nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról
2018-01-01
infinity
9
Jogszabály

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a)1

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.

(2)2

(3) Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4)3 Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(5)4

3. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyért felelős miniszter jogosult.

4. §5 (1)6

(2) A visszavont igazolvány érvénytelen.

(3)7

5–7. §8

8–11. §9

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói igazolvány cseréje vagy pótlása esetén az igazolvány kiállítására az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)10

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdés és az 1.– 2. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)11

Módosító rendelkezések

14. §12

1. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez13

Vállalkozói igazolvány törzslap

MAGYARORSZÁG

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY

Okmányszám

 

 

Vállalkozó családi neve:    

Vállalkozó utóneve:     

Adószáma:     

Nyilvántartási száma:     

Statisztikai számjele:    

Főtevékenysége:     

Kelt:     

Kiállító hatóság:     



Az igazolvány tulajdonosa a nyilvántartásba vétel alapján egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló
– egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat igazolja.

Székhelye:

 

 

..........................
Irányítószám

...........................................
Város, község

.....................
Kerület

................................
Közterület neve

...........................................
Közterület jellege

.....................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

Tevékenységi körök

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

...................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

...................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

 

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez14

Vállalkozói igazolvány pótlap

MAGYARORSZÁG

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP

 

Sorszám:

 

Vállalkozói igazolvány száma:    

 

Név:     

Adószáma:    

Nyilvántartási száma:    

Tevékenységi körök

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

Tevékenységi körök

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

...................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

...................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

 

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

...................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

...................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

 

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez15

4. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez16

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!