nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról
2010-04-01
2015-06-13
2

1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról1

1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 3079/2008. Korm. határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében a 2009–2010. évekre

a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,

b) a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,

c) egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,

d) a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,

e) a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,

f) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását

jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként.

2. A Kormány a 2009. és 2010. évekre vonatkozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekről elfogadja az e határozat mellékletében foglalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelkezésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani.

3. A Kormány felkéri az érdekelt társadalmi szervezeteket, hogy működjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programja

I. Általános rendelkezések

I. A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különböző társadalmi szereplők tehetséggondozás terén végzett tevékenységét koordinálni kell

a) horizontálisan: kormányzati szervekkel, tehetségsegítő szervezetekkel,

b) vertikálisan: a kormány irányítása alá tartozó szervek, a tehetségsegítő szervezetek és a velük együttműködő szervezetek vonatkozásában,

c) valamennyi meghatározó társadalmi szereplő vonatkozásában egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.

Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett társadalmi szereplők folyamatos egyeztetését, rendszeresen kell szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

egészségügyi miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

önkormányzati miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

Indikátor: legalább évente 2 szakmaközi, széles körű, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum által szervezett egyeztető fórum a fenti kormányzati szervek képviseletével

II. Előkészítés, helyzetfelmérés

II. 1. A tehetségsegítés létező magyarországi rendszerének, hiányosságainak és átfedéseinek felmérése érdekében el kell készíteni Magyarország tehetségtérképét. A tehetségsegítő szakmai szervezetek véleményének kikérését követően pályázati források bevonásával kell megszervezni a különböző tehetség-területeken folyó tehetségsegítés szakmai és szervezeti együttműködési lehetőségeinek a feltárását.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2009. december 31.

Indikátor: tehetségtérkép, legalább 5 szakmai fórum, különböző tehetségterületeken dolgozó fejlesztők együttműködésének szakmai és szervezeti keretrendszere

II. 2. A tehetségsegítésre alkalmas módszerek adaptálása érdekében az EU és más országok tehetségsegítő tapasztalatait szervezett és rendszerezett formában fel kell tárni és fel kell dolgozni.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: javaslat az adaptálható és támogatható programokra, programelemekre

II. 3. Ki kell dolgozni a tehetségsegítés különböző formáiban alkalmazandó szakmai minimumkövetelményeket és értékelésüknek a rendszerét.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. március 31.

Indikátor: a szakmai minimum-követelmények és értékelési rendszerük leírása, valamint az első értékelések összegzése

III. A tehetségsegítő hagyományok őrzése
és gazdagítása

III. 1. A tehetségsegítést szakmailag megalapozó többciklusú képzés alap- és mesterképzési rendszerébe, továbbá a pedagógusok, a gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók továbbképzésének rendszerébe be kell építeni a tehetségek felismerését és a tehetségek segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszereket közvetítő tartalmakat.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: összefoglaló jelentés az új tehetséggondozó tartalmak beépítésének helyzetéről, az átalakított és kezdeményezett graduális és posztgraduális képzésekről

III. 2. A tehetségsegítés témakörében a szakmai kompetenciák fejlesztése és a hosszú távon eredményes tehetségsegítés érdekében pályázati úton támogatott

a) általános és specifikus képzéseket kell tartani, különös tekintettel a tehetségek felismerése szakmai alapelveinek alkalmazására,

b) oktatási tananyagokat, módszertani segédanyagokat kell kidolgozni, valamint interaktív szakmaközi fórumot kell kialakítani és működtetni,

c) 2009-ben és 2010-ben megvalósuló, több régióra kiterjedő modellprojekteket kell előkészíteni és elindítani,

d) a közoktatást érintő jogszabályokban a tehetséggondozással kapcsolatban meg kell határozni a tehetségsegítés szakmai alapelveit, ehhez regionális munkacsoportokban kell összefoglalni a szakmai tapasztalatokat.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati miniszter

Határidő: a) 2010. december 31.

b) 2010. június 30.

c) 2010. december 31.

d) 2009. december 31.

Indikátor: a) évente öt képzés

b) oktatási tananyagok beválásának vizsgálata

c) három működő modellprogram

d) legalább 3 regionális munkacsoport elkészült összefoglalója

III. 3. Támogatni kell pályázati úton az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb műhelyeit.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 50 támogatott program

III. 4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai, a középiskolai és a szakiskolai tehetségsegítő műhelyeket.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 90 támogatott program

III. 5. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatás, a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeit.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 35 támogatott program

III. 6. Támogatni szükséges mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti versenyeket, továbbá hazai csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 90 támogatott hazai verseny meghirdetése és 12 nemzetközi versenyen való részvétel

III. 7. Támogatni kell pályázati úton a sikeres önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítő kezdeményezéseket a tehetségsegítés különböző területein.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 100 támogatott program

III. 8. Támogatni kell pályázati úton a közoktatásban tanulók vonatkozásában a műszaki és természettudományos kompetenciákat elmélyítő tehetségsegítő programokat, tevékenységeket.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 30 támogatott program

IV. A tehetségsegítő programok integrált
rendszerének létrehozása

IV. 1. Ki kell alakítani a Tehetségpontok, a tehetségsegítő szervezetek és az oktatásirányítás helyi, regionális és országos szintjei vonatkozásában a tehetségsegítés terén megvalósítandó szakmai együttműködések rendszerét.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: együttműködési lehetőségeket összegző jelentés, 25 megkötött együttműködési megállapodás

IV. 2. Támogatni kell az eredményes területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítását, valamint a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a már jelenleg is sikeresen működő térségi hálózatokat.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: 5 támogatott program évente

IV. 3.2 Támogatni kell a határon túli magyarság tehetségsegítő szervezeteivel együttműködésben kidolgozott programok, és ennek keretében az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjrendszer megvalósítását.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjrendszer, és kilenc további támogatott program évente

V. Egyenlő hozzáférés biztosítása
a tehetségsegítés területén

V. 1. Fel kell mérni a tehetségsegítés különböző formáira jellemző nemi arányokat mind a tehetségsegítők, mind a támogatott tehetségek vonatkozásában, továbbá a felmérésen alapuló programot kell kidolgozni és elindítani az elvárható optimális megoszlás kialakítása érdekében.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: javaslatokat tartalmazó kutatási jelentés

V. 2. Ki kell alakítani a tehetségpontok, a tehetségsegítő szervezetek és az oktatásirányítás helyi, regionális és országos szintjei vonatkozásában a tehetségsegítés terén megvalósítandó szakmai együttműködések rendszerét a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttekkel kapcsolatot tartó állami és civil fenntartású intézményekkel, szervezetekkel. Meg kell határozni a folyamatos együttműködés szabályait, létre kell hozni az együttműködések megvalósításának pályázati úton támogatott rendszerét.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: együttműködési lehetőségeket összegző jelentés, 25 megkötött együttműködési megállapodás

V. 3. Ki kell alakítani a roma fiatalokkal kapcsolatot tartó civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, valamint a tehetségpontok és tehetségsegítő szervezetek folyamatos együttműködésének szabályait, az együttműködések megvalósításának pályázati úton támogatott rendszerét.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: együttműködési lehetőségeket összegző jelentés, 25 megkötött együttműködési megállapodás

V. 4. Ki kell alakítani a tehetségsegítő szervezetek folyamatos együttműködésének rendszerét a fogyatékossággal élő fiatalokkal kapcsolatot tartó állami és civil fenntartású intézményekkel és szervezetekkel. Meg kell határozni a folyamatos együttműködés szabályait, létre kell hozni az együttműködések megvalósításának pályázati úton támogatott tevékenység-rendszerét.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: együttműködési lehetőségeket összegző jelentés, 25 megkötött együttműködési megállapodás

V. 5. A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak terhére pályázati úton támogatást kell biztosítani azoknak a tehetségsegítő kezdeményezéseknek, amelyek javítják a hátrányos helyzetű települések tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférését.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente 50 támogatott program

V. 6. A tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével megvalósító programokat kell szervezni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermekek, fiatalok és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: a támogatott programokban részt vevő fiatalok száma évente legalább 1000 fő

V. 7. A tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével megvalósító programokat kell szervezni roma gyermekek, fiatalok számára.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: a támogatott programokban részt vevő fiatalok száma évente legalább 1000 fő

V. 8. Roma személyek tehetségsegítővé válását támogató programokat szükséges kidolgozni.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: a támogatott programokban részt vevő tehetségsegítők száma évente legalább 50 fő

VI. A tehetséges fiatalok társadalmi
felelősségének növelése

VI. 1. Ki kell dolgozni és be kell vezetni a tehetséges fiatalok önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeit fejlesztő programokat.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: kísérleti program elindítása legalább 5 helyszínen

VI. 2. Segíteni kell a tehetséges fiatalok életvitelét tanácsadó szolgálatok, segítő mechanizmusok bevonásával.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 20 tanácsadó hely létesítése

VII. A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése

VII. 1. Biztosítani kell a tehetségeket segítő szakemberek anyagi megbecsülését.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati miniszter

Határidő: 2010. június 30.

Indikátor: évente max. 200 támogatott fő

VII. 2. Ki kell dolgozni a tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítésére szolgáló programot (pályázati úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 100 támogatott fő

VII. 3. A tehetségsegítés területén elismert pedagógusok, szakemberek számára adományozható címet kell létrehozni, és a címmel járó elismerés anyagi fedezetét a Nemzeti Tehetség Alapban el kell különíteni.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 25 támogatott fő

VIII. A tehetség fejlesztését és hasznosulását
segítő környezet kialakítása

VIII. 1. A tehetséges fiatal speciális helyzetét, tudásának különleges értékét tudatosító programokat kell kidolgozni és indítani a tehetséges fiatalok környezete számára.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 20 támogatott program

VIII. 2. Biztosítani kell a tehetségsegítőket támogató személyek és szervezetek elismerését.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: évente legalább 10 kitüntetett személy, szervezet

IX. Kommunikáció és disszemináció

IX. 1. A tehetséges fiatalok, kiváló tehetséggondozók, a legkiválóbb tehetségsegítő műhelyek, önfejlesztő közösségek bemutatása a médiában, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, roma és fogyatékkal élő tehetséges fiatalok és közösségeik sikertörténeteire. A tehetségről, a tehetség felismeréséről és segítéséről, a Nemzeti Tehetség Programról szóló közérthető kiadvány megjelentetése a szülők és más érdeklődők számára.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: rendszeres média-megjelenés, kiadvány megjelentetése

IX. 2. A sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítése, és a 2011. évi magyar EU elnökségből adódó lehetőségeket is felhasználva annak megismertetése mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptálásra való előkészítése, EU Tehetségnapok kezdeményezése.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2010. december 31.

Indikátor: idegen nyelvű kommunikációs anyagok, legalább 5 EU-adaptálásra előkészített hazai jó gyakorlat

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!