nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
2012-01-01
2014-09-04
2

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1 A munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását az 1. számú mellékletben felsorolt szakterületeken a munkavédelmi hatóság, valamint a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) területi mérnöki kamarái (a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) engedélyezi.

2. § (1) A kérelmező az engedély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál (a továbbiakban: területi mérnöki kamara) nyújtja be

a) az 1. számú melléklet 1–22. pontjában foglalt szakterületeken, valamint

b) az 1. számú melléklet 23–25. pontjában foglalt szakterületeken kizárólag akkor, ha a kérelmező a felsőoktatási alapképzés műszaki, természettudományi vagy agrár szakán szerzett végzettséggel rendelkezik.

(2)2 A kérelmező, amennyiben az (1) bekezdés b) pontjában nem említett felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az engedély iránti kérelmét a munkavédelmi hatósághoz nyújtja be az 1. számú melléklet 23–25. pontjában foglalt szakterületeken.

3. § (1) Az engedély iránti kérelmet

a) a 2. § (1) bekezdésében foglaltak esetén a 3. számú melléklet,

b) a 2. § (2) bekezdésében foglaltak esetén a 2. számú melléklet

szerinti adattartalommal, az engedélyező szerv által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) A kérelmezőnek a választott szakterületen felsőfokú végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképzettséggel, és legalább 5 éves munkabiztonsági gyakorlattal kell rendelkeznie.

(3) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (bizonyítvány) másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,

b) a szakmai gyakorlat részletes leírását,

c) a szakmai gyakorlatot, így különösen a foglalkoztatási jogviszony vagy vállalkozói tevékenység igazolását, továbbá

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(4) Amennyiben a kérelmező a felsőfokú végzettségével kapcsolatos adatokat nem igazolja, az engedélyező szerv megkereséssel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

4. § A szakértői engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedélyező szerv a szakértői tevékenység gyakorlásával összefüggő hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy az engedély kiadásának feltételei az engedély kiadásának időpontjában nem álltak fenn, illetve a szakértői tevékenység gyakorlása során nem állnak fenn,

b) a szakértő a tevékenységét az engedélyében foglaltaktól eltérően vagy az e rendeletben előírt rendelkezések megsértésével folytatja, és a jogsértést az engedélyező szerv felszólítására sem szünteti meg.

5. § (1) Az engedélyező szerv a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túlmenően az engedély kiadásának napját, a szakértői tevékenység szüneteltetésének tényét és időtartamát, valamint a kérelmező hozzájárulása esetén a kérelmező kérelemben megadott egyéb személyes és a végzettségére vonatkozó adatait.

(2) Az engedélyező szerv – a kérelmező hozzájárulása alapján – közzéteszi a szolgáltatóknak a Szolgtv.-ben meghatározott adatain túl a szolgáltatás szüneteltetésének tényét és időtartamát.

(3) A munkabiztonsági szakértő köteles a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást az engedélyező szervnek haladéktalanul bejelenteni.

6. § A szakértő az engedélyező szervnél kérheti szakértői tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye.

7. § Az engedélyező szerv a munkabiztonsági szakértőt a nyilvántartásból törli, ha

a) a szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonja,

b) a törlést a munkabiztonsági szakértő kéri,

c) a szakértő elhunyt.

8. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit – a (4) bekezdés kivételével – a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján kiadott, az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szakértői engedély az abban meghatározott időpontig hatályos. Az engedély hatályának leteltét követően a munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatására csak új engedély alapján kerülhet sor. Az engedélyező szerv a korábban hatályos engedély lejártával a munkabiztonsági szakértőt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – törli a nyilvántartásból.

(3)3 Az a munkabiztonsági szakértő, aki az 1. számú melléklet 1–22. pontjában foglalt szakterületeken 2009. december 31. napján a munkavédelmi hatóság nyilvántartásában szerepel, és nem rendelkezik a 2. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel, engedélyének lejártával ezen szakterületnek megfelelő újabb engedély iránti kérelmet terjeszthet elő a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál, ha az igazságügyért felelős miniszter 2006. január 1-jét megelőzően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe külön jogszabály alapján az 1. számú melléklet 1–22. pontjában foglalt szakterületeknek megfelelő igazságügyi szakértői szakterületek valamelyikére felvette.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt a szakértői engedély meghosszabbítása iránt benyújtott és el nem bírált kérelmet e rendelet rendelkezései szerint kell elbírálni azzal, hogy az engedély a korábbi engedély lejártát követő naptól kezdődő hatállyal adható ki.

(5) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Munkabiztonsági szakértői szakterületek

1. Állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága

2. Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága

3. Bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

4. Egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

5. Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága

6. Energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága

7. Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága

8. Erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága

9. Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

10. Fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága

11. Hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága

12. Hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága

13. Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága

14. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

15. Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem

16. Művészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

17. Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága

18. Sport- és nem művészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

19. Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága

20. Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága

21. Világítástechnika

22. Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága

23. Beruházásszervezés

24. Üzem- és munkaszervezés

25. Munkavédelem gazdasági elemzése

2. számú melléklet a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelem minimális tartalma a munkavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban4

1. A kérelmező adatai:

a) neve és születési neve;

b) születési helye és ideje;

c) anyja neve;

d) lakcíme és postai címe, ha az nem azonos a lakcímével;

e) telefonszáma;

g) e-mail címe.

2. Annak a szakterületnek, szakágazatnak a megjelölése és kódja, amelyre a kérelmező a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását kéri.

3. A névjegyzékbe történő felvételre irányuló kifejezett kérelem.

4. Iskolai végzettségre vonatkozó adatok:

a) oklevél száma, kelte;

b) oklevél kiállításának helye;

c) oklevelet kiállító iskola megnevezése;

d) szak, kar megnevezése.

5. Szakképzettség megnevezése.

6. A kérelem benyújtásakor fennálló munkaviszony esetén

a) a munkáltató adatai:

aa) neve;

ab) címe;

ac) telefonszáma;

b) munkahelyi tevékenység és beosztás.

7. Nyelvismeretre vonatkozó adatok.

8. A kérelmező hozzájárulása, illetve a hozzájárulás megtagadása arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megadott személyes és végzettségre vonatkozó adatokat az OMMF nyilvántartásba vegye, illetve az szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatait (név, lakcím, az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megnevezése) a munkavédelmi hatóság a honlapján közzétegye.

9. A kérelem benyújtásának kelte, a kérelmező aláírása.

3. számú melléklet a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelem minimális tartalma a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban

1. A kérelmező adatai:

a) neve és születési neve;

b) születési helye és ideje;

c) anyja neve;

d) kamarai tagsági nyilvántartási száma;

e) lakcíme és postai címe, ha az nem azonos a lakcímével;

f) telefonszáma;

g) e-mail címe.

2. A kérelmező végzettségére vonatkozó adatok:

a) végzettség megnevezése;

b) főiskolai oklevelei, azok megszerzésének éve;

c) egyetemi oklevelei, azok megszerzésének éve,

d) a főiskolai, illetve egyetemi oklevél megszerzését követő szakmai tanulmányok, illetve vizsgák;

e) tudományos fokozat.

3. Annak a szakterületnek, szakágazatnak a megjelölése és kódja, amelyre a kérelmező a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását kéri.

4. A névjegyzékbe történő felvételre irányuló kifejezett kérelem.

5. A kérelmezőnek a kért szakterületeken meglévő gyakorlati ideje.

6. A szakértői tevékenységhez szükséges szakirányú gyakorlatot és annak időtartamát igazoló referenciamunkák felsorolása a kért szakterületek szerint csoportosítva, továbbá a gyakorlatot igazoló felelős, mérnöki kamarai tag neve, kamarai száma, a vonatkozó jogosultsági kódja és aláírása.

7. A kérelem benyújtásakor fennálló főállású munkaviszonyra vonatkozó adatok:

a) munkaadó megnevezése;

b) munkavégzés ideje (tól-ig);

c) munkahelyi tevékenység és beosztás.

8. A kérelem benyújtásakor fennálló főállású munka melletti tevékenységekre vonatkozó adatok:

a) a megbízó megnevezése;

b) a tevékenység végzésének ideje (év);

c) végzett tevékenység.

9. A kérelmező hozzájárulása, illetve a hozzájárulás megtagadása arra vonatkozóan, hogy az a kérelemben megadott személyes és végzettségre vonatkozó adatokat a mérnöki kamara nyilvántartásba vegye, illetve az szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatait (név, lakcím, az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megnevezése) a Magyar Mérnöki Kamara honlapján közzétegye.

10. A kérelem benyújtásának kelte, a kérelmező aláírása.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!