nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól
2016-05-12
infinity
7

21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2–8. §2

Adatközlés a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére

8/A. §3 E rendelet alkalmazásában az ujj- és tenyérnyomat-rögzítés, az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.) ekként meghatározott fogalom.

9. § (1) A daktiloszkópiai nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa)4 az R. 2. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlap két példányának a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab)5 az R. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon,

b)6 a büntetés-végrehajtási intézet az R. 2. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlapnak a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három – ha az ujj- és tenyérnyomatvétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt – munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c) az ujj- és tenyérnyomat rögzítése esetén a rögzítéstől számított három munkanapon belül

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

10. § (1) A DNS-profil-nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa) a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab)7 az R. 9. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott módon,

b) a büntetés-végrehajtási intézet a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három – ha a DNS-mintavétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt – munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c)8

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

Záró rendelkezések9

11. § (1) Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

(2)10

12. §11

1–3. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez12

4. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez13

Eljáró hatóság megnevezése:

Eljáró hatóság ügyszáma:

Adatközlés a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére

1. Adatközlés

o a daktiloszkópiai nyilvántartásba;

o a DNS-profil-nyilvántartásba.

2. A bűncselekmény adatai:

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

ooooooooooooooooo
..........................................

ooooooooooooooooo
..........................................

ooooooooooooooooo
..........................................

3. A nyilvántartásba vételt kezdeményező nyomozó hatóság vagy ügyészség adatai

3.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: ooooooo
...............................................................................................................................................……………………………

3.2. A büntetőügy iktatószáma:
...............................................................................................................................................……………………………

3.3. Az eljárásban rögzített bűnjeltárgy / bűnjelminta egyedi azonosítója:
...............................................................................................................................................……………………………

Kelt: ............................................., ……...... év ......................................... hó .............. nap

P. H.

.......................................................................
Az eljáró szerv képviselője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!