nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
2014-02-25
2014-09-04
22
Jogszabály

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. §-ának 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. § (1)2 A rendelet 1–11. mellékletei a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)–(3)3

(4)4 Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. §5 (1) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1–11. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2) Az adatgyűjtések 1–11. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adott, adatgyűjtést végrehajtó szerve jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

4. §6 Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a KSH alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)7

(3)8 A 2013. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2014-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve az 1019, 1021, 1023, 1039, 1071, 1072, 1074, 1077, 1156, 1206, 1210, 1373, 1775, 1845, 2157, 2239, 2241, 2257, 2258 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2013. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

(4)9

6. §10

7. §11 E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez12

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

 

 

nyilván-
tartási száma


címe


tipus


gyakorisága


adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Központi Statisztikai Hivatal

*

1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

AGY

Havonkénti

külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 8.

2223/96/EK
98/715/EK

Rendelet

Határozat

1006

Fogyasztói árösszeírás

AGY

Havonkénti

kijelölt üzletek, szervizek, piacok

tárgyhó 27-29.

2494/95/EK

Rendelet

*

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

AGY

Havonkénti

a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyhót követő hó 8.

1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK 656/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

Havonkénti

Országos Rendőr-Főkapitányság

a tárgyhót követő 40. nap

93/704/EK

Határozat

*

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról

AGY

Évenkénti

Országos Mentőszolgálat, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő Nonprofit Kft

a tárgyévet követő március 20.

*

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

AGY

Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat

a tárgyévet követő január 31.

*

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

AGY

Évenkénti

háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok

a tárgyévet követő január 31.

*

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

AGY

Évenkénti

az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1614/2002/EK
1893/2006/EK 2701/98/EK
295/2008/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet

*

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

AGY

Eseményhez kötődő

az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

az eseményt követő 15 napon belül

177/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet

Rendelet

*

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

AGY

Évenkénti

utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások

a tárgyévet követő május 31.

692/2011/EU

Rendelet

*

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

AGY

Havonkénti

gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők

a tárgyhót követő hó 6.

692/2011/EU

Rendelet

1037

Szabálysértési jelentés

Évenkénti

Belügyminisztérium

a tárgyévet követő március 31.

 

*

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1893/2006/EK 3924/91/EGK
912/2004/EK 973/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások

a tárgyhót követő hó 20.

1165/98/EK 1503/2006/EK 1893/2006/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

AGY

Évenkénti

valamennyi közfürdő üzemeltetője

a tárgyévet követő április 20.

 

*

1058

Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról

AGY

Évenkénti

a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások

a tárgyévet követő április 15.

2003/54/EK

Irányelv

*

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

AGY

Évenkénti

a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

a tárgyévet követő március 1.

90/377/EGK
91/296/EGK

Irányelv

Irányelv

*

1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

AGY

Évenkénti

a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások

a tárgyévet követő január 25.

2004/8/EK

Irányelv

*

1061

Települési hulladékgazdálkodás

AGY

Évenkénti

köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 25.

2150/2002/EK

Rendelet

*

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

AGY

Évenkénti

a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

a tárgyévet követő március 24.

2000/60/EK 91/271/EGK 93/481/EGK

Irányelv

Irányelv

Határozat

*

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési intézmények

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK 995/2012/EU

Határozat

Rendelet

*

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.)

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat

Rendelet

*

1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat

Rendelet

*

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

AGY

Eseményhez kötődő

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

folyamatos

 

*

1077

Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő

AGY

Évenkénti

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

a tárgyévet követő január 15.

 

*

1078

Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről

AGY

Eseményhez kötődő

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

folyamatos

1165/98/EK

Rendelet

*

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

AGY

Évenkénti

önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok

a tárgyévet követő március 1.

 

*

1081

Építési engedélyek

AGY

Havonkénti

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

a tárgyhót követő hó 7.

1165/98/EK

Rendelet

*

1082

Földterület és vetésterület, május 31.

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

június 6.

543/2009/EK

Rendelet

*

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

augusztus 13.

543/2009/EK

Rendelet

*

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

november 25.

543/2009/EK

Rendelet

*

1087

Állatállomány június 1., december 1.

AGY

Évenként kétszeri

állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

június 12., december 12.

1165/2008/EK

Rendelet

*

1097

Jelentés a felvásárlásról

AGY

Havonkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

a tárgyhót követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1099

Áruforgalmi mérleg

AGY

Évenkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

a tárgyévet követő február 28.

138/2004/EK

Rendelet

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

AGY

Havonkénti

budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok

a tárgyhót követő hó 5.

138/2004/EK

Rendelet

*

1117

Munkaerőköltség-felvétel

AGY

Évenkénti

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

224/2007/EK 450/2003/EK 530/1999/EK

Rendelet

Rendelet
Rendelet

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

AGY

Eseményhez kötődő

az eseményben érintett gazdasági szevezetek

az eseményt követő 3 héten belül

 

*

1156

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről

AGY

Évenkénti

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények

május 31.

 

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

AGY

Eseményhez kötődő

egészségügyi intézmények

az eseményt követő hó 10.

 

*

1174

Jelentés a médiaszolgáltatásról

AGY

Évenkénti

televízió és rádió műsorszolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

 

*

1180

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

AGY

Évenkénti

az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK
1304/2007/EK
91/2003/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1183

A közúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyévet követő március 31.

 

*

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

*

1190

A csővezetékes szállítás adatai

AGY

Évenkénti

kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

 

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról

AGY

Havonkénti

NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (folyami vámhivatal)

a tárgyhót követő hó 4.

1304/2007/EK
1365/2006/EK
425/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

AGY

Évenkénti

valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1203

Bölcsődei kérdőív

AGY

Évenkénti

valamennyi bölcsőde

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok

a tárgyévet követő március 31.

 

*

1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

AGY

Évenkénti

szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó települési önkormányzatok és intézményt fenntartó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről

AGY

Évenkénti

gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről

AGY

Évenkénti

a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) gyámhivatalok és a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

AGY

Eseményhez kötődő

a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője

külön értesítés szerint

 

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

Évenkénti

Vidékfejlesztési Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet

a tárgyévet követő február 7.

 

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is)

a tárgynegyedévet követő hó 15.

184/2005/EK
555/2012/EU
707/2009/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

1475

Egységes vámokmány (import)

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

113/2010/EU
2454/93/EGK
2913/92/EGK
471/2009/EK
92/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

1476

Egységes vámokmány (export)

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

113/2010/EU
2454/93/EGK
2913/92/EGK
471/2009/EK
92/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1511

Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

AGY

Évenkénti

javítóintézetek

a tárgyévet követő január 31.

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti

a Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete

a tárgyévet követő július 31.

2223/96/EK

Rendelet

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

Évenkénti

helyi önkormányzatok

a tárgyévet követő március 20.

 

*

1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

Havonkénti

Szerencsejáték Zrt.

a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap

2223/96/EK

Rendelet

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

a tárgyévet követő június 1.

 

*

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 30.

451/2008/EK

Rendelet

*

1640

A távközlés területi adatai

AGY

Évenkénti

távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő április 10.

 

*

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1287/2003/EK
1553/89/EGK
2223/96/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

AGY

Negyedévenkénti

időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

AGY

Negyedévenkénti

Országos Széchényi Könyvtár

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

AGY

Negyedévenkénti

véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők

folyamatos

2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére

AGY

Évenkénti

bevett egyházak

a tárgyévet követő június 30.

 

*

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

június 30.

 

*

1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai

AGY

Évenkénti

távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

 

*

1696

A családsegítő szolgálatok működési adatai

AGY

Évenkénti

családsegítő szervezeti egységek

a tárgyévet követő január 31.

 

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

AGY

Eseményhez kötődő

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők

az eseményt követő 15 napon belül

 

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

Havonkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyhónapot követő hó 10.

 

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései

Havonkénti, negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5. munkanap, többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanap

2223/96/EK

Rendelet

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

Évenkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követő május 30.

 

*

1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

AGY

Évenkénti

a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

a tárgyévet követő február 25.

91/271/EGK

Irányelv

*

1725

Repülőterek forgalmi adatai

AGY

Évenkénti

repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek

a tárgyévet követő március 10.

1358/2003/EK
158/2007/EK
437/2003/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 31.

295/2008/EK

Rendelet

*

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője

a tárgyévet követő január 31.

 

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

Havonkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyhót követő 2. hónap 15.

 

1748

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások

Havonkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

a tárgyhót követő második hó 30.

 

*

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 10.

1893/2006/EK
3924/91/EGK
912/2004/EK
973/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő május 31.

138/2004/EK
1893/2006/EK

Rendelet

Rendelet

*

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

AGY

Negyedévenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 30.

 

*

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyévet követő február 26.

692/2011/EU

Rendelet

*

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

177/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet

Rendelet

1765

Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól

Évenkénti

önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak

a tárgyévet követő április 30.

 

*

1775

A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

AGY

Évenkénti

gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók, Átmeneti gondozást biztosítók)

a tárgyévet követő január 31.

 

1788

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők

Évenkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyévet követő március 1.

 

*

1789

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

AGY

Évenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

*

1791

Baromfikeltetés

AGY

Havonkénti

baromfikeltető állomások

a tárgyhót követő hó 12.

1234/2007/EK
617/2008/EK

Rendelet

Rendelet

*

1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK

Rendelet

*

1824

Takarmányok értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1831

Építőipari árstatisztika

AGY

Évente négyszeri

a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások

a tárgynegyedév középső hónap 23.

1165/98/EK
1503/2006/EK
98/715/EK

Rendelet

Rendelet

Határozat

*

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről

AGY

Évenkénti

Szociális és Gyámhivatalok

július 15.

 

*

1840

Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

január 20.

1006/2009/EK
808/2004/EK

Rendelet

Rendelet

*

1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK 1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
716/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1846

Telepi adatok

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 15.

177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
696/93/EGK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

1852

Üzletek és más telepek adatai

AGY

Évenkénti

a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

a tárgyévet követő június 15.

295/2008/EK

Rendelet

*

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

AGY

Félévenkénti

a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások

a tárgyfélévet követő hó 31.

 

*

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

AGY

Havonkénti

tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyhót követő hó 15.

2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
96/16/EK
97/80/EK

Irányelv

Határozat

Határozat

Irányelv

Határozat

*

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele

AGY

Évenkénti

tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő január 31.

2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
96/16/EK 97/80/EK

Irányelv

Határozat

Határozat

Irányelv

Határozat

*

1892

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK

Rendelet

1911

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő február 28.

 

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 10. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév)

2223/96/EK

Rendelet

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő április 5.

 

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

Havonkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 30.

 

*

1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1392/2007/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján

AGY

Évenként kétszeri

Budapesten, - kijelölt üzletek, szervizek, piacok

Eurostat igénye szerint

1445/2007/EK

Rendelet

*

1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői

a tárgyévet követő március 14.

692/2011/EU

Rendelet

1966

Jelentés a repülőterek forgalmáról

AGY

Havonkénti

az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)

a tárgyhót követő hó 25.

1358/2003/EK
158/2007/EK
437/2003/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő második hó 15.

1889/2002/EK
448/98/EK

Rendelet

Rendelet

*

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 12.

1062/2008/EK
19/2009/EK
453/2008/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2010

Intrastat kiszállítás

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2011

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2012

Intrastat beérkezés

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2013

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

2016

A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai

AGY

Többévenkénti

nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve közhasznú szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet) reprezentatív mintája

a tárgyévet követő június 1.

1338/2008/EK

Rendelet

*

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról

AGY

Évenkénti

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők

a tárgyévet követő január 31.

 

2037

Központi költségvetési szervek mérlegjelentése

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő
45. nap

 

2038

Önkormányzati költségvetési szervek mérlegjelentése és költségvetési jelentése

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45. nap

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet

Rendelet

2039

Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyfélévet követő 90. nap

 

2040

Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő 150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2041

Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő 150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2042

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

Évenkénti

Magyar Államkincstár

az adott év 3. hónap vége

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet

Rendelet

2043

A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai

Negyedévenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgynegyedévet követő 45. nap

1221/2002/EK

Rendelet

2044

Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követő 150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2045

Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyévet követő150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2046

Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgyévet követő 8. hónap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról

Havonkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyhót követő hó 10. nap

264/2000/EK

Rendelet

2048

Éves költségvetési törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet

Rendelet

2049

Éves zárszámadási törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2050

MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

az NGM-hez való beérkezést követő 1 hónap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2057

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

Negyedévenkénti

Balassi Intézet, Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal

a tárgynegyedévet követő hó 20.

184/2005/EK
555/2012/EU
707/2009/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2062

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után)

Évenként háromszori

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyév május 31., augusztus 31., szeptember 30.

 

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint

Évenkénti

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1338/2008/EK
349/2011/EU

Rendelet

Rendelet

2064

Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

a tárgyévet követő május 31.

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

szeptember 30.

2076

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

Negyedévenkénti

települési önkormányzatok

a tárgynegyedévet követő hó 15.

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

Évenkénti

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

a tárgyévet követő március 31.

2084

A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő április 30

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő március 31.

2087

Védőnői jelentés összesítője

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő március 31.

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

2095

Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

a tárgyévet követő január 31.

2096

Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

2100

Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő december 20.

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő április 30.

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő június 15.

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő április 30.

*

2120

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

AGY

Évenkénti

Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő május 31.

1338/2008/EK

Rendelet

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2002/990/EK

Határozat

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2002/990/EK

Határozat

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek

Havonkénti

Magyar Államkincstár, Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

a tárgyhót követő 30. nap

1221/2002/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

*

2128

Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek, kivéve a csak mezőgazdasági szolgáltatást végzők

a tárgyévet követő január 31.

1185/2009/EK
138/2004/EK
408/2011/EU
543/2009/EK
656/2011/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2129

Magzati veszteség adatai

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.

 

*

2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

AGY

Negyedévenkénti

üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 8. nap

1158/2005/EK
1503/2006/EK
2002/990/EK 2223/96/EK
98/715/EK

Rendelet

Rendelet

Határozat

Rendelet

Határozat

*

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

AGY

Negyedévenkénti

országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1192/2003/EK
91/2003/EK

Rendelet

Rendelet

*

2132

Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

AGY

Többévenkénti

a kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követő szeptember 30.

1450/2004/EK
1608/2003/EK 540/2009/EK
995/2012/EU

Rendelet

Határozat

Rendelet

Rendelet

2134

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai

Évenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyévet követő március 1.

 

*

2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

AGY

Évenkénti

a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások

a tárgyévet követő május 5.

1158/2005/EK
295/2008/EK

Rendelet

Rendelet

2155

Jelentés a kórházi ápolási esetekről

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

tárgyévet követő május 31.

 

*

2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

177/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
696/93/EGK
716/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2159

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő június 30.

 

*

2160

Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

csővezetékes szállítás és légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági sazervezetek valamint a MOL NYRt.

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

*

2161

A vasúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK
91/2003/EK

Rendelet

Rendelet

2165

Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája

Évenkénti

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

a tárgyévet követő január 30.

 

2166

A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

Évenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági Szervezet

a tárgyévet követő április 30.

1192/2003/EK
91/2003/EK
996/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2167

Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája

Negyedéven-
kénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság

a tárgynegyedévet követő hó 20.

 

2168

Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29

Évenként kétszeri

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő szeptember 20. és a tárgyévet követő második év március 20.

364/2008/EK 58/97/EK 716/2007/EK 747/2008/EK 834/2009/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2169

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 80 nap

2223/96/EK

Rendelet

2193

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról

AGY

Havonkénti

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett, kijelölt vállalkozások

a tárgyhót követő hó 15.

113/2010/EU
471/2009/EK
92/2010/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2196

Külföldi állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

január 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2197

A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

január 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2198

Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 10. nap

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet

Rendelet

2200

Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

2014. május 5., június 10., augusztus 5., szeptember 10., november 5., december 10., 2015. február 5., március 10.

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2210

Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről

AGY

Évenkénti

költségvetési fejezetgazda szervezetek

március 16.

1608/2003/EK 995/2012/EU

Határozat

Rendelet

2212

Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

Egyéb

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő 8,5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20,5. hónap

2223/96/EK

Rendelet

2214

Biztosítók statisztikai mérlege

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 20. munkanap

 

2218

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

június 15.

1165/2008/EK
543/2009/EK

Rendelet

Rendelet

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

december 15.

1165/2008/EK
138/2004/EK
543/2009/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2228

Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Közigazgatási és Elektronikus Közsszolgáltatások Központi Hivatala

március 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2232

Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól

Havonkénti

Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.

a tárgyhót követő hó 7.

 

2233

Fogvatartotti jelentés

Évenkénti

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

január 31.

 

2234

Adatszolgáltatás PPP projektekről

AGY

Évenkénti

Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek

tárgyévet követő február 28.

479/2009/EK

Rendelet

*

2235

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK
586/2001/EK
656/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

2236

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1392/2007/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

2238

Havi munkaügyi jelentés

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 12.

1158/2005/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK 329/2009/EK 450/2003/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet

*

2239

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
2223/96/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
479/2009/EK
716/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

2240

Éves beruházásstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
2223/96/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
479/2009/EK
716/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

2241

Éves munkaügyi jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelése bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
2223/96/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
479/2009/EK
716/2007/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

*

2253

Jelentés a magyarországi mozikról

AGY

Évenkénti

mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek

tárgyévet követő január 31.

*

2254

Jelentés a befejezett filmekről

AGY

Évenkénti

filmgyártó gazdasági szervezetek

tárgyévet követő január 31.

2255

Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként

AGY

Havonkénti

az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek)

tárgyhót követő 30. nap

2256

Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként

AGY

Évenként kétszeri

az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek)

tárgyévet követő, február 28. és augusztus 5.

*

2257

A támogatott lakhatás adatai

AGY

Évenkénti

támogatott lakhatást nyújtó szervezetek

tárgyévet követő január 31.

2258

Igénybe vevői nyilvántartás

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

tárgyévet követő március 31.

2259

Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és morbiditási adatai

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

tárgyévet követő március 20.

2260

Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása

Többévenkénti

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

a tárgyévet követő május 31.

1185/2009/EK
408/2011/EU
656/2007/EK
656/2011/EU

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás

Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma

cím

adatkör

Központi Statisztikai Hivatal

1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

1006

Fogyasztói árösszeírás

A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői egységára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

(1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról

(1) Működési adatok (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok)
(2) A mentőszolgálat működésének személyi feltételei
(3) Mentési esetek száma ok szerint
(4) Mentési esetek száma helyszín szerint
(5) Tömeges balesetek adatai
(6) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(7) Betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint
(8) Működési adatok (betegszállító állomások száma)
(9) Betegszállítási feladatok száma
(10) Betegszállítási feladatok száma a szállítás célja szerint

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/
osztály-szakrendelés) szerint

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi szolgálat működtet kislaboratóriumot, fiziotherápiás ellátást; internet alkalmazás, elektronikus betegnyilvántartás
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként
(5) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(6) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott ápolók tevékenysége
(7) A háziorvos/házi gyermekorvosi praxis ügyeleti szolgáltatásainak formája

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

(1) Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül)

(2) Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül)

(3) Beruházás tervezett értéke

(4) Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül)

(5) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)

(6) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)

(7) Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú)

(8) Mezőgazdasági haszonállat tartása

(9) Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, ennek célja (feldolgozási vagy továbbértékesítési)

(10) Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére

(11) Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása

(12) Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett)

(13) Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára

(14) Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel

(15) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

(1) Az utazásszervezés adatai:

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

b) árbevétel adatok

c) utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok

d) utazásközvetítésre vonatkozó információk

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

(1) A kereskedelmi szálláshelyek adatai:

a) üzemeltetésére vonatkozó általános adatok

b) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

c) kapacitás adatok (szobák és férőhelyek száma)

d) árbevétel, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatok

1037

Szabálysértési jelentés

(1) A szabálysértési ügyben eljáró hatóságok/bíróság megnevezése

(2) Az ügyben kitöltött szabálysértési adatlapok száma

(3) Az ügyben korábban áttételre került sor

(4) A szabálysértés minősítése

(5) Az időpontokra és helyszínekre vonatkozó adatok (elkövetés helye, elkövetés ideje, feljelentés ideje, eljárás megindításának ideje, eljárás befejezésének ideje)

(6) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben a feljelentést elutasították

(7) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben az eljárást megszüntették

(8) Azon eljárás alá vont személyek száma, akiket elmarasztaltak

(9) Az eljárás alá vont személyek életkorára és nemére vonatkozó adatok

(10) Az eljárás alá vont személyek állampolgárságára vonatkozó adatok

(11) Az alkalmazott kényszerintézkedésekre vonatkozó adatok (elővezetés, szabálysértési őrizet, lefoglalás, rendbírság)

(12) Az eljárás befejezésének módjaira vonatkozó adatok (feljelentés-elutasítások, felfüggesztések, eljárás-megszüntetések)

(13) A szabálysértési hatóság határozatával szembeni panaszokra vonatkozó adatok

(14) Az előkészítő eljárásra vonatkozó adatok

(15) Az ügydöntő határozat meghozatalának módjára vonatkozó adatok (a szabálysértési hatóság által meghallgatás nélkül hozott határozat, a szabálysértési hatóság által tartott meghallgatás, a bíróság által meghallgatás nélkül hozott határozat, bíróság által tartott tárgyalás, bíróság elé állítás)

(16) A jogkövetkezményekre vonatkozó adatok (szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kitiltás, figyelmeztetés)

(17) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok

(18) A nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok

(19) A pénzbírság megváltása közérdekű munkával adatai

(20) A kifogásokra vonatkozó adatok

(21) A fellebezésekre vonatkozó adatok

(22) A szabálysértési elzárásra vonatkozó adatok (a szabálysértési elzárás jogcíme, a szabálysértési elzárás hossza, a büntetés-végrehajtási intézetből elbocsátás oka)

(23) A helyszíni bírság kiszabására vonatkozó adatok

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

1) Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

2) Bérmunkában termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

3) Értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

4) Bérmunkában értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

5) Értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

6) Bérmunkában értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

7) Export értékesítés nettó árbevétele

8) Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele

9) Belföldi értékesítés nettó árbevétele

10) Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele

11) Regisztrációs, jövedéki és energiaadó

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

(1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele

(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom

(3) Üzemeltetett egységek száma

(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai

(2) Üzemeltetési és terhelési adatok

1058

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

(1) Településsoros adatok:

a) a villamos energia mennyiségének fogyasztásáról,

b) a fogyasztók számáról,

c) a villamosenergia-szolgáltatás, és a közvilágítás villamosenergia-hálózati adatairól

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

(1) Lakossági díjbevétel

(2) Településsoros adatok:

a) a fogyasztók számáról

b) a csőhálózat hosszáról

c) az értékesített gázmennyiségéről

d) a gáz fűtőértékéről

1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

(1) Díjbevétel

(2) Településsoros adatok:

a) a szolgáltatott hőmennyiségről

b) az ellátott lakások számáról

c) az ellátott fogyasztók számáról

d) a hőközpontok számáról

e) a távhővezeték-hálózat hosszáról

f) a szolgáltatott melegvíz mennyiségéről

1061

Települési hulladékgazdálkodás

(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai

(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele

(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása

(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai

(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

(1) Közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

(2) Az ivóvízellátás díja, díjbevételek

(3) Szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

(4) Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei

(5) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint

(6) Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjbevételek

(7) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek
kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata és az épületnagyság szerint

(2) A megszűnt lakások felszereltsége, közműellátottsága

1077

Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő

(1) A korábbi években kiadott, még érvényben levő építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(2) Az év során kiadott új építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(3) Az év során használatba vett lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(4) Az év végén folyamatban levő lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(5) Az év végéig el nem kezdett lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(6) Az év során megszűnt lakások településenkénti száma

1078

Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről

(1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg és építési forma szerint
(2) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, kivitelezők, falazat szerint
(3) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők közműellátottsága, fűtése
(4) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők szobaszám szerinti nagysága, helyiségei, felszereltsége
(5) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők építésének időtartama
(6) A használatbavételi engedélyt kapott lakóépület nagysága, külső jellemzői

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

(1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakóépület- és lakásállomány száma
(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány adatai
(3) Az ingatlangazdálkodás bevételei
(4) Kiadások a lakáságazatban
(5) Lakóházjavítás, -fenntartás
(6) Privatizáció
(7) Lakbérek
(8) Lakásigénylők

1081

Építési engedélyek

(1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek száma
(2) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek beépítendő hasznos alapterülete
(3) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületekben létesítendő lakások száma

1082

Földterület és vetésterület, május 31.

(1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt földterület megyénkénti elhelyezkedése

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

(1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete

1087

Állatállomány június 1., december 1.

(1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Értékesített állatállomány és eladási ár

1097

Jelentés a felvásárlásról

A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára

1099

Áruforgalmi mérleg

(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)

(2) Felvásárlás mennyisége megyék szerinti bontásban

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára

1117

Munkaerőköltség-felvétel

(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint

(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai

(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések

(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások

(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

(6) Létszám és munkaóra

(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség és Szja

(8) Foglalkoztatást segítő támogatások

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

(1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatosan kieső munkaidő

(2) Sztrájkeseményben résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások

(3) Sztrájk típusa, célja, eredménye

1156

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek

(1) A nonprofit szervezetek regiszer adatai:

tevékenységéről

a) A szervezetek elérhetőségi adatai, képviselők adatai

(2) A nonprofit szervezetek tevékenységi alapadatai:

a) A nonprofit szervezetek jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre

b) A szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munkaóra

(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei

a) Központi állami támogatások források szerint

b) Önkormányzati támogatások források szerint

c) Belföldi magántámogatások források szerint

d) Külföldi támogatások összege források szerint

e) Tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint

(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban

(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása források szerint, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

(6) A szervezet alapítóinak, vezetőségének adatai

(7) A foglalkoztatottak, speciális helyzetű munkavállalók demográfiai adatai, foglalkoztatási formák

(8) A pénzbeni, természetbeni adományozás jellemzői, az adományozottak köre, az adományozás célja, módja rendszeressége

(9) A szervezet által végzett tevékenység speciális jellemzői

(10) A szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátottak köre, működési jellemzők

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai

1174

Jelentés a médiaszolgáltatásról

(1) Éves adásidő nyelv szerinti bontásban
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
(6) Nemzetközi kereskedelem (bevétel, kiadás)

1180

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

(1) Országos vasúti árutovábbítási működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek:
a) vasúti szállítási teljesítmények (vasúti kimenő és bejövő áruszállítás országonként, tonna, tkm, tranzitáruszállítás, árunemenként, veszélyes áruk, kilométer-övezetek szerint, vasúti vonatmozgás)
b) kombinált és konténeres fuvarozás
c) bevételek

1183

A közúti személyszállítás adatai

(1) A közúti és kötöttpályás személyszállítást folytató vállalkozások éves adatai:
a) járműállomány
b) pályaállomány
c) teljesítmény
d) bevételek

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

(1) Helyközi és helyi személyszállítás negyedéves adatai:
a) helyi személyszállítási teljesítmények
b) helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrendszerinti bontásban)
c) menetdíjbevétel
d) összes megtett kocsikilométer

1190

A csővezetékes szállítás adatai

(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai:
a) áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
b) üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
c) a kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
d) bevételek

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról

(1) A Duna magyarországi tranzit hajóforgalmának adatai:
a) a hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye
b) a szállított árú fajtája, súlya; ADN-osztályozás
c) a berakodás és a kirakodás hely
d) a hajó utazási iránya (lejt vagy hegymenet)

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint

(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjainak száma nem, korcsoport és fogyatékosság típusa szerint, ellátástípusonként

(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekből tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként

(4) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként

(5) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként

(6) Idősek otthonában lévő demens betegek száma

(7) Demens betegek közül tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint

(8) Demens betegek közül tárgyévben felvételt nyertek száma

(9) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjai közül térítési díjat fizetők száma

(10) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díj bevétele

(11) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési költsége, felhalmozási célú kiadásai, egyéb kiadásai

(12) Szenvedélybetegek a betegség típusa szerint

(13) Foglalkoztatottak száma

1203

Bölcsődei kérdőív

(1) A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során

(2) Engedélyezett férőhelyek száma

(3) Működő férőhelyek száma

(4) Tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én

(5) Az év folyamán létesült férőhelyek száma

(6) Az év folyamán megszűnt férőhelyek száma

(7) Az év folyamán lehetséges gondozási napok száma

(8) Az év folyamán teljesített gondozási napok száma

(9) Az év folyamán beíratott gyermekek napi száma

(10) Nyitvatartási napok száma

(11) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai

(12) Bölcsődei csoportok adatai

(13) A szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma

(14) A beíratott gyermekek adatai május 31-én

(15) A bölcsőde ún. OM-azonosítószáma (ha van ilyen)

(16) A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai

(17) Bölcsődével integráltan működő családi napköziben gondozott gyermekek száma

(18) Bölcsődével integráltan működő házi gyermekfelügyeletben gondozott gyermekek száma

(19) Álláshelyek, foglalkoztatottak adatai

(20) Egyéb szakemberek adatai

(21) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról

(22) Bölcsődei felvételt nyert gyermekek családi körülményei

1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

(1) Rendszeres szociális ellátásban részesülők számának változása (megállapított és megszűnt támogatások száma, jogosultak december 31-ei száma)

(2) Rendszeres szociális ellátások (támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatásra felhasznált összeg)
(3) Az aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor és nem szerint, családjaik száma családszerkezet szerint)

(4) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint

(5) Az aktív korúak ellátásában részesítettek együttműködésének jellemzői (résztvevők száma foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)

(6) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek száma életkor szerint

(7) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyerekek száma szerint

(8) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint

(9) Rászorultságtól függő egyéb ellátások (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)

(10) Adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint

(11) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint

(12) A lakásfenntartási támogatásban és önkormányzati segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint

(13) Az egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem szerint az ellátásban részesített személyek száma

(14) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)

(15) Lakáscélú támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)

(16) Szociális ügyintézők száma

1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma

(2) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (az engedélyezett férőhelyek száma tárgyév végén, előző év végén, év közben megszűnt ill. létesült férőhelyek száma)

(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma„ az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

(4) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál (foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma)

(5) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (foglalkoztatottak száma a foglalkoztatottak közül ápolási munkát végzők; az ápolási munkát végzők közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak; az ápoló-gondozók közül a szakképzett foglalkoztatottak száma, a szakképzett foglalkoztatottak közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak, önkéntesek)

(6) Népkonyha, nappali melegedő, kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka (kapacitása, napi átlagforgalma)

(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,

(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és

(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.

a külső férőhelyek helyzetéről

(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint

(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)

(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg) és speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermekek száma

(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai

(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint

(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok

(8) A gyermekotthonokban működő gyermekcsoportok száma korcsoportos bontásban

(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok

(10) A tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekek száma

(11) Azon gyermekek száma, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak

(12) A gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekek száma a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban és a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma

(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban

(14) A különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekek száma kor és gondoskodási forma szerinti bontása

(15) A 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyák száma, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyák száma a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma

(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszáma, végzettség szerint

(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint)

(18) A gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső férőhely által utógondozottak száma kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről

(1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),

(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,

(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),

(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),

(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),

(6) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által utógondozottak száma (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát),

(7) a tárgyév december 31-én nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élők egyéb adatai (családi viszonyok, ellátási szükséglet és sajátos nevelési igény szerint),

(8) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).

1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

Jegyző: (1) Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
Járási gyámhivatal:

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)

(2) ügykezelők száma,

(3) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

(4) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),

(5) adatok a védelmbe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)

(6) adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,

(7) adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről

(8) adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)

(9) adatok a családi jogállás rendezéséről,

(10) adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)

(11) szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,

(12) a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,

(13) adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,

(14) adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)

(15) a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,

(16) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban

(17) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)

(18) adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett)),

(19) gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),

(20) a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),

(21) a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)
Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.

(22) adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),

(23) otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,

(24) adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei és a sajátos nevelési igénye szerint),

(25) a mediáció elrendelésének adatai,
Kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai:

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)

(2) koordinátorok száma iskolai végzettség szerint

(3) ügykezelők száma,

(4) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

(5) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt

(6) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele az intézmény típusa szerint

(7) a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenységek (a bűnmegelőzési programok helye szerinti bontásban) és a közreműködések száma szerint bontásban,

(8) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),

(9) a tárgyévben kiszabott gyermekvédelmi igazgatási bírságok összege az eset típusa szerint (és az egyeztető beszélgetések alapszáma),

(10) Alkalmazott hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók adatai

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.

1475

Egységes vámokmány (import)

Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

1476

Egységes vámokmány (export)

Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint

1511

Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

(1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma

(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint

(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma éltekor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint

(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség, és munkaviszony szerint

(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint

(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma

(7) Egyéb munkakörben alkalmazottak száma

(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései

Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves mérleg és eredménykimutatás adatai, hitelintézetek mérleg és eredménykimutatás adatai

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

(1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői

(2) A földterület alapadatai

(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai

(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői

(5) Strand, fürdő, uszoda

(6) Közlekedési területek és műtárgyaik

(7) Köztemetők jellemző adatai

(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői

(9) Közoktatási intézmények jellemzői

(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői

(11) Sportlétesítmények

(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői

(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői

(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői

(15) Üzemi épületek és jellemzői

(16) Egyéb önálló építmények jellemzői

(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői

(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői

1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

(1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból kifizetett nettó nyereményösszeg

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

(1) A rádió-műsorszórásra felhasznált analóg és digitális adóberendezések
(2) A televíziós műsorszórásra felhasznált berendezések

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

(1) Belföldön felvett táviratok száma
(2) Műsorszórás adásideje
(3) Vezetékes telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája és az előfizető típusa szerint
(4) Mobil telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája szerint
(5) Mobil adatforgalom, típus szerint
(6) A távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétel
(7) Vezetékes vonalak ill. mobiltelefon előfizetések száma
(8) Kiinduló nemzetközi hívások időtartama a hívott ország szerint

1640

A távközlés területi adatai

Telefonvonalak településszintű bontása az előfizető típusa szerint

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

(1) A sajtótermékek megjelenési száma, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

(1) A kiadott művek száma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
(2) A kiadott művek példányszáma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherkategóriájú tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett

(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint

egyházak részére

(2) Pénzügyi adatok

a) bevétel főtevékenység szerint

b) kiadás főtevékenység szerint

c) beruházás főtevékenység szerint

(3) Munkaügyi adatok

a) főállásban foglalkoztatottak száma

b) keresete

c) részmunkaidősök száma

d) keresete

e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma

f) keresete

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén

A települési önkormányzat illetékességi területén

működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről

(1) köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai,

(2) ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai,

(3) fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai,

(4) kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai

1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai

(1) Távközlési bevételek

(2) Közcélú mobil rádiótelefon és mobil továbbítási szolgáltatás díjbevétele

(3) A távközlési tevékenység költségei és tárgyévi távközlési célú beruházások

1696

A családsegítő szolgálatok működési adatai

(1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)

(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint

(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint

(4) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a család összetétele szerint

(5) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők iskola végzettség szerint

(6) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték

(7) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban

(8) A családsegítő szolgálatok éves forgalma

(9) A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma

(10) Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma

(11) A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének

(1) Új szervezet azonosító adatainak bekérése/megadása (név, adószám, székhelycím)

összeállításához

(2) Új szervezet elérési adatainak bekérése/megadása (levelezési és email cím, telefonszám)

(3) Felelős vezető adatai

(4) Létszám (megalakulás első évében)

(5) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

(1) Biztosítottak létszáma (fő)

(2) Táppénzre jogosultak létszáma (fő)

(3) Táppénzkiadás összesen (ezer Ft)

(4) GYÁP táppénzkiadás (ezer Ft)

(5) Baleseti (ÜB+F) táppénzkiadás (ezer Ft)

Alkalmazásban állók, egyéni és társas vállalkozók, közfoglalkoztatottak esetén:

(6) Táppénzre jogosultak létszáma

(7) Táppénzesek napi átlagos létszáma

(8) Táppénzes napok száma

(9) Táppénzes esetek száma

(10) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(11) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

(12) GYÁP-táppénzes napok száma

(13) GYÁP-táppénzes esetek száma

(14) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(15) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

(16) ÜB- és F-táppénzes napok száma

(17) Úti baleseti napok száma

(18) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

(19) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes napjainak száma

(20) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes eseteinek száma

(21) Táppénzes napok, táppénzes esetek és táppénzkiadás beteség-csoportok (3 jegyű BNO kód) szerint

(22) Betegszabadságra jogosultak létszáma

(23) Betegszabadság naptári napjainak száma

(24) Betegszabadság naptári napjaiból a munkanapok száma

(25) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok alapján

(26) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma munkanapok alapján

(27) Betegszabadságra kifizetett összeg

(28) Egy munkanapra jutó kifizetett összeg

(29) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők havi átlagos száma

(30) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők esetén igénybe vett napok száma

(31) Terhességi-gyermekágyi segélyre kifizetett összeg

(32) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma

(33) Gyermekgondozási díjra kifizetett összeg

(34) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők főbb adatai korcsoportonként (igénybe vevők száma, havi bruttó átlagkereset, havi bruttó gyed összeg, a gyed maximális összegében részesülők aránya)

1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

A települési folyékony hulladékok gyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása

1725

Repülőterek forgalmi adatai

(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:

a) légi járatok adatai

b) utasforgalmi adatai

c) áru- és postai küldemények forgalmának adatai

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

(1) A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei, vagy a tevékenység helyszíne, a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint

(2) A kereskedelmi tevékenység alapjául szolgáló termékkörök

(3) Az üzletek alapterülete

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási

A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások

és területváltozásokról

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

(1) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(2) Táppénzes napok száma

(3) Táppénzes esetek száma

(4) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(5) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

(6) GYÁP-táppénzes napok száma

(7) GYÁP-táppénzes esetek száma

(8) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(9) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

(10) ÜB- és F-táppénzes napok száma

(11) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

(12) Baleseti táppénzes napok száma

(13) Baleseti táppénzes esetek

(14) Terhességi-gyermekágyi segély

(15) Gyermekgondozási díj

(16) Táppénzes adatok területi (megyés) bontásban

(17) Terhességi- gyermekágyi segélyt igénybe vevők száma megyés bontásban

(18) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban

1748

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások

(1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma

Ebből (1)-ből:

(2) Öregségi nyugdíj

(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj

(4) Életkoron alapuló ellátások

(5) Rokkantsági ellátás

(6) Rehabilitációs ellátás

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati

(1) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati termelők és szolgáltatók ráfordításai és nettó árbevétele

tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

(2) Mezőgazdasági termékek feldolgozásának nettó árbevétele

(3) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások mennyisége és nettó árbevétele

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

(1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve

(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

(1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek adatai:

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban

b) kapacitás adatok (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

1) A szervezet azonosító adatainak javítása/pontosítása

2) A szervezet elérési adatainak bekérése/pontosítása

3) A szervezet működési állapota

4) Tárgyév összes árbevétele

5) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

6) Tárgyévet megelőző év összes árbevétele

7) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

8) Éves átlagos létszám

9) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez

1765

Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól

A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban

1775

A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

Gyermekjóléti szolgálatok

(1) A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban

(2) Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)

(3) A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint

(4) Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint

(5) A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma

(6) A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

(7) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

(8) A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

(9) A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

(10) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek

(11) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)

(12) Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)

(13) adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban)

Biztos kezdet gyerekházak

(1) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete)

(2) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)

(3) A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)

(4) A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai

Napközbeni ellátást biztosítók

(1) Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak, térítési díjak)

(2) A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

(3) Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)

(4) A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

(5) A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai

Átmeneti gondozást biztosítók

(1) Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint

(2) Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban

(3) Ellátottak száma nem és korcsoport szerint

(4) Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)

(5) Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint

(6) Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint

(7) Adatok a helyettes szülőkről

(8) Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai

1788

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők

(1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)

(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év végén

1789

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

(1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint

1791

Baromfikeltetés

(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint

1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői

1824

Takarmányok értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára

1831

Építőipari árstatisztika

Építési tételek egységára és mennyisége

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
(1) törzsszáma
(2) székhelyei,
(3) telephelyei,
(4) a telephelyeken működő szolgáltatások
(5) a szolgáltatások működési formája,
(6) a fenntartó típusa,
(7) a fenntartó törzsszáma.

1840

Az információs és kommunikációs technológiák

1) Változatlan adatkörök:

állományának minőségi és mennyiségi adatai

a) számítógépek állománya

b) elektronikus számlázás

c) honlap megléte, és alkalmazásának lehetőségei

d) a vállalkozáson belüli automatizált információcsere

e) elektronikus kereskedelem: számítógépes hálózaton történő megrendelések és értékesítések nagysága, a számítógépes hálózaton keresztül történő vásárlás

f) az internet letöltési sebessége

(2) Változó adatkör:

a) számítógépek és számítógépes hálózatok használata

b) internet-felhasználás: az internetkapcsolat típusa

c) felhő alapú számítástechnika

d) automatikus feldolgozásra alkalmas EDI-alapú üzenetek használata

e) az ellátásilánc-menedzsment információinak elektronikus megosztása

f) rádiófrekvencián alapuló beazonosító (Radio Frequency Identification, RFID) technológia használata

1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

(1) Éves átlagos létszám

(2) Éves munkajövedelem

(3) Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma

(4) Értékesítés nettó árbevétele

(5) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel

(6) Anyag- és energiaköltség

(7) Eladott áruk beszerzési értéke

(8) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

(9) Egyéb költségek

(10) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

(11) Belföldi és import gépek, berendezések beruházási értéke

(12) Belföldi és import gyártású járművek beruházási értéke

(13) Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

1846

Telepi adatok

(1) Éves átlagos állományi létszám

(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés

1852

Üzletek és más telepek adatai

(1) Üzletek és telepk adatai:

a) telepek száma, éves átlagos állományi létszáma, valamint a telep éves munkajövedelme

b) üzletek száma, hasznos alapterülete (eladótere) és éves forgalma

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek

(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány

(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek és támogatások

(4) Lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

(1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők

(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó

(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők

árbevétele

(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel

1892

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi

(1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek

termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról

(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások

(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása

(4) Környezetvédelmi beruházások

(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása

(6) Melléktermékekből származó bevételek

(7) A szervezet jellemzői

(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált

(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások

1911

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

(1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében

(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében

(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások

(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma

(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma

(6) A támogatásra felhasznál összeg

(7) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a fogyatékosság jellege szerint

(8) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a támogatás mértéke szerint

(9) A december folyamán támogatásban részesítettek száma kor és nem szerint

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési

(1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:

költségei, ráfordításai

a) ebből: anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

(1) Gyermekgondozási segély

(2) Gyermeknevelési támogatás

(3) Anyasági támogatás

(4) Családi pótlék

(5) EU-s családi ellátás

(6) Átmeneti keresetkiegészítés

(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

(1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Átmeneti keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj (negyedéves adatok)

1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről

(1) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának értéke építménycsoportonként
(2) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának várható teljes használati időtartama építménycsoportonként
(3) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(4) Belföldi új gép-, járműberuházások értéke termékcsoportonként
(5) Import új és használt gép-, járműberuházások éréke termékcsoportonként
(6) Belföldi új és import új és használt gép-, járműberuházások várható teljes használati időtartama termékcsoportonként
(7) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(8) Felújítások értéke
(9) Selejtezett tárgyi eszközök értéke a várható használati idő végén
(10) Selejtezett tárgyi eszközök értéke kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb okból
(11) Kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb ok esetén a selejtezést megelőző állag %-ban

1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján

Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai

1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről

(1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai:
a) üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
b) SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
c) kapacitás (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
d) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta

1966

Jelentés a repülőterek forgalmáról

(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a) légi járatainak adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
b) utasforgalom
c) áru- és postai küldemények forgalma
d) rendelkezésre álló férőhelyek

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához

A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel és betétállományok és hitel- és betétkamatok

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

(1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban

2010

Intrastat kiszállítás

Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2011

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2012

Intrastat beérkezés

Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2013

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2016

A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók

(1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint

bevételei és kiadásai

(2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint

(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról

(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek

a) törzsszáma

b) székhelye

c) telephelyei

d) a telephelyeken működő szolgáltatások

e) a szolgáltatások működési formája

f) a bevont települések neve

g) a bevont településeken működő ellátások típusa

h) a bevont településeken működő ellátások működési formája

i) a fenntartó neve, típusa, törzsszáma

j) a szervezetek gazdálkodásának módja

k) az intézmények szervezeti felépítése (integráltsága)

l) a foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma

m) a foglalkoztatottak természetes létszáma

n) a foglalkoztatottak szakképzettsége

2037

Központi költségvetési szervek mérleg-jelentése

(1) Mérleg-jelentés részei:

a) eszközök és források alakulása

b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

c) közteher-bevételek adósainak alakulása

2038

Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és

(1) Mérleg-jelentés részei:

költségvetési jelentése

a) eszközök és források alakulása

b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

c) közteher-bevételek adósainak alakulása

(2) Költségvetési jelentés részei:

a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és

b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.

2039

Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára

A költségvetési szervek azonosítása név, költségvetési fejezet, megyekód, szakágazatkód szerint

2040

Központi költségvetési szervek éves költségvetési

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

beszámolója

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2041

Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2042

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

2043

A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves

(1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai:

adatai

a) költségvetési kapcsolatai

b) bevételei

c) kiadásai

2044

Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2045

Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2046

Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai

A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az egyes alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlap-garnitúrájának részletességében

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról

Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban

2048

Éves költségvetési törvényjavaslat

Éves költségvetési törvényjavaslat

2049

Éves zárszámadási törvényjavaslat

Éves zárszámadási törvényjavaslat

2050

MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló

(1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése:

jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói

a) mérleg

b) eredménykimutatás

c) kiegészítő melléklet

d) hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos műveletek

2057

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

Kormányzati szolgáltatások értéke a kijelölt adatszolgáltatókra (Balassi Intézet, Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal) vonatkozóan, az időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, EBOPS-kód, ország (országkód) szerint

2062

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után)

(1) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

(2) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként

(3) A januári, nyugdíjemelés előtti állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint

Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint
(1) A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma
(2) A sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa
(3) A sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész
(4) A baleset dátuma, ideje és földrajzi helye
(5) A munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat
(6) Konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük

2064

Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról

(1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
a) ágazati azonosító
b) székhelyei
c) telephelyei
d) a telephelyeken működő szolgáltatások
e) a szolgáltatások működési formája
f) a fenntartó típusa
g) férőhely

2076

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

(1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:
a) a nyilvántartásba vétel indoka
b) a szálláshely nyilvántartási száma
c) a nyilvántartásba vétel időpontja
d) a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése
e) a szálláshely neve, címe, nyitvatartása
f) szobaszám
g) férőhelyszám
h) a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint

2084

A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói

Bőr- és nemibeteg-gondozók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint

2087

Védőnői jelentés összesítője

(1) Várandós anyák, 0-11 hónapos csecsemők, 12-35 hónapos, 3-6 éves illetve 7-18 éves gyermekek védőnői gondozása családgondozás, egészségnevelés
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) 1. életévüket betöltő gyermekek táplálása
(4) Védőnői állások száma

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

Addiktológiai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint

2095

Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok

(1) Szakorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

egészségügyi szakvizsgáiról

(2) Szakfogorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

(3) Szakgyógyszerészek száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

(4) Klinikai szakpszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

2096

Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről

A bőr-és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint

2100

Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról

(1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma

(2) Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)

(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)

(4) A szűrővizsgálaton résztvett tanulók száma (beíratkozottak száma)

(5) A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján (növekedés elmaradás, átlagot meghaladó növekedés, tápláltsági állapot, alultáplált, sovány, túlsúlyos, elhízott)

(5) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

(1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek száma, nemenként, betegség csoportonként (BNO-10 szerint)

(2) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma születési hónap szerint

(3) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma területi bontásban

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről

(1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai

a) Az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek

b) A regisztrált fogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószerfajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és területi bontásban

(2) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószerfajtája szerint és nemek szerinti bontásban.

(3 A kábítószerfogyatás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai

a) a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban

b) elterelésben résztvevők adatai terület és nemek szerinti bontásban

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

(1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa szerint

(2) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a teljesített vizitek száma és megoszlása a tíz leggyakoribb betegség szerint

(3) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint

(4) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint

(5) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma a tíz leggyakoribb betegség szerint

2120

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

(1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint:

a) gyógyító ellátás

b) rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás

c) kiegészítő szolgáltatások

d) egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban

e) prevenció és népegészségügyi ellátás

f) egészségügyi adminisztráció

g) egyéb és tőkefelhalmozás

(2) a szolgáltató intézmény szerint:

a) kórházak és ápolási intézetek

b) járóbeteg ellátás

c) egészségügyi termékek szolgáltatói

d) népegészségügyi intézmények

e) nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények

(3) egészségügyi bevétel a finanszírozás forrásai szerint

a) államháztartás

b) magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól

(1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:

a) beavatkozások száma (db)

b) pontok száma

c) finanszírozás összege

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós

(1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:

teljesítményadatairól

a) aktív finanszírozási eset (db)

b) aktív súlyszám (db)

c) aktív finanszírozási díj (eFt)

d) ápolás átlagos tartama (nap)

e) kórházi halálozás (db)

f) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

g) más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db)

h) más osztályra történő áthelyezés (db)

i) egynapos ellátási esetek száma (db)

(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:

a) krónikus eset (db)

b) súlyozott krónikus nap (db)

c) krónikus díj (eFt)

d) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett

(1) Befizetések az EU költségvetésébe:

transzferek

a) ÁFA alapú befizetés

b) GNI alapú befizetés

c) Brit korrekció

(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek:

a) támogatás-típusonként

b) EU-s és hazai forrás kifizetése

c) intervenciós műveletek

(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja EMIR adatbázisához hozzáférés

2128

Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének,

(1) A szántóterület hasznosítása

termelés eredményeinek éves adatai

(2) Faiskolai termesztés területe és árbevétel