nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
2015-04-01
2016-11-26
10
Jogszabály

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 9. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:

a) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint elfogadott területi tervek, beleértve a területi tervek módosításait is:

aa)1 az Országos Területfejlesztési Koncepció, a megye, a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja,

ab)2

ac) az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési terve,

ad) a megye területrendezési terve, a megye térségére készített területrendezési terv;

b) az a) pontban meghatározott területi tervekhez kapcsolódóan, illetve azoktól függetlenül készült,

ba) az a) pont aa)–ac) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bb) az a) pont ad) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bc) a területrendezési tanulmánytervek;

c) a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a határozatot megalapozó, a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem részét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat;

d) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló területfejlesztési és területrendezési célú, vagy ahhoz kapcsolódó területi kutatások dokumentációi;

e)3 az Országos Területfejlesztési Tanács, a térségi fejlesztési tanácsok üléseiről készült jegyzőkönyvek;

f) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, szakvélemények;

g)4 az országos, kiemelt térségi és megyei szintű monitoring jelentés, éves elemző jelentés, a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentés;

h)5 az országos, kiemelt térségi és megyei szintű fejlesztési koncepció, program és terv értékelő, elemző jelentése.

2. § (1)6 A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki.

(2) A területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Üzemeltetővel évente közszolgáltatási szerződés köt.

(3) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása – miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető – ellenőrzésének módját, és

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot a miniszter által vezetett minisztérium és az Üzemeltető honlapján közzé kell tenni.

(5) Az Üzemeltetési Szabályzatnak tartalmaznia kell különösen

a) a dokumentációk fogadásának rendjét, a dokumentációk beküldésének módját,

b) a Dokumentációs Központ által vezetett nyilvántartások leírását, és

c) a Dokumentációs Központ felelősségi körét.

(6) A Dokumentációs Központ, amennyiben alapfeladatának ellátását nem veszélyezteti, a kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumokat is gyűjthet. A kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumok átadásáról az Üzemeltető megállapodást köt az átadó szervvel vagy személlyel, amelyben rendelkezni kell a dokumentumok átvételével és tárolásával kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről.

3. § (1) Az 1. § a) pont aa)–ac) alpontja szerinti dokumentációk kidolgozásáért felelős szerv megküldi a Dokumentációs Központnak az elfogadást követő 90 napon belül az elfogadott területi tervet és az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti megalapozó munkarészeket.

(2) Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6)–(7) bekezdés szerinti elektronikus példányát a miniszter a hozzá történő beérkezést követően 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(3)7 Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és hatásvizsgálatot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Amennyiben a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(4) Az 1. § d) pontja szerinti területi kutatás iratanyagait a kutatást megrendelő szerv vezetője a kutatás lezárásától számított 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(5)8 Az 1. § e) pontja szerinti jegyzőkönyvet az Országos Területfejlesztési Tanács és a térségi fejlesztési tanács a hitelesítést követő 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti dokumentációkat elektronikus úton az ISO 32000 – 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban kell a Dokumentációs Központnak 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni.

(7) Az (1)–(4) bekezdés szerinti dokumentációk rajzi munkarészei esetében a dokumentumokat – az R.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően, az R. 7. mellékletében felsorolt térségi területfelhasználási kategóriákat, műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket, valamint a térségi övezeteket önálló rétegen (layer) ábrázolva – az ISO 19136:2007 szabványnak megfelelő GML (Geography Markup Language) formátumban kell a Dokumentációs Központ részére 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni. A rajzi munkarészeket az ISO 32000 – 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban is meg kell küldeni a GML formátumok használata során történő egyértelmű megfeleltetés érdekében.

(8) Az (1), (3) és (5) bekezdés szerinti dokumentációkat papíralapon is meg kell küldeni a Dokumentációs Központnak.

(9) A dokumentációk leíró adatainak megküldését a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzata szerinti űrlapon kell megtenni, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a dokumentáció megnevezése,

b) a megbízó szervezet megnevezése, címe, telefonszáma,

c) a tervező, illetve a kutatást végző vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma,

d) a tervező, illetve a kutatást készítő témafelelős neve,

e) az elfogadásról, illetve jóváhagyásról szóló határozat, illetve jogszabály száma,

f) az alkalmazott számítógépes program megnevezése,

g) a munka kezdetének és befejezésének időpontja, és

h) a különleges kezelésre való utalás.

(10)9 Az 1. § g)–h) pontja szerinti dokumentációt a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követő 90 napon belül elektronikus úton megküldi a Dokumentációs Központnak.

4. § A Dokumentációs Központ a részére átadott és beküldött dokumentációt megőrzi, nyilvántartja, rendszerezi és katalogizálja. A Dokumentációs Központ a dokumentumok biztonságos tárolását, a további megtekintésre, hasznosításra, jó minőségű másolat készítésére alkalmas állapotban tartását a megfelelő intézményi feltételek kialakításával folyamatosan biztosítja.

5. § A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsorolt típusonként elkülönítetten gyűjti, metaadatait feldolgozza és adatbázisban tárolja.

6. § (1) A Dokumentációs Központ az ügyfelek számára a kereséshez és tájékozódáshoz internetes keresőfelületet tart fenn. A keresőfelületen biztosítani kell a dokumentációk címe, valamint a dokumentációkhoz rendelt kulcsszavak szerinti keresést.

(2) A Dokumentációs Központ által kezelt dokumentumállományra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a közérdekű adatokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján gyűjtött dokumentációk megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról a Dokumentációs Központ gondoskodik.

(2) A Rendelet alapján gyűjtött dokumentációkat 2019. december 31-ig kell e rendelet szabályai szerint az új nyilvántartási rendszerbe illeszteni.

(3)10

9. §11 A Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését12 megelőzően a jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.

10. §13

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!