nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről
2014-03-15
2014-11-04
13
Jogszabály

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m), valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

1.1

2. gazdasági aktát vezető hegybíró: az a hegybíró, aki az adatszolgáltató szőlőültetvénye, illetve borászati üzeme szerint illetékes hegybírója által nyilvántartott adatok összesítésével összeállítja, nyilvántartja, kezeli az adatszolgáltatóra vonatkozó gazdasági aktát;

3. hegyközségi kód: az adatszolgáltatót borvidék, hegyközség, illetve személy szerint egyértelműen beazonosító, a hegybíró által kiadott számsor;

4. integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer: a szőlő-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer.

b) a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak:

1. blokkhatár fedvény: a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePaR) blokkhatárait és a nem támogatható területek határait, valamint a blokkok azonosító kódjait tartalmazó digitális térkép;

2. domborzati fedvény: 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a felszín egységes méretű, szabályos alakú részeire vonatkoztatott, tengerszint feletti magassági, égtáji kitettség-, valamint lejtőszög kategória értékeket szolgáltató téradatbázis;

3. dűlő fedvény: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) földrajzinév-rendezési programjából származó, a dűlőhatárokat tartalmazó digitális térkép;

4. fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg;

5. földrajzi név termőhelye fedvény: az oltalom alatt álló földrajzi nevekhez tartozó meghatározott szőlőültetvények körülhatárolásával kialakított digitális térkép;

6. hegyközségi határ fedvény: a hegyközségekhez tartozó települések közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;

7. kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely a földrészlethatárokat és a helyrajzi számokat tartalmazza;

8. kitettség fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a terület dőlési irányait ábrázoló fedvény;

9. lejtőkategória fedvény: az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a terület dőlésszögeit ábrázoló fedvény;

10. magasságintervallum fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a tengerszint feletti magasságot ábrázoló fedvény;

11. megyehatár fedvény: a megyék közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;

12. ortofotó: állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelő pontosságú, méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szőlőültetvények vektoros határainak meghatározásában is felhasználható;

13. szőlőültetvény: olyan szőlőültetvény-felület a hegyközség szőlőültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi szám szerint nyilvántartott, és a szőlő művelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak;

14. szőlőültetvény fedvény: szőlőültetvények helyrajzi szám szerint körülhatárolásával kialakított digitális térkép;

15. talajtani fedvény: 1:100 000 vagy nagyobb méretarányú agrotopográfiai alapú digitális térkép;

16. támogatás fedvény: 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpontjában meghatározott adatok térképi megjelenítése;

17. termőhelyi kataszteri fedvény: a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete Kecskemét (a továbbiakban: SZBKI) által vezetett termőhelyi kataszteri térképek digitális másolata;

18. topográfiai fedvény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek.

c)2 ellenőrzéssel, laboratóriumi vizsgálatokkal és a forgalomba hozatali engedély kiadásával kapcsolatos fogalmak:

1. átlagminta: több tartályból álló tétel esetén az egyes tartályokból, azok térfogatának arányában elkülönített és összekevert termékből vett minta;

2. biológiai üledékek: élő és holt élesztőgombasejtek, baktériumsejtek vagy sejthalmazok, valamint penészgombafonalak;

3.3 borüledékek: mindazok a mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetű részecskék, amelyek a stabilizált, szűrt borászati termékben szaporodás, kicsapódás vagy utószennyeződés útján nemkívánatos elváltozást (opálosság, porosság, zavarosság) okoznak, függetlenül attól, hogy a részecskék a borban leülepednek vagy lebegve maradnak;

4. ellenminta: a halmazból, tételből a mintával azonos időben és módon vett és lezárt minta, mely a mintaadónál marad;

5.4 fizikai üledékek: a tiszta borászati termékbe technológiai szennyeződés útján bekerült oldhatatlan részecskék;

6. húzott minta: a tartályban lévő tétel minden rétegéből, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgatásával, húzásával vett minta;

7.5 kémiai üledékek: a borászati termék természetes oldott anyagainak környezeti hatásokra bekövetkező kicsapódásai, kristályos vagy amorf részecskék formájában;

8. minta: a halmazból, tételből minősítés céljára elkülönített termékmennyiség, az elemi minták összessége;

9.6 palackállóság: palackálló az a borászati termék, amely szakszerű szállítási, tárolási és fogyasztási körülmények mellett a vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint tiszta és üledékmentes marad, érzékszervi tulajdonságai hátrányosan nem változnak meg; kivételt képeznek a szűretlen borászati termékek;

10. vizsgálat: a megmintázott termékhalmaz az Európai Unió által elfogadott módszerrel történő – érzékszervi, fizikai, kémiai, kiszerelési, jelölési, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai – vizsgálata a fogyaszthatóság, forgalmazhatóság engedélyezésének érdekében.

11.7 termékhalmaz: termékhalmaz az azonos tételszámmal ellátott termék; tételszám hiányában a pincekönyvben egy termékként nyilvántartott, ennek hiányában a származást igazoló dokumentumokban megjelölt mennyiség tekintendő egy termékhalmaznak;

d)8 egyéb fogalmak:

1. borászati termék: a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott termékek;

2. bor: a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletének 1. pontjában meghatározott termék.

A borvidékekbe tartozó települések listája

2. § Az egyes borvidékekbe tartozó települések listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

ELSŐ RÉSZ

A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

I. Fejezet

A GAZDASÁGI AKTA VEZETÉSE

3. § (1)9 A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 56. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak (a továbbiakban: adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti adatlapok alapján, 8 napon belül hegyközségi kódot ad ki, és ezzel nyilvántartásba veszi. A hegybíró adatszolgáltatóként a szőlőültetvény használójaként bejelentett, természetes személyt, jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli szervezetet tartja nyilván.

(2) A hegybíró – a nyilvántartásba vétel feltételeként – helyszíni szemlét végezhet. A hegybíró a helyszíni szemle során meggyőződik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról. A hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.

(3) A Btv. vagy a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.) által hegyközségi hatáskörbe utalt közigazgatási ügyekben a nem hegyközségi településekre is kiterjedő hatásköröket a 3. számú melléklet szerinti illetékességi szabályok alapján látják el a hegyközségek hegybírói.

(4) Az adatszolgáltató a gazdasági akta hegybíró által vezetett részének összeállítása céljából a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvételt követő 15 napon belül az általa kiválasztott – valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli a hegyközségi kódját (kódjait) és, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója.

(5) A gazdasági aktát vezető hegybíró a nyilvántartásba vételről kiállított hatósági bizonyítvány(ok) alapján rögzíti az adatszolgáltató azonosító adatait (név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), hogy mely hegyközségeknek tagja, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által adott regisztrációs számát, és az adatszolgáltató részére a gazdasági akta azonosítását szolgáló azonosítószámot ad ki.

4. § (1)10 Az adatszolgáltató a gazdasági akta azonosítószámát minden kérelemnél, illetve jelentésnél köteles feltüntetni.

(2) Az adatokban történő változást az adatszolgáltató a 2. számú melléklet szerinti adatlapnak az adatszolgáltató azonosítását szolgáló és az adatváltozást érintő részek kitöltésével 15 napon belül köteles a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak bejelenteni.

(3) Ha a borászati hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok nem egyeznek meg a gazdasági aktában rögzített adatokkal, a borászati üzemet határidő megjelölésével felszólítja a hegybíró részére történő adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a hegybíróval is közölni kell.

(4) A gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró és – a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében – a borászati hatóság együttműködésével legalább 5 évente köteles ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a hegybíró eltérést talál, abban az esetben az adatszolgáltatót fel kell szólítani a nyilvántartott adatainak helyesbítésére, illetve kiegészítésére.

(5)11 A felszólításnak a jogerőre emelkedéstől számított 10 napon belül kell eleget tenni.

5. §12 (1)13 A hegybíró az adatszolgáltató tevékenységének megszűnéséről tett nyilatkozata alapján a gazdasági aktát 15 napon belül lezárja, melynek tényét a gazdasági aktában rögzíti.

(2)14

(3)15 A hegybíró a bejelentéstől számított 15 napon belül értesíti az adatszolgáltató gazdasági aktáját vezető hegybíróját a bejelentés tényéről.

(4) A gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró a gazdasági akta áttételének tényét a gazdasági aktában rögzíti, és új hatósági bizonyítványt állít ki az adatszolgáltató részére, amelyben közli a gazdasági akta vezetésére és az adatszolgáltatóra vonatkozó aktualizált adatokat.

II. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

6. § (1) A borászati üzem

a) a természetes alkohol tartalom növelése;

b)16 a borászati termékek savtartalmának növelése;

c)17 a borászati termékek savtartalmának csökkentése;

d)18 a borászati termék édesítése

művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2)19 A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (3) bekezdés szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(3)20 A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni.

(4)21 A borászati termék édesítését a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontja szerint kell bejelenteni. Azok a borászati üzemek, amelyek rendszeresen vagy folyamatosan végeznek édesítési műveletet, a bejelentést több műveletre vagy meghatározott időszakra vonatkozóan is megtehetik. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontjának c) alpontja szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(5) Az (1) bekezdésben felsorolt műveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati üzem pincekönyvének mellékleteként meg kell őrizni.

(6)22

7. § (1) A gazdasági aktát vezető hegybíró az integrált informatikai rendszerben rögzített származási bizonyítványok adattartalma alapján a 4. számú melléklet szerint nyomtatott formában összeállítja az adatszolgáltató részére a szüretet követő év január 15-ig:

a)23 a szőlőterméséről és a borászati termék előállításáról seprős újborban kifejezve,

b) a felvásárolt szőlőről

szóló adatokat.

(2) Az adatszolgáltató az elkészített jelentéseket aláírja.

(3) A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítására vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem a becsült adatokat legkésőbb március 10-ig köteles a pincekönyv alapján helyesbíteni.

(4) A hegybíró az adatszolgáltató által benyújtott bizonylatok alapján jegyzőkönyvben rögzíti, ha az adatszolgáltató (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti jelentéseket módosítja.

(5)24 Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző borpiaci évben forgalomba hozott borászati termék mennyiségéről az 5. számú melléklet szerint szolgáltat adatot.

(6) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére készleteiről a 6. számú melléklet szerint az előző borpiaci évről augusztus 15-ig szolgáltat adatot.

(7)25 Az (1) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltató szüreti és termelési jelentését az adott borpiaci évben szüretelt szőlőre vonatkozó szőlő származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 13. § szerinti, valamint az abból készült borászati termékeire vonatkozó első bor származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 14. § szerinti leadásával is teljesítheti a borpiaci év január 10. napjáig.

8. § (1) A 436/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy a 436/2009/EK rendelet V. melléklete szerinti jelentést a borászati hatóság részére nyújtja be a július 31-én birtokában lévő szőlőmust-, szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény- és borkészletekről minden év szeptember 10-ig.

(2)26 A borászati hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a beérkezett jelentések alapján összesített jelentést készít október 31.-ig, amelyet másolatban megküld a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére is.

9. § (1) A szőlőterület vagy borászati üzem szerint illetékes hegybíró megküldi a hegyközségi tanácsnak:

a) az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban augusztus 15-ig,

b) a Hegyközségi Információs Rendszer (a továbbiakban: HEGYIR) program szerint összesített, az előző borpiaci évre vonatkozóan a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámáról, a szőlőterület nagyságáról, a terület változásáról, a szőlőterület fajtánkénti megoszlásáról és a borászati kapacitásról évente, július 31-i állapot szerint augusztus 25-ig,

c)27 a kiadott származási bizonyítványok adattartalma alapján az adott borpiaci évre vonatkozóan a szőlőtermelésről, a szőlőfelvásárlásról, a feldolgozott szőlő mennyiségéről, valamint a borászati termék előállításról január 31.-ig,

borvidékbe sorolt és borvidéken kívüli bontásban megküldi a hegyközségi tanácsnak elektronikus formában.

(2)28 A gazdasági aktát vezető hegybíró az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OEM-borászati termék), oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OFJ-borászati termék), földrajzi jelzést nem viselő borászati termékenként (a továbbiakban: FN-borászati termék), és tárolás helye (hegyközség) szerint augusztus 25-ig összesíti az adatokat.

(3) A szőlőültetvény szerint illetékes hegybíró a Htv. 38. § f) pontjában meghatározott adatokat a tárgyévet követő január 31-ig adja át a vámhatóságnak.

10. § (1) A hegyközségi tanács a 9. § (1) bekezdése szerinti az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban augusztus 25-ig, összesítve megküldi a HNT részére.

(2)29 A hegyközségi tanács a Borvidéki Információs Rendszer (BORIR) program szerint a 9. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat OEM-borászati termékenként, OFJ-borászati termékenként, FN-borászati termékenként összesíti és

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 15-ig,

b)30 a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó adatokat február 28-ig,

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 15-ig

elektronikus úton továbbítja a HNT részére.

11. § (1) A HNT a 10. § (1) bekezdése szerinti adatok összesítését megküldi a miniszter részére az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban szeptember 5-ig.

(2) A HNT a 10. § (2) bekezdésben meghatározott, a hegyközségi tanácsoktól érkezett adatokat összesíti és

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 30-ig,

b)31 a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó adatokat március 20-ig,

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 30-ig

elektronikus úton továbbítja a miniszter részére.

(3) A 436/2009/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésben meghatározott jelentéseket a miniszter küldi meg a Bizottság részére.

12. § A hegybíró, a hegyközségi tanács, a HNT és a miniszter a beérkező és az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában az adatszolgáltatást követő 5. borpiaci év végéig köteles megőrizni.

III. Fejezet

A SZŐLŐ ÉS A BOR SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSÁNAK RENDJE

13. § (1)32 A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követően, legkésőbb november 30-ig kell benyújtani a borszőlőültetvény fekvése szerinti illetékes hegybíró részére. November 30. utáni szüret esetén a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását a gazdasági aktaszámmal rendelkező, ültetvény használójaként nyilvántartott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi a 8. számú melléklet szerinti kérelem benyújtásával.

(2) A származási bizonyítvány kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.

(3)33 A szőlő származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni. Az első, biztonsági jellel ellátott eredeti példány a feldolgozóé, illetve saját borászati termék előállítása esetén a szőlőtermelőé. A második példány – amit a pincekönyvhöz kell mellékelni – szintén a feldolgozóé. A harmadik példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére, amennyiben az nem azonos a feldolgozóval.

(4)34 A jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 80. § (3) bekezdése szerinti adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő származási bizonyítványnak csak a második és harmadik példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második példány a jövedéki adóról és az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására is szolgál.

(5)35 Szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján új sorszámú, biztonsági jellel ellátott szőlő származási bizonyítványt állít ki. Az új szőlő származási bizonyítvány megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának az okát. Az új szőlő származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel.

(6) A szőlő származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

(7)36 A nem borvidéki településről származó borszőlőre, illetve borászati termékre vonatkozó származási bizonyítvány kiadása esetén a 3. számú mellékletben felsorolt hegyközség hegybírója számít illetékesnek.

14. §37 (1) A bor származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi a 10. számú melléklet szerinti kérelemnek a hegybíróhoz történő benyújtásával.

(2) Az első bor származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell kérelmezni a borszőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetén az első bor származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig kell kérelmezni. Az első bor származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A kérelemhez csatolni kell:

a) a szőlő származási bizonyítvány első (biztonsági jellel ellátott) példányát, és

b) a pincekönyvnek a kérelemben szereplő bortételre vonatkozó részének másolatát.

(3) Az első bor származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a szőlő származási bizonyítványát be kell vonni.

(4) Bor származási bizonyítvány csak az alábbi célok valamelyikéből benyújtott kérelemre adható ki:

a) készletigazolás (első bor származási bizonyítvány kiadását is),

b) másik hegyközség területén található adóraktárba történő átszállítás, vagy

c) forgalomba hozatali engedély igénylése.

(5) A hegybíró a szüretet követő év január 14-ig rögzíti a HEGYIR-ben a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben szereplő adatokat. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékekre benyújtott kérelmekben szereplő adatokat április 5-ig rögzíti a HEGYIR-ben.

(6) Adómentes bor előállítása esetén bor származási bizonyítvány nem adható ki. Ebben az esetben a szőlő származási bizonyítványra a hegybíró rávezeti: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”. Ezt a tényt a hegybíró rögzíti a HEGYIR-ben.

(7) A bor származási bizonyítványt bortételenként kell kiadni.

(8) A bor származási bizonyítvánnyal rendelkező bortétel további feldolgozása esetén az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a hegybíró a bor származási bizonyítványának bevonását követően a bor további feldolgozásának megfelelően új bor származási bizonyítványt állít ki. A kiadott bor származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget a pincekönyv érintett bortételre vonatkozó részének másolata alapján kell rögzíteni. A bor további feldolgozása esetén új származási bizonyítványt – az előző bevonásával egyidejűleg – a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró adja ki. A bor származási bizonyítványt a hegybíró csak abban az esetben adhatja ki, amennyiben a származási bizonyítvány kérelemhez melléklet pincekönyv-másolat alkalmas a tétel azonosítására.

(9) Amennyiben a bor származási bizonyítvánnyal rendelkező bortételt több bortételre bontják meg, abban az esetben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a bor származási bizonyítványának bevonását követően bortételenként új bor származási bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont bor származási bizonyítvány számát. A tételenként kiadott bor származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a bevont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott bor származási bizonyítványokban rögzített, összegzett mennyiség – a technológiai veszteségtől, a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve – nem térhet el a bevont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől.

(10) A (8) bekezdés szerint kiadott bor származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni az alkoholtartalom-növelés vagy az édesítés tényét, ha azt nem azon a tételen végezték, amelyre a borszármazási bizonyítványt kérik, hanem egy vagy több résztételnél, amiből a végső bortétel áll.

15. § (1) A bor származási bizonyítványát a hegybíró a 11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. A bor származási bizonyítványon az adatok csak nyomtatott formában szerepelhetnek.

(2)38 Szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján új sorszámú, biztonsági jellel ellátott bor származási bizonyítványt állít ki. Az új borszármazási bizonyítvány megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának az okát. Az új bor származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. Elveszett vagy megsemmisült bor származási bizonyítvány pótlását öt éven belül lehetséges kezdeményezni.

(3) A bor származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

16. §39

17. § (1)40 A származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró nyilvántartást vezet a HEGYIR-ben.

(2) A nyilvántartásnak

a) a származási bizonyítvány tulajdonosának természetes személyazonosító adatait,

b) a származási bizonyítvány számát,

c) a kiadás dátumát,

d) a származási bizonyítványban szereplő szőlő- vagy bormennyiség felhasználási célját

kell tartalmaznia.

18. § (1) A szőlő származási bizonyítvány kiadását követő év január 10-ig a bor származási bizonyítvány kiadására fel nem használt szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak át kell adni, aki azt bevonja. A szőlő származási bizonyítványra rá kell vezetni a szőlő tényleges felhasználását vagy a felhasználás elmaradásának okát.

(2)41 A kiadott szőlő származási bizonyítványokról a szüretet követő év március 31-éig a hegybírónak a 17. §-ban meghatározott nyilvántartás alapján összesítést kell készítenie, amelyet 10 napon belül elektronikus formában megküld a HNT részére.

(3) A HNT a fel nem használt származási bizonyítványokról készített összesítést a borászati hatóságnak április 30-ig elektronikus formában megküldi.

19. § (1) Szőlő borászati célú felhasználása esetén a szőlő származási bizonyítványt vissza kell vonni.

(2) Borászati célú felhasználásnak minősül, és bor származási bizonyítványt kell kiállítani cefre, zúzott szőlő, must, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény előállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék végfelhasználása milyen irányú lesz.

20. §42 (1) Magyarország területére kiszerelés céljából behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott, valamint a Magyarország területére további feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítványát a bortétel adatairól a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott igazolás (a továbbiakban: igazolás), valamint a szállítási okmányok csatolásával kell kérelmezni a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybírónál. A borászati üzemnek a betárolást 5 napon belül kell bejelenteni a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2) Az igazolást a kísérőokmány kinyomtatott eredeti példánya és szükség szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést tanúsító okmány hivatalos fordítása csatolásával kell kérelmezni. A NÉBIH az igazolást a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal adja ki.

(3) Az Európai Unió más tagállamából származó szőlőből Magyarország területén készített borászati termék szőlő származási bizonyítványát az előállítást végző borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell a szállítási okmányokat. A szőlő származási bizonyítványon fel kell tüntetni a szőlő származási helyét (tagállam neve) és természetes alkoholtartalmát, valamint a vevő nevét és címét. A vevőnek a betárolást 5 napon belül kell bejelenteni a szőlő feldolgozási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(4) További feldolgozás, illetve kiszerelés céljából Magyarország területére behozott bor készletváltozásáról a borászati üzem a kitárolás megkezdése előtt 48 órával beérkezőleg adatot szolgáltat a NÉBIH, továbbá a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére. Az adatszolgáltatás során a borászati üzem nevét, NÉBIH engedélyszámát, adószámát vagy adóazonosító jelét, a kitárolt bor származási országának nevét, a bor mennyiségét és termékkategóriáját kell megadni. Az adatszolgáltatást faxon, személyesen, írásban minősített elektronikus aláírás nélküli vagy minősített elektronikus aláírással ellátott e-mailben kell teljesíteni.

21. § (1) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek a kiállítást követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

(2) A bor származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek a forgalomba hozatali engedély jogerőre emelkedését követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

IV. Fejezet

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS)

22. § (1) A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenőrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és az adatbázisokba való feltöltést minden egyes frissítendő adatréteg esetén a FÖMI külön elvégzi, valamint frissíti a digitális térképi adatbázisokat.

(2) A rendszer részét képező különböző méretarányú térképeket az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben kell ábrázolni.

23. § (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza:

a) a kataszteri fedvényt,

b) az ortofotót,

c) a szőlőültetvény fedvényt,

d) a földrajzi név termőhelye fedvényt,

e) a támogatás fedvényt,

f) a topográfiai fedvényt,

g) a megyehatár fedvényt,

h) a hegyközségi határ fedvényt,

i) a dűlő fedvényt,

j) a termőhelyi kataszteri fedvényt,

k) a talajtani fedvényt,

l) a blokkhatár fedvényt.

(2) A VINGIS a minőségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthető a következő szakmai adatbázisokkal is:

a) magasság-intervallum fedvény,

b) lejtőkategória fedvény,

c) kitettség fedvény,

d) domborzati fedvény.

(3) A VINGIS adatbázist az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben nyilvántartott adatok alapján folyamatosan naprakészen kell tartani.

24. § A borszőlőültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény segítségével. A FÖMI az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoktól eltérően rögzítheti az ortofotó, a távérzékelés útján végzett ellenőrzés adatai vagy a helyszíni szemle alapján.

25. § (1) A térképi adatbázis alapjául szolgáló térképi adatokat a FÖMI a VINGIS adatbázis rendszerbe foglalja. A hegyközségek adatai alapján a FÖMI létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el.

(2) A termőhelyi kataszteri fedvényt a FÖMI az SZBKI által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben.

(3) A FÖMI az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer számára az ültetvénykataszter- és a szőlő származási bizonyítványok adatainak térinformatikai ellenőrzését elvégzi. Adateltérés esetén a FÖMI a hegybírót értesíti.

26. § (1)43 A FÖMI biztosítja az MVH és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) részére a helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez szükséges VINGIS térképeket.

(2)44

(3)45 A szőlő termőhelyi kataszter változtatásairól hozott határozatait a NÉBIH megküldi a FÖMI-nek. A FÖMI a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti.

27. §46 A FÖMI a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az MVH, a NÉBIH, az SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, valamint a HNT és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja.

A borászati termékek előállításának kezdetének és végének szabályozása47

27/A. §48 A borászati termékek előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a kiszerelést megelőző művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi jellemzői már nem változnak meg.

MÁSODIK RÉSZ

BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékek előállítása

28. §49 (1) OEM-borászati termékek előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett: a 14., 32. és 40. sorban meghatározott eljárások alkalmazása,

b) a pezsgők, minőségi pezsgők, illatos minőségi pezsgők, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóborok, gyöngyözőborok és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

(2) A Magyarországon előállított OEM-borászati termékek édesítése lehetséges, amennyiben a termékleírás ettől eltérően nem rendelkezik.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékek előállítása

29. §50 OFJ-borászati termékenként előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett a 14. és 32. sorban meghatározott eljárások alkalmazása.

b) a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Egyes borászati eljárások végrehajtásának különös feltételei51

29/A. §52 (1) A 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A mellékletének 26. és 29. pontjában meghatározott eljárások csak az alábbi esetekben folytathatóak le:

a) az eljárást végző személy rendelkezik a 12. számú melléklet B13–16., C9., D3. vagy D10. pontjában felsorolt végzettségek valamelyikével, vagy

b) az eljárást a borászati hatóság képviselőjének jelenlétében végzik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott művelet elvégzését, továbbá a keletkezett derítési alj elszállítását 5 nappal azt megelőzően be kell jelenteni a NÉBIH részére.

Általános érzékszervi jellemzők

30. §53 A Magyarországon termelt, vagy az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott boroknak, likőrboroknak, pezsgőknek, minőségi pezsgőknek, illatos minőségi pezsgőknek, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboroknak, gyöngyözőboroknak, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőboroknak az alábbi érzékszervi jellemzőkkel kell rendelkezniük:

a) szín: a címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelő,

b) tisztaság: legalább tiszta, a palackos érlelésből fakadó esetleges üledékektől eltekintve üledékmentes,

c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

e) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor esetén gyöngyözés: finom, tartós.

HARMADIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. Fejezet

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI54

A forgalomba hozatalhoz szükséges minták

31. §55 (1)56 500 hektolitert meghaladó mennyiségű borászati termék esetén a forgalomba hozatalhoz szükséges mintákat a borászati hatóság veszi. Egyéb esetekben a borászati termékek forgalomba hozatali eljárásához szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és gondoskodik azok lezárásáról.

(2)57 Ha a termékleírás, a helyi borbíráló bizottság (a továbbiakban: HBB) működési szabályzata, vagy a borvidéki rendtartás úgy rendelkezik, az adott OFJ- vagy OEM-borászati termék esetén a borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges minták:

a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy

b) a forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.

(3)58 A mintavételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az előállító neve,

b) a mintavétel helye és időpontja,

c) a mintavevő aláírása,

d) a bor származási bizonyítvány száma.

(4)59 A forgalomba hozatali kérelem igényléséhez vett minták közül:

a) a HBB működési szabályzatában, vagy a borászati hatóság által meghatározott számú minta az érzékszervi minősítés alapjául,

b) 2 palack minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére szolgál.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott mintákhoz minden esetben mellékelni kell a (2) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet, melyet helyettesíthet a borászati hatóság által rendszeresített, a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet tartalmazó nyomtatvány.

(6) A minták egyenként legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaznak.

(7) A mintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A lezáráson vagy a mintán fel kell tüntetni a (2) bekezdésben meghatározott mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

(8) A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben a forgalomba hozónak a (4) bekezdésben meghatározott számú mintánál annyival több mintát kell átadnia a minősítést végző részére, ahány ellenmintára igényt tart. A minősítést végző az átadott minták közül kiválasztja az ellenmintát, hitelesíti annak lezárását, és a forgalomba hozó részére átadja.

A helyi borbíráló bizottságok

32. § (1)60 Az OEM- és OFJ-borászati termékek érzékszervi bírálatát HBB-k végzik. A HBB vizsgálja, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi tulajdonságai megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.

(2)61 HBB-t csak termékleírást benyújtó természetes vagy jogi személy, hegyközségi tanács, több hegyközségi tanács társulása vagy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hozhat létre. Egy HBB több OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi bírálatát is elvégezheti.

(3) A HBB-okról a borászati hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történő felvételt a HBB létrehozója kérelmezi.

A helyi borbíráló bizottságok létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételei

33. § (1)62 A HBB-k tagjainak létszámát és összetételét annak létrehozója határozza meg. A HBB titkársági feladatait létrehozója látja el. A HBB titkára gondoskodik a HBB működésének megszervezéséről, valamint a (6) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek biztosításáról.

(2)63 A HBB ülése legalább 5 tag jelenléte esetén határozatképes.

(3)64 A HBB pozitív döntéséhez a jelenlévő tagok 50%-ot meghaladó arányának pozitív döntése szükséges. A HBB titkosan dönt.

(4)65 HBB tagja csak olyan személy lehet, aki igazolja, hogy a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik.

(5) A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a borászati hatóság képviselőjét, aki az ülésen megfigyelőként részt vehet.

(6) A HBB ülésének tárgyi feltételei:

a) a minták titkos kezelésének biztosítása,

b) a minta bírálatra való alkalmasságának biztosítása,

c) a bírálóknak egymás láthatóságát kizárva kell helyet foglalniuk,

d) a bírálat fehér színű asztallapon vagy fehér színű terítő felett, természetes, vagy semleges színű fénnyel jól megvilágított helyiségben folyik,

e) a bírálók rendelkezésére áll:

ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas kóstolópohár,

eb) semleges illatú és ízű ivóvíz,

ec) semleges illatú és ízű pékáru,

ed) fejenként legalább egy kiöntőedény,

f) a jegyzőkönyv szabályos elkészítése.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak teljesülését a borászati hatóság a HBB nyilvántartásba vétele előtt szemlén vizsgálhatja, a nyilvántartásba vételt követően pedig ellenőrizheti.

A helyi borbíráló bizottságok eljárásának menete

34. § (1) A borászati termék forgalomba hozója a HBB titkáránál, a HBB titkára által kiadott formanyomtatványon kérelmezi a tétel érzékszervi vizsgálatát. A kérelemhez mellékelni kell a bor származási bizonyítványát.

(2)66 A forgalomba hozni kívánt borászati termék bírálatáról a HBB titkára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező határozatot készít, melyet a bírálatot kérő számára a HBB működési szabályzatában meghatározott időn belül, de legkésőbb a minta benyújtását követő 30 napon belül két eredeti példányban kiad, valamint a termékleírás benyújtója részére egy eredeti példányban megküld.

(3) A HBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

(4) A HBB érzékszervi bírálatán „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója kérelmezheti, hogy a borászati termék érzékszervi vizsgálatát a 36. §-ban meghatározott bizottság végezze el.

(5)67 A borászati hatóság a hozzá a (2) bekezdés alapján megküldött határozatok alapján kiválasztja azokat a tételeket, melyeket a 36. §-ban meghatározott bizottság elé terjeszt érzékszervi vizsgálatra. E vizsgálat kizárólag a tétel forgalomba hozhatóságára terjed ki.

(6)68 Ugyanazon tétel bírálatát legfeljebb két alkalommal lehet kérelmezni a HBB-nél.

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek érzékszervi vizsgálata

35. §69 (1)70 Az FN borászati termékek érzékszervi vizsgálatát a borászati hatóság végzi, amely kizárólag a borászati termék forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul.

(2)71 Az FN borászati termékek esetében a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás kapcsán a 31. § (4) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó. Az érzékszervi vizsgálatokhoz a borászati hatóság a 31. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.

Az Országos Borszakértő Bizottság

36. § (1) Az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB) 20 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter a szőlőtermesztés és a borászat elméleti és gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel. Az OBB titkársági feladatait a borászati hatóság látja el.

(2)72 Az OBB személyi és működési szabályai megegyeznek a 33. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakkal, azzal, hogy az OBB tagjainak a 12. számú melléklet B, C, D vagy E pontjaiban felsorolt végzettségek valamelyikével kell rendelkezniük. Az OBB egyéb területre kiterjedő szabályokat is kialakíthat működésére, amelyeket a miniszter hagy jóvá.

(3) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás illeti meg.

(4) Az OBB működési feltételeit a borászati hatóság biztosítja.

(5)73 Az OBB elnöke az OBB által végzett érzékszervi bírálatról a minta benyújtását követő 30 napon belül a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet ad ki két eredeti példányban, valamint az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

Az analitikai vizsgálatok rendje

37. §74 Az analitikai vizsgálatoknak a 607/2009/EK bizottsági rendelet 26. cikk a) pont (i) alpontjában, valamint a termékleírásokban meghatározottakon túl az alábbiakra ki kell terjedniük:

a) sűrűség,

b) összes extrakttartalom,

c) cukormentes extrakttartalom,

d) szabad kénessavtartalom,

e)75 malvidin-diglükozid tartalom a kékszőlőből készült borászati termékek esetén,

f) hamutartalom és

g) pH érték.

A forgalomba hozatali engedély igénylése

38. §76 (1) A forgalomba hozatali engedélyt a NÉBIH honlapján szerkeszthető formában közzétett kérelem benyújtásával kell kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem mellé a forgalomba hozónak csatolnia kell:

a) a bor származási bizonyítványát,

b) a 31. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott mintákat vagy a 37. §-ban előírt analitikai vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvet, és

c) OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a HBB titkára által kiadott, a borászati termék érzékszervi vizsgálaton való részvételét tanúsító határozat eredeti példányát. Amennyiben ez a „nem felelt meg” minősítést tartalmazza, úgy az OBB elnöke által kiadott jegyzőkönyvet is csatolni kell

(3) A borászati hatóság a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemhez kapcsolódó minták leadásakor közli a forgalomba hozóval a forgalomba hozatali engedély négy karakterből álló azonosítóját.

A forgalomba hozatali engedély kiadása

39. § (1) A forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően a borászati hatóság az alábbiakat vizsgálja:

a) a 38. § a)–d) pontjaiban foglaltak tartalma és megfelelősége,

b) a borászati termék forgalomba hozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyisége és megjelölése egyezik-e a bor származási bizonyítványában foglaltakkal.

(2)77 A borászati hatóság az (1) bekezdésben felsoroltak megléte, valamint a más jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén kiadja a forgalomba hozatali engedélyt, amelyen feltünteti a forgalomba hozatali engedély azonosítóját, továbbá a 38. § (2) bekezdése a) pontja szerint benyújtott származási bizonyítványon megadott, a forgalomba hozandó borászati terméken jelölhető:

a) oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést,

b) az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezést kifejezéseket,

c) a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezést, kifejezéseket,

d) az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezést, kifejezéseket,

e) borszőlőfajta vagy borszőlőfajták nevét,

f) évjáratot vagy

g) a termékleírásban szabályozott kifejezést, kifejezéseket.

(3) A forgalomba hozatali engedélyt annak a nevére kell kiállítani, aki a bor származási bizonyítványán szerepel.

(4) A borászati hatóság a forgalomba hozatali engedély adatait a gazdasági akta részeként tartja nyilván.

(5) A forgalomba hozatali engedélyt bortételenként kell kiadni.

(6)78

(7)79

(8)80

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortétel további feldolgozása81

39/A. §82 (1) Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortétel további feldolgozás céljából történő több bortételre bontása esetén a további feldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a borászati üzem köteles a forgalomba hozatali engedélyről szóló határozat módosítását kérni a NÉBIH-től a bortétel alábbi adatainak közlésével:

a) forgalomba hozatali engedély száma,

b) a változatlan formában forgalmazni kívánt mennyiség,

c) a bortétel tárolásának pontos helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a NÉBIH az eredeti forgalomba hozatali engedélyben szereplő mennyiséget a bejelentett mennyiségre csökkenti, és az erről szóló határozatot 15 napon belül közli a forgalomba hozóval, valamint a hegybíróval.

(3) A további feldolgozásra szánt bortételről a NÉBIH legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalával egyidejűleg a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal a forgalomba hozó részére igazolást ad ki.

(4) A további feldolgozásra szánt bortétel bor származási bizonyítványát a (3) bekezdés alapján kiadott igazolással kell kérelmezni.

(5) OEM-borászati termék további feldolgozás céljából történő értékesítése esetén az eladónak az értékesítés tényét a tranzakciót követő 48 órán belül be kell jelentenie az eladó borászati üzeme szerint illetékes hegybíró részére.

II. Fejezet

ELLENŐRZÉSEK

40. § (1) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza:

a)83 a hegybíró által nyilvántartott 2. számú melléklet „C” és „D” része, valamint a 4., 5., 6. számú mellékletek szerinti adatok, a kiadott származási bizonyítványok adatait elektronikus dokumentumként, a gazdasági akta nyilvántartási számát,

b)84 a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás adatait,

c) az MVH által a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott adatokat,

d)85 a NÉBIH által kiadott forgalomba hozatali engedélyeket, valamint

e) a FÖMI által a VINGIS-ből biztosított országos térinformatikai alapú adatokat.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokat a gazdasági akta részeként kell nyilvántartani.

41. § (1)86 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszert a NÉBIH hozza létre és üzemelteti,

(2) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer működtetéséhez

a)87 a hegybíró a 2. melléklet C és D részei, a 4., 5., 6. számú mellékletek szerint nyilvántartott, valamint a származási bizonyítványokhoz való hozzáférés biztosításával az I. rész III. fejezet szerinti;

b)88 az MVH a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott,

c)89 a NÉBIH a forgalomba hozatali engedélyekről;

d) a FÖMI a 23. §-ban meghatározott fedvények alapján;

e) a HNT a teleptési jogokról vezetett nyilvántartás szerinti

ellenőrzött adatokat szolgáltat.

(3)90 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben az adatokat elektronikus módon, keletkezésüktől számított 10 napon belül kell átadni. Az adatok keletkezésének az adatszolgáltató adatközlésének, a határozat jogerőre emelkedésének vagy a támogatás kifizetésének napját kell érteni.

(4) A 40. §-ban említett szervezetek, valamint a HNT és a miniszter részére kizárólag jogszabályban rögzített feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben biztosítható jogosultság bármilyen adat lekérdezésére. Az adatforgalommal kapcsolatos minden tevékenységet visszakereshető módon rögzíteni kell.

(5) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerből statisztikai célból egyedileg nem azonosítható, összesített adatok szolgáltathatók.

(6) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer kialakítása során biztosítani kell, hogy az adatok lekérdezéséhez jogosultsággal nem rendelkezők a tárolt adatokhoz ne férjenek hozzá, ne tudják módosítani, megsemmisíteni vagy felhasználhatatlanná tenni.

(7) Az MVH az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer adatait támogatáshoz kapcsolódó eljárásban, az ellenőrzések során, a támogatásra való jogosultság megállapítása céljából felhasználhatja.

III. Fejezet

AZ ELLENŐRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MINTAVÉTEL SZABÁLYAI

A minta mennyiségére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az ellenőrzött termékből az ellenőrzés céljával összhangban, véletlenszerűen, a mennyiségtől függetlenül úgy kell mintát venni, hogy az a vizsgálat elvégzéséhez elegendő legyen. Ha a termékből a mintavételhez szükséges mennyiség nem áll rendelkezésre, kisebb mennyiség is lehet mintavételi alap. A mintába – a csomagolás és jelölés vizsgálatának alávetett minta kivételével – csak ép, sérülésmentes csomagolási egységek kerülhetnek.

(2) Az ellenőrzött termékhalmazt úgy kell megválasztani, hogy azonos termelői helyen gyártott termékből álljon. A tárolás és a szállítás során a tartályban lévő termék minden egysége termékhalmaznak minősül.

A mintavétel módjának részletes szabályai

43. § (1) A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, majd ezt követően meg kell határozni a mintavétel módját, az elemi minták, illetve a minták számát és mennyiségét.

(2) A mintavételhez csak tiszta eszközt lehet használni, és azt a mintavétel előtt a mintázandó termékkel legalább kétszer át kell öblíteni.

(3) Tartályban, tartálykocsiban lévő termékből húzott mintát, a szállítóhordókból pedig – azonos tétel esetén – átlagmintát kell venni. Vezetékből mintát venni nem szabad.

(4)91 A mustból vett mintát, ha a mintavétel célja a cukorösszetétel meghatározása, literenként 10 g nátriumhidroxiddal vagy 2 g kálium-metabiszulfittal kell tartósítani. A tartósítószer teljes mennyiségét fel kell oldani. A tartósítást, valamint a tartósítószer megnevezését a mérgezés veszélyére való figyelmeztetéssel a minta címkéjén és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni.

(5) Amennyiben az (1)–(4) bekezdésekben leírt feltételek nem állnak fenn, a mintavevő azoktól eltérhet. Az eltérés okát és módját feljegyzésben vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A minta csomagolása és jelölése

44. § (1)92 A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell ellátni. A lezáráson el kell helyezni a mintavevő aláírását vagy pecsétjét.

(2) A mintán fel kell tüntetni:

a) a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét,

b) a termék megnevezését,

c) a mintavétel helyét, időpontját,

d) a minta által képviselt mennyiséget,

e) a mintavevő, az ellenőrzött vagy a minta beküldője aláírását és pecsétjét,

f)93 a megmintázott borászati terméket tároló edény azonosítóját,

g)94 a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

A minta kezelése és nyilvántartása

45. § (1) A mintavétel során eljáró személy köteles arról gondoskodni, hogy a vett minta sértetlenül, változás, károsodás nélkül, azonosítható módon, a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön a laboratóriumba. A minta minőségéért a vizsgálat elvégzéséig a laboratórium felel.

(2) A laboratóriumba beérkezett mintákról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a minta vételének és beérkezésének időpontját, továbbá a minta azonosításához szükséges minden adatot fel kell tüntetni.

Az ellenminta

46. §95 A mintavétel során az ellenőrzéssel megbízott személy köteles az ellenőrzöttet figyelmeztetni arra, hogy tetszőleges számú ellenmintára tarthat igényt. Az ellenminta tárgyi feltételeit az ellenőrzött köteles biztosítani. Az ellenmintát az eljárás befejezéséig az ellenőrzött köteles vizsgálatra alkalmas állapotban megőrizni. Az ellenminta laboratóriumi vizsgálatra történő szállításáról az ellenőrzöttnek kell gondoskodnia.

A minta vizsgálata

47. § (1)96 A hatóság köteles az általa vett vagy hozzá beküldött mintát megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről az ellenőrzöttet, a vizsgálatot kérőt, valamint a termék előállítóját értesíteni.

(2) A vizsgálat eredményéről a laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyben a mért adatok mellett a meghatározáshoz használt vizsgálati módszert is fel kell tüntetni.

NEGYEDIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK JELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI

I. Fejezet

A JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A palackozott borászati termékek címkézése97

48. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet szerinti címkézési kötelezettség nem vonatkozik:

a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különböző telephelyei között, legfeljebb 70 km-es körzetben szállítanak,

b)98 a nem eladásra szánt, tételenként 90 litert meg nem haladó szőlőmust- és bormennyiségre,

c) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust- és bormennyiségre.

Címkézés csomagban vagy kis tételben való kiszerelés esetén

49. § (1) Ha csomagolt borászati termék több csomagolási egységet tartalmaz, és azok nem külön forgalmazásra szánt fogyasztói csomagolási egységek, akkor a csomagoláson fel kell tüntetni

a) a termék azonosíthatóságát biztosító adatokat, valamint

b) a teljes nettó mennyiséget és

c) a különálló csomagolási egységek darabszámát.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt adatok a csomagolási egységről a csomagolás megsértése nélkül egyértelműen megállapíthatóak, úgy ezen adatok feltüntetése a csomagoláson nem kötelező.

Tartályok jelölése

50. § Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a pincekönyvvel összevetve alkalmas legyen a termék azonosítására. A tartályon a következőket kell feltüntetni:

a) a tartály jele,

b) a borászati termék mennyisége,

c) a termék pincekönyvi megnevezése.

Kódok

51. § A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, illetve pezsgő és habzóbor előállító kódja „H” betűjelből és négyjegyű számból áll. Az azonosító kódot az üzem működési engedélye alapján a borászati hatóság adja ki és tartja nyilván.

A forgalomba hozatali engedély azonosítójának feltüntetése99

51/A. §100 (1) Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott borászati termékek kiszerelésén kötelező feltüntetni a forgalomba hozatali engedély azonosítóját. A forgalomba hozatali engedély azonosítóját a következő feliratok valamelyike előzi meg:

a) „L”,

b) „NÉBIH”,

c) „FHE” vagy

d) „forgalomba hozatali engedély”.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azon borászati termékekre, amelyek esetében a forgalomba hozatali engedély azonosítójához tartozó tételszámot vagy tételszámokat a forgalomba hozó a forgalomba hozatalt megelőzően bejelentette a NÉBIH részére.

A származási ország feltüntetésének szabályai101

51/B. §102 Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott földrajzi jelzés nélküli borok kiszerelésén a 607/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikkében meghatározott adatokat legalább a következő betűnagysággal kell feltüntetni:

a) 1 liter feletti kiszerelés esetén minimum 5 mm,

b) 201 ml–1000 ml között minimum 4 mm,

c) 51 ml–200 ml között minimum 3 mm,

d) 50 ml-ig minimum 2 mm.

II. Fejezet

VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység nevének feltüntetése

52. §103 (1)104 Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés (a továbbiakban: OFJ) szerinti területnél kisebb földrajzi egység (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) neve az OEM- és OFJ-borászati termék címkéjén akkor tüntethető fel, ha:

a) az adott kisebb földrajzi egység egyértelmű körülhatárolását tartalmazza, és címkén való jelölését kifejezetten lehetővé teszi a termékleírás és

b)105 a borászati termék kiszerelésén legalább egy olyan látómező található, amelyben a kisebb földrajzi egység nevével megjelenik az adott OEM vagy OFJ.

(2)106 Ha a termékleírás úgy rendelkezik, a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a borászati termék készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat. E borászati termékek esetében a termékleírásban kell szabályozni az érintett kisebb földrajzi egységek védjegyektől való megkülönböztetésének módját.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az (1) bekezdés előírásai nem alkalmazandóak.

Több fajta nevének jelölése a címkén107

53. §108 Amennyiben a címkén több szőlőfajta nevét tüntetik fel, úgy azokat azonos betűnagysággal, betűtípussal és betűszínnel kell felsorolni.

FN borászati termékek címkéjén fel nem tüntethető fajtanevek109

54. §110 (1)111 A 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118z. cikk (2) bekezdés b) pont (i) alpontja alapján a Magyarország területén termelt FN borászati termékek címkéjén az alábbi szőlőfajták nevét tilos feltüntetni:

a) cirfandli,

b) furmint,

c) juhfark,

d) kabar,

e) kadarka,

f) kéknyelű,

g) kövérszőlő,

h) zéta.

(2)112 Az (1) bekezdésben felsorolt fajtáknak a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szinonim nevei a 607/2009/EK rendelet 62. cikk (3) és (4) bekezdésének figyelembevételével feltüntethetőek az FN-borászati termékek címkéin is.

Hagyományos kifejezések

55. § (1)113 A 607/2009/EK bizottsági rendelet XII. mellékletének „B” részében felsorolt kifejezések közül az alábbiak a Btv.-ben előírtakon túlmenően kizárólag az itt megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetők fel a borászati termékek címkéjén:

a) „Késői szüretelésű bor”: olyan a bor, amelyet az általános szüreti időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék,

b) „Válogatott szüretelésű bor”: olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott, egészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék,

c)114 „Muzeális bor”: olyan OEM-borászati termék, amelyet legalább öt évig érleltek palackban,

d) „Siller”: a rövid héjonerjesztés következtében élénk, halvány színű vörösbor.

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve az adott hagyományos kifejezés használatának tilalmát is.

Egyéb korlátozottan használható kifejezések

56. § (1)115 A 15. számú melléklet táblázatában foglalt kifejezések kizárólag az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetők fel a borászati termékek címkéjén.

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve az adott korlátozottan használható kifejezés használatának tilalmát is.

A palackozás helyének feltüntetése

57. §116 A Magyarországon termelt OEM és OFJ borászati termék palackozása esetén

a)117 a „termelői palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelő telephelyén végzik, és a borászati termék 100%-ban saját szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés keretében vásárolja fel,

b)118 a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a „pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi,

c)119 a „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ szerinti területről származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik.

ÖTÖDIK RÉSZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Pezsgőspalackba tölthető italok120

58. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott palackban a pezsgőn, minőségi pezsgőn és illatos minőségi pezsgőn kívül az alábbi termékek hozhatók forgalomba:

a) széndioxid hozzáadásával készült habzóbor,

b) gyöngyözőbor,

c) széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,

d) ízesített boralapú koktélok,

e)121 1,2 %vol-nál kisebb alkoholtartalmú italok.

Szállítás és tárolás

59. §122 Kereskedelmi tároló helyen a borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A kereskedelmi tároló helyiség hőmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé.

Cukortartalom átszámítása alkoholtartalomra123

60. §124 Adatszolgáltatáskor a cukortartalom magyar mustfokban, valamint tömegszázalékban mért értékét a 16. számú melléklet táblázatai szerint kell térfogatszázalékra átszámítani.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

61. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A IV. rész rendelkezéseit első alkalommal a 2009/2010. borászati évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(3) A 8. § szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2010-ben kell alkalmazni a 2009/2010-es borászati évre vonatkozóan.

(4)125

(5)126 A 30. § rendelkezései az OEM-borászati termékek és az OFJ-borászati termékek esetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás Btv.-ben meghatározott módon történő alkalmazhatóvá válásáig alkalmazandóak.

(6)127 A 15. számú melléklet 19–22. sorainak rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(7)128 Az 51/B. §, az 52. § (1) bekezdés b) pontja és az 53. § rendelkezéseit első alkalommal a 2013. január 1-jét követően forgalomba hozott borászati termékekre kell alkalmazni. Azokat a 2012. december 31. előtt forgalomba hozott vagy címkézett borászati termékeket, amelyek jelölése megfelel a 2012. október 31-én hatályos rendelkezéseknek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Hatályukat vesztő rendelkezések

62. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

b) a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

c) a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

d) a borászati termékek jelöléséről szóló 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

e) a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1–26., valamint 33–52. §-a, az 1. számú melléklet 1–6., valamint 12–14. pontjai, 2., 3., 5. számú melléklete, valamint a 4. számú melléklet I., II. és IV. pontjai,

f) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

g) a védett eredetű borok minősítéséhez kapcsolódó borvizsgáló bizottságok akkreditálási és működési szabályairól szóló 103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

h) az Országos Borszakértő Bizottságról szóló 58/2005. (VI. 28.) FVM rendelet.

A gazdasági aktára vonatkozó átmeneti szabályok

63. § (1) A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró az adatszolgáltatót a 2. számú melléklet szerint a hegybíró által nyilvántartott adatainak kiegészítésére, illetve pontosítására szólítja fel. A hegybíró a felszólítást legkésőbb 2009. november 30-ig közli.

(2) A felszólításnak legkésőbb 2010. január 10-ig kell eleget tenni.

(3) Az adatszolgáltató 2010. január 15-ig az általa a gazdasági akta vezetésére kiválasztott, – valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója és közli a hegybíróval a hegyközségi kódját (kódjait) is.

(4) A hegybíró 2010. január 30-ig rögzíti az adatszolgáltató azonosító adatait (név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), hogy mely hegyközségeknek tagja, az MVH által adott regisztrációs számát, és az adatszolgáltató részére a gazdasági akta azonosítását szolgáló azonosítószámot ad ki és erről hatósági bizonyítványt állít ki.

A szőlő származási bizonyítványra vonatkozó átmeneti szabályok

64. § (1) A 13. §-t első alkalommal 2010/2011. borászati évben kell alkalmazni.

(2) A 2009/2010-es borpiaci évben szüretelt szőlőre vagy az ebből készült borászati termékre vonatkozó származási bizonyítvány kiadása iránti kérelmet 2009. november 30-ig a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet] 2009. augusztus 1-jén hatályos rendelkezései alapján kell benyújtani a hegybíróhoz.

(3) A hegybíró a 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 2009. augusztus 1-jén hatályos rendelkezései alapján adja ki a származási bizonyítványt.

(4) A (2) bekezdés szerint kiadott bor származási bizonyítvány 2009. december 15-ig érvényes.

(5) A hegybíró a (4) bekezdés alapján érvényét vesztett bor származási bizonyítvány helyett – kérelem alapján – a 14. § szerint új bor származási bizonyítványt ad ki.

A termelési jelentésre vonatkozó átmeneti szabályok

65. §129

A Tokaji borkülönlegességekre vonatkozó átmeneti szabályok

66. §130 A Tokaji borkülönlegességek termelésekor a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 27–32. §-ában, valamint 1. mellékletének 7–11. pontjában foglalt szabályokat kell alkalmazni az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá válásáig.

Termékleírással nem rendelkező OEM- és OFJ-borokászati termékek előállításának és jelölésének szabályai131

67. § (1)132 Olyan, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikkének (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező borászati termékek esetében, amelyek termelését, jelölését és forgalomba hozatalát nem szabályozza külön miniszteri rendelet és címkéjükön a 607/2009/EK bizottsági rendelet XII. Mellékletének A részében foglalt „minőségi bor” hagyományos kifejezés szerepel (a továbbiakban: minőségi bor) az előállításra vonatkozó, a Btv.-ben meghatározottaknál részletesebb szabályokat tartalmazó borvidéki rendtartás szabályait addig kell alkalmazni, amíg a termékleírás Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá nem válik.

(2) Minőségi bor csak a 17. számú mellékletben lehatárolt egyes termőhelyeken belül szüretelt szőlőből, e szőlő szőlőmusttá való feldolgozásával, majd az így nyert szőlőmust borrá való feldolgozásával, valamint ezeknek a termékeknek borrá vagy pezsgővé való feldolgozásával készíthető azon a meghatározott termőhelyen belül vagy az azzal szomszédos területen, ahol a felhasznált szőlőt szüretelték. A hegyközség és a borászati hatóság ellenőrzésével pezsgőt és minőségi bort más területen is elő lehet állítani. A Soproni borvidék esetében a 607/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikkének (4) bekezdése c) pontja szerinti szomszédos területnek kell tekinteni az Osztrák Köztársaság területén található „Neusiedlersee”, „Neusiedlersee-Hügelland” és „Mittelburgenland” borvidékeket.

(3) Minőségi bort a Btv. 13/A. § (2) bekezdésben meghatározott seprős újborban számolt hozamszinten lehet nyilvántartásba venni.

(4)133 OFJ-borászati termék esetében a bor termelésére alkalmas területek körülhatárolását e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

(5)134 Az e paragrafusban meghatározott borászati termékek érzékszervi vizsgálatát a borászati hatóság végzi. Ebben az esetben a forgalomba hozatali engedély igénylésekor a 31. § (4) bekezdés a) pontja és a 38. § c) pontja nem alkalmazandó. Az érzékszervi vizsgálatokhoz a borászati hatóság a 31. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.

(6)135 A termékleírással nem rendelkező OEM- és OFJ-borászati termékek esetében a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a bor készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat.

A helyi borbíráló bizottságokra vonatkozó átmeneti szabályok136

68. §137 (1) Azon HBB-k, melyek működéséről külön jogszabály rendelkezik, az ott meghatározottak szerint, de legfeljebb a termékleírás Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá válásáig végezhetik tevékenységüket.

(2) A termékleírás alkalmazhatóságát követően készített borászati termékek érzékszervi vizsgálatát a NÉBIH végzi, amennyiben az érintett OEM vagy OFJ termékleírásában megjelölt HBB 32. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételét még nem kezdeményezték a borászati hatóságnál.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

69. § E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 436/2009/EK (2009. május 26.) bizottsági rendelet,

c)138 a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet-megjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet,

d) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet.

1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A borvidékek és a hozzájuk tartozó települések meghatározása

1.139 Csongrádi borvidék: Csongrád, Hódmezővásárhely, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Szatymaz, Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Szeged, Mórahalom, Zákányszék, Zsombó, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés.

2. Hajós-Bajai borvidék: Baja, Bátmonostor, Borota, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút.

3.140 Kunsági borvidék Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kunbaja, Kunfehértó, Mélykút, Tompa, Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dány, Gomba, Hernád, Inárcs, Jászberény, Jászszentandrás, Kakucs, Kóka, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nagykőrös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pilis, Tóalmás, Tápiószentmárton, Tápiószele, Újlengyel, Apostag, Dunapataj, Dunavecse, Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tököl, Ágasegyháza, Fülöpháza, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi, Szabadszállás, Ballószög, Bugac, Felsőlajos, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Akasztó, Bócsa, Csengőd, Imrehegy, Fülöpszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Pirtó, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Móricgát, Szank, Zsana, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kocsér, Lakitelek, Nagyrév, Nyárlőrinc, Szelevény, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszajenő, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug.

4. Neszmélyi borvidék: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely, Baj, Bajót, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lábatlan, Mocsa, Neszmély, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Süttő, Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszőlős.

5. Badacsonyi borvidék: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kővágóörs, Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca.

6. Balatonfüred-Csopaki borvidék: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka.

7. Balaton-felvidéki borvidék: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska, Uzsa, Zalahaláp, Balatongyörök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz-Egregy, Rezi, Sümeg, Sümegprága, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla.

8. Etyek-Budai borvidék: Bicske, Budajenő, Budakeszi, Csabdi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm, Alcsútdoboz, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. kerület Budafok, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence.

9. Móri borvidék: Csákberény, Csókakő, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly.

10. Pannonhalmi borvidék: Bakonypéterd, Écs, Felpéc, Győr-Ménfőcsanak, Győrság, Győrszemere, Győrújbarát, Kajárpéc, Lázi, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Románd és Tényő.

11. Nagy-Somlói borvidék: Borgáta, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, Borszörcsök, Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely.

12.141 Soproni borvidék: Ágfalva, Cák, Csepreg, Felsőcsatár, Kőszeg, Kőszegdoroszló,

Lukácsháza, Vaskeresztes, Fertőboz, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertő-széplak, Harka, Hidegség, Kópháza, Nagycenk, Sopron.

13.142 Balatonboglári borvidék: Andocs, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonendréd, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes,

Böhönye, Csoma, Csurgó, Gyugy, Hollád, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Karád, Kercseliget, Kéthely, Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Marcali, Mosdós, Nagyberki, Lengyeltóti, Ordacsehi, Somogysámson, Somogytúr, Somogyzsitfa, Szabadi, Szólád, Szőlősgyörök, Teleki, Visz, Zamárdi.

14. Pécsi borvidék: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szigetvár, Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely, Kisjakabfalva, Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcső, Hásságy, Lánycsók, Máriakéménd, Mohács, Monyoród, Nagynyárád, Olasz, Szajk, Szederkény, Versend.

15. Szekszárdi borvidék: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba.

16. Villányi borvidék: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu, Siklós, Szava, Túrony, Vokány, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány, Villánykövesd.

17. Bükki borvidék: Aszaló, Barabás, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Edelény, Emőd, Harsány, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó, Mezőkövesd, Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard, Tibolddaróc, Vatta.

18. Egri borvidék: Aldebrő, Feldebrő, Kompolt, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya.

19.143 Mátrai borvidék: Abasár, Apc, Atkár, Budapest-Rákosliget, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Heves, Hort, Karácsond, Kerepes, Kisnána, Kisnémedi, Markaz, Mogyoród, Nagyréde, Őrbottyán, Pálosvörösmart, Pásztó, Penc, Rózsaszentmárton, Szada, Szendehely, Szücsi, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház, Vécs, Visonta.

20. Tokaji borvidék: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu.

21.144 Zalai borvidék: Bak, Becsehely, Bérbaltavár, Csáford, Csörnyeföld, Dióskál, Dobri,

Egeraracsa, Eszteregnye, Galambok, Garabonc, Homokkomárom, Kerkateskánd, Lenti,

Letenye, Magyarszerdahely, Miháld, Murarátka, Muraszemenye, Nagykanizsa, Nagyrada, Nagytilaj, Orosztony, Pakod, Rigyác, Sármellék, Söjtör, Szentgyörgyvár, Szécsi-sziget,

Tekenye, Tormafölde, Valkonya, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zajk, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót.

22. Tolnai borvidék: Aba, Aparhant, Bátaapáti, Bikács, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Duzs, Fácánkert, Felsőnyék, Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Hidas, Hőgyész, Igar, Iregszemcse, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisszékely, Kisvejke, Kölesd, Lengyel, Lajoskomárom, Madocsa, Magyarkeszi, Mezőkomárom, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagyszékely, Nagymányok, Nagyszokoly, Ozora, Paks, Pincehely, Regöly, Sárszentlőrinc, Seregélyes, Simontornya, Szabadhidvég, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna, Tolnanémedi, Váralja, Závod.

2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez145

A. Adatlap

 

A

B

C

1.

Borvidék

 

Beérkezett

2.

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Sorszám/oldal

3.

 

 

 

4.

Adatszolgáltató adatai

5.

Név:

Cím:

Képviselő neve:

6.

Anyja neve*: _____________

Születési hely és idő*: _____________

Telefonszám*: _______________

7.

E-mail cím: ___________

Fax*.: ___________________

*-gal jelölt részek kitöltése egyben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti)

8.

Jogi forma (a megfelelő rész aláhúzandó):

VM által elismert termelői csoport

igen nem

9.

természetes személy

Termelői csoporti tagság

igen nem

10.

egyéni vállalkozó

Adószám _____________________

11.

őstermelő

Adóazonosító jel: _______________

12.

szövetkezet

MVH regisztrációs szám.: ____________________

13.

korlátolt felelősségű társaság

Adóraktári engedélyszám: ______________

14.

nyílt részvénytársaság

NÉBIH engedélyszám: ______________

15.

zárt részvénytársaság

Vállalkozás regisztrációs száma (cégjegyzékszám, egyéni

vállalkozói igazolvány száma vagy őstermelői igazolvány száma:

________________

16.

betéti táraság

17.

közkereseti társaság

18.

állami fenntartású intézmény

GA szám:___________________

19.

egyéb:

 

 

20.

Adatszolgáltató:

hegyközségi tag

 

21.

 

regisztrált borászati üzem

 

22.

Tevékenység az illetékes hegyközség területén (a megfelelő rész aláhúzandó):

23.

Szőlőtermesztés

24.

Szőlőfelvásárlás

25.

Borelőállítás

Kelt: ……………………….

…..……………………….

 

adatszolgáltató aláírása

B. Szőlő ültetvénykataszter űrlap

1. Az ültetvény használójának adatai

Ültetvény használója: ___________________

Nyilvántartási száma: ___________________

Ültetvény használat jogcíme:      o saját tulajdon

o egyéb: ____________

2. Ültetvény adatai:

Település:    _____________________

Dűlő (termékleírás szerint):    _____________________

Aldűlő (termékleírás szerint):    _____________________

Helyrajzi szám:    _____________________

Terület:    __________ m2

Telepítés     o a telepítés éve (becsült éve, ha nem ismert): _____

3. Termőhelykataszter:

ökotóp:    _____________

osztály:    _____________

pontszám    _____________

4. Szőlőparcella termesztési jellemzői

Fajta neve (kódja):    ____________________

5. A szőlő jellemzői:

Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem

o    Borszőlő fajtákkal beültetett

o    Borpárlat előállítására alkalmas fajta

o    Osztályba nem sorolt (pl.: direkttermő)

o    Vegetatív szaporítóanyag termelésre

o    szőlőiskola

o    alany anyatelep

o    Későbbiekben oltásra szánt

o    Termelés alól kivont

o    Kísérleti ültetvény

6. Ültetvény térállása:

o    Szabálytalan, szórt    

o    szabályos térállásra telepített    

o    ____ m × ____ m

o    Ikertőkés: ____ m × ____ m + ____ m

o    Ikersoros: ____ m + ____ m × ____ m

7. Művelésmód:

o    Fejművelés

o    Fej- és bakművelés közötti átmenet

o    Bakművelés

o    Legyezőművelés

o    Combművelés

o    Vertiko-művelés

o    Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt)

o    Középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm)

o    Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm)

o    Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130-150 cm)

o    Guyot-művelés

o    Ernyőművelés

o    Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180cm)

o    GDC-művelés (törzsmagasság 160-180cm)

o    Lyra művelés

o    egyéb: ____________________

8. Tőkeállomány:

Telepített tőkeszám:    ____tő/ha

Tényleges tőkeszám:

o    > 90 %

o    89-75%

o    74-50%

o    < 49%

C. Szőlő ültetvénykataszter

Hegybíró tölti ki!

Az ültetvény használójának neve és címe:

Az ültetvény használójának adószáma vagy adóazonosító jele:

Az ültetvény helye (település, helyrajzi szám):

Területnagyság: _________ m2

Szőlőfajta:

A terület az alábbi termékek előállítására alkalmas:

 

A

B

C

1.

Eredetvédelmi kategóriák és földrajzi árujelzők

Fehér

Vörös/rozé

2.

……………. OEM

 

 

 

3.

……………. OEM

 

 

 

4.

……………… OFJ

 

 

 

5.

……………… OFJ

 

 

 

6.

FN borászati termék fajtamegjelöléssel

 

 

 

7.

FN borászati termék

 

 

 

Kelt: …………………………

..............................

 

hegybíró aláírása

D. Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap

(a borászati helye szerint illetékes hegybíró vezeti)

Borvidék

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Nyilatkozattevő:

Név:

Cím:

Nyilvántartási szám:

GA szám:

A borászati üzem helye (település, cím vagy helyrajzi szám)

A borászati üzem engedélyszáma:

Kelt:

___________________________________

Hegyközségi tag / Adatszolgáltató aláírása

3. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez146

Közigazgatási feladatok ellátására illetékes hegyközségek a nem hegyközségi települések esetében megyei bontásban

1.    Mórahalmi Hegyközség

Csongrád megyei települések: Algyő, Apátfalva, Baks, Csanytelek, Dóc, Eperjes, Felgyő, Kiszombor, Kübekháza, Magyarcsanád, Makó, Mártély, Mindszent, Nagy-mágocs, Ópusztaszer, Röszke, Sándorfalva, Szentes, Tömörkény

Békés megyei települések: Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Biharugra, Bucsa, Csanádapáca, Csorvás, Dombiratos, Elek, Füzesgyarmat, Gerendás, Geszt, Gyomaendrőd, Gyula, Kevermes, Körösladány, Körösnagyharsány, Kötegyán, Medgyesbodzás, Mezőberény, Mezőgyán, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Örménykút, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tarhos, Tótkomlós, Vésztő, Zsadány

2.    Halasi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések: Bátya, Dunaszentbenedek, Foktő, Géderlak, Homokmégy, Kalocsa, Katymár, Kömpöc, Madaras, Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Tataháza, Uszód

3.    Bajai Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések: Bácsbokod, Bácsborsod, Bácsszentgyörgy, Duna-falva, Felsőszentiván, Hercegszántó, Nagybaracska

4.    Kecskeméti Mathiász János Hegyközség

Bács-Kiskun megyei település: Bugacpusztaháza

5.    Kerekegyházi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések: Kunadacs, Kunpeszér

Pest megyei települések: Táborfalva, Tatárszentgyörgy

6.    Kiskunfélegyházi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések: Gátér, Pálmonostor, Petőfiszállás, Városföld

7.    Szabadszállási Homokgyöngye Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések: Szalkszentmárton, Tass

8.    Solti Aranykulcs Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések: Dunaegyháza, Dunatetétlen, Újsolt

9.    Strázsahegyi-szárazhegyi Hegyközség

Pest megyei települések: Acsa, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Bugyi, Csévharaszt, Csobánka, Csomád, Csömör, Csővár, Dabas, Dánszentmiklós, Délegyháza, Domony, Dunabogdány, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunavarsány, Ecser, Erdőkertes, Farmos, Felsőpakony, Fót, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kemence, Kiskunlacháza, Kismaros, Kisoroszi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag, Letkés, Lórév, Maglód, Majosháza, Makád, Mende, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Pánd, Pécel, Penc, Perőcsény, Péteri, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Pusztazámor, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Solymár, Sülysáp, Százhalombatta, Szentendre, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződ, Tahi, Tahitótfalu, Taksony, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Törökbálint, Tura, Újhartyán, Úri, Üllő, Vácduka, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Vámosmikola, Vasad, Vecsés, Verőce, Verseg, Visegrád, Zsámbok

10.    Cegléd és környéke Hegyközség

Pest megyei települések: Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Mikebuda, Pusztavacs, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás

11.    Kerekegyházi Hegyközség

Pest megyei települések: Táborfalva, Tatárszentgyörgy

12.    Gyöngyöshalászi Hegyközség

Heves megyei települések: Boconád, Erdőtelek, Hevesvezekény, Kisköre, Pély, Tenk

13.    Tibolddaróc-Kácsi Hegyközség

Hajdú-Bihar megyei települések: Álmosd, Ártánd, Bagamér, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bocskaikert, Bojt, Csökmő, Darvas, Debrecen, Derecske, Ebes, Esztár, Földes, Fülöp, Furta, Gáborján, Hajdúbagos, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hencida, Hosszúpályi, Kaba, Kismarja, Kokad, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti. Létavértes, Mezősas, Mikepércs, Monostorpályi, Nagyhegyes, Nagykereki, Nagyrábé, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Pocsaj, Polgár, Püspökladány, Sáránd, Szentpéterszeg, Téglás, Tépe, Újléta, Vámospércs, Váncsod. Zsáka

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések: Ajak, Anarcs, Apagy, Aranyosapáti, Baktalórántháza, Balkány, Balsa, Bátorliget, Benk, Beregsurány, Berkesz, Besenyőd, Beszterec, Biri, Bököny, Buj, Csengersima, Demecser, Döge, Dombrád, Encsencs, Eperjeske, Érpatak, Fábiánháza, Fényeslitke, Gávavencsellő, Gégény, Gelénes, Gemzse, Geszteréd, Győrtelek, Gyulaháza, Gyüre, Hodász, Ibrány, Ilk, Jármi, Jéke, Kállósemjén, Kálmánháza, Kántorjánosi, Kék, Kékcse, Kemecse, Kisléta, Kisvárda, Kisvarsány, Komoró, Kótaj, Laskod, Levelek, Lövőpetri, Magy, Mándok, Máriapócs, Mátészalka, Mérk, Mezőladány, Nagyar, Nagycserkesz, Nagydobos, Nagyecsed, Nagyhalász, Nagyhódos, Nagykálló, Nagyvarsány, Napkor, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírbogdány, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyíregyháza, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkáta, Nyírkércs, Nyírlövő, Nyírlugos, Nyírmada, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírparasznya, Nyírpazony, Nyírpilis, Nyírtass, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, Nyírvasvári, Ófehértó, Olcsvaapáti, Ömböly, Ópályi, Őr, Pap, Papos, Paszab, Pátroha, Penészlek, Petneháza, Piricse, Pócspetri, Pusztadobos, Ramocsaháza, Rétközberencs, Rohod, Sényő, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Szakoly, Székely, Tarpa, Terem, Tiborszállás, Tiszabezdéd, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszakanyár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszarád, Tiszavasvári, Tornyospálca, Tuzsér, Újfehértó, Újkenéz, Vaja, Vállaj, Vámosatya, Vásárosnamény, Vasmegyer, Záhony

14.    Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközség

Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések: Abádszalók, Berekfürdő, Fegyvernek, Jászágó, Jászapáti, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászladány, Karcag, Kisújszállás, Kőtelek, Kunhegyes, Kunmadaras, Mezőtúr, Nagykörű, Öcsöd, Pusztamonostor, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszasüly, Tiszaszentimre, Tiszavárkony, Törökszentmiklós, Tomajmonostora, Túrkeve, Újszász

15.    Miskolc és környéke Hegyközség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések: Abaújkér, Abaújlak, Abaújszolnok, Abaújvár, Abod, Alacska, Alsódobsza, Alsószuha, Alsótelekes, Alsóvadász, Alsózsolca, Arka, Arló, Arnót, Ároktő, Baktakék, Balajt, Bánhorváti, Baskó, Becskeháza, Berente, Beret, Bőcs, Bodroghalom, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Boldva, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Borsodszirák, Bükkábrány, Büttös, Cigánd, Csernely, Csobád, Csobaj, Csokvaomány, Damak, Debréte, Dédestapolcsány, Detek, Dövény, Dubicsány, Encs, Fancsal, Farkaslyuk, Felsőberecki, Felsődobsza, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőregmec, Felsőtelekes, Felsővadász, Felsőzsolca, Fony, Forró, Füzér, Füzérradvány, Gadna, Gagyapáti, Galvács, Garadna, Gelej, Gesztely, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hangács, Hegymeg, Hejce, Hejőbába, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádbűd, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádpetri, Hernádszurdok, Hét, Hidvégardó, Homrogd, Igrici, Imola, Ináncs, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Járdánháza, Jósvafő, Kánó, Kány, Karcsa, Karos, Kazincbarcika, Kázsmárk, Kelemér, Keresztéte, Kesznyéten, Királd, Kiskinizs, Kisrozvágy, Komjáti, Komlóska, Kondó, Krasznokvajda, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Léh, Litka, Mályinka, Martonyi, Méra, Meszes, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mikóháza, Monaj, Múcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsécs, Nagykinizs, Nagyrozvágy, Nekézseny, Novajidrány, Nyíri, Nyomár, Onga, Ónod, Ormosbánya, Oszlár, Ózd, Pácin, Pamlény, Parasznya, Pere, Perecse, Pusztafalu, Pusztaradvány, Putnok, Radostyán, Ragály, Rakacaszend, Rásonysápberencs, Regéc, Ricse, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókápolna, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópálfala, Sajópetri, Sajópüspöki, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajóvámos, Sajóvelezd, Sáta, Selyeb, Semjén, Serényfalva, Sóstófalva, Szakácsi, Szakáld, Szalaszend, Szalonna, Szászfa, Szemere, Szendrő, Szendrőlád, Szentistvánbaksa, Szin, Szinpetri, Szirmabesenyő, Szögliget, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Taktaszada, Tardona, Telkibánya, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tomor, Tornaszentandrás, Trizs, Újcsanálos, Uppony, Vadna, Vajdácska, Varbó, Vilyvitány, Viss, Zádorfalva, Zalkod, Zemplénagárd, Ziliz, Zubogy

16.    Gyöngyöspatai Hegyközség

Nógrád megyei települések: Alsótold, Bánk, Bátonyterenye, Bér, Bokor, Buják, Cered, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Endrefalva, Hollókő, Jobbágyi, Karancskeszi, Kisbárkány, Kishartyán, Kozárd, Kutasó, Lucfalva, Ludányhalászi, Mátraszőlős, Mátraverebély, Mohora, Nagykeresztúr, Nagylóc, Nógrádszakál, Rimóc, Ságújfalu, Salgótarján, Sóshartyán, Szalmatercs, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Varsány

17.    Ecsédi Hegyközség

Nógrád megyei települések: Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Kisbágyon, Palotás

Heves megyei települések: Boldog, Lőrinci, Petőfibánya, Zagyvaszántó

18.    Mogyoródi Hegyközség

Nógrád megyei települések: Alsópetény, Balassagyarmat, Bánk, Bercel, Berkenye, Cserháthaláp, Csesztve, Debercsény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Etes, Galgaguta, Hont, Hugyag, Keszeg, Kétbodony, Legénd, Magyarnándor, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádsáp, Nógrádsipek, Nőtincs, Patvarc, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szanda, Szátok, Szécsénke, Szügy, Terény, Tereske, Vanyarc

19.    Gyöngyösi Hegyközség

Heves megyei települések: Kál, Kápolna

20.    Atkári Hegyközség

Heves megyei települések: Adács, Vámosgyörk

21.    Bükkaljai Hegyközség

Heves megyei település: Szihalom

22.    Eger város Hegyközség

Heves megyei települések: Bélapátfalva, Egercsehi, Fedémes, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Tarnalelesz

23.    Visontai Hegyközség

Heves megyei települések: Ludas, Nagyfüged, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs

24.    Neszmélyi Hegyközség

Komárom-Esztergom megyei települések: Ács, Ácsteszér, Aka, Annavölgy, Ászár, Bajna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bokod, Csatka, Csolnok, Dad, Dág, Dömös, Dorog, Epöl, Gyermely, Héreg, Kecskéd, Kisigmánd, Komárom, Kömlőd, Környe, Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, Nagysáp, Naszály, Oroszlány, Piliscsév, Pilismarót, Réde, Sárisáp, Súr, Szákszend, Szomor, Tardos, Tarján, Tárkány, Tát, Tatabánya, Tokod, Tokodaltáró, Úny, Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna

25.    Móri Borvidék Hegyközsége

Fejér megyei települések: Bakonycsernye, Bakonykúti, Balinka, Bodajk, Bodmér, Csákvár, Csór, Fehérvárcsurgó, Gánt, Hantos, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jenő, Kincsesbánya, Lovasberény, Magyaralmás, Mezőfalva, Moha, Nádasdladány, Nagylók, Nagyveleg, Pátka, Perkáta, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárosd, Sárszentmihály, Szabadegyháza, Székesfehérvár, Úrhida, Vértesacsa, Vértesboglár, Zichyújfalu

26.    Velence-tó Körzeti Hegyközség

Fejér megyei települések: Adony, Baracska, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Vereb

27.    Etyeki Hegyközség

Budapest összes kerületének adóraktárai

Fejér megyei település: Tabajd

Pest megyei települések: Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Érd, Sóskút, Tárnok

28.    Nyakas Hegyközség

Fejér megyei települések: Mány, Óbarok, Szár, Újbarok

Pest megyei települések: Budakalász, Páty, Perbál, Tinnye, Zsámbék

29.    Aligai Hegyközség

Fejér megyei települések: Enying, Füle, Kőszárhegy, Lepsény, Mezőszentgyörgy

30.    Kölesdi Hegyközség

Fejér megyei települések: Alap, Alsószentiván, Baracs, Cece, Csősz, Dég, Dunaújváros, Előszállás, Káloz, Kisapostag, Kisláng, Mezőszilas, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Sárbogárd, Sáregres, Sárszentágota, Soponya, Szabadbattyán, Tác, Vajta

Tolna megyei települések: Belecska, Bogyiszló, Cikó, Csibrák, Csikóstőttős, Diósberény, Döbrököz, Dombóvár, Értény, Fadd, Felsőnána, Gerjen, Gyulaj, Jágónak, Kajdacs, Kalaznó, Kaposszekcső, Keszőhidegkút, Kistormás, Kocsola, Koppányszántó, Kurd, Lápafő, Miszla, Murga, Nagydorog, Nagykónyi, Nak, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Szakadát, Szakály, Szakcs, Szárazd, Szedres, Udvari, Várong, Varsád

31.    Pécs Vidéke Hegyközség

Baranya megyei települések: Abaliget, Almamellék, Almáskeresztúr, Alsómocsolád, Aranyosgadány, Bakóca, Bakonya, Baksa, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Basal, Belvárdgyula, Beremend, Berkesd, Bezedek, Birján, Bodolyabér, Bogád, Boldogasszonyfa, Borjád, Bosta, Botykapeterd, Bükkösd, Csányoszró, Cserdi, Csertő, Dinnyeberki, Drávapiski, Egerág, Egyházaskozár, Ellend, Erdősmárok, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Feked, Felsőegerszeg, Garé, Geresdlak, Gödre, Görcsöny, Görcsönydoboka, Gyód, Hetvehely, Hímesháza, Husztót, Ibafa, Kacsóta, Kárász, Kátoly, Kékesd, Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisherend, Kiskassa, Kisnyárád, Kisszentmárton, Komló, Kozármisleny, Kökény, Lippó, Liptód, Lothárd, Lovászhetény, Mágocs, Magyaregregy, Magyarlukafa, Magyarsarlós, Magyarszék, Majs, Mánfa, Maráza, Márok, Martonfa, Máza, Mekényes, Merenye, Meződ, Mindszentgodisa, Nagykozár, Nagypall, Nagyváty, Ófalu, Orfű, Ózdfalu, Palé, Palotabozsok, Patapoklosi, Pécsbagota, Pécsdevecser, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Romonya, Sásd, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Somberek, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Szágy, Szalánta, Szalatnak, Szászvár, Szebény, Székelyszabar, Szellő, Szentlászló, Szentlőrinc, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Szulimán, Szűr, Tarrós, Téseny, Tormás, Töttös, Varga, Vásárosbéc, Vásárosdombó, Vázsnok, Vékény, Velény, Véménd, Zengővárkony, Zók

32.    Dörgicse-Balatonakali Hegyközség

Veszprém megyei települések: Adásztevel, Ajka, Bakonyoszlop, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszentkirály, Bakonyszücs, Bakonytamási, Balatonfűzfő, Bazsi, Béb, Berhida, Csajág, Csesznek, Csetény, Csögle, Dabronc, Dáka, Devecser, Döbrönte, Dudar, Fenyőfő, Gecse, Gic, Hajmáskér, Halimba, Homokbödöge, Jásd, Káptalanfa, Kemeneshőgyész, Királyszentistván, Litér, Lovászpatona, Magyarpolány, Malomsok, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagyalásony, Nagydém, Nagygyimót, Nemeshany, Nóráp, Noszlop, Öcs, Ősi, Öskü, Pápa, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pétfürdő, Pula, Sóly, Szápár, Szentkirályszabadja, Szőc, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várpalota, Vaszar, Veszprém, Vid, Vilonya, Vinár, Zalaerdőd, Zalaszegvár

33.    Káli-medence Hegyközség

Veszprém megyei települések: Kékkút, Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend

34.    Kéthely Hegyközség

Somogy megyei települések: Babócsa, Balatonfenyves, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Barcs, Bárdudvarnok, Bélavár, Beleg, Berzence, Bolhás, Bolhó, Bőszénfa, Cserénfa, Csokonyavisonta, Csombárd, Csököly, Csömend, Csurgónagymarton, Darány, Fonó, Gadány, Gálosfa, Gige, Gölle, Görgeteg, Gyékényes, Hajmás, Háromfa, Hedrehely, Heresznye, Hetes, Homokszentgyörgy, Iharos, Iharosberény, Inke, Istvándi, Juta, Kadarkút, Kálmáncsa, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszerdahely, Kastélyosdombó, Keleviz, Kisasszond, Kisbajom, Kisgyalán, Kiskorpád, Komlósd, Kőkút, Kutas, Lábod, Lad, Lakócsa, Magyaregres, Mesztegnyő, Mezőcsokonya, Nagyatád, Nagybajom, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nikla, Orci, Őrtilos, Ötvöskónyi, Pamuk, Patca, Patosfa, Péterhida, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Rinyabesenyő, Rinyakovácsi, Rinyaújlak, Sántos, Sávoly, Segesd, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogybükkösd, Somogysárd, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyszil, Somogyudvarhely, Szegerdő, Szenna, Szenta, Szentbalázs, Szenyér, Szilvásszentmárton, Szulok, Tapsony, Tarany, Táska, Varászló, Vése, Visnye, Vízvár, Vörs, Zákány, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

35.    Látrány-Somogytúr-Visz Közös Hegyközség

Somogy megyei települések: Bedegkér, Bonnya, Ecseny, Felsőmocsolád, Fiad, Gadács, Gamás, Igal, Kapoly, Kára, Kazsok, Kisbárapáti, Mernye, Miklósi, Nágocs, Polány, Ráksi, Somogyacsa, Somogybabod, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogygeszti, Somogymeggyes, Szentgáloskér, Szorosad, Törökkoppány, Zics

36.    Lengyeltóti Hegyközség

Somogy megyei települések: Buzsák, Edde, Hács, Kisberény, Osztopán, Öreglak, Pusztakovácsi, Somogyjád, Somogyvámos, Somogyvár, Várda

37.    Kőröshegyi Hegyközség

Somogy megyei települések: Ádánd, Bábonymegyer, Balatonföldvár, Bálványos, Kánya, Kereki, Lulla, Nagyberény, Nyim, Pusztaszemes, Ságvár, Sérsekszőlős, Siófok, Siójut, Som, Szántód, Tab, Tengőd, Torvaj, Zala

38.    Kötcse-Szólád Hegyközség

Somogy megyei települések: Balatonszárszó, Nagycsepely, Teleki

39.    Szőlősgyöröki Hegyközség

Somogy megyei település: Fonyód

40.    Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége

Győr-Moson-Sopron megyei települések: Abda, Árpás, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bőny, Börcs, Csorna, Gönyű, Gyarmat, Gyömöre, Győr, Győrasszonyfa, Halászi, Jánossomorja, Koroncó, Máriakálnok, Mezőörs, Mórichida, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Öttevény, Pér, Rábaszentmiklós, Sikátor, Sokorópátka, Szárföld, Szerecseny, Táp, Tápszentmiklós, Tét, Töltéstava, Várbalog, Veszprémvarsány

41.    Kőszeg és Környéke – Vaskeresztes és Környéke Hegyközség

Vas megyei települések: Alsóújlak, Andrásfa, Bajánsenye, Bejcgyertyános, Boba, Bozsok, Bögöt, Bögöte, Bucsu, Csehi, Csehimindszent, Csénye, Csipkerek, Csönge, Csörötnek, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Duka, Egervölgy, Egyházashetye, Egyházasrádóc, Gencsapáti, Gérce, Gersekarát, Gór, Gyöngyösfalu, Győrvár, Halastó, Hegyháthodász, Horvátzsidány, Hosszúpereszteg, Ják, Jánosháza, Káld, Kám, Karakó, Katafa, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kercaszomor, Körmend, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Magyarlak, Magyarszombatfa, Nádasd, Nagymizdó, Nagysimonyi, Nyőgér, Olaszfa, Ostffyasszonyfa, Oszkó, Őrimagyarósd, Pácsony, Pecöl, Perenye, Peresznye, Petőmihályfa, Pusztacsó, Rádóckölked, Sárfimizdó, Sárvár, Sitke, Sótony, Szarvaskend, Szemenye, Szentpéterfa, Szergény, Szombathely, Szőce, Telekes, Tokorcs, Vásárosmiske, Vasvár, Velem, Velemér, Vép, Vönöck

42.    Sopron Városkörnyéki Hegyközség

Győr-Moson-Sopron megyei települések: Barbacs, Cirák, Csapod, Fertőd, Fertőhomok, Hegykő, Iván, Kapuvár, Lövő, Répcevis, Sarród

43.    Sopron Fertőmenti Hegyközség

Győr-Moson-Sopron megyei települések: Egyházasfalu, Nagylózs, Pereszteg, Pinnye, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Völcsej, Zsira

44.    Nyugat-Balatoni Hegyközség

Zala megyei települések: Alsópáhok, Felsőpáhok, Karmacs, Keszthely, Nemesbük, Vállus

45.    Zalaszentgróti Hegyközség

Zala megyei települések: Almásháza, Alsónemesapáti, Batyk, Bezeréd, Döbröce, Egervár, Gösfa, Gyürüs, Kallósd, Kehidakustány, Kemendollár, Kisbörgő, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nagypáli, Nemesapáti, Óhíd, Orbányosfa, Padár, Petőhenye, Pókaszepetk, Sénye, Sümegcsehi, Türje, Vasboldogasszony, Vöckönd, Zalaegerszeg, Zalaistvánd, Zalaköveskút, Zalaszentiván, Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc

46.    Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség

Zala megyei települések: Alsórajk, Balatonmagyaród, Bocska, Bókaháza, Börzönce, Csapi, Esztergályhorváti, Felsőrajk, Gelse, Gelsesziget, Gétye, Hahót, Kerecseny, Kisbucsa, Misefa, Nagybakónak, Nagykapornak, Nagyrécse, Nemesrádó, Pacsa, Szentpéterúr, Tilaj, Újudvar, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaigrice, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalaújlak, Zalavár

47.    Nagykanizsai Hegyközség

Zala megyei települések: Babosdöbréte, Bagód, Bajcsa, Bánokszentgyörgy, Becsvölgye, Belezna, Bocfölde, Boncodfölde, Borsfa, Böde, Bucsuta, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Fityeház, Fűzvölgy, Gellénháza, Gombosszeg, Gutorfölde, Hagyárosbőrönd, Hosszúvölgy, Hottó, Kávás, Keménfa, Kiskutas, Kustánszeg, Lickóvadamos, Liszó, Magyarszentmiklós, Mikekarácsonyfa, Miklósfa, Milejszeg, Molnári, Murakeresztúr, Nagykutas, Nagylengyel, Nemeshetés, Nemespátró, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Nova, Oltárc, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr, Petrivente, Pölöske, Pusztaederics, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szentpéterfölde, Szepetnek, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Vaspör, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalalövő, Zalatárnok

48.    Kerka- és Muramenti Hegyközség

Zala megyei települések: Alsószenterzsébet, Bázakerettye, Csesztreg, Gosztola, Iklódbördöce, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya, Lendvadedes, Lispeszentadorján, Lovászi, Magyarföld, Maróc, Márokföld, Páka, Pórszombat, Rédics, Szentgyörgyvölgy, Szentmargitfalva, Szilvágy, Tornyiszentmiklós

4. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez147

Szüreti jelentés

Hegyközségi tag/ Adatszolgáltató:

Név

Cím

GA szám:

Nyilvántartási szám:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1.

Évjárat:

Termőterület

Szüretelt szőlő

Szőlő felhasználása

2.

Termékkategória, (termékkategória csoport)

Ha

Település
(hrsz., dűlő)

fajta

Poten-
ciális alko-
hol %vol

Mennyiség (q/hl)

Nyilatkozattevő általi borrá történő feldolgozás (a pincekönyv alapján)

..................... szövetkezetnek szállítva

......................... Borkészítő felvásárlónak

Egyéb rendeltetés

3.

fehér

kék

fehér

vörös

Szőlő

Must

Szőlő

Must

 

 

4.

fehér

kék

fehér

vörös

fehér

kék

fehér

vörös

 

 

5.

.................... Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

.................... Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott fajtaborászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény: ................ fajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Más borászati termékek előállítására szánt ültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott bortétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:    ...................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

Termelési jelentés a felvásárolt szőlőről

Borvidék:

Hegyközség

 

 

 

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató:

Név:

Cím:

Bejelentett termék(ek) nyilvántartási helye:

 

Nyilvántartási szám:

GA szám:

Adóraktári szám:

Település:

Cím:

Borpiaci év:

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

AA

1.

A fel-
hasz-
nált ter-
mé-
kek kate-
góriái

Beszállítás

Szőlőterület adatai

Szőlő (hl/q)

A borászati év kezdete óta előállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének időpontjában (hektoliterben)

2.

Név

szőlő szár-
ma-
zási bizo-
nyít-
vány
száma

Tele-
pülés (hrsz.,
dűlő)

terü-
let (ha)

........ OEM

........ OFJ

Nem OEM/OFJ (FN)
........ fajtájú
fajtabor

Nem OEM/OFJ
(egyéb FN) bor

Más

3.

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

4.

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott bortétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:    .....................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez148

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

C

D

E

F

1.

Termékkategória

Értékesítés

2.

Folyóbor (>60 liter)

60 liter alatti tárolóedényben kiszerelt értékesítés

Mind-
összesen (liter)

3.

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

 

4.

1. Belföldi értékesítés

 

 

 

 

 

5.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor(ok):

 

 

 

 

 

 

– ... OEM

 

 

 

 

 

 

– ... OEM

 

 

 

 

 

6.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor(ok)

 

 

 

 

 

 

– ... OFJ

 

 

 

 

 

 

– ... OFJ

 

 

 

 

 

7.

Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)

 

 

 

 

 

8.

Nem OEM/OFJ bor(ok)

 

 

 

 

 

9.

Más bor:

 

 

 

 

 

10.

2. EU tagországba történő értékesítés

 

 

 

 

 

11.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor(ok)

 

 

 

 

 

12.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor(ok)

 

 

 

 

 

13.

Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)

 

 

 

 

 

14.

Nem OEM/OFJ bor(ok)

 

 

 

 

 

15.

Más bor:

 

 

 

 

 

16.

3. Harmadik országba értékesítés (export)

 

 

 

 

 

17.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor(ok)

 

 

 

 

 

18.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor(ok)

 

 

 

 

 

19.

Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)

 

 

 

 

 

20.

Nem OEM/OFJ bor(ok)

 

 

 

 

 

21.

Más bor:

 

 

 

 

 

Kelt: .........................

..................................................
adatszolgáltató aláírása

6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez149

Bor- és mustkészlet jelentés

(július 31-i állapot)    Beadási határidő: augusztus 15.

Borvidék:

Hegyközség:

 

 

 

.......Év

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató neve

 

Címe:

 

 

GA száma:

 

 

 

A

B

C

D

1.

Borászati termékek kategóriái

Készletmennyiség (hl)

2.

(termékkategória csoport)

fehér

vörös/rozé

Összesen

3.

Borok

4.

............ OEM

 

 

 

5.

............ OEM

 

 

 

6.

............ OFJ

 

 

 

7.

............ OFJ

 

 

 

8.

Nem OEM/ OFJ fajtabor

 

 

 

9.

Nem OEM/ OFJ bor

 

 

 

10.

Az EU más tagországaiból származó borok

 

 

 

11.

3. országból származó borok

 

 

 

12.

Mustok

13.

Sűrített szőlőmust

 

 

 

14.

Finomított szőlőmust-sűrítmény

 

 

 

15.

Tartósított must

 

 

 

16.

Részben erjedt szőlőmust

 

 

 

Kelt: .....................

......................................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása

7. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez150

8. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez151

Szőlő származási bizonyítvány kérelem

(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség neve:

 

Évjárat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termelő neve:

 

Nem feldolgozó felvásárló neve:

Címe:

 

Címe:

GA száma:

 

GA száma:

 

 

Feldolgozó szövetkezet neve:

 

Feldolgozó borkészítő neve
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel):

Címe

 

Címe:

Nyilvántartási száma:

 

Nyilvántartási száma:

 

GA száma:

 

GA száma:

 

 

A

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

1.

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

Származási ország (amennyiben nem Magyarország)

Település irányítószáma

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.1

Fajta (kód)

A szüret módja

K: kézi

G: gépi

Potenciális alkoholtartalom (%vol)

A szüretelt szőlőből készíthető borászati termék legmagasabb eredetvédelmi kategóriája2

Szőlő felhasználása3

Mennyiség [q]4

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖSSZESEN

1: Amennyiben a szüretelt szőlő:

-    szüreti időpontja,

-    származási helye (országa, település, dűlő)

-    fajtája

-    potenciális alkoholtartalma

-    felhasználása, valamint

az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása

OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével

E: egyéb

3: kódok:

1. Feldolgozás adóköteles borrá a nyilatkozattevő által;

2. Feldolgozás adómentes borrá a nyilatkozattevő által;

3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve;

4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva;

5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva;

6. Egyéb rendeltetés, éspedig: …………………………

4: Pincekönyv/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítőnek felkínált termés (a megfelelő rész aláhúzandó) a kérelemben feltüntetett ültetvény(ek)ről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

Kelt:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítványt kérelmező aláírása

A szőlő származási bizonyítvány nyomtatását kérem. A szőlő származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát átvettem

Kelt:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítványt kérelmező aláírása

9. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez152

Szőlő származási bizonyítvány

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség neve:

Sorszám:

Termelő neve:

 

Nem feldolgozó felvásárló neve:

Címe:

 

Címe:

GA száma:

 

GA száma:

 

 

 

 

Termelő/meghatalmazott aláírása

 

 

Felvásárló/meghatalmazott aláírása

 

Feldolgozó szövetkezet neve:

 

Feldolgozó borkészítő neve:

Címe

 

Címe:

GA száma:

 

GA száma:

 

 

 

 

Képviselő/meghatalmazott aláírása

 

 

Borkészítő/meghatalmazott aláírása

 

Évjárat:

A szüretelt szőlőből készült borászati terméken potenciálisan jelölhető:

-    oltalom alatt álló eredetmegjelölés (és bortípus):

-    oltalom alatt álló földrajzi jelzés (és bortípus):

A szőlő felhasználása a nyilatkozattevő általi feldolgozás esetén:

-    Feldolgozás adóköteles borrá;

-    Feldolgozás adómentes borrá;

-    Egyéb rendeltetés, éspedig: _____________________

 

A

B

C

D

E

F

G

J

L

 

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

1.

Származási ország

Település

Dűlő

Terület (ha)

Hrsz.*

Fajta

Potenciális alkoholtartalom (%vol)

Mennyiség [q] **

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖSSZES MENNYISÉG

6.

ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)

 

* Amennyiben a szüretelt szőlő:

-    szüreti időpontja,

-    származási helye (országa, település, dűlő)

-    fajtája

-    potenciális alkoholtartalma

-    felhasználása,

valamint az a jelölni kívánt kifejezések megegyeznek, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

** Pincekönyv/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A fenti tételekre a kérelem alapján a szőlő származási bizonyítványt kiadtam és nyilvántartásba vettem.

(Megjegyzés: ................................)

Kelt: ...............................................................

P. H.

..........................................................................

A hegybíró aláírása

10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez153

„A” rész: első bor származási bizonyítvány kérelem

Első bor származási bizonyítvány kérelem

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség:

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

 

Termelő címe:

 

 

Címe:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

1. A borászati termék jellemzői

 

A

B

C

1.

A borászati termék

termékkategóriája (kóddal)1

 

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

? a termelő címével azonos

3.

? a felvásárló címével azonos

4.

? egyéb:

5.

színe:

? fehér

6.

? rozé

7.

? vörös

8.

származási országa:

? Magyarország

9.

? egyéb:

10.

alkoholtartalmát növelték

? igen

11.

? nem

12.

édesítése megtörtént

? igen

13.

? nem

14.

savtartalmát növelték

? igen

15.

? nem

16.

savtartalmát csökkentették

? igen

17.

? nem

18.

mennyisége (hl – a pincekönyv szerint)

 

2. A borászati termék eredete

 

A

B

C

D

E

1.

Tételszám

A bevonandó szőlő származási bizonyítvány száma

Legmagasabb eredetvédelmi kategória2

Potenciális alkoholtartalom (%vol)

Mennyiség
(q – pincekönyv alapján)

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

ÖSSZESEN

1: termékkategória-kódok:

1 bor

2 még erjedésben lévő újbor

3 likőrbor

4 pezsgő

5 minőségi pezsgő

6 illatos minőségi pezsgő

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

10 szőlőmust

11 részben erjedt szőlőmust

12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

13 sűrített szőlőmust

14 finomított szőlőmustsűrítmény

15 szárított szőlőből készült bor

16 túlérett szőlőből készült bor

17 borecet

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása

OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével

E: egyéb

Megjegyzés:

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítványt kérelmező aláírása

Kelt.:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

Hegybíró aláírása

„B” rész egyéb bor származási bizonyítvány kérelem

Bor származási bizonyítvány kérelem

A bor származási bizonyítvány kérelmezésének célja (a megfelelő bekarikázandó)

A

készletigazolás

B

másik hegyközség területén található adóraktárba történő átszállítás

C

forgalomba hozatali engedély igénylése

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség:

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

 

Termelő címe:

 

 

Címe:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

1. A borászati termék jellemzői

 

A

B

C

1.

A borászati termék

termékkategóriája (kóddal)1

 

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

? a termelő címével azonos

3.

? a felvásárló címével azonos

4.

? egyéb:

5.

színe:

? fehér

6.

? rozé

7.

? vörös

8.

származási országa:

? Magyarország

9.

? egyéb:

10.

alkoholtartalmát növelték

? igen

11.

? nem

12.

édesítése megtörtént

? igen

13.

? nem

14.

savtartalmát növelték

? igen

15.

? nem

16.

savtartalmát csökkentették

? igen

17.

? nem

18.

készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr mennyisége (hl)

 

19.

készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr összes alkoholtartalma (%vol)

 

20.

készítése során keletkezett borseprő mennyisége (hl)

 

21.

készítése során keletkezett technológiai veszteség mennyisége (hl)

 

2. A borászati termék eredete

 

A

B

C

D

E

1.

Tételszám

A bevonandó szőlő vagy bor származási bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély száma

Termékkategória kódja1

Alkoholtartalom2 (%vol)

Mennyiség3 (hl)

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

ÖSSZESEN

3. A borászati termék címkéjén jelölni kívánt kifejezések

(Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kérelmezik!)

 

A

B

1.

oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés4

 

2.

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés

 

3.

a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek),

4.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek),

5.

az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek),

 

6.

az édességi kategória megnevezése5

 

1: termékkategória-kódok:

1 bor

2 még erjedésben lévő újbor

3 likőrbor

4 pezsgő

5 minőségi pezsgő

6 illatos minőségi pezsgő

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

8 gyöngyözőbor

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

10 szőlőmust

11 részben erjedt szőlőmust

12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

13 sűrített szőlőmust

14 finomított szőlőmustsűrítmény

15 szárított szőlőből készült bor

16 túlérett szőlőből készült bor

17 borecet

2: Szőlő származási bizonyítvány esetén potenciális alkoholtartalom, bor származási bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély esetén összes alkoholtartalom

3: Pincekönyv alapján

4: Csak egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés adható meg. Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek esetén kihúzandó.

5: Csak pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor esetében (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „A” része szerint), továbbá a termékleírás által meghatározott egyéb esetekben (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” része szerint) kötelező kitölteni, egyébként fakultatív

Megjegyzés:

A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítványt kérelmező aláírása

Kelt.:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

Hegybíró aláírása”

11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez154

A. Készletigazolás céljából kiadott bor származási bizonyítvány

Bor származási bizonyítvány

„A” típus - készletigazolás céljából kiadva

Példányszám:

 

 

Sorszám:

 

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség:

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

 

Termelő címe:

 

 

Címe:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

 

A

B

C

D

1.

A borászati termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye:

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

 

13.

teljes mennyisége (hl)

 

14.

Potenciálisan jelölhető

eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)

 

15.

földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)

 

16.

évjárat

 

17.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

18.

Történet

a bevont szőlő vagy bor származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

összes alkoholtartalom (%vol)

mennyiség
(hl – pincekönyv alapján)

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

Megjegyzés:

A fenti tételre a ____________ sorszámú bor származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

Kelt.:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

Hegybíró aláírása

B. Másik hegyközség területén található adóraktárba történő átszállítás céljából kiadott bor származási bizonyítvány

Bor származási bizonyítvány

„B” típus - másik hegyközség területén található adóraktárba történő átszállítás céljából kiadva

Példányszám

Sorszám

Eladó (feladó)

·    neve:

·    címe:

·    GA száma:

A borászati termék feladásának helye szerint illetékes

·    hegyközség neve

·    hegyközségi tanács neve:

Vevő (címzett)

·    neve:

·    címe:

·    GA száma:

A borászati termék rendeltetési helye szerint illetékes

·    hegyközség neve

·    hegyközségi tanács neve:

 

A

B

C

D

1.

A borászati termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye:

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

 

13.

teljes mennyisége (hl)

 

14.

Potenciálisan jelölhető

eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)

 

15.

földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)

 

16.

évjárat

 

17.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

18.

Történet

a bevont szőlő vagy bor származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

összes alkoholtartalom (%vol)

mennyiség
(hl – pincekönyv alapján)

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

Megjegyzés:

A fenti tételre a ____________ sorszámú bor származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

Kelt.:

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

Hegybíró aláírása

C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány

Bor származási bizonyítvány

„C” típus – forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva

Példányszám:

 

 

Sorszám:

 

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség:

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

 

Termelő címe:

 

 

Címe:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

 

A

B

C

D

1.

A borászati termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye:

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

teljes mennyisége (hl)

 

13.

minimális összes alkoholtartalma:

 

14.

A borászati terméken jelölhető

eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés és bortípus

 

15.

az eredetmegjelölés termőterületénél kisebb földrajzi egység(ek) neve(i)

 

16.

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés

 

17.

a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek)

 

18.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek)

 

19.

az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek)

 

20.

a termékleírásban szabályozott egyéb kifejezés(ek)

 

21.

évjárat

 

22.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

23.

 

az édességi kategória megnevezése

 

24.

Történet

a bevont szőlő vagy bor származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

a borászati termék megnevezésre

mennyiség
(hl – pincekönyv alapján)

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

Megjegyzés:

A fenti tételekre a ...................................................... sorszámú bor származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

A HBB döntésére vonatkozó záradék:

Kelt.: ...................................................................

 

...................................................................

 

P. H.

Hegybíró aláírása

12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A. Középfokú végzettség:

1. Aranykalászos gazda

2. Bor- és üdítőipari technikus

3. Borász

4. Gyümölcstermesztő és feldolgozó szaktechnikus

5. Kertész

6. Kertész- és növényvédelmi technikus

7. Mezőgazdasági technikus

8. Szőlész-borász szaktechnikus

9. Szőlő- és gyümölcstermesztő

10. Vincellér

11. Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

12. Bor- és pezsgőgyártó technikus

13. Bortechnológus

14. Szőlőtermesztő

15. Erjedésipari termékgyártó (borász)

16. Kertész (technikus)

17. Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

B. Felsőfokú agrárgazdasági végzettséget adó szakok:

1. Kertészmérnöki, F, E

2. Mezőgazdasági mérnök F

3. Agrármérnöki E

4. Növénytermesztési mérnöki F

5. Növényorvosi E

6. Agrár-kémikus agrármérnöki E

7. Agrármenedzser F

8. Gazdasági mérnöki F

9. Vidékfejlesztési agrármérnöki F

10. Gazdasági agrármérnöki E

11. Vidékfejlesztési agrármérnöki E

12. Környezetgazdálkodási agrármérnöki F, E

13. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

14. Élelmiszertechnológus mérnök (bor és üdítőitalipar) F

15. Tartósítóipari üzemmérnök

16. Tartósítóipari mérnök

C. BSc Alapszakok:

1. Tájrendező és kertépítő mérnök

2. Kertészmérnöki

3. Környezetgazdálkodási agrármérnöki

4. Mezőgazdasági mérnöki

5. Növénytermesztő mérnöki

6. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

7. Informatikus agrármérnöki

8. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

9. Szőlész-borász mérnök

D. Mesterszakok (MSc)

1. Kertészmérnöki

2. Környezetgazdálkodási agrármérnöki

3. Szőlészeti- és borászati mérnök

4. Agrármérnöki

5. Növényorvosi

6. Növénytermesztő mérnöki

7. Gazdasági agrármérnöki

8. Vidékfejlesztési agrármérnöki

9. Mezőgazdasági és élelmiszeripai gépészmérnöki

10. Borász-italtechnológus szakmérnöki

E.155 Egyéb képzések:

1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél

13. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez156

(név) Borbíráló Bizottság

Jegyzőkönyv

(év) (hónap) (nap) ülés

Kérelmező neve:

 

Kérelmező címe:

 

Kérelmezett bortétel megnevezése:

 

Kérelmezett bortétel évjárata:

 

A bortétel származási bizonyítványának száma:

 

A kérelmezett bortétel mennyisége (hl):

 

A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

 

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának

Megfelel

Mivel a HBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

nem felel meg”

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:     

(keltezés)

(BÉLYEGZŐ)

(HBB titkárának aláírása)

14. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez157

Országos Borszakértő Bizottság

Jegyzőkönyv

(év) (hónap) (nap) ülés

1. Kérelmező neve:

 

2. Kérelmező címe:

 

3. Kérelmezett bortétel megnevezése:

 

4. Kérelmezett bortétel évjárata:

 

5. A bortétel származási bizonyítványának száma:

 

6. A kérelmezett bortétel mennyisége (hl):

 

7. A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

 

OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén:

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának

Megfelel

Mivel az OBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

nem felel meg”

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:     

FN-borászati termék, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt eljárás esetén:

„Forgalomba hozható    Forgalomba nem hozható”

(keltezés)

(BÉLYEGZŐ)

(az OBB elnökének aláírása)

15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez158

 

Kifejezés

Borászati termékek, melyek címkéjén a kifejezés feltüntethető

A kifejezés használatának feltétele

1.

„barrique”

bor (OEM és OFJ)

olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél nem nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tárolták, amely esetében a 606/2009/EK bizottsági rendelet I. A melléklete táblázatának 38. sorában szereplő technológiát nem alkalmazták, valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges minősítés során a barrique hordóban való érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik

2.

„blanc de blanc”

minőségi pezsgő

100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó küvéből készült

3.

„blanc de noir”

minőségi pezsgő

100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors feldolgozásával nyert küvéből készült

4.

borkülönlegesség

bor (OEM, Tokaj)

A „borkülönlegesség” szó feltüntetése kizárólag a Tokaji borok címkéjén lehetséges, a termékleírásban foglaltaknak megfelelően.

5.

„első szüret” vagy „virgin vintage”

 

az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor

6.

„főbor”

bor (OEM)

olyan bor:

 

 

 

– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik

 

 

 

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,
12 térfogatszázalék

 

 

 

– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább
11,5 térfogatszázalék

 

 

 

– amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és

 

 

 

– termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti.

7.

„jégbor”

(magyar)

bor (OEM és OFJ)

Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlőbogyók felhasználásával előállított bor

-    amelynek természetes alkoholtartalma legalább
16,66 térfogatszázalék

-    amely maradékcukor-tartalma legalább 45 g/liter

-    amely előállításához a szőlőt igazoltan legfeljebb -7°C-os hőmérsékleten szüretelték.

A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére.

8.

„muskotály” (magyar)

–    bor,

–    még erjedésben lévő újbor,

–    likőrbor,

–    pezsgő,

–    minőségi pezsgő,

–    illatos minőségi pezsgő,

–    szén–dioxid hozzáadásával

–    készült habzóbor,

–    gyöngyözőbor,

–    szén–dioxid hozzáadásával

–    készült gyöngyözőbor,

–    szőlőmust,

–    részben erjedt szőlőmust

legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül egynek vagy többnek a terméséből készülnek:
– Aletta,
– Csaba gyöngye,
– cserszegi fűszeres,

– generosa,
– hamburgi muskotály,
– Irsai Olivér,
– mátrai muskotály,
– nektár,
– ottonel muskotály,
– pölöskei muskotály,
– sárga muskotály,
– szirén,
– trilla,
– zefír.

9.

„nyerspezsgő”

minőségi pezsgő

palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán nem adtak hozzá

10.

„primőr”

 

a szüret évében palackozott bor

11.

„szemelt”

bor (OEM és OFJ)

teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtartalma legalább 13,59 térfogatszázalék

12.

„szűretlen” (magyar)

bor

Olyan bor, amely esetében mellőzték a szűrést

13.

„termőhelyen palackozva”

bor (OEM és OFJ)

a bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-körzetből származik, valamint a palackozás is az adott körzeten belül történt.

14.

„töppedt szőlőből készült bor”

bor (OEM és OFJ)

olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott, a vízvesztés következtében az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhető szőlőtermés, amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott meg és amelyek természetes alkoholtartalma legalább
12,83 térfogatszázalék

15.

„újbor” (magyar)

bor

A szüret évében palackozott bor.

16.

„válogatott szüretelésű bor”

bor (OEM és OFJ)

a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott (az éretlen, a beteg, a penészes fürtök különválasztásával), egészséges, részben túlérett bogyóiból előállított bor, amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék

17.

„ó” (fajtanév vagy a ,,bor” szó elé írva)

bor

a szüretet követő legalább harmadik évben palackozott bor

18.

„termelői pezsgő” (magyar)

pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő

– a terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;
– a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
– a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;
– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelői csoportokat is – termelt szőlőből állítják elő, amelyben a termelő a pezsgők vagy minőségi pezsgők vagy illatos minőségi pezsgők készítésére szánt szőlőből bort készít;
– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát;

19.

„cuvée”

(francia) vagy „küvé”
(magyar)

bármely borászati termék

legalább két szőlőfajta borából készült borászati termék

20.

„prémium” (magyar)

bármely borászati termék (OEM)

legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik

21.

„superior”
(latin)

bármely borászati termék (OEM)

legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik

22.

„reserve”
(angol)

bor, pezsgő, minőségi pezsgő (OEM)

– a vörösborokat minimum 18 hónapon keresztül kell érlelni, amiből legalább
12 hónapig maximum 330 l űrmértékű tölgyfahordókban, és a fennmaradó
időben palackban kell tárolni.
– a fehér- és rozé borokat minimum
6 hónapon keresztül kell érlelni, amiből legalább 3 hónapig tölgyfahordókban,
és a fennmaradó időben palackban kell tárolni.

16. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez159

„A” rész

Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra

 

A

B

C

1.

Mustfok

Potenciális alkoholtartalom

Sűrűség

2.

[MM°], 17,5 °C-on

[%vol], 20 °C-on

,, 17,5 °C-on

3.

12,5

7,34

1,05856

4.

12,6

7,41

1,05907

5.

12,7

7,48

1,05957

6.

12,8

7,54

1,06008

7.

12,9

7,61

1,06058

8.

13,0

7,68

1,06108

9.

13,1

7,75

1,06159

10.

13,2

7,83

1,06209

11.

13,3

7,90

1,06260

12.

13,4

7,98

1,06310

13.

13,5

8,05

1,06361

14.

13,6

8,12

1,06412

15.

13,7

8,20

1,06463

16.

13,8

8,27

1,06514

17.

13,9

8,35

1,06565

18.

14,0

8,42

1,06616

19.

14,1

8,49

1,06667

20.

14,2

8,56

1,06718

21.

14,3

8,63

1,06769

22.

14,4

8,70

1,06820

23.

14,5

8,77

1,06871

24.

14,6

8,84

1,06922

25.

14,7

8,91

1,06974

26.

14,8

8,98

1,07025

27.

14,9

9,05

1,07077

28.

15,0

9,12

1,07128

29.

15,1

9,20

1,07180

30.

15,2

9,27

1,07232

31.

15,3

9,35

1,07283

32.

15,4

9,42

1,07335

33.

15,5

9,50

1,07387

34.

15,6

9,57

1,07439

35.

15,7

9,65

1,07491

36.

15,8

9,72

1,07542

37.

15,9

9,80

1,07594

38.

16,0

9,87

1,07646

39.

16,1

9,94

1,07698

40.

16,2

10,01

1,07750

41.

16,3

10,08

1,07803

42.

16,4

10,15

1,07855

43.

16,5

10,22

1,07907

44.

16,6

10,30

1,07959

45.

16,7

10,37

1,08011

46.

16,8

10,45

1,08063

47.

16,9

10,52

1,08115

48.

17,0

10,60

1,08167

49.

17,1

10,67

1,08219

50.

17,2

10,75

1,08272

51.

17,3

10,82

1,08324

52.

17,4

10,89

1,08377

53.

17,5

10,97

1,08429

54.

17,6

11,04

1,08482

55.

17,7

11,12

1,08534

56.

17,8

11,19

1,08587

57.

17,9

11,27

1,08639

58.

18,0

11,34

1,08692

59.

18,1

11,41

1,08745

60.

18,2

11,49

1,08798

61.

18,3

11,56

1,08852

62.

18,4

11,64

1,08905

63.

18,5

11,71

1,08958

64.

18,6

11,78

1,09011

65.

18,7

11,86

1,09064

66.

18,8

11,93

1,09117

67.

18,9

12,01

1,09170

68.

19,0

12,08

1,09223

69.

19,1

12,15

1,09276

70.

19,2

12,23

1,09330

71.

19,3

12,30

1,09383

72.

19,4

12,38

1,09437

73.

19,5

12,45

1,09490

74.

19,6

12,53

1,09544

75.

19,7

12,60

1,09598

76.

19,8

12,68

1,09651

77.

19,9

12,75

1,09705

78.

20,0

12,83

1,09759

79.

20,1

12,91

1,09813

80.

20,2

12,98

1,09866

81.

20,3

13,06

1,09920

82.

20,4

13,13

1,09973

83.

20,5

13,21

1,10027

84.

20,6

13,29

1,10081

85.

20,7

13,36

1,10135

86.

20,8

13,44

1,10190

87.

20,9

13,51

1,10244

88.

21,0

13,59

1,10298

89.

21,1

13,67

1,10352

90.

21,2

13,75

1,10406

91.

21,3

13,82

1,10461

92.

21,4

13,90

1,10515

93.

21,5

13,98

1,10569

94.

21,6

14,05

1,10623

95.

21,7

14,13

1,10678

96.

21,8

14,20

1,10732

97.

21,9

14,28

1,10787

98.

22,0

14,35

1,10841

99.

22,1

14,43

1,10896

100.

22,2

14,51

1,10951

101.

22,3

14,58

1,11006

102.

22,4

14,66

1,11061

103.

22,5

14,74

1,11116

104.

22,6

14,82

1,11171

105.

22,7

14,89

1,11226

106.

22,8

14,97

1,11280

107.

22,9

15,04

1,11335

108.

23,0

15,12

1,11390

109.

23,1

15,19

1,11447

110.

23,2

15,27

1,11502

111.

23,3

15,34

1,11557

112.

23,4

15,42

1,11613

113.

23,5

15,51

1,11668

114.

23,6

15,57

1,11723

115.

23,7

15,65

1,11779

116.

23,8

15,73

1,11834

117.

23,9

15,80

1,11890

118.

24,0

15,89

1,11945

119.

24,1

15,96

1,12001

120.

24,2

16,03

1,12056

121.

24,3

16,11

1,12112

122.

24,4

16,19

1,12167

123.

24,5

16,28

1,12223

124.

24,6

16,34

1,12279

125.

24,7

16,42

1,12335

126.

24,8

16,50

1,12391

127.

24,9

16,57

1,12447

128.

25,0

16,66

1,12503

129.

25,1

16,73

1,12558

130.

25,2

16,80

1,12615

131.

25,3

16,88

1,12671

132.

25,4

16,96

1,12727

133.

25,5

17,02

1,12783

134.

25,6

17,11

1,12839

135.

25,7

17,19

1,12895

136.

25,8

17,27

1,12952

137.

25,9

17,34

1,13008

138.

26,0

17,46

1,13064

139.

26,1

17,50

1,13121

140.

26,2

17,58

1,13177

141.

26,3

17,65

1,13234

142.

26,4

17,73

1,13290

143.

26,5

17,85

1,13347

144.

26,6

17,89

1,13404

145.

26,7

17,96

1,13460

146.

26,8

18,04

1,13517

147.

26,9

18,12

1,13574

148.

27,0

18,23

1,13631

149.

27,1

18,27

1,13688

150.

27,2

18,35

1,13745

151.

27,3

18,43

1,13802

152.

27,4

18,50

1,13859

153.

27,5

18,58

1,13916

154.

27,6

18,66

1,13973

155.

27,7

18,74

1,14030

156.

27,8

18,81

1,14087

157.

27,9

18,89

1,14144

158.

28,0

18,95

1,14202

159.

28,1

19,05

1,14259

160.

28,2

19,12

1,14316

161.

28,3

19,20

1,14374

162.

28,4

19,28

1,14431

163.

28,5

19,36

1,14489

164.

28,6

19,44

1,14546

165.

28,7

19,51

1,14604

166.

28,8

19,59

1,14662

167.

28,9

19,67

1,14719

168.

29,0

19,75

1,14777

169.

29,1

19,82

1,14835

170.

29,2

19,90

1,14893

171.

29,3

19,98

1,14951

172.

29,4

20,06

1,15009

173.

29,5

20,13

1,15067

174.

29,6

20,21

1,15125

175.

29,7

20,29

1,15183

176.

29,8

20,37

1,15241

177.

29,9

20,45

1,15299

178.

30,0

20,52

1,15357

„B” rész

A tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra

 

A

B

C

D

E

F

1.

Cukor tömegszázalék

Törésmutató
20 °C hőmérsékleten

Sűrűség
20 °C hőmérsékleten

Cukor
g/l-ben

Cukor
g/kg-ban

Alkoholtartalom térfogatszázalékban 20 °C hőmérsékleten

2.

10,0

1,34781

1,039

82,3

79,2

4,89

3.

10,1

1,34798

1,0394

83,4

80,2

4,95

4.

10,2

1,34814

1,0398

84,5

81,3

5,02

5.

10,3

1,3483

1,0402

85,6

82,2

5,09

6.

10,4

1,34845

1,0406

86,6

83,2

5,14

7.

10,5

1,3486

1,041

87,6

84,1

5,2

8.

10,6

1,34875

1,0414

88,6

85,1

5,26

9.

10,7

1,3489

1,0419

89,7

86,1

5,33

10.

10,8

1,34906

1,0423

90,8

87,1

5,39

11.

10,9

1,34921

1,0427

91,8

88,1

5,45

12.

11,0

1,34936

1,0431

92,9

89,1

5,52

13.

11,1

1,34952

1,0435

94

90

5,58

14.

11,2

1,34968

1,0439

95

91

5,64

15.

11,3

1,34984

1,0443

96,1

92

5,71

16.

11,4

1,34999

1,0447

97,1

92,9

5,77

17.

11,5

1,35015

1,0452

98,2

94

5,83

18.

11,6

1,35031

1,0456

99,3

95

5,9

19.

11,7

1,35046

1,046

100,3

95,9

5,96

20.

11,8

1,35062

1,0464

101,4

96,9

6,02

21.

11,9

1,35077

1,0468

102,5

97,9

6,09

22.

12,0

1,35092

1,0473

103,6

98,9

6,15

23.

12,1

1,35108

1,0477

104,7

99,9

6,22

24.

12,2

1,35124

1,0481

105,7

100,8

6,28

25.

12,3

1,3514

1,0485

106,8

101,9

6,35

26.

12,4

1,35156

1,0489

107,9

102,9

6,41

27.

12,5

1,35172

1,0494

109

103,8

6,47

28.

12,6

1,35187

1,0498

110

104,8

6,53

29.

12,7

1,35203

1,0502

111,1

105,8

6,6

30.

12,8

1,35219

1,0506

112,2

106,8

6,66

31.

12,9

1,35234

1,051

113,2

107,8

6,73

32.

13,0

1,35249

1,0514

114,3

108,7

6,79

33.

13,1

1,35266

1,0519

115,4

109,7

6,86

34.

13,2

1,35282

1,0523

116,5

110,7

6,92

35.

13,3

1,35298

1,0527

117,6

111,7

6,99

36.

13,4

1,35313

1,0531

118,6

112,6

7,05

37.

13,5

1,35329

1,0536

119,7

113,6

7,11

38.

13,6

1,35345

1,054

120,8

114,6

7,18

39.

13,7

1,3536

1,0544

121,8

115,6

7,24

40.

13,8

1,35376

1,0548

122,9

116,5

7,3

41.

13,9

1,35391

1,0552

124

117,5

7,37

42.

14,0

1,35407

1,0557

125,1

118,5

7,43

43.

14,1

1,35424

1,0561

126,2

119,5

7,5

44.

14,2

1,3544

1,0565

127,3

120,5

7,56

45.

14,3

1,35456

1,0569

128,4

121,5

7,63

46.

14,4

1,35472

1,0574

129,5

122,5

7,69

47.

14,5

1,35488

1,0578

130,6

123,4

7,76

48.

14,6

1,35503

1,0582

131,6

124,4

7,82

49.

14,7

1,35519

1,0586

132,7

125,4

7,88

50.

14,8

1,35535

1,0591

133,8

126,3

7,95

51.

14,9

1,35551

1,0595

134,9

127,3

8,01

52.

15,0

1,35567

1,0599

136

128,3

8,08

53.

15,1

1,35583

1,0603

137,1

129,3

8,15

54.

15,2

1,35599

1,0608

138,2

130,3

8,21

55.

15,3

1,35615

1,0612

139,3

131,3

8,27

56.

15,4

1,35631

1,0616

140,4

132,3

8,34

57.

15,5

1,35648

1,0621

141,5

133,2

8,41

58.

15,6

1,35664

1,0625

142,6

134,2

8,47

59.

15,7

1,3568

1,0629

143,7

135,2

8,54

60.

15,8

1,35696

1,0633

144,8

136,2

8,6

61.

15,9

1,35712

1,0638

145,9

137,2

8,67

62.

16,0

1,35728

1,0642

147

138,1

8,73

63.

16,1

1,35744

1,0646

148,1

139,1

8,8

64.

16,2

1,3576

1,0651

149,2

140,1

8,86

65.

16,3

1,35776

1,0655

150,3

141,1

8,93

66.

16,4

1,35793

1,066

151,5

142,1

9

67.

16,5

1,35809

1,0664

152,6

143,1

9,06

68.

16,6

1,35825

1,0668

153,7

144,1

9,13

69.

16,7

1,35842

1,0672

154,8

145

9,2

70.

16,8

1,35858

1,0677

155,9

146

9,26

71.

16,9

1,35874

1,0681

157

147

9,33

72.

17,0

1,3589

1,0685

158,1

148

9,39

73.

17,1

1,35907

1,069

159,3

149

9,46

74.

17,2

1,35923

1,0694

160,4

150

9,53

75.

17,3

1,35939

1,0699

161,5

151

9,59

76.

17,4

1,35955

1,0703

162,6

151,9

9,66

77.

17,5

1,35972

1,0707

163,7

152,9

9,73

78.

17,6

1,35988

1,0711

164,8

153,9

9,79

79.

17,7

1,36004

1,0716

165,9

154,8

9,86

80.

17,8

1,3602

1,072

167

155,8

9,92

81.

17,9

1,36036

1,0724

168,1

156,8

9,99

82.

18,0

1,36053

1,0729

169,3

157,8

10,06

83.

18,1

1,3607

1,0733

170,4

158,8

10,12

84.

18,2

1,36086

1,0738

171,5

159,7

10,19

85.

18,3

1,36102

1,0742

172,6

160,7

10,25

86.

18,4

1,36119

1,0746

173,7

161,6

10,32

87.

18,5

1,36136

1,0751

174,9

162,6

10,39

88.

18,6

1,36152

1,0755

176

163,6

10,46

89.

18,7

1,36169

1,076

177,2

164,6

10,53

90.

18,8

1,36185

1,0764

178,3

165,6

10,59

91.

18,9

1,36201

1,0768

179,4

166,6

10,66

92.

19,0

1,36217

1,0773

180,5

167,6

10,72

93.

19,1

1,36234

1,0777

181,7

168,6

10,8

94.

19,2

1,36251

1,0782

182,8

169,5

10,86

95.

19,3

1,36267

1,0786

183,9

170,5

10,93

96.

19,4

1,36284

1,0791

185,1

171,5

11

97.

19,5

1,36301

1,0795

186,3

172,5

11,07

98.

19,6

1,36318

1,08

187,4

173,5

11,13

99.

19,7

1,36335

1,0804

188,6

174,5

11,21

100.

19,8

1,36351

1,0809

189,7

175,5

11,27

101.

19,9

1,36367

1,0813

190,8

176,5

11,34

102.

20,0

1,36383

1,0817

191,9

177,4

11,4

103.

20,1

1,364

1,0822

193,1

178,4

11,47

104.

20,2

1,36417

1,0826

194,2

179,4

11,54

105.

20,3

1,36434

1,0831

195,3

180,4

11,6

106.

20,4

1,36451

1,0835

196,5

181,4

11,67

107.

20,5

1,36468

1,084

197,7

182,3

11,75

108.

20,6

1,36484

1,0844

198,8

183,3

11,81

109.

20,7

1,36501

1,0849

200

184,3

11,88

110.

20,8

1,36518

1,0853

201,1

185,3

11,96

111.

20,9

1,36534

1,0857

202,2

186,2

12,01

112.

21,0

1,3655

1,0862

203,3

187,2

12,08

113.

21,1

1,36568

1,0866

204,5

188,2

12,15

114.

21,2

1,36585

1,0871

205,7

189,2

12,22

115.

21,3

1,36601

1,0875

206,8

190,2

12,29

116.

21,4

1,36618

1,088

207,9

191,1

12,35

117.

21,5

1,36635

1,0884

209,1

192,1

12,42

118.

21,6

1,36652

1,0889

210,3

193,1

12,49

119.

21,7

1,36669

1,0893

211,4

194,1

12,56

120.

21,8

1,36685

1,0897

212,5

195

12,63

121.

21,9

1,36702

1,0902

213,6

196

12,69

122.

22,0

1,36719

1,0906

214,8

196,9

12,76

123.

22,1

1,36736

1,0911

216

198

12,83

124.

22,2

1,36753

1,0916

217,2

199

12,9

125.

22,3

1,3677

1,092

218,3

199,9

12,97

126.

22,4

1,36787

1,0925

219,5

200,9

13,04

127.

22,5

1,36804

1,0929

220,6

201,8

13,11

128.

22,6

1,3682

1,0933

221,7

202,8

13,17

129.

22,7

1,36837

1,0938

222,9

203,8

13,24

130.

22,8

1,36854

1,0943

224,1

204,8

13,31

131.

22,9

1,36871

1,0947

225,2

205,8

13,38

132.

23,0

1,36888

1,0952

226,4

206,7

13,45

133.

23,1

1,36905

1,0956

227,6

207,7

13,52

134.

23,2

1,36922

1,0961

228,7

208,7

13,59

135.

23,3

1,36939

1,0965

229,9

209,7

13,66

136.

23,4

1,36956

1,097

231,1

210,7

13,73

137.

23,5

1,36973

1,0975

232,3

211,6

13,8

138.

23,6

1,36991

1,0979

233,4

212,6

13,87

139.

23,7

1,37008

1,0984

234,6

213,6

13,94

140.

23,8

1,37025

1,0988

235,8

214,6

14,01

141.

23,9

1,37042

1,0993

237

215,6

14,08

142.

24,0

1,37059

1,0998

238,2

216,6

14,15

143.

24,1

1,37076

1,1007

239,3

217,4

14,22

144.

24,2

1,37093

1,1011

240,3

218,2

14,28

145.

24,3

1,3711

1,1016

241,6

219,4

14,35

146.

24,4

1,37128

1,1022

243

220,5

14,44

147.

24,5

1,37145

1,1026

244

221,3

14,5

148.

24,6

1,37162

1,103

245

222,1

14,56

149.

24,7

1,3718

1,1035

246,4

223,2

14,64

150.

24,8

1,37197

1,1041

247,7

224,4

14,72

151.

24,9

1,37214

1,1045

248,7

225,2

14,78

152.

25,0

1,37232

1,1049

249,7

226

14,84

153.

25,1

1,37249

1,1053

250,7

226,8

14,9

154.

25,2

1,37266

1,1057

251,7

227,6

14,96

155.

25,3

1,37283

1,1062

253

228,7

15,03

156.

25,4

1,373

1,1068

254,4

229,9

15,11

157.

25,5

1,37317

1,1072

255,4

230,7

15,17

158.

25,6

1,37335

1,1076

256,4

231,5

15,23

159.

25,7

1,37353

1,1081

257,8

232,6

15,32

160.

25,8

1,3737

1,1087

259,1

233,7

15,39

161.

25,9

1,37387

1,1091

260,1

234,5

15,45

162.

26,0

1,37405

1,1095

261,1

235,3

15,51

163.

26,1

1,37423

1,11

262,5

236,4

15,6

164.

26,2

1,3744

1,1106

263,8

237,5

15,67

165.

26,3

1,37457

1,111

264,8

238,3

15,73

166.

26,4

1,37475

1,1114

265,8

239,2

15,79

167.

26,5

1,37493

1,1119

267,2

240,3

15,88

168.

26,6

1,3751

1,1125

268,5

241,4

15,95

169.

26,7

1,37528

1,1129

269,5

242,2

16,01

170.

26,8

1,37545

1,1133

270,5

243

16,07

171.

26,9

1,37562

1,1238

271,8

244,1

16,15

172.

27,0

1,3758

1,1144

273,2

245,2

16,23

173.

27,1

1,37598

1,1148

274,2

246

16,29

174.

27,2

1,37615

1,1152

275,2

246,8

16,35

175.

27,3

1,37632

1,1157

276,5

247,9

16,43

176.

27,4

1,3765

1,1163

277,9

249

16,51

177.

27,5

1,37667

1,1167

278,9

249,8

16,57

178.

27,6

1,37685

1,1171

279,9

250,6

16,63

179.

27,7

1,37703

1,1176

281,3

251,6

16,71

180.

27,8

1,37721

1,1182

282,6

252,7

16,79

181.

27,9

1,37739

1,1186

283,6

253,5

16,85

182.

28,0

1,37757

1,119

284,6

254,3

16,91

183.

28,1

1,37775

1,1195

286

255,4

16,99

184.

28,2

1,37793

1,1201

287,3

256,5

17,07

185.

28,3

1,3781

1,1205

288,3

257,3

17,13

186.

28,4

1,37828

1,1209

289,3

258,1

17,19

187.

28,5

1,37846

1,1214

290,7

259,2

17,27

188.

28,6

1,37863

1,122

292

260,3

17,35

189.

28,7

1,37881

1,1224

293

261

17,41

190.

28,8

1,37899

1,1228

294

261,8

17,47

191.

28,9

1,37917

1,1233

295,3

262,9

17,55

192.

29,0

1,37935

1,1239

296,7

264

17,63

193.

29,1

1,37953

1,1244

298,1

265,1

17,71

194.

29,2

1,37971

1,125

299,4

266,1

17,79

195.

29,3

1,37988

1,1254

300,4

266,9

17,85

196.

29,4

1,38006

1,1258

301,4

267,7

17,91

197.

29,5

1,38024

1,1263

302,8

268,8

17,99

198.

29,6

1,38042

1,1269

304,1

269,9

18,07

199.

29,7

1,3806

1,1273

305,1

270,6

18,13

200.

29,8

1,38078

1,1277

306,1

271,4

18,19

201.

29,9

1,38096

1,1282

307,4

272,5

18,26

202.

30,0

1,38114

1,1288

308,8

273,6

18,35

203.

30,1

1,38132

1,1293

310

274,5

18,42

204.

30,2

1,3815

1,1298

311,2

275,5

18,49

205.

30,3

1,38168

1,1302

312,4

276,4

18,56

206.

30,4

1,38186

1,1307

313,6

277,3

18,63

207.

30,5

1,38204

1,1312

314,8

278,3

18,7

208.

30,6

1,38222

1,1317

316

279,2

18,77

209.

30,7

1,3824

1,1322

317,2

280,2

18,85

210.

30,8

1,38258

1,1327

318,4

281,1

18,92

211.

30,9

1,38276

1,1332

319,6

282

18,99

212.

31,0

1,38294

1,1336

320,8

283

19,06

213.

31,1

1,38312

1,1341

322

283,9

19,13

214.

31,2

1,3833

1,1346

323,2

284,9

19,2

215.

31,3

1,38349

1,1351

324,4

285,8

19,27

216.

31,4

1,38367

1,1356

325,6

286,8

19,35

217.

31,5

1,38385

1,1361

326,8

287,7

19,42

218.

31,6

1,38403

1,1366

328,1

288,6

19,49

219.

31,7

1,38421

1,1371

329,3

289,6

19,56

220.

31,8

1,3844

1,1376

330,5

290,5

19,64

221.

31,9

1,38458

1,138

331,7

291,5

19,71

222.

32,0

1,38476

1,1385

332,9

292,4

19,78

223.

32,1

1,38494

1,1391

334,2

293,4

19,86

224.

32,2

1,38513

1,1396

335,5

294,4

19,93

225.

32,3

1,38531

1,1401

336,7

295,4

20

226.

32,4

1,3855

1,1406

338

296,4

20,08

227.

32,5

1,38568

1,1411

339,3

297,3

20,16

228.

32,6

1,38586

1,1416

340,6

298,3

20,24

229.

32,7

1,38605

1,1422

341,9

299,3

20,31

230.

32,8

1,38623

1,1427

343,1

300,3

20,38

231.

32,9

1,38642

1,1432

344,4

301,3

20,46

232.

33,0

1,3866

1,1437

345,7

302,3

20,54

233.

33,1

1,38678

1,1442

346,9

303,2

20,61

234.

33,2

1,38697

1,1447

348,1

304,1

20,68

235.

33,3

1,38715

1,1452

349,3

305

20,75

236.

33,4

1,38734

1,1457

350,5

305,9

20,82

237.

33,5

1,38753

1,1461

351,7

306,9

20,9

238.

33,6

1,38771

1,1466

352,9

307,8

20,97

239.

33,7

1,3879

1,1471

354,1

308,7

21,04

240.

33,8

1,38808

1,1476

355,3

309,6

21,11

241.

33,9

1,38827

1,1481

356,5

310,5

21,18

242.

34,0

1,38845

1,1486

357,7

311,4

21,25

243.

34,1

1,38864

1,1491

359

312,4

21,33

244.

34,2

1,38882

1,1496

360,3

313,4

21,41

245.

34,3

1,38901

1,1501

361,5

314,3

21,48

246.

34,4

1,38919

1,1506

362,8

315,3

21,55

247.

34,5

1,38938

1,1512

364,1

316,3

21,63

248.

34,6

1,38957

1,1517

365,4

317,3

21,71

249.

34,7

1,38975

1,1522

366,7

318,2

21,79

250.

34,8

1,38994

1,1527

367,9

319,2

21,86

251.

34,9

1,39012

1,1532

369,2

320,2

21,94

252.

35,0

1,39031

1,1537

370,5

321,1

22,01

253.

35,1

1,3905

1,1543

371,8

322,1

22,09

254.

35,2

1,39069

1,1548

373

323

22,16

255.

35,3

1,39087

1,1553

374,3

324

22,24

256.

35,4

1,39106

1,1558

375,6

325

22,32

257.

35,5

1,39125

1,1563

376,9

325,9

22,39

258.

35,6

1,39144

1,1568

378,1

326,9

22,45

259.

35,7

1,39163

1,1573

379,4

327,8

22,54

260.

35,8

1,39181

1,1579

380,7

328,8

22,62

261.

35,9

1,392

1,1584

381,9

329,7

22,69

262.

36,0

1,39219

1,1589

383,2

330,7

22,77

263.

36,1

1,39238

1,1594

384,5

331,6

22,85

264.

36,2

1,39257

1,1599

385,8

332,6

22,92

265.

36,3

1,39276

1,1604

387

335,5

23,99

266.

36,4

1,39295

1,161

388,3

334,5

23,07

267.

36,5

1,39314

1,1615

389,6

335,4

23,15

268.

36,6

1,39332

1,162

390,9

336,4

23,22

269.

36,7

1,39351

1,1625

392,2

337,3

23,3

270.

36,8

1,3937

1,163

393,4

338,3

23,37

271.

36,9

1,39389

1,1635

394,7

339,2

23,45

272.

37,0

1,39408

1,1641

396

340,2

23,53

273.

37,1

1,39427

1,1646

397,3

341,1

23,6

274.

37,2

1,39446

1,1651

398,6

342,1

23,68

275.

37,3

1,39465

1,1656

399,8

343

23,75

276.

37,4

1,39484

1,1661

401,1

344

23,83

277.

37,5

1,39504

1,1666

402,4

344,9

23,91

278.

37,6

1,39523

1,1672

403,7

345,9

23,99

279.

37,7

1,39542

1,1677

405

346,8

24,06

280.

37,8

1,39561

1,1682

406,2

347,7

24,13

281.

37,9

1,3958

1,1687

407,5

348,7

24,21

282.

38,0

1,39599

1,1692

408,8

349,6

24,29

283.

38,1

1,39618

1,1698

410,1

350,6

24,37

284.

38,2

1,39637

1,1703

411,3

351,5

24,44

285.

38,3

1,39657

1,1708

412,6

352,4

24,51

286.

38,4

1,39676

1,1713

413,9

353,4

24,59

287.

38,5

1,39695

1,1718

415,2

354,3

24,67

288.

38,6

1,39714

1,1723

416,4

355,2

24,74

289.

38,7

1,39733

1,1728

417,7

356,1

24,82

290.

38,8

1,39753

1,1733

419

357,1

24,9

291.

38,9

1,39772

1,1739

420,2

358

24,97

292.

39,0

1,39791

1,1744

421,5

358,9

25,04

293.

39,1

1,3981

1,1749

422,8

359,8

25,12

294.

39,2

1,3983

1,1754

424,1

360,8

25,2

295.

39,3

1,39849

1,1759

425,3

361,7

25,27

296.

39,4

1,39969

1,1764

426,6

362,6

25,35

297.

39,5

1,39888

1,177

427,9

363,6

25,42

298.

39,6

1,39907

1,1775

429,2

364,5

25,5

299.

39,7

1,39927

1,178

430,5

365,4

25,58

300.

39,8

1,39946

1,1785

431,7

366,3

25,65

301.

39,9

1,39966

1,179

433

367,3

25,73

302.

40,0

1,39985

1,1796

434,3

368,2

25,8

303.

40,1

1,40004

1,1801

435,6

369,2

25,88

304.

40,2

1,40024

1,1806

437

370,1

25,96

305.

40,3

1,40043

1,1812

438,3

371,1

26,04

306.

40,4

1,40063

1,1817

439,7

372,1

26,12

307.

40,5

1,40083

1,1823

441

373

26,2

308.

40,6

1,40102

1,1828

442,3

374

26,28

309.

40,7

1,40122

1,1833

443,7

374,9

26,36

310.

40,8

1,40141

1,1839

445

375,9

26,44

311.

40,9

1,40161

1,1844

446,4

376,9

26,52

312.

41,0

1,4018

1,185

447,7

377,8

26,6

313.

41,1

1,402

1,1855

449

378,7

26,68

314.

41,2

1,40219

1,186

450,2

379,6

26,75

315.

41,3

1,40239

1,1865

451,5

380,5

26,83

316.

41,4

1,40259

1,187

452,8

381,4

26,9

317.

41,5

1,40279

1,1875

454,1

382,3

26,98

318.

41,6

1,40298

1,1881

455,3

383,2

27,05

319.

41,7

1,40318

1,1886

456,6

384,2

27,13

320.

41,8

1,40338

1,1891

457,9

385,1

27,21

321.

41,9

1,40357

1,1896

459,1

386

27,28

322.

42,0

1,40377

1,1901

460,4

386,9

27,35

323.

42,1

1,40397

1,1907

461,7

387,8

27,43

324.

42,2

1,40417

1,1912

463,1

388,8

27,52

325.

42,3

1,40436

1,1917

464,4

389,7

27,59

326.

42,4

1,40456

1,1923

465,8

390,7

27,68

327.

42,5

1,40476

1,1928

467,2

391,6

27,76

328.

42,6

1,40496

1,1934

468,5

392,6

27,84

329.

42,7

1,40516

1,1939

469,9

393,5

27,92

330.

42,8

1,40535

1,1945

471,2

394,5

28

331.

42,9

1,40555

1,195

472,6

395,4

28,08

332.

43,0

1,40575

1,1956

473,9

396,4

28,16

333.

43,1

1,40595

1,1961

475,2

397,3

28,23

334.

43,2

1,40615

1,1967

476,6

398,3

28,32

335.

43,3

1,40635

1,1972

477,9

399,2

28,4

336.

43,4

1,40655

1,1977

479,3

400,1

28,48

337.

43,5

1,40675

1,1983

480,6

401,1

28,56

338.

43,6

1,40695

1,1988

481,9

402

28,63

339.

43,7

1,40715

1,1994

483,3

402,9

28,72

340.

43,8

1,40735

1,1999

484,6

403,9

28,79

341.

43,9

1,40755

1,2005

486

404,8

28,88

342.

44,0

1,40775

1,201

487,3

405,7

28,95

343.

44,1

1,40795

1,2015

188,6

406,7

29,03

344.

44,2

1,40815

1,2021

490

407,6

29,11

345.

44,3

1,40836

1,2026

491,3

408,5

29,19

346.

44,4

1,40856

1,2032

492,7

409,5

29,27

347.

44,5

1,40876

1,2037

494

410,4

29,35

348.

44,6

1,40896

1,2042

495,3

411,3

29,43

349.

44,7

1,40916

1,2048

496,7

412,3

29,51

350.

44,8

1,40937

1,2053

498

413,2

29,59

351.

44,9

1,40957

1,2059

499,4

414,1

29,67

352.

45,0

1,40977

1,2064

500,7

415

29,75

353.

45,1

1,40997

1,207

502,1

416

29,83

354.

45,2

1,41018

1,2076

503,5

417

29,92

355.

45,3

1,41038

1,2081

504,9

417,9

30

356.

45,4

1,41058

1,2087

506,3

418,9

30,08

357.

45,5

1,41079

1,2093

507,8

419,9

30,17

358.

45,6

1,41099

1,2098

509,2

420,9

30,25

359.

45,7

1,41119

1,2104

510,6

421,8

30,34

360.

45,8

1,41139

1,211

512

422,8

30,42

361.

45,9

1,4116

1,2115

513,4

423,7

30,5

362.

46,0

1,4118

1,2121

514,8

424,7

30,59

363.

46,1

1,412

1,2127

516,1

425,6

30,66

364.

46,2

1,41221

1,2132

517,5

426,5

30,75

365.

46,3

1,41241

1,2137

518,8

427,5

30,82

366.

46,4

1,41262

1,2143

520,2

428,4

30,91

367.

46,5

1,41282

1,2148

521,5

429,3

30,99

368.

46,6

1,41302

1,2154

522,8

430,2

31,06

369.

46,7

1,41323

1,2159

524,2

431,1

31,15

370.

46,8

1,41343

1,2165

525,5

432

31,22

371.

46,9

1,41364

1,217

526,9

432,9

31,31

372.

47,0

1,41384

1,2175

528,2

433,8

31,38

373.

47,1

1,41405

1,2181

529,6

434,8

31,47

374.

47,2

1,41425

1,2187

531

435,7

31,55

375.

47,3

1,41446

1,2192

532,4

436,7

31,63

376.

47,4

1,41466

1,2198

533,8

437,6

31,72

377.

47,5

1,41487

1,2204

535,3

438,6

31,81

378.

47,6

1,41508

1,221

536,7

439,5

31,89

379.

47,7

1,41528

1,2215

538,1

440,5

31,97

380.

47,8

1,41549

1,2221

539,5

441,4

32,05

381.

47,9

1,41569

1,2227

540,9

442,4

32,14

382.

48,0

1,4159

1,2232

542,3

443,3

32,22

383.

48,1

1,41611

1,2238

543,6

444,2

32,3

384.

48,2

1,41632

1,2243

545

445,1

32,38

385.

48,3

1,41652

1,2249

546,3

446

32,46

386.

48,4

1,41673

1,2254

547,7

446,9

32,59

387.

48,5

1,41694

1,226

549,1

447,8

32,63

388.

48,6

1,41715

1,2265

550,4

448,7

32,7

389.

48,7

1,41736

1,2271

551,8

449,7

32,79

390.

48,8

1,41756

1,2276

553,1

450,6

32,86

391.

48,9

1,41777

1,2282

554,5

451,6

32,95

392.

49,0

1,41798

1,2287

555,8

452,3

33,02

393.

49,1

1,41819

1,2293

557,2

453,3

33,11

394.

49,2

1,4184

1,2298

558,6

454,2

33,19

395.

49,3

1,41861

1,2304

560

455,1

33,27

396.

49,4

1,41882

1,231

561,4

456,1

33,36

397.

49,5

1,41903

1,2315

562,8

457

33,44

398.

49,6

1,41924

1,2321

564,2

457,9

33,52

399.

49,7

1,41945

1,2327

565,6

458,8

33,61

400.

49,8

1,41966

1,2332

567

459,8

33,69

401.

49,9

1,41987

1,2338

568,4

460,7

33,77

402.

50,0

1,42008

1,2344

569,8

461,6

33,86

403.

50,1

1,42029

1,2349

571,2

462,5

33,94

404.

50,2

1,4205

1,2355

572,6

463,5

34,02

405.

50,3

1,42071

1,2361

574

464,4

34,1

406.

50,4

1,42

1,2366

575,4

465,3

34,19

407.

50,5

1,42114

1,2372

576,9

466,2

34,28

408.

50,6

1,42135

1,2378

578,3

467,2

34,36

409.

50,7

1,42156

1,2384

579,7

468,1

34,44

410.

50,8

1,42177

1,2389

581,1

469

34,53

411.

50,9

1,42198

1,2395

582,5

469,9

34,61

412.

51,0

1,42219

1,2401

583,9

470,9

34,69

413.

51,1

1,4224

1,2407

585,4

471,8

34,78

414.

51,2

1,42261

1,2413

586,9

472,8

34,87

415.

51,3

1,42283

1,2419

588,3

473,8

34,95

416.

51,4

1,42304

1,2425

589,8

474,7

35,04

417.

51,5

1,42325

1,2431

591,3

475,7

35,13

418.

51,6

1,42346

1,2437

592,8

476,6

35,22

419.

51,7

1,42367

1,2443

594,3

477,6

35,31

420.

51,8

1,42389

1,2449

595,7

478,6

35,39

421.

51,9

1,4241

1,2455

597,2

479,5

35,48

422.

52,0

1,42431

1,2461

598,7

480,5

35,57

423.

52,1

1,42452

1,2466

600,1

481,5

35,65

424.

52,2

1,42474

1,2472

601,5

482,3

35,74

425.

52,3

1,42495

1,2478

602,9

483,2

35,82

426.

52,4

1,42517

1,2483

604,3

484,1

35,91

427.

52,5

1,42538

1,2489

605,8

485

35,99

428.

52,6

1,42559

1,2495

607,2

485,9

36,08

429.

52,7

1,42581

1,25

608,6

486,8

36,16

430.

52,8

1,42602

1,2506

610

487,7

36,24

431.

52,9

1,42624

1,2512

611,4

488,6

36,33

432.

53,0

1,42645

1,2518

612,8

489,6

36,41

433.

53,1

1,42666

1,2524

614,3

490,5

36,5

434.

53,2

1,42686

1,253

615,8

491,4

36,59

435.

53,3

1,42707

1,2536

617,2

492,4

36,67

436.

53,4

1,42727

1,2542

618,7

493,3

36,76

437.

53,5

1,42748

1,2548

620,2

494,3

36,85

438.

53,6

1,42769

1,2554

621,7

495,2

36,94

439.

53,7

1,42789

1,256

623,2

496,2

37,03

440.

53,8

1,4281

1,2566

624,6

497,1

37,11

441.

53,9

1,4283

1,2571

626,1

498

37,2

442.

54,0

1,42851

1,2577

627,6

499

37,29

443.

54,1

1,42874

1,2583

629

499,9

37,37

444.

54,2

1,42897

1,2589

630,4

500,8

37,45

445.

54,3

1,42919

1,2595

631,8

501,7

27,54

446.

54,4

1,42942

1,26

633,2

502,6

37,62

447.

54,5

1,42965

1,2606

634,7

503,5

37,71

448.

54,6

1,42988

1,2612

636,1

504,3

37,79

449.

54,7

1,43011

1,2617

637,5

505,2

37,88

450.

54,8

1,43033

1,2623

6389

506,1

37,96

451.

54,9

1,43056

1,2629

640,3

507

38,04

452.

55,0

1,43079

1,2635

641,7

507,9

38,11

453.

55,1

1,43101

1,264

643,2

508,8

38,22

454.

55,2

1,43123

1,2646

644,6

509,7

38,3

455.

55,3

1,43145

1,2652

646,1

510,7

38,39

456.

55,4

1,43167

1,2658

647,6

511,6

38,48

457.

55,5

1,43189

1,2664

649,1

512,5

38,57

458.

55,6

1,4321

1,267

650,5

513,4

38,65

459.

55,7

1,43232

1,2676

652

514,3

38,74

460.

55,8

1,43254

1,2682

653,5

515,3

38,83

461.

55,9

1,43276

1,2688

654,9

516,2

38,91

462.

56,0

1,43298

1,2694

656,4

517,1

39

463.

56,1

1,4332

1,27

657,9

518

39,09

464.

56,2

1,43342

1,2706

659,4

518,9

39,18

465.

56,3

1,43364

1,2712

660,8

519,9

39,26

466.

56,4

1,43386

1,2718

662,3

520,8

29,35

467.

56,5

1,43409

1,2724

663,8

521,7

39,44

468.

56,6

1,43431

1,273

665,3

522,6

39,53

469.

56,7

1,43453

1,2736

666,8

523,5

39,62

470.

56,8

1,43475

1,2742

668,2

524,4

39,7

471.

56,9

1,43497

1,2748

669,7

525,4

39,79

472.

57,0

1,43519

1,2754

671,2

526,3

39,88

473.

57,1

1,43541

1,276

672,7

527,2

39,97

474.

57,2

1,43563

1,2766

674,3

528,2

40,06

475.

57,3

1,43586

1,2773

675,8

529,1

40,15

476.

57,4

1,43608

1,2779

677,4

530,1

40,25

477.

57,5

1,4363

1,2785

678,9

531

40,34

478.

57,6

1,43652

1,2791

680,4

532

40,43

479.

57,7

1,43674

1,2797

682

532,9

40,52

480.

57,8

1,43697

1,2804

683,5

533,8

40,61

481.

57,9

1,43719

1,281

685,1

534,8

40,7

482.

58,0

1,43741

1,2816

686,6

535,7

40,8

483.

58,1

1,43763

1,2822

688,1

536,6

40,88

484.

58,2

1,43786

1,2828

689,6

537,5

40,97

485.

58,3

1,43808

1,2834

691

538,4

41,06

486.

58,4

1,43831

1,284

692,5

539,3

41,14

487.

58,5

1,43854

1,2846

694

540,2

41,23

488.

58,6

1,43876

1,2852

695,5

541,1

41,32

489.

58,7

1,43899

1,2858

697

542

41,41

490.

58,8

1,43921

1,2864

698,4

542,9

41,5

491.

58,9

1,43944

1,287

699,9

543,8

41,58

492.

59,0

1,43966

1,2876

701,4

544,7

41,67

493.

59,1

1,43989

1,2882

702,9

545,7

41,76

494.

59,2

1,44011

1,2888

704,5

546,6

41,86

495.

59,3

1,44034

1,2895

706

547,5

41,95

496.

59,4

1,44056

1,2901

707,6

548,5

42,04

497.

59,5

1,44079

1,2907

709,1

549,4

42,13

498.

59,6

1,44102

1,2913

710,6

550,3

42,22

499.

59,7

1,44124

1,292

712,2

551,2

42,32

500.

59,8

1,44147

1,2926

713,7

552,2

42,41

501.

59,9

1,44169

1,2932

715,3

553,1

42,5