nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról
2016-03-01
2017-12-26
7
Jogszabály

30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet

a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról1

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos – a 2. melléklet szerint végezhető – tevékenységet folytat.

2. § (1)3 Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a 6. § szerinti továbbképzés elvégzését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.

(2)4 Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel. Amennyiben a bejelentésre a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év letelte után kerül sor, a tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés elvégzése.

(3)5 A gázszerelőknek – ide értve a 2. melléklet 3.3. pontjában nevesített szakértőket is – a földgázellátásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

(4)6 A gázfogyasztó készülékek garanciális üzembe helyezésére és garanciális időszakon belüli javítására a 2. mellékletben megadott képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vonatkozó előírásaira.

(5)7 A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

3. §8 (1) A gázszerelői tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés legalább ötévenként történő elvégzése. A továbbképzés elvégzését igazoló okiratot a Hatóság részére be kell nyújtani.

(2) Mentesül a 6. § szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól a 2. melléklet 3.3. pontjában meghatározott szakértő.

4. §9

5. §10 (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést.

(2) A Hatóság törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha

a) a tevékenység végzését az (1) bekezdésben foglaltak szerint megtiltotta,

b) a gázszerelő bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,

c) a gázszerelő elhalálozik.

(3) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.

(4) A gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a

a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésnek megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor,

b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a gázszerelő eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest egyéb okból került sor.

6. § (1)11 Az tevékenység végzéséhez szükséges gázszerelői továbbképzési program kötelező moduljai:

a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,

b) az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

(2)12 A gázszerelő továbbképzés időtartama legalább 10 óra, amely személyes jelenléthez kötött.

(3)13 A 3. § szerinti továbbképzési kötelezettség bármely, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező intézmény által folytatott gázszerelő szakmai tárgyú képzés elvégzésével teljesíthető. A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.

(4) A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézményeket az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi.

7. § (1) Az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott fényképes gázszerelői igazolványok 2009. október 1-jét követően továbbra is az abban meghatározott időpontig hatályosak, a nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság – a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével – az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható. E rendelkezés nem érinti a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történő változások bejelentésének és igazolásának 4. § szerinti kötelezettségét.

(3) 2009. október 1-jét megelőzően a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet alapján a gázszerelőkről vezetett nyilvántartás adatait az e rendelet által létrehozott nyilvántartás is tartalmazza.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet.

1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez14

A gázszerelői nyilvántartásba vételre irányuló kérelem adattartalma

 

 

I.

Tevékenység megnevezése: Gázszerelés

II.

Kérelmező

1.

Neve:

2.

Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:

3.

Ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve:

4.

Székhelye:

5.

Születési hely, idő (év, hó, nap):

6.

Anyja neve:

7.

Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

8.

Értesítési címe:

9.

Telefonszáma:

Elektronikus levélcíme:

Faxszáma:

10.

Gázszerelői igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki):

11.

Díjfizető neve:

12.

Számlázási címe:

13.

A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:

III.

Nyilatkozat

Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben,
a Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?

igen o

nem o

IV.

Képesítések

1.

Gázvezeték és -készülékszerelő vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga

...................................................... száma

......................................................kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

2.

Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

...................................................... száma

......................................................kelte

...............................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

3.

Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség

...................................................... száma

......................................................kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

4.

Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés

...................................................... száma

......................................................kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

5.

Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

...................................................... száma

......................................................kelte

...............................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

6.

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés,

......................................................
száma

......................................................
kelte

..............................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

7.

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

......................................................
száma

......................................................
kelte

..............................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

8.

......................................................
száma

......................................................
kelte

..............................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

9.

......................................................
száma

......................................................
kelte

..............................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

10.

......................................................
száma

......................................................
kelte

..............................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

V.

E rendeletben előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

1.

Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

2.

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

3.

Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)

4.

A legalább 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat

 

2. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez15

Végezhető tevékenység

Végzettség, szakképzettség/szakképesítés

Gyak. idő

(év)

1.

Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése és felhagyása

1.1.

- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,

- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,

- épületgépész technikus szakképesítés vagy

- gázipari technikus szakképesítés

1.2.

Az 1.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az 1.2.2. pont szerinti végzettség

1.2.1.

- épületgépész mérnök,

- gázipari mérnök,

- gépészmérnök,

- gázipari szakmérnök,

- épületgépész üzemmérnök vagy

- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,

1.2.2.

- központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

3

2.

Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

2.1.

- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,

- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga,

- épületgépész technikus szakképesítés vagy

- gázipari technikus szakképesítés

2.2.

A 2.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az 2.2.2. pont szerinti végzettség

2.2.1.

- épületgépész mérnök,

- gázipari mérnök,

- gépészmérnök,

- gázipari szakmérnök,

- épületgépész üzemmérnök

- gázszolgáltatói szaküzemmérnök

2.2.2.

gáz- és hőtermelő-berendezés szerelő szakképesítés

3

3.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata

(a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

3.1.

A 3.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a 3.1.2. pont szerinti végzettség

3.1.1.

- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,

- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,

- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,

- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

3.1.2.

gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3.2.

A 3.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a 3.2.2. pont szerinti végzettség

3.2.1.

- épületgépész mérnök,

- gázipari mérnök,

- gépészmérnök,

- gázipari szakmérnök,

- épületgépész üzemmérnök,

- gázipari szaküzemmérnök,

- épületgépész technikus,

- gázipari technikus

3

3.2.2.

gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3.3.

A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

- G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező

vagy

- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő.

4.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata

(a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb mint 70 kW)

4.1.

A 4.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a 4.1.2. pont szerinti végzettség

4.1.1.

- épületgépész mérnök,

- gázipari mérnök,

- gépészmérnök,

- gázipari szakmérnök,

- épületgépész üzemmérnök,

- gázipari szaküzemmérnök,

- épületgépész technikus,

- gázipari technikus

 

4.1.2.

gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

4.2.

A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

- G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező

vagy

- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő.

Megjegyzés:

a) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezését a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.

b) A gázfogyasztó készülék garanciális üzembe helyezésére és garanciális időn belüli javítására az e mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vagy forgalmazójának vonatkozó előírásaira.

c) A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére az e mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

3. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez16

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!