nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
2015-03-05
2017-06-22
4
Jogszabály

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. §1 (1) A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékeket és technológiai rendszereket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)2 E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata, melyben a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.

(3) E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni:

a) a belső égésű motorok esetében,

b) az olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében,

ba) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen nyílt láng használata szükséges,

bb) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen a technológia során alkalmazott, előállított anyagok gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját elérő vagy meghaladó hőmérsékletű hőtermelő berendezés szükséges,

bc) amelyek üzemszerű működtetése során nyílt láng keletkezik,

bd) amelyeknek kizárólag nyomásszabályozó funkciója van,

be) amelyek a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló rendelet hatálya alá tartoznak, vagy

bf)3 amelyekben a robbanásveszélyes osztályba tartozó gázt zárt rendszerben, kizárólag hűtésre használnak.

2. §4 A termék, vagy technológiai rendszer tanúsítását az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályban foglaltak alapján kijelölt tanúsító szervezet végezheti a termékre, vagy technológiai rendszerre vonatkozó tűzvédelmi biztonságossági követelmények előírásai szerint. Ezek hiányában az alapvető tűzvédelmi biztonságossági követelményeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve állapítja meg.

3. § (1) A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetéséről, valamint a tanúsítvány beszerzéséről a gyártó vagy forgalmazó köteles gondoskodni.

(2)5 Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. Az emberi egészség és élet védelmének érdekében az egyenértékűség vizsgálatára a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult.

4. § (1) A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell

a)6 a termék, vagy technológiai rendszer megnevezését;

b) a termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;

c) a gyártó nevét, címét, cégkivonatát;

d) a tanúsítványt megrendelő nevét, címét, cégkivonatát;

e) a megrendelő képviseletére felhatalmazott személy(ek) nevét.

(2) A tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges mintát, műszaki dokumentációt, illetőleg a helyszíni vizsgálat lehetőségét biztosítani kell.

(3) A tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítő műszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges vizsgálati jegyzőkönyvet is kérhet.

(4) A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni.

5. § (1)7 A termék, vagy a technológiai rendszer tűzvédelmi megfelelőségéről a tanúsító szervezet tanúsítványt állít ki.

(2) A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a tanúsító szervezet nevét, címét, jelét, engedély számát;

b) a tanúsítvány azonosító jelét;

c) a tanúsító szervezet kijelölésére való utalást;

d) a tanúsítást megrendelő nevét, címét;

e)8 a tanúsított termék, vagy technológiai rendszer megnevezését;

f) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;

g) a gyártó nevét, címét;

h)9 a vizsgálat során figyelembe vett tűzvédelmi biztonságossági követelményre történő hivatkozás(oka)t;

i) a vizsgálatot végző laboratórium(ok) nevét, címét;

j) a technológia leírását, műszaki adatait;

k) az ellenőrzések gyakoriságát;

l) a műszaki dokumentáció azonosító jelét;

m)10 a termék, vagy technológiai rendszer biztonságos alkalmazásának feltételeit;

n) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét;

o) a tanúsító szervezet aláírásra jogosult képviselőjének nevét, beosztását.

6. § (1)11 A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék, vagy a technológiai rendszer megfelel a termékre, vagy technológiai rendszerre vonatkozó tűzvédelmi biztonságossági követelmény előírásainak.

(2) A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig érvényes.

(3)12 A tanúsítvány érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati mintadarabtól, illetve a termék, vagy a technológiai rendszer a vizsgálati dokumentációtól eltér.

(4) A tanúsítvány visszavonható, ha a műszaki fejlődés során olyan új adatok, tények válnak ismertté, amelyek konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás, alkalmazás megszüntetését indokolttá teszik.

(5)13 A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelővel a tanúsítvány kiállításának, megtagadásának vagy visszavonásának indokát.

(6)14 Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenséget megállapítja, erről köteles tájékoztatni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

7. §15 (1) A tanúsító szervezet köteles a tanúsítványhoz tartozó dokumentáció egy példányát a tanúsítvány kiállítását követő 10 évig megőrizni.

(2) A tanúsítványban foglaltak fenntartása és az azzal járó kötelezettségek a megrendelőt terhelik.

8. § A tanúsító szervezet a tanúsítást – az annak során felmerülő költségek figyelembevételével – díjazás ellenében végzi.

9. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)16

1. melléklet a 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelethez17

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek és technológiai rendszerek:

1. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények),

2. tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések),

3. tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök),

4. beépített tűzjelző berendezések és tartozékai,

5. beépített tűzoltó berendezések és tartozékai,

6. kézi, hordozható, szállítható tűzoltó készülékek,

7. tűzálló kábelrendszer és tartozékai,

8. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer,

9. tűzcsap, fali tűzcsap és tartozékai,

10. egyéb tűzoltó-technikai termék (különösen szerelvényszekrény, tűzoltó kapocs, műanyag kupakkapocs, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, füstriasztó eszközök, nem szabványos tűzoltó készülék).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!