nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet
a muzeális intézmények működési engedélyéről
2014-03-15
2018-01-01
8
Jogszabály

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről1

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.2 Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket.

2.3 Gyűjtőkör: a kulturális javaknak azon csoportja vagy csoportjai, amelyre nézve a muzeális intézmény a működési engedélyében meghatározott szakág, korszak vagy tematika szerint gyűjtési tevékenységet folytathat. A gyűjtőkör akkor minősül lezártnak, ha a muzeális intézmény a kulturális javak olyan gyűjteménybe rendezett csoportját vagy csoportjait őrzi, amelyre nézve gyűjtési tevékenységet nem folytat.

3. Gyűjtőterület: az a közigazgatási vagy földrajzi egység, ahol a muzeális intézmény gyűjtőkörének megfelelő gyűjtési tevékenység folytatható.

4. Szakág: a muzeális intézmény gyűjtőkörét meghatározó muzeológiai tudományterületek köre: természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz, mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki és technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet.

5. Múzeumpedagógiai foglalkoztató tér: csoportfoglalkozások, közművelődési programok, oktatási feladatok ellátására létrehozott közösségi tér, amelyben audiovizuális vagy más múzeumpedagógiai szemléltető eszközök alkalmazhatók.

A működési engedély kiadásának szakmai feltételei

2. § A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a fenntartó biztosítani tudja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket.

3. § A fenntartó akkor biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket, ha a kérelem alapjául szolgáló javak a kulturális javak körébe tartoznak és teljesíti a muzeális intézmény szakmai besorolásának megfelelő

a)4 a muzeális intézményt befogadó épület helyiségeire; elektronikus, mechanikus vagy élőerővel ellátott védelmére,

b) a kulturális javak kiállításon való folyamatos bemutatására, valamint a közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokra,

c) a kulturális javakhoz való kutatói hozzáférésre,

d) a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére,

e) a kulturális javak nyilvántartásba vételére

vonatkozó előírásokat.

4. § Közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)5 a muzeális intézményt befogadó épületben állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiséget alakított ki, és az épületet mechanikus vagy elektronikus védelemmel látta el,

b) a muzeális intézmény a szakágának megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át – beleértve a hétvége egyik napját – naponta négyórás nyitva tartás és a c) pontban meghatározott munkakört betöltő alkalmazott jelenléte mellett látogatható, valamint a kiállításhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

c)6 a muzeális intézményben múzeumi közművelődési szakember vagy az állandó kiállítás témájának megfelelő szakképzettségű muzeológus munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

d)7 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

5. § Közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)8 a muzeális intézményt befogadó épületben állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiséget és gyűjteményi raktárt alakított ki, valamint az épületet mechanikus vagy elektronikus védelemmel látta el,

b) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban biztosítja a kutatás feltételeit,

c) a muzeális intézmény a gyűjtőkörének megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át – beleértve a hétvége egyik napját – naponta négyórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő alkalmazott jelenléte mellett látogatható, valamint a kiállításhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

d) a muzeális intézményben a gyűjtőkörébe tartozó szakágnak megfelelő muzeológus munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

e)9 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

6. § A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)10 a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten, vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,

b)11 a múzeum a gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább négyórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

c) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d)12 a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

e)13 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

7. § A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)14 a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,

b)15 a múzeum a gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább hatórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

c) a múzeum hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d)16 a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

e)17 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

8. §18 A megyei hatókörű városi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. § -ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)19 a múzeum gyűjtőkörében legalább öt szakágnak megfelelő tevékenységet folytat,

b)20 a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárakat, előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt, szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,

c)21 a múzeum állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit – naponta legalább nyolcórás nyitva tartás és az e) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

d) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

e) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként egy vagy több, de összesen legalább tíz muzeológus, valamint több restaurátor – természettudományi gyűjtemény esetén preparátor –, továbbá több múzeumi közművelődési szakember, valamint múzeumi könyvtáros-adattáros, múzeumi informatikus, és több múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

f)22 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette,

g)23

9. § Az országos szakmúzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. § -ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)24 a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyt, vegyszerraktárt, szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,

b)25 a múzeum gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit – naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakágban több muzeológus, restaurátor vagy – természettudományi gyűjtemény esetén – preparátor, továbbá múzeumi közművelődési szakember, valamint múzeumi könyvtáros-adattáros, múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

e)26 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

10. § Az országos múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:

a)27 a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárakat, előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt, fotóműhelyt, szakkönyvtárat, adattárat, múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását szolgáló helyiségeket alakított ki, valamint az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el,

b)28 a múzeum állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit – naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként több muzeológus, több restaurátor – természettudományi gyűjtemény esetén –, preparátor, továbbá több múzeumi közművelődési szakember, múzeumi könyvtáros, múzeumi adattáros, múzeumi fotós, múzeumi informatikus, és több múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,

e)29 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.

10/A. §30 (1) A 4. § c) pontja szerinti múzeumi közművelődési szakember munkakör létesítése teljesíthető közoktatási vagy közművelődési intézménnyel vagy az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a közoktatási intézmény, a közművelődési intézmény vagy a múzeum biztosítja az előírt nyitva tartási időben a múzeumi közművelődési szakember jelenlétét a muzeális intézményben.

(2) Az 5. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus jelenlétét a muzeális intézményben.

(3) A 6. § d) pontja, valamint a 7. § d) pontja szerinti műtárgyvédelmi munkatárs munkakör létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a múzeum havonta legalább két alkalommal, alkalmanként minimum 8 órában biztosítja műtárgyvédelmi munkatársának jelenlétét állását a múzeumban.

(4) A 7. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus jelenlétét a múzeumban.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglalt megállapodások megkötésére

a) megyei hatókörű városi múzeum,

b) területi múzeum vagy

c) országos múzeum

jogosult.

A működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása

11. § (1)31 A működési engedély iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be az kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány adattartalmát jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) az alapító okirat másolatát, ha a fenntartó az intézményt költségvetési szervként működteti,

b)32 a fenntartó egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint nyilvántartásba vett egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatairól szóló egy hónapnál nem régebbi igazolást,

c)33 az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a jogi személyiségének igazolására jogosult felettes egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és a belső egyházi jogi személy jogi személyiségéről az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást,

d)34 ha a fenntartó gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát,

e) ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

f) az d) és e) pont szerinti fenntartó esetén az adóhatóság igazolását arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

g)35 a kérelem alapjául szolgáló kulturális javak használati jogcímét igazoló dokumentumot (pl. letéti, kölcsönzési szerződés), valamint a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a kulturális javak saját tulajdonát képezik, továbbá per-, teher- és igénymentesek, és a muzeális intézmény létesítéséhez hozzájárul,

h) a muzeális intézményt befogadó ingatlan használati jogcímét igazoló dokumentumot,

i)36 a fenntartó nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal a muzeális intézmény fenntartási költségeinek fedezésére,

j) a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kulturális javak nyilvántartásba vételét a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy végezte, valamint a szakmai munkakört külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy tölti be.

(3)37 Ha a fenntartó a (2) bekezdés a)–b), valamint d)–f) pontjaiban foglalt iratokat nem mellékeli, a miniszter adatszolgáltatási kérelemmel fordul a fenti adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(4)38 Múzeum működési engedélyének kiadására irányuló kérelem esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell

a) a kulturális javak tulajdonosának nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a múzeum működési engedélyének visszavonása esetén a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 41. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tesz, valamint

b) a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozatot.

(5)39 Amennyiben a muzeális intézmény fenntartója a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére vonatkozó kötelezettségét a 10/A. § szerinti megállapodás alapján teljesíti, a kérelemhez csatolni kell a megállapodás másolatát is.

(6)40 Amennyiben a fenntartó a kérelmezi, hogy a muzeális intézmény a Kultv. 39. § (4) bekezdése alapján nemzetiségi bázisintézménynek minősüljön, a kérelemhez a (2)–(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csatolni kell

a) annak igazolását, hogy az intézmény alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy

b) leltárkönyvi kimutatást annak igazolására, hogy a muzeális intézmény állományában a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak huszonöt százalékot elérő arányban találhatóak.

12. §41 Amennyiben az eljárásba szakértő bevonása szükséges, a miniszter múzeumi szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt rendel ki. Az eljárásban a szakfelügyelő szakértőnek minősül.

13. §42 A működési engedély – a 14. §-ban foglalt kivételekkel – határozatlan időre szól.

14. § (1)43 A miniszter

a) közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki, ha a fenntartó a 4. § a)–c) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését,

b) közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki, ha a fenntartó az 5. § a), c) és d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését.

(2) Az ideiglenes működési engedély alapján az intézmény vezetője jogosulttá válik minden olyan nyilatkozat megtételére, és minden olyan kötelezettség vállalására, amely a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges. Az ideiglenes működési engedélyből egyéb jogok és kötelezettségek nem származnak.

(3) A hiányzó feltételek teljesítésére kitűzött határidő egy évnél hosszabb időtartam nem lehet, amelyet a miniszter a fenntartó kérelemére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy évvel meghosszabbíthat, ha a fenntartó önhibáján kívül nem képes a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítésére.

(4)44 Ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül igazolja azoknak a hiányzó feltételeknek a teljesítését, amelyek miatt csak ideiglenes működési engedélyt kaphatott, a miniszter a működési engedélyt kiadja, ellenkező esetben az ideiglenes működési engedély hatályát veszti.

15. § (1) A működési engedély tartalmazza a muzeális intézmény

a) nevét,

b) székhelyét,

c) alapításának évét,

d) szakmai besorolását,

e) gyűjtőkörét, közérdekű muzeális kiállítóhely esetén szakágának megnevezését és állandó kiállításának témáját,

f) gyűjtőterületét, a közérdekű muzeális kiállítóhely esetét kivéve,

g)45 a kiállításában bemutatott vagy a gyűjteményébe tartozó kulturális javak tulajdonosának megnevezését,

h) fenntartójának megnevezését, címét,

i) ágazati irányítását – szakfelügyelet közreműködésével – ellátó szervének megnevezését, címét.

(2) Az ideiglenes működési engedély az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmazza

a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez hiányzó feltételeket,

b) a hiányzó feltételek teljesítésének határidejét,

c) a teljesítés módját.

(3)46 Amennyiben a miniszter a muzeális intézményt a Kultv. 39. § (4) bekezdése alapján nemzetiségi bázisintézménynek minősíti, a működési engedélyben e döntést is fel kell tüntetni.

16. §47 (1) A muzeális intézmény kizárólag a működési engedélyében meghatározott, gyűjtőkörébe tartozó anyagcsoportra vonatkozóan fejtheti ki szakmai tevékenységét, és kizárólag a működési engedélyében meghatározott gyűjtőterületén folytathatja gyűjtési tevékenységét.

(2) A közérdekű muzeális kiállítóhely a kiállított kulturális javakat tervezett és folyamatos gyűjtéssel nem gyarapíthatja, de az ajándékozás útján megszerzett műtárgyakat kiállításában bemutathatja, amennyiben azokat a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: NKÖM rendelet) 22. § (1) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vették.

17. § (1)48 A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a működési engedély módosítását köteles kérni a változás bekövetkezésétől számított 40 napon belül, ha

a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket a működési engedélyben foglalthoz képest más szakmai besorolásnál meghatározottak szerint teljesíti, vagy

b) a 15. § (1) bekezdés a)–g) pontjában foglalt adatok megváltoznak.

(2) A formanyomtatvány adattartalmát jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(3)49 A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályok alkalmazandók.

(4)50 A fenntartó személyében bekövetkező változás esetén a módosítás iránti kérelmet az új fenntartó nyújtja be – a fenntartó jogutód nélküli megszűnését ide nem értve – a korábbi fenntartó hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül.

(5)51 A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a működési engedély módosítását köteles kérni a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül, ha a 15. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt adat megváltozik.

(6)52 Ha a fenntartó a módosítást nem kéri és a módosítást megalapozó változás a miniszter tudomására jut, a miniszter a működési engedély módosítására irányuló eljárást hivatalból is megindítja.

18. §53 (1) A muzeális intézmény működési engedélyének visszavonására irányuló kérelmet a fenntartó a Kultv. 41. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti esetekben nyújthatja be a miniszter által rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány adattartalmát a Melléklet tartalmazza.

(2) A kérelemhez csatolni kell a megszűnő muzeális intézményben őrzött kulturális javakat átvevő nyilatkozatát arról, hogy azok biztonságos őrzését vállalja.

18/A. §54 (1) Ha a miniszternek a muzeális intézmény működési engedélyében feltüntetett szakmai besorolásnak megfelelő folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételek teljesítésével kapcsolatos hiányosság jut tudomására – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy éves – a muzeális intézmény műtárgyállományát veszélyeztető hiányosság esetén 15 napos – határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosságok megszüntetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőt a miniszter a fenntartó kérésére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy alkalommal további egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben a fenntartó önhibáján kívül nem képes a hiányosságok megszüntetésére.

(3) Ha a fenntartó a megjelölt határidőben a hiányosságok megszüntetése érdekében nem intézkedik, a miniszter a működési engedély visszavonására vagy módosítására irányuló eljárást hivatalból is megindítja.

19. §55 (1) Amennyiben múzeum megszüntetése esetén a tulajdonos a NKÖM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.

(2) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza

a) a múzeumban használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások felsorolását,

b) az (1) bekezdés szerinti kulturális javak szakágak és gyűjtemények szerinti szakmai értékelését, valamint

c) a szakfelügyelőnek az (1) bekezdés szerinti kulturális javak további kezelésére vonatkozó javaslatát a Kultv. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(3) Amennyiben a szakfelügyelő a (2) bekezdés c) pontja alapján a kulturális javak múzeumi megőrzésére tesz javaslatot, a szakfelügyeleti jelentésben meg kell jelölni az átvevő múzeumot is.

A muzeális intézmény elnevezése

20. § (1) A muzeális intézmény elnevezésének más muzeális intézmény elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. A muzeális intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot.

(2) Két vagy több azonos nevű muzeális intézmény esetén a név viselésének joga azt a muzeális intézményt illeti meg, amelyik esetében a működési engedély iránti kérelmet korábban nyújtották be.

(3) A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan nevet, amelyhez mások jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a muzeális intézmény nevében feltüntetni.

Záró rendelkezések

21. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

22. §56

23. §57 (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)58 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (2) és (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények működési engedélye – a 17. §-ban foglaltaktól eltérően – a módosított működési engedély kiadásáig, de legkésőbb 2013. június 30-ig hatályos.

Melléklet a 2/2010. (I. 14.) OKM rendelethez

I. A muzeális intézmény működési engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező adatai:

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak,

b) nem természetes személy kérelmező esetén – az a) pontban meghatározottakon túl – a cégjegyzékszám, létesítő okirat kelte, száma.

2.59 A muzeális intézmény adatai:

a muzeális intézmény elnevezése, címe, elérhetősége.

3. A muzeális intézmény szakmai adatai:

a) a kérelmezett szakmai besorolás,

b) múzeum és közérdekű muzeális gyűjtemény esetén: gyűjtőkör, szakág, gyűjtőterület megnevezése,

c) közérdekű muzeális kiállítóhely esetén: szakág, állandó kiállítás témája.

4. A működési engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelem részletes indokolása.

5. A muzeális intézmény befogadására szolgáló épület vagy épületrész egyéb adatai:

a) az épület biztonsági berendezésekkel való ellátottságára vonatkozó adatok,

b) az épületben található helyiségek alapterületére vonatkozó adatok,

c) az épület műemléki védettségére vonatkozó adatok.

6. A muzeális intézmény gyűjteményi anyagára vonatkozó adatok szakágak szerint:

a) szakágak szerint a kulturális javak nyilvántartására vonatkozó adatok,

b) használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások típusai,

c) nyilvántartás vezetésére alkalmazott (alkalmazásra kerülő) adatbázis-kezelő szoftver(ek) neve.

7. A muzeális intézmény alkalmazottainak munkakörére, munkaidejére, foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó nyilatkozat.

8. A muzeális intézmény szolgáltatásaira és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó adatok: kiállítások jellege, címe, nyitvatartási idő, szakmai szolgáltatások.

II. A muzeális intézmény megszüntetése iránti kérelem adattartalma:

1. A kérelmező adatai:

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak,

b) nem természetes személy kérelmező esetén – az a) pontban meghatározottakon túl – cégjegyzékszám, létesítő okirat kelte, száma.

2. A muzeális intézmény adatai:

a) a muzeális intézmény elnevezése, címe, elérhetősége,

b)60

c) működési engedélyének száma.

3. A muzeális intézmény gyűjteményi anyagára vonatkozó adatok:

a) szakágak szerint a kulturális javak nyilvántartására vonatkozó adatok,

b) használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások típusai,

c) nyilvántartás vezetésére alkalmazott adatbázis-kezelő szoftver(ek) neve.

4. A megszüntetés adatai

a) a megszüntetés időpontja,

b) a megszüntetés részletes indokolása,

c) a kulturális javak muzeális intézmény megszüntetését követő biztonságos elhelyezésének bemutatása és indokolása.

III.61

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!