nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről
2021-02-24
infinity
31
Jogszabály

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m), valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

1.1 gazdasági akta szám vagy GA szám: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 16. pontja szerinti gazdasági akta azonosító száma;

2. gazdasági aktát vezető hegybíró: az a hegybíró, aki az adatszolgáltató szőlőültetvénye, illetve borászati üzeme szerint illetékes hegybírója által nyilvántartott adatok összesítésével összeállítja, nyilvántartja, kezeli az adatszolgáltatóra vonatkozó gazdasági aktát;

3.2

4. integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer: a szőlő-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer.

b) a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak:

1. blokkhatár fedvény: a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePaR) blokkhatárait és a nem támogatható területek határait, valamint a blokkok azonosító kódjait tartalmazó digitális térkép;

2. domborzati fedvény: 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a felszín egységes méretű, szabályos alakú részeire vonatkoztatott, tengerszint feletti magassági, égtáji kitettség-, valamint lejtőszög kategória értékeket szolgáltató téradatbázis;

3.3 dűlő fedvény: a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv földrajzinév-rendezési programjával egyeztetett, a termékleírásokban feltüntetett kisebb földrajzi egységek, dűlők határait tartalmazó digitális térkép fedvény;

4. fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg;

5.4

6.5

7. kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely a földrészlethatárokat és a helyrajzi számokat tartalmazza;

8–11.6

12. ortofotó: állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelő pontosságú, méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szőlőültetvények vektoros határainak meghatározásában is felhasználható;

13. szőlőültetvény: olyan szőlőültetvény-felület a hegyközség szőlőültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi szám szerint nyilvántartott, és a szőlő művelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak;

14. szőlőültetvény fedvény: szőlőültetvények helyrajzi szám szerint körülhatárolásával kialakított digitális térkép;

15. talajtani fedvény: 1:100 000 vagy nagyobb méretarányú agrotopográfiai alapú digitális térkép;

16. támogatás fedvény: 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpontjában meghatározott adatok térképi megjelenítése;

17.7 termőhelyi kataszteri fedvény: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet (a továbbiakban: MATE) által elvégzett termőhelyi minősítés során kialakított felvételezési egységek térképi határainak digitális másolata, valamint a szőlő termőhelyi kataszter módosításairól hozott határozatok változásvezetése során előállított digitális térkép fedvények;

18. topográfiai fedvény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek.

c)8 ellenőrzéssel, laboratóriumi vizsgálatokkal és a forgalomba hozatali engedély kiadásával kapcsolatos fogalmak:

1. átlagminta: több tartályból álló tétel esetén az egyes tartályokból, azok térfogatának arányában elkülönített és összekevert termékből vett minta;

2. biológiai üledékek: élő és holt élesztőgombasejtek, baktériumsejtek vagy sejthalmazok, valamint penészgombafonalak;

3.9 borüledékek: mindazok a mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetű részecskék, amelyek a stabilizált, szűrt borászati termékben szaporodás, kicsapódás vagy utószennyeződés útján nemkívánatos elváltozást (opálosság, porosság, zavarosság) okoznak, függetlenül attól, hogy a részecskék a borban leülepednek vagy lebegve maradnak;

4. ellenminta: a halmazból, tételből a mintával azonos időben és módon vett és lezárt minta, mely a mintaadónál marad;

5.10 fizikai üledékek: a tiszta borászati termékbe technológiai szennyeződés útján bekerült oldhatatlan részecskék;

6. húzott minta: a tartályban lévő tétel minden rétegéből, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgatásával, húzásával vett minta;

7.11 kémiai üledékek: a borászati termék természetes oldott anyagainak környezeti hatásokra bekövetkező kicsapódásai, kristályos vagy amorf részecskék formájában;

8. minta: a halmazból, tételből minősítés céljára elkülönített termékmennyiség, az elemi minták összessége;

9.12 palackállóság: palackálló az a borászati termék, amely szakszerű szállítási, tárolási és fogyasztási körülmények mellett a vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint tiszta és üledékmentes marad, érzékszervi tulajdonságai hátrányosan nem változnak meg; kivételt képeznek a szűretlen borászati termékek;

10. vizsgálat: a megmintázott termékhalmaz az Európai Unió által elfogadott módszerrel történő – érzékszervi, fizikai, kémiai, kiszerelési, jelölési, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai – vizsgálata a fogyaszthatóság, forgalmazhatóság engedélyezésének érdekében.

11.13 termékhalmaz: termékhalmaz az azonos tételszámmal ellátott termék; tételszám hiányában a borászati termék nyilvántartásában egy termékként nyilvántartott, ennek hiányában a származást igazoló dokumentumokban megjelölt mennyiség tekintendő egy termékhalmaznak;

d)14 egyéb fogalmak:

1. borászati termék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. részében meghatározott termék;

2. bor: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. rész 1. pontjában meghatározott termék;

3.15 borászati termék nyilvántartása: a Btv. 19. § (1) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás.

A borvidékekbe tartozó települések listája

2. §16 A borrégiók és borvidékek felsorolását és lehatárolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

ELSŐ RÉSZ

A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

I. Fejezet

A GAZDASÁGI AKTA VEZETÉSE

3. § (1)17 A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a Btv. 11. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatót (a továbbiakban: adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg a 2. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványok alapján, 8 napon belül tájékoztatja a gazdasági akta számáról. A hegybíró adatszolgáltatóként a szőlőültetvény használójaként bejelentett természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet tartja nyilván.

(2) A hegybíró – a nyilvántartásba vétel feltételeként – helyszíni szemlét végezhet. A hegybíró a helyszíni szemle során meggyőződik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról. A hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.

(3)18

(4)19 Az adatszolgáltató a gazdasági akta hegybíró által vezetett részének összeállítása céljából a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvételt követő 15 napon belül az általa kiválasztott – valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli a gazdasági akta számát és, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója.

(5)20 A gazdasági aktát vezető hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.

4. § (1)21 Az adatszolgáltató a gazdasági akta számát minden kérelemnél, illetve jelentésnél köteles feltüntetni.

(2)22 Az adatokban történő változást az adatszolgáltató a 2. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon az adatszolgáltató azonosítását szolgáló és az adatváltozást érintő részek kitöltésével 15 napon belül köteles a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak bejelenteni.

(3)23 Ha a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: borászati hatóság) ellenőrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok nem egyeznek meg a gazdasági aktában rögzített adatokkal, a borászati üzemet határidő megjelölésével felszólítja a hegybíró részére történő adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a hegybíróval is közölni kell.

(4) A gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró és – a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében – a borászati hatóság együttműködésével legalább 5 évente köteles ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a hegybíró eltérést talál, abban az esetben az adatszolgáltatót fel kell szólítani a nyilvántartott adatainak helyesbítésére, illetve kiegészítésére.

(5)24 A felszólításnak a véglegessé válástól számított 10 napon belül kell eleget tenni.

5. §25 (1)26 A hegybíró az adatszolgáltató tevékenységének megszűnéséről tett nyilatkozata alapján a gazdasági aktát 15 napon belül lezárja, melynek tényét a gazdasági aktában rögzíti.

(2)27

(3)28 A hegybíró a bejelentéstől számított 15 napon belül értesíti az adatszolgáltató gazdasági aktáját vezető hegybíróját a bejelentés tényéről.

(4) A gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró a gazdasági akta áttételének tényét a gazdasági aktában rögzíti, és új hatósági bizonyítványt állít ki az adatszolgáltató részére, amelyben közli a gazdasági akta vezetésére és az adatszolgáltatóra vonatkozó aktualizált adatokat.

II. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

6. § (1) A borászati üzem

a) a természetes alkohol tartalom növelése;

b)29 a borászati termékek savtartalmának növelése;

c)30 a borászati termékek savtartalmának csökkentése;

d)31 a borászati termék édesítése

művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2)32 A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (3) bekezdés szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(3)33 A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni.

(4)34 A borászati termék édesítését a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontja szerint kell bejelenteni. Azok a borászati üzemek, amelyek rendszeresen vagy folyamatosan végeznek édesítési műveletet, a bejelentést több műveletre vagy meghatározott időszakra vonatkozóan is megtehetik. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontjának c) alpontja szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(5)35 Az (1) bekezdésben felsorolt műveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati üzem borászati termék nyilvántartásának mellékleteként meg kell őrizni.

(6)36

7. §37 (1)38 Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére, a borpiaci év január 10-ig az adott borpiaci évben szüretelt szőlő mennyiségéről, valamint felvásárolt szőlő esetén a felvásárlási árról a 4. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon adatot szolgáltat.

(2)39 A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítására vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem a becsült adatokat köteles a borászati termék nyilvántartás alapján helyesbíteni, és a helyesbített adatokat a hegybíró részére megküldeni legkésőbb március 10-ig.

(3)40 Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző borpiaci évben forgalomba hozott borászati termék mennyiségéről az 5. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít.

(4)41 Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére a készleteiről, valamint az átvett hivatalos zár felhasználásáról az előző borpiaci évre vonatkozóan a 6. melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon augusztus 15-ig szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a HEGYIR-ben rögzít.

(5)42 Az adatszolgáltató szüreti és termelési jelentését az adott borpiaci évben szüretelt szőlőre vonatkozó szőlő származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 13. § szerinti leadásával is teljesítheti a szüreti év november 30. napjáig, valamint az abból készült borászati termékeire vonatkozó első borászati termék származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 14. § szerinti leadásával is a borpiaci év január 10. napjáig.

(6) Az adatszolgáltató a jelen § szerinti adatszolgáltatásokat az illetékes hegybíró részére postán küldi meg, vagy egy eredeti példányát a hegybírónak átadja.

7/A. §43 (1) A gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az adatszolgáltatónak a szüret elmaradásának okát a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a szüret elmaradását okozó káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) honlapján közzétett, legalább a termelő nevét, címét, a gazdasági akta számát, az ültetvény helyrajzi számát a település megnevezésével, az érintett ültetvény méretét, a szüret elmaradását okozó káresemény megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a bejelentéshez mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell a feljelentés másolatát.

(2) Az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést nyilvántartásában rögzíti.

(3) A HNT kockázatelemzés alapján elrendeli ezen ültetvények legalább 5%-ának ellenőrzését.

8. § (1)44 A 436/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy a 436/2009/EK rendelet V. melléklete szerinti jelentést a NÉBIH részére nyújtja be a július 31-én birtokában lévő szőlőmust-, szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény- és borkészletekről minden év augusztus 10-ig.

(2)45 A NÉBIH az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a beérkezett jelentések alapján összesített jelentést készít október 31.-ig, amelyet másolatban megküld a HNT részére is.

9. §46 (1) A szőlőterület szerint illetékes hegybíró augusztus 15-ig rögzíti a HEGYIR-ben az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről a hegyközség által készített becslést szőlőfajtánkénti bontásban.

(2)47 A gazdasági aktát vezető hegybíró augusztus 25-ig rögzíti a HEGYIR-ben az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OEM-borászati termék), oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OFJ-borászati termék), földrajzi jelzést nem viselő borászati termékenként (a továbbiakban: FN-borászati termék) az adatokat, és összehasonlítja a HEGYIR-ben szereplő adatokkal. Eltérés esetén az eltérésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 3 munkanapon belül megküld a NÉBIH-nek és a HNT-nek.

(3)48 A HNT a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 40. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokhoz a tárgyévet követő január 31-ig hozzáférést biztosít a vámhatóságnak és a NÉBIH-nek.

10. §49 A HNT a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok részére hozzáférést biztosít a HEGYIR-ben

a) a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, szőlőfajtánkénti bontásban készített becsléshez,

b) a 9. § (2) bekezdése alapján az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről OEM-borászati termékenként, OFJ-borászati termékenként, FN-borászati termékenként összesített adatokhoz,

c) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület megoszlására fajtánként, és a borászati kapacitásra vonatkozó összesített adatokhoz,

d) a szőlőtermesztésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó összesített adatokhoz.

11. § (1)50 A HNT a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, szőlőfajtánkénti bontásban készített becslést szeptember 5-ig megküldi a miniszter részére.

(2)51 A HNT

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 30-ig,

b)52 a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó adatokat március 20-ig,

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 30-ig

elektronikus úton továbbítja a miniszter részére.

(3) A 436/2009/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésben meghatározott jelentéseket a miniszter küldi meg a Bizottság részére.

12. §53 A hegybíró, a HNT és a miniszter az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában az adatszolgáltatást követő 5. borpiaci év végéig köteles megőrizni.

III. Fejezet

A SZŐLŐ ÉS A BORÁSZATI TERMÉK SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSÁNAK RENDJE54

13. § (1)55 A HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényhasználó november 30-ig, de legkésőbb a szüret befejezését követő 8 napon belül a 8. számú melléklet szerinti adatok megadásával igényelheti a szőlő származási bizonyítványt a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon, vagy elektronikus úton a HNT honlapján közzétett módon. A határidő elmulasztását követően szőlő származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év április 15. napjáig.

(2)56 A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy ezek másolatát, vagy a kérelem aláírásával nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.

(3)57 A szőlő származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni, és a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan kell kiadni. A papír alapon kiadott példányok közül az első, eredeti példány a feldolgozóé. A második példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére, amennyiben az nem azonos a feldolgozóval. A borászati termék nyilvántartáshoz a szőlő származási bizonyítvány másolata is mellékelhető.

(4)58 A Jöt. 133. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő származási bizonyítvány papír alapon történő kiadása esetén annak csak a második példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második példány a vonatkozó adómentességi feltételek teljesülésének és az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására szolgál.

(5)59 A szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján a szőlő származási bizonyítvány másodpéldányát adja ki. A másodpéldány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel.

(6) A szőlő származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

(7)60 A szőlő származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlő további értékesítése esetén az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a hegybíró a szőlő származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott szőlő származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően új szőlő származási bizonyítványt állít ki. Az új szőlő származási bizonyítványt a szőlőt felvásárlónak kell kiadni, a bevont vagy visszavont szőlő származási bizonyítvány számának a feltüntetésével. Amennyiben a szőlő felvásárló, a szőlőfajta, az eredetvédelmi és a termékkategória is megegyezik, egy szőlő származási bizonyítványt kell kiadni. A szőlő további feldolgozása esetén az új származási bizonyítványt – az előző származási bizonyítvány bevonásával, illetve visszavonásával egyidejűleg – az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki, a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan.

13/A. §61 (1)62 Amennyiben a szüretelt szőlő ugyanabból a hegyközségből származik, és a szőlőt a kérelmező a szőlőével megegyező eredetvédelmi kategóriájú borászati termék készítésére maga dolgozza fel vagy bérfeldolgozás keretében dolgozza fel, a szőlő és az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelmet a 8/A. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon összevontan is be lehet nyújtani. A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem alapján a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró a 9/A. számú melléklet szerinti összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt állítja ki.

(2) A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem november 30-ig nyújtható be.

(3) Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt a továbbiakban az első borászati termék származási bizonyítványra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

14. §63 (1)64 A borászati termék származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi személyesen, postai úton a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy elektronikus úton a HNT honlapján közzétett módon. A nyomtatványon a kérelmezőnek legalább a 10. számú melléklet szerinti adatokat kell megadnia.

(2)65 Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 15-ig kell kérelmezni a borászati üzem fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetén az első borászati termék származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig kell kérelmezni. Az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A kérelemhez csatolni kell:

a)66 a szőlő származási bizonyítvány egy példányát, és

b)67 a borászati termék nyilvántartás kérelemben szereplő borászati termék tételre vonatkozó részének másolatát.

(2a)68 A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztását követően az első borászati termék származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év július 15. napjáig.

(3)69 Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a kiadott szőlő származási bizonyítványt be kell vonni, illetve elektronikus úton kiadott származási bizonyítvány esetén vissza kell vonni.

(4)70 Borászati termék származási bizonyítvány csak az alábbi célok valamelyikéből benyújtott kérelemre adható ki:

a)71 készletigazolás (ideértve az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását is),

b)72 másik borászati üzembe történő átszállítás, vagy

c) forgalomba hozatali engedély igénylése.

(4a)73 A származási bizonyítványt az eladó borászati üzem nevére kell kiállítani. A termék eredetét a (4) bekezdés c) pontja szerint kiállított származási bizonyítvány és a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendelet szerint kiállított kísérő okmány együttesen igazolja. A borászati termék származási bizonyítványon jelölni kell a felhasználás célját.

(5)74 A hegybíró a szüretet követő év február 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben szereplő adatokat. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékekre benyújtott kérelmekben szereplő adatokat a hegybíró április 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben.

(6)75 Adómentes bor előállítása esetén borászati termék származási bizonyítvány nem adható ki. Ebben az esetben a szőlő származási bizonyítványra a hegybíró rávezeti: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”. Ezt a tényt a hegybíró rögzíti a HEGYIR-ben.

(7)76 A borászati termék származási bizonyítványt borászati termék tételenként kell kiadni.

(8)77 A borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása esetén az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a borászati termék származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően a borászati termék további feldolgozásának megfelelően új borászati termék származási bizonyítványt állít ki. A kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget a borászati termék nyilvántartás érintett borászati termék tételre vonatkozó részének másolata alapján kell rögzíteni. A borászati termék származási bizonyítványt a hegybíró csak abban az esetben adhatja ki, amennyiben a származási bizonyítvány kérelemhez mellékelt borászati termék nyilvántartás-másolat alkalmas a tétel azonosítására.

(9)78 Amennyiben a borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék tételt több borászati termék tételre bontják meg, abban az esetben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a borászati termék származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően borászati termék tételenként új borászati termék származási bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont, illetve visszavont borászati termék származási bizonyítvány számát. A tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített, összegzett mennyiség – a technológiai veszteségtől, a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve – nem térhet el a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől.

(10)79 A (8) bekezdés szerint kiadott borászati termék származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni az alkoholtartalom-növelés vagy az édesítés tényét, ha azt nem azon a tételen végezték, amelyre a borszármazási bizonyítványt kérik, hanem egy vagy több résztételnél, amiből a végső borászati termék tétel áll.

15. § (1)80 A borászati termék származási bizonyítványát a hegybíró a 11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. A borászati termék származási bizonyítványon csak a HEGYIR-ben rögzített adatok szerepelhetnek. A borászati termék származási bizonyítvány elektronikusan is kiadható.

(2)81 Borászati termék származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján új sorszámú borászati termék származási bizonyítványt állít ki. Az új borászati termék származási bizonyítvány megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának az okát. Az új borászati termék származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. Az elveszett vagy megsemmisült származási bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, és az érvénytelenítésről a NÉBIH-et minden hónap 10-éig értesíti.

(3)82 A borászati termék származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

16. §83

17. § (1)84 A származási bizonyítvány kiadását a HEGYIR-ben kell nyilvántartani.

(2) A nyilvántartásnak

a) a származási bizonyítvány tulajdonosának természetes személyazonosító adatait,

b) a származási bizonyítvány számát,

c) a kiadás dátumát,

d) a származási bizonyítványban szereplő szőlő- vagy bormennyiség felhasználási célját

kell tartalmaznia.

18. §85 A HNT a hegybírók által összesített adatok alapján a borpiaci évet követő szeptember 15-ig a NÉBIH részére elektronikusan megküldi a fel nem használt szőlő származási bizonyítványokról szóló összesített nyilvántartást.

19. § (1) Szőlő borászati célú felhasználása esetén a szőlő származási bizonyítványt vissza kell vonni.

(2)86 Borászati célú felhasználásnak minősül és borászati termék származási bizonyítványt kell kiállítani must, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény előállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék végfelhasználása milyen irányú lesz. A cefre és a zúzott szőlő előállítása esetén szőlő származási bizonyítványt kell kiállítani.

20. §87 (1)88 Az Európai Unió más tagállamából származó, Magyarország területére kiszerelés vagy további feldolgozás céljából behozott borászati termék borászati termék származási bizonyítványát a borászati termék tétel adatairól a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott igazolás (a továbbiakban: igazolás), valamint a szállítási okmányok csatolásával kell kérelmezni a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybírónál. A borászati üzemnek a betárolást 1 munkanapon belül kell bejelentenie a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2) Az igazolást a kísérőokmány kinyomtatott eredeti példánya és szükség szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést tanúsító okmány hivatalos fordítása csatolásával kell kérelmezni. A NÉBIH az igazolást a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal adja ki.

(3)89 Az Európai Unió más tagállamából származó szőlőből Magyarország területén készített borászati termék szőlő származási bizonyítványát az előállítást végző borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell a szállítási okmányokat. A szőlő származási bizonyítványon fel kell tüntetni a szőlő származási helyét (tagállam neve) és természetes alkoholtartalmát, valamint a vevő nevét és címét. A vevőnek a betárolást 1 munkanapon belül kell bejelenteni a szőlő feldolgozási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(4)90 További feldolgozás, illetve kiszerelés céljából Magyarország területére behozott bor készletváltozásáról a borászati üzem a kitárolás megkezdése előtt 48 órával beérkezőleg adatot szolgáltat a NÉBIH, továbbá a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére. Az adatszolgáltatás során a borászati üzem nevét, NÉBIH engedélyszámát, adószámát vagy adóazonosító jelét, a kitárolt borászati termék származási országának nevét, a bor mennyiségét és termékkategóriáját kell megadni. Az adatszolgáltatást faxon, személyesen, írásban minősített elektronikus aláírás nélküli vagy minősített elektronikus aláírással ellátott e-mailben kell teljesíteni.

21. § (1) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek a kiállítást követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

(2)91 A borászati termék származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek a forgalomba hozatali engedély véglegessé válását követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

(3)92 A szőlő származási bizonyítványt az ügyfél legkésőbb az adott borpiaci év április 30-ig kapja meg.

(4)93 Az első bor származási bizonyítványt az ügyfél legkésőbb az adott borpiaci év végéig kapja meg.

21/A. §94 A Jöt. 3. § (3) bekezdés 16. pontja szerinti kisüzemi bortermelő esetében e rendelet 8/A. számú mellékletében, a 10. számú mellékletében, valamint a 11. számú mellékletében szereplő, a „borászati termék tárolási helye (adóraktár száma)” mező vonatkozásában a kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének számát kell feltüntetni.

IV. Fejezet

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS)

22. § (1)95 A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenőrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és az adatbázisokba való feltöltést a az adatátadást követő 30 napon belül minden egyes frissítendő adatréteg esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv külön elvégzi, valamint frissíti a digitális térképi adatbázisokat.

(2) A rendszer részét képező különböző méretarányú térképeket az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben kell ábrázolni.

23. § (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza:

a) a kataszteri fedvényt,

b) az ortofotót,

c) a szőlőültetvény fedvényt,

d)96

e) a támogatás fedvényt,

f) a topográfiai fedvényt,

g) a megyehatár fedvényt,

h) a hegyközségi határ fedvényt,

i) a dűlő fedvényt,

j) a termőhelyi kataszteri fedvényt,

k) a talajtani fedvényt,

l) a blokkhatár fedvényt.

(2)–(3)97

24. §98 A borszőlőültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény segítségével. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoknak megfelelően a HNT által a 22. § szerint megküldött adatok alapján határolja le.

25. § (1)99 A HNT a gazdasági aktából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számára minden év szeptember 5-ig a VINGIS-ben való rögzítés céljából a szőlőültetvényekre vonatkozó, az adott év július 31-i állapotnak megfelelő adatokat továbbítja, a 2. számú melléklet A, B, C része szerinti adattartalommal. Ez alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el.

(2)100 A termőhelyi kataszteri fedvényt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a MATE által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben.

(3)101

(4)102 A termőhelyi kataszteri fedvény adatait a MATE a HNT részére a HEGYIR-ben történő rögzítésre alkalmas formában átadja és a változásokról folyamatosan értesíti a HNT-t.

26. § (1)103 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv biztosítja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a NÉBIH részére a helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez szükséges VINGIS térképeket.

(2)104

(3)105 A szőlő termőhelyi kataszter változtatásairól hozott határozatait a NÉBIH megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti.

27. §106 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Agrárminisztérium, a Kincstár, a NÉBIH, a MATE, az ingatlanügyi hatóság, a HNT, a hegyközségi tanácsok és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja.

27/A. §107

MÁSODIK RÉSZ

BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A borászati termékek előállítása kezdetének és végének szabályozása108

27/B. §109 A borászati termékek előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a kiszerelést megelőző művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi jellemzői már nem változnak meg.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékek előállítása

28. §110 (1) OEM-borászati termékek előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett: a 14., 32. és 40. sorban meghatározott eljárások alkalmazása,

b) a pezsgők, minőségi pezsgők, illatos minőségi pezsgők, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóborok, gyöngyözőborok és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

(2) A Magyarországon előállított OEM-borászati termékek édesítése lehetséges, amennyiben a termékleírás ettől eltérően nem rendelkezik.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékek előállítása

29. §111 OFJ-borászati termékenként előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett a 14. és 32. sorban meghatározott eljárások alkalmazása.

b) a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Egyes borászati eljárások végrehajtásának különös feltételei112

29/A. §113 (1) A 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A mellékletének 26. és 29. pontjában meghatározott eljárások csak az alábbi esetekben folytathatóak le:

a)114 az eljárást végző személy rendelkezik a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével, vagy

b) az eljárást a borászati hatóság képviselőjének jelenlétében végzik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott művelet elvégzését, továbbá a keletkezett derítési alj elszállítását 5 nappal azt megelőzően be kell jelenteni a NÉBIH részére.

Alkoholtartalom-növelés rendkívül kedvezőtlen időjárású években115

29/B. §116 (1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklet, A rész, (3) bekezdése alapján a rendkívül kedvezőtlen időjárású években a HNT kérelmére a miniszter engedélyezheti az egész ország, vagy borvidék vonatkozásában a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, illetve a még erjedésben levő újbor alkoholtartalmának további 0,5 térfogatszázalékkal történő kiegészítését.

(2) A HNT az alkoholtartalom kiegészítő növelésének kérelmét az azt alátámasztó adatokkal együtt küldi meg a miniszter részére.

(3) A miniszter a kérelem teljessé válásától számított 15 napon belül döntést hoz, melyet közzétesz a Hivatalos Értesítőben, valamint erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

Általános érzékszervi jellemzők

30. §117 A Magyarországon termelt, vagy az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott boroknak, likőrboroknak, pezsgőknek, minőségi pezsgőknek, illatos minőségi pezsgőknek, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboroknak, gyöngyözőboroknak, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőboroknak az alábbi érzékszervi jellemzőkkel kell rendelkezniük:

a) szín: a címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelő,

b) tisztaság: legalább tiszta, a palackos érlelésből fakadó esetleges üledékektől eltekintve üledékmentes,

c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

e) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor esetén gyöngyözés: finom, tartós.

HARMADIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. Fejezet

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI118

A forgalomba hozatalhoz szükséges minták

31. §119 (1)120 A borászati termékek forgalomba hozatali eljárásához szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és gondoskodik azok lezárásáról.

(2)121 A földrajzi jelzés nélküli borok, valamint ha a termékleírás, a helyi borbíráló bizottság (a továbbiakban: HBB) működési szabályzata vagy a borvidéki rendtartás úgy rendelkezik, az adott OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges minták:

a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy

b) forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.

(3)122 A mintavételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az előállító neve,

b) a mintavétel helye és időpontja,

c) a mintavevő aláírása,

d)123 a borászati termék származási bizonyítvány száma.

(4)124 A forgalomba hozatali kérelem igényléséhez vett minták közül:

a)125 a HBB működési szabályzatában, vagy a NÉBIH által meghatározott számú minta az érzékszervi minősítés alapjául,

b) 2 palack minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére szolgál.

(5)126 A (4) bekezdésben meghatározott mintákhoz minden esetben mellékelni kell a (2) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet, melyet helyettesíthet a NÉBIH által rendszeresített, a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet tartalmazó nyomtatvány.

(6) A minták egyenként legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaznak.

(7) A mintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A lezáráson vagy a mintán fel kell tüntetni a (2) bekezdésben meghatározott mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

(8) A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben a forgalomba hozónak a (4) bekezdésben meghatározott számú mintánál annyival több mintát kell átadnia a minősítést végző részére, ahány ellenmintára igényt tart. A minősítést végző az átadott minták közül kiválasztja az ellenmintát, hitelesíti annak lezárását, és a forgalomba hozó részére átadja.

A helyi borbíráló bizottságok

32. § (1)127 Az OEM- és OFJ-borászati termékek érzékszervi bírálatát HBB-k vagy azok hiányában a NÉBIH végzi. Az érzékszervi vizsgálat arra terjed ki, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi tulajdonságai megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.

(2)128 HBB-t csak termékleírást benyújtó természetes vagy jogi személy, hegyközségi tanács, több hegyközségi tanács társulása vagy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hozhat létre. Egy HBB több OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi bírálatát is elvégezheti.

(3)129 A HBB-okról a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történő felvételt a HBB létrehozója kérelmezi.

A helyi borbíráló bizottságok létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételei

33. § (1)130 A HBB-k tagjainak létszámát és összetételét annak létrehozója határozza meg. A HBB titkársági feladatait létrehozója látja el. A HBB titkára gondoskodik a HBB működésének megszervezéséről, valamint a (6) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek biztosításáról.

(2)131 A HBB ülése legalább 5 tag jelenléte esetén határozatképes.

(3)132 A HBB pozitív döntéséhez a jelenlévő tagok 50%-ot meghaladó arányának pozitív döntése szükséges. A HBB titkosan dönt.

(4)133 HBB tagja csak olyan személy lehet, aki igazolja, hogy a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik.

(5)134 A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a NÉBIH képviselőjét, és az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB) egy tagját.

(6) A HBB ülésének tárgyi feltételei:

a) a minták titkos kezelésének biztosítása,

b) a minta bírálatra való alkalmasságának biztosítása,

c) a bírálóknak egymás láthatóságát kizárva kell helyet foglalniuk,

d) a bírálat fehér színű asztallapon vagy fehér színű terítő felett, természetes, vagy semleges színű fénnyel jól megvilágított helyiségben folyik,

e) a bírálók rendelkezésére áll:

ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas kóstolópohár,

eb) semleges illatú és ízű ivóvíz,

ec) semleges illatú és ízű pékáru,

ed) fejenként legalább egy kiöntőedény,

f) a jegyzőkönyv szabályos elkészítése.

(7)135 Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak teljesülését a borászati hatóság a HBB nyilvántartásba vétele előtt szemlén vizsgálja, a nyilvántartásba vételt követően pedig ellenőrzi.

A helyi borbíráló bizottságok eljárásának menete

34. § (1)136 A borászati termék forgalomba hozója a HBB titkáránál, a HBB titkára által kiadott formanyomtatványon kérelmezi a tétel érzékszervi vizsgálatát. A kérelemhez mellékelni kell a borászati termék származási bizonyítványát.

(2)137 A forgalomba hozni kívánt borászati termék bírálatáról a HBB titkára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező határozatot készít, melyet a bírálatot kérő számára a HBB működési szabályzatában meghatározott időn belül, de legkésőbb a minta benyújtását követő 10 napon belül két eredeti példányban kiad, valamint a termékleírás benyújtója részére egy eredeti példányban megküld.

(3) A HBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

(4)138 A HBB érzékszervi bírálatán „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója kérelmezheti, hogy a borászati termék érzékszervi vizsgálatát a 36. §-ban meghatározott bizottság végezze el. A bírálat eredményéről a NÉBIH értesíti a HBB titkárát.

(5)139 A NÉBIH a hozzá a (2) bekezdés alapján megküldött határozatok alapján kiválasztja azokat a tételeket, melyeket a 36. §-ban meghatározott bizottság elé terjeszt érzékszervi vizsgálatra. E vizsgálat kizárólag a tétel forgalomba hozhatóságára terjed ki.

(6)140 Ugyanazon tétel bírálatát legfeljebb két alkalommal lehet kérelmezni a HBB-nél.

(7)141 A HBB által elutasított tételek tekintetében a borászati termék származási bizonyítványt be kell vonni, és új bor származási bizonyítványt kell kiadni.

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek érzékszervi vizsgálata

35. §142 (1)143 A földrajzi jelzés nélküli borok érzékszervi vizsgálatát az OBB végzi, amely kizárólag a borászati termék forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul.

(2)144 Az FN-borászati termékek esetében a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a NÉBIH a 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.

Az Országos Borszakértő Bizottság

36. § (1)145 Az OBB 25 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter a szőlőtermesztés és a borászat elméleti és gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel. Az OBB titkársági feladatait a NÉBIH látja el.

(2)146 Az OBB személyi és működési szabályai megegyeznek a 33. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakkal, azzal, hogy az OBB tagjainak a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével kell rendelkezniük. Az OBB egyéb területre kiterjedő szabályokat is kialakíthat működésére, amelyeket a miniszter hagy jóvá.

(3) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás illeti meg.

(4)147 Az OBB működési feltételeit a NÉBIH biztosítja.

(5)148 Az OBB elnöke az OBB által végzett érzékszervi bírálatról a minta benyújtását követő 30 napon belül a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet ad ki két eredeti példányban, valamint az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

(6)149 Az OBB felkérésre részt vesz országos bor promóciós programok végrehajtásában.

Az analitikai vizsgálatok rendje

37. §150 Az analitikai vizsgálatoknak a 607/2009/EK bizottsági rendelet 26. cikk a) pont (i) alpontjában, valamint a termékleírásokban meghatározottakon túl az alábbiakra ki kell terjedniük:

a) sűrűség,

b) összes extrakttartalom,

c) cukormentes extrakttartalom,

d) szabad kénessavtartalom,

e)151 malvidin-diglükozid tartalom a kékszőlőből készült borászati termékek esetén,

f) hamutartalom és

g) pH érték.

A forgalomba hozatali engedély igénylése

38. §152 (1) A forgalomba hozatali engedélyt a NÉBIH honlapján szerkeszthető formában közzétett kérelem benyújtásával kell kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem mellé a forgalomba hozónak csatolnia kell:

a)153 a borászati termék származási bizonyítványát,

b) a 31. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott mintákat vagy a 37. §-ban előírt analitikai vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvet, és

c) OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a HBB titkára által kiadott, a borászati termék érzékszervi vizsgálaton való részvételét tanúsító határozat eredeti példányát. Amennyiben ez a „nem felelt meg” minősítést tartalmazza, úgy az OBB elnöke által kiadott jegyzőkönyvet is csatolni kell

(3)154 A NÉBIH a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemhez kapcsolódó minták leadásakor közli a forgalomba hozóval a forgalomba hozatali engedély négy karakterből álló azonosítóját.

A forgalomba hozatali engedély kiadása

39. § (1)155 A forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően a NÉBIH az alábbiakat vizsgálja:

a)156 a 38. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltak tartalma és megfelelősége,

b)157 a borászati termék forgalomba hozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyisége és megjelölése egyezik-e a borászati termék származási bizonyítványában foglaltakkal.

(2)158 A NÉBIH az (1) bekezdésben felsoroltak megléte, valamint a más jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén kiadja a forgalomba hozatali engedélyt, amelyen feltünteti a forgalomba hozatali engedély azonosítóját, továbbá a 38. § (2) bekezdése a) pontja szerint benyújtott származási bizonyítványon megadott, a forgalomba hozandó borászati terméken jelölhető:

a) oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést,

b) az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezést kifejezéseket,

c) a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezést, kifejezéseket,

d) az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezést, kifejezéseket,

e) borszőlőfajta vagy borszőlőfajták nevét,

f) évjáratot vagy

g) a termékleírásban szabályozott kifejezést, kifejezéseket.

(3)159 A forgalomba hozatali engedélyt annak a nevére kell kiállítani, aki a borászati termék származási bizonyítványán szerepel.

(4)160 A NÉBIH a forgalomba hozatali engedély adatait a gazdasági akta részeként tartja nyilván.

(5)161 A forgalomba hozatali engedélyt borászati termék tételenként kell kiadni.

(6)162 A NÉBIH negyedéves bontásban, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig tételes adatszolgáltatást végez a HNT részére a kérelmezett és kiadott forgalomba hozatali engedélyekről, és az érintett tételekhez tartozó származási bizonyítvány számokról, valamint forgalomba hozatali engedély azonosítókról.

(7)163

(8)164

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozása165

39/A. §166 (1)167 Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozás céljából történő több borászati termék tételre bontása esetén a további feldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a borászati üzem köteles a forgalomba hozatali engedélyről szóló határozat módosítását kérni a NÉBIH-től a borászati termék tétel alábbi adatainak közlésével:

a) forgalomba hozatali engedély száma,

b) a változatlan formában forgalmazni kívánt mennyiség,

c)168 a borászati termék tétel tárolásának pontos helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a NÉBIH az eredeti forgalomba hozatali engedélyben szereplő mennyiséget a bejelentett mennyiségre csökkenti, és az erről szóló határozatot 15 napon belül közli a forgalomba hozóval, valamint a hegybíróval.

(3)169 A további feldolgozásra szánt borászati termék tételről a NÉBIH legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalával egyidejűleg a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal a forgalomba hozó részére igazolást ad ki.

(4)170 A további feldolgozásra szánt borászati termék tétel borászati termék származási bizonyítványát a (3) bekezdés alapján kiadott igazolással kell kérelmezni.

(5) OEM-borászati termék további feldolgozás céljából történő értékesítése esetén az eladónak az értékesítés tényét a tranzakciót követő 48 órán belül be kell jelentenie az eladó borászati üzeme szerint illetékes hegybíró részére.

II. Fejezet

ELLENŐRZÉSEK

40. § (1) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza:

a)171 a hegybíró által nyilvántartott 2. számú melléklet „C” és „D” része, valamint a 4., 5., 6. számú mellékletek szerinti adatok, a kiadott származási bizonyítványok adatait elektronikus dokumentumként, a gazdasági akta számát,

b)172 a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás adatait,

c)173 a Kincstár által a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott adatokat,

d)174 a NÉBIH által kiadott forgalomba hozatali engedélyeket és a 20. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolásokat, valamint

e)175 a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a VINGIS-ből biztosított országos térinformatikai alapú adatokat.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokat a gazdasági akta részeként kell nyilvántartani.

41. § (1)176 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszert a NÉBIH hozza létre és üzemelteti,

(2) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer működtetéséhez

a)177 a hegybíró a 2. melléklet C és D részei, a 4., 5., 6. számú mellékletek szerint nyilvántartott, valamint a származási bizonyítványokhoz való hozzáférés biztosításával az I. rész III. fejezet szerinti;

b)178 a Kincstár a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott,

c)179 a NÉBIH a forgalomba hozatali engedélyekről;

d)180 a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 23. §-ban meghatározott fedvények alapján;

e) a HNT a teleptési jogokról vezetett nyilvántartás szerinti

ellenőrzött adatokat szolgáltat.

(3)181 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben az adatokat elektronikus módon, keletkezésüktől számított 10 napon belül kell átadni. Az adatok keletkezésének az adatszolgáltató adatközlésének, a határozat véglegessé válásának vagy a támogatás kifizetésének napját kell érteni.

(4) A 40. §-ban említett szervezetek, valamint a HNT és a miniszter részére kizárólag jogszabályban rögzített feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben biztosítható jogosultság bármilyen adat lekérdezésére. Az adatforgalommal kapcsolatos minden tevékenységet visszakereshető módon rögzíteni kell.

(5) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerből statisztikai célból egyedileg nem azonosítható, összesített adatok szolgáltathatók.

(6) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer kialakítása során biztosítani kell, hogy az adatok lekérdezéséhez jogosultsággal nem rendelkezők a tárolt adatokhoz ne férjenek hozzá, ne tudják módosítani, megsemmisíteni vagy felhasználhatatlanná tenni.

(7)182 A Kincstár az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer adatait támogatáshoz kapcsolódó eljárásban, az ellenőrzések során, a támogatásra való jogosultság megállapítása céljából felhasználhatja.

41/A. §183 (1) A HNT adatbázisszintű, automatizált adatátadást lehetővé tevő hozzáférést biztosít a NÉBIH részére a Btv. 44. § (1) bekezdés j) pontjában előírt, a borászati termék származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzéséhez szükséges, a 2., 4., 5., 6., 8., 8/A, 9., 9/A, 10., 11. számú mellékletekben szereplő adatokhoz. Az átvett adatokat a NÉBIH saját adatbázisában elmenti.

(2) A NÉBIH automatizált adatátadást lehetővé tevő hozzáférést biztosít HNT részére az ügyfeleinek a 2. számú mellékletben szereplő partner adataihoz, valamint az összes borászati üzem 2. számú mellékletben szereplő adataihoz. Az átvett adatokat HNT saját adatbázisában elmenti.

III. Fejezet

AZ ELLENŐRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MINTAVÉTEL SZABÁLYAI

A minta mennyiségére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az ellenőrzött termékből az ellenőrzés céljával összhangban, véletlenszerűen, a mennyiségtől függetlenül úgy kell mintát venni, hogy az a vizsgálat elvégzéséhez elegendő legyen. Ha a termékből a mintavételhez szükséges mennyiség nem áll rendelkezésre, kisebb mennyiség is lehet mintavételi alap. A mintába – a csomagolás és jelölés vizsgálatának alávetett minta kivételével – csak ép, sérülésmentes csomagolási egységek kerülhetnek.

(2) Az ellenőrzött termékhalmazt úgy kell megválasztani, hogy azonos termelői helyen gyártott termékből álljon. A tárolás és a szállítás során a tartályban lévő termék minden egysége termékhalmaznak minősül.

A mintavétel módjának részletes szabályai

43. § (1) A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, majd ezt követően meg kell határozni a mintavétel módját, az elemi minták, illetve a minták számát és mennyiségét.

(2) A mintavételhez csak tiszta eszközt lehet használni, és azt a mintavétel előtt a mintázandó termékkel legalább kétszer át kell öblíteni.

(3) Tartályban, tartálykocsiban lévő termékből húzott mintát, a szállítóhordókból pedig – azonos tétel esetén – átlagmintát kell venni. Vezetékből mintát venni nem szabad.

(4)184 A mustból vett mintát, ha a mintavétel célja a cukorösszetétel meghatározása, literenként 10 g nátriumhidroxiddal vagy 2 g kálium-metabiszulfittal kell tartósítani. A tartósítószer teljes mennyiségét fel kell oldani. A tartósítást, valamint a tartósítószer megnevezését a mérgezés veszélyére való figyelmeztetéssel a minta címkéjén és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni.

(5) Amennyiben az (1)–(4) bekezdésekben leírt feltételek nem állnak fenn, a mintavevő azoktól eltérhet. Az eltérés okát és módját feljegyzésben vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A minta csomagolása és jelölése

44. § (1)185 A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell ellátni. A lezáráson el kell helyezni a mintavevő aláírását vagy pecsétjét.

(2) A mintán fel kell tüntetni:

a) a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét,

b) a termék megnevezését,

c) a mintavétel helyét, időpontját,

d) a minta által képviselt mennyiséget,

e) a mintavevő, az ellenőrzött vagy a minta beküldője aláírását és pecsétjét,

f)186 a megmintázott borászati terméket tároló edény azonosítóját,

g)187 a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

A minta kezelése és nyilvántartása

45. § (1) A mintavétel során eljáró személy köteles arról gondoskodni, hogy a vett minta sértetlenül, változás, károsodás nélkül, azonosítható módon, a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön a laboratóriumba. A minta minőségéért a vizsgálat elvégzéséig a laboratórium felel.

(2) A laboratóriumba beérkezett mintákról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a minta vételének és beérkezésének időpontját, továbbá a minta azonosításához szükséges minden adatot fel kell tüntetni.

Az ellenminta

46. §188 A mintavétel során az ellenőrzéssel megbízott személy köteles az ellenőrzöttet figyelmeztetni arra, hogy tetszőleges számú ellenmintára tarthat igényt. Az ellenminta tárgyi feltételeit az ellenőrzött köteles biztosítani. Az ellenmintát az eljárás befejezéséig az ellenőrzött köteles vizsgálatra alkalmas állapotban megőrizni. Az ellenminta laboratóriumi vizsgálatra történő szállításáról az ellenőrzöttnek kell gondoskodnia.

A minta vizsgálata

47. § (1)189 A hatóság köteles az általa vett vagy hozzá beküldött mintát megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről az ellenőrzöttet, a vizsgálatot kérőt, valamint a termék előállítóját értesíteni.

(2) A vizsgálat eredményéről a laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyben a mért adatok mellett a meghatározáshoz használt vizsgálati módszert is fel kell tüntetni.

NEGYEDIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK JELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI

I. Fejezet

A JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A palackozott borászati termékek címkézése190

48. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet szerinti címkézési kötelezettség nem vonatkozik:

a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különböző telephelyei között, legfeljebb 70 km-es körzetben szállítanak,

b)191 a nem eladásra szánt, tételenként 90 litert meg nem haladó szőlőmust- és bormennyiségre,

c) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust- és bormennyiségre.

Címkézés csomagban vagy kis tételben való kiszerelés esetén

49. § (1) Ha csomagolt borászati termék több csomagolási egységet tartalmaz, és azok nem külön forgalmazásra szánt fogyasztói csomagolási egységek, akkor a csomagoláson fel kell tüntetni

a) a termék azonosíthatóságát biztosító adatokat, valamint

b) a teljes nettó mennyiséget és

c) a különálló csomagolási egységek darabszámát.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt adatok a csomagolási egységről a csomagolás megsértése nélkül egyértelműen megállapíthatóak, úgy ezen adatok feltüntetése a csomagoláson nem kötelező.

Tartályok jelölése

50. §192 Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a borászati termék nyilvántartással összevetve alkalmas legyen a termék azonosítására. A tartályon a következőket kell feltüntetni:

a) a tartály jele,

b) a borászati termék mennyisége,

c)193 a termék borászati termék nyilvántartása szerinti megnevezése.

Kódok

51. §194 A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, illetve pezsgő és habzóbor előállító kódja „H” betűjelből és négyjegyű számból áll. Az azonosító kódot az üzem működési engedélye alapján a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal adja ki és tartja nyilván.

A forgalomba hozatali engedély azonosítójának feltüntetése195

51/A. §196 (1) Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott borászati termékek kiszerelésén kötelező feltüntetni a forgalomba hozatali engedély azonosítóját. A forgalomba hozatali engedély azonosítóját a következő feliratok valamelyike előzi meg:

a) „L”,

b) „NÉBIH”,

c) „FHE” vagy

d) „forgalomba hozatali engedély”.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azon borászati termékekre, amelyek esetében a forgalomba hozatali engedély azonosítójához tartozó tételszámot vagy tételszámokat a forgalomba hozó a forgalomba hozatalt megelőzően bejelentette a NÉBIH részére.

A származási ország feltüntetésének szabályai197

51/B. §198 Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott földrajzi jelzés nélküli borok kiszerelésén a 607/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikkében meghatározott adatokat legalább a következő betűnagysággal kell feltüntetni:

a) 1 liter feletti kiszerelés esetén minimum 5 mm,

b) 201 ml–1000 ml között minimum 4 mm,

c) 51 ml–200 ml között minimum 3 mm,

d) 50 ml-ig minimum 2 mm.

51/C. §199 Az Európai Unió több tagállamából származó szőlőből készült borászati termékeken az összes érintett tagállamot jelölni kell, a következők szerint: „... és ... országokból származó borok házasításával készült európai uniós borászati termék.

II. Fejezet

VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység nevének feltüntetése

52. §200 (1)201 Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés (a továbbiakban: OFJ) szerinti területnél kisebb földrajzi egység (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) neve az OEM- és OFJ-borászati termék címkéjén akkor tüntethető fel, ha:

a) az adott kisebb földrajzi egység egyértelmű körülhatárolását tartalmazza, és címkén való jelölését kifejezetten lehetővé teszi a termékleírás és

b)202 a borászati termék kiszerelésén legalább egy olyan látómező található, amelyben a kisebb földrajzi egység nevével megjelenik az adott OEM vagy OFJ.

(2)203 Ha a termékleírás úgy rendelkezik, a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a borászati termék készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat. E borászati termékek esetében a termékleírásban kell szabályozni az érintett kisebb földrajzi egységek védjegyektől való megkülönböztetésének módját.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az (1) bekezdés előírásai nem alkalmazandóak.

Több fajta nevének jelölése a címkén204

53. §205 Amennyiben a címkén több szőlőfajta nevét tüntetik fel, úgy azokat azonos betűnagysággal, betűtípussal és betűszínnel kell felsorolni.

FN borászati termékek címkéjén fel nem tüntethető fajtanevek206

54. §207 (1)208 Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 120. cikk (2) bekezdés b) pont (i) alpontja alapján a Magyarország területén termelt FN-borászati termékek címkéjén az alábbi szőlőfajták nevét tilos feltüntetni:

a) arany sárfehér,

b) cirfandli,

c) furmint,

d) juhfark,

e) kabar,

f) kadarka,

g) kéknyelű,

h) kövérszőlő,

i) zéta.

(2)209 Az (1) bekezdésben felsorolt fajtáknak a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szinonim nevei a 607/2009/EK rendelet 62. cikk (3) és (4) bekezdésének figyelembevételével feltüntethetőek az FN-borászati termékek címkéin is.

55. §210

Hagyományos és egyéb korlátozottan használható kifejezések211

56. § (1)212 A 15. számú melléklet táblázatában foglalt kifejezések kizárólag az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetők fel a borászati termékek címkéjén.

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve az adott korlátozottan használható kifejezés használatának tilalmát is.

A palackozás helyének feltüntetése

57. §213 A Magyarországon termelt OEM és OFJ borászati termék palackozása esetén

a)214 a „termelői palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelő telephelyén végzik, és a borászati termék 100%-ban saját szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés keretében vásárolja fel,

b)215 a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a „pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi,

c)216 a „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ szerinti területről származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik.

ÖTÖDIK RÉSZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Pezsgőspalackba tölthető italok217

58. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott palackban a pezsgőn, minőségi pezsgőn és illatos minőségi pezsgőn kívül az alábbi termékek hozhatók forgalomba:

a) széndioxid hozzáadásával készült habzóbor,

b) gyöngyözőbor,

c) széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,

d) ízesített boralapú koktélok,

e)218 1,2 %vol-nál kisebb alkoholtartalmú italok.

Szállítás és tárolás

59. §219 Kereskedelmi tároló helyen a borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A kereskedelmi tároló helyiség hőmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé.

Cukortartalom átszámítása alkoholtartalomra220

60. §221 Adatszolgáltatáskor a cukortartalom magyar mustfokban, valamint tömegszázalékban mért értékét a 16. számú melléklet táblázatai szerint kell térfogatszázalékra átszámítani.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

61. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A IV. rész rendelkezéseit első alkalommal a 2009/2010. borászati évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(3) A 8. § szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2010-ben kell alkalmazni a 2009/2010-es borászati évre vonatkozóan.

(4)222

(5)223 A 30. § rendelkezései az OEM-borászati termékek és az OFJ-borászati termékek esetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás Btv.-ben meghatározott módon történő alkalmazhatóvá válásáig alkalmazandóak.

(6)224 A 15. számú melléklet 19–22. sorainak rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(7)225 Az 51/B. §, az 52. § (1) bekezdés b) pontja és az 53. § rendelkezéseit első alkalommal a 2013. január 1-jét követően forgalomba hozott borászati termékekre kell alkalmazni. Azokat a 2012. december 31. előtt forgalomba hozott vagy címkézett borászati termékeket, amelyek jelölése megfelel a 2012. október 31-én hatályos rendelkezéseknek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Átmeneti rendelkezések226

61/A. §227 2017. augusztus 1-jét megelőzően kiadott, de első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvány alapján első borászati termék származási bizonyítványt a Hktv. 41. § szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett, legfeljebb 2018. július 15-ig lehet kérelmezni. Az e § szerint kérelmezhető első borászati termék származási bizonyítvány nem tartalmazhat oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre, illetve évjáratra, valamint szőlőfajta feltüntetésére utaló lehetőséget.

61/B. §228 Ha a 2018. évben bekövetkezett, egyes szőlőfajták érését rendkívüli mértékben meggyorsító időjárási viszonyok miatt a szüretet 2018. július 15-e és 31-e között kell végrehajtani, akkor a szüret időpontjának 2018. augusztus 1-jét kell tekinteni.

61/C. §229 A 14. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017-ben szüretelt szőlőre kiadott és határidőben első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvánnyal a Hktv. 41. § szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett legkésőbb 2019. január 15-ig lehet kérelmezni az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását.

Hatályukat vesztő rendelkezések

62. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

b) a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

c) a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

d) a borászati termékek jelöléséről szóló 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

e) a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1–26., valamint 33–52. §-a, az 1. számú melléklet 1–6., valamint 12–14. pontjai, 2., 3., 5. számú melléklete, valamint a 4. számú melléklet I., II. és IV. pontjai,

f) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

g) a védett eredetű borok minősítéséhez kapcsolódó borvizsgáló bizottságok akkreditálási és működési szabályairól szóló 103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

h) az Országos Borszakértő Bizottságról szóló 58/2005. (VI. 28.) FVM rendelet.

63. §230

64. §231

65. §232

66. §233

67. §234

68. §235

Az Európai Unió jogának való megfelelés

69. § E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)236 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 436/2009/EK (2009. május 26.) bizottsági rendelet,

c)237 a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet-megjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet,

d) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet.

1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez238

1. Felső-Pannon borrégió:

a) Etyek-Budai borvidék: az Etyek-Buda OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Móri borvidék: a Mór OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Neszmélyi borvidék: a Neszmély OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

d) Pannonhalmi borvidék: a Pannonhalma OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

e) Soproni borvidék: a Sopron/Ödenburg OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

2. Balaton borrégió:

a) Badacsonyi borvidék: a Badacsony OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Balatonboglári borvidék: a Balatonboglár OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Balatonfüred-Csopaki borvidék: a Balatonfüred-Csopak OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

d) Balaton-felvidéki borvidék: a Balaton-felvidék OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

e) Nagy-Somlói borvidék: a Nagy-Somló OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

f) Zalai borvidék: a Zala OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

3. Pannon borrégió:

a) Pécsi borvidék: a Pécs OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Szekszárdi borvidék: a Szekszárd OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Tolnai borvidék: a Tolna OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

d) Villányi borvidék: a Villány OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

4. Duna borrégió:

a) Csongrádi borvidék: a Csongrád OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Hajós-Bajai borvidék: a Hajós-Baja OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Kunsági borvidék: a Kunság OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

5. Felső-Magyarország borrégió

a) Bükki borvidék: a Bükk OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Egri borvidék: az Eger OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Mátrai borvidék: a Mátra OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

6. Tokaji borrégió:

Tokaji borvidék: a Tokaj OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez239

A. Adatlap

A

B

C

1.

Borvidék

Beérkezett

2.

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Sorszám/oldal

3.

4.

Adatszolgáltató adatai

5.

Név:

Cím:

Képviselő neve:

6.

Anyja neve*:
..............................................................

Születési hely és idő*: ......................
..........................................................

Telefonszám*:
..........................................................

7.

E-mail cím:
..............................................................

Fax*:
..........................................................

*-gal jelölt részek kitöltése egyben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti)

8.

Jogi forma (a megfelelő rész aláhúzandó):

FM által elismert termelői csoport

igen nem

9.

természetes személy

Termelői csoporti tagság

igen nem

10.

egyéni vállalkozó

Adószám:     

11.

őstermelő

Adóazonosító jel:     

12.

szövetkezet

Ügyfél-azonosító:     

13.

korlátolt felelősségű társaság

Adóraktári engedélyszám:     

14.

nyilvánosan működő részvénytársaság

Borászati üzem engedélyének száma:     

15.

zártkörűen működő részvénytársaság

Vállalkozás regisztrációs száma (cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy őstermelői igazolvány száma:

16.

betéti társaság

    

17.

közkereseti társaság

NAK nyilvántartási szám:

18.

állami fenntartású intézmény

GA szám:     

19.

egyéb:

20.

Adatszolgáltató:

hegyközségi tag

önkéntes tag

21.

külföldi termelő

22.

Tevékenység az illetékes hegyközség területén (a megfelelő rész aláhúzandó):

23.

Szőlőtermesztés

24.

Szőlőfelvásárlás

25.

Borelőállítás

26.

Borfelvásárlás

 

 

    Kelt: ............................................................    ...................................................................
        adatszolgáltató aláírása

B. Szőlő ültetvénykataszter űrlap

    1.    Az ültetvény használójának adatai

Ültetvény használója: ................................................................

Nyilvántartási száma: ................................................................

Ültetvény használat jogcíme:    o saját tulajdon

                o egyéb: .........................................

    2.    Ültetvény adatai:

Település:            ......................................................................

Dűlő (termékleírás szerint):    ......................................................................

Aldűlő (termékleírás szerint):    ......................................................................

Helyrajzi szám:        ......................................................................

Terület:             ................................................................. m2

Telepítés            o a telepítés éve (becsült éve, ha nem ismert): ...................................

    3.    Termőhelykataszter: (hegybíró tölti ki)

    ökotóp:

    ................................................................

    osztály:

    ................................................................

    pontszám:

    ................................................................

    4.    Szőlőparcella termesztési jellemzői

Fajta neve (kódja): ..................................................................

    5.    A szőlő jellemzői:

Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem

Termő: igen/nem

        o Borszőlő fajtákkal beültetett

        o Borpárlat előállítására alkalmas fajta

        o Osztályba nem sorolt (pl. direkttermő)

        o Vegetatív szaporítóanyag termelésre

        o Szőlőiskola

        o Alany anyatelep

        o Későbbiekben oltásra szánt

        o Termelés alól kivont

        o Kísérleti ültetvény

    6.    Ültetvény térállása:

    o Szabálytalan, szórt

    o Szabályos térállásra telepített

        o .........m x ...........m

        o Ikertőkés: .........m x ...........m + ............m

        o Ikersoros: .........m x ...........m x ............m

    7.    Művelésmód:

    o Fejművelés

    o Fej- és bakművelés közötti átmenet

    o Bakművelés

    o Legyezőművelés

    o Combművelés

    o Vertiko-művelés

    o Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt)

    o Középmagas kordon (törzsmagasság 60–120 cm)

    o Moser kordon (törzsmagasság 120–140 cm)

    o Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130–150 cm)

    o Guyot-művelés

    o Ernyőművelés

    o Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160–180 cm)

    o GDC-művelés (törzsmagasság 160–180 cm)

    o Lyra művelés

    o Egyéb:

    8.    Tőkeállomány:

Telepített tőkeszám: ............................... tő/ha

Tényleges tőkeszám:

    o >90%

    o 75-89%

    o 50-74%

    o <49%

    Kelt, ……….év …..hó …….nap    Adatszolgáltató aláírása

C. Szőlő ültetvénykataszter

Hegybíró tölti ki!

Az ültetvény használójának neve és címe:

Az ültetvény használójának adószáma vagy adóazonosító jele:

Az ültetvény helye (település, helyrajzi szám):

Területnagyság: ............................... m2

Szőlőfajta:

A terület az alábbi termékek előállítására alkalmas:

A

B

C

1.

Eredetvédelmi kategóriák és földrajzi árujelzők

Fehér

Vörös/rozé

2.

.................................... OEM

3.

.................................... OEM

4.

.................................... OFJ

5.

.................................... OFJ

6.

FN borászati termék fajtamegjelöléssel

7.

FN borászati termék

Kelt: ................................................        ...............................................

hegybíró aláírása

D. Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap

(a borászati helye szerint illetékes hegybíró vezeti)

Borvidék

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Nyilatkozattevő:

Név:

Cím:

GA szám:

A borászati üzem helye (település, cím vagy helyrajzi szám)

A borászati üzem adóraktári engedélyszáma: HU…………………..

A borászati üzem működési engedélyszáma:

Erjesztő kapacitás (hl):

Tároló kapacitás (hl):

Létesítés éve:

Tevékenysége:

o fehérbor

o vörösbor

o pezsgő

o szőlőfeldolgozás, borkészítés

o palackozás

o pezsgőgyártás

o mustsűrítés

o termelői boreladás

o borturizmus

Kelt:

        .........................................................................
        Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

3. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez240

4. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez241

Szüreti jelentés

Hegyközségi tag/
Adatszolgáltató:

Név

Cím

GA szám:

Nyilvántartási szám:

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1.

Évjárat:

Termőterület

Szüretelt szőlő

 

Szőlő felhasználása

2.Termékkategória, (termékkategória csoport)HaTelepülés
(hrsz., dűlő)fajta

Poten-
ciális alko-
hol %volMennyiség (q/hl)

Nyilatkozattevő általi borrá történő feldolgozás
(a borászati termék nyilvántartás alapján)..................... szövetkezetnek szállítva......................... Borkészítő felvásárlónakEgyéb rendeltetés

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőlő

Must

Szőlő

Must

 

 

4.

 

 

 

 

 

fehér

kék

fehér

vörös

fehér

kék

fehér

vörös

fehér

kék

Nettó ár (Ft/q)

fehér

vörös

 

 

5.

.................... Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

.................... Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott fajtaborok előállítására szánt szőlőültetvény: ................ fajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Más borászati termékek előállítására szánt ültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:

...................................................................................

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

Termelési jelentés a felvásárolt szőlőről

Borvidék:

 

Hegyközség

 

 

 

Hegyközségi tag/
Adatszolgáltató:

 

Név:

Cím:

Bejelentett termék(ek) nyilvántartási helye:

 

Nyilvántartási szám:

 

GA szám:

Borászati üzemengedély száma:

Település:

Cím:

Borpiaci év:

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

AA

AB

1.

 

Beszállítás

Szőlőterület adatai

A borászati év kezdete óta előállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének időpontjában (hektoliterben)

2.


A fel-
hasz-
nált ter-
mé-
kek kate-
góriái

Név

Szőlő szár-
ma-
zási bizo-
nyít-
vány szá-
ma

Tele-
pülés (hrsz, dűlő)

terü-
let (ha)Szőlő (hl/q)

Nettó felvásárlási ár (Ft/hl, vagy Ft/q)........ OEM........ OFJNem OEM/OFJ (FN) ........ fajtájú fajtaborNem OEM/OFJ
(egyéb FN) borMás

3.

 

 

 

 

 

 

 

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

4.

 

 

 

 

 

 

 

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

fehér

vö-
rös/
rozé

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:

.....................................................................................

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez242

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borászati termékekről

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

 

Hegyközség

Címe:

 

 

GA száma:

 

 

A

B

C

D

E

F

1.

 

Értékesítés

2.

Termékkategória1:

………………………………………….

Folyó
(>60 liter)

60 litert meg nem haladó űrtartalmú tárolóedénybe kiszerelt értékesítés

Mindösszesen
(hl)

3.

 

fehér
(hl)

vörös/rozé
(hl)

fehér
(hl)

vörös/rozé
(hl)

4.

1. Belföldi értékesítés

 

 

 

 

 

5.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék:

 

 

 

 

 

 

- ... OEM

 

 

 

 

 

 

- ... OEM

 

 

 

 

 

6.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék:

 

 

 

 

 

 

- ... OFJ

 

 

 

 

 

 

- ... OFJ

 

 

 

 

 

7.

Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)

 

 

 

 

 

8.

Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)

 

 

 

 

 

9.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

10.

2. EU-tagországba történő értékesítés

 

 

 

 

 

11.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék

 

 

 

 

 

12.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék

 

 

 

 

 

13.

Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)

 

 

 

 

 

14.

Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)

 

 

 

 

 

15.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

16.

3. Harmadik országba értékesítés (export)

 

 

 

 

 

17.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék

 

 

 

 

 

18.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék

 

 

 

 

 

19.

Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)

 

 

 

 

 

20.

Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)

 

 

 

 

 

21.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

1 termékkategória-kódok:

1 bor

2 még erjedésben lévő újbor

3 likőrbor

4 pezsgő

5 minőségi pezsgő

6 illatos minőségi pezsgő

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

10 szőlőmust

11 részben erjedt szőlőmust

12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

13 sűrített szőlőmust

14 finomított szőlőmustsűrítmény

15 szárított szőlőből készült bor

16 túlérett szőlőből készült bor

17 borecet

Kelt:        ....................................................................

    hegyközségi tag/adatszolgáltató

    aláírása

6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez243

A. Borászati termékek készletjelentése

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

 

 

 

 

 

 

 

Hegyközség

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

GA száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Borászati termékek kategóriái

Saját készlet (hl)

Bértárolásra átvett készlet (hl)

2.

Fehér

Vörös/rozé

Összesen

Fehér

Vörös/rozé

Összesen

3.

Borok:

 

 

 

 

 

 

4.

............ OEM

 

 

 

 

 

 

5.

............ OEM

 

 

 

 

 

 

6.

............ OFJ

 

 

 

 

 

 

7.

............ OFJ

 

 

 

 

 

 

8.

Nem OEM/ OFJ fajtabor

 

 

 

 

 

 

9.

Nem OEM/ OFJ bor

 

 

 

 

 

 

10.

Az EU más tagországaiból származó borok

 

 

 

 

 

 

11.

Harmadik országból származó borok

 

 

 

 

 

 

12.

Pezsgő1:

 

 

 

 

 

 

13.

Mustok:

 

 

 

 

 

 

14.

Sűrített szőlőmust

 

 

 

 

 

 

15.

Finomított szőlőmust-sűrítmény

 

 

 

 

 

 

16.

Tartósított must

 

 

 

 

 

 

17.

Részben erjedt szőlőmust

 

 

 

 

 

 

18.

Kiszerelt fröccs

 

 

 

 

 

 

19.

Egyéb

 

 

 

 

 

 

1 Pezsgő: pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő összesen

Kelt: ....................................................................................

.......................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató

aláírása

B. Jelentés a palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő készletváltozásáról

(egyszerűsített adóraktár engedélyes, kisüzemi bortermelő)

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

C

D

1.

 

Jogcím

Adózatlan (hl)

Adózott (hl)

2.

Nyitókészlet

 

 

3.

Növekedés

Saját előállítás

 

 

4.

 

Adóraktárból betárolt

 

 

5.

 

Egyéb növekedés

 

 

6.

 

Növekedés összesen (3-5. sorok összesen)

 

 

7.

Csökkenés

Adóköteles fogyasztás

 

 

8.

 

Adómentes fogyasztás

 

 

9.

 

Másik adóraktárba kitárolt (bérmunka, bértároltatás)

 

 

10.

 

Harmadik országba kitárolt

 

 

11.

 

Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt

 

 

12.

 

Tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt

 

 

13.

 

Belföldön szabadforgalomba bocsátott

 

 

14.

 

Igazoltan megsemmisült

 

 

15.

 

Mintaként vett

 

 

16.

 

Egyéb adóköteles csökkenés

 

 

17.

 

Egyéb nem adóköteles csökkenés

 

 

18.

 

Tényleges veszteség

 

 

19.

 

Csökkenés összesen (7-18. sorok összege)

 

 

20.

Zárókészlet (2. sor és 6. sor összege, és a 19. sor különbözete)

 

 

21.

 

Elszámolható veszteség

 

 

22.

 

Adóköteles hiány (18. sor és a 21. sor különbözete)

 

 

Kelt:         ......................................................................................

hegyközségi tag/adatszolgáltató

aláírása

C. Egyéb készletváltozások elszámolása

[Elszámolási időszak: borpiaci év (előző év 08. 01-től aktuális év 07. 31-ig)]

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

1.

Keletkezett törköly mennyisége (q)

 

2.

Adott borpiaci évben keletkezett borseprő mennyisége (hl)

 

3.

Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett veszteség (hl)

 

4.

Adómentes borfogyasztás (hl)

 

5.

Adóköteles borfogyasztás (hl)

 

Kelt:         ......................................................................................

hegyközségi tag/adatszolgáltató

aláírása

D. Elszámolás hivatalos zár készletről

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

C

D

E

F

1.

A hivatalos zár típusa és kezdősorszáma

Nyitókészlet
(db)

Beszerzett mennyiség
(db)

Felhasznált mennyiség
(db)

A megsemmisült, elveszett hivatalos zárak (db)

Készleten lévő mennyiség
(db)

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

Kelt:         ......................................................................................

hegyközségi tag/adatszolgáltató

aláírása

7. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez244

8. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez245

Szőlő származási bizonyítvány kérelem
(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség neve:

Évjárat:

 

Termelő

Nem feldolgozó felvásárló

Feldolgozó szövetkezet

Feldolgozó borkészítő
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel)

Neve:

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

GA száma:

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

O

P

 

 

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Tétel-
szám

Származási
ország (amennyiben
nem Magyar-
ország)

Irányítószám

/ Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.1

Fajta (kód)

A szüret módja
K: kézi
G: gépi

Potenciális alkohol-
tartalom
(%vol)

Szüret időpontja

A szüretelt szőlőből készíthető borászati termék legmagasabb eredetvédelmi kategóriája2

Szőlő felhasz-
nálása3

Mennyiség [q]4

Nettó felvásárlási ár (Ft/q)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖSSZESEN

 

 

1: Amennyiben a szüretelt szőlő:
- szüreti időpontja,
- származási helye (országa, település, dűlő)
- fajtája
- potenciális alkoholtartalma
- felhasználása, valamint
az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

 

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés
FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb

 

3: kódok:
1. Feldolgozás adóköteles borrá a nyilatkozattevő által;
2. Feldolgozás adómentes borrá a nyilatkozattevő által;
3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve;
4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva;
5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva;
6. Egyéb rendeltetés, éspedig:..............................

 

4: Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

 

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítőnek felkínált termés (a megfelelő rész aláhúzandó) a kérelemben feltüntetett ültetvény(ek)ről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

 

 

 

 

 

Kelt: ..............................................................

..........................................................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

 

 

8/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez246

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelem

(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:

Évjárat:

Hegyközség neve:

Termelő neve:

 

Címe:

 

GA száma:

 

1. A borászati termék jellemzői

A

B

C

1.

A borászati termék

termékkategóriája (kóddal)1

2.

tárolási helye:

borászati üzem működési engedélyszáma:

o a termelő címével azonos

3.

o egyéb:

4.

színe:

o fehér

5.

o rozé

6.

o vörös

7.

alkoholtartalmát növelték

o igen

8.

o nem

9.

édesítése megtörtént

o igen

10.

o nem

11.

savtartalmát növelték

o igen

12.

o nem

13.

savtartalmát csökkentették

o igen

14.

o nem

15.

Összes/ potenciális alkoholtartalom (esetleges alkohol tartalom növelést követően)

 

16.

mennyisége (hl – a borászati termék nyilvántartás szerint)

2. A felhasznált szőlő jellemzői

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Tétel-
szám

Termőterület

Szüretelt szőlő

Irányítószám

/ Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.2

Fajta (kód)

A szüret módja

K: kézi

G: gépi

Szüret időpontja

Természetes alkoholtartalom (%vol)

Legmagasabb eredetvédelmi kategória3

Mennyiség [q]4

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

ÖSSZESEN

 

1 termékkategória-kódok:

1 bor

2 még erjedésben lévő újbor

3 likőrbor

4 pezsgő

5 minőségi pezsgő

6 illatos minőségi pezsgő

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

10 szőlőmust

11 részben erjedt szőlőmust

12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

13 sűrített szőlőmust

14 finomított szőlőmustsűrítmény

15 szárított szőlőből készült bor

16 túlérett szőlőből készült bor

17 borecet

2 Amennyiben a szüretelt szőlő:

1. szüreti időpontja,

2. származási helye (országa, település, dűlő),

3. fajtája,

4. potenciális alkoholtartalma,

5. felhasználása, valamint

az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

3 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása

OEM: olta lom alatt álló eredetmegjelölés

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével

E: egyéb

4 Borászati termék nyilvántartás alapján

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású termés a kérelemben feltüntetett ültetvényről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott szüreti és termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

________________________

Bizonyítványt kérelmező aláírása

9. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez247

Szőlő származási bizonyítvány

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség neve:

Sorszám:

 

Termelő

Nem feldolgozó felvásárló

Feldolgozó szövetkezet

Feldolgozó borkészítő
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel)

Neve:

 

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

GA száma:

 

 

 

 

Évjárat:

A szüretelt szőlőből készült borászati terméken potenciálisan jelölhető:

- oltalom alatt álló eredetmegjelölés (és bortípus):

- oltalom alatt álló földrajzi jelzés (és bortípus):

A szőlő felhasználása a nyilatkozattevő általi feldolgozás esetén:

- Feldolgozás adóköteles borrá;

- Feldolgozás adómentes borrá;

- Egyéb rendeltetés, éspedig: _____________________

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Származási ország

Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.*

Fajta

Szüret időpontja

Természetes alkoholtartalom (%vol)/Magyar mustfok

Mennyiség [q] **

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

ÖSSZES MENNYISÉG

 

6.

ÁTLAGOS TERMÉSZETES ALKOHOLTARTALOM (%vol)/mustfok

 

* Amennyiben a szüretelt szőlő:

- szüreti időpontja,

- származási helye (országa, település, dűlő)

- fajtája

- potenciális alkoholtartalma

- felhasználása,

valamint az a jelölni kívánt kifejezések megegyeznek, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

** Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A fenti tételekre a kérelem alapján a szőlő származási bizonyítványt kiadtam és nyilvántartásba vettem.

(Megjegyzés: ................................)

Kelt: ...............................................................

P. H.

..........................................................................

A hegybíró aláírása

9/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez248

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány

Példányszám:

Sorszám:

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség:

Termelő neve:

Termelő GA száma:

Termelő címe:

1. A borászati termék adatai

A

B

C

1.

A borászati termék

megnevezése:

2.

tárolási helye:

3.

termékkategóriája:

4.

színe:

5.

származási országa:

6.

évjárata:

7.

szőlőfajtája vagy fajtái:

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes/ potenciális alkoholtartalom (esetleges alkohol tartalom növelést követően)

13.

teljes mennyisége (hl)

14.

Potenciálisan jelölhető

eredetmegjelölés és bortípus

15.

földrajzi jelzés és bortípus

16.

évjárat

17.

borszőlőfajta neve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Származási ország

Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.*

Fajta

Szüret időpontja

Természetes alkoholtartalom (%vol)

Mennyiség
[q] *

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

ÖSSZES MENNYISÉG

 

6.

ÁTLAGOS TERMÉSZETES ALKOHOLTARTALOM (%vol)

 

* Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

Megjegyzés:

A fenti tételre a ____________ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

Kelt.:

_________________________________

P.H.

Hegybíró aláírása

10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez249

„A” rész: első borászati termék származási bizonyítvány kérelem

Első borászati termék származási bizonyítvány kérelem

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:

    1.    A borászati termék jellemzői        Név:                    Évjárat:

A

B

C

1.

A borá-
szati termék

termékkategóriája (kóddal)1

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

o a termelő címével azonos

3.

o a felvásárló címével azonos

4.

o egyéb:

5.

színe:

o fehér

6.

o rozé

7.

o vörös

8.

származási országa:

o Magyarország

9.

o egyéb:

10.

alkoholtartalmát növelték

o igen

11.

o nem

12.

édesítése megtörtént

o igen

13.

o nem

14.

savtartalmát növelték

o igen

15.

o nem

16.

savtartalmát csökkentették

o igen

17.

o nem

18.

mennyisége (hl – a borászati termék nyilvántartás szerint)

    2.    A borászati termék eredete

A

B

C

D

E

1.

Tétel-
szám

A bevonandó szőlő származási bizonyítvány száma

Legmagasabb eredetvédelmi kategória2

Potenciális alkoholtartalom
(%vol)

Mennyiség
(q – borászati termék nyilvántartás alapján)

2.

3.

4.

5.

ÖSSZESEN

1: termékkategória-kódok:     9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

1 bor    10 szőlőmust

2 még erjedésben lévő újbor    11 részben erjedt szőlőmust

3 likőrbor    12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

4 pezsgő    13 sűrített szőlőmust

5 minőségi pezsgő    14 finomított szőlőmustsűrítmény

6 illatos minőségi pezsgő    15 szárított szőlőből készült bor

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor    16 túlérett szőlőből készült bor

8 gyöngyözőbor    17 borecet

__________________________________________________________________________________________

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása

OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével

E: egyéb

__________________________________________________________________________________________

Megjegyzés:

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .....................................................................    ...................................................................
        Bizonyítványt kérelmező aláírása

„B” rész: egyéb borászati termék származási bizonyítvány kérelem

Borászati termék származási bizonyítvány kérelem

A borászati termék származási bizonyítvány
kérelmezésének célja
(a megfelelő bekarikázandó)

A

készletigazolás

B

másik borászati üzembe átszállítás oka:

adásvétel

átvétel, átadás bérmunkára

átvétel, átadás bértárolásra

bérmunkából, bértárolásból kitárolt

áttárolás

C

forgalomba hozatali engedély igénylése

Borvidék:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:

    1.    A borászati termék jellemzői    Név:    Évjárat:

A

B

C

1.

A borá-
szati termék

termékkategóriája (kóddal)1

2.

tárolási helye (üzemengedély száma):

o a termelő címével azonos

3.

o a felvásárló címével azonos

4.

o egyéb:

5.

színe:

o fehér

6.

o rozé

7.

o vörös

8.

származási országa:

o Magyarország

9.

o egyéb:

10.

alkoholtartalmát növelték

o igen

11.

o nem

12.

édesítése megtörtént

o igen

13.

o nem

14.

savtartalmát növelték

o igen

15.

o nem

16.

savtartalmát csökkentették

o igen

17.

o nem

18.

készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr mennyisége (hl)

19.

készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr összes alkoholtartalma (%vol)

20.

készítése során keletkezett borseprő mennyisége (hl)

21.

készítése során keletkezett technológiai veszteség mennyisége (hl)

    2.    A borászati termék eredete

A

B

C

D

E

1.

Tétel-
szám

A bevonandó szőlő vagy borászati termék származási bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély száma

Termékkategória kódja1

Alkoholtartalom2
(%vol)

Mennyiség3
(hl)

2.

3.

4.

5.

ÖSSZESEN

    3.    A borászati termék címkéjén jelölni kívánt kifejezések

(Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kérelmezik!)

A

B

1.

oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés4

2.

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés

3.

a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek),

4.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek),

5.

az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek),

6.

az édességi kategória megnevezése5

1: termékkategória-kódok:     9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

1 bor    10 szőlőmust

2 még erjedésben lévő újbor    11 részben erjedt szőlőmust

3 likőrbor    12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

4 pezsgő    13 sűrített szőlőmust

5 minőségi pezsgő    14 finomított szőlőmustsűrítmény

6 illatos minőségi pezsgő    15 szárított szőlőből készült bor

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor    16 túlérett szőlőből készült bor

8 gyöngyözőbor    17 borecet

__________________________________________________________________________________________

2: Szőlő származási bizonyítvány esetén potenciális alkoholtartalom, borászati termék származási bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély esetén összes alkoholtartalom

__________________________________________________________________________________________

3: Borászati termék nyilvántartás alapján

__________________________________________________________________________________________

4: Csak egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés adható meg. Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek esetén kihúzandó.

__________________________________________________________________________________________

5: Csak pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor esetében (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „A” része szerint), továbbá a termékleírás által meghatározott egyéb esetekben (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” része szerint) kötelező kitölteni, egyébként fakultatív.

__________________________________________________________________________________________

Megjegyzés:

A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ....................................................................    ...................................................................
        Bizonyítványt kérelmező aláírása

11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez250

A. Készletigazolás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány

Borászati termék származási bizonyítvány

„A” típus – készletigazolás céljából kiadva

Példányszám:

Sorszám:

Borvidék:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:

A

B

C

D

1.

A borá-
szati
termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

 

13.

teljes mennyisége (hl)

 

14.

Poten-
ciá-
lisan
je-
löl-
hető

eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)

 

15.

földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)

 

16.

évjárat

 

17.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

18.

Tör-
ténet

a bevont szőlő vagy borászati termék származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

összes alkoholtartalom (%vol)

mennyiség (hl – borászati termék nyilvántartás alapján)

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

Megjegyzés:

A fenti tételre a ........................................ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

P. H.

Kelt: .............................................................    .....................................................
        Hegybíró aláírása

B. Másik borászati üzemébe történő átszállítás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány

Borászati termék származási bizonyítvány

„B” típus – másik borászati üzemébe történő átszállítás céljából kiadva

Példányszám:

Sorszám:

Eladó (feladó)

neve:

címe:

GA száma:

A borászati termék feladásának helye szerint illetékes

hegyközség neve:

hegyközségi tanács neve:

Vevő (címzett)

neve:

címe:

GA száma:

A borászati termék rendeltetési helye szerint illetékes hegyközség neve, amennyiben a borászati üzem másik hegyközség területén található:

hegyközségi tanács neve:

 

A

B

C

D

1.

A borá-
szati termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

 

13.

teljes mennyisége (hl)

 

14.

Poten-
ciálisan jelöl-
hető

eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)

 

15.

földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)

 

16.

évjárat

 

17.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

18.

Tör-
ténet

a bevont szőlő vagy borászati termék származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

összes alkoholtartalom
(%vol)

mennyiség
(hl – borászati termék nyilvántartás alapján)

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

Megjegyzés:

A fenti tételre a ........................................ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

P. H.

Kelt: .............................................................

.....................................................
Hegybíró aláírása

C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány

Borászati termék származási bizonyítvány

„C” típus – forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva

Példányszám:

Sorszám:

Borvidék:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:

A

B

C

D

1.

A
borá-
szati
termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye:

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

teljes mennyisége (hl)

 

13.

minimális összes alkoholtartalma:

 

14.

A
borá-
szati
termé-
keken
jelöl-
hető

eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés és bortípus

 

15.

az eredetmegjelölés termőterületénél kisebb földrajzi egység(ek) neve(i)

 

16.

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés

 

17.

a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek)

 

18.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek)

 

19.

az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek)

 

20.

a termékleírásban szabályozott egyéb kifejezés(ek)

 

21.

évjárat

 

22.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

23.

 

az édességi kategória megnevezése

 

24.

Törté-
net

a bevont borászati termék származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

a borászati termék megnevezésre

mennyiség
(hl – borászati termék nyilvántartás alapján)

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

Egyéb felhasz-
nálás jelölése

a 4. § (4a) bekezdése alapján jelölt felhasználási cél

 

 

Megjegyzés:

A fenti tételekre a ...................................................... sorszámú borászati termék származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

A HBB döntésére vonatkozó záradék:

Kelt: ...................................................................

P. H.

        ...................................................................
        Hegybíró aláírása

12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez251

I. A Helyi Borbíráló Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:

Középfokú végzettség:

1. Bor- és üdítőital-ipari technikus

2. Borász

3. Szőlész-borász szaktechnikus

4. Szőlő- és gyümölcstermesztő

5. Vincellér

6. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)

7. Bor- és pezsgőgyártó technikus

8. Bortechnológus

9. Erjedésipari termékgyártó (borász)

Felsőfokú végzettség:

1. Kertészmérnöki, F, E

2. Agrármérnöki E

3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F

5. Tartósítóipari üzemmérnök

6. Tartósítóipari mérnök

7.252 Szőlész-borász mérnök vagy szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

8. Borász-italtechnológus szakmérnöki

Egyéb:

1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél

II. Az Országos Borszakértő Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:

Középfokú végzettség:

1. Borász

2. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)

Felsőfokú végzettség:

1. Kertészmérnöki, F, E

2. Agrármérnöki E

3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F

5. Tartósítóipari üzemmérnök

6. Tartósítóipari mérnök

7.253 Szőlész-borász mérnök vagy szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

8. Borász-italtechnológus szakmérnöki

Egyéb:

1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél

III. A 29/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott borászati eljárásokat végző személyeknek a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:

1. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

2. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F

3. Tartósítóipari üzemmérnök

4. Tartósítóipari mérnök

5. Szőlész-borász mérnök

6. Szőlészeti- és borászati mérnök

7. Borász-italtechnológus szakmérnök

13. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez254

(név) Borbíráló Bizottság

Jegyzőkönyv

(év) (hónap) (nap) ülés

Kérelmező neve:

 

Kérelmező címe:

 

Kérelmezett borászati termék tétel megnevezése:

 

Kérelmezett borászati termék tétel évjárata:

 

A borászati termék tétel származási bizonyítványának száma:

 

A kérelmezett borászati termék tétel mennyisége (hl):

 

A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

 

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának

Megfelel

Mivel a HBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

nem felel meg”

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:     

(keltezés)

(BÉLYEGZŐ)

(HBB titkárának aláírása)

14. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez255

Országos Borszakértő Bizottság

Jegyzőkönyv

(év) (hónap) (nap) ülés

1. Kérelmező neve:

 

2. Kérelmező címe:

 

3. Kérelmezett borászati termék tétel megnevezése:

 

4. Kérelmezett borászati termék tétel évjárata:

 

5. A borászati termék tétel származási bizonyítványának száma:

 

6. A kérelmezett borászati termék tétel mennyisége (hl):

 

7. A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

 

OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén:

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának

Megfelel

Mivel az OBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

nem felel meg”

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:     

FN-borászati termék, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt eljárás esetén:

„Forgalomba hozható    Forgalomba nem hozható”

(keltezés)

(BÉLYEGZŐ)

(az OBB elnökének aláírása)

15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez256

A

B

C

D

E

 

Kifejezés

Borászati termékek, melyek címkéjén a kifejezés feltüntethető

Hagyo- mányos kifejezés

A kifejezés használatának feltétele.

1.

„barrique”

bor (OEM és OFJ)

nem

Olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél nem nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tárolták, amely esetében a 606/2009/EK bizottsági rendelet I. A melléklete táblázatának 38. sorában szereplő technológiát nem alkalmazták, valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges minősítés során a barrique hordóban való érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik.

2.

„blanc de blanc”

minőségi pezsgő

nem

100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó küvéből készült.

3.

„blanc de noir”

minőségi pezsgő

nem

100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors feldolgozásával nyert küvéből készült.

4.

borkülönlegesség

bor (OEM, Tokaj)

 

A „borkülönlegesség” szó feltüntetése kizárólag a Tokaji borok címkéjén lehetséges, a termékleírásban foglaltaknak megfelelően.

5.

„első szüret” vagy „virgin vintage”

 

nem

Az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor.

6.

„főbor”

bor (OEM)

igen

Olyan bor:

– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább
15,12 térfogatszázalék

– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 11,5 térfogatszázalék

– amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és

– termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti.

7.

„jégbor”

(magyar)

bor (OEM és OFJ)

igen

Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlőbogyók felhasználásával előállított bor

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 16,66 térfogatszázalék

– amely maradékcukor-tartalma legalább 45 g/liter

– amely előállításához a szőlőt igazoltan legfeljebb
–7 °C-os hőmérsékleten szüretelték.

A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére.

8.

„muskotály” (magyar), vagy az Európai Unió bármely hivatalos nyelvének fordításában

– bor,

– még erjedésben lévő újbor,

– likőrbor,

– pezsgő,

– minőségi pezsgő,

– illatos minőségi pezsgő,

– szén-dioxid hozzáadásával

készült habzóbor,

– gyöngyözőbor,

– szén-dioxid hozzáadásával

készült gyöngyözőbor,

– szőlőmust,

– részben erjedt szőlőmust

nem

Legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül egynek vagy többnek a terméséből készülnek:

– Aletta,

– Csaba gyöngye,

– cserszegi fűszeres,

– generosa,

– hamburgi muskotály,

– Irsai Olivér,

– mátrai muskotály,

– nektár,

– ottonel muskotály,

– pölöskei muskotály,

– sárga muskotály,

– szirén,

– trilla,

– zefír.

9.

„nyerspezsgő”

minőségi pezsgő

nem

Palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán nem adtak hozzá.

10.

„primőr”

nem

A szüret évében palackozott bor.

11.

„szemelt”

bor (OEM és OFJ)

 

Teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtartalma legalább 13,59 térfogatszázalék.

12.

„szűretlen” (magyar)

bor

nem

Olyan bor, amely esetében mellőzték a szűrést.

13.

„termőhelyen palackozva”

bor (OEM és OFJ)

nem

A bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-körzetből származik, valamint a palackozás is az adott körzeten belül történt.

14.

„töppedt szőlőből készült bor”

bor (OEM és OFJ)

nem

Olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott, a vízvesztés következtében az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhető szőlőtermés, amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott meg és amelyek természetes alkoholtartalma legalább12,83 térfogatszázalék.

15.

„újbor” (magyar)

bor

nem

A szüret évében palackozott bor.

16.

„válogatott szüretelésű bor”

bor (OEM és OFJ)

nem

A tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott (az éretlen, a beteg, a penészes fürtök különválasztásával), egészséges, részben túlérett bogyóiból előállított bor, amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék.

17.

„ó” (fajtanév vagy a ,,bor” szó elé írva)

bor

nem

A szüretet követő legalább harmadik évben palackozott bor.

18.

„termelői pezsgő” (magyar)

pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő

nem

– A terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;

– a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;

– a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;

– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelői csoportokat is – termelt szőlőből állítják elő, amelyben a termelő a pezsgők vagy minőségi pezsgők vagy illatos minőségi pezsgők készítésére szánt szőlőből bort készít;

– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.

19.

„cuvée”

(francia) vagy „küvé” (magyar)

bármely borászati termék

nem

Legalább két szőlőfajta borából készült borászati termék.

20.

„prémium” (magyar)

bármely borászati termék (OEM)

nem

Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik.

21.

„superior” (latin)

bármely borászati termék (OEM)

nem

Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik.

22.

„reserve” (angol)

bor, pezsgő, minőségi pezsgő (OEM)

nem

– A vörösborokat minimum 18 hónapon keresztül kell érlelni, amiből legalább 12 hónapig maximum 330 l űrmértékű tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben palackban kell tárolni.

– A fehér- és rozé borokat minimum 6 hónapon keresztül kell érlelni, amiből legalább 3 hónapig tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben palackban kell tárolni.

23.

késői szüretelésű bor

bor (OEM és OFJ)

igen

Olyan a bor, amelyet az általános szüreti időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék.

24.

Válogatott szüretelésű bor

bor (OEM és OFJ)

igen

Olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott, egészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék.

25.

muzeális bor

bármelyik (OEM)

igen

Olyan borászati termék, amelyet legalább öt évig érleltek palackban.

26.

siller

bor (OEM és OFJ)

igen

A rövid héjon erjesztés következtében élénk, halvány színű vörösbor.

27.

védett eredetű

bor, pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor (OEM)

igen

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés helyett használható a vonatkozó termékleírás szerint, kiegészítve a borászati termék kategóriájának nevével.

28.

minőségi bor

bor (OEM)

igen

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés helyett használható a 2012. augusztus 1-jét megelőző szüretből származó borokon.

29.

tájbor

bor (OFJ)

igen

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés kifejezés helyett használható a vonatkozó termékleírás szerint.

16. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez257

„A” rész

Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra

 

A

B

C

1.

Mustfok

Potenciális alkoholtartalom

Sűrűség

2.

[MM°], 17,5 °C-on

[%vol], 20 °C-on

,, 17,5 °C-on

3.

12,5

7,34

1,05856

4.

12,6

7,41

1,05907

5.

12,7

7,48

1,05957

6.

12,8

7,54

1,06008

7.

12,9

7,61

1,06058

8.

13,0

7,68

1,06108

9.

13,1

7,75

1,06159

10.

13,2

7,83

1,06209

11.

13,3

7,90

1,06260

12.

13,4

7,98

1,06310

13.

13,5

8,05

1,06361

14.

13,6

8,12

1,06412

15.

13,7

8,20

1,06463

16.

13,8

8,27

1,06514

17.

13,9

8,35

1,06565

18.

14,0

8,42

1,06616

19.

14,1

8,49

1,06667

20.

14,2

8,56

1,06718

21.

14,3

8,63

1,06769

22.

14,4

8,70

1,06820

23.

14,5

8,77

1,06871

24.

14,6

8,84

1,06922

25.

14,7

8,91

1,06974

26.

14,8

8,98

1,07025

27.

14,9

9,05

1,07077

28.

15,0

9,12

1,07128

29.

15,1

9,20

1,07180

30.

15,2

9,27

1,07232

31.

15,3

9,35

1,07283

32.

15,4

9,42

1,07335

33.

15,5

9,50

1,07387

34.

15,6

9,57

1,07439

35.

15,7

9,65

1,07491

36.

15,8

9,72

1,07542

37.

15,9

9,80

1,07594

38.

16,0

9,87

1,07646

39.

16,1

9,94

1,07698

40.

16,2

10,01

1,07750

41.

16,3

10,08

1,07803

42.

16,4

10,15

1,07855

43.

16,5

10,22

1,07907

44.

16,6

10,30

1,07959

45.

16,7

10,37

1,08011

46.

16,8

10,45

1,08063

47.

16,9

10,52

1,08115

48.

17,0

10,60

1,08167

49.

17,1

10,67

1,08219

50.

17,2

10,75

1,08272

51.

17,3

10,82

1,08324

52.

17,4

10,89

1,08377

53.

17,5

10,97

1,08429

54.

17,6

11,04

1,08482

55.

17,7

11,12

1,08534

56.

17,8

11,19

1,08587

57.

17,9

11,27

1,08639

58.

18,0

11,34

1,08692

59.

18,1

11,41

1,08745

60.

18,2

11,49

1,08798

61.

18,3

11,56

1,08852

62.

18,4

11,64

1,08905

63.

18,5

11,71

1,08958

64.

18,6

11,78

1,09011

65.

18,7

11,86

1,09064

66.

18,8

11,93

1,09117

67.

18,9

12,01

1,09170

68.

19,0

12,08

1,09223

69.

19,1

12,15

1,09276

70.

19,2

12,23

1,09330

71.

19,3

12,30

1,09383

72.

19,4

12,38

1,09437

73.

19,5

12,45

1,09490

74.

19,6

12,53

1,09544

75.

19,7

12,60

1,09598

76.

19,8

12,68

1,09651

77.

19,9

12,75

1,09705

78.

20,0

12,83

1,09759

79.

20,1

12,91

1,09813

80.

20,2

12,98

1,09866

81.

20,3

13,06

1,09920

82.

20,4

13,13

1,09973

83.

20,5

13,21

1,10027

84.

20,6

13,29

1,10081

85.

20,7

13,36

1,10135

86.

20,8

13,44

1,10190

87.

20,9

13,51

1,10244

88.

21,0

13,59

1,10298

89.

21,1

13,67

1,10352

90.

21,2

13,75

1,10406

91.

21,3

13,82

1,10461

92.

21,4

13,90

1,10515

93.

21,5

13,98

1,10569

94.

21,6

14,05

1,10623

95.

21,7

14,13

1,10678

96.

21,8

14,20

1,10732

97.

21,9

14,28

1,10787

98.

22,0

14,35

1,10841

99.

22,1

14,43

1,10896

100.

22,2

14,51

1,10951

101.

22,3

14,58

1,11006

102.

22,4

14,66

1,11061

103.

22,5

14,74

1,11116

104.

22,6

14,82

1,11171

105.

22,7

14,89

1,11226

106.

22,8

14,97

1,11280

107.

22,9

15,04

1,11335

108.

23,0

15,12

1,11390

109.

23,1

15,19

1,11447

110.

23,2

15,27

1,11502

111.

23,3

15,34

1,11557

112.

23,4

15,42

1,11613

113.

23,5

15,51

1,11668

114.

23,6

15,57

1,11723

115.

23,7

15,65

1,11779

116.

23,8

15,73

1,11834

117.

23,9

15,80

1,11890

118.

24,0

15,89

1,11945

119.

24,1

15,96

1,12001

120.

24,2

16,03

1,12056

121.

24,3

16,11

1,12112

122.

24,4

16,19

1,12167

123.

24,5

16,28

1,12223

124.

24,6

16,34

1,12279

125.

24,7

16,42

1,12335

126.

24,8

16,50

1,12391

127.

24,9

16,57

1,12447

128.

25,0

16,66

1,12503

129.

25,1

16,73

1,12558

130.

25,2

16,80

1,12615

131.

25,3

16,88

1,12671

132.

25,4

16,96

1,12727

133.

25,5

17,02

1,12783

134.

25,6

17,11

1,12839

135.

25,7

17,19

1,12895

136.

25,8

17,27

1,12952

137.

25,9

17,34

1,13008

138.

26,0

17,46

1,13064

139.

26,1

17,50

1,13121

140.

26,2

17,58

1,13177

141.

26,3

17,65

1,13234

142.

26,4

17,73

1,13290

143.

26,5

17,85

1,13347

144.

26,6

17,89

1,13404

145.

26,7

17,96

1,13460

146.

26,8

18,04

1,13517

147.

26,9

18,12

1,13574

148.

27,0

18,23

1,13631

149.

27,1

18,27

1,13688

150.

27,2

18,35

1,13745

151.

27,3

18,43

1,13802

152.

27,4

18,50

1,13859

153.

27,5

18,58

1,13916

154.

27,6

18,66

1,13973

155.

27,7

18,74

1,14030

156.

27,8

18,81

1,14087

157.

27,9

18,89

1,14144

158.

28,0

18,95

1,14202

159.

28,1

19,05

1,14259

160.

28,2

19,12

1,14316

161.

28,3

19,20

1,14374

162.

28,4

19,28

1,14431

163.

28,5

19,36

1,14489

164.

28,6

19,44

1,14546

165.

28,7

19,51

1,14604

166.

28,8

19,59

1,14662

167.

28,9

19,67

1,14719

168.

29,0

19,75

1,14777

169.

29,1

19,82

1,14835

170.

29,2

19,90

1,14893

171.

29,3

19,98

1,14951

172.

29,4

20,06

1,15009

173.

29,5

20,13

1,15067

174.

29,6

20,21

1,15125

175.

29,7

20,29

1,15183

176.

29,8

20,37

1,15241

177.

29,9

20,45

1,15299

178.

30,0

20,52

1,15357

„B” rész

A tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra

 

A

B

C

D

E

F

1.

Cukor tömegszázalék

Törésmutató
20 °C hőmérsékleten

Sűrűség
20 °C hőmérsékleten

Cukor
g/l-ben

Cukor
g/kg-ban

Alkoholtartalom térfogatszázalékban 20 °C hőmérsékleten

2.

10,0

1,34781

1,039

82,3

79,2

4,89

3.

10,1

1,34798

1,0394

83,4

80,2

4,95

4.

10,2

1,34814

1,0398

84,5

81,3

5,02

5.

10,3

1,3483

1,0402

85,6

82,2

5,09

6.

10,4

1,34845

1,0406

86,6

83,2

5,14

7.

10,5

1,3486

1,041

87,6

84,1

5,2

8.

10,6

1,34875

1,0414

88,6

85,1

5,26

9.

10,7

1,3489

1,0419

89,7

86,1

5,33

10.

10,8

1,34906

1,0423

90,8

87,1

5,39

11.

10,9

1,34921

1,0427

91,8

88,1

5,45

12.

11,0

1,34936

1,0431

92,9

89,1

5,52

13.

11,1

1,34952

1,0435

94

90

5,58

14.

11,2

1,34968

1,0439

95

91

5,64

15.

11,3

1,34984

1,0443

96,1

92

5,71

16.

11,4

1,34999

1,0447

97,1

92,9

5,77

17.

11,5

1,35015

1,0452

98,2

94

5,83

18.

11,6

1,35031

1,0456

99,3

95

5,9

19.

11,7

1,35046

1,046

100,3

95,9

5,96

20.

11,8

1,35062

1,0464

101,4

96,9

6,02

21.

11,9

1,35077

1,0468

102,5

97,9

6,09

22.

12,0

1,35092

1,0473

103,6

98,9

6,15

23.

12,1

1,35108

1,0477

104,7

99,9

6,22

24.

12,2

1,35124

1,0481

105,7

100,8

6,28

25.

12,3

1,3514

1,0485

106,8

101,9

6,35

26.

12,4

1,35156

1,0489

107,9

102,9

6,41

27.

12,5

1,35172

1,0494

109

103,8

6,47

28.

12,6

1,35187

1,0498

110

104,8

6,53

29.

12,7

1,35203

1,0502

111,1

105,8

6,6

30.

12,8

1,35219

1,0506

112,2

106,8

6,66

31.

12,9

1,35234

1,051

113,2

107,8

6,73

32.

13,0

1,35249

1,0514

114,3

108,7

6,79

33.

13,1

1,35266

1,0519

115,4

109,7

6,86

34.

13,2

1,35282

1,0523

116,5

110,7

6,92

35.

13,3

1,35298

1,0527

117,6

111,7

6,99

36.

13,4

1,35313

1,0531

118,6

112,6

7,05

37.

13,5

1,35329

1,0536

119,7

113,6

7,11

38.

13,6

1,35345

1,054

120,8

114,6

7,18

39.

13,7

1,3536

1,0544

121,8

115,6

7,24

40.

13,8

1,35376

1,0548

122,9

116,5

7,3

41.

13,9

1,35391

1,0552

124

117,5

7,37

42.

14,0

1,35407

1,0557

125,1

118,5

7,43

43.

14,1

1,35424

1,0561

126,2

119,5

7,5

44.

14,2

1,3544

1,0565

127,3

120,5

7,56

45.

14,3

1,35456

1,0569

128,4

121,5

7,63

46.

14,4

1,35472

1,0574

129,5

122,5

7,69

47.

14,5

1,35488

1,0578

130,6

123,4

7,76

48.

14,6

1,35503

1,0582

131,6

124,4

7,82

49.

14,7

1,35519

1,0586

132,7

125,4

7,88

50.

14,8

1,35535

1,0591

133,8

126,3

7,95

51.

14,9

1,35551

1,0595

134,9

127,3

8,01

52.

15,0

1,35567

1,0599

136

128,3

8,08

53.

15,1

1,35583

1,0603

137,1

129,3

8,15

54.

15,2

1,35599

1,0608

138,2

130,3

8,21

55.

15,3

1,35615

1,0612

139,3

131,3

8,27

56.

15,4

1,35631

1,0616

140,4

132,3

8,34

57.

15,5

1,35648

1,0621

141,5

133,2

8,41

58.

15,6

1,35664

1,0625

142,6

134,2

8,47

59.

15,7

1,3568

1,0629

143,7

135,2

8,54

60.

15,8

1,35696

1,0633

144,8

136,2

8,6

61.

15,9

1,35712

1,0638

145,9

137,2

8,67

62.

16,0

1,35728

1,0642

147

138,1

8,73

63.

16,1

1,35744

1,0646

148,1

139,1

8,8

64.

16,2

1,3576

1,0651

149,2

140,1

8,86

65.

16,3

1,35776

1,0655

150,3

141,1

8,93

66.

16,4

1,35793

1,066

151,5

142,1

9

67.

16,5

1,35809

1,0664

152,6

143,1

9,06

68.

16,6

1,35825

1,0668

153,7

144,1

9,13

69.

16,7

1,35842

1,0672

154,8

145

9,2

70.

16,8

1,35858

1,0677

155,9

146

9,26

71.

16,9

1,35874

1,0681

157

147

9,33

72.

17,0

1,3589

1,0685

158,1

148

9,39

73.

17,1

1,35907

1,069

159,3

149

9,46

74.

17,2

1,35923

1,0694

160,4

150

9,53

75.

17,3

1,35939

1,0699

161,5

151

9,59

76.

17,4

1,35955

1,0703

162,6

151,9

9,66

77.

17,5

1,35972

1,0707

163,7

152,9

9,73

78.

17,6

1,35988

1,0711

164,8

153,9

9,79

79.

17,7

1,36004

1,0716

165,9

154,8

9,86

80.

17,8

1,3602

1,072

167

155,8

9,92

81.

17,9

1,36036

1,0724

168,1

156,8

9,99

82.

18,0

1,36053

1,0729

169,3

157,8

10,06

83.

18,1

1,3607

1,0733

170,4

158,8

10,12

84.

18,2

1,36086

1,0738

171,5

159,7

10,19

85.

18,3

1,36102

1,0742

172,6

160,7

10,25

86.

18,4

1,36119

1,0746

173,7

161,6

10,32

87.

18,5

1,36136

1,0751

174,9

162,6

10,39

88.

18,6

1,36152

1,0755

176

163,6

10,46

89.

18,7

1,36169

1,076

177,2

164,6

10,53

90.

18,8

1,36185

1,0764

178,3

165,6

10,59

91.

18,9

1,36201

1,0768

179,4

166,6

10,66

92.

19,0

1,36217

1,0773

180,5

167,6

10,72

93.

19,1

1,36234

1,0777

181,7

168,6

10,8

94.

19,2

1,36251

1,0782

182,8

169,5

10,86

95.

19,3

1,36267

1,0786

183,9

170,5

10,93

96.

19,4

1,36284

1,0791

185,1

171,5

11

97.

19,5

1,36301

1,0795

186,3

172,5

11,07

98.

19,6

1,36318

1,08

187,4

173,5

11,13

99.

19,7

1,36335

1,0804

188,6

174,5

11,21

100.

19,8

1,36351

1,0809

189,7

175,5

11,27

101.

19,9

1,36367

1,0813

190,8

176,5

11,34

102.

20,0

1,36383

1,0817

191,9

177,4

11,4

103.

20,1

1,364

1,0822

193,1

178,4

11,47

104.

20,2

1,36417

1,0826

194,2

179,4

11,54

105.

20,3

1,36434

1,0831

195,3

180,4

11,6

106.

20,4

1,36451

1,0835

196,5

181,4

11,67

107.

20,5

1,36468

1,084

197,7

182,3

11,75

108.

20,6

1,36484

1,0844

198,8

183,3

11,81

109.

20,7

1,36501

1,0849

200

184,3

11,88

110.

20,8

1,36518

1,0853

201,1

185,3

11,96

111.

20,9

1,36534

1,0857

202,2

186,2

12,01

112.

21,0

1,3655

1,0862

203,3

187,2

12,08

113.

21,1

1,36568

1,0866

204,5

188,2

12,15

114.

21,2

1,36585

1,0871

205,7

189,2

12,22

115.

21,3

1,36601

1,0875

206,8

190,2

12,29

116.

21,4

1,36618

1,088

207,9

191,1

12,35

117.

21,5

1,36635

1,0884

209,1

192,1

12,42

118.

21,6

1,36652

1,0889

210,3

193,1

12,49

119.

21,7

1,36669

1,0893

211,4

194,1

12,56

120.

21,8

1,36685

1,0897

212,5

195

12,63

121.

21,9

1,36702

1,0902

213,6

196

12,69

122.

22,0

1,36719

1,0906

214,8

196,9

12,76

123.

22,1

1,36736

1,0911

216

198

12,83

124.

22,2

1,36753

1,0916

217,2

199

12,9

125.

22,3

1,3677

1,092

218,3

199,9

12,97

126.

22,4

1,36787

1,0925

219,5

200,9

13,04

127.

22,5

1,36804

1,0929

220,6

201,8

13,11

128.

22,6

1,3682

1,0933

221,7

202,8

13,17

129.

22,7

1,36837

1,0938

222,9

203,8

13,24

130.

22,8

1,36854

1,0943

224,1

204,8

13,31

131.

22,9

1,36871

1,0947

225,2

205,8

13,38

132.

23,0

1,36888

1,0952

226,4

206,7

13,45

133.

23,1

1,36905

1,0956

227,6

207,7

13,52

134.

23,2

1,36922

1,0961

228,7

208,7

13,59

135.

23,3

1,36939

1,0965

229,9

209,7

13,66

136.

23,4

1,36956

1,097

231,1

210,7

13,73

137.

23,5

1,36973

1,0975

232,3

211,6

13,8

138.

23,6

1,36991

1,0979

233,4

212,6

13,87

139.

23,7

1,37008

1,0984

234,6

213,6

13,94

140.

23,8

1,37025

1,0988

235,8

214,6

14,01

141.

23,9

1,37042

1,0993

237

215,6

14,08

142.

24,0

1,37059

1,0998

238,2

216,6

14,15

143.

24,1

1,37076

1,1007

239,3

217,4

14,22

144.

24,2

1,37093

1,1011

240,3

218,2

14,28

145.

24,3

1,3711

1,1016

241,6

219,4

14,35

146.

24,4

1,37128

1,1022

243

220,5

14,44

147.

24,5

1,37145

1,1026

244

221,3

14,5

148.

24,6

1,37162

1,103

245

222,1

14,56

149.

24,7

1,3718

1,1035

246,4

223,2

14,64

150.

24,8

1,37197

1,1041

247,7

224,4

14,72

151.

24,9

1,37214

1,1045

248,7

225,2

14,78

152.

25,0

1,37232

1,1049

249,7

226

14,84

153.

25,1

1,37249

1,1053

250,7

226,8

14,9

154.

25,2

1,37266

1,1057

251,7

227,6

14,96

155.

25,3

1,37283

1,1062

253

228,7

15,03

156.

25,4

1,373

1,1068

254,4

229,9

15,11

157.

25,5

1,37317

1,1072

255,4

230,7

15,17

158.

25,6

1,37335

1,1076

256,4

231,5

15,23

159.

25,7

1,37353

1,1081

257,8

232,6

15,32

160.

25,8

1,3737

1,1087

259,1

233,7

15,39

161.

25,9

1,37387

1,1091

260,1

234,5

15,45

162.

26,0

1,37405

1,1095

261,1

235,3

15,51

163.

26,1

1,37423

1,11

262,5

236,4

15,6

164.

26,2

1,3744

1,1106

263,8

237,5

15,67

165.

26,3

1,37457

1,111

264,8

238,3

15,73

166.

26,4

1,37475

1,1114

265,8

239,2

15,79

167.

26,5

1,37493

1,1119

267,2

240,3

15,88

168.

26,6

1,3751

1,1125

268,5

241,4

15,95

169.

26,7

1,37528

1,1129

269,5

242,2

16,01

170.

26,8

1,37545

1,1133

270,5

243

16,07

171.

26,9

1,37562

1,1238

271,8

244,1

16,15

172.

27,0

1,3758

1,1144

273,2

245,2

16,23

173.

27,1

1,37598

1,1148

274,2

246

16,29

174.

27,2

1,37615

1,1152

275,2

246,8

16,35

175.

27,3

1,37632

1,1157

276,5

247,9

16,43

176.

27,4

1,3765

1,1163

277,9

249

16,51

177.

27,5

1,37667

1,1167

278,9

249,8

16,57

178.

27,6

1,37685

1,1171

279,9

250,6

16,63

179.

27,7

1,37703

1,1176

281,3

251,6

16,71

180.

27,8

1,37721

1,1182

282,6

252,7

16,79

181.

27,9

1,37739

1,1186

283,6

253,5

16,85

182.

28,0

1,37757

1,119

284,6

254,3

16,91

183.

28,1

1,37775

1,1195

286

255,4

16,99

184.

28,2

1,37793

1,1201

287,3

256,5

17,07

185.

28,3

1,3781

1,1205

288,3

257,3

17,13

186.

28,4

1,37828

1,1209

289,3

258,1

17,19

187.

28,5

1,37846

1,1214

290,7

259,2

17,27

188.

28,6

1,37863

1,122

292

260,3

17,35

189.

28,7

1,37881

1,1224

293

261

17,41

190.

28,8

1,37899

1,1228

294

261,8

17,47

191.

28,9

1,37917

1,1233

295,3

262,9

17,55

192.

29,0

1,37935

1,1239

296,7

264

17,63

193.

29,1

1,37953

1,1244

298,1

265,1

17,71

194.

29,2

1,37971

1,125

299,4

266,1

17,79

195.

29,3

1,37988

1,1254

300,4

266,9

17,85

196.

29,4

1,38006

1,1258

301,4

267,7

17,91

197.

29,5

1,38024

1,1263

302,8

268,8

17,99

198.

29,6

1,38042

1,1269

304,1

269,9

18,07

199.

29,7

1,3806

1,1273

305,1

270,6

18,13

200.

29,8

1,38078

1,1277

306,1

271,4

18,19

201.

29,9

1,38096

1,1282

307,4

272,5

18,26

202.

30,0

1,38114

1,1288

308,8

273,6

18,35

203.

30,1

1,38132

1,1293

310

274,5

18,42

204.

30,2

1,3815

1,1298

311,2

275,5

18,49

205.

30,3

1,38168

1,1302

312,4

276,4

18,56

206.

30,4

1,38186

1,1307

313,6

277,3

18,63

207.

30,5

1,38204

1,1312

314,8

278,3

18,7

208.

30,6

1,38222

1,1317

316

279,2

18,77

209.

30,7

1,3824

1,1322

317,2

280,2

18,85

210.

30,8

1,38258

1,1327

318,4

281,1

18,92

211.

30,9

1,38276

1,1332

319,6

282

18,99

212.

31,0

1,38294

1,1336

320,8

283

19,06

213.

31,1

1,38312

1,1341

322

283,9

19,13

214.

31,2

1,3833

1,1346

323,2

284,9

19,2

215.

31,3

1,38349

1,1351

324,4

285,8

19,27

216.

31,4

1,38367

1,1356

325,6

286,8

19,35

217.

31,5

1,38385

1,1361

326,8

287,7

19,42

218.

31,6

1,38403

1,1366

328,1

288,6

19,49

219.

31,7

1,38421

1,1371

329,3

289,6

19,56

220.

31,8

1,3844

1,1376

330,5

290,5

19,64

221.

31,9

1,38458

1,138

331,7

291,5

19,71

222.

32,0

1,38476

1,1385

332,9

292,4

19,78

223.

32,1

1,38494

1,1391

334,2

293,4

19,86

224.

32,2

1,38513

1,1396

335,5

294,4

19,93

225.

32,3

1,38531

1,1401

336,7

295,4

20

226.

32,4

1,3855

1,1406

338

296,4

20,08

227.

32,5

1,38568

1,1411

339,3

297,3

20,16

228.

32,6

1,38586

1,1416

340,6

298,3

20,24

229.

32,7

1,38605

1,1422

341,9

299,3

20,31

230.

32,8

1,38623

1,1427

343,1

300,3

20,38

231.

32,9

1,38642

1,1432

344,4

301,3

20,46

232.

33,0

1,3866

1,1437

345,7

302,3

20,54

233.

33,1

1,38678

1,1442

346,9

303,2

20,61

234.

33,2

1,38697

1,1447

348,1

304,1

20,68

235.

33,3

1,38715

1,1452

349,3

305

20,75

236.

33,4

1,38734

1,1457

350,5

305,9

20,82

237.

33,5

1,38753

1,1461

351,7

306,9

20,9

238.

33,6

1,38771

1,1466

352,9

307,8

20,97

239.

33,7

1,3879

1,1471

354,1

308,7

21,04

240.

33,8

1,38808

1,1476

355,3

309,6

21,11

241.

33,9

1,38827

1,1481

356,5

310,5

21,18

242.

34,0

1,38845

1,1486

357,7

311,4

21,25

243.

34,1

1,38864

1,1491

359

312,4

21,33

244.

34,2

1,38882

1,1496

360,3

313,4

21,41

245.

34,3

1,38901

1,1501

361,5

314,3

21,48

246.

34,4

1,38919

1,1506

362,8

315,3

21,55

247.

34,5

1,38938

1,1512

364,1

316,3

21,63

248.

34,6

1,38957

1,1517

365,4

317,3

21,71

249.

34,7

1,38975

1,1522

366,7

318,2

21,79

250.

34,8

1,38994

1,1527

367,9

319,2

21,86

251.

34,9

1,39012

1,1532

369,2

320,2

21,94

252.

35,0

1,39031

1,1537

370,5

321,1

22,01

253.

35,1

1,3905

1,1543

371,8

322,1

22,09

254.

35,2

1,39069

1,1548

373

323

22,16

255.

35,3

1,39087

1,1553

374,3

324

22,24

256.

35,4

1,39106

1,1558

375,6

325

22,32

257.

35,5

1,39125

1,1563

376,9

325,9

22,39

258.

35,6

1,39144

1,1568

378,1

326,9

22,45

259.

35,7

1,39163

1,1573

379,4

327,8

22,54

260.

35,8

1,39181

1,1579

380,7

328,8

22,62

261.

35,9

1,392

1,1584

381,9

329,7

22,69

262.

36,0

1,39219

1,1589

383,2

330,7

22,77

263.

36,1

1,39238

1,1594

384,5

331,6

22,85

264.

36,2

1,39257

1,1599

385,8

332,6

22,92

265.

36,3

1,39276

1,1604

387

335,5

23,99

266.

36,4

1,39295

1,161

388,3

334,5

23,07

267.

36,5

1,39314

1,1615

389,6

335,4

23,15

268.

36,6

1,39332

1,162

390,9

336,4

23,22

269.

36,7

1,39351

1,1625

392,2

337,3

23,3

270.

36,8

1,3937

1,163

393,4

338,3

23,37

271.

36,9

1,39389

1,1635

394,7

339,2

23,45

272.

37,0

1,39408

1,1641

396

340,2

23,53

273.

37,1

1,39427

1,1646

397,3

341,1

23,6

274.

37,2

1,39446

1,1651

398,6

342,1

23,68

275.

37,3

1,39465

1,1656

399,8

343

23,75

276.

37,4

1,39484

1,1661

401,1

344

23,83

277.

37,5

1,39504

1,1666

402,4

344,9

23,91

278.

37,6

1,39523

1,1672

403,7

345,9

23,99

279.

37,7

1,39542

1,1677

405

346,8

24,06

280.

37,8

1,39561

1,1682

406,2

347,7

24,13

281.

37,9

1,3958

1,1687

407,5

348,7

24,21

282.

38,0

1,39599

1,1692

408,8

349,6

24,29

283.

38,1

1,39618

1,1698

410,1

350,6

24,37

284.

38,2

1,39637

1,1703

411,3

351,5

24,44

285.

38,3

1,39657

1,1708

412,6

352,4

24,51

286.

38,4

1,39676

1,1713

413,9

353,4

24,59

287.

38,5

1,39695

1,1718

415,2

354,3

24,67

288.

38,6

1,39714

1,1723

416,4

355,2

24,74

289.

38,7

1,39733

1,1728

417,7

356,1

24,82

290.

38,8

1,39753

1,1733

419

357,1

24,9

291.

38,9

1,39772

1,1739

420,2

358

24,97

292.

39,0

1,39791

1,1744

421,5

358,9

25,04

293.

39,1

1,3981

1,1749

422,8

359,8

25,12

294.

39,2

1,3983

1,1754

424,1

360,8

25,2

295.

39,3

1,39849

1,1759

425,3

361,7

25,27

296.

39,4

1,39969

1,1764

426,6

362,6

25,35

297.

39,5

1,39888

1,177

427,9

363,6

25,42

298.

39,6

1,39907

1,1775

429,2

364,5

25,5

299.

39,7

1,39927

1,178

430,5

365,4

25,58

300.

39,8

1,39946

1,1785

431,7

366,3

25,65

301.

39,9

1,39966

1,179

433

367,3

25,73

302.

40,0

1,39985

1,1796

434,3

368,2

25,8

303.

40,1

1,40004

1,1801

435,6

369,2

25,88

304.

40,2

1,40024

1,1806

437

370,1

25,96

305.

40,3

1,40043

1,1812

438,3

371,1

26,04

306.

40,4

1,40063

1,1817

439,7

372,1

26,12

307.

40,5

1,40083

1,1823

441

373

26,2

308.

40,6

1,40102

1,1828

442,3

374

26,28

309.

40,7

1,40122

1,1833

443,7

374,9

26,36

310.

40,8

1,40141

1,1839

445

375,9

26,44

311.

40,9

1,40161

1,1844

446,4

376,9

26,52

312.

41,0

1,4018

1,185

447,7

377,8

26,6

313.

41,1

1,402

1,1855

449

378,7

26,68

314.

41,2

1,40219

1,186

450,2

379,6

26,75

315.

41,3

1,40239

1,1865

451,5

380,5

26,83

316.

41,4

1,40259

1,187

452,8

381,4

26,9

317.

41,5

1,40279

1,1875

454,1

382,3

26,98

318.

41,6

1,40298

1,1881

455,3

383,2

27,05

319.

41,7

1,40318

1,1886

456,6

384,2

27,13

320.

41,8

1,40338

1,1891

457,9

385,1

27,21

321.

41,9

1,40357

1,1896

459,1

386

27,28

322.

42,0

1,40377

1,1901

460,4

386,9

27,35

323.

42,1

1,40397

1,1907

461,7

387,8

27,43

324.

42,2

1,40417

1,1912

463,1

388,8

27,52

325.

42,3

1,40436

1,1917

464,4

389,7

27,59

326.

42,4

1,40456

1,1923

465,8

390,7

27,68

327.

42,5

1,40476

1,1928

467,2

391,6

27,76

328.

42,6

1,40496

1,1934

468,5

392,6

27,84

329.

42,7

1,40516

1,1939

469,9

393,5

27,92

330.

42,8

1,40535

1,1945

471,2

394,5

28

331.

42,9

1,40555

1,195

472,6

395,4

28,08

332.

43,0

1,40575

1,1956

473,9

396,4

28,16

333.

43,1

1,40595

1,1961

475,2

397,3

28,23

334.

43,2

1,40615

1,1967

476,6

398,3

28,32

335.

43,3

1,40635

1,1972

477,9

399,2

28,4

336.

43,4

1,40655

1,1977

479,3

400,1

28,48

337.

43,5

1,40675

1,1983

480,6

401,1

28,56

338.

43,6

1,40695

1,1988

481,9

402

28,63

339.

43,7

1,40715

1,1994

483,3

402,9

28,72

340.

43,8

1,40735

1,1999

484,6

403,9

28,79

341.

43,9

1,40755

1,2005

486

404,8

28,88

342.

44,0

1,40775

1,201

487,3

405,7

28,95

343.

44,1

1,40795

1,2015

188,6

406,7

29,03

344.

44,2

1,40815

1,2021

490

407,6

29,11

345.

44,3

1,40836

1,2026

491,3

408,5

29,19

346.

44,4

1,40856

1,2032

492,7

409,5

29,27

347.

44,5

1,40876

1,2037

494

410,4

29,35

348.

44,6

1,40896

1,2042

495,3

411,3

29,43

349.

44,7

1,40916

1,2048

496,7

412,3

29,51

350.

44,8

1,40937

1,2053

498

413,2

29,59

351.

44,9

1,40957

1,2059

499,4

414,1

29,67

352.

45,0

1,40977

1,2064

500,7

415

29,75

353.

45,1

1,40997

1,207

502,1

416

29,83

354.

45,2

1,41018

1,2076

503,5

417

29,92

355.

45,3

1,41038

1,2081

504,9

417,9

30

356.

45,4

1,41058

1,2087

506,3

418,9

30,08

357.

45,5

1,41079

1,2093

507,8

419,9

30,17

358.

45,6

1,41099

1,2098

509,2

420,9

30,25

359.

45,7

1,41119

1,2104

510,6

421,8

30,34

360.

45,8

1,41139

1,211

512

422,8

30,42

361.

45,9

1,4116

1,2115

513,4

423,7

30,5

362.

46,0

1,4118

1,2121

514,8

424,7

30,59

363.

46,1

1,412

1,2127

516,1

425,6

30,66

364.

46,2

1,41221

1,2132

517,5

426,5

30,75

365.

46,3

1,41241

1,2137

518,8

427,5

30,82

366.

46,4

1,41262

1,2143

520,2

428,4

30,91

367.

46,5

1,41282

1,2148

521,5

429,3

30,99

368.

46,6

1,41302

1,2154

522,8

430,2

31,06

369.

46,7

1,41323

1,2159

524,2

431,1

31,15

370.

46,8

1,41343

1,2165

525,5

432

31,22

371.

46,9

1,41364

1,217

526,9

432,9

31,31

372.

47,0

1,41384

1,2175

528,2

433,8

31,38

373.

47,1

1,41405

1,2181

529,6

434,8

31,47

374.

47,2

1,41425

1,2187

531

435,7

31,55

375.

47,3

1,41446

1,2192

532,4

436,7

31,63

376.

47,4

1,41466

1,2198

533,8

437,6

31,72

377.

47,5

1,41487

1,2204

535,3

438,6

31,81

378.

47,6

1,41508

1,221

536,7

439,5

31,89

379.

47,7

1,41528

1,2215

538,1

440,5

31,97

380.

47,8

1,41549

1,2221

539,5

441,4

32,05

381.

47,9

1,41569

1,2227

540,9

442,4

32,14

382.

48,0

1,4159

1,2232

542,3

443,3

32,22

383.

48,1

1,41611

1,2238

543,6

444,2

32,3

384.

48,2

1,41632

1,2243

545

445,1

32,38

385.

48,3

1,41652

1,2249

546,3

446

32,46

386.

48,4

1,41673

1,2254

547,7

446,9

32,59

387.

48,5

1,41694

1,226

549,1

447,8

32,63

388.

48,6

1,41715

1,2265

550,4

448,7

32,7

389.

48,7

1,41736

1,2271

551,8

449,7

32,79

390.

48,8

1,41756

1,2276

553,1

450,6

32,86

391.

48,9

1,41777

1,2282

554,5

451,6

32,95

392.

49,0

1,41798

1,2287

555,8

452,3

33,02

393.

49,1

1,41819

1,2293

557,2

453,3

33,11

394.

49,2

1,4184

1,2298

558,6

454,2

33,19

395.

49,3

1,41861

1,2304

560

455,1

33,27

396.

49,4

1,41882

1,231

561,4

456,1

33,36

397.

49,5

1,41903

1,2315

562,8

457

33,44

398.

49,6

1,41924

1,2321

564,2

457,9

33,52

399.

49,7

1,41945

1,2327

565,6

458,8

33,61

400.

49,8

1,41966

1,2332

567

459,8

33,69

401.

49,9

1,41987

1,2338

568,4

460,7

33,77

402.

50,0

1,42008

1,2344

569,8

461,6

33,86

403.

50,1

1,42029

1,2349

571,2

462,5

33,94

404.

50,2

1,4205

1,2355

572,6

463,5

34,02

405.

50,3

1,42071

1,2361

574

464,4

34,1

406.

50,4

1,42

1,2366

575,4

465,3

34,19

407.

50,5

1,42114

1,2372

576,9

466,2

34,28

408.

50,6

1,42135

1,2378

578,3

467,2

34,36

409.

50,7

1,42156

1,2384

579,7

468,1

34,44

410.

50,8

1,42177

1,2389

581,1

469

34,53

411.

50,9

1,42198

1,2395

582,5

469,9

34,61

412.

51,0

1,42219

1,2401

583,9

470,9

34,69

413.

51,1

1,4224

1,2407

585,4

471,8

34,78

414.

51,2

1,42261

1,2413

586,9

472,8

34,87

415.

51,3

1,42283

1,2419

588,3

473,8

34,95

416.

51,4

1,42304

1,2425

589,8

474,7

35,04

417.

51,5

1,42325

1,2431

591,3

475,7

35,13

418.

51,6

1,42346

1,2437

592,8

476,6

35,22

419.

51,7

1,42367

1,2443

594,3

477,6

35,31

420.

51,8

1,42389

1,2449

595,7

478,6

35,39

421.

51,9

1,4241

1,2455

597,2

479,5

35,48

422.

52,0

1,42431

1,2461

598,7

480,5

35,57

423.

52,1

1,42452

1,2466

600,1

481,5

35,65

424.

52,2

1,42474

1,2472

601,5

482,3

35,74

425.

52,3

1,42495

1,2478

602,9

483,2

35,82

426.

52,4

1,42517

1,2483

604,3

484,1

35,91

427.

52,5

1,42538

1,2489

605,8

485

35,99

428.

52,6

1,42559

1,2495

607,2

485,9

36,08

429.

52,7

1,42581

1,25

608,6

486,8

36,16

430.

52,8

1,42602

1,2506

610

487,7

36,24

431.

52,9

1,42624

1,2512

611,4

488,6

36,33

432.

53,0

1,42645

1,2518

612,8

489,6

36,41

433.

53,1

1,42666

1,2524

614,3

490,5

36,5

434.

53,2

1,42686

1,253

615,8

491,4

36,59

435.

53,3

1,42707

1,2536

617,2

492,4

36,67

436.

53,4

1,42727

1,2542

618,7

493,3

36,76

437.

53,5

1,42748

1,2548

620,2

494,3

36,85

438.

53,6

1,42769

1,2554

621,7

495,2

36,94

439.

53,7

1,42789

1,256

623,2

496,2

37,03

440.

53,8

1,4281

1,2566

624,6

497,1

37,11

441.

53,9

1,4283

1,2571

626,1

498

37,2

442.

54,0

1,42851

1,2577

627,6

499

37,29

443.

54,1

1,42874

1,2583

629

499,9

37,37

444.

54,2

1,42897

1,2589

630,4

500,8

37,45

445.

54,3

1,42919

1,2595

631,8

501,7

27,54

446.

54,4

1,42942

1,26

633,2

502,6

37,62

447.

54,5

1,42965

1,2606

634,7

503,5

37,71

448.

54,6

1,42988

1,2612

636,1

504,3

37,79

449.

54,7

1,43011

1,2617

637,5

505,2

37,88

450.

54,8

1,43033

1,2623

6389

506,1

37,96

451.

54,9

1,43056

1,2629

640,3

507

38,04

452.

55,0

1,43079

1,2635

641,7

507,9

38,11

453.

55,1

1,43101

1,264

643,2

508,8

38,22

454.

55,2

1,43123

1,2646

644,6

509,7

38,3

455.

55,3

1,43145

1,2652

646,1

510,7

38,39

456.

55,4

1,43167

1,2658

647,6

511,6

38,48

457.

55,5

1,43189

1,2664

649,1

512,5

38,57

458.

55,6

1,4321

1,267

650,5

513,4

38,65

459.

55,7

1,43232

1,2676

652

514,3

38,74

460.

55,8

1,43254

1,2682

653,5

515,3

38,83

461.

55,9

1,43276

1,2688

654,9

516,2

38,91

462.

56,0

1,43298

1,2694

656,4

517,1

39

463.

56,1

1,4332

1,27

657,9

518

39,09

464.

56,2

1,43342

1,2706

659,4

518,9

39,18

465.

56,3

1,43364

1,2712

660,8

519,9

39,26

466.

56,4

1,43386

1,2718

662,3

520,8

29,35

467.

56,5

1,43409

1,2724

663,8

521,7

39,44

468.

56,6

1,43431

1,273

665,3

522,6

39,53

469.

56,7

1,43453

1,2736

666,8

523,5

39,62

470.

56,8

1,43475

1,2742

668,2

524,4

39,7

471.

56,9

1,43497

1,2748

669,7

525,4

39,79

472.

57,0

1,43519

1,2754

671,2

526,3

39,88

473.

57,1

1,43541

1,276

672,7

527,2

39,97

474.

57,2

1,43563

1,2766

674,3

528,2

40,06

475.

57,3

1,43586

1,2773

675,8

529,1

40,15

476.

57,4

1,43608

1,2779

677,4

530,1

40,25

477.

57,5

1,4363

1,2785

678,9

531

40,34

478.

57,6

1,43652

1,2791

680,4

532

40,43

479.

57,7

1,43674

1,2797

682

532,9

40,52

480.

57,8

1,43697

1,2804

683,5

533,8

40,61

481.

57,9

1,43719

1,281

685,1

534,8

40,7

482.

58,0

1,43741

1,2816

686,6

535,7

40,8

483.

58,1

1,43763

1,2822

688,1

536,6

40,88

484.

58,2

1,43786

1,2828

689,6

537,5

40,97

485.

58,3

1,43808

1,2834

691

538,4

41,06

486.</