nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet
a frekvencialekötés és -használat díjáról
2020-09-06
infinity
13
Jogszabály

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglaltakkal a következőket rendelem el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed:

a) a rádiótávközlési tevékenységet vagy rádiótávközlési szolgáltatást végzőkre (a továbbiakban együtt: jogosítottak) és

b) a frekvenciadíjra.

(2)2 Az adott földrajzi helyen vagy körzetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által engedélyezett rádiótávközlő hálózatok, rádióállomások és -berendezések (a továbbiakban: hálózatok, állomások és berendezések) frekvencialekötéséért és frekvenciahasználatáért az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3)3 Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben felsorolt, nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekre és

b) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben meghatározott NATO felhasználók katonai tevékenységgel kapcsolatos frekvenciahasználatára.

(4)–(5)4

1/A. §5 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állomás: valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából üzemeltetett egy darab adó- vagy vevőberendezés, vagy egy darab adó- és vevőberendezés a tartozékokkal (antenna) együtt;

2. átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív antennamagasságok számtani átlaga;

3. átlagos effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett, vízszintes síkban megadott effektív kisugárzott teljesítmények számtani átlaga;

4. Budapest környezete: EOVX=239542, EOVY=652626 koordinátájú pont köré húzott kör által határolt terület, amelynek sugara

a) F Ł 400 MHz esetén 28 km,

b) 400 MHz < F Ł 960 MHz esetén 23 km,

c) 960 MHz < F esetén 18 km,

ahol F a frekvencia;

5. csatornatávolság: állomások és hálózatok átviteli frekvenciaszükségletének (sávszélességének) a hatóság által meghatározott értéke;

6. csillagponti állomás: pont-többpont rendszerek olyan állomása, amely több más állomással tart közvetlen rádiós kapcsolatot;

7. egységdíj: egységnyi engedélyezett sávszélességre vonatkoztatott díj;

8. frekvencia: a rádiótávközlési átvitelt (csatornát) jellemző, Hz-ben megadott érték, amelyet a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben a hatóság meghatároz;

9. frekvenciablokk: csatornák összefüggő tartománya vagy egy adott frekvenciasávon belül elkülönített részsáv;

10. frekvenciadíj: az e rendelet szerint megállapított frekvencialekötési díj, frekvenciahasználati díj és sávdíj;

11. frekvenciahasználat: rádióengedéllyel biztosított frekvencia vagy frekvenciablokk igénybevétele hálózatok vagy állomások üzemben tartása céljából;

12. frekvenciahasználati díj: frekvencia vagy frekvenciablokk használatáért megállapított díj;

13. frekvencialekötés: frekvenciakijelöléssel frekvencia vagy frekvenciablokk biztosítása hálózatok vagy állomások létesítése céljából;

14. frekvencialekötési díj: a frekvencialekötésért megállapított díj;

15. HUB űrtávközlési állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő földi állomás, amely a VSAT állomásokból kiépült űrtávközlő hálózat információvezérlő állomásaként működik;

16. kontroll állomás: műholdas szolgálatokban a műhold vezérlésére szolgáló földi állomás;

17. maximális adóteljesítmény (Pa): annak a teljesítménynek a legnagyobb értéke, amelyet az adóberendezés moduláció nélkül egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antenna tápvonalára juttat;

18. maximális effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív kisugárzott teljesítmények közül a legnagyobb;

19. melegtartalék: azonnal üzembe helyezhető tartalékberendezés;

20. passzív átjátszó: optikai rálátás nélküli összeköttetések esetén az optikai akadály kiküszöbölésére alkalmazott, aktív berendezés nélküli jeltovábbításra használt eszköz, amelynek típusai:

a) passzív tükör: rádiótechnikai szempontból reflektáló felületre érkező rádióhullámok terjedési irányának megváltoztatására használt eszköz;

b) back-to-back: rádiójelek vételére és eltérő irányú továbbsugárzására szolgáló, két antennából álló passzív eszköz;

21. sávdíj: blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávok után megállapított díj;

22. sugárzási jellemzők: a frekvenciát, az effektív kisugárzott teljesítményt és az effektív antennamagasságot magában foglaló műszaki jellemzők csoportja;

23. szabadcsatorna-keresős rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a berendezések automatikus frekvenciakiválasztási eljárást alkalmaznak;

24. telephelyre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely rögzíti egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, valamint pontos telepítési és sugárzási jellemzőit;

25. telepítési jellemzők: a földrajzi koordináta, a telephely tengerszint feletti magassága és az antenna súlypontjának földfelszín feletti magassága;

26. területre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely telepítési jellemzők nélkül meghatározza egy állomás vagy hálózat frekvenciáit vagy frekvenciablokkját, rögzítve a frekvenciafelhasználás feltételeit egy adott földrajzi területre;

27.6 új generációs mobilrádiótelefon-hálózat: olyan mobilrádiótelefon-hálózat, amely többféle felhasználói eset rugalmas kezelésére alkalmas, a rendelkezésre álló sávszélességtől, az alkalmazott hálózati architektúrától és a paraméterek megválasztásától függően lehetővé teheti – többek között – 20 Gbit/s letöltési és 10 Gbit/s feltöltési irányú adatsebesség elérését, 1 ms késleltetésű, nagy megbízhatóságú összeköttetések megvalósítását vagy gépek közötti kommunikáción alapuló alkalmazások esetén négyzetkilométerenként 1 millió eszköz egyidejű csatlakozását.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló törvény, a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) szerint kell értelmezni.

1/B. §7 (1) A frekvencialekötési díj egy alkalommal fizetendő díj, amelyet a hatóság a frekvenciakijelölésben állapít meg.

(2) A frekvenciahasználati díj a rádióengedély érvényességi ideje alatt rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság a rádióengedélyben állapít meg.

(3) A sávdíj a frekvenciahasználati jogosultság vagy jog érvényességi ideje alatt rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság

a) versenyeztetési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetében a versenyeztetési eljárást lezáró határozatban vagy a hatósági szerződésben,

b) versenyeztetési eljárás nélkül kijelölt frekvenciasáv esetében a frekvenciakijelölésben és a frekvenciakijelölés alapján kiadott rádióengedélyben

állapít meg.

1/C. §8 Versenyeztetési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetében, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló NMHH rendelet és a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja alapján megkötött hatósági szerződésben a felek a sávdíj mértékére és megfizetésére vonatkozó, e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérhetnek.

2. § (1)9 A jogosítottnak nem kell frekvenciadíjat fizetnie,

a) ha diplomáciai mentességet élvező külképviseletként vagy kormányzati szervként az 1961. április 18-án diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben aláírt nemzetközi szerződés 27. Cikkelyében foglaltaknak megfelelően nemzetközi célból, saját, az akkreditáló országgal való kapcsolattartást biztosító hírközlési igényeinek kielégítése érdekében működtetett állomásaihoz használ frekvenciát,

b) ha a hatóság használ frekvenciát,

c) azon frekvencia után, amelyen a műsorszóró kizárólag a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy közműsorszolgáltató műsorait sugározza,

d) az amatőrszolgálat, a műholdas amatőrszolgálat, a meteorológiát segítő szolgálat, a műholdas meteorológiai szolgálat, a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a rádiócsillagászati szolgálat, az űrbeli üzemeltetési szolgálat, az űrkutatási szolgálat, a műholdak közötti szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai, továbbá a műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásai, valamint a műholdas műsorszóró szolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat vételéhez szükséges felhasználói állomások által használt frekvenciák után,

e) a kísérleti céllal vagy bemutatás céljára engedélyezett és egy hónapnál rövidebb ideig üzemeltetett berendezések frekvenciái után,

f) a Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti segélykérő frekvenciák után,

g) azon rádióállomások és hálózatok frekvenciahasználata után, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek,

h) különleges jogrend esetén, valamint az azt kiváltó körülmények okozta következmények elhárítása érdekében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett rádiótávközlési szolgálatok frekvenciái után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan,

i) az űr-Föld irányú sugárzásra és vételre engedélyezett frekvenciák után,

j) a külön frekvenciát nem használó, azonos rendszerű melegtartalékok után,

k) ha törvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott díjmentesség illeti meg,

l) a kizárólag hullámterjedési jelenség vizsgálata és bemutatása céljából használt frekvenciák után,

m) az NFFF alapján harmadlagos jelleggel használt frekvenciák után, vagy

n) földfelszín alatt kisugárzott olyan rádiófrekvenciás jel után, amelyet ugyanabban az időben, ugyanabban a térségben, a föld felszínén, nyitott térben felületi besugárzásra használnak.

(2) Az állomások és berendezések rádióengedélyben rögzített szüneteltetésének időtartama alatt a jogosítottnak a frekvenciahasználati díj 50%-át kell megfizetnie.

(3)10 Az e rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetniük – kizárólag e tevékenységükkel összefüggésben kijelölt és engedélyezett frekvenciáért – az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző, alábbi szervezeteknek:

a) Országos Mentőszolgálat, valamint jogszabályban meghatározott működési engedély alapján mentési tevékenység végzésére feljogosított szervezet,

b) háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgálat,

c) közérdekű önkéntes tevékenységet végző közhasznú szervezetek,

d) kórházak, klinikák, gyógy- és rendelőintézetek,

e) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

f) bányamentő szolgálatok,

g) a katasztrófavédelemről szóló törvény hatálya alá tartozó katasztrófaelhárítási feladatot ellátó szervezet,

h) meteorológiai szolgálatok, belvízi viharjelző rendszert működtető és üzemeltető szervezet,

i) olyan önkéntes és létesítményi tűzoltóság, valamint polgári védelmi készenléti szervezet, amely polgári vagy polgári és nem polgári célra együttesen használt frekvenciasávot használ,

j) a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogató, harmonizált folyami információs szolgáltatást működtető, üzemeltető szervezet és

k) polgárőr szervezet.

(3a)11 A (3) bekezdés szerinti kedvezményre az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző szervezettel kötött megállapodás alapján berendezéseket üzemeltető szervezet is jogosult. A kedvezmény érvényesítéséhez a kérelmezőnek csatolnia kell a jogosultság alapjául szolgáló megállapodást.

(4)12 A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetni a közoktatási és felsőoktatási intézményekben az oktatással közvetlen összefüggésben használt frekvenciák után, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés l) pontja alá.

(5)13 A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetni azon sávok után, amelyekben elsődlegesen kormányzati célú szolgáltatás megvalósítását támogató rádiótávközlő rendszer – amely igazoltan legalább az alapszintű kiépítettséget elérte, azaz a központi vezérlő rendszer elemei és legalább egy hozzáférési eszköz a szükséges átviteli összeköttetésekkel üzembe helyezésre került – üzemel.

(6)14 A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 10%-át kell megfizetni GSM-R rendszer frekvenciahasználatáért.

(7)15 Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások frekvenciahasználati díjára díjkedvezmény nem állapítható meg.

3. § A rádió és televízió műsorszóró adóállomások után az 1. és 2. számú melléklet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetnie annak a műsorterjesztőnek, aki közszolgálati műsor, illetve, aki a médiahatósággal megkötött műsorszolgáltatási szerződés alapján készített műsor szórásához használ frekvenciát. A jogosítottat a mérsékelt frekvenciadíj-fizetés kedvezménye televíziós műsorszórás esetében legfeljebb tizenöt évig, rádiós műsorszórás esetében legfeljebb tizenkét évig illeti meg.

4. § (1) A rádiómeghatározó szolgálat keretében működő rádiónavigációs és rádiólokációs állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díja minden állomásért 1000 Ft/hó.

(2)16 Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díjának mértéke – a rádió és televízió műsorszóró állomásokat, valamint a 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásait kivéve – az adott szolgálatra vonatkozó díj egy havi összege.

5. § A külföldiek részére egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett műholdas szolgálat esetében minden földi állomás után frekvenciánként 25 000 Ft, a mozgó- és az állandóhelyű szolgálatokhoz tartozó minden állomás után 4000 Ft egyszeri frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

A műsorszóró állomások frekvenciadíja

6. § (1)17 A jogosított a földfelszíni rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz vagy a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz lekötött, illetőleg használt frekvenciákért állomásonként köteles díjat fizetni.

(2)18 A rádió és televízió műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai egyszeri frekvencialekötési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megállapítani.

(3)19 A rádió és televízió műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Ha a felhasználó megosztott használatú frekvenciát kapott, a frekvenciahasználati díj mértéke a (3) bekezdésben említett melléklet alapján megállapított díj 50%-a.

(5)20 A jogosítottnak – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – nem kell egyszeri frekvencialekötési díjat fizetnie azon rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz vagy a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz lekötött frekvenciák után, amelyeknél a frekvenciakijelölésre a hatóság által kezdeményezett frekvenciacsere alapján kerül sor.

7. § Az egy hónapnál rövidebb érvényességi időre kiadott rádióengedély alapján működő műsorszóró állomás után egyszeri frekvenciahasználati díjat kell a jogosítottnak megfizetnie. Az egyszeri díj összege:

a) televízió műsorszóró állomás esetében 15 000 Ft/állomás,

b) rádió műsorszóró állomás esetében 8 000 Ft/állomás.

A mozgószolgálatok frekvenciadíja

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja

8. § (1) A területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok egyszeri frekvencialekötési díját – a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatokat kivéve – a 3. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(2) A helyhez kötött állomást tartalmazó hálózatok számára engedélyezett frekvenciák vagy frekvenciablokk frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – a 4. számú melléklet 3. táblázata szerint kell a frekvenciahasználati díjat megállapítani.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. és 3. táblázata alapján megállapított frekvenciahasználati díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó, illetőleg a helyhez kötött állomások ellátási területén kívül is működő mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok után kizárólagos frekvenciahasználat esetében a frekvencialekötési díj a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint megállapított díj 50%-a, a frekvenciahasználati díj mobil állomásonként 20 000 Ft/hó. Közös frekvenciahasználat esetében frekvencialekötési díjat nem kell fizetni, a frekvenciahasználat díja állomásonként 1000 Ft/hó. A tartalék állomások után frekvenciahasználati díjat nem kell fizetni.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan területre vonatkozik, amely 4000 km2-nél kisebb, és részben vagy egészben Budapest környezetében van, – a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok kivételével – a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 1. táblázata, illetőleg a 4. számú melléklet 1–3. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi,
belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja

9. § (1) Az átjátszó vagy központi feladatot ellátó, helyhez kötött állomásokért a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 4–10. táblázatai alapján – állomásonként – kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – a 4. számú melléklet 3. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell megállapítani.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 3. táblázata, továbbá a 4–10. táblázatai alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díja – a (2) bekezdésben említett melléklet alapján – megosztott használatú frekvenciánál a díj 50%-a, közös használatú frekvenciánál a meghatározott díj 25%-a.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan körzetre vonatkozik, amely részben vagy egészben Budapest környezetében van, – a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok és a mozgó állomások kivételével – a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 2. táblázata, illetőleg 4. számú melléklet 3–10. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

A tengeri, valamint a különcélú belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati állomások frekvenciadíja

10. § A jogosítottnak a tengeri mozgószolgálat, illetőleg annak frekvenciáin engedélyezett belvízi mozgószolgálat fedélzeti távközlő állomásai, parti állomásai és hajóállomásai után, továbbá a légiforgalmi mozgószolgálat légiforgalmi és légijármű állomásai után frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie. A frekvenciahasználat díja 1000 Ft/állomás/hó.

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciadíja

11. §21 A mozgószolgálat keretében működő és 30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű és változó telephelyű állomások után frekvencialekötési díjat nem kell fizetni. A frekvenciahasználati díj mértéke: 1000 Ft/állomás/hó.

12. §22

13. §23

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja24

14. § (1) A jogosítottnak minden kijelölt frekvencia, illetőleg frekvenciablokk után a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie.

(2) Az állandóhelyű állomásokat tartalmazó hálózatok után a 4. számú melléklet 1. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

(3)25 A hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell frekvenciahasználati díjat fizetni.

(4)26 A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján, illetőleg 5. számú mellékletének 1. táblázata alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) Ha a pont-többpont, illetőleg a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest körzetében van, a frekvencialekötési és -használati díj az (1)–(4) bekezdésekben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja27

15. § (1)28 A pont-többpont rendszerű hálózatok esetében a jogosított egyszeri frekvencialekötési díj megfizetésére köteles minden csillagponti állomás után, a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) A pont-pont rendszerű hálózatok esetében a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjként a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján megállapított díj 50%-át kell állomásonként megfizetnie.

(3)29 A pont-többpont rendszerű hálózatok frekvenciahasználati díját csillagponti állomásonként és frekvenciánként a 4. számú melléklet 4–10. táblázata szerint kell fizetni.

(4)30 A jogosított a hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti frekvenciahasználati díjat köteles megfizetni.

(5)31 A jogosítottnak frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 4–10. táblázatai és az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított díjak összegét kell megfizetnie.

(6) A pont-pont rendszerű hálózat esetében az állandóhelyű állomások frekvenciahasználati díja állomásonként a 4. számú melléklet 4–10. táblázatai alapján megállapított díj 50%-a.

(7)32 Pont-többpont rendszer esetében minden Budapest környezetébe eső

a) csillagponti állomás után az (1), (3) és (4) bekezdés, és

b) nem csillagponti állomás után a (4) bekezdés

szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(7a)33 Pont-pont rendszer esetében – ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van – az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a (2), (4) és (6) bekezdés szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(8) Pont-többpont rendszerű hálózatban megosztott frekvenciahasználat esetében a 4. számú melléklet 4–10. táblázatai szerint megállapított díj 50%-át kell frekvenciahasználati díjként megfizetni.

A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek frekvenciadíja34

16. §35 (1) Az egyszeri frekvencialekötési díj mértéke egy havi frekvenciahasználati díjjal egyenlő.

(2) A frekvenciahasználati díjat állomásonként (berendezésenként, önálló frekvenciát lefoglaló melegtartalékonként) és frekvenciánként kell megállapítani, ide nem értve a passzív átjátszókat.

(3)36 Pont-pont rendszerek állomásainak – az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével – frekvenciahasználati díját adásirányonként kell megállapítani a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján.

(4)37 Pont-pont rendszerek változó telephelyű állomásainak frekvenciahasználati díja – a közös használatú frekvenciákon működők kivételével – a (3) bekezdés alapján megállapított díj 2,5-szerese.

(5)38 Pont-többpont rendszerek esetében – az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével – a frekvenciahasználati díjat csillagponti állomásonként és frekvenciánként kell fizetni a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint.

(6)39 Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások után fizetendő frekvenciahasználati díj 600 Ft/állomás/hó.

17. §40 (1) Pont-többpont rendszer esetében a 16. § (1), (2) és (5) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni a Budapest környezetébe eső minden csillagponti állomás után. Pont-pont rendszer esetében – ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van – az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a 16. § (1)–(4) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(2) Közös használatú frekvencián működő állomás esetén

a) frekvencialekötési díjat nem kell fizetni, és

b) a 16. § (2), (3) és (5) bekezdése szerint megállapított díj 25%-át kell megfizetni.

(3) Szabadcsatorna-keresős rendszernél a 16. § szerinti díj megállapítása során egy forgalmi csatorna sávszélességét kell figyelembe venni.

(4) Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásai után a frekvenciahasználati díj mértéke állomásonként 4000 Ft.

Műholdas szolgálatok földi állomásainak frekvenciadíja41

18. §42 A műholdas szolgálatok központi földi állomásai, a HUB űrtávközlési állomások, a parti földi állomások, a kontrollállomások, a légi CGC állomások és a műsorfeladó állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználati díjat pedig a 8. számú melléklet szerint kell megfizetnie.

Műholdas szolgálatok végberendezéseinek frekvenciahasználati díja

19. § (1) A műholdas állandóhelyű szolgálatok Föld-űr irányú adásra is engedélyezett földi állomásainak (végberendezéseinek) frekvenciahasználati díja:

a) VSAT végberendezés után: 1 000 Ft/db/hó;

b) SNG végberendezés után: 10 000 Ft/db/hó.

(2) A műholdas földi és tengeri mozgószolgálati végberendezések után a frekvenciahasználati díj 250 Ft/db/hó.

Szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen
értékesített sávok után fizetendő díjak

20. § (1)43 A szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen elnyert, vagy azt követően továbbértékesített frekvenciasávok után a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a jogosítottnak, továbbá jogszabállyal blokkgazdálkodás körébe vont, versenyeztetési eljárás nélkül kijelölt frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerzőnek havonta kizárólag sávdíjat kell fizetnie a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2)44 Amennyiben 2014. január 1. napját megelőzően meghozott hatósági határozat vagy megkötött hatósági szerződés másként nem rendelkezik, akkor a sávdíjat az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó szorzataként kell megállapítani a 9. számú melléklet alapján.

(3) Az 1740,1–1743,1 MHz, 1835,1–1838,1 MHz, 1773,1–1784,9 MHz, 1868,1–1879,9 MHz, 1905–1910 MHz, 1910–1915 MHz és 1915–1920 MHz frekvenciasávok tekintetében az

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának a frekvenciasávok használatba vételétől, de legkésőbb 2015. január 1. napjától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie;

b)45 e rendelet hatálybalépését követően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának az engedély véglegessé válásától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie.

(4)46 A beruházások támogatása érdekében a 450-457,38/460-467,38 MHz, a 790-821/832-862 MHz, a 880-915/925-960 MHz, az 1710–1785/1805–1880 MHz, az 1920–1980/2110–2170 MHz, a 2500–2690 MHz, a 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz frekvenciasávban a 2013. március 1-jét követően és 2019. március 15-ét megelőzően a hatóság által indított versenyeztetési eljárás keretében frekvenciahasználati jogosultságot megszerző, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerző vállalkozás a megszerzés napját követő 4 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezményre jogosult. A beruházások támogatására vonatkozó kedvezmény nem illeti meg azon frekvenciahasználati jogosultságot elnyerő vállalkozást abban a frekvenciasávban a felsorolt sávokon belül, amelyben a versenyeztetési eljárás kiírásának időpontjában rendelkezik frekvenciahasználati jogosultsággal.

(4a)47 Az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 708–733/763–788 MHz és a 3400–3800 MHz frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultságot szerző vállalkozást a versenyeztetési eljárást lezáró döntés véglegessé válása napját vagy a hatósági szerződés megkötésének napját követő 10 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezmény illeti meg, amennyiben a sávdíjkedvezmény – versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott – feltételeinek, követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatban kéri a sávdíjkedvezmény érvényesítését. A sávdíjkedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat részletes szabályait, a sávdíjkedvezmény részletes feltételeit, követelményeit, valamint a sávdíjkedvezmény feltételeinek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.

(4b)48 Amennyiben a 3400–3800 MHz frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás a (4) bekezdés alapján sávdíjkedvezményre jogosult, a (4a) bekezdés szerinti nyilatkozatában kérheti, hogy a (4) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény megszűnését követően a (4a) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében az ugyanazon frekvenciasávban versenyeztetési eljárás keretében megszerzett teljes frekvenciatartományra vonatkozzon, abban az esetben is, ha a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 3400–3800 MHz frekvenciasávban nem szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(5)49 A 2011. április 1. napját követően indult pályázati, illetve árverési eljárás során elnyert frekvenciablokkok esetén a (2) és a (4) bekezdésben megállapított díjak mértéke akkor sem változik, ha egy sávújraosztás következtében megváltozik a frekvenciablokkok elhelyezkedése egy adott sávban.

Frekvenciadíj megfizetése50

20/A. §51 (1)52 A frekvencialekötésért és -használatért a díjfizetésre kötelezett a hatóság határozatával megállapított frekvenciadíjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára köteles megfizetni.

(2)53 A frekvenciadíjat az azt megállapító határozat véglegessé válását vagy a hatósági szerződés hatálybalépését követően megküldött számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidő leteltéig kell megfizetni.

(3)54 Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében – a (4) és a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta történik a számlázás.

(4)55 Ha a rádiószolgálatonként havonta fizetendő díj összege a nettó 50 000 Ft-ot nem éri el, a frekvenciadíjról számlát negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó napjáig kell kiállítani. A negyedéves frekvenciadíjat az engedély érvényességi idejének első és utolsó negyedévében, valamint az engedély módosításakor, negyedévnél rövidebb számlázási időszak esetén időarányosan kell megfizetni.

(4a)56

(5)57 Rádióengedély módosítása esetén a módosított díjfizetési kötelezettség a rádióengedély módosításában meghatározott időponttól, de legkésőbb a rádióengedély módosításának véglegessé válását követő hónap első napjától terheli a díjfizetésre kötelezettet.

(6)58 A díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A díjfizetésre kötelezettnek minden olyan hónapra a teljes havi díjat meg kell fizetnie, amelyben a jogosított frekvenciahasználati jogosultsága vagy joga keletkezett, fennállt vagy megszűnt.

20/B. §59 A frekvenciadíjakról a hatóság köteles éves bontásban – más bevételeitől elkülönített – tételes nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek felsorolását,

b) a jogszabály alapján megállapított frekvenciadíj mértékét,

c) a díj megfizetésének esedékességét, rendszeres fizetési kötelezettség esetében az esedékességek várható időpontját,

d) a díj beérkezésének tényét.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkori hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.

(3) A 2011. április 1. napját megelőzően pályázaton, illetve árverésen elnyert frekvenciasávok után a jogosítottak díjfizetési kötelezettségüket e rendelet 2011. április 1. napjától kezdve e rendelet 20. §-a szerint kötelesek teljesíteni.

(4)60 A 6. § (5) bekezdését a 2013. április 15-ét követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez61

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai

frekvencialekötési díjai

TV és DVB-T állomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

 

Maximális ERP

ERPŁ100 W

100 W<ERPŁ1 kW

1 kW<ERPŁ10 kW

10 kW<ERPŁ100 kW

ERP>100 kW

Frekvencialekötési díj (Ft/állomás)

65 000

150 000

260 000

400 000

650 000

 

1. táblázat

 

 

87,5–108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióállomások és PMSE alkalmazások adóállomásai frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

 

Maximális ERP

ERP<100 W

100 W<ERPŁ1 kW

1 kW<ERPŁ10 kW

10 kW<ERPŁ100 kW

ERP>100 kW

Frekvencialekötési díj (Ft/állomás)

27 000

66 000

108 000

168 000

270 000

 

2. táblázat

 

 

T-DAB rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

 

Maximális ERP

ERPŁ100 W

100 W<ERPŁ1 kW

1 kW<ERPŁ10 kW

10 kW<ERPŁ100 kW

ERP>100 kW

Frekvencialekötési díj (Ft/állomás)

45 000

110 000

180 000

280 000

450 000

 

3. táblázat

 

 

KH rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

 

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Pa<1 kW

1 kW<PaŁ10 kW

10 kW<PaŁ100 kW

Pa>100 kW

Frekvencialekötési díj
(Ft/állomás)

10 000

15 000

50 000

150 000

 

4. táblázat

 

 

RH rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

 

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Pa<1 kW

1 kW<PaŁ10 kW

10 kW<PaŁ100 kW

Pa>100 kW

Frekvencialekötési díj
(Ft/állomás)

5 000

10 000

15 000

40 000

 

5. táblázat

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai

frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében az engedélyezett maximális effektív kisugárzott teljesítménynek (maximális ERP) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani az 1–3. táblázatokból.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani a 4–5. táblázatokból.

2. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez62

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díjai

174-230 MHz frekvenciasávú televízióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

hŁ10 m

10 m<hŁ
30 m

30 m<hŁ
50 m

50 m<hŁ
100 m

100 m<hŁ
250 m

250 m<hŁ
350 m

350 m<hŁ
500 m

500 m<h

 

ERPŁ3 W

500

1 500

2 600

4 400

8 750

14 900

25 400

68 300

 

3 W<ERPŁ10 W

1 000

2 300

4 400

7 900

19 300

34 100

49 000

98 000

 

10 W<ERPŁ100 W

1 800

3 900

8 800

19 300

42 000

68 300

77 900

175 000

 

0,1 kW<ERPŁ1 kW

3 500

7 000

14 000

31 500

68 300

113 800

126 000

280 000

 

1 kW<ERPŁ10 kW

8 800

14 000

22 800

49 000

107 600

175 000

199 500

448 000

 

10 kW<ERPŁ100 kW

23 600

35 000

52 500

78 800

171 500

280 000

318 500

717 500

 

ERP>100 kW

64 800

91 000

127 800

178 500

274 800

446 300

510 100

1 146 300

2. táblázat

470-862 MHz frekvenciasávú televízió, DVB-T adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

hŁ10 m

10 m<hŁ
30 m

30 m<hŁ
50 m

50 m<hŁ
100 m

100 m<hŁ
250 m

250 m<hŁ
350 m

350 m<hŁ
500 m

500 m<h

 

ERPŁ3 W

900

2 500

4 500

7 500

15 000

25 500

43 500

117 000

 

3 W<ERPŁ10 W

1 800

3 900

7 500

13 500

33 000

58 500

84 000

168 000

 

10 W<ERPŁ100 W

3 000

6 600

15 000

33 000

72 000

117 000

133 500

300 000

 

0,1 kW<ERPŁ1 kW

6 000

12 000

24 000

54 000

117 000

195 000

216 000

480 000

 

1 kW<ERPŁ10 kW

15 000

24 000

39 000

84 000

184 500

300 000

342 000

768 000

 

10 kW<ERPŁ100 kW

40 500

60 000

90 000

135 000

294 000

480 000

546 000

1 230 000

 

ERP>100 kW

111 000

156 000

219 000

306 000

471 000

765 000

874 500

1 965 000

3. táblázat

87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióadók és PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

hŁ10 m

10 m<hŁ
30 m

30 m<hŁ
50 m

50 m<hŁ
100 m

100 m<hŁ
250 m

250 m<hŁ
350 m

350 m<hŁ
500 m

500 m<h

 

ERPŁ3 W

800

2 100

3 800

6 300

12 500

21 300

36 300

97 500

 

3 W<ERPŁ10 W

1 500

3 300

6 300

11 300

27 500

48 800

70 000

140 000

 

10 W<ERPŁ100 W

2 500

5 500

12 500

27 500

60 000

97 500

111 300

250 000

 

0,1 kW<ERPŁ1 kW

5 000

10 000

20 000

45 000

97 500

162 500

180 000

400 000

 

1 kW<ERPŁ10 kW

12 500

20 000

32 500

70 000

153 800

250 000

285 000

640 000

 

10 kW<ERPŁ100 kW

33 800

50 000

75 000

112 500

245 000

400 000

455 000

1 025 000

 

ERP>100 kW

92 500

130 000

182 500

255 000

392 500

637 500

728 800

1 637 500

5. táblázat

47-240 MHz frekvenciasávú T-DAB adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

hŁ10 m

10 m<hŁ
30 m

30 m<hŁ
50 m

50 m<hŁ
100 m

100 m<hŁ
250 m

250 m<hŁ
350 m

350 m<hŁ
500 m

500 m<h

 

ERPŁ3 W

600

1 800

3 100

5 300

10 500

17 800

30 400

81 900

 

3 W<ERPŁ10 W

1 300

2 600

5 300

9 400

23 000

40 900

58 800

117 500

 

10 W<ERPŁ100 W

2 000

4 500

10 500

23 000

50 400

81 900

93 400

210 000

 

0,1 kW<ERPŁ1 kW

4 100

8 400

16 800

37 800

81 900

136 500

151 100

336 000

 

1 kW<ERPŁ10 kW

10 500

16 800

27 300

58 800

129 100

210 000

239 400

537 500

 

10 kW<ERPŁ100 kW

28 300

42 000

63 000

94 500

205 800

336 000

382 100

861 000

 

ERP>100 kW

77 600

109 100

153 300

214 100

329 600

535 500

612 100

1 375 500

6. táblázat

Középhullámú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Frekvenciahasználati díj
(Ft/állomás/hó)

PaŁ1 kW

6 300

1 kW<PaŁ10 kW

12 500

10 kW<PaŁ100 kW

25 000

0,1 MW<PaŁ1 MW

75 000

Pa>1 MW

187 500

8. táblázat

Rövidhullámú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

 

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Frekvenciahasználati díj
(Ft/állomás/hó)

PaŁ1 kW

1 900

1 kW<PaŁ10 kW

3 100

10 kW<PaŁ100 kW

12 500

0,1 MW<PaŁ1 MW

25 000

Pa>1 MW

62 500

9. táblázat

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani az 1–7. táblázatok közül,

b) a kiválasztott táblázatban az engedélyezett átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani a 8–9. táblázatok közül.

3. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez63

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjai

Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok frekvencialekötési díjai (Ft)

Felhasználási körzet

Mikro

Helyi

Kis

Nagy

Regionális

Országos

Terület (km2)

Ł1

Ł300

Ł2500

Ł20 000

Ł75 000

>75 000

Frekvencialekötési díj (Ft)

10 000

30 000

50 000

100 000

250 000

500 000

1. táblázat

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok frekvencialekötési díjai (Ft/frekvencia)

Frekvenciasáv (F)
(MHz)

Maximális effektív kisugárzott teljesítmény

ERP>250 W

250WłERP>25 W

25WłERP>1 W

1WłERP>0,1 W

ERPŁ0,1 W

26<FŁ47

68 000

40 000

15 000

7 500

4 500

47<FŁ108

48 000

29 000

9 000

5 000

3 000

108<FŁ240

60 000

36 000

12 000

6 500

4 000

240<FŁ380

53 000

31 000

10 000

5 500

3 500

380<FŁ790

48 000

29 000

9 000

5 000

3 000

790<FŁ960

40 000

24 000

8 000

4 000

2 500

960<FŁ10 000

25 000

15 000

5 000

2 500

1 500

2. táblázat

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok

frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő frekvencialekötési díjat kell kiválasztani az 1. táblázatból.

2. a) Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális effektív kisugárzott teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott frekvencialekötési díjat (Ft/frekvencia) kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) a helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás maximális effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni,

c) a hálózatra engedélyezett - azonos frekvenciasávba tartozó - több frekvencia esetében az a) alatti frekvencialekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni,

d) ha a hálózatra engedélyezett frekvenciák különböző frekvenciasávokba tartoznak, akkor az a) alatti eljárást minden egyes frekvenciára meg kell ismételni, és az eredményül kapott frekvencialekötési díjakat össze kell adni.

3. A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-i közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvencialekötési díj megállapításához.

4. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez64

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjai

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű hálózatok 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F)
(MHz)

Felhasználási körzet

Mikro
<1 km2

Helyi
<300 km2

Kis
<2500 km2

Nagy
<20 000 km2

Regionális
<75 000 km2

Országos
>75 000 km2

26<F<47

25

120

180

420

2700

4800

47<F<108

15

80

120

280

1800

3200

108<F<240

15

80

120

280

1800

3200

240<F<380

10

40

60

140

900

1600

380<F<790

5

20

30

70

450

800

790<F<960

3

15

22

50

300

450

960<F<10000

2

10

15

40

250

350

1. táblázat

2. táblázat

A mozgószolgálati hálózatok állomásainak és berendezéseinek kategória szerinti frekvenciahasználati díja

 

Állomás és berendezés kategória

Ft/db/hó

 

Mozgó állomások

100

 

Helyhez kötött állomások

5000

 

Fix és változó telephelyű állomások

3000

 

Tartalék berendezések

100

 

3. táblázat

A 26-47 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

14

42

84

168

252

518

742

1 960

 

0,1 W<ERP<0,5 W

28

70

140

280

420

840

1 190

3 150

 

0,5 W<ERP<3 W

42

119

210

350

700

1190

2 030

5 460

 

3 W<ERP<10 W

84

182

350

630

1540

2730

3 920

7 840

 

10 W<ERP<100 W

140

308

700

1540

3360

5460

6 230

14 000

 

ERP>100 W

280

560

1120

2520

5460

9100

10 080

22 400

4. táblázat

A 47-108 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

6

18

36

72

108

222

318

840

 

0,1 W<ERP<0,5 W

12

30

60

120

180

360

510

1350

 

0,5 W<ERP<3 W

18

51

90

150

300

510

870

2340

 

3 W<ERP<10 W

36

78

150

270

660

1170

1680

3360

 

10 W<ERP<100 W

60

132

300

660

1440

2340

2670

6000

 

ERP>100 W

120

240

480

1080

2340

3900

4320

9600

5. táblázat

A 108-240 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

10

30

60

120

180

370

530

1 400

 

0,1 W<ERP<0,5 W

20

50

100

200

300

600

850

2 250

 

0,5 W<ERP<3 W

30

85

150

250

500

850

1450

3 900

 

3 W<ERP<10 W

60

130

250

450

1100

1950

2800

5 600

 

10 W<ERP<100 W

100

220

500

1100

2400

3900

4450

10 000

 

ERP>100 W

200

400

800

1800

3900

6500

7200

16 000

6. táblázat

A 240-380 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

8

22

43

87

130

267

382

1 008

 

0,1 W<ERP<0,5 W

15

36

72

144

216

432

612

1 620

 

0,5 W<ERP<3 W

22

61

108

180

360

612

1044

2 808

 

3 W<ERP<10 W

43

94

180

324

792

1404

2016

4 032

 

10 W<ERP<100 W

72

158

360

792

1728

2808

3204

7 200

 

ERP>100 W

144

288

576

1296

2808

4680

5184

11 520

7. táblázat

A 380-790 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

6

17

34

67

101

207

297

784

 

0,1 W<ERP<0,5 W

11

28

56

112

168

336

476

1260

 

0,5 W<ERP<3 W

17

48

84

140

280

476

812

2184

 

3 W<ERP<10 W

34

73

140

252

616

1092

1568

3136

 

10 W<ERP<100 W

56

123

280

616

1344

2184

2492

5600

 

ERP>100 W

112

224

448

1008

2184

3640

4032

8960

8. táblázat

A 790-960 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

4

12

24

48

72

148

212

560

 

0,1 W<ERP<0,5 W

8

20

40

80

120

240

340

900

 

0,5 W<ERP<3 W

12

34

60

100

200

340

580

1560

 

3 W<ERP<10 W

24

52

100

180

440

780

1120

2240

 

10 W<ERP<100 W

40

88

200

440

960

1560

1780

4000

 

ERP>100 W

80

160

320

720

1560

2600

2880

6400

9. táblázat

A 960-10 000 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

 

Átlagos effektív kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

 

h<10 m

10 m<h<
30 m

30 m<h<
50 m

50 m<h<
100 m

100 m<h<
250 m

250 m<h<
350 m

350 m<h<
500 m

500 m<h

 

ERP<0,1 W

3

10

19

38

58

118

170

448

 

0,1 W<ERP<0,5 W

6

16

32

64

96

192

272

720

 

0,5 W<ERP<3 W

10

27

48

80

160

272

464

1248

 

3 W<ERP<10 W

19

42

80

144

352

624

896

1792

 

10 W<ERP<100 W

32

70

160

352

768

1248

1424

3200

 

ERP>100 W

64

128

256

576

1248

2080

2304

5120

10. táblázat

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a felhasználási körzet által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

2.

3. a) Telephely nélküli, illetőleg telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó szolgálati hálózatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriájának megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani a 3. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni, és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

4. a) Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok helyhez kötött állomásai és telephelyre szóló frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állandóhelyű állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani a 4–10. táblázatok közül,

b) a kiválasztott táblázatban az átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani,

c) a b) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

5. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás átlagos effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni.

6. A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvenciadíj megállapításához.

7. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomások átlagos effektív antenna magasságának kiszámításánál a heff legkisebb figyelembe vehető értéke az antenna földfelszín feletti magassága.

5. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez65

A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai

1. A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai (Ft/db/hó)

 

A

B

C

D

1

Frekvenciahasználati díj (Ft/db/hó)

2

Állomás- és berendezéskategória

Frekvenciasáv (MHz)

3

30 < F Ł 440

440 < F Ł 450

450 < F < 960

4

Állandó és változó telephelyű állomások, kivéve a csillagponti állomásokat

5000

100

5000

5

Csillagponti állomások (beleértve a gyűjtőállomásokat is)

5000

1000

5000

6

Tartalék berendezések

100

100

100

2. A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásai és berendezései frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

2.1. Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állomásai és berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

2.2. A 2.1. pont alapján meghatározott frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás vagy berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások vagy berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

6. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez66

7. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez67

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek frekvenciahasználati díjai

1. Pont-pont rendszerek állomásainak és pont-többpont rendszerek csillagponti állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Díj
(Ft/kHz/hó)

2

Pont-pont rendszerek állomásai

Pont-többpont
rendszerek csillagponti állomásai

3

960 MHz < F Ł 10 GHz

0,672

2,8

4

10 GHz < F Ł 13,25 GHz

0,336

1,4

5

13,25 GHz < F Ł 21,2 GHz

0,267

1,12

6

21,2 GHz < F Ł 30 GHz

0,202

0,84

7

30 GHz < F Ł 55 GHz

0,161

0,67

8

55 GHz < F

0,08

0,335

2. 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

2.1. Pont-pont rendszerek állomásai, valamint pont-többpont rendszerek csillagponti állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

2.2. A 2.1. pont alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

8. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez68

Műholdas szolgálatok frekvenciahasználati díjai

A 18. §-ban felsorolt földi állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

 

Frekvenciasáv (F)

Díj
(Ft/kHz/hó)

960 MHz<FŁ10 GHz

0,5

10 GHz<FŁ15,4 GHz

0,25

F>15,4 GHz

0,13

A 18. §-ban felsorolt földi állomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) A 18. §-ban felsorolt földi állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

9. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez69

1.    Az értékesített, megszerzett frekvenciasávok esetében az egységdíj:

1.1.     2019. március 15-ét megelőzően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 7500 Ft/kHz/hó,

1.2.     2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 6500 Ft/kHz/hó.

2.     Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.

3.     Az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.

4.     A jogosítottnak minden olyan hónapra a teljes havi sávdíjat kell megfizetnie, amely hónapban a frekvenciahasználati jogosultsága, joga keletkezett, fennállt, vagy megszűnt.

5.     Országos frekvenciahasználati jogosultság esetén a sávszorzók

 

A

B

1

Frekvenciatartomány

Sávszorzó értéke

2

450–470 MHz

0,4

2/A

694–790 MHz

1

3

790–960 MHz

1

4

1710–2200 MHz 2014. január 1-jén használatban lévő sávok esetén

0,25

5

1710–2200 MHz 2014. január 1-jén használatban nem lévő sávok esetén

0,5

6

2500–2690 MHz

0,4

7

3400–3800 MHz

0,12

8

24,5–26,5 GHz

0,002

10. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez70

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!