nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2010. (XII. 29.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
2019-07-05
infinity
12
Jogszabály

26/2010. (XII. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), f), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1.1 A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) az utasítás 1. melléklete szerint határozom meg.

2.2

3.3

4. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2010. (XII. 29.) BM utasításhoz

Szabályzat
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről

1.4 A szabályzat hatálya kiterjed

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

b) a Terrorelhárítási Központra,

c) a Nemzeti Védelmi Szolgálatra (a továbbiakban: NVSZ),

d) az idegenrendészeti szervre,

e) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP),

f) a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet),

g) a büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban: bv. intézmény),

h) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, területi jogállású és helyi szerveire

[az a)–h) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szervek],

i) a rendészeti szakgimnáziumokra, valamint

j) a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaság).

2.5 E szabályzat alkalmazásában:

a) adomány: az adományozó által az 1. pontban foglalt szervezet vagy annak szervezeti egysége javára a jogszabályban meghatározott közfeladata ellátásával közvetlenül összefüggő célra, ellenérték, térítés vagy visszafizetési kötelezettség nélkül, egyszeri vagy visszatérő formában nyújtott, illetve teljesített

aa) forgalomképes ingó dolog,

ab) pénzösszeg,

ac) vagyoni értékű jog, ide nem értve az ingatlanhoz, illetve a lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot,

ad) szolgáltatás,

ae) munkavégzés, valamint

af) az aa)–ae) alpontban meghatározott körbe nem tartozó egyéb kedvezmény, támogatás, juttatás vagy ajándék;

b) adományozó: az adományt nyújtó

ba) belföldi önkormányzat,

bb) belföldi önkormányzati költségvetési szerv,

bc) helyi önkormányzati társulás, illetve az általa létrehozott költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet,

bd) belföldi önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság,

be) állami többségi tulajdonban lévő belföldi gazdasági társaság,

bf) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: 2011. évi CCVI. törvény) meghatározott, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség vagy az általa létrehozott gazdasági társaság, alapítvány, illetve egyesület,

bg) a 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyház, bejegyzett egyház, illetve nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye,

bh) külföldi rendvédelmi szerv,

bi) nemzetközi megállapodás, egyezmény alapján külföldi kormány, minisztérium, valamint

bj) bármely személy vagy szervezet, ha a fogvatartási körülmények, illetve az idegenrendészeti szervnél ellátottak elhelyezési körülményeinek javítása érdekében oktatási, kulturális, ismeretterjesztő szolgáltatást, eszközt, könyvet, szoftvert vagy használtruha-juttatást adományoz;

c) kedvezményezett szerv: az adomány 1. pontban meghatározott szervezeten belüli tényleges felhasználójának a gazdasági feladatait ellátó, az irányítási rendszer lehetséges legalacsonyabb fokán elhelyezkedő szerv, függetlenül attól, hogy e tevékenységet irányítási jogköre alapján vagy más jogviszony keretében végzi.

3. Az adomány értékének megállapításánál a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai az irányadók. A külföldi devizában nyújtott adomány értékének meghatározásakor az Szt.-ben és a Korm. rendeletben meghatározott értéket kell alapul venni.

4.6 A bruttó kétmillió forintot meg nem haladó értékű adomány elfogadására, illetve visszautasítására – a 6. pontban foglalt kivétellel – az alábbi személyek jogosultak:

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetén: a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tekintetében a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, a Készenléti Rendőrség tekintetében a parancsnok, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság tekintetében az igazgató;

b)7 a rendészeti szakgimnáziumok esetében az intézmény vezetője;

c) a büntetés-végrehajtási szervek esetén: a bv. intézetek vonatkozásában az intézet parancsnoka, a bv. intézmények tekintetében az intézmény vezetője, a bv. gazdasági társaságok tekintetében a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója;

d) a katasztrófavédelem esetén: a területi, területi jogállású, valamint helyi szervei tekintetében a kedvezményezett szerv vezetője.

5.8 Értékhatártól függetlenül és a 2. pontban meghatározottaknak meg nem felelő, illetve a 2. pont b) alpont ba)–bi) pontjában meghatározottaktól különböző címzettektől származó felajánlások elfogadására vagy visszautasítására, a 6. pontban foglalt kivétellel

a)9 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetén a központi szerve, a 4. pont a) alpontjában meghatározott szervek és a rendészeti szakgimnáziumok tekintetében az országos rendőrfőkapitány,

b) az NVSZ esetében a szolgálat vezetője,

c) a BVOP és a 4. pont c) alpontjában meghatározott szervek tekintetében az országos parancsnok,

d) a katasztrófavédelem központi szerve, a 4. pont d) alpontjában meghatározott szervek tekintetében az országos főigazgató,

e) a Terrorelhárítási Központ tekintetében a főigazgató,

f)10 az idegenrendészeti szerv tekintetében a főigazgató

jogosult.

6.11 A Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkára dönt értékhatártól függetlenül külföldi rendvédelmi szerv, valamint nemzetközi megállapodás, egyezmény alapján külföldi kormány, minisztérium által felajánlott adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról.

7.12 Az adomány arra a célra használható fel, amelyre az adományozó juttatta. Ha az adomány célját, rendeltetését az adományozó nem jelöli meg, úgy annak felhasználásáról – a kedvezményezett szerv gazdasági, pénzügyi vezetője javaslatainak figyelembevételével – az adomány elfogadására jogosult vezető dönt.

8.13 Az adomány elfogadását – a 8b. pontban foglalt kivétellel – kizárja, ha

a)14 a kedvezményezett szerv számára valamely jogszabályban meghatározott feladattal kapcsolatos magatartásra, vagy attól való tartózkodásra irányul,

b) az adományozásról szóló megállapodás nem tartalmazza a szabályzatban meghatározott kötelező tartalmi elemeket,

c)15 az adományozónak Magyarországgal szemben köztartozása áll fenn.

8a.16 A 8. pont c) alpontja szerinti köztartozás-mentességet az adományozásról szóló megállapodás megkötésekor kell vizsgálni.

8b.17 A 8. pont c) alpontja nem alkalmazható a 2. pont b) alpont bj) alpontjában meghatározott adományozóval szemben.

9. Az adomány elfogadásakor az elfogadásra jogosult vizsgálja:

a) az adományozó által kikötött célok teljesíthetőségét és következményeit,

b) a gazdaságosságot,

c) az adomány működtetési feltételeinek meglétét,

d) az adomány műszaki állapotát,

e) az adomány rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát,

f) az adományozó rendelkezési jogának fennállását, valamint

g)18 – a 8b. pontra is figyelemmel – a 8. pontban foglalt kizáró okokat.

10.19 Az adományok elfogadásával kapcsolatos döntés-előkészítést, az ahhoz kapcsolódó eljárást – az adomány jellegének megfelelően – az érintett szakmai szervezeti egységek véleményének figyelembevételével a kedvezményezett szerv gazdasági szervezete végzi.

11.20 A felajánlott adomány elfogadásáról a kedvezményezett szerv – az adomány elfogadásra jogosult jóváhagyását követően – az adományozóval írásbeli megállapodást köt. A megállapodást a kedvezményezett szerv gazdasági vezetője ellenjegyzi. Az adomány számviteli elszámolásának időpontjára a Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

12.21 Az adomány elfogadására vonatkozó megállapodás tartalmazza:

a) az adomány azonosítására alkalmas adatokat,

b) az adomány bruttó és nettó könyv szerinti értékét, ha ez nem állapítható meg, annak piaci értékét,

c) az adomány felhasználási, hasznosítási célját, módját, továbbá a felhasználás feltételeit, valamint

d) az adományozó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez.

13.22 A kedvezményezett szerv az adományozó adatait a 14. és a 16. pontban foglaltak szerint kezeli.

14.23 Az kedvezményezett szerv a bruttó ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományra és az adományozóra vonatkozó adatokat az adomány elfogadásától számított 8 napon belül köteles honlapján közzétenni és annak megismerhetőségét 3 éven keresztül biztosítani.

15.24 A közzététel tartalmazza az adományozó székhelyének megnevezését, az adomány leírását, értékét, az adomány felhasználásának a megállapodásban rögzített célját vagy rendeltetését, az adomány elfogadójának megnevezését, székhelyét. Az adományozó kérésére az kedvezményezett szerv az adományozó olyan nyilatkozatát is közzéteheti, amelyben az adományozás célját és okait röviden bemutatja.

16.25 Az kedvezményezett szerv köteles az adományozással kapcsolatos valamennyi adatot 5 évig megőrizni.

17.26 Az elfogadott adományokat, azok értékét, összegét és felhasználásuk módját – adományozók szerinti bontásban – a kedvezményezett szerv, valamint annak adományban részesült szervezeti egysége naprakészen, elkülönítetten dokumentálja, ezzel egyidejűleg gondoskodik az adományok államháztartási jogszabályi előírások betartásával történő költségvetési-számviteli elszámolásáról. Az eredeti bizonylatokra épülő dokumentálás a költségvetési szerv számviteli nyilvántartásának részét képezi, az adomány értéke a költségvetési szerv kimutatott vagyonát növeli. A dokumentációk alapján a költségvetési szerv éves kimutatást készít, amelynek tartalmaznia kell a tárgyévben elfogadott, valamint felhasznált adományokat, azok értékét, összegét, az adományozók megnevezését.

18.27 Az 5. pontban meghatározott hatáskörrel rendelkező szerv az elfogadott adományokról szóló éves kimutatást a 2. mellékletben meghatározott tartalommal – beleértve a saját, valamint az irányítása alá tartozó szervek adatait is – elektronikus, szerkeszthető, táblázatkezelővel kezelhető formában a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkára részére a tárgyévet követő április 30-ig felterjeszti.

2. melléklet a 26/2010. (XII. 29.) BM utasításhoz28

I. Az elfogadott adományokról szóló éves kimutatás

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Felterjesztő szerv

Az adomány kedvez-
ményezettje

Az adományozó neve, címe

Az adományozó adószáma vagy adóazonosító jele

Az adományozó kódja

Az adomány tárgya

Az adomány értéke (Ft)

Pénz vagy természetbeni adomány

Az adomány szakmai besorolása

2

 

 

 

 

 

 

bruttó könyv szerinti érték (Ft)

nettó könyv szerinti érték (Ft)

piaci érték (Ft)

 

 

II. Kitöltési útmutató az elfogadott adományokról szóló éves kimutatáshoz

1.    Felterjesztő szerv: Az 1. melléklet 5. pontjában meghatározott hatáskörrel rendelkező szerv neve betűszó formában.

2.    Az adomány kedvezményezettje: Az 1. melléklet 2. pont c) alpontja szerinti szerv neve.

3.    Az adományozó neve, címe: Értelemszerűen, a szerződésben szereplő módon.

4.    Az adományozó adószáma vagy adóazonosító jele akkor, ha van az adományozónak magyarországi adószáma, illetve ismert a magyarországi adóazonosító jele, egyébként „na” betűk beírásával, idézőjelek nélkül.

5.    Az adományozó kódja:

a)    Magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő: M

b)    Önkormányzat vagy önkormányzati költségvetési szerv: Ö

c)    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88. §-a szerinti gazdasági társaság (például kft., rt. stb.): G

d)    Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött szervezet (például alapítvány, egyesület stb.): C

e)    Egyház: E

f)    Külföldi adományozó: K

g)    A fentiekbe nem sorolható egyéb adományozó: N

6.    Az adomány tárgya: megnevezése, rövid leírása.

7.    Az adomány értéke: Ft, csakis számok beírásával, egyéb karakterek és üres karakterek nélkül. A piaci értéket kizárólag abban az esetben kell megadni, ha az adomány bruttó és nettó könyv szerinti értéke nem állapítható meg. Az adomány értékét – ha lehetséges – a szerződésben szereplő módon kell feltüntetni.

8.    Pénz vagy természetbeni adomány:

a)    Pénzadomány: P

b)    Természetbeni adomány: T

c)    Amennyiben az adomány pénzadományt és természetbeni adományt is tartalmaz, két sorra bontva kell szerepeltetni.

9.    Az adomány szakmai besorolása:

a)    Gépjármű (gépjármű, üzemanyag, biztosítás stb.): G

b)    Informatika: I

c)    Épület, építmény (például felújítási, karbantartási, üzemeltetési célú anyag, pénzszolgáltatás): É

d)    Szakmai: például biztonsági (térfigyelő kamera), szakmai felszerelés és anyag stb.: B

e)    Szakmai rendezvény: R

f)    Személyi (jutalom, gyermeknap, üdülés stb.): S

g)    A fogvatartási, illetve az ellátott-elhelyezési körülmények javítása érdekében ellenérték nélkül adott oktatási, kulturális, ismeretterjesztő szolgáltatás, eszköz, könyv, szoftver, használtruha-juttatás: F

h)    A fentiekbe nem sorolható egyéb adomány: N

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!