nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2010. (XII. 29.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
2015-07-01
2016-07-16
6
Jogszabály

26/2010. (XII. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), f), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1.1 A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) az utasítás 1. melléklete szerint határozom meg.

2.2

3.3

4. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2010. (XII. 29.) BM utasításhoz

Szabályzat
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről

1.4 A szabályzat hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, a Terrorelhárítási Központra, a Nemzeti Védelmi Szolgálatra (a továbbiakban: NVSZ), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet), a büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban: bv. intézmény) [a továbbiakban együtt: rendvédelmi szervekre], a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: BM NOK), a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra, a rendészeti szakközépiskolákra, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központra (a továbbiakban: KOK) [a továbbiakban együtt: oktatási intézmények], a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra (a továbbiakban: SZEBEKK), a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveire, valamint a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaság).

2.5 E szabályzat alkalmazásában:

a)6 adomány: az 1. pontban felsorolt rendvédelmi szerveknek, oktatási intézményeknek, valamint az ezek szervezeti egységének jogszabályban meghatározott közfeladata ellátásával közvetlenül összefüggő célra, visszafizetési kötelezettség nélkül belföldi önkormányzat, belföldi önkormányzati költségvetési szerv, helyi önkormányzati társulás, illetve az általa létrehozott költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet, belföldi önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság, állami többségi tulajdonban lévő belföldi gazdasági társaság, belföldi egyház, külföldi rendvédelmi szerv, valamint nemzetközi megállapodás, egyezmény alapján külföldi kormány, minisztérium által – ingatlan kivételével – nyújtott pénzadomány, támogatás, juttatás, ajándék, így különösen bármely forgalomképes ingó dolog, pénz, vagyoni értékű jog, kivéve az ingatlanhoz és lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot, egyéb kedvezmény, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, valamint ellenérték nélkül történő munkavégzés. Adomány továbbá az adományozó személytől függetlenül a büntetés-végrehajtási intézet, intézmény részére a fogvatartási körülmények javítása érdekében ellenérték nélkül adott oktatási, kulturális, ismeretterjesztő szolgáltatás, eszköz, könyv, szoftver, használtruha juttatás. Az adomány jellegétől függően nyújtható egyszeri vagy visszatérő formában.

b) kedvezményezett szerv: az 1. pontban meghatározott szervek közül az az önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely vagy amely irányítása alatt lévő szerv az adományt ténylegesen felhasználja. Amennyiben több szerv is megfelel a feltételeknek, az irányítási rendszer alacsonyabb fokán elhelyezkedő szerv.

3. Az adomány értékének megállapításánál a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai az irányadók. A külföldi devizában nyújtott adomány értékének meghatározásakor az Szt.-ben és a Korm. rendeletben meghatározott értéket kell alapul venni.

4.7 A kétmillió forintot meg nem haladó értékű adomány elfogadására, illetve visszautasítására – a 6. pont b) alpontjában foglalt kivétellel – az alábbi személyek jogosultak:

a)8 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve tekintetében az országos rendőrfőkapitány, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tekintetében a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, a Készenléti Rendőrség tekintetében a parancsnok, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság tekintetében az igazgató, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet tekintetében az igazgató,

b) az NVSZ esetében a szolgálat vezetője,

c) a SZEBEKK esetében a főigazgató,

d)9 a BM NOK, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a rendészeti szakközépiskolák valamint a KOK esetében az intézmény vezetője,

e) a BVOP tekintetében a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok), a bv. intézetek vonatkozásában az intézet parancsnoka, a bv. intézmények esetében az intézmény vezetője, a bv. gazdasági társaságok esetében a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója,

f)10 a katasztrófavédelem központi szerve tekintetében a főigazgató, területi, területi jogállású, valamint helyi szervei esetében a kedvezményezett szerv vezetője,

g)11 a Terrorelhárítási Központ esetében a főigazgató.

5.12 A kétmillió forintos értékhatárt meghaladó, de a tízmillió forintos értékhatárt meg nem haladó adományok elfogadására vagy visszautasítására – a 6. pont b) alpontjában foglalt kivétellel – a

a) 4. pont a) alpontjában meghatározott szervek tekintetében az országos rendőrfőkapitány,

b)13 4. pont b)–d) alpontjában meghatározott szervek tekintetében a Belügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) gazdasági helyettes államtitkára,

c) 4. pont e) alpontjában meghatározott szervek tekintetében az országos parancsnok,

d) 4. pont f) alpontjában meghatározott szervek tekintetében az országos főigazgató,

e)14 4. pont g) alpontjában meghatározott szerv tekintetében a főigazgató

jogosult.

6.15 A Minisztérium gazdasági helyettes államtitkára dönt:

a) a tízmillió forintos értékhatárt meghaladó adományok, valamint

b) értékhatártól függetlenül külföldi rendvédelmi szerv, valamint nemzetközi megállapodás, egyezmény alapján külföldi kormány, minisztérium által felajánlott adományok,

c)16 a 2. pontban meghatározottaknak meg nem felelő adomány

elfogadásáról vagy visszautasításáról.

7.17 Az adomány arra a célra használható fel, amelyre az adományozó juttatta. Ha az adomány célját, rendeltetését az adományozó nem jelöli meg, úgy annak felhasználásáról – a kedvezményezett szerv gazdasági, pénzügyi vezetője javaslatainak figyelembevételével – az adomány elfogadására jogosult vezető dönt.

8. Az adomány elfogadását kizárja, ha

a)18 a kedvezményezett szerv számára valamely jogszabályban meghatározott feladattal kapcsolatos magatartásra, vagy attól való tartózkodásra irányul,

b) az adományozásról szóló megállapodás nem tartalmazza a szabályzatban meghatározott kötelező tartalmi elemeket,

c)19 az önkormányzatnak a Magyarországgal szemben köztartozása áll fenn.

8a.20 A 8. pont c) alpontja szerinti köztartozás-mentességet az adományozásról szóló megállapodás megkötésekor kell vizsgálni.

9. Az adomány elfogadásakor az elfogadásra jogosult vizsgálja:

a) az adományozó által kikötött célok teljesíthetőségét és következményeit,

b) a gazdaságosságot,

c) az adomány működtetési feltételeinek meglétét,

d) az adomány műszaki állapotát,

e) az adomány rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát,

f) az adományozó rendelkezési jogának fennállását, valamint

g) a 8. pontban foglalt kizáró okokat.

10.21 Az adományok elfogadásával kapcsolatos döntés-előkészítést, az ahhoz kapcsolódó eljárást – az adomány jellegének megfelelően – az érintett szakmai szervezeti egységek véleményének figyelembevételével a kedvezményezett szerv gazdasági szervezete végzi.

11.22 A felajánlott adomány elfogadásáról a kedvezményezett szerv – az adomány elfogadásra jogosult jóváhagyását követően – az adományozóval írásbeli megállapodást köt. A megállapodást a kedvezményezett szerv gazdasági vezetője ellenjegyzi. Az adomány számviteli elszámolásának időpontjára a Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

12.23 Az adomány elfogadására vonatkozó megállapodás tartalmazza:

a) az adomány azonosítására alkalmas adatokat,

b) az adomány bruttó és nettó könyv szerinti értékét, ha ez nem állapítható meg, annak piaci értékét,

c) az adomány felhasználási, hasznosítási célját, módját, továbbá a felhasználás feltételeit, valamint

d) az adományozó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez.

13. Az adományozó megnevezése és székhelye címének kezelésére – a 14., valamint a 16. pontban foglaltak kivételével – az adományozást követő év április 30. napjáig kerülhet sor.

14.24 Az kedvezményezett szerv az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományra és az adományozóra vonatkozó adatokat az adomány elfogadásától számított 8 napon belül köteles honlapján közzétenni és annak megismerhetőségét 3 éven keresztül biztosítani.

15.25 A közzététel tartalmazza az adományozó székhelyének megnevezését, az adomány leírását, értékét, az adomány felhasználásának a megállapodásban rögzített célját vagy rendeltetését, az adomány elfogadójának megnevezését, székhelyét. Az adományozó kérésére az kedvezményezett szerv az adományozó olyan nyilatkozatát is közzéteheti, amelyben az adományozás célját és okait röviden bemutatja.

16.26 Az kedvezményezett szerv köteles az adományozással kapcsolatos valamennyi adatot 5 évig megőrizni.

17.27 Az elfogadott adományokat, azok értékét, összegét és felhasználásuk módját – adományozók szerinti bontásban – a kedvezményezett szerv, valamint annak adományban részesült szervezeti egysége naprakészen, elkülönítetten dokumentálja, ezzel egyidejűleg gondoskodik az adományok államháztartási jogszabályi előírások betartásával történő költségvetési-számviteli elszámolásáról. Az eredeti bizonylatokra épülő dokumentálás a költségvetési szerv számviteli nyilvántartásának részét képezi, az adomány értéke a költségvetési szerv kimutatott vagyonát növeli. A dokumentációk alapján a költségvetési szerv éves kimutatást készít, amelynek tartalmaznia kell a tárgyévben elfogadott, valamint felhasznált adományokat, azok értékét, összegét, az adományozók megnevezését.

18.28 A kedvezményezett szerv az éves kimutatását – beleértve a saját, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kimutatását is – a Minisztérium gazdasági helyettes államtitkára részére a tárgyévet követő április 30-ig felterjeszti.

2. melléklet a 26/2010. (XII. 29.) BM utasításhoz29

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!