nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
2015-04-01
2015-12-31
8
Jogszabály

111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

A Kormány a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4/A. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, és
a 15. § és a 17. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárás

1. §1 (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti komplex szakmai vizsga (a továbbiakban: szakmai vizsga) megszervezésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: engedély) akkor adható ki, ha az engedély kiadását kérelmező intézmény (a továbbiakban: kérelmező intézmény)

a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a d) pontban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés folytatására feljogosító engedéllyel (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedély),

b) rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott, a szakmai vizsgaszervezési tevékenységekhez kapcsolódó általános személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes,

c) rendelkezik a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt vizsgaszervezői feladatok ellátásának, továbbá a szakmai vizsgával kapcsolatos közokiratok, valamint a központilag biztosított írásbeli vagy interaktív vizsgafeladatok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és titoktartási szabályzattal (a továbbiakban: ügykezelési és titoktartási szabályzat),

d) rendelkezik a kérelemben megjelölt, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) tekintetében – szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez szükséges, az 1. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes,

e) rendelkezik a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel,

f) nem áll a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és

g) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy igazolja, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozással és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.

(2) Az engedély kiadására az a)–g) pontban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén kerülhet sor.

(3) Az engedélynek az engedély kiadását követően megváltozott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek a jogosultságok megfeleltetését tartalmazó melléklete határozza meg.

2. §2 (1)3 Az engedély kiadása iránti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a kérelmező intézmény szakmai vizsga szervezéséért felelős szervezeti egységének megjelölését, címét, elérhetőségét;

b) a kérelmező intézmény vezetőjének nevét és elérhetőségét;

c) közoktatási intézmény esetén az OM azonosító számot;

d)4 a kérelmező intézménynek az Fktv. szerinti nyilvántartásba-vételi számát;

e)5 a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, amely tekintetében a kérelmező a vizsgaszervezésre jogosító engedélyt kíván szerezni.

f) szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszín pontos címmel történő megjelölését, ahol a kérelmező intézmény az engedély hatálya alatt folyamatosan biztosítja a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

g) annak megjelölését, hogy az f) pont szerinti vizsgahelyszín tekintetében a kérelmező intézmény hogyan biztosítja a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi eszközöket.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a szakmai vizsga szervezését végző szervezeti egység bemutatását, így

aa) a vizsgaszervező egység szervezetben elfoglalt helyét, irányítását,

ab) a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelős személyek számának, iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetését,

ac) a vizsgaszervezési tevékenység ellátására rendelkezésre álló tárgyi feltételek ismertetését;

b) a vizsgaszervezésre vonatkozó ügykezelési és titoktartási szabályzatot;

c)6 a kérelmező intézmény vizsgaszervezési és lebonyolítási tevékenységének folyamatleírását, csatolva egy kérelmezett szakképesítéshez kapcsolódó, csoportbontást is tartalmazó lebonyolítási rend bemutatását húsz fő vizsgázóra vetítve;

d) a vizsgafolyamat rögzítését és dokumentálását szolgáló eszközök bemutatását;

e) a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges, az 1. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek való megfelelés részletes bemutatását;

f) nem saját tulajdonú tárgyi eszközök esetén annak okirattal történő bizonyítását, hogy azok a szakmai vizsga megszervezéséhez, lebonyolításához folyamatosan rendelkezésre állnak;

g)7 a kérelmező intézmény arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az OKJ szerinti szakmacsoportonkénti bontásban mely tervezési statisztikai régiókban kíván szakmai vizsgát szervezni;

h) ha a kérelmező intézmény nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot.

(3)8 Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szakképesítés esetén a kérelemben nem kell megjelölni azt a részszakképesítést, amely esetén a kérelmező a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott kapcsolódó szakképesítés tekintetében is engedélyt kíván szerezni. A szakképesítés tekintetében kiadott engedély a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében kapcsolódó részszakképesítésként megjelölt részszakképesítésre is kiterjed.

(4)9 A kérelmező intézmény az engedély kiadása iránti kérelmet a székhelye szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtja be.

3. §10 (1)11 A szakmai vizsga szervezését engedélyező kormányhivatal az engedély kiadása iránti kérelemről szakértő bevonásával, helyszíni szemle tartását követően hoz döntést.

(2)12 Az engedélyezési eljárásban szakértőként az a személy rendelhető ki, aki az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvétel anyagi jogi feltételeinek megfelel, és rendelkezik a kérelmezett szakképesítés tekintetében a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatához szükséges szakértelemmel.

(3)13 A szakértőt szakmacsoportonként kell kijelölni. A szakértő legfeljebb tíz szakképesítés tekintetében rendelhető ki egyidejűleg a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatára. A szakértő kirendelése esetén az OKJ szerinti szakmairánnyal rendelkező szakképesítéseknél az egyes szakmairányokat, valamint az OKJ szerinti Sport ágazatba tartozó szakképesítések esetén az egyes sportágakat önálló szakképesítésnek kell tekinteni.

4. §14 (1) A nyilvántartásba vett intézmény további szakképesítés vizsgaszervezési jogának megszerzésére irányuló kérelme esetén a 1–3. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(2)15

(3)16 A nyilvántartásba vett intézmény a nyilvántartásban szereplő adatainak változását annak bekövetkezésétől számított kilencven napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A megváltozott adatok bejelentéséig a nyilvántartásba vett intézmény szakmai vizsgát nem szervezhet.

5. §17

2. A szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzése

6. §18 (1)19 A kormányhivatal az Szt. szerinti szakmai vizsgát szervező intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervező intézmény) vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését

a) hivatalból legalább 4 évente, vagy

b) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján, vagy

c) ha a szabálytalanságról bármely módon tudomást szerez, hivatalból

végzi.

(2)20 A kormányhivatal ellenőrzési tevékenységét a 3. § (2) bekezdése szerinti szakértő bevonásával végzi.

(3)21 Nem járhat el szakértőként az ellenőrzésben az a személy, aki az ellenőrzött vizsgaszervező intézmény engedélyezési eljárásában szakértőként már közreműködött, vagy az ellenőrzés alá vont időszakban a vizsgaszervező intézménynél vizsgaelnöki feladatokat látott el.

(4)22 A kormányhivatal ellenőrzési jogköre

a) az engedély alapjául szolgáló általános szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára,

b) a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára,

c)23 a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott vizsgaszervezéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára,

d) a nyilvántartásba vett intézmény bejelentett adatainak vizsgálatára,

e) a lebonyolított szakmai vizsga jogszerűségének vizsgálatára

terjed ki.

(5) Az ellenőrzés elősegítése céljából a vizsgaszervező intézmény a szakmai vizsga során az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok biztosításának módját írásban rögzíti, amelyet a szakmai vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Ezt a dokumentumot csatolni kell a vizsgaszervező intézménynél őrzött szakmai vizsga dokumentumaihoz és a szakmai vizsgát követő 5 évig meg kell őrizni.

(6)24 A kormányhivatal a szakképesítésért felelős miniszter által kezdeményezett ellenőrzés eredményéről értesíti a szakképesítésért felelős minisztert.

(7)25 Az ellenőrzést az engedélyt kiállító vagy – amennyiben a vizsgaszervező intézmény székhelye megváltozott vagy a korábbi szabályok alapján az engedélyt nem a székhely szerint illetékes kormányhivatal állította ki – a székhely szerint illetékes kormányhivatal folytatja le.

(8)26 A szakmai vizsga helyszíni ellenőrzését a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatal folytatja le, majd az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az engedélyt kiállító vagy – engedély hiányában – a vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

7. §27 A kormányhivatal az ellenőrzéssel összefüggésben

a)28 minden év február utolsó munkanapjáig éves ellenőrzési tervet készít,

b) kiválasztja és felkészíti az ellenőrzést végző szakértőket,

c)29 évente beszámolót készít az ellenőrzés tapasztalatairól és a tárgyévet követő év február utolsó munkanapjáig megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek.

3. A szakmai vizsgát szervező intézménnyel szemben kiszabható bírság

8. §30 (1) A szakképesítésért felelős miniszter a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) havi összege ötszörösének megfelelő mértékű bírságot szab ki, ha a vizsgaszervező intézmény a szakmai vizsga szakmai ellenőrzése során feltárt jogszabálysértést a szakképesítésért felelős miniszter az Szt. szerinti intézkedése ellenére nem szüntette meg.

(2)31 A kormányhivatal a minimálbér havi összege hétszeresének megfelelő mértékű bírságot szab ki, ha a vizsgaszervező intézmény a törzslapok megküldésére, vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének a kormányhivatal az Szt. szerinti intézkedése ellenére nem tett eleget.

(3)32 A kormányhivatal a minimálbér havi összege ötszörösének megfelelő mértékű bírságot szab ki, ha a vizsgaszervező intézmény a vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenységének ellenőrzése során feltárt, a (2) bekezdés alá nem tartozó egyéb jogszabálysértést a kormányhivatal az Szt. szerinti intézkedése ellenére nem szüntette meg.

(4)33 A kormányhivatal az engedély hiányában vagy a 4. § (3) bekezdése szerinti adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén vizsgaszervezési tevékenységet folytató intézménnyel szemben a minimálbér havi összege tízszeresének megfelelő mértékű bírságot szab ki, és erről tizenöt napon belül írásban tájékoztatja az állami szakképzési és felnőttképzési szervet.

(5)34 A kormányhivatal által kiszabott bírságot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) lebonyolítási számlájára kell befizetni. A befizetett bírság összege az NFA képzési alaprészét illeti meg.

(6) A szakképesítésért felelős miniszter által kiszabott bírságot az általa vezetett minisztérium Igazgatási számlájára kell befizetni.

(7)35 A kifizetéssel összefüggő jogszabálysértés esetén a bírságot a szakmai vizsgára felkészítő képző intézménnyel szemben kell kiszabni, ha vele a vizsgaszervező a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a vizsgáztatási díj, az utazási és szállásköltség kifizetésére vonatkozó megállapodást kötött.

4. Törlés a nyilvántartásból

9. §36 (1) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá – a b) pont kivételével – az engedélyét visszavonja, ha az intézmény

a) azt kéri,

b) engedélyének az Szt. 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti visszavonására kerül sor, vagy

c) felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye visszavonásra került.

(2) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a szakképesítés tekintetében törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét a szakképesítés tekintetében visszavonja, ha az intézmény

a) azt kéri, vagy

b) felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye az adott szakképesítésre vonatkozóan visszavonásra került.

(3) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal az engedély visszavonásáról tizenöt napon belül írásban tájékoztatja az állami szakképzési és felnőttképzési szervet.

5. Jogorvoslat

10. §37 (1) Amennyiben a fellebbezési eljárásban szakértő kirendelése válik indokolttá, szakértőként a 3. § (2) bekezdése szerinti személy járhat el.

(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési eljárás során hozott döntésnél gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.

6. Záró rendelkezések

11. §38 (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1–14. § és a 16. § a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

12. §39 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 8. §-ával módosított 3. § (2) bekezdését az e rendelkezés hatálybalépését40 követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12/A. §41 (1) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét visszavonja, ha az intézménynek az Fktv. 30. § (1) bekezdése szerinti képzési jogosultsága (a továbbiakban: képzési jogosultság) megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.

(2) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a szakképesítés tekintetében törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét a szakképesítés tekintetében visszavonja, ha az intézmény képzési jogosultsága megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény az engedélyben szereplő szakképesítés tekintetében nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.

(3) A nyilvántartásba vett intézmény legkésőbb a képzési jogosultsága megszűnését megelőző hatvanadik napig köteles tájékoztatni a vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt az engedély további fenntartásának szándékáról. A tájékoztatás hiányában az engedély a képzési jogosultság megszűnésének napján megszűnik.

(4) Ha a nyilvántartásba vett intézménynek a 2013. augusztus 31-ét követően fennálló képzési jogosultsága az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépése42 napját megelőzően vagy azt követő hatvan napon belül szűnik meg, akkor a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a Mód.r. hatálybalépését követő hatvanadik napon belül kell megtenni.

(5) A Mód.r. hatálybalépése43 napján folyamatban lévő eljárásokat e rendeletnek a Mód.r. hatálybalépése előtti napján hatályos rendelkezései szerint kell lefolytatni.

13. §44 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

14. §45

15. §46

16. §47

17. §48

1. melléklet a 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelethez49

Személyi és tárgyi feltételek

1.    A szakmai vizsgaszervezési tevékenységekhez kapcsolódó általános személyi és tárgyi feltételek

1.1.    Munkanapokon legalább 4 órás ügyfélszolgálati tevékenység végzése, a szakmai vizsgára jelentkezéssel, vizsgák előkészítésével összefüggő feladatok folyamatos ellátása, a szakmai vizsgára jelentkezők szükség szerinti fogadását biztosító telefon és internet kapcsolattal rendelkező irodahelyiség.

1.2.    A lebonyolított szakmai vizsgák dokumentumainak elkülönített, biztonságos és a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő kezelése, tárolása.

1.3.    A szakmai vizsgával kapcsolatos közokiratok, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsga tételeknek a biztonságos zárt tárolása.

1.4.    A szakmai vizsgaszervezés szakmai vizsgát magába nem foglaló tevékenységeinek végzéséhez, a szakmai vizsgáz- tatáshoz kapcsolódó tevékenységekben szerzett 3 éves tapasztalattal rendelkező és a vizsgaszervezéssel összefüggő feladatok ellátására felkészített legalább 1 fő munkatárs. A felkészítés tényét az érintetteknek írásban kell rögzíteni.

2.    A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek személyi és tárgyi feltételei

2.1.    Általános feltételek

    A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében rögzített eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt eszközök megléte.

2.2.    Feltételek vizsgatevékenységekre

2.2.1.    Írásbeli vizsgatevékenység esetén:

2.2.1.1.    a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott maximális létszámú vizsgacsoport írásbeli vizsgatevékenységének jogszerű, szakszerű és zavartalan lebonyolításához elegendő befogadóképességű vizsgaterem,

2.2.1.2.    vizsgatermenként legalább 1 felügyelő személy, továbbá legalább 1 folyosói felügyelő.

2.2.2.    Gyakorlati vizsgatevékenység esetén:

2.2.2.1.    a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében rögzített eszköz- és felszerelési jegyzék szerinti, a szakképesítés tevékenységi körébe tartozó összes feladat végrehajtását lehetővé tevő, a biztonságos munkavégzéshez szükséges jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotú olyan technikai háttér, amely a szakképesítés szakmai és vizsga- követelményében meghatározott vizsgatevékenységekhez rendelt időkeret figyelembevételével biztosítja, hogy – maximális létszámú vizsgacsoport esetén is – a szakmai vizsga a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott időkereten belül lebonyolítható legyen.

2.2.2.2.    Egyedi munkahelyen párhuzamosan végzett gyakorlati vizsgatevékenység esetén legalább minden 10 vizsgázóhoz külön jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező felügyelő személy. Egyéb esetben legalább egy, külön jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező felügyelő személy.

2.2.3.    Interaktív vizsgatevékenység esetén:

2.2.3.1.    olyan technikai háttér, amely a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatevékeny- ségekhez rendelt időkeret figyelembevételével biztosítja, hogy – maximális létszámú vizsgacsoport esetén is – a szakmai vizsga a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott időkereten belül lebonyolítható legyen,

2.2.3.2.    a vizsgatevékenység időtartama alatt a technikai feltételek biztosításáért felelős személy folyamatos rendelkezésre állása.

2.2.4.    Szóbeli vizsgatevékenység esetén:

2.2.4.1.    a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott lebonyolítási rend szerint a szóbeli vizsgatevékenységre meghatározott vizsgamenet jogszerű, szakszerű és zavartalan lebonyolítását biztosító vizsgaterem.

2. melléklet a 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelethez50

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!