nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
2014-05-01
2015-06-05
4
Jogszabály

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(1a)2 A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát

kell figyelembe venni.

(2a)3 Termőföldek 50 hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.

3. § (1)4 A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a járási földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a megyei, fővárosi földhivatalnak (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) a mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára történő készpénz-átutalási vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(2)5 A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a díj megfizetését igazolni.

4. § (1)6 Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi a földhivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2)7 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést 8 napon belül hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(3) Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, a földhivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és egyidejűleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez

A megyei földhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlájának számlaszámai

Név

Számlaszám

Baranya Megyei Földhivatal

10024003-01409330-00000000

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal

10025004-01409347-00000000

Békés Megyei Földhivatal

10026005-01409354-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal

10027006-01409361-00000000

Csongrád Megyei Földhivatal

10028007-01409378-00000000

Fejér Megyei Földhivatal

10029008-01409385-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal

10033001-01409392-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal

10034002-01409402-00000000

Heves Megyei Földhivatal

10035003-01409419-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal

10045002-01409464-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal

10036004-01409426-00000000

Nógrád Megyei Földhivatal

10037005-01409433-00000000

Pest Megyei Földhivatal

10032000-01409323-00000000

Somogy Megyei Földhivatal

10039007-01409440-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal

10044001-01409457-00000000

Tolna Megyei Földhivatal

10046003-01409471-00000000

Vas Megyei Földhivatal

10047004-01409488-00000000

Veszprém Megyei Földhivatal

10048005-01409495-00000000

Zala Megyei Földhivatal

10049006-01409505-00000000

Fővárosi Földhivatal

10032000-01409316-00000000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!