nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
2017-01-01
2018-09-18
7
Jogszabály

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 10. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) A termékekre vonatkozóan az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése és a kijelölést követő ellenőrzése során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2)1 E rendelet alkalmazásában a kijelölő hatóság – a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a értelmében – a kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala.

A kijelölés iránti kérelem

2. § (1) A kijelölés iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)2 A kijelölés iránti kérelemben a kérelmező szervezet alkalmasságát, felkészültségét a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.)

a)3 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okirat, vagy

b) 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint az R. 12. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok

csatolásával kell igazolni.

(3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

A kijelölési eljárás

3. §4 (1) A kijelölő hatóság a kérelmező szervezet, alkalmasságának, felkészültségének megítélése során a következő kérdéseket vizsgálja:

a) a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetének

aa) a műszaki képzettsége, felkészültsége és a megfelelőségértékelésben való gyakorlata;

ab) a megfelelőségértékelési modulok, egyéb műszaki előírások szerinti eljárások ismerete;

ac) az R. 2. § (2) bekezdés a) pont

aa) alpontjában meghatározottak ismerete, helyes értelmezése és alkalmazása;

ad) a vizsgálati eredmények helyes értékelése és dokumentálása, ha a vizsgálati eredmények értékelése a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységének része;

ae) az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismerete;

b) a megfelelőségértékeléshez szükséges műszaki és adminisztratív feltételek megléte, így

ba) a kérelmező szervezet kérelmezett megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos belső eljárási rendjének a szabályozottsága (minőségirányítási kézikönyv, működési és eljárási szabályzat);

bb) az R. 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülése;

bc) ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, a szükséges és megfelelő vizsgáló laboratóriumok, a vonatkozó előírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök, igénybevételi berendezések rendelkezésre állása;

bd) az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök megléte;

be) a nyilvántartások, jelentések, tanúsítványok alkalmassága és megfelelő tárolása;

c) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás biztosítottsága.

(2) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz igénybe, a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a közreműködő megfelel-e az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek.

4. § A kijelölésre vonatkozó döntés előkészítésében részt vevő személy írásban nyilatkozik arról, hogy az R. 10. §-ában meghatározott kizárási ok nem áll fenn.

Az engedély időbeli hatálya

5. §5 Az engedély 5 évig hatályos.

A felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó követelmények

6. § (1) Az Msztv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértékét az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelési tevékenységekhez kapcsolódóan a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kijelölő hatóság a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nagyságától, így a megfelelőségértékelési tevékenységek, termékek és megfelelőségértékelési eljárások számától függően – mérlegelve a kérelmező szervezet korábban történt kijelöléseinek számát is – előírhatja a 2. mellékletben megadott összeghatár legfeljebb 100%-kal való megnövelését.

(3) Ha a kérelmező szervezet a kijelölést több jogszabály szerinti megfelelőségértékelési területre kéri, az egyes jogszabályokhoz tartozó összeghatárokat össze kell adni.

A kérelmezővel szembeni követelmények

7. § (1) A kérelmező szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet a kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szakirányú felsőfokú műszaki képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

(2) Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, a kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell

a) angol, német vagy francia középfokú nyelvtudású munkavállalóval, továbbá

b) a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok – így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány –, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának – a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló – bemutatása angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

(3) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a 8. § szerinti jelentésnek a kérelmezett megfelelőségértékelési területhez igazított mintájával.

A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége

8. § (1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden évben január 31-ig megküldi a kijelölő hatóságnak.

(2) A jelentés a következőket tartalmazza:

a) jogszabályok, termékcsoportok és megfelelőségértékelési eljárások (modulok) szerint a megrendelő gazdasági szereplők, a szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a kiadott tanúsítványok számát,

b) a közreműködő szervezet nevét,

c) annak a három gazdasági szereplőnek a megnevezését, amellyel a legtöbb megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződést kötötte,

d) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a kivizsgálás eredményét,

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések, együttműködések felsorolását,

f) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel bemutatását,

g) a kijelölt megfelelőségértékelési területen – a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben – a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások, valamint a visszavont tanúsítványok számát.

A kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

9. §6 A kijelölő hatóság a kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenőrzése során a következő kérdéseket vizsgálja:

a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat;

b) az előző ellenőrzés óta a szakmai és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát;

c) az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e;

d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása e rendeletnek és a panaszkezelési szabályzatnak megfelelő volt-e.

A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és a felhasználására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá, – a 2. mellékletben meghatározott – jogszabályonként

a) 68 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,

b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 27 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a 2. mellékletben meghatározott – jogszabályonként

a) 75 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,

b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 32 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

(3) Bármely egyéb nyilvántartott és közzétett adat módosítására irányuló kérelem esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft.

(4)7 Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megkezdése előtt kell megfizetni Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, a „megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” kifejezésnek a befizetési bizonylat közlemény rovatában való feltüntetésével.

(5) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatban felmerülő személyi és tárgyi költségekre lehet felhasználni.

(6) Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdése első mondatában, valamint a 31. § (2), (4) és (5) bekezdésében,

c)8

kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

12. §9

13. § Ez a rendelet – az Msztv.-vel és az R.-rel együtt – a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklet R15. cikk (3) bekezdésével, R17. cikk (6) bekezdés a) pontjával és (7) bekezdés a) pontjával, R17. cikk (9) és (11) bekezdésével, R20. cikk (1) bekezdésével, R22. cikkével, valamint R28. cikkével összhangban álló szabályozást tartalmaz.

14. §10 A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedélyek 2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik.

1. melléklet az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelethez

Hivatkozási szám:

KÉRELEM1

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet alapján

 

1.    A kérelmező szervezet adatai

a)    A szervezet neve és címe (székhelye)

Név:     

Cím:     

Telefon:     

Telefax:     

E-mail:     

Honlap cím:     

b)    A cégbejegyzés adatai

Cégbíróság:     

A cégbejegyzés kelte:     

száma:     

Szervezeti forma (Zrt., Kft. stb.):     

Állományi létszám:     

c)    A szervezet képviselője

Név:     

Beosztás:     

Cím:     

Telefon:     

Telefax:     

E-mail:     

d)    A szervezet részéről a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy

Név:     

Beosztás:     

Cím:     

Telefon:     

Telefax:     

E-mail:     

e)    A szervezet részéről az Európai Bizottság és az EGT-államok felé megadandó kapcsolattartó személy

Név:     

Beosztás:     

Cím:     

Telefon:     

Telefax:     

E-mail:     

2.    Milyen megfelelőségértékelési tevékenységre kéri a kijelölést?

vizsgálat    ellenőrzés    tanúsítás

3.    A kérelmezett megfelelőségértékelési terület a vonatkozó jogszabály(ok), termék(ek) és megfelelőségértékelési eljárás(ok)(modul) megjelölésével

4.    A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő

a)    munkavállaló

Neve

Szakterületének részletezése

 

 

b)    a kérelmező szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy

Neve

Szakterületének részletezése

 

 

5.    A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

a)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv, valamint működési és eljárási szabályzat,

b)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területen belül az egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat, ha van ilyen,

c)    védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának átruházására való jogosultságot igazoló dokumentumok, ha van ilyen jogosultsága,

d)    az Msztv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződés másolata és a biztosító nyilatkozata,

e)    nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések, ha vannak ilyenek,

f)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.

6.    A kérelmező szervezettel szembeni követelmények teljesítése

a)    Van-e kidolgozott eljárása az összeférhetetlenség esetére?

Igen    Nincs

b)    Ha a kijelölést vizsgálatra kérelmezi, és már végzett bizonyos vizsgálatot a kérelmezett megfelelőségértékelési területen, közölje a kérelem benyújtását megelőző két év alábbi vizsgálati adatait

Vonatkozó előírás

Az elvégzett vizsgálatok száma

 

 

c)    Ha a kijelölést ellenőrzésre kérelmezi, és már végzett bizonyos ellenőrzést a kérelmezett megfelelőségértékelési területen, közölje a kérelem benyújtását megelőző két év alábbi ellenőrzési adatait

Vonatkozó előírás

A lefolytatott ellenőrzések száma

 

 

d)    Ha a kijelölést tanúsításra kérelmezi, és már végzett tanúsítást, közölje a kérelem benyújtását megelőző két év alábbi tanúsítási adatait

Vonatkozó előírás

A lefolytatott eljárások száma

 

 

e)    A megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés részévé váló általános szerződési feltételei megfelelnek-e az R. 4. §-ában és 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak?

Igen    Nem

f)    Van-e a megfelelőségértékelési tevékenységéről évente a kijelölő hatóság részére adandó jelentéshez a kijelölt megfelelőségértékelési területéhez igazított jelentésmintája?

Van    Nincs

g)    Van-e kidolgozott eljárása arra vonatkozóan, hogy ha a tanúsított termék már nem elégíti ki a vonatkozó követelményeket, milyen módon korlátozza, függeszti fel a tanúsítvány hatályát vagy vonja vissza a tanúsítványt?

Van    Nincs

h)    Van-e kidolgozott eljárása a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok őrzésére?

Van    Nincs

i)    Van-e kidolgozott eljárása a hatóságok és – bejelentett szervezet esetében – más bejelentett szervezetek jogszabályban előírt tájékoztatására?

Van    Nincs

7.    Közreműködő igénybevétele

a)    A kijelölés tárgyát képező tevékenységhez igénybe vesz-e közreműködőt?

Igen    Nem

b)    Ha igen, sorolja fel a közreműködőket és adja meg az általuk végzendő feladatokat.

Neve, címe

Az általa végzendő feladatok

 

 

c)    Van-e eljárása arra, hogy a közreműködő igénybevételéhez a megrendelő gazdasági szereplő beleegyezését kérje?

Van    Nincs

d)    Minősíti-e a közreműködőit?

Igen    Nem

e)    Ha igen, van-e írásos eljárása a közreműködők minősítésére?

Van    Nincs

f)    Meggyőződött-e arról, hogy a közreműködők laboratóriumai megfelelnek-e a vizsgáló laboratóriumok felkészültségének követelményeire vonatkozó szabványnak?

Igen    Nem

g)    Meggyőződött-e arról, hogy az ellenőrzést végző közreműködők megfelelnek-e az ellenőrzést végző szervezetek működésének feltételeire vonatkozó szabványnak?

Igen    Nem

8.    Titoktartási kötelezettség

Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén?

Igen    Nem

9.    Kiadvány

Ha a kijelölést tanúsításra kéri, van-e eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsítványok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint hozzáférhetővé tételére?

Van    Nincs

10.    Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzése

a)    Van-e eljárása a szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jelek alkalmazásának hatékony ellenőrzésére?

Van    Nincs

b)    Tesz-e megfelelő intézkedéseket a tanúsítványok és tanúsítási jelek megtévesztő használata vagy a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén?

Igen    Nem

c)    Van-e eljárása a szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jel visszavonására és törlésére?

Igen    Nem

11.    Panaszok

Tanúsító szervezetként megköveteli-e, hogy a gazdasági szereplők tartsanak nyilván minden, a tanúsított termékkel kapcsolatos panaszt és az azok rendezésére tett intézkedéseket?

Igen    Nem

 

12.    A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák

Sorolja fel, hogy a kijelölés iránti kérelem tárgyát képező tevékenységét az elmúlt öt évben mely szervek, szervezetek értékelték, és csatolja az erről készült dokumentumokat.

Az értékelő neve és címe

Az értékelt tevékenység fajtája

Az értékelés tárgya
és az okirat száma

Az értékelés

időpontja

Érvényessége

 

 

 

 

 

Alulírott, mint a kijelölést kérelmező szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy az 1–12. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt: .........................................................2

 

................................................

a szervezet képviselője3

2. melléklet az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelethez11

A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértéke

 

A

B

1.

A megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabály

A felelősségbiztosítás
legalább az alábbi
összeghatárig nyújtson
fedezetet
(forint)

2.

a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló jogszabály

10 000 000

3.

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály

5 000 000

4.

az elektromágneses összeférhetőségről szóló jogszabály

10 000 000

5.

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló jogszabály

10 000 000

6.

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló jogszabály

50 000 000

7.

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU (2011. március 9.) európai parlamenti és tanácsi irányelv

10 000 000-50 000 000

8.

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló jogszabály

50 000 000

9.

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabály

50 000 000

10.

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló jogszabály

10 000 000

11.

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

30 000 000

12.

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabály

50 000 000

13.

a gyermekjátékok biztonságáról szóló jogszabály

10 000 000

14.

az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

30 000 000

15.

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

20 000 000

16.

a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

10 000 000

17.

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló jogszabály

20 000 000

18.

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló jogszabály

30 000 000

19.

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

5 000 000

20.

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály

10 000 000-50 000 000

21.

az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló jogszabály

50 000 000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!