nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
2011-12-16
2013-10-25
3

39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról1

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1. melléklet szerinti előírásokat a 2. mellékletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó vasúti kocsival végzett szállításra,

b) a teljes egészében egy körülzárt terület határán belül végzett szállításra.

(3) E rendelet alkalmazásában

a) RID: a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Egyezmény (COTIF), valamint annak módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Melléklete a (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló szabályzat),

b) vasúti kocsi: saját hajtással nem rendelkező, a saját kerekein vasúti vágányon futó, áruszállításra használt vasúti jármű.

2. § Ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot a javasolt intézkedésekről.

3. §2 Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)3

1. melléklet a 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelethez4

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke, A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) Melléklete

MHKT_3.PDF

2. melléklet a 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelethez5

Kiegészítések a RID belföldi alkalmazásához

Az 1. melléklet előírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

1.

A jelöléseknél és az okmányok kitöltésénél elegendő a magyar nyelv használata. Ez az eltérés nem alkalmazható a radioaktív anyagok szállításánál használt bárcák és nagybárcák felirataira.

2.

Az 1. melléklet 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó, érvényes bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végezheti.

3.

Az 1. melléklet 1.3.2.4 bekezdése szerinti ismeretfelújító oktatást az 1. melléklet 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén soron kívül is el kell végezni.

4.

Az 1. melléklet 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:

a) az oktatás helye, időpontja;

b) az oktatás jellegének, témaköreinek megjelölése az 1. melléklet 1.3.2 szakasza szerint;

c) az előadó(k) biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, érvényes­ségének lejárati ideje;

d) az oktatásban részt vevők neve és az 1. melléklet 1.3.2.2.1 pont szerinti kategóriájuk, valamint a kategórián belüli feladatkörük;

e) az előadók és a résztvevők aláírása.

A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

5.

Az 1. melléklet 1.5.1 szakasza szerinti – Magyarország által is elfogadott – ideiglenes eltérésekről kötött megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.

6.

Az 1. melléklet 2.2.62.1.1 pontját a következő 3. megjegyzéssel kiegészítve kell alkalmazni:

„Megjegyzés 3. Azon anyagok belföldi fuvarozásánál, amelyek az 1994. december 31-ig hatályos RID szerint a 6.2 osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már nem esnek a RID hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos RID 6.2 osztályára vonatkozó (fuvarozási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az „undort keltő anyag” bejegyzést kell tenni.”

7.

Az 1. melléklet 5.4.3 szakasza alkalmazásában az EN 471 szabvány az „MSZ EN 471:2003+A1:2008, Jó láthatóságot biztosító védőruházat szakmai használathoz. Vizsgálati módszerek és követelmények” című szabványt jelenti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!