nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet
az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről
2009-11-21
2015-04-28
1
Jogszabály

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában, valamint (5) bekezdés c) pont cf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a 2. § (5) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Egészségügyi szakértői engedély

1. § A szakértői tevékenységre jogosító engedély az egészségügy területén az 1. mellékletben felsorolt szakterületekre adható ki.

2. § (1) A szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelmet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: EEKH) kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a külön jogszabályban foglalt adatokon túl a 2. melléklet szerinti adatokat is.

(3) A kérelmet az EEKH honlapján és a kormányzati portálon közzétett elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,

b) a kérelmező megjelent publikációi címének, a publikálás helyének és idejének leírását,

c) a kérelmező szakmai működésének részletes leírását.

(5) Az engedély kiadása iránti eljárásért fizetendő díjat az EEKH számlájára kell befizetni. A díj mértéke szakterületenként megegyezik az általános tételű eljárási illeték összegének kétszeresével. A díj megfizetésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról rendelkező külön jogszabály előírásai az irányadók.

3. § Szakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és kiemelkedő szakismerettel rendelkező személy kaphat, aki

a) egyetemi (főiskolai) végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal, vagy

b) középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és legalább 10 éves gyakorlattal

rendelkezik azon a szakterületen, amelyben szakértőként kíván működni.

4. § (1) Az engedélyt az EEKH adja ki.

(2) Az EEKH nyilvántartásának a kérelemben foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell az engedély megvonására való utalást.

5. § Az egészségügyi szakértő vizsgálatának az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie, a szakértőnek a tudomány mindenkori állásának figyelembevételével a szóba jövő vizsgálati eljárásokat és módszereket alkalmaznia kell, és azok alapján körültekintően és részrehajlás nélkül kell megadnia szakvéleményét.

6. § (1) Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülmény merül fel, amely a szakértő engedélyének megvonását vonhatja maga után, az ezt észlelő köteles tájékoztatni az EEKH-t.

(2) Az engedélyt meg kell vonni és a szakértőt a nyilvántartásból törölni kell, ha

a) a szakértő kérte,

b) utólag merül fel olyan körülmény, amely a szakértői tevékenység engedélyezését kizárja,

c) a szakértő a szakértői tevékenység végzésére vonatkozó kirendelésnek ismételten nem tesz eleget, vagy a szakértői tevékenységét nem az 5. §-ban foglaltak szerint végzi, és ezért a kirendelő tájékoztatása szerint a szakvéleményét nem lehetett felhasználni,

d) a szakértő meghalt.

Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység

7. § (1) A külön jogszabályban meghatározott esetben az egészségügyi szociális intézmény működésével kapcsolatos eljárásokban szakértőként az jogosult eljárni, aki a 3. mellékletben meghatározott szakterületen a tevékenysége megkezdését és az ellátni kívánt szakterületet bejelenti az EEKH-nak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet az a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és kiemelkedő szakismerettel rendelkező személy végezheti, aki

a) a szakterülethez kapcsolódó egyetemi (főiskolai) végzettséggel és az adott szakterületen legalább 5 éves gyakorlattal, vagy

b) a szakterülethez kapcsolódó középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és az adott szakterületen legalább 10 éves gyakorlattal

rendelkezik.

(3) A bejelentéshez a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, továbbá az egészségügyről szóló törvényben meghatározottakon túl csatolni kell a 2. § (4) bekezdés a)–b) pontja szerinti dokumentumokat, valamint a bejelentő szakmai tevékenységére vonatkozó igazolásokat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kívánó szakértő a bejelentést legalább 5 évente megismétli, továbbá külön bejelentést kell tennie akkor is, ha a tevékenységét az eredeti bejelentéstől eltérő szakterületen is folytatni kívánja.

(5) A bejelentést a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.

(6) Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés szerinti tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánja végezni, a (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl csatolnia kell a bejelentéshez a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága által kiállított szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolást és szükség esetén annak hiteles fordítását is.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §-nak az egyetemi (főiskolai) végzettség követelményére vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni annál a személynél, aki e rendelet hatálybalépése előtt legalább öt éven keresztül az 1. mellékletben felsorolt szakterületen a szakértők foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartó jegyzékébe felvett szakértőként működött.

(3) E rendelet szabályait a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) Aki e rendelet hatálybalépésekor az egészségügy területén szakértői tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik, a szakértői névjegyzékből való törlésig végezhet szakértői tevékenységet.

(5) Hatályát veszti az egészségügy területén a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM rendelet.

(6) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Az egészségügy területén engedélyhez kötött szakértői tevékenység szakterületei

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Farmakológiai-toxikológia

Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

Fogászati ellátást szolgáló fogtechnikai eszközök

Foglalkozás-egészségügy

Gyógyászati segédeszközök

Gyógyszer analitika

Gyógyszerek preklinikai, klinikai dokumentációjának értékelése

Gyógyszerellátás

Gyógyszerellenőrzés

– kémiai (fizikai-kémiai),

– biológiai,

– mikrobiológiai,

– farmakognózia

szakágban

Gyógyszertechnológia

Ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem

Kémiai biztonság

Klinikai vizsgálati protokollok orvosbiológiai dokumentációjának értékelése

Kórházhigiéne, infekciókontroll tevékenység

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

Környezetegészségügy

Közegészségügyi-járványügyi mikrobiológia

Lézersugárzás elleni védelem

Megelőző orvostan

Méregtartalmú (mérgező) növények okozta egészségkárosodások megelőzése és diagnosztizálása

Munkaegészségügyi szaktevékenység

Munkahigiéne

Nem-ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem

Népegészségügy

Ortopéd technikai ellátást szolgáló gyógyászati segédeszközök

Orvosi entomológia

Orvosi mikrobiológia

Orvosi virológia

Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása

Radiofarmakonok

– gyártástechnológiája,

– farmakológiája,

– toxikológiája,

– ellenőrzése

Rovar- és rágcsálóirtás

Sürgősségi ellátás

Sterilizálás, valamint az erre használatos gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

Toxikomorphológia

Üzemorvostan

2. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Szakértői tevékenység végzésére irányuló kérelem adattartalma

A kérelmező elérhetősége (telefonszám*, e-mail cím*)

A szakképesítésre vonatkozó adatok

Korábbi szakértői engedélyre vonatkozó adatok

Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok (szakterület, munkáltató)

Kérelmezett szakterület (szakterületek) megjelölése

_______

(* megadása nem kötelező)

3. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység szakterületei

EBM alapú orvosi és szakdolgozói továbbképzések szervezése

Egészségbiztosítás

Egészségfejlesztés

Egészségügyi ellátásszervezés

Egészségügyi igénybevételi és pénzügyi adatelemzés

Egészségügyi intézmények pénzügyi ellenőrzése

Egészségügyi igazgatás

Egészségügyi jog

Egészségügyi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás

Egészségügyi közgazdaságtan, technológia elemzés

Egészségügyi munka- és ügyvitelszervezés

Egészségügyi szakdolgozók szakképzése és továbbképzése

Egészségügyi szolgáltatók működtetése

Egészségügyi vezetői információs rendszerek

Egészségügyi szociális intézményi gép-műszerfelszerelés

Egészségügyi szociális intézményi konyhaüzem és technológia

Egészségügyi szociális intézményi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás

Egészségügyi szociális intézményi mosoda és textilgazdálkodás

Egészségügyi szociális intézményi munka és ügyvitelszervezés

Egészségügyi szociális intézményi szakági technológiai gépészet

Egészségügyi szociális intézményi technológiai épületgépészet

Építési-egészségügyi és üzemi egészségügyi tevékenység

Hulladékminősítés, higiénés talajvizsgálat

Iskolaberendezés és felszerelés egészségügyi követelményei

Levegőszennyeződés, zajártalom, a települések védelme

Munkaegészségtan

Munkahelyi fény- és megvilágításmérés

Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata

Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem

Pályaalkalmasság orvosi követelményei

Peszticidek egészségügyi vonatkozásai

Prevenció, közösségi egészségfejlesztés, egészségkommunikáció

Projektmenedzsment

Repülőorvostan

Természetes gyógytényezők

Vízellátás, szennyvíztisztítás, ipari vízgazdálkodás

Zajártalom (zajmérés és zajexpozíció meghatározása)

Zárt és szabadtéri munkahelyek klímajellemzőinek vizsgálata

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!