nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről
2016-01-01
2016-04-30
14
Jogszabály

169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 47. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 48. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 49. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 50. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed:

a) a légiközlekedési hatóságra,

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

c) a terrorizmust elhárító szervre (a továbbiakban: TEK),

d) az Alkotmányvédelmi Hivatalra (a továbbiakban: AH),

e) a vámhatóságra,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

g) a repülőtér tűzoltóvédelmi kategóriáját és polgári védelmi feladatait biztosító szervezetre,

h) a légiközlekedési szállítási tevékenységben részt vevő, vagy ilyet felajánló személyre, szervezetre vagy vállalkozásra,

i) működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű okmánnyal rendelkező légiközlekedési vállalkozásra (a továbbiakban: légi fuvarozó) [a továbbiakban a h)–i) pontok együtt: légitársaság],

j) a repülőtér üzemben tartójára,

k) a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezetre (a továbbiakban: légiforgalmi irányító szolgálat),

l) a repülőtér légi oldalán belül telephellyel rendelkező légijármű karbantartó, és javító szervezetre, valamint a légiközlekedési szállítási tevékenységben részt vevő légijármű karbantartó, légijármű és javító szervezetre (a továbbiakban együtt: karbantartó és javító szervezet),

m) a földi kiszolgálási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre, meghatalmazott ügynökre, ismert szállítóra, listás szállítóra, biztonsági vállalkozásra, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítójára, fedélzeti ellátmány ismert beszállítójára, repülőtéri készlet ismert beszállítójára, légiközlekedés védelmi tevékenységet végző jogalanyokra (a továbbiakban együtt: egyéb jogalany),

n) a légitársasággal személyszállítási szerződést kötött, a magáncélú repülést vagy a vállalati célú repülést igénybe vevő személyre (a továbbiakban: utas)

na) a repülőtér valamennyi területére belépés, valamint a légijármű fedélzetére lépésre vonatkozó szabályok,

nb) az utas, a feladott poggyász és a kézipoggyász átvizsgálásra vonatkozó szabályok és

nc) a légijármű fedélzetén tartózkodás szabályai

tekintetében.

(2) A légiközlekedés védelmi tevékenységre a 46. §-ban felsorolt uniós jogi aktusok a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben, valamint az e rendeletben foglaltakkal együttesen alkalmazandóak.

2. Értelmező rendelkezések

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

1. együttműködő hatóságok: az 1. § (1) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt, a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzésében és felszámolásában közreműködő hatóságok;

2. a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek: az 1. § (1) bekezdés g)–m) pontjában felsorolt szervezetek;

3. légiszállítási tevékenység: gazdálkodó szervezet tulajdonát képező, általa bérelt, lízingelt légijármű nem közvetlenül gazdasági célból folytatott légiközlekedési tevékenysége és személyek, áruk és postai küldemények ellenérték fejében légi úton történő továbbítása;

4.3 légiközlekedés védelmi ellenőrzés: az utas, a kézipoggyász, az utastól különböző személy és személyes tárgyai, a feladott poggyász, a járművek, az áru és postai küldemények, a légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek átvizsgálása tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása céljából.

3. A Légiközlekedés Védelmi Bizottság összetétele, jogköre, feladatai és működési rendje

3. § (1) A Légiközlekedés Védelmi Bizottság (a továbbiakban: LVB) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján működő testület, amelynek tagja a közlekedésért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, továbbá az LVB titkára.

(2) A tagok helyettesíthetőek. A tagokat az általuk kijelölt állami vezető, köztisztviselő, vagy

a) a honvédelemért felelős miniszter esetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagja,

b)4 a rendészetért felelős miniszter esetében a miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja,

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter esetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja

helyettesíti.

(3)5 Az LVB munkájában a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának vezetője, az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a TEK főigazgatója és az AH főigazgatója vehet részt. Az LVB ülésén az LVB titkárának – az ülés napirendjének összeállítását megelőző – javaslatára meghívottként részt vehet az LVB elnöke által meghívott személy vagy szervezet képviselője.

(4) Az LVB elnöke a rendészetért felelős miniszter, titkára a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt köztisztviselő.

(5) Az LVB az ügyrendje alapján jogosult munkáját segítő szakértői munkacsoportot létrehozni.

4. § Az LVB

a) rendszeresen áttekinti a polgári légiközlekedés és létesítményei biztonságának helyzetét,

b) javaslatot tesz a légiközlekedés védelme érdekében szükséges jogszabály-módosításokra és egyéb intézkedésekre,

c)6

d) tájékoztatást kér a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerinti műveleti rendszer működésében közreműködő, annak végrehajtása miatt esetlegesen bekövetkező hatások megelőzésében, felszámolásában és semlegesítésében hatáskörrel rendelkező szervektől a feladatkörükben végrehajtott felkészülésükről, az alkalmazni kívánt intézkedési tervükről és a végrehajtott gyakorlatokról.

4. A légiközlekedés védelmének követelményei

5. §7 (1) Az együttműködő hatóságok és a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban a részükre előírt feladatokat kötelesek végrehajtani.

(2) A repülőtér üzemben tartója, a légitársaság, az egyéb jogalany és a légiforgalmi irányító szolgálat légiközlekedés védelmi feladatai ellátása során a légiközlekedés védelmét szabályozó nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségek, továbbá az európai uniós jogi aktusok és azok végrehajtására kiadott hazai jogszabályok alkalmazása során keletkező hiányosságokkal összefüggő információkról soron kívül tájékoztatja

a) a légiközlekedési hatóságot,

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,

c) az AH-t,

d) a TEK-et és

e) a vámhatóságot, ha az információ a vámhatóság 16. § szerinti feladatait érinti,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, ha az információ a 16/A. § szerinti feladatát érinti.

5. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program

6. § (1) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program célja a légiközlekedés védelme és jogellenes cselekmények megelőzése érdekében szükséges stratégiai döntések meghatározása, valamint az 1. § (1) bekezdés szerinti szervezetek együttműködésének összehangolását biztosító intézkedések kidolgozása.

(2) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknek – a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban foglaltak alapján kidolgozott – jóváhagyott védelmi programmal, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programmal és védelmi képzési tervvel kell rendelkezniük, amelynek hiánya esetén légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A védelmi program a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban foglalt előírások adott szervezetnél történő végrehajtásának részletes eljárási rendjét tartalmazza. A védelmi programot a légiközlekedési hatósághoz kell jóváhagyásra benyújtani.

(3) Az együttműködő hatóságoknak – a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban foglaltak alapján – a saját eljárási rendjük szerint jóváhagyott védelmi programmal, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programmal és védelmi képzési tervvel kell rendelkezniük.

(4)8 A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből, az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekből, jelen kormányrendeletből és a légiközlekedési hatóság által a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/C. § (4) bekezdése alapján kiadott nemzeti légiközlekedés védelmi határozatokból áll.

(5) A légiközlekedési hatóság a védelmi program hiánya, hiányossága vagy szabálytalan alkalmazása miatt indított eljárásokról tájékoztatja az LVB elnökét.

6. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program

7. § (1) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról szóló, 2010. január 8-i 18/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 18/2010/EU rendelet) mellékletének végrehajtását biztosítja.

(2) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek és együttműködő hatóságok a légiközlekedés védelmi feladataik ellátására a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján belső minőségbiztosítási rendszert dolgoznak ki és működtetnek.

(3) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi programhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programjukat jóváhagyásra benyújtják a légiközlekedési hatóságnak. A belső védelmi minőségbiztosítási program végrehajtását a légiközlekedési hatóság a légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély meghosszabbításakor, de legalább háromévente ellenőrzi.

(4) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program végrehajtása minden légiközlekedés védelmében érintett szervezet feladata.

(5) A légiközlekedési hatóság a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján elkészíti az éves minőségbiztosítási ellenőrzési programját.

(6)9

(7) A minőségbiztosítási ellenőrzésről készült jelentéseket a légiközlekedési hatóság kezeli, értékeli és megteszi a hiányosságok felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések során feltárt légiközlekedés védelmét közvetlenül veszélyeztető vagy összefüggő hiányosságokról a légiközlekedési hatóság soron kívül, írásban tájékoztatja

a)10 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,

b)11 az AH-t,

c) a vámhatóságot az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken feltárt hiányosságokról és

d) az illetékes katasztrófavédelmi szervet a tiltott eszközöknek minősített pirotechnikai anyagok kezelésével kapcsolatos hiányosságokról,

e)12 a TEK-et.

8. § (1) A légiközlekedési hatóság a 18/2010/EU rendelet alapján elkészített akciótervet megvizsgálja, hogy az a feltárt hiányosságok megszüntetésére hatásos és időben elfogadható intézkedéseket tartalmaz-e.

(2) Az a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet, amelynél hiányosságot tártak fel, a feltárt hiányosság kijavításáról folyamatosan tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot.

(3) A légiközlekedési hatóság a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program helyzetéről, a minőségbiztosítási ellenőrök ellenőrzéseiről a 18/2010/EU rendelet melléklete alapján a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést készít, amelyet a közlekedésért felelős miniszter útján küld meg az Európai Unió Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság).

(4)13 A légiközlekedési hatóság a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program keretén belül gyűjti, értékeli a légiközlekedés védelmével kapcsolatos bejelentéseket. A bejelentéseket a légiközlekedési hatóságnak kell megküldeni.

7. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program

9. § (1) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program tartalmazza a védelmi személyzet kiválasztására, az állandó repülőtéri belépő kártyával rendelkező, valamint védelmi tevékenységet ellátó személy képzésére, oktatására, vizsgáztatására, tanúsítására vonatkozó szabályokat.

(2) Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban megszerzett képesítéssel rendelkező kérelmező személynek a védelmi tevékenységének megkezdését megelőzően a helyi sajátosságok és a nemzeti előírások ismeretéről – az őt alkalmazó szervezet által használt hivatalos nyelven –, a Nemzeti Polgári Légiközlekedési Védelmi Képzési Programban előírt honosító képzésen kell részt vennie és vizsgáznia.

(3)14 Védelmi feladatok – ideértve a védelmi tiszti, a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program alapján védelmi oktatói tevékenység végzésére jogosult személy (a továbbiakban: védelmi oktató) és a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján minőségbiztosítási ellenőr tevékenység végzésére jogosult személy (a továbbiakban: minőségbiztosítási ellenőr) – elvégzésére az a személy, oktatási tevékenység esetében az a szervezet (a továbbiakban: oktató szervezet) jogosult, aki a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban meghatározott követelménynek megfelel.

(4)15 A légiközlekedés védelmi oktatóknak és oktató szervezeteknek a légiközlekedési hatóság ad engedélyt, amelyről nyilvántartást vezet.

(5)16 A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek a légiközlekedés védelmi feladataik ellátására a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program alapján a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi programhoz kapcsolódó védelmi képzési tervet dolgoznak ki és működtetnek. A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi képzési tervüket a működésük megkezdése előtt 30 nappal, ezt követően naptári évenként a tárgyévet megelőző november 30-ig elkészítik és a légiközlekedési hatóság részére jóváhagyásra megküldik. A védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló hatósági eljárás során a légiközlekedési hatóság azt vizsgálja, hogy a képzési terv megfelel-e a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban meghatározott követelményeknek.

(6)17

8. Légiközlekedés védelmi események jelentése

10. § (1) Az együttműködő hatóságok, a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek, továbbá a repülőtéri állandó belépő kártyával vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyával rendelkező személyek haladéktalanul értesítik a légiközlekedési hatóságot, ha észlelik, hogy a védelmi tervben, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programban, a védelmi képzési tervben vagy a repülőtér rendben foglalt előírásokat megsértették, vagy azok nem az előírás szerint kerültek végrehajtásra (a továbbiakban: légiközlekedés védelmi esemény).

(2) Ha a légiközlekedés védelmi esemény a légiközlekedés védelmét veszélyezteti, és azonnali intézkedés megtételét igényli, az ilyen esemény (1) bekezdésben meghatározott észlelőjének a repülőtér fekvése szerint illetékes rendőri szervet vagy a repülőtér védelmi szolgálatát is azonnal értesíteni kell.

9. A közlekedésért felelős miniszter védelmi feladata

11. § A közlekedésért felelős miniszter

a) jelentéseket készít a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően,

b) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i 72/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 72/2010/EU rendelet) 8. cikk (3) bekezdése alapján nemzeti koordinátort jelöl ki,

c18) képviseli Magyarországot a Bizottság szakértői Munkabizottságban,

d) felülvizsgálja a 72/2010/EU rendelet alapján a Bizottsági ellenőrzésről légiközlekedési hatóság által készített elemzést és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

e) a 72/2010/EU rendelet alapján tájékoztatja a Bizottságot a kiegyenlítő intézkedésekről,

f) a 18/2010/EU rendelet melléklet 17. pontja alapján tájékoztatja a Bizottságot a minőségbiztosítási program gyakorlati tapasztalatairól, az alkalmazott ellenőrzési módszerekről.

10. Az együttműködő hatóságok védelmi feladatai

12. § Az együttműködő hatóságok

a)19 végrehajtják a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban részükre előírt feladatokat,

b) részt vesznek a légiközlekedés védelmét veszélyeztető események kivizsgálásában,

c)20 részt vesznek a Repülőtéri Védelmi Bizottság, a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ munkájában,

d)21 összehangolják a védelmi programokat,

e) a légiközlekedés védelme érdekében hozott intézkedések során megvizsgálják a kockázati szint, a várt eredmény és a ráfordítás arányosságát,

f) a jogellenes cselekmény során a repülőtér és légijármű utasainak, személyzetének védelme érdekében, a veszélyeztetettség mértékével arányban megteszik a repülőtér védelmi programban meghatározott intézkedéseket,

g)22 végrehajtják a részükre a repülőtéri védelmi programban és a Kényszerhelyzeti Tervben meghatározott feladatokat,

h)23 haladéktalanul tájékoztatják egymást a rendelkezésükre álló, a légiközlekedés védelmével kapcsolatos információkról, különösen a fenyegetettségről, új elkövetési módokról és azok megelőzésére szolgáló eljárásokról és berendezésekről. A vámhatóság tájékoztatása a 16. § szerinti feladatait érintő információkra, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tájékoztatása a tiltott eszköznek minősített pirotechnikai anyagok kezelésével kapcsolatos hiányosságokra terjed ki.

13. § A légiközlekedési hatóság

a) jóváhagyja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek által készített védelmi programot, valamint – szükség esetén az együttműködő hatóságokkal előzetesen egyeztetett módon közösen – rendszeresen ellenőrzi azok betartását,

b)24 koordinálja és végrehajtja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek külső, a Nemzeti Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését,

c) irányítja és felügyeli a nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök tevékenységét,

d) elrendeli azonnali intézkedések bevezetését a légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzések alapján feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, ezekről tájékoztatja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteket,

e) lefolytatja a légiközlekedés védelmét közvetlenül veszélyeztető szervezetek és személyek – légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges – engedélyének felfüggesztésével, korlátozásával vagy visszavonásával kapcsolatos eljárást,

f)25 jóváhagyja és ellenőrzi a légiközlekedési védelmi eszközök és védelmi rendszerek, valamint a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 185/2010/EU rendelet) melléklet 12. fejezetében meghatározott légiközlekedés védelmi berendezések üzembe helyezését, működtetését,

g) jóváhagyja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek belső védelmi minőségbiztosítási programját és védelmi képzési tervét,

h) jóváhagyja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek légiközlekedés védelmi tisztjének kijelölését,

i)26 minősíti a meghatalmazott ügynököt, az ismert feladót, a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítóját, a harmadik ország repülőteréről az Európai Unió területére árut vagy postai küldeményt szállító légifuvarozót, kiadja e tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt, nyilvántartást vezet azok nevéről és lakcíméről (telephelyéről), valamint felügyeli tevékenységüket, és ezen adatokat feltölti a 185/2010/EU rendelet mellékletében meghatározott adatbázisba,

j) továbbítja a nemzetközi dokumentumokat a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknek és a végrehajtó területeknek,

k) kivizsgálja a légiközlekedés védelmi eseményeket, annak eredményéről tájékoztatja az LVB-t,

l) gyűjti, elemzi és értékeli a védelmi intézkedéseket és eljárásokat, továbbá javaslatokat tesz az ismételt előfordulás megelőzése és a hiányosságok megszüntetése érdekében,

m) a feladatai ellátása során keletkező, a légiközlekedés védelmi rendszer hiányosságaival összefüggő információkról soron kívül tájékoztatja

ma) a rendőrséget,

mb)27 az AH-t,

mc) a vámhatóságot, ha az információ a vámhatóság 16. § szerinti feladatait érinti, és

md) a katasztrófavédelmi szervet a tiltott eszközöknek minősített pirotechnikai anyagok kezelésével kapcsolatos hiányosságokról,

n) elrendeli szigorúbb intézkedések alkalmazását, és erről a közlekedésért felelős miniszter útján haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot,

o)28 a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program, valamint a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 300/2008/EK rendelet) megfelelően – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által vizsgáztatott védelmi ellenőrök kivételével – tanúsítja a védelmi személyeket vagy engedélyezi a tanúsítást harmadik félnek,

p) értékeli a 72/2010/EU rendelet alapján a Bizottság által végzett ellenőrzések eredményeiről készített jelentést, azt megküldi a közlekedésért felelős miniszternek,

q) a 185/2010/EU rendelet melléklet 1.2.2.2. b) pontjában megjelölt repülőszemélyzeti azonosító kártyát kiadja vagy kiadását a légitársaságnak engedélyezi,

r)29 jóváhagyja a repülőtereken vagy a repülőterek elkülönített területein alkalmazott alternatív légiközlekedés védelmi intézkedéseket,

s)30 a nemzeti légiközlekedés védelmi programok és a 2010/774/EU bizottsági határozat alapján légiközlekedés védelmi határozatban állapítja meg a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi feladatait,

t)31 a légijármű ellen elkövetett jogellenes cselekmény vagy erre vonatkozó fenyegetettségről szóló értesítés vétele után haladéktalanul megteszi a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 17. számú Függelék 5.2.5. pontjában megjelölt tájékoztatásokat,

v)32 jóváhagyja a repülőtereken a kockázatértékelés alapján a megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságát és módját,

w)33 végzi a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6.4.1.2. pontjában felsorolt, a meghatalmazott ügynökkel kapcsolatos jóváhagyást.

14. §34 Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

1.35 a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése bűncselekmények elleni fellépés, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével irányítja a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország területén,

2. gondoskodik a kockázatelemzés alapján az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt hatóság által veszélyeztetett légijárműnek minősített légijármű (a továbbiakban: veszélyeztetett légijármű) rendőri biztosításáról a repülőtér területén,

3. elvégzi a potenciálisan rendzavaró utasok szállításának kockázati elemzését, és az ilyen utasok szállításáról tájékoztatja a légitársaságot,

4. elvégzi a megtagadott belépés miatt visszafordított személyek kockázatelemzését és a szállítást végző légitársaság részére kiszámlázott, ténylegesen felmerülő költségek térítése ellenében biztosítja azok kíséretét,

5. gondoskodik a kísérővel utaztatott személyek részére kíséret biztosításának a megszervezéséről,

6.36 az AH-val, a TEK-kel és a légiközlekedési hatósággal együttműködve irányítja, végrehajtja és értékeli a légiközlekedés védelmében érintett szervezetek védelmi rendszereinek rejtett légiközlekedés-védelmi tesztelését, és megküldi az értékelés eredményét az ellenőrzött szervezet részére,

7. végzi a veszélyeztetett légijármű repülés előtti védelmi ellenőrzését, a légiközlekedés védelme tekintetében tiltott tárgyak felkutatását és szükség esetén annak hatástalanítását,

8. végzi a nem azonosított, elhagyott poggyász, csomag észlelése esetén a biztonsági ellenőrzés befejezéséig az utasok, és az utastól különböző személyek távoltartását a nem azonosított, elhagyott poggyász, csomag helyétől,

9. végzi a kereskedelmi repülőterek nyilvános és korlátozott belépésű területeinek rendőri biztosítását,

10. elrendeli a légiközlekedés védelme érdekében a repülőtéren és a repülőtér közvetlen körzetében a szükséges korlátozások bevezetését, kivéve az európai uniós jogi aktusokban szereplő intézkedésektől szigorúbb intézkedéseket,

11. ellenőrzi – veszélyeztetett időszakban fokozottan – a légiközlekedés védelme érdekében a repülőtér közvetlen körzetében lévő nyilvános területeket,

12.37 végzi az utasok, kézipoggyászaik, feladott poggyászaik és az utastól különböző személyek és azok személyes tárgyainak légiközlekedés védelmi ellenőrzésének, továbbá az áruk, postai küldemények, légifuvarozói posta, légifuvarozói anyagok, fedélzeti ellátmány, repülőtéri készlet légiközlekedés védelmi ellenőrzésének szakmai felügyeletét, valamint az utasok és kézipoggyászaik légiközlekedés védelmi ellenőrzésének fegyveres biztosítását, valamint a rendőri szerv döntése alapján végzi az utasok és kézipoggyászaik légiközlekedés védelmi ellenőrzését.

13. a nyilvános repülőtéren és közvetlen környezetében gyűjti és elemzi a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megakadályozása és megszakítása érdekében felhasználható információkat,

14. ellenőrzi a légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott személyeket,

15. ellenőrzi a személyek részére a hatóságok által engedélyezett, a repülőtéri állandó és ideiglenes belépőkártyákban rögzített zónajogosultságok betartását (beleértve a hatóságok kockázatelemzése alapján bevezetett korlátozást), a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások érvényesülését, a repülőtéri belépőkártyák nyilvántartására, valamint a személyek és gépjárművek repülőtéri mozgásának nyilvántartására szolgáló adatbázisokból való adatszolgáltatások, lekérdezések jogszerűségét,

16.38 a légiközlekedés védelmi kockázatok felderítése érdekében a repülőtereken és a légiközlekedés védelmi tevékenység végzésére kötelezett jogalanynál – amennyiben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokoltnak tartja a TEK és az AH bevonásával – ellenőrzést hajt végre, amelynek eredményéről a felelős hatóságot soron kívül értesíti.

14/A. §39 A TEK

a) folyamatosan értékeli a polgári légiközlekedés terror-veszélyeztetettségi szintjét, valamint megállapítja a terror-fenyegetettséget,

b) az együttműködő hatóságokkal megteszi a szükséges intézkedéseket a terrorveszélyeztetett, terrorfenyegetett légijárművek, repülőtéri létesítmények védelme érdekében,

c)40 irányítja

ca) a terrorcselekmény esetében,

cb) a jármű hatalomba kerítése bűncselekmény esetében, illetve

cc) a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország földfelszínén és a jármű fedélzetén,

d) az együttműködő hatóságokkal ellátja a hatáskörébe tartozó állami és kormányzati szempontból védett vezetők, személyek repülőtéri mozgásának biztosítását, szükség esetén korlátozó intézkedéseket rendelhet el,

e) részt vesz a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (6) bekezdése szerinti személyek terrorkockázati szempontú védelmi háttérellenőrzésében,

f) ellenőrzi a repülőtéri személyazonosító kártyák, szigorított védelmi területre jogosító behajtási engedélyek rendeltetésszerű használatát és a vonatkozó előírások betartását, kockázatelemzés alapján kezdeményezi azok visszavonását vagy korlátozását.

15. §41 Az AH

a)42 a feladatai ellátása során tudomására jutott információkból értékeli – a terrorveszélyeztetettségi szintjének kivételével – a polgári légiközlekedés fenyegetettségi és veszélyeztetettségi szintjét, és tájékoztatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és a légiközlekedési hatóságot a feladatkörük ellátásához szükséges adatokról,

b) gyűjti és értékeli a polgári légiközlekedés védelmét érintő minősített és nyílt információkat, amelyeket haladéktalanul eljuttat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeteknek,

c)43 intézkedéseket kezdeményez a terrorcselekmény, valamint a légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűncselekmény kivételével a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzése, elhárítása érdekében,

d) gyűjti, elemzi és értékeli – az ismételt előfordulás megelőzése és az esetleges biztonsági kockázatok megszüntetése érdekében – a jogellenes cselekményekben érintett légijárművekre vonatkozó védelmi intézkedéseket és eljárásokat, azok alapján javaslatot tesz a szükséges intézkedések bevezetésére,

e) végzi a légiközlekedés védelme szempontjából érintett személyek és munkavállalók nemzetbiztonsági szempontú védelmi háttérellenőrzését,

f) ellátja a veszélyeztetett légijárművek hatáskörébe tartozó műveleti biztosítását,

g)44

h) részt vesz a repülőtéri belépőkártyák, szigorított védelmi területre járművek behajtási engedélye véleményezésében, kockázatelemzése alapján kezdeményezi azok visszavonását vagy korlátozását,

i) ellenőrzi a repülőtéri állandó és ideiglenes belépőkártyák kiadása során a személyek részére a hatóságok által engedélyezett zónajogosultságok megtartását.

16. § A vámhatóság az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken

a) együttműködik a légiközlekedés ellen irányuló jogellenes cselekmény vagy arra irányuló kísérlet esetén a többi együttműködő hatósággal és a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetekkel,

b) engedélyezi a személyek vámterületre történő belépését,

c)45 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén repülés előtt – a rendőrséggel együttműködve – ellenőrzi a légijárművek fedélzetét és a repülőtéri vámterületet,

d) a közösségi vámkódex végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott módon ellenőrzi a légiközlekedés védelme szempontjából ellenőrzés alá vonható személyeket.

16/A. §46 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv

a) együttműködik a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmény vagy arra irányuló kísérlet esetében annak felszámolásban az együttműködő hatóságokkal és a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetekkel,

b) együttműködik a légiközlekedés védelmét ellátó szervezetek részére előírt eljárási tervek készítése során a katasztrófavédelmi vonatkozású eljárások kidolgozásában,

c)47 részt vesz a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ és a Repülőtéri Védelmi Bizottság (a továbbiakban: RVB) munkájában,

d)48 irányítja a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ mentést koordináló feladatait kényszerhelyzet esetében, valamint, ha légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények során keletkezett tűz, robbanás következményeinek felszámolása vagy műszaki mentés válik szükségessé,

e) részt vesz a tűzoltási és műszaki mentési feladatokban, ha a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények során keletkezett tűz, robbanás következményeinek felszámolása vagy műszaki mentése válik szükségessé.

11. A repülőtér üzemben tartója

17. § (1) A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben

a) kialakítja a 300/2008/EK rendelet I. melléklet 1.1.2. pontjában meghatározott területeket, amelyeknek a leírását a repülőtér rend tartalmazza,

b) tranzitterületet létesít a repülőtéren a nemzetközi személyforgalom számára megnyitott útvonalon, a közvetlen felügyeletet ellátó hatóságok engedélyei alapján,

c) erre irányuló megállapodás alapján biztosítja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek működési feltételeit,

d) gondoskodik arról, hogy a repülőtér szigorított védelmi területére belépő személyek, járművek, utasok, poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemények, ellátmányok kezelése zárt, felügyelt, dokumentált és biztonságos minőségbiztosítási technológia alapján történjen,

e)49 végzi a repülőtér szigorított védelmi területére belépő utasok, azok kézipoggyászaik, feladott poggyászaik és az utastól különböző személyek és azok személyes tárgyainak járművek, és egyéb küldemények, ellátmányok védelmi átvizsgálását, valamint meggyőződik arról, hogy az áru-, postai küldemények, fedélzeti ellátmányok esetében az átvizsgálás megtörtént,

f) a repülőtér megfelelő kialakításával biztosítja a védelmi átvizsgáláson átesett személyek elkülönítését a védelmi szempontból még nem ellenőrzött személyektől,

g)50 védelmi ellenőrző rendszert működtet annak érdekében, hogy megakadályozza személyek vagy járművek jogosulatlan vagy ellenőrzés nélküli behatolását a repülőtér nem nyilvános vagy a repülőtér működése szempontjából kritikus infrastruktúrák területeire (különös tekintettel a légiközlekedés szempontjából kiemelt fontosságú szigorított védelmi területre),

h) gondoskodik arról, hogy légiközlekedés védelmi feladatai ellátásához kizárólag a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott légiközlekedés védelmi eszközöket, berendezéseket, rendszereket alkalmazza,

i) az új vagy meglévő repülőtéri létesítmények átalakítása során érvényesíti a légiközlekedés védelmi előírásokat, biztosítja a légiközlekedés védelméhez szükséges technikai eszközök tervezését, beszerzését és üzemeltetését,

j) kiállítja a repülőtér nem nyilvános területeire vonatkozó belépési engedélyeket a személyek ellenőrzését végző hatóságokkal együttműködve, azok hozzájárulása esetén,

k) az illetékes hatóságoknál kezdeményezi a repülőtér nem nyilvános, vagy a repülőtér működése szempontjából kritikus infrastruktúrák területeire kíséret nélküli belépésre jogosító belépőkártya kiadását kérő személyek védelmi háttérellenőrzését,

l)51 biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a TEK részére, hogy a légiközlekedés védelme és a hatáskörébe utalt esetekben a kiadott kártyák használatának ellenőrzése érdekében a repülőtéri belépőkártyák, továbbá a személyek és gépjárművek repülőtéri mozgásának nyilvántartására szolgáló adatbázisokhoz számítástechnikai rendszeren keresztül korlátlanul, folyamatosan és közvetlenül hozzáférhessenek, és azokból adatot átvehessenek,

m)52 ellenőrzi a repülőtér forgalmi előterén tartózkodó, valamint a légijárműhöz közeledő vagy attól távozó személyek tartózkodási jogosultságát annak érdekében, hogy a légijárműhöz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá,

n)53 a légitársaság megbízása esetén ellátja a légijárművek őrzését és közreműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a TEK ezirányú feladatellátásában,

o) közreműködik a veszélyeztetett légjárművek rendőri biztosításában,

p)54 közreműködik a nem azonosított, elhagyott poggyásszal, csomaggal kapcsolatos rendőrségi intézkedések végrehajtásában és végzi a lemaradt és az elirányított poggyászok raktározás előtti dokumentált védelmi ellenőrzését,

q) ellátja a biztonsági okmánynak minősülő belépési igazolványokkal és engedélyekkel, a behajtási és útvonalengedélyekkel, valamint a belterületi gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos kibocsátói feladatokat,

r)55 végzi a repülőtér szigorított védelmi területére belépő utastól különböző személyek és azok személyes tárgyainak járművek, és egyéb küldemények, ellátmányok védelmi átvizsgálásának fegyveres biztosítását.

(2) A repülőtér üzemben tartója a légiközlekedés védelmével összefüggésben

a) a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programmal összhangban elkészíti és a repülőtér működése előtt vagy a módosítás bevezetése előtt jóváhagyásra benyújtja a légiközlekedési hatóságnak a repülőtér rendet, a repülőtéri védelmi programot, a belső védelmi minőségbiztosítási programot, a védelmi képzési tervet, a légiközlekedési esemény felszámolására szolgáló tervet, valamint azok módosítását, továbbá gondoskodik az azokban foglaltak végrehajtásáról,

b) a repülőtéren lévő együttműködő hatóságok bevonásával évente legalább egyszer végrehajtja a repülőtéri védelmi programban foglalt feladatok gyakoroltatását, önellenőrző eljárásokat folytat le, értékeli az eredményeket, annak alapján végrehajtja a szükséges módosításokat,

c)56 adminisztratív és technikai eszközökkel segíti az RVB munkáját,

d)57 a nemzetközi kereskedelmi repülőtéren a repülőtéri védelmi programban foglaltak szerint kialakítja az állandó objektumú Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központot,

e)58 részt vesz a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ munkájában,

f) a feladatai ellátása során keletkező, a légiközlekedés védelmi rendszer hiányosságaival összefüggő információkról soron kívül tájékoztatja

fa) a légiközlekedési hatóságot,

fb) a rendőrséget,

fc)59 az AH-t és

fd) a vámhatóságot, ha az információ a vámhatóság 16. § szerinti feladatait érinti.

(3)60 A repülőtér üzemben tartója biztosítja, hogy a nem a repülőtéren vagy más szervezet által végrehajtott védelmi ellenőrzésen igazoltan megfelelt és a vizsgálat helyszínétől a repülőtéri ellenőrzési pontig történő szállítása során illetéktelen hozzáféréstől biztosított poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemények, ellátmányok a repülőtér rend és repülőtéri védelmi programban leírt eljárás szerint juthassanak át a repülőtér ellenőrző pontjain.

(4)61 Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, a repülőtér szigorított védelmi területére belépő utasok, utastól különböző személyek átvizsgálása során biztosítani kell, hogy az utas vagy utastól különböző személyek – azok kérelme esetén – kézi átvizsgálására a személyiségi jogok védelmében elkülönítetten kerüljön sor. A kézi átvizsgálást csak az átvizsgálttal azonos nemű személy végezheti.

(5)62 Az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt utasok és utasoktól eltérő személyek részére a védelmi ellenőrzést végző szervezetnek biztosítani kell, hogy az érintett személyek panasszal élhessenek. A panasz kivizsgálására az érintett szervezet köteles kidolgozni azt az eljárást, amely alapján a panaszt kivizsgálja. A panaszt a repülőtér üzemben tartója annak megérkezését követő 15 napon belül kivizsgálja és döntéséről a panaszost az általa használt nyelven írásban indokolással ellátva 15 napon belül értesíti. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az eljárás jogszerűségét ellenőrzi, jogsértés esetében légiközlekedési bírságot szabhat ki. Az utasokat és utastól különböző személyeket a panaszhoz való jogról tájékoztatni kell.

12. A légitársaság

18. § A légitársaság

a)63 amennyiben a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelettel összhangban kiadott magyar működési engedéllyel rendelkezik, Magyarország Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programmal összhangban elkészíti és jóváhagyásra a működésének megkezdése előtt vagy a módosítás bevezetése előtt a légiközlekedési hatóságnak benyújtja a védelmi programot, a belső védelmi minőségbiztosítási programot és a védelmi képzési tervet, valamint azok módosításait, továbbá gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,

b)64 amennyiben a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelettel összhangban kiadott nem magyar működési engedéllyel rendelkezik,

ba) a 300/2008/EK rendelet 13. cikkében foglaltak szerint a védelmi tervét, vagy

bb) ha a működési engedélyt kiadó tagállam felelős hatósága által jóváhagyott közösségi légifuvarozói védelmi programmal rendelkezik, akkor a szolgáltatást nyújtó repülőtéren alkalmazandó helyi eljárások végrehajtását tartalmazó tervét (az állomáshelyre vonatkozó védelmi programot)

működése előtt vagy a módosítás bevezetése előtt 20 nappal jóváhagyásra megküldi a légiközlekedési hatóság részére és gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,

c) a repülőtér rendben vagy a repülőtér védelmi programban meghatározottak alapján

ca) a légijármű védelme és a jogellenes cselekmény során a légijármű utasainak és személyzetének biztonsága érdekében intézkedéseket tesz,

cb) felelős a jogellenes cselekmény elkövetésére alkalmas, a közbiztonságra és a légiközlekedés biztonságára veszélyes anyagoknak és tárgyaknak a légijármű fedélzetére való feljuttatásának megakadályozásáért,

cc) technológiai feltételek kialakításával és a közreműködői szerződések útján felelős, hogy az utasok, a poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemények, ellátmányok kezelése zárt, felügyelt, dokumentált és biztonságos minőségbiztosítási technológia alapján történjen a repülőtér kijelölt területein,

cd) védelmi intézkedéseket tesz a kényszerből vagy védelmi okokból kísérővel utaztatott személyek esetén,

ce) részt vesz a veszélyeztetett légijárművek biztosításában,

cf) felelős azért, hogy a légijármű fedélzetére csak védelmi ellenőrzésen átesett és megfelelően dokumentált személy, poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemény, vagy fedélzeti ellátmány jusson fel,

cg) felelős a feladott poggyászt az átvizsgálás helyétől vagy a légi fuvarozó általi átvételtől – amelyikre hamarabb kerül sor – a légijármű fedélzetére történő berakodásig a repülőtéren belül mozgatott és szállítani kívánt poggyász-, áru-, postai, légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok és egyéb küldemény, fedélzeti ellátmány és egyéb fedélzeti készletek biztonsági ellenőrzéséért, felügyeletéért,

ch) felelős a légjármű repülés előtti műszaki, védelmi ellenőrzéséért, beleértve az idegen eszközök, tárgyak felkutatását célzó átvizsgálását,

ci) felelős a légijármű védelméért,

cj) felelős azért, hogy a légijárműhöz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá,

ck) kidolgozza a védelmi feladatok oktatását, gyakorlását, továbbá értékeli az eredményeket és javaslatokat tesz,

cl) felelős az utasok és kézipoggyászaik, az átvizsgálás helyétől az őket szállító légijármű indulásáig történő illetéktelen beavatkozás elleni védeleméért,

cm) felelős a feladott poggyász azonosításáért, a poggyász státuszának megfelelő intézkedések, eljárások alkalmazásáért,

d)65 a belső védelmi minőségbiztosítási programja alapján önellenőrző eljárásokat folytat le, értékeli az eredményeket, annak alapján végrehajtja a szükséges módosításokat, amelyről soron kívül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és az AH-t,

e)66 érintettsége esetén részt vesz a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ munkájában,

f) a feladatai ellátása során keletkező, a légiközlekedés védelmi rendszer hiányosságaival összefüggő információkról soron kívül tájékoztatja

fa) a légiközlekedési hatóságot,

fb) a rendőrséget,

fc)67 az AH-t és

fd) a vámhatóságot, ha az információ a vámhatóság 16. § szerinti feladatait érinti,

g) gondoskodik arról, hogy légiközlekedés védelmi feladatai ellátásához kizárólag a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott légiközlekedés védelmi eszközöket, berendezéseket, rendszereket alkalmazzon,

h) gondoskodik arról, hogy védelmi programja vagy állomáshelyi terve tartalmazza a légijármű fedélzetén maradó tranzitáru és tranzit postai küldemény ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat.

i)68 elkészíti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67/A. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes éves felhasználási tervet, amelyet jóváhagyásra minden év november 30-ig megküld az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére. A tervben meghatározottak végrehajtásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig tájékoztatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet.

13. Egyéb jogalanyok

19. § Az egyéb jogalany

a) a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programmal összhangban elkészíti és működésének megkezdése előtt vagy a módosítás bevezetése előtt jóváhagyásra a légiközlekedési hatóságnak benyújtja a védelmi programját, a belső védelmi minőségbiztosítási programját és a védelmi képzési tervét, valamint azok módosításait, továbbá gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,

b) a repülőtér rend, a repülőtér védelmi program, továbbá – ha a légitársaság megbízásából hajt végre légiközlekedés védelmi feladatot – a légitársaság védelmi terve alapján

ba) a földi kiszolgálási vagy egyéb szerződés alapján közreműködik a jogellenes cselekmény elkövetésére alkalmas, a közbiztonságra és a légiközlekedés biztonságára veszélyes anyagoknak és tárgyaknak a légijármű fedélzetére való feljuttatásának megakadályozásában, valamint az utasok és a földi személyzet által igénybe vett utasterminálokon, az előtereken, az utashidakon, a földi utasszállító járműveken a biztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzésében,

bb) földi kiszolgálási vagy egyéb szerződés alapján közreműködik abban, hogy a kiszolgált légijármű fedélzetén csak a védelmi átvizsgáláson átesett és megfelelően dokumentált személy, poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemény, fedélzeti ellátmány és egyéb fedélzeti készlet legyen,

bc)69 a földi kiszolgálási vagy egyéb szerződés alapján ellátja a feladás pontjától a légijármű fedélzetére történő berakodásig a repülőtéren belül mozgatott és szállítani kívánt poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemény, fedélzeti ellátmány és egyéb fedélzeti készletek légiközlekedés védelmi ellenőrzését, felügyeletét,

bd) a technológiai feltételek kialakításával és a közreműködői szerződés alapján közreműködik az utasok, a poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemények, ellátmányok kezelésében oly módon, hogy az zárt, felügyelt, dokumentált és biztonságos minőségbiztosítási technológia alapján történjen a repülőtér kijelölt területein,

c)70 a belső védelmi minőségbiztosítási program alapján önellenőrző eljárásokat folytat le, értékeli az eredményeket, annak alapján végrehajtja a szükséges módosításokat, amelyről soron kívül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és az AH-t,

d)71 felkérésre részt vesz a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ munkájában,

e) az illetékes szerveknél az alkalmazás megkezdése előtt kezdeményezi a személyzet védelmi háttérellenőrzését,

f) a feladatai ellátása során keletkező, a légiközlekedés védelmi rendszer hiányosságaival összefüggő információkról soron kívül tájékoztatja

fa) a légiközlekedési hatóságot,

fb) a rendőrséget,

fc)72 az AH-t és

fd) a vámhatóságot, ha az információ a vámhatóság 16. § szerinti feladatait érinti,

g) védelmi feladatait saját állománnyal látja el, vagy e feladatra feljogosított más, olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezettel végezteti el, amely a légiközlekedési hatóság által kiadott érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezik,

h) gondoskodik arról, hogy légiközlekedés védelmi feladatai ellátásához kizárólag a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott légiközlekedés védelmi eszközöket, berendezéseket, rendszereket alkalmazzon.

14.73 A légiforgalmi irányító szolgálat védelmi feladatai

20. §74 (1)75 A légiforgalmi irányító szolgálat a légijármű ellen elkövetett jogellenes cselekmény vagy erre vonatkozó fenyegetettség esetében

a) a légiforgalom irányításának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint biztosítja a kapcsolattartást a levegőben vagy a földön lévő légijárművel, és

b) haladéktalanul tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és az AH-t.

(2)76 A légiforgalmi irányító szolgálat a légiközlekedés védelmi feladatai ellátásának részletes szabályait – a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban foglalt követelmények és a TEK által előzetesen a terrorizmussal kapcsolatban elvégzett kockázatelemzés, valamint a TEK iránymutatása alapján – a légiközlekedés védelmi tervében határozza meg. A légiközlekedés védelmi terv részét képezik a részletes légiközlekedés védelmi eljárások és a légiközlekedés védelmi képzési és minőségbiztosítási tervek.

(3)77 A légiforgalmi irányító szolgálat légiközlekedés védelmi tervét vagy annak módosítását jóváhagyásra megküldi a légiközlekedési hatóságnak. A légiközlekedési hatóság a védelmi terv jóváhagyására irányuló eljárásba szakhatóságként bevonja a TEK-et és az AH-t annak a szakkérdésnek az elbírálásába, hogy az a terrorizmus elleni védekezés és a nemzetbiztonsági szempontoknak megfelel-e.

(4)78 A légiforgalmi irányító szolgálat

a) a működési területén a fenyegetettséggel arányosan, különböző szintű védelmi zónákat hoz létre, és a védelmi zónáknak megfelelő, a személyek belépésére és személyes tárgyaik bevitelére is kiterjedő korlátozásokat vezet be,

b) gondoskodik arról, hogy megakadályozza

ba) jogosulatlan személy vagy jármű behatolását a légiforgalmi irányító szolgálat létesítményeibe, az általa üzemben tartott földi navigációs berendezések nem nyilvános területeire, így különösen a légiközlekedés szempontjából kiemelt fontosságú létesítményekbe,

bb) a jogosulatlan hozzáférést az általa üzemben tartott, a légiközlekedést kiszolgáló rádió-berendezésekhez,

c) gondoskodik létesítményeinek, az általa üzemben tartott földi navigációs berendezéseknek és légiközlekedést kiszolgáló rádió-berendezéseknek a légiközlekedési hatóság által megfelelő szintűnek minősített védelmi berendezésekkel való ellátásáról,

d) belső kockázatelemzés és a belső légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási program alapján önellenőrző eljárásokat folytat le, értékeli az eredményeket, annak alapján végrehajtja a szükséges intézkedéseket, amelyről soron kívül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és az AH-t, és

e) légiközlekedés védelmi feladatai ellátásához kizárólag a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott légiközlekedés védelmi eszközöket, berendezéseket, rendszereket alkalmaz.

(5)79 A légiforgalmi irányító szolgálat

a) részt vesz az általa kiszolgált repülőtereken működő RVB munkájában,

b)80 részt vesz az általa kiszolgált repülőterek Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központjának munkájában.

(6) A 41. § (4) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben a légiforgalmi berendezések telephelyének mérete nem indokolja, nem szükséges telephelyenként külön védelmi személyt kijelölni, azokért a légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tisztje felelős.

15.81 A repülőtér tűzoltóvédelmi kategóriáját és a polgári védelmi feladatait biztosító szervezet légiközlekedés védelmi feladatai

21. §82 A repülőtér tűzoltóvédelmi kategóriáját és a polgári védelmi feladatait biztosító szervezet

a) együttműködik a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmény, illetve arra irányuló kísérlet esetében az együttműködő hatóságokkal és a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetekkel,

b) együttműködik a légiközlekedés védelmét ellátó szervezetek részére előírt eljárási tervek készítése során a tűzoltói vonatkozású eljárások kidolgozásában,

c)83 részt vesz a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ és az RVB munkájában,

d)84 irányítja a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ mentést koordináló feladatait, ha a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények során keletkezett tűz, robbanás következményeinek felszámolása válik szükségessé.

16. Repülőtéri Védelmi Bizottság

22. § (1) Nyilvános repülőtéren RVB-t kell létrehozni és működtetni.

(2)85 Az RVB tagjai a légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok, a repülőtér üzemben tartója, a repülőteret kiszolgáló légiforgalmi irányító szolgálat vezetője, a repülőteret bázis repülőtérként használó és a repülőtér forgalmának legalább 40%-át lebonyolító légitársaság, valamint a repülőtér tűzoltóvédelmi kategóriáját és a polgári védelmi feladatait biztosító szervezet. Az RVB elnöke a repülőtér fekvése szerint illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője (e § alkalmazásában a továbbiakban: illetékes rendőri szerv vezetője), az RVB társelnöke a repülőtér üzemben tartója által kijelölt személy, aki az illetékes rendőri szerv vezetőjének, vagy szervezetszerű helyettesének távollétében ellátja az RVB elnöki feladatait. Az RVB titkári feladatokat az illetékes rendőri szerv vezetője által kijelölt személy végzi.

(3)86 Az RVB ülésén a tagok vagy a kijelölt állandó helyetteseik vehetnek részt. Az RVB elnökének meghívása alapján, tanácskozási joggal jelen lehetnek a védelmi programban feladatokkal felruházott egyéb szervezetek, így a repülőtéren lévő földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezetek, vagy egyéb, a légiközlekedés védelmében kötelezettségekkel rendelkező szervezetek is. Az RVB ügyrendjét maga állapítja meg, és szükség szerint, de legalább hathavonta ülésezik.

(4) Az RVB

a) ellátja a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzésének szervezését és koordinálását, elbírálja és felügyeli a védelmi beruházásokat, információ-áramlást biztosít tagjai között, döntéseket hoz a szükséges védelmi intézkedésekről, értékeli a repülőtér külső és belső minőségbiztosítási programja által keletkezett információkat, amely alapján javaslatot tesz a védelmi rendszer vagy eljárások módosítására,

b) a légiközlekedési hatóság védelmi határozata alapján elrendeli a védelmi programban foglaltaknak megfelelően magasabb védelmi intézkedések bevezetését vagy megszüntetését,

c) figyelemmel kíséri a védelmi program, a Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Terv és a repülőtér rend elkészítését és módosítását,

d)87 jogosult az ügyrendje alapján munkáját segítő szakértői munkacsoportot létrehozni.

17.88 Belépés a repülőtér területére, továbbá a repülőtér légi-oldalára, valamint szigorított védelmi területére

23. §89 (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (12) bekezdésében megjelölt SRA-ra

a) az üzemben tartó által – a hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás nélkül vagy korlátozással – kiállított

aa) állandó vagy ideiglenes személyazonosító kártyával (a továbbiakban: személyazonosító kártya) vagy

ab) látogató kártyával,

b) a 185/2010/EU rendelet melléklet 1.2. pontjában meghatározott uniós repülőszemélyzeti azonosító „CREW” jelöléssel ellátott kártyával (a továbbiakban: uniós repülőszemélyzeti azonosító), továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére,

c) nem uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyával, továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel, valamint kísérettel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére,

d) utasként érvényes beszállókártyával vagy azzal egyenértékű utazási jogosultsággal kizárólag az utazáshoz igénybe vett légijárműhöz és annak fedélzetére,

e) a légiközlekedési hatóság által kiadott légiközlekedés védelmi ellenőrzésre, vagy légiközlekedés védelmi felügyeleti tevékenységre jogosító igazolvánnyal

lehet belépni.

(2) A repülőtéri személyazonosító kártya iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező a repülőtér meghatározott zónáiban milyen tevékenységet végez. A repülőtéri személyazonosító kártya kiadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolják a kérelmező személy légiközlekedés védelmi háttérellenőrzésének eredményét, valamint a tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés igazolását, amelyet a kártya hatályának lejárta után egy évig meg kell őrizni. A kártya kiállítását megelőzően a repülőtér üzemben tartója az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, az AH és – nemzetközi repülőtér esetében – a vámhatóság hozzájárulását kéri, amelyet köteles a repülőtér üzemben tartója figyelembe venni, a hozzájárulás megtagadása esetén a kártya nem állítható ki. A személyazonosító kártya időbeli hatálya két év.

(3) Amennyiben az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyát Magyarországon a működési engedéllyel rendelkező légitársaság állítja ki, annak időbeli hatálya két év.

(4) Ha a személyazonosító kártya igénybevétele és ismételt igénybevétele között 60 napnál több idő telik el, a kiállító szervezet köteles a személyazonosító kártyát bevonni. Személyazonosító kártya ismételt kiadására az előírt engedélyezési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. Személyek vagy csoportok részére a légiközlekedési hatóság felmentést adhat a személyazonosító kártya igénybevételére vonatkozó 60 napra vonatkozó követelmény alól. A felmentés időtartama nem haladhatja meg a személyazonosító kártya két igénybevétele között a 180 napot.

(5) A repülőtérre történő belépés és a repülőtér SRA-n történő kísérés részletes szabályait a repülőtér üzembentartója a repülőtér védelmi programban és a repülőtér rendben határozza meg. A belépésre vonatkozó korlátozásoknak arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.

(6) A repülőtér védelmi programjában ki kell jelölni a belépés során ellenőrzést végző szervezetet, szabályozni kell a személyazonosság ellenőrzését, a személy, csomag és gépjármű átvizsgálását. A tevékenységet részletesen leíró technológiai utasításokat a védelmi program tartalmazza.

(7)90

24. § (1)91 A repülőtér üzemben tartója végzi a repülőtéren a légiközlekedés védelmi ellenőrzéseket. A repülőtér üzemben tartója a felelősségébe tartózó légiközlekedés védelmi ellenőrzést a légiközlekedési hatóság előzetes hozzájárulásával átadhatja az e tevékenység ellátására a légiközlekedési hatóságtól engedéllyel rendelkező szervezetnek. A védelmi ellenőrzést végző szervezetnek rendelkeznie kell a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi tervvel, védelmi képzési tervvel és belső védelmi minőségbiztosítási programmal.

(2) A légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok tagjainak védelmi átvizsgálása alóli részleges vagy teljes mentességet a légiközlekedési hatóság adhat. Az engedély megadása esetén az érintett személyek besorolásáról és számáról a 2010/774/EU bizottsági határozat 1.3.4. pontja szerinti tájékoztatást a légiközlekedési hatóság a közlekedésért felelős miniszter útján továbbítja a Bizottságnak.

(3)92 Kényszerhelyzetben a rendőrség által lezárt területre történő bejutás lehetővé tétele érdekében a Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben meghatározott személy belépési jogosultságát a rendőrség igazolja. A belépési jogosultsággal rendelkező személy személyazonosságának igazolását követően jogosult – a repülőtéren alkalmazott beléptetési szabályoknak megfelelően – a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központba vagy a rendőrség által lezárt területre belépni.

(4) A légiközlekedési hatóság a légiközlekedési védelmi hatósági felügyelet és a légiközlekedés védelmi ellenőrzés ellátására jogosult személyek részére országos jogosítású személyazonosító kártyát ad ki.

(5)93 Az országos jogosítású személyazonosító kártya a légiközlekedési hatóság megbízólevelének bemutatásával együtt jogosít a légiközlekedés védelmi felügyeleti, ellenőrzési tevékenység végzésére. A légiközlekedés védelmi felügyeleti, ellenőrzési tevékenység végzéséhez – az állami repülések céljára szolgáló repülőtér kivételével – a repülőtér üzemben tartója a repülőtéren alkalmazott beléptetési szabályok figyelembevételével biztosítja a Magyar Köztársaság területén lévő repülőtér szigorított védelmi területére vagy bármely légijármű fedélzetére való – a tiltott tárgyak bevitelének tilalmát nem érintve – korlátozás nélküli belépést.

(6)94 A repülőtéri belépésre kíséret nélküli jogosultsággal rendelkező személy, vagy a légijármű fedélzetére lépő személy részére a repülőtéri létesítmény, vagy légijármű üzemeltetése vagy repülés közben felmerülő feladatai ellátására a tiltott tárgyak listájába tartozó tárgyak, eszközök beviteléhez a repülőtér szigorított védelmi területére és a légijármű fedélzetére a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges.

25. § (1) A belépés szabályait a repülőtér üzemben tartójának a személyazonosító kártyát kérelmező személlyel írásban ismertetnie kell.

(2)95 A 300/2008/EK rendelet szerinti védelmi háttérellenőrzés végrehajtása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH feladata. Nemzetközi repülőtéren a védelmi háttérellenőrzés végrehajtása során a vámhatóság véleményét is ki kell kérni.

(3) Ha a repülőtéren ideiglenes vagy eseti jelleggel a légiközlekedés védelme szempontjából nagyobb kockázattal járó tevékenységet (kereskedelmi, nemzetközi üzemeltetést) végeznek, a tevékenység tartamára a magasabb védelmi szintnek megfelelő előírásokat is teljesíteni kell.

(4) A 300/2008/EK rendeletben meghatározott esetekben a szigorított védelmi területre történő belépés során a 2010/774/EU bizottsági határozat 1.3.3. és 1.3.4. pontjában meghatározott személyek vagy csoportok részére a légiközlekedési hatóság felmentést adhat a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alól.

(5) A 185/2010/EU rendelet melléklet 5.1.5. pontja alapján a feladott poggyász esetén létrehozott kategóriákról a légiközlekedési hatóság a közlekedésért felelős miniszter útján tájékoztatja a Bizottságot.

(6)96 A tiltott tárgyak bevitelének tilalma nem vonatkozik a repülőtéren szolgálatot teljesítő rendvédelmi szervek és a TEK, a NAV, valamint a repülőtér őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrségnek a szerv illetékes vezetője által kirendelt, szolgálatban lévő, a repülőtér szigorított védelmi területére belépésre jogosító személyazonosító kártyával rendelkező személyek szolgálati felszerelésére. Ezt a repülőtér őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrség munkatársai a repülőtér rendben meghatározott különleges kártyával igazolják.

26. §97 A 25. § (6) bekezdés szerinti különleges kártya kiadását, kezelését a repülőtér védelmi programjában kell rögzíteni, amely végrehajtásának betartása, betartatása, és felügyelete az adott szervezet vezetőjének a feladata. A tiltott tárgyak bevitelének tilalma alól felmentést kapott személyek számáról, pontos beosztásáról mind a repülőtér üzemben tartója, mind a NAV, mind pedig a rendvédelmi szerv tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot. A légiközlekedési hatóság a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alól felmentést kapott személyek számáról, beosztásáról szóló tájékoztatást a közlekedésért felelős miniszter útján továbbítja a Bizottsághoz.

27. §98 (1) A 300/2008/EK rendelet I. melléklet 4.1. pontja, valamint a 185/2010/EU rendelet melléklet 4.1.1.7. pontja szerinti utasok esetében a felmentést a légiközlekedési hatóság adja meg.

(2) A feladott poggyászok ellenőrzésének szakmai felügyeletét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervezet látja el. Amennyiben tiltott tárgyra utaló gyanú merül fel, a repülőtér üzemben tartója a repülőtér infrastrukturális lehetőségein belül valamennyi rendelkezésre álló módon hívja az utast és a feladott poggyász az utas jelenlétében nyitható fel. Utas jelenléte nélkül a feladott poggyászt erre felhatalmazott, repülőtéri állandó belépő kártyával rendelkező, védelmi ellenőrzés felügyeletére kiképzett és ilyen munkakörben szolgálatot teljesítő rendőr jelenlétében a feladott poggyász védelmi ellenőrzésére jogosult személy nyithatja ki a poggyász állagsérelme nélkül.

(3) Ha a poggyász felnyitására az utas jelenléte nélkül került sor, a poggyászba angol és magyar nyelvű értesítést kell helyezni, amely tartalmazza a nyitás helyét és idejét, valamint a védelmi ellenőr és a szolgálatban lévő rendőr azonosítására alkalmas adatokat. A poggyász felnyitásáért, a dokumentáció elkészítéséért, valamint a poggyász biztonságos és szakszerű visszazárásáért a védelmi átvizsgálást végző szervezet felelős.

(4) A védelmi ellenőrzést végző személynek védelmi ellenőri vizsgával kell rendelkeznie.

18. Megfigyelés, őrjárat

28. §99 A repülőtér légi-oldalán és SRA-n a megfigyelést, őrjáratot és egyéb fizikai ellenőrzést a repülőtér üzemben tartója, nemzetközi repülőtér területén a fegyveres biztonsági őrség, a nyilvánosság számára hozzáférhető területeken az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervezet hajtja végre.

19.100 Eljárás alternatív légiközlekedés védelmi intézkedéseket alkalmazó repülőterek esetében

29. § (1)101 A légijármű vezetője, amennyiben az 1254/2009/EU rendeletben meghatározott repülőtérről (a továbbiakban: kis repülőtér) kezdte meg a repülést, köteles a fogadó repülőteret még az elindulást megelőzően erről tájékoztatni, amennyiben a fogadó repülőtér nem az e rendeletben meghatározott kis repülőtér. A fogadó repülőtér a repülőtér rendjében és védelmi programjában szabályozza a kis repülőtérről érkező légijárművek, azon lévő személyek és csomagjaik kezelését. A jelentés elmulasztása esetén a légiközlekedési hatóság eljárást indít.

(2)102 A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján III.-VI. osztályúnak minősített repülőtéren nem kell szigorított biztonsági területet kijelölni, elegendő a repülőtér rendben a 300/2008/EK bizottsági rendelet szerinti légi oldal és földi oldal kijelölése azzal a feltétellel, hogy

a)103 az induló légijárművön a beszállás megkezdése előtt a légitársaság a légijármű védelmi átvizsgálását végrehajtotta,

b)104 a repülőtér üzemben tartója biztosítja, hogy a légi oldalnak a légijármű állóhely és annak mozgása során igénybe vett területén, – amíg azon induló vagy érkező légijármű tartózkodik – nincs tiltott tárgy, továbbá

c)105 a légitársaság biztosítja, hogy a repülés tartama alatt és a repülőtér légi oldalának a beszállásra vagy berakodásra várakozó légijármű parkolására kijelölt részén – amíg a légijármű ellenőrzése, illetve az utasok beszállítása folyamatban van – az oda belépő személyeknél engedély nélkül tiltott tárgy ne legyen, vagy ennek megakadályozására kíséretet biztosít.

(3)106 A III.-VI. osztályúnak minősített repülőtér esetében a repülőtér rendben kell szabályozni:

a) a repülőtér üzemben tartója által a légi oldalra történő belépés engedélyezését,

b) személynek és járműnek a repülőtér légi oldalán tartózkodása indokoltságának igazolását és ellenőrzését,

c) a légi és a földi oldal határának elkülönítésére használt jelöléseket, és annak repülés üzem közbeni felügyeletét,

d)107 a (2) bekezdés c) pontjában megjelölt területre, illetve a légitársaság által üzemben tartott légijármű fedélzetére lépés előtt az oda belépő személyek, utasok, személyzet, kézipoggyász, feladott poggyász végrehajtott ellenőrzésének módját, illetve átvizsgálás helyett a 185/2010/EU rendelet 1.2.7.3. pontjában meghatározott kíséretre vonatkozó követelményeket,

e)108 a légijármű védelmét, a 185/2010/EU rendelet 3.2.1.1. pontjában megjelölt valamelyik eljárás, vagy a légitársaság által üzemben tartott légijármű fajtájának és a kis repülőtér adottságának megfelelően.

(4)109 A (3) bekezdés d) pontjában hivatkozott követelményeknek megfelelő kísérő legfeljebb öt személyt kísérhet egyidejűleg a repülőtéren azzal, hogy a kísérőnek a 185/2010/EU rendelet 1.2.2.2. c), d) vagy e) pontban említett érvényes azonosító kártya helyett a repülőtér rend alapján kiadott engedéllyel kell rendelkeznie.

(5)110 Az uniós jogi aktusokban megjelölt tiltott eszközök a (2) bekezdés c) pontjában megjelölt területre vagy az innen induló légitársaság által üzemben tartott légijármű fedélzetére történő felvitelére az e rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak azzal, hogy a korlátozás nem vonatkozik a 185/2010/EU rendelet 4.1.3. pontjában megjelölt folyadékra, aeroszolra és gélre.

(6) Azon III.–VI. osztályú repülőtér, amely nem tartozik az 1254/2009/EU rendelet hatálya alá, a légiközlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré nem minősíthető.

30. § (1) A III.–VI. osztályba és az 1254/2009/EU rendelet hatálya alá tartozó repülőtér esetében a repülőtér üzemben tartója a kis repülőtérré történő minősítésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az üzemben tartási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtja be a légiközlekedési hatóságnak. A kérelem benyújtásához csatolni kell az átminősítés objektív indokait és a légiközlekedés védelmi szintjének fenntartása érdekében javasolt intézkedéseket. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a repülőtér előző évi forgalmáról készült statisztikát,

b) a repülőtér üzemben tartója által készített kockázati elemzést,

c) a javasolt repülőtéri védelmi programot és repülőtér rendet.

(2)111 Ha a repülőtér üzemben tartója a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési hatóság tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel.

(3)112 A légiközlekedési hatóság az engedély kiadását követően évente felülvizsgálja a kis repülőtérré minősítés indokait és a kis repülőtéren alkalmazott intézkedéseket, eljárásokat. Tapasztalatai, az elvégzett kockázatelemzés és az AH szakhatósági állásfoglalása alapján szigorúbb, vagy további enyhébb intézkedések bevezetését rendelheti el.

(4) A kis repülőtérré minősítésről és az elfogadott intézkedésekről a légiközlekedési hatóság a közlekedésért felelős miniszter útján tájékoztatja a Bizottságot. A kis repülőtérré minősített repülőterek listáját a légiközlekedési hatóság a honlapján közzéteszi.

20. Szigorúbb intézkedések bevezetése

31. § (1)113 A légiközlekedési hatóság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH véleményének kikérésével védelmi határozatban rendeli el a szigorúbb intézkedések bevezetését, amelyről a közlekedésért felelős miniszter útján haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

(2)114 Az egy járatra, egy időpontban történő szigorúbb intézkedések alkalmazását adott járatra az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH kockázatelemzése alapján a légiközlekedési hatóság rendeli el, vagy a légitársaság erre irányuló kérelmére a légiközlekedési hatóság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH véleményének kikérésével engedélyezheti.

(3)115 Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK vagy az AH kezdeményezheti a légiközlekedési hatóságnál a szigorúbb intézkedések bevezetését. Ha a légiközlekedési hatóság a szigorúbb intézkedéseket nem vezeti be, ennek indokairól haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert, a rendészetért felelős minisztert és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztert.

(4) A 72/2010/EU rendelet 15. cikke szerinti értesítés esetén a légiközlekedési hatóság védelmi határozatban rendeli el a szükséges intézkedések bevezetését.

21. A harmadik ország által megkövetelt védelmi intézkedések

32. § (1) A harmadik ország által megkövetelt, magyar repülőtéren alkalmazandó szigorúbb védelmi intézkedések alkalmazására irányuló kérelmet a közlekedésért felelős miniszter juttatja el a Bizottságnak.

(2)116 Az egy járatra, egy időpontban történő szigorúbb intézkedések alkalmazását adott járatra az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH kockázatelemzése alapján a légiközlekedési hatóság rendeli el, vagy a légitársaság kérelmére a légiközlekedési hatóság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az AH véleményének kikérésével engedélyezheti.

22. A légiközlekedési hatóság intézkedései

33. § (1) A 72/2010/EU rendelet szerinti bizottsági vagy a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján végrehajtott ellenőrzés során, továbbá az együttműködő hatóságok által tapasztalt hiányosságok észlelése, vagy légiközlekedés védelmi eseményről szóló értesítés esetén a légiközlekedési hatóság – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt hatósági intézkedéseket megelőzően, ha annak feltételei fennállnak – a légiközlekedési tevékenységgel összefüggően tanácsot adhat és ajánlást fogalmazhat meg.

(2) A nemzeti légiközlekedés védelmi programokban előírt feladatok végrehajtását a légiközlekedési hatóság ellenőrzi.

33/A. §117 A 13. § f) pontjában meghatározott jóváhagyási eljárásban a légiközlekedési hatóság és a szakhatóságok figyelembe vehetik az Európai Polgári Repülési Konferencia által kiadott típustanúsítványt.

23.118 Áru, postai küldemény, légifuvarozói posta és légifuvarozói anyag légiközlekedési védelmi ellenőrzése és védelme

34. § (1)119 Amennyiben nem a légitársaság hajtja végre az áru- és postai küldemény, légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyag légiközlekedés védelmi ellenőrzését,, és erre a repülőtéren kívül lévő telephelyen kerül sor, a védelmi ellenőrzés elvégzésére jogosított szervezet köteles a repülőtér üzemben tartóját tájékoztatni azokról a jelzésekről, amelyek alapján beazonosítható, hogy az ellenőrzés megtörtént, valamint azt ki és hol hajtotta végre.

(2)120 A repülőtér üzemben tartója a repülőtér rendben és védelmi programjában az (1) bekezdésben meghatározott azonosítási eljárásokat naprakészen tartja, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet mindaddig elfogadja, amíg védelmi határozatban ennek ellenkezőjére nem kap kötelezést a légiközlekedési hatóságtól.

(3) A légijármű fedélzetén maradó tranzitáru és tranzit postai küldemény ellenőrzésének szabályait a légitársaság védelmi programja állapítja meg.

(4)121 Az olyan árut és postai küldeményt, légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyagot, amelyet a védelmi ellenőrzések elvégzése után az illetéktelen beavatkozástól nem védtek megfelelően, vagy arra utaló jel van, hogy illetéktelen beavatkozástól nem védték megfelelően, ismételten át kell vizsgálni az e rendeletben foglaltak szerint.

35. § (1)122

(2) A kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott ügynök védelmi tisztjének kinevezését, valamint a védelmi programot. A védelmi programban foglaltak teljesülését helyszíni szemle során ellenőrzi a légiközlekedési hatóság. A meghatalmazott ügynök védelmi programjának – amennyiben kéri listás szállító kinevezését is – tartalmaznia kell a listás szállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét.

36. § (1)123

(2) A kérelemhez csatolni kell az ismert szállító védelmi tisztjének kinevezését és az ismert szállító védelmi programját, valamint a légiközlekedés védelmi feladatok ellátásával összefüggő uniós előírásokban meghatározott információkat, nyilatkozatokat. A védelmi programban foglaltak teljesülését minden esetben helyszíni szemlén ellenőrzi a légiközlekedési hatóság.

37. §124 (1) A fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója a tevékenység megkezdése előtt benyújtott kinevezési kérelméhez csatolni kell a meghatalmazott beszállító védelmi tisztjének kinevezését, valamint a védelmi programot. A védelmi programban foglaltak teljesülését minden esetben helyszíni szemlén ellenőrzi a légiközlekedési hatóság.

(2) A fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az a légitársaság vagy jogi személy jelöli ki és ellenőrzi a 185/2010/EU rendelet mellékletének 8.1.4.4. pontja szerint, amely részére az szállít. Az üzemben tartó jogi személy – amennyiben kérelmezi ismert beszállító kinevezésének engedélyezését –, a védelmi programban részletesen szabályozza a listás szállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását.

24. Repülőtéri készletek

38. §125 (1) A repülőtér szigorított védelmi területeire, az árusításra vagy használatra szánt készletek – beleértve a vámmentes boltok és éttermek készleteit is – védelmi ellenőrzését a repülőtér üzemben tartója látja el, kivéve a repülőtéri készletek ismert beszállítóját. A repülőtéri készletek ismert beszállítója repülőtéri készletek légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzésekről szóló tájékoztatást a repülőtér üzemben tartója részére megadja.

(2) A repülőtéri készletek ismert beszállítóinak elfogadását és a 185/2010/EU rendelet mellékletének 9.1.3. pontja szerinti ellenőrzését a repülőtér üzemben tartója e feladatra kijelölt és kiképzett személyzet útján végzi. Ebben az esetben a repülőtér védelmi programjának tartalmaznia kell az ismert beszállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását.

25. Repülés tartama alatti védelmi intézkedések

39. §126 (1) A légitársaság a védelmi programjában eljárást dolgoz ki és alkalmaz a repülés tartama alatti védelmi intézkedésekre.

(2) A nemzetközi egyezmények alapján légijármű fedélzetére tiltott eszközök felvitelére a 185/2010/EU rendelet melléklet 4.4.2. pontja alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH szakhatóságkénti bevonásával a légiközlekedési hatóság ad engedélyt. A szakhatósági eljárásban a szakhatóságok azt vizsgálják, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

(3) A 185/2010/EU rendelet melléklet 4.4.2.b. pontja alapján a légitársaságot és a légijármű parancsnokát a légiközlekedési hatóság írásban tájékoztatja az engedélyezett tiltott eszköz fajtájáról és az utasok légijárművön történő elhelyezéséről.

26. A vészhelyzetben való tevékenység

40. § (1)127 A repülőtér üzemben tartója, a légitársaság, a légiforgalmi irányító szolgálat, az egyéb jogalanyok a légiközlekedés ellen irányuló várható, vagy bekövetkezett jogellenes cselekmény megelőzésére, vagy arra irányuló kísérlet megakadályozására Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervet készít, amely tartalmazza az adott szervezet vészhelyzetben való tevékenységét és a repülőtéri szolgálatokkal történő együttműködését.

(2) A Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben foglalt feladatok gyakorlására és az eredmények értékelésére évente egy alkalommal védelmi gyakorlatot kell végrehajtani. A védelmi gyakorlat időpontjáról a légiközlekedési hatóságot legalább a védelmi gyakorlat időpontja előtt egy hónappal tájékoztatni kell.

(3) Ha a repülőtér nemzetközi légi forgalom számára történő ideiglenes megnyitása megszakítás nélkül a tíz napot meghaladja, a tervezett megnyitást egy héttel megelőzően védelmi gyakorlatot kell végrehajtani. A gyakorlat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a repülőtér üzemben tartója megküldi a légiközlekedési hatóságnak.

(4)128 A nemzetközi kereskedelmi repülőtér és a kereskedelmi repülőtér üzemben tartójának állandó objektumú, a nemzetközi légi forgalom számára ideiglenes vagy eseti jelleggel megnyitott repülőtér üzemben tartójának – a megnyitás időtartamára – ideiglenes Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központot kell kialakítania.

(5)129 A Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ kialakításának, berendezésének és felszerelésének biztosítania kell

a) az RVB és a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmény felszámolásában közreműködő egyéb szervek képviselőinek elhelyezését, a tervező, szervező, döntés-előkészítő munka feltételeit,

b) többcsatornás, közvetlen (rádió-, telefon-, fax-, internet-) összeköttetést az RVB, a mentő- és katasztrófavédelmi, valamint a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmény felszámolásában közreműködő egyéb szervek között,

c) közvetlen összeköttetést a légiforgalmi irányító központtal, valamint a veszélyeztetett légijárművel,

d) a veszélyeztetett területről képi információk továbbításának lehetőségét, a tervezés és a végrehajtás dokumentálását segítő irodatechnikai, rögzítő és másoló berendezéseket és

e) az elektronikus berendezések szünetmentes áramellátását.

(6)130 Vészhelyzetben a vészhelyzet felszámolását végző személy és járműve – amennyiben a repülőtér erre az esetre kijelölt belépőpontjától a vészhelyzet helyszínéig kísérettel rendelkezik – mentesül az átvizsgálás alól. A vészhelyzet elmúltával a repülőtér vészhelyzetben érintett szigorított védelmi területét a repülőtér üzemben tartója átvizsgálja, annak érdekében, hogy ott tiltott tárgyak ne maradjanak.

27. Védelmi személyzet

41. §131 (1) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján I. vagy II. osztályúnak minősített repülőtér üzemben tartója, a légitársaság, a földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezet, a légiforgalmi irányító szolgálat, a meghatalmazott ügynök, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója, az ismert szállító a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer irányítása érdekében védelmi tisztet jelöl ki.

(2) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján III–VI. osztályúnak minősített repülőtér üzemben tartója, a repülőtéri készletek ismert beszállítója, a listás szállító, a fedélzeti ellátmány ismert beszállítója a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer biztosítása érdekében védelmi felelőst jelöl ki.

(3) A védelmi tiszt közvetlenül az adott szervezet vezetőjének alárendeltségébe tartozik, és felelős azért, hogy a szervezet nem minősített naprakész légiközlekedés védelmi információkkal rendelkezzen és a légiközlekedés védelmi szabályokat betartsák. A védelmi tiszt magyar nyelven kommunikálni képes, a légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok számára folyamatosan elérhető személy, aki a hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős. A védelmi tiszt akadályoztatása esetére köteles megfelelő helyettesről gondoskodni. A védelmi tiszt és a védelmi felelős a szervezetnél légiközlekedés védelmi feladatot végrehajtó munkavállalók tekintetében intézkedési jogkörrel rendelkezik.

(4) Egy szervezetnél egy időben csak egy kinevezett védelmi tiszt foglalkoztatható. Ha a szervezet új személyt jelöl ki, a korábbi személy megbízatása megszűnik. A védelmi tiszt más szervezetnél nem tölthet be védelmi tiszti pozíciót. A védelmi tiszt olyan más munkakört nem tölthet be, továbbá olyan egyéb vagy további munkaviszonnyal nem rendelkezhet, amely a feladatai objektív és pártatlan, valamint szakmailag megfelelő ellátását akadályozhatja.

(5) Több telephellyel rendelkező szervezet esetén minden telephelyre védelemért felelős személyt kell kijelölni, aki a védelmi tiszt szakmai irányítása alá tartozik.

28. Információk megosztása

42. § (1) A repülőtér üzemben tartója, a légitársaság, a légijármű földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezet, a légiforgalmi irányítói szolgálat a légiközlekedés védelmével összefüggő információkat, adatokat bizalmasan kezeli, és biztosítja, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. E rendelkezés nem érinti a közérdekű adatok nyilvánosságát.

(2) A védelmi intézkedésekkel, szabályokkal kapcsolatos információt – a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kivételével – külső szerv, személy részére csak az illetékes szerv vezetője által erre felhatalmazott, kijelölt személy adhat.

(3) A védelemben érintett személyeknek a tevékenység ellátásához szükséges mértékben az előírásokat, követelményeket ismerniük kell.

29. Költségek viselése

43. § (1) A nemzetközi kereskedelmi repülőtéren az együttműködő hatóságok légiközlekedés védelmi feladatának ellátásához szükséges elhelyezéséről, repülőtéri műszaki-technikai eszközök, berendezések létesítéséről és fejlesztéséről a repülőtér üzemben tartója saját költségén gondoskodik.

(2) Az együttműködő hatóságokat a légiközlekedés védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges ingatlanok, helyiségek használatáért bérleti díj-fizetési kötelezettség nem terheli. Az ingatlanok berendezésével és a műszaki-technikai felszereltséggel, a közműszolgáltatással (energia, víz, csatorna) járó költségeket a hatóságok saját költségvetésükből fedezik.

(3) Az együttműködő hatóságok a légiközlekedés védelmi feladataik és az ahhoz szükséges szervezet működtetéséhez szükséges költségeiket saját költségvetésükből fedezik.

(4) A nemzetközi légi forgalom számára ideiglenes vagy eseti jelleggel megnyitott repülőtéren az együttműködő hatóságok ideiglenes elhelyezéséről és működési feltételeiről, valamint a műszaki-technikai eszközök és berendezések ideiglenes telepítéséről a repülőtér üzemben tartója saját költségén gondoskodik.

(5)132 A repülőtér üzemben tartója és a légitársaság a légiközlekedés védelmi intézkedések végrehajtása érdekében az utastól díjat szedhet. A beszedett díjat kizárólag az érintett repülőtéren, vagy az adott légitársaságnál légiközlekedés védelmi feladatokra, a védelmi rendszer fenntartására, fejlesztésére lehet fordítani, amelyről elkülönített elszámolást kell készíteni. A díj felhasználásáról a repülőtér üzemben tartója és a légitársaság a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést készít az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére.

(6)133 Az (5) bekezdés szerinti jelentésben foglaltakat, valamint a felhasználás jogszerűségét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ellenőrzi. Ha a repülőtér védelmi költségei felhasználására beruházási fejlesztési terv kerül jóváhagyásra, úgy a költségek a beruházási fejlesztési terv időtartamára arányosan eloszthatóak.

30. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 52. § (1)–(2) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

45. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott üzemben tartási engedéllyel rendelkező azon repülőtér, amely a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerint III-VI. osztályba tartozik, a rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított védelmi intézkedéseket 2010. október 31-ig alkalmazhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti repülőtér üzemben tartója a 30. § (1) bekezdés szerinti kérelmet – amennyiben rendelkezik repülőtér renddel, annak módosítását – a légiközlekedési hatóságnak 2010. augusztus 1-jéig benyújtja.

46. § Ez a rendelet – a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásával, vagy az ilyen cselekményekre irányuló kísérlettel összefüggésben, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel együtt –

a) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, 2009. április 2-i 272/2009/EK bizottsági rendelet és az azt módosító 297/2010/EU bizottsági rendelet,

c) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról szóló, 2009. december 18-i 1254/2009/EU bizottsági rendelet,

d) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról szóló, 2010. január 8-i 18/2010/EU bizottsági rendelet,

e) a légiközlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i 72/2010/EU bizottsági rendelet,

f)134 a közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet,

g) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010/774/EU bizottsági határozat és az azt módosító 2010/2604/EU bizottsági határozat,

h)135 a 185/2010/EU rendeletnek egyes légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése, egyes légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az árura és a postai küldeményekre vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló 2014. június 20-i 687/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg,

47–51. §136

52. § (1)–(2)137

(3)–(7)138

53. §139

1. melléklet a 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez140

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!