nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet
az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról
2015-04-29
infinity
4

33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § E rendelet alkalmazásakor az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni az állítás, a tápanyag-összetételre vonatkozó állítás, az egészségre vonatkozó állítás, valamint a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás kifejezések tekintetében.

2. § (1)1 Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdése szerinti élelmiszerek és italok emberi egészséghez kapcsolódó sajátosságának jelzésére szolgáló hagyományos megjelölések alkalmazására vonatkozó kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvű fordításával együtt – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI) kell benyújtani.

(2)2 Az OGYÉI a kérelmet – ha az a vonatkozó jogszabályoknak, európai uniós jogi aktusoknak, illetve a Bizottság által kiadott formai követelményeknek megfelel – az 1924/2006/EK rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében továbbítja a Bizottságnak.

3. §3 Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (3) bekezdése szerinti közösségi lista módosítása iránti kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvű fordításával együtt – az OGYÉI-hez kell benyújtani.

4. §4 Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (5) bekezdése szerinti, újonnan felfedezett tudományos bizonyítékokon alapuló állítások közösségi listába történő felvétele iránti kérelmet, illetve a védett adatok védelmére irányuló kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvű fordításával együtt – az OGYÉI-hez kell benyújtani.

5. §5 Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdése szerinti, betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások, valamint a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások közösségi listába történő felvételére vonatkozó kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvű fordításával együtt – az OGYÉI-hez kell benyújtani.

6. § (1)6 Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében található tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listájának módosítására irányuló kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvű fordításával együtt – az OGYÉI-hez lehet benyújtani.

(2)7 Az OGYÉI a kérelmet – ha az a vonatkozó jogszabályoknak, európai uniós jogi aktusoknak, illetve a Bizottság által kiadott formai követelményeknek megfelel – az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdése alapján, az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében továbbítja a Bizottságnak.

7. § (1)8 Az OGYÉI a 3–5. § szerinti kérelem tárgyában a 353/2008/EK bizottsági rendelet 7a. cikke alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § d) pont da) alpontja szerinti hatáskörében alakítja ki szakvéleményét.

(2)9 Ha a kérelem a 353/2008/EK bizottsági rendelet 7a. cikkében szereplő szempontok szerint nem megfelelő, az OGYÉI a kérelmezőt – akár többszöri alkalommal – a hiányok pótlására szólítja fel. A hiánypótlás nemteljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén az eljárás megszüntetésének nincs helye.

(3)10 Az OGYÉI a további hiánypótlást nem igénylő, valamint a legalább 60 napja lejárt határidejű, eredménytelen hiánypótlási felhívással érintett kérelmet szakvéleménnyel látja el és azt továbbítja az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak. A szakvéleményt az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériummal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal is közölni kell.

(4)11 A (3) bekezdés szerinti szakvéleményben az OGYÉI 353/2008/EK bizottsági rendelet 7a. cikke szerinti valamennyi szempontra kiterjedően értékeli a kérelmet.

(5) A 3–5. §-ban említett közösségi listákon szereplő egészségre vonatkozó állítások módosítása, felfüggesztése és visszavonása iránti kérelem benyújtása esetén az (1)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

8. §12 A 3–5. § szerinti kérelem visszavonására irányuló, a 353/2008/EK bizottsági rendelet 7b. cikke szerinti kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvű fordításával együtt – az OGYÉI-hez kell benyújtani. Az OGYÉI a 7. §-ban foglaltak szerint jár el.

9. §13 Ha a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző járási hivatal vagy az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala az 1924/2006/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdése alapján az állítás alkalmazását átmenetileg felfüggeszti, a felfüggesztés tárgyában hozott határozatát az OGYÉI-vel is közli.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet tervezetének az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

(3) Ez a rendelet

a) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az azt módosító 107/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 109/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 116/2010/EU bizottsági rendelet,

b) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2008. április 18-i 353/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 1169/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!