nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
2014-03-15
2017-08-17
7
Jogszabály

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről,
illetve bejelentéséről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 26. pontjában, valamint az (5) bekezdésének c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet tekintetében alkalmazni kell az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. és 3. cikkében, az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 2. cikkében, valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat.

(2) E rendelet alkalmazásában rendezvény alatt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 28. §-ának a) pontjában foglaltakat kell érteni.

(3) E rendelet alkalmazásában engedélyköteles létesítmény az a létesítmény, amely működéséhez a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésének alapján engedély szükséges.

(4) E rendelet alkalmazásában élelmiszer előállításon az a termékgyártás értendő, amelyet egy létesítmény a gyártott élelmiszer más létesítménynek való értékesítése céljából végez.

2. § (1)1 A rendeletet Magyarország területén az élelmiszerek előállítására és forgalomba hozatalára kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni a magánháztartásban előállított, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre.

(3) Az e rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) kistermelői élelmiszer-termelésre, -előállításra és értékesítésre,

b) lőtt vadból származó termékeknek a vadászatra jogosult által történő értékesítésére,

c) az étkezési célra forgalomba hozott vadon termő gombákra,

d) szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezésére,

e) borászati termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére.

II. FEJEZET

ÉLELMISZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Létesítmény engedélyezés és bejelentés általános szabályai

3. § (1) Élelmiszert előállítani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag e rendelet rendelkezései szerint lehet.

(2) Az élelmiszer forgalmazó helyen történő állati eredetű élelmiszer előállítás során az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseket kell betartani.

2. Létesítmény engedélyezési eljárás és nyilvántartás szabályai

4. § (1)2 Az engedélyköteles létesítményeket az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a létesítmény telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. melléklet A részében meghatározott dokumentumokat és adatokat.

5. § (1)3 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedély iránti kérelem alapján helyszíni szemlét tart.

(2)4 A helyszíni szemlén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság eljáró tisztviselője jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításokat.

(3) Amennyiben a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az engedélyköteles létesítmény nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, az élelmiszer-vállalkozó kérésére legfeljebb hat hónap időtartamra, egy alkalommal az eljárást fel kell függeszteni. Az előírások teljesítését követően, az élelmiszer-vállalkozónak kell kezdeményezni az eljárás folytatását.

6. § (1) Az engedély visszavonásig hatályos.

(2) Az engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az engedélyező hatóság megnevezését és címét,

b) az engedély számát,

c) az élelmiszer-vállalkozó nevét,

d) az élelmiszer-vállalkozó címét (székhelyét),

e) az engedélyköteles létesítmény címét,

f) az engedélyköteles létesítmény engedélyezési számát,

g) az engedélyköteles létesítményben végezhető tevékenysége(ke)t.

7. §5 Az engedély alapján az engedélyköteles létesítményekről az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nyilvántartást vezet, mely nyilvántartásokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) az Éltv. 38. §-a (4) bekezdése szerinti, a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (2) bekezdés f) pontjának megfelelő adatbázist hoz létre és működtet.

8. § (1)6 Az élelmiszer-vállalkozó az engedély megadását követően a 6. § (2) bekezdés c)–g) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak.

(2)7 Amennyiben kizárólag a 6. § (2) bekezdésének c) és d) pontjában megjelölt adatokban történik változás, úgy a bejelentést követően az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti, és új engedélyt állít ki.

(3) A 6. § (2) bekezdésének e) és g) pontjában megjelölt adat megváltozása esetén új engedélyezési eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha kizárólag a közterület neve, illetve a ház- vagy helyrajzi szám változik, de a létesítmény helye változatlan marad.

3. Létesítmény bejelentési eljárás és nyilvántartás szabályai

9. § (1)8 Az élelmiszer-vállalkozó az olyan élelmiszer-előállító létesítményt, amelyhez a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján nem szükséges engedély, valamint az élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, a létesítmény telephelye szerinti megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal) köteles bejelenteni. Az élelmiszer-előállító létesítmény bejelentésének eljárására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az 1. melléklet B részében meghatározott adatokat.

(3) A bejelentést postai vagy elektronikus úton, írásban kell teljesíteni.

(4)9 A bejelentés alapján a járási állategészségügyi hivatal a létesítményt nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az élelmiszer-vállalkozót.

10. § (1)10 A bejelentett létesítményekről a járási állategészségügyi hivatal az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nyilvántartást vezet.

(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokról a NÉBIH az Éltv. 38. §-a (4) bekezdése szerinti adatbázist hoz létre és működtet, mely tartalmazza a vállalkozás nevét, székhelyét, tevékenységét, valamint azon telephelyét, ahol a megadott tevékenységet végzi.

11. §12 A bejelentett adatok megváltozását az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni a járási állategészségügyi hivatalnak, amely azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti.

III. FEJEZET

ÉLELMISZEREK FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. Általános szabályok

12. § (1)13 A 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a járási állategészségügyi hivatal külön engedélyével történhet. Amennyiben a külön engedély iránti kérelem a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz kerül benyújtásra, azt mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történő forgalomba hozatal esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti járási állategészségügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(2)14 Amennyiben a 2. mellékletben nem említett élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának bejelentése a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál kerül teljesítésre, azt mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történő forgalomba hozatal esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti járási állategészségügyi hivatalnál kell megtenni.

5. Külön engedélyezési eljárás szabályai

13. § (1)15 A 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a 12. § (1) bekezdésben meghatározott járási állategészségügyi hivatal engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének A részében leírtakon kívül az e rendelet 3. mellékletében meghatározott adatokat és dokumentumokat is.

14. § (1)16 A járási állategészségügyi hivatal a külön engedély iránti kérelem alapján helyszíni szemlét tart.

(2)17 A helyszíni szemlén a járási állategészségügyi hivatal eljáró tisztviselője jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításokat.

(3) Amennyiben a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomba hozatala nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, az élelmiszer-vállalkozónak lehetősége van az általa vállalt határidőn belül a hiányosságok pótlására.

15. § (1) A külön engedély visszavonásig hatályos.

(2) A külön engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az engedélyező hatóság megnevezését és címét,

b) az engedély számát,

c) az élelmiszer-vállalkozó nevét,

d) az élelmiszer-vállalkozó címét (székhelyét),

e) nem mozgóbolt esetén az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomba hozatali helyének címét,

f) üzlet esetén annak elnevezését,

g) mozgóbolt esetén annak működési területét településenként – Budapesten kerületenként,

h) a kiskereskedelmi forgalomba hozni kívánt, 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek megnevezését,

i) előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni szándékozó vendéglátó létesítmény esetében az erre való alkalmasság tényét.

16. § (1)18 Az élelmiszer-vállalkozó az engedély megadását követően a 15. § (2) bekezdés c)–i) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a 12. § (1) bekezdése szerint az illetékes járási állategészségügyi hivatalnak.

(2)19 Amennyiben kizárólag a 15. § (2) bekezdésének c), d) és f) pontjában megjelölt adatokban történik változás, úgy a bejelentést követően a járási állategészségügyi hivatal azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti, és új engedélyt állít ki.

(3) A 15. § (2) bekezdésének e), g), h) és i) pontjában megjelölt adat megváltozása esetén új engedélyezési eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha az e) és g) pontok esetében kizárólag a közterület neve, illetve a ház- vagy helyrajzi szám változik, de a forgalomba hozatal helye, illetve a mozgóbolt működési területe és útvonala változatlan marad.

6. Rendezvényekre vonatkozó különleges szabályok

17. § (1) A rendezvényekre vonatkozó szabályokat a 2. mellékletben felsorolt élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2)20 A rendezvényt annak szervezője, több szervező esetén felelős szervezője (a továbbiakban: szervező) legalább 5 munkanappal a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerinti járási állategészségügyi hivatalnak.

(3) A szervező köteles nyilvántartást vezetni a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozókról. A szervező kizárólag a nyilvántartás vezetéséért tartozik felelősséggel.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább a 4. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(5) A szervező köteles a (3) bekezdés szerinti nyilvántartást folyamatosan naprakészen vezetni, és azt a rendezvény helyszínén tartani.

IV. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

7. Az engedély módosítására, szünetelésére, visszavonására vonatkozó közös szabályok

18. § A létesítmény engedély és a kiskereskedelmi forgalomba hozatalra vonatkozó külön engedély (a továbbiakban együtt: engedély) módosítása vagy új engedélyezési eljárás során a korábban már az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátott adatokat nem kell ismételten benyújtani.

19. § (1) Az engedély szerinti tevékenység 30 napot meghaladó teljes vagy részleges szünetelését az engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) az engedélyező hatósághoz írásban köteles bejelenteni. A szünetelés időtartama alatt a kérelemben foglalt tevékenységet az élelmiszer-vállalkozás nem végezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szünetelést követően az engedélyköteles létesítmény működtetése, valamint a kiskereskedelmi forgalomba hozatali tevékenység az engedélyező hatóságnál írásban megtett bejelentés alapján folytatható.

(3) Ha az engedélyes kérelmére történő szünetelés kezdetétől számított 1 éven belül a kérelmező a tevékenység folytatására vonatkozó érdemi nyilatkozatot nem tesz, az engedélyező hatóság az engedélyt visszavonja.

(4)21 Engedélyköteles létesítmény esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentéseket a NÉBIH az általa működtetett adatbázisban rögzíti és közzé teszi.

(5) Az engedélyes személyében történt változást, jogutódlást – amennyiben a változás a létesítményt, a tevékenységet, illetve a forgalomba hozott termékkört nem érinti, valamint a tevékenységre vonatkozó higiéniai követelmények betartása biztosított –, az új jogosult, illetve a jogutód köteles, annak megfelelő igazolása mellett, haladéktalanul bejelenteni. Az engedélyező hatóság az adatok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti, és 5 munkanapon belül új engedélyt állít ki.

20. § A kérelemre történő módosítás, illetve szünetelés esetén igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

21. § Az engedélyező hatóság hivatalból elrendelheti az engedély felfüggesztését:

a) az engedélyesnek a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos e rendelet szerinti jogosultságát érintő vita esetén, annak jogerős befejezéséig, illetve megszűnéséig;

b) a tevékenység gyakorlásának ellenőrzésekor megállapított fennálló, az emberi egészséget veszélyeztető, és 60 napon belül kijavítható vagy pótolható élelmiszerbiztonsági és/vagy -higiéniai hiányosságok esetén azok megszüntetéséig.

8. Jogkövetkezmények

22. §22 E rendelet előírásainak betartását az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellenőrzi.

23. § (1)23 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az élelmiszer-vállalkozó bejelentés vagy engedély nélkül folytat e rendelet szerint bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenységet, vagy üzemeltet bejelentés- vagy engedélyköteles létesítményt – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles a tevékenység végzését vagy engedélyköteles létesítmény működését azonnal megtiltani, ezzel egyidejűleg – engedélyköteles üzlet esetén – kezdeményezni annak bezáratását.

(2)24 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles az engedélyt visszavonni fennálló,

a) emberek egészségét károsító, vagy

b) emberi megbetegedést okozó, vagy

c) az emberi egészséget veszélyeztető, és 60 napon belül nem kijavítható vagy nem pótolható

élelmiszerbiztonsági, illetve -higiéniai hiányosságok esetén.

(3)25 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles az engedélyt visszavonni továbbá akkor is, ha a hatóság által megállapított határidőn belül az engedély felfüggesztésére okot adó hiány nem kerül kijavításra vagy pótlásra.

(4)26 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az élelmiszer-forgalmazó bejelentés nélkül folytat e rendelet szerint bejelentésköteles tevékenységet, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 25. §-ának (2) bekezdése szerint jár el.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Ezen rendeletet a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az élelmiszer-forgalmazási tevékenységre e rendelet engedélyezési kötelezettséget nem ír elő, az élelmiszer-forgalmazási tevékenység folytatására 2009. szeptember 30-án engedéllyel rendelkező és az adott forgalmazási tevékenységet jogszerűen folytató forgalmazót e tevékenység vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett.

(4)27 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül hivatalból az e rendelet szerinti külön engedélyt állítja ki annak az e rendelet szerint engedélyköteles élelmiszer-forgalmazási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozásnak, amely 2009. szeptember 30-án az élelmiszer-forgalmazási tevékenység megkezdésére vagy folytatására engedéllyel rendelkezett és az adott forgalmazási tevékenységet jogszerűen folytatja.

(5)28 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül hivatalból az e rendelet szerinti külön engedélyt állítja ki annak az e rendelet szerint engedélyköteles élelmiszer-forgalmazási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozásnak, amely az élelmiszer-forgalmazási tevékenységet 2009. szeptember 30-át követően kezdte meg és az adott forgalmazási tevékenységet jogszerűen folytatja.

25. § E rendelet az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (3) bekezdésének, az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezet 3. cikkének végrehajtását szolgálja.

26–28. §29

1. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez

A rész

Engedélyköteles létesítmény engedélyére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:

a) az élelmiszer-vállalkozó vagy -vállalkozás nevét vagy cégnevét,

b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,

c) cég esetében adószámot,

d) lakhely (székhely) címét,

e) telephely címét,

f) elérhetőséget,

g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,

h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

i) technológiai leírást és folyamatábrát,

j) technológiai elrendezési rajzot,

k) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,

l) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,

m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,

n) közmű nyilatkozatokat,

o) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

p) az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

B rész

A nem engedélyköteles előállító vagy gyártó létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:

a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,

b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,

c) cég esetében adószámot,

d) lakhely (székhely) címét,

e) telephely címét,

f) elérhetőséget,

g) a vállalkozás tevékenységét,

h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

2. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti azon élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához e rendelet alapján külön engedély szükséges

 

A

B

1.

Termékkör

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges

2.

Hús- és hentesáru

friss hús*

3.

Hal

friss halászati termék, az élő hal kivételével*

4.

Tej, tejtermék

nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék*

5.

Meleg, hideg étel

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével

6.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére

7.

Egyéb élelmiszer

békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*

* Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint.

3. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez

1. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) közmű nyilatkozatokat,

b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,

c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

d) az áruszállítás tervezett módját,

e) tervezett alkalmazotti létszámot,

f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,

i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,

j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.

2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,

b) technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,

c) a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,

d) a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,

e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,

f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

4. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez

A rendezvényen az élelmiszert forgalomba hozókról vezetett nyilvántartás kötelező adattartalma

1. az élelmiszert forgalomba hozó részt vevő neve (cég esetében a cég neve), címe (kereskedő esetében székhelye),

2.30 a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,

3. a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezése,

4. keltezés, a szervező aláírása (bélyegzője) a résztvevő aláírása (bélyegzője).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!