

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: .....................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: .......................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ...................................................................................................... idő: o o o o év o oo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………...

1.8. Neme: o férfi o

1.9. Állampolgárság: .................................... Előző állampolgárság: .......................

1.10. Lakóhely: ....................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………

2. A határozat és az eljáró szerv adatai:

2.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja:

o o o o év o oo o nap.

2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai:

megnevezése: .....................................................................................................................................................................

határozatának száma:......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

megnevezése: .....................................................................................................................................................................

határozatának száma:......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

megnevezése: .....................................................................................................................................................................

határozatának száma:......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

2.3. Elismerési eljárásban első fokon eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

2.4. Elismerési eljárásban másodfokon eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: o o o o év o oo o nap.

jogerőre emelkedésének napja:

o o o o év o oo o nap.

2.5. A terhelt fiatalkorú o igen o nem (kitöltése kötelező)

3. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetés helye és
ideje

Elkövetői és
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

......................./.......................

......................./.......................

o

......................./.......................

......................./.......................

o

4. Szankció adatai:

4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

Vh. fokozata

Foglalkozás vagy tevékenység / Járműkategória /

Sportrendezvény vagy sportlétesítmény megnevezése / Kitiltás helye

4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

4.2.1. Vh. felfüggesztve ……… évre

4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS

Mértéke

 

4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

5. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): o o o o év o oo o nap.:

6. Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel és annak végrehajtásával kapcsolatos adatok

6.1. Külföldi bíróság által kiszabott szankció

 

 

Neme

Mértéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

6.2.1. Vh. felfüggesztve ……… évre

6.2.2. Részben felfüggesztve:……….évre, végrehajtandó tartam: o o év o oo o nap

6.2.3 Felfüggesztés leteltének időpontja: o o o o év o oo o nap

6.3. Külföldön történt büntetés-végrehajtási adatok:

6.3.1 Foganatba vétel napja: o o o o év o oo o nap

6.3.2. Feltételes szabadságra bocsátás napja: o o o o év o oo o nap , leteltének napja: o o o o év o oo o nap

6.3.3. Kitöltés időpontja: o o o o év o oo o nap

6.4 Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó bíróság megnevezése: .......................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................... jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

7. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények:

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. P. H. ........................................................

Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

o Hatályon kívül helyezve: .................................................................................

Egyéb: ..................................................................................................................

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:

Mentesítés várható időpontja:

Büntetés nyilvántartási ideje:

Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:

Intézkedés nyilvántartási ideje:

7. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez47

7. számú adatlap

ADATKÖZLÉS A BÍRÓSÁG KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN ÉS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEIRŐL

o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK o IGEN o NEM (kitöltése kötelező)

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: .................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: ..................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: .......................................................................................................................................

1.5. Születési hely: .............................................................................................. idő: o o o o év o oo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési csalási és utóneve: ………………………………………………………………………..

1.8. Neme: o férfi vagy o nő 1.9. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ................................

1.10. Lakóhely: ..............................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely: …………………………………………………………………………………………………

2. A különleges eljárás tárgya:

o próbára bocsátás meghosszabbítása

o pártfogó felügyelet változása

o elévülés megállapítása

o pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás

o szabadságvesztés utólagos elrendelése

o átváltoztatás miatt próbaidő meghosszabbodása

o utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy

o bírósági mentesítés

elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele

3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai:

3.1. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................

határozatának száma: ......................................................................................... kelte:

o o o o év o oo o nap.

Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ...........................................................................................................

határozatának száma: .......................................................................................... kelte:

o o o o év o oo o nap.

jogerőre emelkedés napja:

o o o o év o oo o nap.

3.2. Alapügyben első fokon eljárt bíróság megnevezése: .............................................................................................

határozatának száma: ......................................................................................... kelte:

o o o o év o oo o nap.

Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ...................................................................................

határozatának száma: ......................................................................................... kelte:

o o o o év o oo o nap.

jogerőre emelkedés napja:

o o o o év o oo o nap.

4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok:

4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja: o o o o év o oo o nap.

4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet kezdőnapja:
o o o o év o oo o nap és letelte o o o o év o oo o nap.

4.3. o büntetés vagy o közügyektől eltiltás végrehajthatóságának elévülése esetén az elévülés napja:
o o o o év o oo o nap.

4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított szabadságvesztés időtartama: .............................................................................................................................................

4.5. A pénzbüntetés közérdekű munkára történő átváltoztatása során megállapított közérdekű munka időtartama:
...................................................................................................

4.6. Próbaidő meghosszabbodása esetén a korábbi felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: …………………………………………………határozatának száma: …………………………………….. jogerőre emelkedésének napja: o o o o év o oo o nap.

A meghosszabbodott próbaidő leteltének napja: o o o o év o oo o nap

4.7. A mentesítés időpontja: o o o o év o oo o nap.

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője”

8. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez48

8. számú adatlap
ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL

o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: o o o o o o o o o o o

1.2. Családi és utónév: ....................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: ......................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ....................................................................................................... idő: o o o o év o oo o nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: ……………………………………………………………………………

1.8. Neme: o férfi vagy o nő 1.9. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ..............................

1.10. Lakóhely: ..................................................................................................................................................................

1.11. Előző lakóhely: …………………………………………………………………………………………………….

2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai:

2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: o o o o o o o

...........................................................................................................................................................................................

2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése: ...................................................................................................................

határozatának száma: ................................................................ jogerőre emelkedése: o o o o év o oo o nap.

2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése: .............................................................................................................

határozatának száma: ....................................................................... jogerőre emelkedése: o o o o év o oo o nap.

3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok:

3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata:

o fegyház

o börtön

o fogház

o FK börtön

o FK fogház

3.2. A befogadás napja:

o o o o év o oo o nap.

3.3. A szabadságvesztés büntetés kezdő napja:

o o o o év o oo o nap.

3.4. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:

o o o o év o oo o nap.

3.5. A szabadon bocsátás napja:

o o o o év o oo o nap.

3.6. Feltételes szabadságra bocsátás napja:

o o o o év o oo o nap.

3.7. Feltételes szabadság leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

3.8. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:

o o o o év o oo o nap.

3.9. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása: o igen

3.10. Szabadságvesztés félbeszakítása: o határozott vagy o határozatlan tartamú

3.11. Félbeszakítás kezdő napja:

o o o o év o oo o nap.

3.12. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

3.13. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

4. Elzárás végrehajtására vonatkozó adatok:

 

4.1. Az elzárás végrehajtási fokozata

 

o fogház

o FK fogház

4.2. A befogadás napja:

o o o o év o oo o nap.

4.3. Az elzárás büntetés kezdő napja:

o o o o év o oo o nap.

4.4. Az elzárás büntetés utolsó napja:

o o o o év o oo o nap.

4.5. Elzárás félbeszakítása: o határozott vagy o határozatlan tartamú

4.6. Félbeszakítás kezdő napja:

o o o o év o oo o nap.

4.7. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

4.8. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

4.9. A szabadon bocsátás napja:

o o o o év o oo o nap.

5. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetés-végrehajtási intézetben halt meg: o o o o év o oo o nap.

6. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok:

6.1. A befogadás napja:

o o o o év o oo o nap.

6.2. A javítóintézeti nevelés kezdő napja:

o o o o év o oo o nap.

6.3. Ideiglenes elbocsátás napja:

o o o o év o oo o nap.

6.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

6.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:

o o o o év o oo o nap.

6.6. Elbocsátás napja:

o o o o év o oo o nap.

7. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok:

7.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja: o o o o év o oo o nap.

8. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok:

8.1.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:

o o o o év o oo o nap.

8.1.2. A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja:

8.2.1.1. A közérdekű munka teljesítésének napja:

8.2.1.2. A közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének napja:

o o o o év o oo o nap.

o o o o év o oo o nap

8.2.2. A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja: o o o o év o oo o nap.

8.3.1. Foglalkozástól eltiltás: o határozott vagy o határozatlan tartamú

8.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

8.4.1. Járművezetéstől eltiltás: o határozott vagy o határozatlan tartamú

8.4.2. Határozott tartamú járművezetéstől eltiltás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

8.5. Sportrendezvények látogatásától való eltiltás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

8.5.1. A meghatározott sportrendezvény neve:

 

8.5.2. A meghatározott sportlétesítmény helye:

 

8.6. A kitiltás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

8.6.1. A meghatározott helyről történő kitiltás helye:

8.7.1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás: o határozott vagy o határozatlan tartamú

8.7.2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú kiutasítás leteltének napja:

8.8. Jóvátételi munka igazolásának napja: o o o o év o oo o nap

o o o o év o oo o nap.

9. A közügyektől eltiltás végrehajtására vonatkozó adatok:

9.1. A közügyektől eltiltás leteltének napja:

o o o o év o oo o nap.

10. Értesítés mintavételről

10.1. arcképmás egyedi azonosító

10.2. belső azonosító kód ujj- és tenyérnyomathoz

10.3. belső azonosító kód
DNS-mintához

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

9. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez49

9. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

c PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK c IGEN c NEM (kitöltése kötelező)

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: c c c c c c c c c c c

1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: ....................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ........................................................................................................ idő: c c c c év c cc c nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………….

1.8. Neme: c férfi vagy c nő 1.9. Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: ......................................

1.10. Lakóhely: ...................................................................................................................................................................

1.11. Előző Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………

2. A büntetőeljárás adatai

2.1. Az elrendelő határozat szerinti bűncselekmény adatai:

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

c c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c c c c c c c c c c c c c

2.2. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: ………………….. ügyiratszáma: ………………………………

3. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai:

3.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: ....................................................................................................

3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

3.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:

c c c c év c cc c nap.

3.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:

c ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

c LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

c HÁZI ŐRIZET

c TÁVOLTARTÁS

c IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

c ÓVADÉK

4. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai:

4.1.1. A bíróság megnevezése: ....................................................................................................................................

4.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

4.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:

c c c c év c cc c nap.

4.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai:

4.2.1. A bíróság megnevezése: .........................................................................................................................................

4.2.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:

c c c c év c cc c nap.

4.3. A kényszerintézkedés típusa:

c ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

c LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

c HÁZI ŐRIZET

c TÁVOLTARTÁS

c IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

c ÓVADÉK

5. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai:

5.1.1. A megszüntető szerv kódja és megnevezése: c c c c c c c

.......................................................................................................................................................................................

5.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

5.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja:

c c c c év c cc c nap.

5.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:

5.2.1. A bíróság megnevezése: ...............................................................................................................................

5.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

5.3. A kényszerintézkedés típusa:

c ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

c LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

c HÁZI ŐRIZET

c TÁVOLTARTÁS

c IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

c ÓVADÉK

6. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes alkalmazása:

6.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai:

6.1.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: .......................................................................................................................

6.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte:

c c c c év c cc c nap.

6.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:

c c c c év c cc c nap.

6.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:

c ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

c LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

c HÁZI ŐRIZET

c TÁVOLTARTÁS

c IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

c ÓVADÉK

6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:

6.2.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: ................................................................................................................

6.2.2. határozatának száma: ........................................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

6.2.3. A kényszerintézkedés típusa:

c ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

c LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

c HÁZI ŐRIZET

c TÁVOLTARTÁS

c IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

c ÓVADÉK

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

10. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez50

10. számú adatlap
ADATKÖZLÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALATT ÁLLÓK NYILVÁNTARTÁSA RÉSZÉRE

c PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK

c IGEN c NEM (kitöltése kötelező)

1. Az érintett személy személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: c c c c c c c c c c c

1.2. Családi és utónév: ...................................................................................................................................................

1.3. Születési családi és utónév: ....................................................................................................................................

1.4. Előző születési családi és utónév: ............................................................................................................................................

1.5. Születési hely: ..................................................................................................... idő: c c c c év c cc c nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve

1.8. Neme: c férfi vagy c nő 1.9. Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: ....................................

1.10. Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………...

1.11. Előző lakóhely: ...................................................................................................................................................................

2. A korlátozás elrendelésének adatai:

2.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ....................................................................................................

2.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

2.3. A korlátozás lejáratának napja:

c c c c év c cc c nap.

2.4. Az elrendelt korlátozás típusa:

c KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

c IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

c ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS

c IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS

c IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS

c MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA TILOS

3. A korlátozás megszüntetésének adatai:

3.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ....................................................................................................

3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

c c c c év c cc c nap.

3.3. A korlátozás lejáratának napja:

c c c c év c cc c nap.

3.4. Az elrendelt korlátozás típusa:

c KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

c IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

c ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS

c IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS

c IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS

c MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA TILOS

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

11. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez51

PÓTLAP

1. Pótlap a ....................................................................................................... számú adatlaphoz

2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: c c c c c c c

................................................................................................................................................................................................................

2.2. A büntetőügy iktatószáma: .............................................................................................................................................................

3. Terhelt személyazonosító adatai:

3.1. Személyi azonosító: c c c c c c c c c c c

3.2. Családi és utónév: ..........................................................................................................................................................................

3.3. Születési családi és utónév: ...........................................................................................................................................................

3.4. Előző születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................

3.5. Születési hely: ........................................................................................................ idő: c c c c év c cc c nap.

3.6. Anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................................................................................

3.7. Anyja előző születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………………..

3.8. Neme: c férfi vagy c nő 3.8. Állampolgárság: ................................................ Előző állampolgárság: .......................................

3.10. Lakóhely: .......................................................................................................................................................................................

3. 11. Előző lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................

Az eljáró szerv képviselője

12. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez52

ARCKÉPMÁSKÍSÉRŐ ADATLAP

Terhelt személyazonosító adatai:

1. Személyi azonosító: c c c c c c c c c c c

2. Családi és utónév: ............................................................................................................................................................................

3. Születési családi és utónév: ..............................................................................................................................................................

4. Előző születési családi és utónév: ...................................................................................................................................................................

5. Születési hely: ........................................................................................................... idő: c c c c év c cc c nap.

6. Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................................................................

7. Anyja előző születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………………….

8. Neme: c férfi vagy c nő 9. Állampolgárság: ................................................ Előző állampolgárság: ............................................

10. Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................................

10. Előző lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………………………

13. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez53

Az arcképmásrögzítés módja

Az arcképmásrögzítést a gyanúsított kihallgatását vagy befogadását követő legrövidebb időn belül, legfeljebb a megalapozott gyanú közlésétől vagy a befogadástól számított következő munkanap 16:00 óráig kell elvégezni.

Az arcképmás rögzítésekor a terheltnek állnia kell. A terhelt szemeinek teljesen nyitva kell lenniük, arckifejezése nem lehet szándékosan torzított, homloka és fülei a hajzattól szabadon legyenek úgy, hogy jól látszódjon a homloka és az arcéle. Ha a terhelt általában szemüveget visel (ide nem értve a napszemüveget), az arcképmásrögzítés során viselnie kell saját szemüvegét.

Az első arcképmást rögzítő képen a terhelt természetes fejtartással oldalnézetben szerepeljen úgy, hogy a fényképezőgép felé a jobb arcfele nézzen. A fényképezéskor a terhelt egész testhelyzettel oldalnézetben álljon a fényképezőgép síkjához képest.

A második arcképmás rögzítő felvételen a terhelt egyenes fejtartással, a fényképezőgép síkjával szembenézetben kerüljön rögzítésre.

A harmadik arcképmás rögzítő felvételen a terhelt egyenes fejtartással, kissé jobbra fordított arcéllel kerüljön rögzítésre úgy, hogy teste a fényképezőgép síkjával szembenézzen, csak az arca forduljon el jobbra oly módon, hogy bal arcfele, valamint füle is látható legyen.

Az egész alakot ábrázoló képet álló helyzetben szemből és oldalról kell elkészíteni úgy, hogy a terhelt magassága a háttérben rögzített metrikus skáláról leolvasható legyen.

Az állókép kivételével a képeken szerepelnie kell azonosító táblának vagy a filmkockán megjelenő digitális feliratnak. A számtábla három helyen rendelkezik cserélhető számrendszerrel. Az első számcsoport jelenti a nyilvántartási számot, a második a fénykép készítésének évét, a harmadik a fényképezendő személy magasságát centiméter mértékegységben meghatározva. A táblán jelölni kell annak a szervnek a szervkódját, amelyik a nyilvántartásba vételt elrendelte. A számtáblát úgy kell elhelyezni, hogy a tábla felső széle a megfelelő testhelyzetbe állított terhelt állcsúcsától függőlegesen lefele 100-120 mm-re kerüljön.

Az arcképmásrögzítéshez a háttér csak világosszürke, sík, homogén, nem tükröződő felület lehet. A terheltet az árnyékmentes arcképmásrögzítés céljából a háttértől kb. 100-150 mm-re kell állítani úgy, hogy ne támaszkodjon a felületnek. A terhelt megvilágítását megfelelő villanó berendezés (ún. körvaku) biztosítja úgy, hogy a fényesség ne legyen túltelített.

Az arcképmásrögzítéskor a fényképezőgép objektív tengelyének a jobb szemzug magasságával kell megegyeznie. Fényképfelvételeket a fényképezőgép függőlegesre állított képsíkjával kell végrehajtani.

A rögzített arcképmásnak a képmező közepében kell elhelyezkedni, a képen a fej és az azonosító tábla töltse ki az egész képmezőt, a tábla alsó széle a képmező alsó szélére illesztve helyezkedjen el. A fejtető a kép felső szélére illeszkedjen.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!