nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
2014-07-29
2014-12-13
3

1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás mellékleteként kiadott Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. § (2) bekezdésének k) alpontjára – a rendészetért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki.

1. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága önálló szervezeti egységei vezetőinek az utasítás hatálybalépésétől számított harminc napon belül el kell készíteni az egyes szervezeti egységek – országos parancsnok által jóváhagyott – ügyrendjét és a kapcsolódó munkaköri leírásokat.

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg az 1-1/70/2008. (IK Bv. Mell. Különszám) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló OP intézkedés hatályát veszti.

Melléklet az 1/2011. (V. 6.) BVOP utasításhoz

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága jogállása

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv.-szervezet) központi vezető szerve, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján központi államigazgatási szerv.

Az Országos Parancsnokság jogi személyiséggel rendelkező – gazdálkodási jogkörét tekintve – önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az Országos Parancsnokság működése felett a belügyminiszter irányítási jogkört gyakorol.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: rendvédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint. Illetékessége: országos.

2. A szervezetre vonatkozó alapadatok

Név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Angol megnevezés: Hungarian Prison Service Headquarters

Székhely: 1054 Budapest V. ker. Steindl Imre u. 8.

Telephellyel nem rendelkezik.

Alapító okirat kelte, száma: 2010. augusztus 31., A-103/1/2010.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében történt. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az igazságügy-miniszter.

Törzskönyvi száma: 752028

Létesítés éve: 1952.

Irányító szerve, mely az alapítói jogokat is gyakorolja:

Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)

1051 Budapest V., József Attila u. 2–4.

Az Országos Parancsnokság megszüntetése esetén a jogutódot az alapító jelöl ki.

Az Országos Parancsnokságot a belügyminiszter által kinevezett országos parancsnok vezeti és képviseli. Az országos parancsnok felett a munkáltatói jogokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a belügyminiszter gyakorolja.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján szolgálati viszony,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony,

c) az egyéb foglalkoztatásra (pl. megbízás) irányuló jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint.

Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámla száma:

10023002-01393008-00000000

Adószám: 15752026-2-51

Általános forgalmi adóalany.

Besorolása:

a) a gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely külön megállapodás alapján ellátja a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja egyes pénzügyi-gazdasági feladatait.

b) középirányító szerv, amely a belügyminiszter által kiadott utasításban átruházott irányítási jogokat gyakorol.

c) az Országos Parancsnokság vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. Az Országos Parancsnokság tevékenységi köre:

a) az államháztartási szakágazat alapján

842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

b) az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolás alapján

842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232Foglalkozás-egyészségügyi szakellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

c) Feladatmutatóval nem rendelkezik.

Az alapfeladatok ellátásának forrása: a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetése Belügyminisztérium fejezete, Büntetés-végrehajtás címén jóváhagyott előirányzat.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:

a) Előkészíti az országos parancsnok intézkedéseit, parancsait és előterjesztéseit.

b) Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények (továbbiakban: bv.-intézetek), a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdálkodószervezetek (továbbiakban: gazdasági társaságok), (a bv.-intézetek és gazdasági társaságok a továbbiakban együttesen: bv.-szervek) szolgálati feladatainak a végrehajtását, így különösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységet.

c) A bv.-szervezet költségvetésének keretei között biztosítja a bv.-szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételeket.

d) A bv.-szervek központi anyagi-technikai ellátása.

e) A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban ellátja a jogszabályokban és a miniszter által meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat.

f) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, annak végrehajtására kiadott rendeletekben, valamint vagyonkezelési szerződésben leírt feltételekkel és korlátozásokkal gyakorolja a gazdasági társaságok tulajdonosi jogait és kötelezettségeit.

g) Végzi a honvédelemmel, a polgári és katasztrófavédelmi tevékenységgel, a munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos központi feladatokat.

h) Együttműködik a büntetések és az intézkedések végrehajtásában közreműködő, illetve a végrehajtást segítő állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel, továbbá az érintett nemzetközi szervezetekkel.

i) Központi ellátó szervként végzi a jogszabályban meghatározott ellátási feladatokat.

j) Ellátja a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.

4. A szakmai tevékenységet alapjaiban meghatározó jogszabályok

4.1. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény,

4.2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,

4.3. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,

4.4. a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény,

4.5. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet,

4.6. a mindenkori költségvetési törvény,

4.7. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

4.8. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

4.9. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

4.10. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

4.11. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,

4.12. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

4.13. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet,

4.14. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,

4.15. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet,

4.16. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet,

4.17. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet,

4.18. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,

4.19. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,

4.20. a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet,

4.21. a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet,

4.22. az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet,

4.23. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet,

4.24. a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet,

4.25. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet,

4.26. a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet,

4.27. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

4.28. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és végrehajtási rendeletei,

4.29. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet,

4.30. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,

4.31. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. Korm. rendelet,

4.32. az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 18/2008. (IX. 18) IRM rendelet,

4.33. az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX.18.) IRM rendelet,

4.34. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 15/2010. (IV. 22.) IRM rendelet,

4.35. a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzése és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet,

4.36. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

4.37. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV.17.) IRM rendelet,

4.38. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,

4.39. a büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendelet,

4.40. a bv.-szervek rendelkezésében lévő férőhelyek használatáról, valamint bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 38/2004. (XII. 9.) IM rendelet,

4.41. a büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/1994. (IX. 29.) IM rendelet,

4.42. az állam tulajdonában és a büntetés-végrehajtási szervek kezelésében lévő lakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 22/1995. (XII. 29.) IM rendelet,

4.43. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet,

4.44. a büntetés-végrehajtási szervezet szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 9/1997. (III. 26.) IM rendelet,

4.45. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény,

4.46. a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet,

4.47. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 2007. évi CLII. törvény,

4.48. a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény,

4.49. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjéről szóló 10/1997. (III. 26.) IM rendelet,

4.50. a Tauffer Emil-díj alapításáról szóló 14/1993. (IX. 21.) IM rendelet,

4.51. a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett alapításáról szóló 11/1992. (VII. 21.) IM rendelet,

4.52. az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet,

4.53. a Szolgálati Jel alapításáról szóló 15/1992. (X. 29.) IM rendelet,

4.54. A „Büntetés-végrehajtásért” Kitüntető Zászlóról szóló 24/2006. (X. 5.) IRM rendelet.

4.55. a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet,

4.56. a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételének és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet.

II. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG VEZETÉSE

1. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

a) Az Országos Parancsnokságot mint a bv.-szervezet szakmai központi vezető és költségvetési középirányító szervét a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) vezeti.

b) Az országos parancsnok a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, és a miniszter törvényben meghatározott jogkörében hozott döntéseinek keretei között irányítja a bv.-szerveket és gondoskodik a bv.-szervezet törvényes működéséről.

c) Előterjesztést, javaslatot tesz a miniszter részére.

d) Jogszabály meghozatalát nem igénylő kérdésben intézkedéssel állapítja meg az egyes rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának szakmai, technikai, eljárási szabályait.

e) Meghatározott tevékenység vagy feladat végrehajtására, illetve a hivatásos állomány tagjaira vonatkozóan – egyedi döntésként – parancsot ad.

f) Gondoskodik a bv.-szervezet költségvetésében foglaltak megtartásáról.

g) Az országos parancsnok a bv.-szervezet személyi állományának szolgálati elöljárója, illetve polgári felettese. A miniszter hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörök kivételével állományilletékes parancsnoki, illetve munkáltatói jogkört gyakorol az Országos Parancsnokság személyi állománya, valamint a bv.-szervek vezetői, a Rendőrtiszti Főiskola (továbbiakban: RTF) Büntetés-végrehajtási Tanszékének vezetője, valamint a bv.-szervek vezetőinek szervezetszerű helyettesei felett.

h) Jóváhagyásra előterjeszti az Országos Parancsnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) és állományszervezési táblázatát. Jóváhagyja az Országos Parancsnokság munkatervét, a szervezeti egységek ügyrendjét, az Országos Parancsnokság irányítása alá tartozó bv.-szervek SZMSZ-ét, valamint állományszervezési táblázatait.

i) Meghatározza a bv.-szervezetnél rendszeresített kényszerítő eszközök, fegyverzeti, egyenruházati, hír- és biztonsági rendszerek, illetve az egyéb technikai eszközök típusát és készletnormáit.

j) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, annak végrehajtására kiadott rendeletekben, valamint vagyonkezelési szerződésben leírt feltételekkel és korlátozásokkal gyakorolja a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.

k) Költségvetési szerv vezetőjeként kialakítja, működteti és fejleszti a szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) működtet, biztosítja a rendszerek működéséhez szükséges szervezeti, tárgyi és személyi feltételeket.

l) Irányítja a honvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi, irányítja a katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos ágazati tevékenységet, gondoskodik a bv.-szervezet polgári védelemre történő felkészítéséről.

m) Az országos parancsnok – ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki – feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ-szel és a belső rendelkezésekkel összhangban, egyes ügycsoportokban vagy egyedi ügyekben, állandó vagy eseti jelleggel írásban átruházhatja.

n) Előírja a költségvetési szerv feladatainak végrehajtását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalását vagy az ilyen követelést, elrendeli a kiadás teljesítését, a bevétel beszedését vagy elszámolását.

o) Gyakorolja a vonatkozó jogszabályok szerinti fegyelmi és nyomozati jogkörét.

p) Az országos parancsnok pénzügyi-gazdasági és szakmai hatáskörét a vonatkozó függelékek tartalmazzák.

q) Gyakorolja mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket jogszabály a költségvetési szerv vezetője részére ír elő.

r) A Központi Ellátó Szerv vezetőjeként gyakorolja az őt megillető jogokat.

2. Az országos parancsnok helyetteseinek általános feladat- és hatásköre

2.1. Az országos parancsnok helyetteseinek feladatai

a) Az országos parancsnok helyettesei szolgálati elöljárói a bv.-szervezet hivatásos állományának (az országos parancsnok kivételével), továbbá felettesei a közalkalmazotti állományának.

b) Meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó büntetés-végrehajtási feladatok végrehajtásának módszereit, javaslatot tesznek a fejlesztések fő irányaira.

c) Irányítják és ellenőrzik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek feladatainak végrehajtását és költségvetési gazdálkodását.

d) Gyakorolják a jogszabályokban, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben biztosított szervezési és költségvetési jogokat.

e) Átruházott jogkörben a feladat- és hatáskörükbe tartozó adatokat „titkos” minősítési szintig minősíthetik.

f) Felügyelik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek minősített adat védelmével, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét.

g) Véleményezési jogot gyakorolnak – szakterületüknek megfelelően – a bv.-szervek vezetőinek és szervezetszerű helyetteseinek kinevezésében, az országos parancsnok hatáskörébe tartozó kinevezésekhez javaslatot tesznek.

h) Szakmai szempontból előkészítik az országos parancsnok döntéseit, szakterületüket érintő körben gondoskodnak az országos parancsnoki döntések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

i) Szakterületükre vonatkozóan elemzik és véleményezik az országos parancsnok számára felterjesztett jelentéseket, munkaterveket, szakmai elgondolásokat.

j) Véleményezik a jogszabály- és kormány-előterjesztések, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek tervezeteit, kezdeményezhetik jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze és országos parancsnoki belső rendelkezés kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését.

k) A szakterületüket érintő körben – ha jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze nem zárja ki – bármely ügyet a hatáskörükbe vonhatnak, azonban nem adhatnak utasítást egyedi ügyek érdemi elbírálásának eredményére, illetve tartalmára.

l) Döntenek a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek között felmerült hatásköri és illetékességi vitában.

m) Jogszabályban meghatározott esetekben vagy átruházott jogkörben, egyedi ügyekben első- vagy másodfokú hatáskört gyakorolnak.

n) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, megsemmisíthetik, megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek vezetőinek – szakterületüket érintő körben – jogszabályba, állami irányítás egyéb jogi eszközébe vagy belső rendelkezésbe ütköző, illetőleg szakmailag hibás döntését.

o) A szakterületüket érintő körben értekezletet, tájékoztatót, módszertani foglalkozást, továbbképzést szerveznek.

p) A szakterületüket érintő körben szervezik és irányítják az együttműködési feladatokat.

q) A belső rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően – a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtásának vizsgálatára – átfogó, vezetői célellenőrzést vezetnek, illetve végeznek.

r) Biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységeknél az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

s) Felelősek az országos parancsnok nemzetközi tárgyalásai szakmai háttéranyagainak előkészítéséért.

t) Az országos parancsnok helyettesei – ha jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze vagy belső rendelkezés nem zárja ki – feladat- és hatáskörüknek gyakorlását egyes ügycsoportokban vagy egyedi ügyekben, állandó vagy eseti jelleggel a közvetlen alárendeltségükbe tartozó főosztály, osztály vezetőjére írásban átruházhatják. Az átruházott hatáskör nem adható tovább.

2.2. A helyettesítés rendje

a)2 Az országos parancsnokot akadályoztatása esetén helyettesíti

– az általános helyettes

– az általános helyettes akadályoztatása esetén a gazdasági és informatikai helyettes (továbbiakban: gazdasági helyettes),

– a gazdasági helyettes akadályoztatása esetén a biztonsági és fogvatartási helyettes (továbbiakban: biztonsági helyettes).

Az országos parancsnok speciális szakterületi ügyekben az itt meghatározott rendtől írásban eltérhet.

b)3 Az általános helyettest, a biztonsági helyettest és a gazdasági helyettest akadályoztatásuk esetén a kijelölt főosztályvezető helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a helyettesek az országos parancsnok által átruházott hatáskörben járnak el. Ezekben az ügyekben az a) pontban meghatározott helyettesítési sorrend érvényesül.

3.4 Az országos parancsnok általános helyettese

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat, osztályt.

b)5 Az általános helyettes külön megbízás alapján végzi a szakszervezetekkel való érdekegyeztetést.

c) Személyesen irányítja és felügyeli a bv.-szervezet társadalmi és nemzetközi kapcsolatait.

d) Irányítja és szervezi a büntetés-végrehajtás tudományos tanácsának működését.

e) Szakmai felügyeletet gyakorol a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja felett, és kapcsolatot tart az RTF Büntetés-végrehajtási Tanszékével, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel.

f) Működteti és irányítja a felsővezetői instruktori rendszert a bv.-intézetek újonnan kinevezett vezetői vonatkozásában.

g) Folyamatos kapcsolatot tart a „Felelősen, Felkészülten” modernizációs program végrehajtásához kialakított programirodákkal.

h) A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja bevonásával szervezi és irányítja a bv.-szervezet központi sportversenyeit, illetve külső sportkapcsolatait.

i) Átruházott hatáskörben dönt:

– a sajtókérelmek engedélyezéséről,

– több bv.-intézetet érintő kutatási kérelmek engedélyezéséről,

– jóváhagyott ki- és beutazási terv alapján megvalósuló szakmai programokról.

4. Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat.

b) A biztonsági helyettes felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a hatáskörébe utalt szolgálati feladatok végrehajtását, így különösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával, a védelmi feladatokkal összefüggő tevékenységet.

c) Átruházott hatáskörben:

– dönt a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabadságvesztés félbeszakításáról,

– engedélyezi a bv.-szerveknél gyakorló riadó elrendelését,

– elbírálja a fogvatartással összefüggésben benyújtott panaszügyeket, amelyekben első fokon a bv.-szerv vezetője hozott döntést,

– elbírálja az átszállítással kapcsolatos panaszokat, amelyekben első fokon a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője dönt,

– első fokon dönt a munkavédelmi hatósági ügyekben.

5. Az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat, osztályt, valamint irányítja és felügyeli a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározottak szerint a büntetés-végrehajtás költségvetési, ellátási, technikai, informatikai gazdálkodási rendszerét.

b) Gondoskodik a bv.-szervezet éves költségvetési javaslatának összeállításáról és bv. szintű egyeztetéséről.

c) A költségvetési ellenőrzések kivételével ellátja az Országos Parancsnokság középirányító szervi besorolásából adódó feladatokat, ezzel kapcsolatosan iránymutatásokat, intézkedéseket ad ki, figyelemmel kíséri az azokban bekövetkező változásokat. Átfogó szakmai ellenőrzéseket hajt végre, a tapasztalatokról összefoglaló jelentést küld a felügyeleti szerv részére.

d) Gondoskodik a bv.-szervezet stratégiai tervében megfogalmazott feladatok költségvetési feltételeinek biztosításáról, valamint azokkal összefüggésben a gazdálkodás rendszerében szükséges változtatások kidolgozásáról.

e) Intézkedik a költségvetés felhasználására vonatkozó irányelvek, valamint a gazdálkodás részletes rendjének meghatározására. Az országos parancsnoki hatáskör kivételével a gazdasági helyettes hatáskörében intézkedéssel állapítja meg a főosztályok, illetve a bv.-szervek szolgálati feladatai végrehajtásának szakmai, technikai és eljárási szabályait, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források tervezését és felhasználását.

f) Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a hatáskörébe utalt gazdálkodási feladatok végrehajtását, így különösen az Országos Parancsnokság, a bv.-szervek gazdálkodásával, pénzügyi-számviteli elszámolásával, az ellátással, a költségvetési foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (továbbiakban: MNV Zrt.) kötött szerződés megvalósulását.

g) A gazdasági társaságok kapcsán eljár az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, annak végrehajtására kiadott rendeletekben, valamint vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségvállalások körében.

h) A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban ellátja az országos parancsnok mint a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója által meghatározott feladatokat, valamint eseti megbízás alapján helyettesíti az országos parancsnokot.

i) Vezeti az Országos Parancsnokság gazdasági szervezetét.

j) Jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő bv.-szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodást, vagy az azt helyettesítő okiratot a felügyeleti szerv véleményének kikérésével.

k) Megszervezi a költségvetési törvény bv.-szervezetet érintő végrehajtásának, valamint gazdálkodási rendjének ellenőrzését, koordinálja a keretek célszerű felhasználását.

l) Ellátja gazdasági és költségvetési ügyekben a bv.-szervezet képviseletét.

m) Az országos parancsnok megbízása alapján – a kötelezettségvállalási nyilvántartásban meghatározottak ellenjegyzésével – a költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállal vagy ilyen követelést előír.

n) Ellenjegyzi az országos parancsnoknak a költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettségvállalását vagy ilyen követelés előírását és az utalványozását, továbbá véleményezi, kiadás előtt láttamozza a feladatbővüléssel és az anyagi kihatással járó belső rendelkezések tervezeteit.

o) Felügyeli az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek által saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott esetekben közbeszerzési eljárást lezáró határozatot hoz.

p) Irányítja a bv.-szervezet kincstári vagyongazdálkodását és a szakmai szervezeti elemek gazdasági munkáját, gazdasági intézkedéseket hoz.

q) Irányítja a nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos feladatokat, és a nyugdíjpénztárakban képviseli a bv.-szervezetet.

r) Döntésre előkészíti a bv.-szervezet működéséhez szükséges anyagok, technikai felszerelések, járművek, fegyverzettechnikai eszközök, informatikai rendszerek fejlesztési és korszerűsítési terveit.

s) A vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint irányítja a járműfenntartó szervezetekre vonatkozó központi szerv hatáskörébe utalt feladatokat. Ellátja a bv.-szervezet szolgálati gépjárműveinek forgalmazására (a tartós magáncélú igénybevétel engedélyezésének kivételével) kiadott belső normában meghatározott engedély kiállítási, nyilvántartási és koordinációs feladatokat.

t) Felügyeli a bv.-szervezet informatikai rendszerének működtetését, a fejlesztési elvek megvalósítását.

u) Felügyeli a bv.-szervezet tevékenységével kapcsolatos környezet-, illetve tűzvédelmi tevékenységet, továbbá felügyeli a bv.-szervezet energiahasznosítását, a biztonságos üzemvitelt kielégítő tervezési, felhasználási, elemzési feladatok végrehajtását, dönt a korszerűsítési, fejlesztési koncepciók kérdéseiben.

v) Felügyeli az Országos Parancsnokság, valamint a bv.-intézetek lakásügyi feladatainak végrehajtását és gondoskodik az országos parancsnok lakásügyi döntéseinek előkészítéséről.

w) A FEUVE-rendszer keretében figyelemmel kíséri a gazdasági-pénzügyi folyamatokat, gazdasági intézkedéseket tesz, iránymutatásokat ad a bv. szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához.

x) Felügyeli a haladó szervezeti és munkakultúra szervezeti adaptációjának előmozdításához szükséges innovációs adatbank kialakítását, az innovációs tevékenység működését, valamint gondoskodik a számlarend összeállításáról, folyamatos karbantartásáról, a naprakész könyvvezetés helyességéről.

y) Gyakorolja mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket jogszabály a gazdasági szervezet vezetője számára meghatároz.

z) A vonatkozó szerződésekben rögzítettek teljesítése érdekében intézkedéseket tesz a PPP-konstrukcióban működő bv.-intézetek, valamint az üzemeltetést végző vállalkozók felé az üzemeltetéssel, fenntartással, ellátással kapcsolatos kérdésekben, előkészíti az országos parancsnok felé a szükséges magasabb szintű egyeztetéseket, döntésre előkészíti az esetleges szerződésmódosításokat, felterjeszti a bérleti-szolgáltatási díjjal kapcsolatos kötelezettségvállalási dokumentumokat.

zs) A Központi Ellátó Szerv működésével kapcsolatban ellátja az országos parancsnok mint a szerv vezetője által meghatározott feladatokat, valamint eseti megbízás alapján helyettesíti az országos parancsnokot.

6. Az Országos Parancsnokság főosztályvezetője, osztályvezetője

a) Az Országos Parancsnokság főosztályvezetője a jogszabályok és az országos parancsnoktól vagy a helyetteseitől kapott utasítás és iránymutatás alapján szakmailag irányítja, vezeti a főosztályt, előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek koncepcióit, felügyeli és ellenőrzi a bv.-szervek szakmai tevékenységét, valamint a felügyelete és illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek működését. Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását.

b) A főosztályvezető meghatározza a főosztály munkatervi feladatait, elkészíti a főosztály ügyrendjét, a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

c) A főosztályvezető gyakorolja a vezetése alatt álló főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket és döntési jogköröket minden olyan ügyben, amely nem tartozik magasabb vezető hatáskörébe. Hatáskörének gyakorlását (kiadmányozási jogkörét) az országos parancsnok, vagy az érintett szervezeti egységet felügyelő helyettese jóváhagyásával az ügyrendben beosztottaira átruházhatja, az átruházás azonban nem érinti a főosztály munkájáért való felelősséget. Ellátja mindazon ügyeket, amelyeket szolgálati elöljárója állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

d) A főosztályvezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt osztályvezető, illetve a kijelölt személy helyettesíti.

e) Az önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője a felügyeleti rend szerint illetékes vezető irányításával végzi tevékenységét.

III. FEJEZET

A KIEMELT FŐREFERENS, A FŐREFERENS, AZ ELŐADÓ, A SEGÉDELŐADÓ

a) A kiemelt főreferens és a főreferens a munkatervben, valamint a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezetője által meghatározott feladatokat – a kapott útmutatás és határidők figyelembevételével – a jogszabályok, a szakmai előírások, egyéb rendelkezések, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával végzi.

b) A kiemelt főreferenst és a főreferenst meghatározott ügykörben a főosztályvezető, illetve az önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője az ügyrendben – az országos parancsnok, valamint a felügyeleti rend szerint illetékes helyettes jóváhagyásával – kiadmányozási joggal ruházhatja fel.

c) A kiemelt főreferens és a főreferens a részére meghatározott körben feladatát önállóan látja el, felelős a saját tevékenységéért, valamint a jogszabályokban, belső rendelkezésekben előírt feladatainak teljesítéséért. Megilleti az a jog, hogy a vezetőinek véleményétől eltérő álláspontját az ügyiraton feltüntesse.

d) Az előadó és a segédelőadó a részére megállapított feladatokat a munkaköri leírása, valamint vezetőjétől kapott utasítás szerint végzi.

IV. FEJEZET

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

1. Az országos parancsnok kiadmányozza

a) A miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, az országgyűlési biztosok, az országgyűlési tisztviselők, az országgyűlési képviselők, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály, a fegyveres és rendvédelmi szervek, valamint a központi közigazgatási szervek vezetői felé irányuló ügyiratokat.

b) Azokat a normákat, amelyeket jogszabály, a közjogi szervezetszabályozó eszköz, vagy az SZMSZ kizárólagos hatáskörébe utal.

c) Azokat az egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von.

2. A helyettesek kiadmányozzák

a) Az országos parancsnok kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó jogszabály, vagy egyéb jogi eszköz, valamint az SZMSZ-ben átruházott hatáskörükbe tartozó ügyiratokat.

b) Az országos parancsnok által az ügyrend alapján hatáskörükbe utalt ügyiratokat.

c) A hatáskörükbe vont ügyiratokat.

3. A főosztályvezetők kiadmányozzák:

Az országos parancsnok által külön szabályzat alapján vagy egyedi rendelkezés szerint hatáskörükbe utalt ügyiratokat.

4. Az osztályvezetők kiadmányozzák:

Amit a munkaköri leírásukban a szolgálati elöljáró meghatároz.

5. Az Egészségügyi Főosztály vonatkozásában:

– a főorvosnak

a főosztályvezető egyidejű tájékoztatása mellett.

6. A Titkársági és Jogi Főosztály vonatkozásában:

– az adatvédelmi felelősnek,

– a biztonsági vezetőnek

főosztályvezetői láttamozás mellett.

V. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG MŰKÖDÉSE ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ RENDSZERE

1. Az Országos Parancsnokság működésével kapcsolatos általános rendelkezések

a) Az Országos Parancsnokságot az országos parancsnok képviseli. E jogkörét – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – a helyetteseire és az Országos Parancsnokság egyes szervezeti egységeinek vezetőire, vagy munkatársaira a feladatkörükbe tartozó ügyekben átruházhatja.

b) Az Országos Parancsnokság szervezeti egységei az országos parancsnok által jóváhagyott munkaterv és ügyrend szerint végzik tevékenységüket.

c) Az Országos Parancsnokságra vonatkozóan, az egyes szakterületeket érintő kérdésekben kötelezően ki kell kérni az adott szakterület állásfoglalását.

d) Az Országos Parancsnokság valamennyi munkatársa köteles a feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti kapcsolatrendszer kialakításáért és működéséért az adott szervezeti egységek vezetői felelősek.

e) Az Országos Parancsnokság a bv.-szervezet működtetése érdekében, a jogszabályok keretei között, együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a hon- és rendvédelmi szervekkel, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával, szakfelügyeletet gyakorló szervekkel és szakmai szervezetekkel. A fogvatartás körülményeinek figyelemmel kísérésére, a szabadulás után, a társadalomba való beilleszkedés elősegítésére, a karitatív tevékenység végzésére, továbbá az egyéb büntetés-végrehajtási feladatok segítésére alakult börtönmissziókkal és társadalmi szervezetekkel, az ilyen tevékenységet ellátó egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel.

2. Az Országos Parancsnokság döntés-előkészítő rendszere

A felügyeleti, ellenőrzési, szakmai irányító munkával kapcsolatos jelentősebb elvi és gyakorlati kérdések megtárgyalása, koncepciók kialakítása, döntések előkészítése és ismertetése, beszámoltatás, tájékoztatás, koordináció, továbbá az értékelés érdekében az Országos Parancsnokságon értekezleti rendszer működik.

2.1. Az Országos Parancsnokság értekezletei:

a) Napi koordinációs vezetői értekezlet

vezetője: az országos parancsnok

résztvevői: az országos parancsnok helyettesei

titkársági és jogi főosztályvezető

személyügyi és szociális főosztályvezető

biztonsági főosztályvezető

sajtó iroda vezetője

a vezetői döntés alapján külön meghívottak

feladata: az Országos Parancsnokság vezetői napi tevékenységének egyeztetése

időpontja: munkanapokon 800óra

b) Heti koordinációs értekezlet

vezetője: az országos parancsnok

résztvevői: az országos parancsnok helyettesei

az Országos Parancsnokság főosztályvezetői, önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője
és a vezetői döntés alapján külön meghívottak

feladata: az Országos Parancsnokság heti tevékenységének egyeztetése,

időpontja: a hét első munkanapján 900 óra

c) Főosztály-vezetői értekezlet

vezetője: az országos parancsnok

résztvevői: a heti koordinációs értekezlet résztvevői

az önálló szervezeti egységként működő osztályok vezetői

az országos ellenőrzési jogkörrel rendelkező szakterületi vezetők (fegyelmi tiszt, munkavédelmi
főfelügyelő, tűzvédelmi vezető, energetikai és környezetvédelmi vezető, biztonsági vezető,
adatvédelmi felelős)

az értekezletre meghívottak, berendeltek

feladata: a vezetői döntések megalapozása érdekében a büntetés-végrehajtás egészét, illetve fontosabb
területeit érintő előterjesztések megvitatása, beszámoltatás, tájékoztatás, koordináció

időpontja: az Országos Parancsnokság munkaterve szerint

d) Büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezlete

vezetője: az országos parancsnok

résztvevői: a főosztály-vezetői értekezlet résztvevői

a bv.-szervek vezetői

az értekezletre meghívottak, berendeltek

feladata: a büntetés-végrehajtás egészét érintő előterjesztések megvitatása beszámoltatás, értékelés,
döntések ismertetése, tájékoztatás

időpontja: az Országos Parancsnokság munkaterve szerint

e) Gazdasági társaságok ügyvezetői értekezlete

vezetője: az országos parancsnok

résztvevői: a gazdasági helyettes

az ügyvezető igazgatók

a gazdasági társaságok főosztályvezetője

a meghívottak

feladata: a gazdasági társaságokat érintő előterjesztések megvitatása, értékelése, döntések ismertetése,

tájékoztatás, koordináció

időpontja: az Országos Parancsnokság munkaterve szerint

f) Egyéb értekezletek (követő értekezletek)

vezetői: havi főosztály-vezetői értekezlet résztvevői

résztvevői: szervezeti egységek munkatársai

feladatuk: az a)e) pontokban felsorolt értekezleteken meghatározott feladatok, elhangzott tájékoztatások,

döntések, értékelések ismertetése, a végrehajtás megszervezése, a saját hatáskörben hozott

döntések, feladatok, utasítások ismertetése

időpontja: a szervezeti egység vezetőjének döntése szerint

3. Bizottságok

Az Országos Parancsnokságon állandó vagy ideiglenes jelleggel bizottságok működnek. A bizottságok vezetőit és tagjait – az Országos Parancsnokság SZMSZ-ének eltérő rendelkezése hiányában – az országos parancsnok jelöli ki.

3.1. Állandó bizottságok:

– II. fokú Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló Bizottság

– Különleges Fogvatartást Megállapító Bizottság

– Szociális Bizottság

– Kábítószerügyi Szakmai Bizottság

Az állandó bizottságok feladatkörét és működési szabályait az országos parancsnok által jóváhagyott külön ügyrend és éves munkaterv tartalmazza.

3.2. Eseti bizottságok:

– Kegyeleti Bizottság

– Kiemelt jelentőségű szakmai feladat ellátására, meghatározott feladatok elvégzésére, vizsgálat lefolytatására az országos parancsnok és helyettesei bizottságot hozhatnak létre.

Az eseti bizottság összetételét, feladatát, működési szabályait a bizottság létrehozását elrendelő vezető határozza meg.

VI. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KONTROLLRENDSZERE

1. Az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszere

a) A kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely elősegíti az Országos Parancsnokság tevékenységének szabályszerű végrehajtását, elszámolási kötelezettségek teljesítését és erőforrásainak védelmét a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használattól.

b) Az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszeréért az országos parancsnok a felelős, aki valamennyi szakterület szintjén érvényesülő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységet, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoringrendszert működtet.

c) Az országos parancsnok elkészíti és rendszeresen aktualizálja az Országos Parancsnokság ellenőrzési nyomvonalát, amely az Országos Parancsnokság működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

d) Az országos parancsnok szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely az SZMSZ részét képezi (lásd 11. függelék).

2. Az Országos Parancsnokság, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

államháztartási belső pénzügyi ellenőrzése

2.1. A függetlenített belső ellenőrzés

a) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

b) Az Országos Parancsnokság belső ellenőrzését az országos parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló szervezeti egységként működő Költségvetési Ellenőrzési Főosztály végzi, a főosztályvezető mint belső ellenőrzési vezető irányításával.

c) A belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáról az országos parancsnok gondoskodik és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át.

d) A belső ellenőrzési egység vezetője, valamint a belső ellenőrök az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be.

e) A belső ellenőrzési tevékenység és az ellenőrzések végrehajtásának részletes szabályait a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók tartalmazzák. Az átruházott jogkörben végezhető költségvetési ellenőrzések típusait és az átruházásból eredő feladatokat, jogköröket miniszteri rendelet, a végrehajtás részletes szabályait az országos parancsnok által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

f) Az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinél, valamint a jogszabály által átruházott hatáskörben az Országos Parancsnokság irányítása alá tartozó bv.-szerveknél a Költségvetési Ellenőrzési Főosztály ellenőrzést végez a belső ellenőrzési vezető által összeállított, a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjével a párhuzamos ellenőrzések elkerülése érdekében előzetesen egyeztetett éves belső ellenőrzési terv szerint. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az Országos Parancsnokság éves ellenőrzési tervében – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdésének megfelelő tartalommal – elkülönítetten kell szerepeltetni a költségvetési szervekre vonatkozó ellenőrzési tervet.

g) A Költségvetési Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési tevékenysége során a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás figyelembevételével:

– Elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését.

– Elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

– Vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.

– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a gazdálkodás eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében.

– Ajánlásokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

– Nyomon követi az ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket.

– Elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését.

– A nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet lát el.

2.2. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE)

a) A FEUVE az Országos Parancsnokság gazdálkodásáért felelős szervezeti egységei által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer.

b) A FEUVE mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja:

– a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),

– az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,

– a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollját.

c) A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

d) Az Országos Parancsnokság kockázatkezelési rendszerét és részletes szabályait országos parancsnoki intézkedés szabályozza.

e) Az országos parancsnok köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, elkészíteni az ellenőrzési nyomvonalat, kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni az Országos Parancsnokságon.

3. A bv.-szervek szakmai ellenőrzése

a) Az Országos Parancsnokság által végzett szakmai ellenőrzések a bv.-szervekben folyó szolgálati feladatok ellátásának rendszeres ellenőrzésére terjednek ki. Az ellenőrzések feladata, hogy az előírások és az elvárások végrehajtással való összevetésével értékelést adjon a feladatok végrehajtásának szabályosságáról és hatékonyságáról, mutasson rá a munkavégzés kedvező jegyeire, tárja fel a végrehajtást akadályozó tényezőket, a céloktól való eltérés okait, és tegyen javaslatot a hiányosságok felszámolására, a tevékenység fejlesztésére.

b) A bv.-szervekre irányuló szakmai ellenőrzési kötelezettségét az Országos Parancsnokság

– vezetői ellenőrzésekkel, valamint

– az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési szervezetei által végzett ellenőrzések útján teljesíti.

c) Az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési rendszeréről és részletes szabályairól

– a bv.-intézetek esetében miniszteri utasítás, országos parancsnoki intézkedés,

– a gazdasági társaságokra vonatkozóan a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott ellenőrzési jogosítványok alkalmazásának részletes szabályait megállapító, tulajdonosi ellenőrzésről szóló határozata rendelkezik.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Országos Parancsnokság működésére, hivatásos szolgálati jogviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóira (továbbiakban: személyi állomány) a következő szabályzatok, valamint országos parancsnoki intézkedések vonatkoznak, melyeket a feladatkörük ellátásához szükséges mértékben kötelesek megismerni és alkalmazni:

a) A bv.-szervezet Iratkezelési és Titokvédelmi Szabályzata.

b) A bv.-szervezet Adatvédelmi Szabályzata.

c) A bv.-szervezet Munkavédelmi Szabályzata.

d) A bv.-szervezet Tűzvédelmi Szabályzata.

e) A közbeszerzés szabályairól szóló országos parancsnoki intézkedés (továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat).

f) A gazdálkodási és számviteli szabályzatok, így különösen:

– A számviteli politikáról, a számlarendről.

– A kötelezettségvállalás, az utalványozás, a szakmai teljesítés igazolásának rendjéről.

– Az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjéről.

– Az előirányzat felhasználási rendjéről.

– A felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről.

– A reprezentációs költségkeretek mértékéről és azok felhasználásáról.

– A belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén követendő eljárás rendjéről.

– A gépjárművek üzemeltetéséről és hivatalos kiküldetések közlekedési eszközeinek igénybevételéről országos parancsnoki intézkedések.

g) A bv.-szervezet Szolgálati Szabályzata.

h) A bv.-szervezet Biztonsági Szabályzata.

i) A bv.-szervezet Alaki Szabályzata.

j) Az Országos Parancsnokság Informatikai Biztonsági Szabályzata.

k) A belső ellenőrzési kézikönyv.

l) A kockázatkezelés rendjét szabályozó országos parancsnoki szabályzat.

m) A beruházások eljárás- és felelősségi rendjének szabályzata.

n) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos szabályzat.

2. A SZMSZ-t, valamint az 1. pontban felsorolt szabályzatokat és intézkedéseket szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni és pontosításukat szükség szerint el kell végezni.

3. A Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vezetője – az ügyrend mellett – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyvminta alapján belső ellenőrzési kézikönyvet készít és annak aktualizálásáról gondoskodik.

1. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK
IRÁNYÍTÁSI ÉS FELÜGYELETI RENDJE

1. Az országos parancsnok irányítása alá tartozó szervezeti egységek és vezetése alatt álló személyek:

a) Titkársági és Jogi Főosztály

– Referatúra

– Titkársági Osztály

– Jogi Osztály

– Biztonsági vezető

b) Személyügyi és Szociális Főosztály

– Személyügyi és Nyilvántartási Osztály

c) Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya

d) Költségvetési Ellenőrzési Főosztály

2.6 Az általános helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

a) Koordinációs Főosztály

b) Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály

c) Sajtó Iroda (önálló osztály jogállással)

d) Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék

3. A biztonsági helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

a) Biztonsági Főosztály

– Biztonsági Osztály

– Ügyeleti és Védelmi Osztály

b) Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály

– Szállítási Osztály

– Nyilvántartási Osztály

c) Fogvatartási Ügyek Főosztálya

d) Egészségügyi Főosztály

4. A gazdasági helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

a) Vezetői közvetlen

b) Közgazdasági Főosztály

– Költségvetési Osztály

– Számviteli Osztály

– Illetmény- és létszámgazdálkodási Osztály

c) Műszaki és Ellátási Főosztály

– Műszaki és Beruházási Osztály

– Ellátási és Vagyonkezelési Osztály

d) Informatikai Főosztály

– Fejlesztési Osztály

– Üzemeltetési Osztály

e) Gazdasági Társaságok Főosztálya

f) Központi Ellátási Főosztály

g) PPP Osztály

2. függelék7

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

3. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

1. A szervezeti egységek közös feladatai

a) Folyamatosan figyelemmel kísérik a bv.-szervezet munkáját meghatározó jogszabályok, belső rendelkezések végrehajtását, javaslatot készítenek, illetve közreműködnek a szakterületüket érintő jogszabályok, belső rendelkezések véleményezésében, előkészítésében.

b) Az országos parancsnok intézkedése, illetve normatív vagy egyedi utasítása, valamint a szakterület felügyeletét ellátó vezető rendelkezése szerint átfogó szakterületi ellenőrzéseket, cél-, téma- és utóellenőrzéseket hajtanak végre a bv.-szerveknél.

c) Az Országos Parancsnokságon lefolytatott belső és külső ellenőrzések megállapításai és javaslatai hasznosítására vonatkozó intézkedési terv elkészítésében közreműködnek, jóváhagyás után végrehajtják azt.

d) Szakterületük vonatkozásában végzik a bejelentések, kérelmek és panaszok kivizsgálását.

e) Javaslatot készítenek a szakterületük működéséhez szükséges pénzkeretek tervezésére, gazdálkodnak a jóváhagyott keretösszeggel.

f) Figyelemmel kísérik az Országos Parancsnokság munkatervében szakterületük részére meghatározott feladatok végrehajtását.

g) Előkészítik az Országos Parancsnokság éves értékelő jelentésének, továbbá a bv.-szervek munkája éves értékelésének összeállításához szükséges szakmai anyagokat.

h) Az ügyirat-kezelési szabályok megtartásával végzik a szakterületük tevékenységi körével összefüggő elektronikus levelezést.

i) Végrehajtják az önálló általános és minősített iratkezelési és iktatási feladatokat.

j) Jogszabályon, belső rendelkezésen, valamint vezetői utasításon alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek minden olyan témakörben, melyben a szükséges adatállományt a szakterület kezeli.

k) Közreműködnek a szakterületükre vonatkozó informatikai fejlesztésekben.

l) Szervezik a szakterületükre vonatkozó szakmai továbbképzéseket.

2. Az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

2.1. Titkársági és Jogi Főosztály

2.1.1. Országos parancsnoki titkársági feladatok (referatúra)

a) Előkészíti a vezetői postát, ezen belül átveszi és referálja az országos parancsnok részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a döntésnek megfelelően – iktatást követően – továbbíttatja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz.

b) Nyilvántartja az országos parancsnok által kiadott határidős feladatokat, ellenőrzi és összehangolja azok végrehajtását.

c) Az utasításoknak megfelelően támogatja és előkészíti az országos parancsnok napi programját, figyelemmel kíséri a megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

d) Kezdeményezi az SZMSZ évenkénti felülvizsgálatát.

e) Ügykörében eljárva kapcsolatot tart a rendvédelmi társszervekkel.

f) Megszervezi az országos parancsnok közvetlen titkárságának hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint a kapcsolódó ügyviteli munka ellátásáról.

g) Megszervezi és biztosítja az országos parancsnok melletti gépjármű-vezetői feladatokat.

h) Végrehajtja az Országos Parancsnokság főosztály-vezetői értekezleteinek, a büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezleteinek munkaterv szerinti előkészítését. Előkészíti és összehívja továbbá az országos parancsnok kizárólagos hatáskörébe tartozó egyéb értekezleteket, végrehajtja a szervezési feladatokat. Az értekezleteken hozott döntésekről emlékeztetőt készít és azt az értekezlet vezetőjének jóváhagyásra felterjeszti, az érintettek részére megküldi.

i) Intézi az országos parancsnok személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

j) A bv.-szerveknél – az országos parancsnok által meghatározott – célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

k) Koordinálja és végrehajtja a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat (Közadatkereső).

2.1.2. Titkársági Osztály

a) Döntésre előkészíti az iratkutatás engedélyezése iránti kérelmeket.

b) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon a központi ügyirat-kezelési feladatokat.

c) Végzi a parancsnoksági bélyegzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

d) Előkészíti és gondoskodik a bv. iratkezelésére és irattári tervére vonatkozó szabályzat aktualizálásáról.

e) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon a központi iratselejtezéseket.

f) Együttműködik az illetékes levéltárakkal.

g) Szakmailag felügyeli, ellenőrzi a bv.-szervek vonatkozásában a nyílt iratok készítésére, nyilvántartására, selejtezésére vonatkozó szabályok betartását. Ennek során – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával – korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a bv.-szervek, iratkezeléseibe, az azzal kapcsolatos nyilvántartásokba és egyéb nyílt iratokba betekinteni.

h) Szervezi az ügykezelők és közvetlen vezetőik országos továbbképzését és vizsgáztatását.

i) Ellátja az Országos Parancsnokság központi titkos ügykezelési feladatait.

j) A bv.-szerveknél – az országos parancsnok által meghatározott – célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

k) Támogatást nyújt a bv. szervei részére a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben az egységes álláspont kialakításához.

l) Megbízás alapján ellátja az adatvédelmi feladatokat, a kapcsolódó ellenőrzéseket és szervezi a továbbképzéseket. Ennek megfelelően az adatvédelmi felelős:

– Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

– Gondoskodik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat aktuális elkészítéséről.

– Gondoskodik a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről.

– A hozzá érkezett bejelentéseket kivizsgálja, illetve kivizsgálásra továbbítja az illetékes adatkezelő szerv vezetőjének, valamint ellenőrzi a bejelentés tárgyában tett intézkedést.

– Ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását.

– Jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. Indokolt esetben, a szolgálati út betartása mellett, büntető-, szabálysértési, fegyelmi eljárást vagy egyéb felelősségre vonást kezdeményez.

– Az adatvédelmi és ellenőrzési feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával – korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a bv.-szervek, adatkezeléseibe, az azzal kapcsolatos ügyiratba, illetve a közérdekű adatot tartalmazó iratba betekinteni.

– Szervezi az adatvédelmi ismeretek rendszeres oktatását.

– Kapcsolatot tart az Adatvédelmi Biztos Irodájával, a minisztériumokkal és a társszervekkel.

– Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben képviseli a bv.-szervezetet.

2.1.3. Jogi Osztály

a) A bv.-szervezet működésére vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök/normatív utasítások tervezeteit a szakterületek közreműködésével elkészíti és egyezteti.

b) Részt vesz a más szervek által előkészített jogszabályok tárcaszintű egyeztetésében, a belső szakterületi egyeztetés után összefoglalja az Országos Parancsnokság álláspontját.

c) A deregulációs célok és elvek figyelembevételével koordinálja az Országos Parancsnokság belső rendelkezéseinek szakterületi elkészítését, a tervezeteket aláírásra előkészíti.

d) Elkészíti a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó szerződések tervezetét.

e) Az Országos Parancsnokság által kötött szerződéseket – jogszabályi rendelkezés, vagy országos parancsnoki intézkedés alapján – jogtanácsosi ellenjegyzéssel látja el.

f) Ellátja az Országos Parancsnokság jogi képviseletét, indokolt esetben speciális felkészültséget igénylő jogi képviseletre, szakértői tevékenységre megbízást kezdeményez.

g) Döntésre előkészíti az Országos Parancsnokság hatáskörébe tartozó kártérítési ügyeket, a fellebbezett ügyekben előterjesztéseket készít a miniszter részére.

h) Gondoskodik a belső rendelkezések, normatív utasítások közzétételéről.

i) Elkészíti a bv.-intézetek vezetőinek munkaköri leírását.

j) Koordinálja a bv.-intézetek szervezeti és működési szabályzatainak kiadását, jóváhagyását.

2.1.4. Biztonsági vezető

a) A helyi biztonsági vezető feladata a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtása, koordinálása és ellenőrzése.

b) Gondoskodik a titkosügyirat-kezelésről a Titkársági Osztály vezetőjével együttműködve.

c) Ellátja az ARGON rejtjeles telefon technikai és az azzal összefüggő minősített iratok kezelését.

d) Irányítja a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását.

e) Irányítja és ellenőrzi az elektronikus biztonsági előírások betartását.

f) Ellenőrzi a rendszerbiztonsági feladatokat ellátó személyek tevékenységét és a rendszerbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtását.

g) Ellátja a bv.-szerveknél a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeletét.

h) Intézkedik a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványok kiadásáról, kezeléséről és tárolásáról.

i) Gondoskodik a felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kiadásáról, kezeléséről, valamint tárolásáról.

j) Gondoskodik a biztonsági szabályzat elkészítéséről és naprakész állapotban tartásáról és megtartatásáról.

k) Ellátja a szakmai alárendeltségébe tartozó Nyilvántartó(k) és kezelő pont(ok) szakmai felügyeletét és ellenőrzését. Ennek során a biztonsági vezető korlátlanul jogosult a minősített iratokba betekinteni.

l) A minősített adat biztonságának megsértése esetén intézkedik a felmerülő kár felmérésére és enyhítésére, valamint a jogszerű állapot helyreállítására. Indokolt esetben, a szolgálati út betartása mellett, büntető-, szabálysértési, fegyelmi eljárást vagy egyéb felelősségre vonást kezdeményez.

m) A Titkársági Osztály vezetőjével együttműködve gondoskodik a titkos ügykezelőre meghatározott tananyag és vizsgakövetelmény, az oktatás szervezeti kereteinek és a vizsgáztatás eljárási rendjének meghatározásáról. Részt vesz az oktatásban és vizsgáztatásban.

n) A minősített adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben képviseli a bv.-szervezetet.

2.2. Személyügyi és Szociális Főosztály

a) Szakmailag felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv.-intézetek oktatási és szociális tevékenységét, valamint ellátja a gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjai vonatkozásában a központi személyügyi feladatokat.

b) Előkészíti a személyi állomány elismerésével kapcsolatos döntéseket, előterjesztéseket. Megszervezi és előkészíti az átadási ünnepségeket.

c) Az országos parancsnok hatáskörébe tartozó személyügyi jellegű szolgálati panaszokat kivizsgálja és döntésre előkészíti.

d) Kezeli a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos központi büntetés-végrehajtási nyilvántartást. Végrehajtja az országos parancsnok személyzeti hatáskörébe tartozó hivatásos állományúak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő jogszabályban meghatározott feladatokat.

e) Előkészíti a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtását.

f) Előkészíti a büntetés-végrehajtás szakmai oktatással kapcsolatos stratégiai döntéseit, a bv.-szervezet oktatási tervét és ellenőrzi annak végrehajtását.

g) Tervezi a vezetőképzést és vezető továbbképzést.

h)8 Az általános helyettes irányítása és felügyelete mellett közreműködik a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában folyó szakmai munkában.

i) Előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó bv.-szakképesítéssel kapcsolatos döntéseket, javaslatokat, megbízásokat.

j) Előkészíti az országos parancsnok személyzeti hatáskörébe tartozó tanulmányi szerződések megkötését, ellenőrzi a bv.-intézetekben, intézményekben kötött tanulmányi szerződéseket és az abban foglaltak végrehajtását.

k) Együttműködik a bv.-intézetek képzési, továbbképzési tevékenységével kapcsolatos irányelvek kidolgozásában.

l) Ellenőrzi a képesítési követelmények érvényesülését a személyi állomány vonatkozásában.

m) Javaslatot tesz a bv.-szervezet szociális gondoskodására fordítható keret kialakítására és felhasználására, előkészíti, javaslattal jóváhagyásra felterjeszti a családalapítási támogatásban részesítendők kérelmét.

n) A lakáscélú munkáltatói kölcsönökre vonatkozó kérelmeket nyilvántartja, összesíti, az országos parancsnok döntését előkészíti. A munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos méltányossági kérelmeket – javaslatával – az országos parancsnokhoz felterjeszti.

o) Előkészíti az országos parancsnok szociális és kegyeleti döntéseit.

p) Szervezi és koordinálja a személyi állomány családos, gyermek, bel-, illetve külföldi üdültetését.

q) Javaslatot tesz az országos parancsnoknak az Országos Parancsnokság rendelkezésére álló szolgálati lakások elosztására.

r) Szakmailag felügyeli a bv.-szervezet rekreációs tevékenységét.

s) Az országos parancsnok munkáltatói jogkörébe tartozó nyugállományba vonulókkal, rögzítésre jogosultakkal, valamint a nyugállományba helyezettek kérelmeivel kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít az ONYF Fegyveres Nyugellátási Osztály részére, továbbá kezeli az irattárat.

2.2.1. Személyügyi és Nyilvántartási Osztály

a) Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv.-intézetek személyzeti és munkaügyi tevékenységét, valamint ellátja a gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjai vonatkozásában a központi személyügyi feladatokat.

b) Ellátja a bér- és létszámgazdálkodás munkaügyi feladatait, a költségvetési törvényben jóváhagyott állások rendszeresítésével és átcsoportosításával kapcsolatos teendőket, e feladatok ellátása során egyeztet a Közgazdasági Főosztállyal.

c) Vezeti az állományszervezési táblázatot, előkészíti és végrehajtja a szervezeti felépítést módosító döntéseket.

d) Előkészíti a miniszter és az országos parancsnok hatáskörébe tartozó személyzeti és munkáltatói döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.

e) Vezeti az országos parancsnok munkáltatói jogkörébe tartozók személyügyi alapnyilvántartását és a központi személyügyi nyilvántartást, biztosítja az adatok kezelésének törvényességét.

f) Ellátja az Országos Parancsnokság személyi állományával kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatokat.

g) Tervezi a vezetői utánpótlást.

h) Végzi az RTF-re vezényléssel kapcsolatos személyzeti és munkaügyi feladatokat.

i) Előkészíti a kifogástalan életvitel ellenőrzésével és a megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.

2.3. Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya

a) Tervezi, szervezi, végrehajtja és dokumentálja az Országos Parancsnokság munkatervében tervezett, illetve az országos parancsnok által egyedileg elrendelt átfogó szakmai ellenőrzéseket.

b) Az ellenőrzési feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében, indokolt esetben javaslatot készít az országos parancsnok részére az Országos Parancsnokság más szakterületeinek ellenőrzésbe való bevonására.

c) Az országos parancsnok megbízása alapján cél-, vagy témaellenőrzéseket tart, illetve vizsgálatokat végez bv.-szerveknél.

d) Az ellenőrzési tapasztalatok általános hasznosítása érdekében ajánlásokat, javaslatokat dolgoz ki.

e) Az országos parancsnok részére jóváhagyásra előkészíti a szakmai ellenőrzési programokat, az ellenőrök megbízóleveleit, az ellenőrzésekről készített jelentéseket és intézkedési terveket.

f) Kezeli az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési irattárát, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, nyilvántartásáról.

g) Gondoskodik az ellenőrzésekről készített jelentéseknek, az ellenőrzés eredményeként kiadott vezetői intézkedéseknek az ellenőrzött bv.-szerv, valamint az Országos Parancsnokság ügykör szerint illetékes szervezeti egysége részére történő megküldéséről, a vezetői intézkedésekben meghatározott határidők nyilvántartásáról.

h) Ellenőrzési tevékenységét a bv.-szervezet szakmai felügyeleti ellenőrzéséről szóló utasítás, a bv.-szervezet szakmai ellenőrzésének szabályairól szóló OP-intézkedés előírásai, valamint az országos parancsnok egyedi utasításai szerint végzi.

i) A szakmai ellenőrzésekről éves összesítő jelentést készít.

j) Vizsgálja, és döntésre előkészíti a bv.-szervezet személyi állományát illetően az országos parancsnok hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket, továbbá az állományilletékes parancsnokok fegyelmi határozatai ellen bejelentett panaszügyeket, vezeti az ezekkel kapcsolatos nyilvántartást.

k) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi a bv.-intézetekben folyó, személyi állománnyal összefüggő fegyelmi tevékenységet, útmutatást ad az egységes jogalkalmazás érdekében.

l) Elemzi és értékeli a személyi állomány erkölcsi fegyelmi helyzetét, javaslatot tesz a helyzet javítására irányuló intézkedések meghozatalára.

m) Kapcsolatot tart a katonai ügyészségekkel, velük együttműködve szervezi és végrehajtja a bv. intézetek fegyelmi és nyomozó tisztjeinek továbbképzéseit.

n) Lefolytatja az országos parancsnoki hatáskörbe tartozó nyomozásokat.

o) Végrehajtja a katonai ügyészségek által elrendelt nyomozati cselekményeket.

2.4. Költségvetési Ellenőrzési Főosztály

a) Ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési kézikönyv, valamint az éves ellenőrzési terv alapján végzi.

b) Elkészíti és rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja – a szükséges módosítások átvezetésével aktualizálja – a belső ellenőrzési kézikönyvet, melyet jóváhagyásra felterjeszt az országos parancsnoknak.

c) Kockázatelemzés alapján összeállítja és az országos parancsnoknak jóváhagyásra felterjeszti az Országos Parancsnokság stratégiai ellenőrzési tervét és az éves ellenőrzési tervét (elkülönítve benne az Országos Parancsnokság és a bv.-szervekre vonatkozó ellenőrzési tervet), indokolt esetben kezdeményezi azok módosítását.

d) Az ellenőrzések végrehajtása érdekében elkészíti a belső ellenőrök megbízóleveleit és az ellenőrzési programokat.

e) Végrehajtja a helyszíni és/vagy adatbekérésen alapuló ellenőrzéseket, egyezteti a jelentéseket az ellenőrzött szervvel/szervezeti egységgel, kezeli a jelentésre tett észrevételeket, nyomon követi a megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési terveket.

f) A közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakít és működtet egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti.

g) Az ellenőrzésekről éves ellenőrzési jelentést készít.

h) Az ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

i) A külön jogszabályban és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint együttműködik a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjével.

j) Szakmai útmutatást nyújt a bv.-szervek függetlenített belső ellenőreinek, részükre szakmai továbbképzéseket, konzultációkat szervez.

k) A bv.-szervek által megküldött éves ellenőrzési tervek alapján elkészíti az összefoglaló éves ellenőrzési tervet.

l) A bv.-szervek által megküldött éves jelentések alapján elkészíti az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, melyet – az Országos Parancsnokság éves ellenőrzési jelentésével együtt – az országos parancsnok megküld a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjének.

3.9 Az általános helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

3.1. Koordinációs Főosztály

a) Végzi és koordinálja az Országos Parancsnokság működésével, tevékenységével összefüggő szervezési feladatokat.

b) Az Országos Parancsnokság más szervezeti egységei, illetve más bv.-szervek bevonásával szervezi és bonyolítja az Országos Parancsnokság, illetve a bv.-szervezet központi rendezvényeit, kivéve a vezetői és parancsnoki értekezleteket, valamint a személyügyi szakterülethez kapcsolódó átadási ünnepségeket.

c) Gyűjti az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek munkatervét, összeállítja az Országos Parancsnokság munkatervét, javaslatot tesz annak szempontrendszerére, figyelemmel kíséri a munkatervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtását.

d) Döntésre előkészíti a bv.-szervek vezetőinek hatáskörét meghaladó látogatások, kulturális programok, előadások, koncertek, valamint egyéb rendezvények megtartására vonatkozó dokumentumokat és ezekről nyilvántartást vezet.

e) Kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

f) Részt vesz a nemzetközi kapcsolatok alakításában, javaslatot tesz a ki- és beutazási tervekre, azok költségvetésére. Javaslatot tesz a külföldi vendégek, delegációk programjaira, végzi, illetve koordinálja azok végrehajtását, más szervezeti egységekkel együttműködve.

g) A szakterületekkel együttműködve intézi az Országos Parancsnokság idegen nyelvű levelezését, szakanyagok fordítását, tematikus összefoglalók készítését.

h) Más szervezeti egységekkel, illetve külső szervekkel együttműködve, külső megbízások alapján szervezi a nemzetközi szakmai rendezvényeket, konferenciákat, szemináriumokat, javaslatot tesz ezek költségvetésére.

i) A bv.-szervezet személyi állománya számára szervezi a külföldi szakmai és tudományos rendezvényeken, tanulmányutakon való részvételt, elvégzi a kiutazások engedélyeztetését.

j) Gondoskodik a rendezvények fotóanyagának elkészítéséről és archiválásáról.

k) Közreműködik a reprezentációs célú ajándéktárgyak beszerzésének adminisztratív előkészítésében.

l) A Fogvatartási Ügyek Főosztályával közösen ellátja a börtönlelkészi szolgálattal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat.

m) Kapcsolatot tart a büntetés-végrehajtás reprezentatív szakszervezeteivel.

3.2. Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály

a) Koordinálja a büntetés-végrehajtás területén folyó tudományos, kutatási tevékenységet. Ennek megfelelően kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel, kutató intézetekkel, tudományos műhelyekkel, képviseli a bv.-szervezet stratégiai, tudományos, kutatási érdekeit, szempontjait.

b) Koordinálja a szükséges szakmai, szakpolitikai koncepciók kialakítását.

c) Elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít.

d) Közreműködik az bv.-szervezet stratégiai jelentőségű projektjeinek, fejlesztési programjainak előkészítésében, végrehajtásában.

e) Az országos parancsnok által meghatározott körben – eseti vagy állandó jelleggel – képviseli a bv.-szervezetet a bizottságokban és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során.

f) Ellátja a bv.-szervezet stratégiai jelentőségű – nemzetközi, európai uniós vagy hazai támogatással megvalósuló – projektjeinek előkészítésével, lebonyolításával összefüggő feladatokat. Kapcsolatot tart a fejlesztési támogatások, pályázatok irányító hatóságaival, közreműködő szervezeteivel és a konzorciumi partnerekkel.

g) Figyelemmel kíséri az európai uniós és hazai támogatási programokra benyújtott – a bv.-szervezetet érintő – pályázatokat a fejlesztési támogatások megszerzése érdekében.

h) Közreműködik a bv.-szervek fejlesztési projektjeinek generálásában, pályázatok figyelésében, pályázatok megírásában.

i) Véleményezi az országos parancsnok irányítása, felügyelete alá tartozó szervek által kidolgozott fejlesztési dokumentumokat, programokat.

j) Koordinálja az ENSZ, vagy más nemzetközi szerződés alapján felkérésre végzett és az Európai Unió keretében folytatott bel- és igazságügyi együttműködés, valamint a közös kül-, biztonság- és védelempolitikája terén a bv.-szervezetre háruló stratégiai szintű feladatokat.

k) Döntésre előkészíti az országos parancsnok hatáskörébe tartozó kutatási és szakdolgozati kérelmek ügyeit.

3.3. Sajtó Iroda (önálló osztály jogállással)

a) Ellátja és koordinálja a bv.-szervezettel kapcsolatos kommunikációs, PR- és sajtószóvivői tevékenységet.

b) A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles értesíteni a minisztérium sajtófőnökét.

c) Döntésre előkészíti, illetve koordinálja és szervezi a fogvatartottakkal, vagy a szervezettel kapcsolatos sajtókérelmeket, azokról nyilvántartást vezet.

d) Gondoskodik a bv.-szervezet munkájára vonatkozó sajtóinformációk figyeléséről, gyűjtéséről, szemlézéséről, elemzéséről. Elkészíti és kiadja az Országos Parancsnokság közleményeit a hírügynökségeknek, megszervezi a sajtótájékoztatókat, koordinálja a sajtótájékoztatóhoz szükséges háttéranyagok elkészítését. Kapcsolatot tart a médiával, a sajtó munkatársaival, a sajtókérelmekről nyilvántartást vezet.

e) Feltölti és aktualizálja az Országos Parancsnokság honlapját. Ezen belül gondoskodik a közérdekű adatok honlapon történő megjelenéséről.

f) Koordinálja és felügyeli az Országos Parancsnokság hatáskörébe tartozó időszaki kiadványok megjelenésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretén belül gondoskodik a Hírlevél, az Évkönyv megjelentetéséről, felügyeli a Börtön Újság, valamint a Börtönügyi Szemle kiadását és kapcsolatot tart a szerzőkkel, illetve a nyomdával.

g) Szervezi a bv.-intézetek sajtófelelőseinek továbbképzését, és részt vesz azokon.

h) Szakmailag felügyeli az Országos Parancsnokság szakkönyvtárának működését, eseti jelleggel működteti a szakkönyvtárat.

3.4. Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék

a) Főiskolai szintű (BA) képzést tart nappali és levelező tagozaton a büntetés-végrehajtási hallgatók részére.

b) Részt vesz a büntetés-végrehajtási szakemberek egyetemi szintű (MA) képzésben az RTF-en.

c) Részt vesz az RTF tudományos életében és publikációs tevékenységében.

d) Végrehajtja a büntetés-végrehajtási felsőfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyam vizsgára való felkészítést és a vizsgáztatást.

e) Kutatási program szerint végrehajtja az abban elfogadott kutatási feladatokat.

f) Kapcsolatot tart az RTF többi tanszékével, más felsőoktatási intézményekkel, valamint a bv.-szervekkel.

g) Felkérés alapján részt vesz külföldi oktatási tevékenységben, konferenciákon. A hallgatók angol nyelvű képzésében szerepet vállal.

h) Közreműködik a személyi állomány oktatási rendszerének reformjában.

i) Megszervezi és ellenőrzi a hallgatók szakmai gyakorlaton való részvételét.

4. A biztonsági helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

4.1. Biztonsági Főosztály

4.1.1. Biztonsági Osztály

a) Szakmailag irányítja, felügyeli és ellenőrzi a bv.-szervek biztonsági tevékenységét.

b) Javaslatot tesz a bv.-szervezet biztonságát érintő szakmai kérdésekben.

c) Ellenőrzi a rendkívüli események megelőzésére, megszakítására és felszámolására történő felkészülést, javaslatot tesz a készültség megfelelő szinten tartásához szükséges intézkedésekre.

d) Módszertani anyagokat, esettanulmányokat dolgoz ki a biztonsági feladatok végrehajtásához.

e) Kezdeményezi a bv.-szervezet hír- és biztonságtechnikai rendszereinek fejlesztését, közreműködik azok műszaki követelményeinek kidolgozásában.

f) Javaslatot tesz kényszerítő eszközök, fegyverek, fegyverzeti anyagok, védőfelszerelések, hír- és biztonságtechnikai eszközök rendszerbe állítására, rendszerből kivonására.

g) Szakvéleményt készít a biztonságot is érintő beruházási és rekonstrukciós ügyekben, kidolgozza a szakmai alapkövetelményeket, figyelemmel kíséri a megvalósulást.

h) Tervezi – beruházás, rekonstrukció kivételével – a feladatkörébe tartozó központi beszerzésű eszközökhöz, anyagokhoz és a főosztály működéséhez szükséges pénzeszközöket, a jóváhagyott keretösszeggel gazdálkodik.

i) Összesíti a hatáskörébe tartozó központi ellátású termékekre vonatkozó igényeket, meghatározza a minőségi és mennyiségi paramétereket, elkészíti azok éves beszerzési tervét. Az Országos Parancsnokság feladatkörileg illetékes szakfőosztályaival együttműködve végrehajtja a hatáskörébe tartozó központi biztosítású termékek beszerzését. Dönt és intézkedik a beszerzett eszközök, anyagok intézetek közötti elosztásáról.

j) Meghatározza a bv.-szervek éves lőkiképzési feladatait, szervezi az Országos Parancsnokság hivatásos állományának lövészeteit.

k) Ellenőrzi a szolgálati állatok tartásának, alkalmazásának körülményeit. Vizsgálja a kiképzési célú kábítószerek tárolását, használatát.

l) Végzi az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer működtetésével kapcsolatos központi feladatokat.

m) Tervezi, szervezi és végrehajtja a biztonsági osztályvezetők és biztonsági vezetők továbbképzését.

n) A biztonsági feladatok teljesítése során kapcsolatot tart és a szükséges mértékben együttműködik az illetékes rendvédelmi szervekkel.

4.1.2. Ügyeleti és Védelmi Osztály

a) Szervezi és működteti az Országos Parancsnokság ügyeleti tevékenységét.

b) Az eseményekről érkező jelentéseket dokumentálja, értékeli, tovább jelenti.

c) Végrehajtja a személyi állomány riadóztatásával kapcsolatban rá háruló feladatokat.

d) Kapcsolatot tart az Országos Parancsnokság szervezeti egységeivel, a bv.-szervek, a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség ügyeleteivel, valamint a BM kijelölt szervezeti egységével.

e) Működteti az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer teljes jogú diszpécserközpontját és a járműkövető rendszert.

f) Végzi a bv.-szervezet központi honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi feladatait, koordinálja a személyi biztosítási, egyéni és kollektív védelmi, riasztási és kiértesítési feladatok központi ellátását, kidolgozza az Országos Parancsnokság felkészülési okmányait.

g) Figyelemmel kíséri a központi, továbbá a bv.-szervek irányába a polgári válságkezeléssel kapcsolatosan jelentkező elméleti és tájékoztatási feladatokat.

h) Kapcsolatot tart a védelemben részt vevő szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel.

i) Végzi a bv.-szervekkel együttműködve a gazdaságmozgósítási tevékenységet.

j) Gondoskodik a minősített időszakokra vonatkozóan a személyi, anyagi-technikai, egészségügyi ellátás megszervezéséről.

k) Elkészíti, pontosítja, karbantartja a minősített időszakok bevezetésére, a magasabb készültségbe helyezésre, a katasztrófavédelmi, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések vételére és továbbítására szolgáló riasztási-értesítési terveket.

l) Az éves költségvetési tervezés folyamán javaslatot tesz a tárgyévben végzendő anyaggazdálkodási tevékenységre (beszerzés, karbantartás, felújítás, kalibrálás, hitelesítés, megsemmisítés), a ténylegesen biztosított pénzügyi keret terhére megtervezi az év folyamán végrehajtandó feladatokat.

m) A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának határozata alapján bevonja a gazdasági társaságokat a felkészülési feladatokba, továbbá ellenőrzi az ez irányú tevékenységüket.

n) Működteti a védelmi felkészülés irattárát, kezeli és őrzi a szakterületére vonatkozó központi iratokat és adathordozókat. Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv.-szervek felkészülésére vonatkozó adathordozóinak készítését, kezelését, tárolását és őrzését.

o) Kidolgozza, illetve egyeztetésre előkészíti a területre vonatkozó belsőintézkedés-tervezeteket.

p) Gondoskodik a Kormány védelmi felkészülésre vonatkozó határozataiban a bv.-szervezet részére meghatározott feladatok teljesítéséről.

q) Összesíti a bv.-szervek védelemgazdasági alapterveit, és az ágazatonkénti igényeket megküldi a felelős teljesítő szervek (védelmi bizottságok, minisztériumok) részére.

r) Végzi az iratkezelési szabályzatokban foglalt, a főosztályra háruló, önálló titokvédelmi, iktatási és iratkezelési feladatokat (védelmi szakterület).

4.2. Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály

a) A főosztályvezető irányítja és rendszeresen ellenőrzi a fogvatartottak intézeti elhelyezésére, intézetek közötti átcsoportosítására, szállítására, a munkaerő-igények kielégítésére és az adatszolgáltatásokra vonatkozó tevékenységeket, biztosítja az adatszolgáltatást a központi nyilvántartásból, illetve az adatközlést állami szervek felé.

b) Tanulmányozza, véleményezi a bv.-intézetek szakterületet érintő tevékenységét, intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a bv.-intézetek jogszabályt sértő egyedi intézkedése vagy helytelen gyakorlatának észlelése esetén.

c) A főosztályvezető első fokon dönt a fogvatartottak átszállítási kérelmeit illetően.

d) A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint döntésre előkészíti a fogvatartottak átszállítási panaszügyeit.

e) A főosztályvezető a vonatkozó rendelkezések szerint dönt a páncélozott fogvatartotti szállító gépjármű igénybevételéről.

f) Folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes bv.-intézetek telítettségét, a fogvatartottak elosztásának központi eszközeivel csökkenti az egyes intézetekben kialakult zsúfoltságot.

g) A bv.-intézetek jelentése alapján előterjesztést készít az egyes intézetekben elhelyezhető fogvatartotti létszám módosítására.

h) Kapcsolatot tart külső szervekkel, elsősorban bíróságokkal, ügyészségekkel, rendőri szervekkel, konzulátusokkal, külképviseletekkel.

i) Szervezi és irányítja a szakterületi dolgozók továbbképzéseit.

j) Szervezi és végrehajtja a főosztályra háruló önálló, nyílt és minősített iratkezelési feladatokat.

k) Dönt az egyes bv.-intézetek célszállításokra irányuló előterjesztéseiben.

4.2.1. Szállítási Osztály

a) A vonatkozó jogszabályokban és OP-intézkedésekben meghatározottak szerint, szem előtt tartva a költséghatékonysági szempontokat, megszervezi a fogvatartottak heti körszállítását, és részt vesz annak végrehajtásában.

b) Az összes körülmény figyelembevételével döntésre előkészíti az egyes bv.-intézetek célszállításokra irányuló előterjesztéseit.

c) A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint első fokon döntésre előkészíti a fogvatartottak átszállítási ügyeit.

d) Kivizsgálja a fogvatartottak szállításával kapcsolatosan felmerülő panaszbeadványokat, melyekben átruházott hatáskörben az országos parancsnok biztonsági helyettese dönt.

e) Döntésre előkészíti az elítéltek büntetés-végrehajtási (szabadságvesztési) fokozattól eltérő elhelyezésére irányuló kérelmeit, javaslatokat, továbbá az előzetesen letartóztatottak és a szabálysértési elzárást töltő elkövetők illetékes bv.-intézettől eltérő elhelyezésre vonatkozó ügyeket, melyekben átruházott hatáskörben a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője dönt.

f) Előterjeszti a bv.-intézetek fogvatartottak visszatartásával kapcsolatos kérelmeit.

g) A szabadságvesztés büntetés letöltésére felhívottak névjegyzéke alapján a felhívásra jelentkező elítélt adatainak bv.-intézeti közlését követően dönt az elítélt útbaindításáról.

h) Fogadja és rendszerezi a bv.-szervek fogvatartotti munkaerőigényeit, a heti körszállítás szervezésekor a lehetőségek függvényében intézkedik a megfelelő képzettséggel rendelkező fogvatartottak átcsoportosítására.

i) Együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM) illetékes szervezeti egységével a fogvatartottak átadásával, kiadásával, a szabadságvesztés büntetések átadásával és átvételével, továbbá a nem magyar állampolgárságú fogvatartottak szabadításával kapcsolatos ügyekben.

j) Véleményezi a fogvatartottak elhelyezésére vonatkozó belső rendelkezések tervezeteit.

4.2.2. Nyilvántartási Osztály

a) Kezeli az elektronikus központi nyilvántartást.

b) Kezeli, rendszerezi, karbantartja a bv.-szervezet archív irattári nyilvántartását.

c) Újonnan befogadott fogvatartottakról az irattári nyilvántartó lapok, valamint a fogvatartotti alrendszer központi nyilvántartásának segítségével ún. beléget (kis nyilvántartólap), esetenként részletes beléget készít a befogadó bv.-intézet részére, a nyilvántartási anyagok összevonása céljából.

d) Megválaszolja az Országos Parancsnokságra fogvatartotti elhelyezés, és fogvatartási, nyilvántartási adatok tárgyában érkező adatkéréseket.

e) Megválaszolja a társszervektől, volt fogvatartottaktól, a tudományos élet résztvevőitől érkező időigazolási, semmisségi tárgyú megkereséseket.

f) Kötelező, részben jogszabályon, részben együttműködési megállapodáson alapuló adatszolgáltatást végez a KIM, az Európa Tanács, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a Munkaügyi Központok felé.

g) Elkészíti a bv.-szervezet heti fogvatartotti létszámjelentését.

h) Elkészíti a bv.-szervezet féléves és éves fogvatartotti létszámstatisztikáját, melyet a szolgálati út megtartásával jóváhagyásra előterjeszt az országos parancsnokhoz és jóváhagyást követően továbbítja.

i) Külön megkeresésre egyéb fogvatartotti, nyilvántartási adatokból statisztikai adatszolgáltatást végez.

j) Szakmai iránymutatást ad a bv.-intézetek által megküldött – a szokásostól eltérő, egyedi – foganatbavételi ügyekben.

k) A halasztást nem tűrő adatkérések megválaszolására hivatali időben folyamatos telefon- és telefaxalapú adatszolgáltatást tesz lehetővé hatóságok és társ rendvédelmi szervek részére.

l) A fogvatartotti alrendszer évenként esedékes fejlesztési tervének elkészítése érdekében fogadja és rendszerezi a bv.-intézetek fejlesztési igényeit, majd továbbítja őket az Országos Parancsnokság illetékes szervezeti egységei felé. Az osztályvezető, vagy az általa delegált személy útján részt vesz a fogvatartotti alrendszer fejlesztési irányait meghatározó bizottság munkájában.

m) A vonatkozó OP-intézkedésben meghatározottak szerint ügyfélfogadást tart.

4.3. Fogvatartási Ügyek Főosztálya

a) Szakmailag irányítja, felügyeli és ellenőrzi a bv.-intézetek fogvatartási tevékenységét.

b) Véleményezi, kivizsgálja és döntésre előkészíti a miniszter, az országos parancsnok, valamint a biztonsági helyettes hatáskörébe tartozó kérelmeket, panaszokat, büntetés-félbeszakítási ügyeket.

c) Döntésre előkészíti és előterjeszti a Különleges Fogvatartást Megállapító Bizottság részére a különleges biztonságú körletre, illetve zárkába helyezéssel kapcsolatos ügyeket, végzi az ezzel kapcsolatos ügyintézést és vezeti a nyilvántartást.

d) Közreműködik a fogvatartottak oktatásának és szakképzésének koordinálásában.

e) Kezdeményezi és szakmailag felügyeli a bv.-intézetekben folyó reintegrációt elősegítő programok kidolgozását, végrehajtását.

f) Kezdeményezi a bv.-intézeteknél speciális fogvatartotti csoportok kialakítását.

g) Illetékességi körében szakmai felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a bv.-intézetek fogvatartási és fogva tartással kapcsolatos bűnügyi nyilvántartási tevékenysége felett.

h) Javaslatot tesz a szakterületét érintő szabályozási, normaalkotási feladatokra.

i) Módszertani elveket, illetve gyakorlati útmutatókat dolgoz ki a szakterület vonatkozásában.

j) Szakvéleményt készít a fogvatartást is érintő beruházási és rekonstrukciós ügyekben, kidolgozza a szakmai alapkövetelményeket, figyelemmel kíséri a megvalósulást.

k) Tervezi – beruházás, rekonstrukció kivételével – a feladatkörébe tartozó központi beszerzésű eszközökhöz, anyagokhoz és a főosztály működéséhez szükséges pénzeszközöket, a jóváhagyott keretösszeggel gazdálkodik.

l) Összesíti a hatáskörébe tartozó feladatokra, és a központi ellátású termékekre vonatkozó igényeket, meghatározza a szakmai, minőségi és mennyiségi paramétereket, elkészíti azok éves beszerzési tervét. Az Országos Parancsnokság feladatkörileg illetékes szakfőosztályaival együttműködve végrehajtja a hatáskörébe tartozó központi biztosítású termékek beszerzését. Dönt és intézkedik a feladatok végrehajtásához szükséges keret, illetve a beszerzett eszközök, anyagok intézetek közötti elosztásáról.

m) Feladatkörében kapcsolatot tart a fogvatartottakkal foglalkozó társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal és személyekkel.

n) Véleményezi a fogvatartottak elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos normatívákat.

o) Részt vesz a fogva tartás során alkalmazott eljárások törvényességére vonatkozó problémák elemzésében, szakmai iránymutatást ad ezek megoldására.

p) A vonatkozó OP-intézkedésben meghatározottak szerint ügyfélfogadást tart.

4.4. Egészségügyi Főosztály

a) Szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv.-szervek személyi állománya, illetve a fogvatartottak egészségügyi és pszichológiai ellátását, szakmai felügyeletet gyakorol az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevétele felett.

b) Ellátja a bv.-egészségügyi intézményei és a bv.-intézetek egészségügyi osztályai, valamint a pszichológusok működésével kapcsolatos szakigazgatási feladatokat.

c) Szakmailag irányítja a bv.-szervezet foglalkozás-egészségügyi szolgálatának tevékenységét.

d) Koordinálja, szervezi és irányítja a személyi állomány felvétel előtti és időszakos orvosi, pszichikai alkalmassági vizsgálatát, szervezi és végzi a hivatásos állomány egészségi és pszichikai alkalmasságának II. fokon történő elbírálását, a Fegyveres szervek I. és II. fokú Felülvizsgáló Bizottságába tagot delegál.

e) Felügyeli és ellenőrzi a személyi állomány körében végzett mentálhigiénés gondozást.

f) Szervezi, szakmailag irányítja és felügyeli a személyi állomány részére biztosított orvosi rehabilitációs programok végrehajtását.

g) Közreműködik az egészségügyi tárgyú szolgálati panaszok kivizsgálásában.

h) Tervezi a szakterület működéséhez szükséges pénzeszközöket, felügyeli a gyógyító-megelőző ellátásokhoz szükséges anyagok, eszközök elosztását, felhasználását.

i) Ellenőrzi a gyógyszerrendelési szabályok betartását, közreműködik a szabványos nyomtatványok biztosításában, a felhasználással kapcsolatos jelentési kötelezettségek teljesítésében.

j) Véleményezi a fogvatartottak egészségügyi okból történő büntetés-félbeszakítási, átszállítási és kegyelmi kérelmeit, nyilatkozatot ad a bírósági halasztási kérelmek elbírálására, kivizsgálja a fogvatartottak egészségügyi tárgyú panaszait.

k) Szakmai felügyeletet gyakorol a bv.-intézetek közegészségügyi-járványügyi tevékenysége felett, ellenőrzi a követelmények betartását.

l) Szakértőként közreműködik a hatáskörébe utalt területen a munkahely- és férőhely-létesítéssel, -átalakítással, rendeltetésváltozással kapcsolatos egyeztető és hatósági eljárásokban.

m) Szakmailag irányítja a bv.-intézetek egészségügyi osztályainak közegészségügyi-járványügyi tevékenységét.

n) Szakmailag irányítja a fertőző betegekkel, fertőzésre gyanús személyekkel, kórokozó-hordozókkal kapcsolatos teendőket.

o) Közreműködik a rendkívüli körülmények (járvány, természeti csapás és egyéb katasztrófák) előfordulása esetén várható egészségügyi feladatok meghatározásában, az egészséget veszélyeztető körülmények megelőzésének, a következmények felszámolásának irányításában.

p) Részt vesz a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában, egészségügyi tárgyú módszertani útmutatók készítésében, szerkesztésében, kiadásában, valamint irányítja az egészségvédelmi feladatok végrehajtását.

q) Közreműködik a kábítószer prevenciós és egyéb drogkezeléssel összefüggő programok, feladatok koordinálásában, egészségügyi szakmai irányításában.

r) Végzi az Országos Parancsnokság ellátási kötelezettségébe tartozó személyi állomány időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatát.

s) Közreműködik egészségügyi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezésében, normaszövegének kidolgozásában.

t) Szervezi és szakmailag irányítja az egészségügyi dolgozók szak- és továbbképzését, vezeti az előírt személyi nyilvántartásokat.

u) Együttműködik a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzatok és az egyéb fenntartók által működtetett egészségügyi intézményekkel, szolgáltatókkal, társadalmi szervezetekkel, személyekkel, teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit.

v) Együttműködik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az egészségbiztosítás központi és területi szerveivel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző államigazgatási és szakmai szervezetekkel.

w) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Parancsnokság között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a főosztályvezető, valamint a főorvos önálló intézkedési és kiadmányozási jogkört gyakorol az Egészségügyi Főosztály szervezetén belül.

4.4.1. Munkavédelmi főfelügyelő

a) A munkavédelmi szakterület szakmai megbízottjaként végzi a szolgálatteljesítés, munkavégzés ideje alatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek kivizsgálását.

b) Szakmailag felügyeli a bv.-szervek munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

c) Szakmailag felügyeli a munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát, kivizsgálja a balesetek során felmerült panaszokat.

d) Elemzi és értékeli a bv.-szervek munkavédelmi helyzetét, a balesetek alakulását, azok okait, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésre.

e) Ellenőrzi a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások előkészítésekor (saját kivitelezés esetében, továbbá ott, ahol a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat), valamint azok átadásakor a munkavédelmi előírások betartását.

f) Koordinálja és szervezi a munkáltatók és munkavállalók, a munkavédelmi képviselők, illetve érdekképviseletek képzését és továbbképzését.

g) Előkészíti és megszervezi a bv.-szervek részéről delegált vizsgabizottsági tagok munkavédelmi vizsgáztatását.

h) Évente jelentést készít a bv.-szervek munkavédelmi helyzetéről, a megtett intézkedésekről.

i) A munkavédelmi főfelügyelő ellátja az Országos Parancsnokság munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.

5. A gazdasági helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

5.1. Vezetői közvetlen

a) Tervezi, szervezi és nyilvántartja a gazdasági helyettes napi programját, figyelemmel kíséri a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

b) Ellátja a gazdasági helyettes hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint az ügyviteli munka ellátásáról.

c) Biztosítja az ügyintézés jogszerűségét, szakszerűségét, illetve a gazdasági helyettes döntései végrehajtásának megszervezését, összehangolását és ellenőrzését.

d) Átveszi és referálja a gazdasági helyettes részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a gazdasági helyettes döntéseinek megfelelően – iktatást követően – továbbítja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz. A gazdasági helyettes távolléte esetén a részére érkezett postát a helyettesítésével megbízott vezetőnek terjeszti elő.

e) Folyamatosan tájékoztatja az érintett vezetőket a gazdasági helyettes döntéseiről, továbbá azokról az ügyekről és információkról, amelyek a feladatok megszervezéséhez és végrehajtásához szükségesek.

f) Intézi a gazdasági helyettes személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

g) Továbbítja a gazdasági helyettes által meghatározott, rajta keresztül kiadott feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet.

h) Gondoskodik a gazdasági helyettes egyes döntéseinek, és a feladatok végrehajtási határidejének rögzítéséről, nyilvántartásáról, illetve lejuttatásáról, figyelemmel kíséri betartásukat.

i) Elemzéseket, értékeléseket készít a gazdasági helyettes által meghatározott témakörökben, biztosítja a háttéranyagokat, döntés-előkészítő tevékenységet végez.

j) Kidolgozza a gazdasági helyettes által meghatározott tervezeteket, részt vesz a jelentések és tervek összeállítására létrehozott eseti bizottságok munkájában.

k) A gazdasági helyettes által meghatározott tárgykörben belső rendelkezéseket dolgoz ki, részt vesz azok elkészítésében, véleményezi azokat.

l) Előkészíti és összehívja a gazdasági helyettes hatáskörébe tartozó értekezleteket, ellátja a szervezési feladatokat.

m) Elemzi a gazdasági szerv egyes folyamatait, a gazdálkodási tevékenység hatékonyságát, kutatja a fejlesztési lehetőségeket, ellátja a döntések következményeit vizsgáló vezetői működést támogató munkát.

n) A bv.-szerveknél teljesítmény- és hatékonysági vizsgálatokat, célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

o) Koordinálja a büntetés-végrehajtás FEUVE-rendszerét, annak rendszerelemeként a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, az ellenőrzési nyomvonalat, és a kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályait, a FEUVE-rendszer aktualizálását, valamint elvégzi a bv.-szervezetnél működő FEUVE-rendszerek ellenőrzését.

p) Részt vesz az innovációs tevékenység bevezetésében, kidolgozza a bv.-szervezet Újítási Szabályzatát, szervezi, irányítja és koordinálja a bv.-szervezet innovációs tevékenységét, működteti az Innovációs Adatbankot.

q) Ellátja az Országos Parancsnokság közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos koordinációs feladatokat.

5.2. Közgazdasági Főosztály

5.2.1. Költségvetési Osztály

a) Központi és fejezeti irányelvek alapján kialakítja és szakirányítja a büntetés-végrehajtás címhez tartozó költségvetési szervek tervezési, költségvetési gazdálkodási rendszerét.

b) Az irányító szerv útmutatása és a jogszabályi előírások alapján összeállítja az Országos Parancsnokság és a bv.-szervezet éves költségvetési javaslatát, kincstári költségvetését.

c) Véleményezi a bv.-intézetek költségvetési javaslatát.

d) Az irányító szerv által megállapított keretszámok és a tárgyévi gazdálkodáshoz rendelkezésre álló információk – a költségvetési engedélyezett és a tényleges létszám várható alakulása, a tervezési irányelvek, a feladatváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések – alapján elkészítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint az Országos Parancsnokság elemi költségvetését, amelyeket ellenőrzés után a büntetés-végrehajtási címre összesítést követően jóváhagyás és további feldolgozás céljából megküld az irányító szerv részére.

e) Végzi az Országos Parancsnokság személyi juttatási előirányzataival történő gazdálkodásából származó feladatokat, amelynek során egyeztet a Személyügyi és Szociális Főosztállyal.

f) Javaslatot tesz és elkészíti az előterjesztést az előirányzat-módosításokra.

g) Előkészíti, és az irányító szervnek benyújtja az időarányostól eltérő finanszírozást, az előirányzat-előrehozást és az előirányzat-korrekciót.

h) Havi gyakorisággal ellenőrzi a bv.-intézetek költségvetését, kiemelt előirányzatainak teljesítését, likviditási helyzetét (tartozásállományát).

i) Meghatározza a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó irányelveket, melynek során havi rendszerességgel elemzi a bv.-intézetek személyi juttatási és dologi kiadási előirányzatainak alakulását.

j) Az irányító szerv által visszaigazolt elemi költségvetésekről tájékoztatja a címhez tartozó költségvetési szerveket.

k) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapított költségvetési keret és a szakmai feladatok ellátásának összhangját, szükség esetén az irányító szerv felé jogszabály-módosítást kezdeményez.

l) Elemzi cím szinten – alapvetően gazdaságossági, célszerűségi, takarékossági szempontok szerint – az éves költségvetés alakulását, végrehajtását, szervezett módon gyűjt és szolgáltat információkat a bv.-szervezet gazdálkodásáról.

m) Elkészíti az Országos Parancsnokság előirányzat-felhasználási tervét, és folyamatosan aktualizálja.

n) Végrehajtja a jóváhagyott előirányzat módosításokat, a büntetés-végrehajtás címhez tartozó költségvetési szerveket érintő előirányzat módosításokat visszaigazolja.

o) A működési célú előirányzat átvétele kapcsán alkalmazza az elosztásra vonatkozó irányelveket.

p) Ellátja az irányító szervtől vagy egyéb szervektől érkező adatszolgáltatásokat a büntetés-végrehajtási címre vonatkozóan.

q) Végzi az Országos Parancsnokság pénzügyi feladatait, gondoskodik a kifizetések előírásszerű és időben történő lebonyolításáról.

r) Országos szinten koordinálja a béren kívüli juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az Országos Parancsnokság személyi állományának béren kívüli juttatásaihoz kapcsolódó adminisztrációs és pénzügyi feladatokat.

s) Intézkedik a gazdasági társaságokat a költségvetési törvény alapján megillető összegnek – a Gazdasági Társaságok Főosztálya feladása alapján – az előirányzat-felhasználási keretszámláról történő átutalásának teljesítésére.

t) Gondoskodik az Országos Parancsnokság készpénz- és bankszámlaforgalmával kapcsolatos feladatok ellátásáról, működteti a forint- és valutapénztárt.

u) Gondoskodik az Országos Parancsnokság személyi állománya részére a jogszabályban nevesített költségtérítések, hozzájárulások kifizetéséről.

v) Az ellenőrzési nyomvonal alapján működteti az osztály feladataiból eredő FEUVE-rendszert.

w) Külön megállapodás alapján ellátja az ügykörébe tartozó a Büntetés-végrehajtás Oktatási Központja egyes gazdálkodási feladatait.

5.2.2. Számviteli Osztály

a) Szervezi, koordinálja, szakmailag irányítja az Országos Parancsnokság és a bv.-intézetek számviteli tevékenységét, irányítja az Országos Parancsnokság személyi juttatási, és dologi kiadási céljára biztosított költségvetési előirányzatok felhasználását.

b) Végzi az Országos Parancsnokság gazdasági eseményeinek rögzítését, elemzését, számviteli adatokon alapuló információkat szolgáltat.

c) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a jogszabályokban előírtak alapján, valamint a felügyeleti szerv iránymutatásának megfelelően elkészítteti a féléves, éves költségvetési beszámolókat, valamint az időközi mérlegjelentéseket. A szükséges ellenőrzéseket – így különösen a számszaki egyezőséget és a főkönyvi kivonattal való egyezőséget – és összesítéseket követően azt jóváhagyás és további feldolgozás céljából megküldi a felügyeleti szerv részére.

d) Elkészíti az Országos Parancsnokság beszámolóit.

e) Előkészíti és felügyeli az Országos Parancsnokság éves leltározási tevékenységét.

f) Végrehajtja a beszámoló elkészítése előtti egyeztetési, rendezési feladatokat és elszámolja az értékvesztést, értékcsökkenést.

g) Analitikus nyilvántartást vezet az Országos Parancsnokság befektetett eszközeiről és készleteiről és gondoskodik a fejezeten belüli térítésmentes eszközök átadásáról.

h) Ellátja az Országos Parancsnokság adózási feladatait, valamint a decentralizált létszám- és bérgazdálkodáshoz kapcsolódó, központilag teljesítendő bevallásokkal kapcsolatos feladatokat.

i) Végzi a Magyar Államkincstárral történő egyeztetéseket.

j) Kezeli a bv.-szervezet lakástámogatási számláját.

k) Elkészíti, aktualizálja és aláírásra benyújtja az Országos Parancsnokság számviteli politikáját, számlarendjét és számlatükrét, ezek alapján irányelveket dolgoz ki a bv.-intézetek részére azok saját számviteli politikájuk, számlarendjük és számlatükrük összeállításához, figyelemmel az adatok összesíthetőségére, egységes feldolgozására.

l) Elkészíti és aktualizálja az osztály feladatkörébe tartozó gazdálkodási és számviteli szabályzatokat.

m) A fogvatartottak pénzügyi letétjeinek elszámolásával kapcsolatos intézeti tevékenységet koordinálja.

n) A bv.-intézetek előirányzatai terhére az Illetmény és Létszámgazdálkodási Osztály adatszolgáltatása alapján teljesíti a bv.-szervezet személyi állománya rendszeres, valamint nem rendszeres illetménykifizetését.

o) Gondoskodik a kötelezettségvállalás-nyilvántartás naprakész vezetéséről.

p) Az ellenőrzési nyomvonal alapján működteti az osztály feladataiból eredő FEUVE-rendszert.

q) Külön megállapodás alapján ellátja az ügykörébe tartozó, az oktatási központ egyes gazdálkodási feladatait.

5.2.3. Illetmény és Létszámgazdálkodási Osztály

a) Ellátja a központosított illetményszámfejtés nem rendszeres és változó bérekhez kapcsolódó feladatait, bér- és munkaügyi adatszolgáltatást a vonatkozó jogszabályok alapján.

b) Hivatásos és közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, megszűnésekor keletkezett okiratokat, egyéb jogviszonnyal kapcsolatos papíralapú dokumentumokat a Magyar Államkincstár (Illetményszámfejtő hely) felé továbbítja számfejtés céljából.

c) A bv.-intézetek által feladott adatokat ellenőrzi, a számfejtést végrehajtja. Kifizetés előtt a számfejtett illetményeket ellenőrzi, szakmailag igazolja.

d) Szükség esetén – dokumentáltan – önellenőrzést hajt végre.

e) Az ellenőrzési nyomvonal alapján működteti az osztály feladataiból eredő FEUVE-rendszert.

f) Figyelemmel kíséri a bv.-szervezet bér- és létszámgazdálkodását, erről aktualizált nyilvántartást vezet, amelyről szükség esetén adatokat szolgáltat.

g) Külön megállapodás alapján ellátja az ügykörébe tartozó, az oktatási központ egyes gazdálkodási feladatait.

5.3. Műszaki és Ellátási Főosztály

5.3.1. Tűzvédelmi vezető

a) Előkészíti a tűzvédelmet érintő belső rendelkezéseket, irányelveket, segédleteket.

b) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv.-szervek tűzvédelmi munkáját, a tűzvédelem szervezeti, működési, anyagi és műszaki fejlesztését, a tűzvédelmi továbbképzések szervezését, a tűzvédelmi egységek tagjainak képzését, továbbképzését, a tűzvédelmi készültségi szolgálat ellátását.

c) Vizsgálja a tűzvédelmi előírások érvényesülését, intézkedést kezdeményez hiányosságok megszüntetésére.

5.3.2. Energetikai és környezetvédelmi vezető

a) Ellátja a bv.-szervek energetikai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését.

b) Vizsgálja az energiagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényesülését, ellenőrzi azok betartását, intézkedéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

c) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi az országos energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az energiagazdálkodási feladatok megvalósítását a bv.-szervezet vonatkozásában.

d) Ellátja a bv.-szervek környezetvédelmi tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését.

e) Vizsgálja a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényesülését, ellenőrzi azok betartását, intézkedéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

f) Koordinálja a bv.-szervezetet érintő környezetvédelmi feladatokat.

5.3.3. Műszaki és Beruházási Osztály

a) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv.-szervezet működéséhez szükséges épületek, építmények létrehozásával és felújításával kapcsolatos tevékenységeket országos szinten.

b) Gyűjti, rendszerezi, felülvizsgálja az Országos Parancsnokság, valamint a bv.-intézetek építés beruházási, felújítási, egyéb intézményi beruházási, lakásépítési és fejlesztési (továbbiakban: beruházási) igényeit.

c) Összeállítja a bv.-szervezet éves beruházási, felújítási tervjavaslatát.

d) A jóváhagyott terv alapján szervezi, felügyeli, irányítja és ellenőrzi a központi beruházási, felújítási feladatok végrehajtását, intézeti, intézményi beruházás esetén felügyeli és ellenőrzi a beruházási és felújítási feladatok teljesítését.

e) Előkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti a központi beruházási alapokmányokat, az anyagi és műszaki tartalom meghatározásával, intézkedik a szükséges pénzforrások megnyitására.

f) Elvégzi, illetve elvégezteti a központi beruházások tervezési munkáit, különböző szakhatósági és építésigazgatási engedélyek beszerzését, irányítja a belső szakmai egyeztetéseket.

g) Központi beruházás esetén részt vesz az átadás-átvételi eljárásban és ellenőrzi a szavatosság, jótállás és egyéb garanciális feltételek teljesítését.

h) A központi beruházásokra, és felújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat lebonyolítja, vagy külső cég/személy megbízásával lebonyolíttatja.

i) Ügykörében eljárva elszámoltatja a bv.-szerveket a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközök felhasználásáról.

j) Részt vesz a bv.-szervezet hosszú távú beruházási felújítási, fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, közép- és rövid távú beruházási felújítási tervének kialakításában.

k) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a felhalmozási célú költségvetési előirányzatok felhasználását.

l) A bv.-szervezet alaprendeltetési feladatainak ellátásához – a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi ajánlások figyelembevételével – műszaki követelményrendszert, műszaki normákat dolgoz ki.

m) Részt vesz a bv.-szervezet közép- és hosszú távú műszaki koncepciójának kidolgozásában, az épület és infrastrukturális fejlesztési terv elkészítésében.

n) Elkészíti a negyedéves és éves beruházási statisztikákat.

o) Egyezteti a szakterületekkel a beruházások megvalósításának műszaki tartalmát.

p) A szakterületek költségvetési igényeit az Országos Parancsnokság felhalmozási kiadásainak tervezetébe illeszti.

q) A FEUVE-rendszer keretein belül első szintű pénzügyi ellenőrzést folytat.

r) Elkészíti a bv.-szervezet beruházásainak és felújításainak bonyolítására vonatkozó szabályzatokat.

s) Felügyeli, szabályozza, irányítja és ellenőrzi a bv.-szervezet gépjármű-üzemeltetési tevékenységét.

t) Célszerűségi, hatékonysági, valamint gazdaságossági szempontok figyelembevételével vizsgálja, illetve értékeli a gépjármű-üzemeltetést, igénybevételt, továbbá a gépjármű-állomány összetételének optimalizáltságát.

u) A gépjárműpark korszerűsítésének szem előtt tartásával tervezi és jóváhagyásra felterjeszti a gépjármű beszerzéseket, valamint -selejtezéseket, -értékesítéseket.

v) A bv.-szervezet vonatkozásában önállóan ellenőrzi a bv.-intézetek, intézmények gépjármű-üzemeltetési és fenntartási tevékenységét.

w) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szakirányú intézkedéseket, szervezi és végzi a gépjármű (fő) előadók szakmai továbbképzését.

x) Az ORFK felé engedélyezésre felterjeszti a bv. tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművek megkülönböztető hang- és fényjelző berendezéssel történő felszerelésére vonatkozó kérelmeket.

y) Nyilvántartja a büntetés-végrehajtás teljes gépjárműállománya azonosító adatait a bv.-intézetek adatszolgáltatása alapján.

z) Adminisztrációs feladatot végez a vezetői magáncélú személygépjárművek igénybevételével kapcsolatosan.

aa) Végzi a díjmentes autópálya-igénybevétellel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet.

bb) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a gépjármű-állománytáblákat.

cc) Gondoskodik az Országos Parancsnokság tulajdonában és használatában lévő gépjárművek közlekedésben való részvételi feltételeinek meglétéről, a gépjárművek karbantartásáról, javításáról.

5.3.4. Ellátási és Vagyonkezelési Osztály

Ellátás területén:

a) Tervezi és jóváhagyásra felterjeszti a hatáskörébe tartozó központi biztosítású termékek beszerzését.

b) Gazdálkodik a központi biztosítású termékek beszerzésére fordítható költségvetési előirányzattal, lebonyolítja a beszerzési eljárásokat.

c) Szakmailag irányítja a központi biztosítású termékekkel kapcsolatos fejlesztéseket, együttműködve az érintett szakfőosztályokkal.

d) Összesíti, értékeli, elemzi az ellátási területtel kapcsolatos bv.-intézeti adatszolgáltatásokat.

e) Kiadja a központi biztosítású termékek terhelési és kártérítési árjegyzékét.

f) Irányítja a társ fegyveres szervektől térítésmentesen átadásra kerülő termékek, eszközök átvételét.

g) Végzi az ellátási terület szabályozását.

h) Közreműködik a szakmai továbbképzések megszervezésében.

i) Kivizsgálja a fogvatartottaknak a szakterület hatáskörébe tartozó panaszügyeit.

j) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló rendelet alapján az alábbi feladatokat végzi, a feladatok ellátásában részt vesz, vagy a feladatok ellátásáról gondoskodik:

– Elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek részletes cikkjegyzékét.

– A hivatásos állomány alap- és utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében egyenruházati bolto(ka)t üzemeltet.

– A hivatásos állomány utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében csomagküldő szolgáltatást üzemeltethet.

Vagyonkezelés területén:

a) Ellátja az Országos Parancsnokság vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonnal kapcsolatos, következő feladatokat:

– A kincstári vagyon-nyilvántartásnak megfelelően nyilvántartást vezet.

– A MNV Zrt. részére adatszolgáltatást teljesít a kezelt kincstári vagyon tárgyév december 31-ei állományáról, valamint a tárgyhónapban bekövetkezett változásokról.

– Nyilvántartja a bv.-szervezet lakásállományát, és annak alakulásáról évente jelentést tesz a BM-nek.

b) Az MNV Zrt.-vel a vagyonkezelési szerződés megkötését előkészíti, a megkötött szerződést karbantartja, szükség szerinti módosítását kezdeményezi, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott egyeztetési, értesítési és tájékoztatási kötelezettséget teljesít.

c) Intézkedik a bv.-szervezet feladatainak ellátásához szükséges ingatlan megszerzésére, eljár az Országos Parancsnokság vagyonkezelői kijelölése érdekében.

d) A bv.-szervezet ingatlanjai vonatkozásában:

– Intézkedik az MNV Zrt.-től és BM-ből beszerzendő engedélyek iránt.

– Intézkedik a hatósági eljárásban és a pályázatok során szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránt.

– Az MNV Zrt. megbízása esetén lebonyolítja az ingatlanértékesítési eljárást.

– Javaslatot tesz szolgálati lakás elidegenítésére, az elidegenítés körében intézkedik.

e) A feladatai során előkészített, földhivatali ingatlan-nyilvántartáshoz benyújtandó szerződéseket, okiratokat jogtanácsosi ellenjegyzéssel látja el.

f) Gondoskodik arról, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartási adatok valóságnak megfelelően feltüntetésre kerüljenek.

g) Előkészíti a lakásgazdálkodással összefüggő döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, kivéve az Országos Parancsnokság rendelkezésére álló lakások, és a szolgálati férőhelyek elosztását.

h) A FEUVE-rendszer keretein belül első szintű pénzügyi ellenőrzést folytat.

i) Ellátja a munkáltatói lakáshitelek bonyolításával kapcsolatos feladatokat, kivéve a munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos méltányossági kérelmek intézését.

Üzemeltetés területén:

a) Tervezi, szervezi, végrehajtja, illetve elvégezteti az Országos Parancsnokság épületének üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a karbantartási és javítási tevékenységet.

b) Megszervezi és ellenőrzi az Országos Parancsnokság épületének takaríttatását, gondoskodik a portaszolgálat folyamatos megszervezéséről.

c) Biztosítja a technikai feltételeket az Országos Parancsnokság épületében szervezett rendezvények lebonyolításához.

d) Gondoskodik az Országos Parancsnokságon üzemelő technikai eszközök karbantartásáról, javításáról.

e) Az igénylések alapján összesíti, beszerzi és elosztja a munkavégzéshez szükséges anyagokat.

f) Szakmailag ellenőrzi és igazolja a bevétel beszedése, kiadás teljesítése előtt az üzemeltetés kapcsán beérkező számlák alapján azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megállapodás teljesítését.

g) Összegyűjti az Országos Parancsnokság tulajdonában, kezelésében lévő eszközöket, anyagokat, készleteket a selejtezéshez.

5.4. Informatikai Főosztály

a) Kidolgozza a bv.-szervezet informatikai rendszerének és rejtjelezési tevékenységének rendszertechnológiai fejlesztésére, működtetésére vonatkozó – a távközlésről, a frekvenciagazdálkodásról, a zártcélú hálózatokról és a rejtjelezésről szóló szabályoknak, valamint az Európai Unió követelményeinek megfelelő – szakmai és tervjavaslatokat, az informatikai stratégiát.

b) Részt vesz rendszerek fejlesztésével kapcsolatos szerződés tervezetek és a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációinak összeállításában, végrehajtja az aktiválást követő rendszerintegrációt.

c) Szervezi, összehangolja és végrehajtja a bv.-szervezet informatikai tevékenységének műszaki feladatait.

d) Tervezi és felhasználja az intézményi beruházási és a dologi kiadásokat, összehangolja a bv.-szervezet informatikai rendszerének szakanyagellátását, szervezi az informatikai szakanyagok körébe tartozó központi és egyéb beszerzéseket.

e) Biztosítja a bv.-szervezet szakterületei informatikai igényeinek érvényesülését, költségvetésében szükség szerint külön szerepelteti azok fejlesztésével, bővítésével, üzemeltetésével vagy fenntartásával kapcsolatos költségeket.

f) Szervezi és végrehajtja a bv.-szervezet informatikai hálózatának, az együttműködő szervek informatikai hálózatainak együttműködési megállapodásokban rögzített összekapcsolását, biztosítja a bv.-szervezet és az együttműködő szervek informatikai hálózatainak műszaki kapcsolatát.

g) A szakterületét érintő körben részt vesz a bv.-szervezet közbeszerzési eljárásainak előkészítésében, lebonyolításában, a műszaki követelmények összeállításában.

h) Szakirányítja az Országos Parancsnokság, valamint az bv.-szervek informatikai szakmai feladatokat ellátó személyek tevékenységét.

i) Folyamatosan elemzi és értékeli az informatika fejlődéséből adódó üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatokat, illetve naprakészen tartja az informatikai stratégiát.

j) Vezeti a bv.-szervezet informatikai rendszere műszaki, infrastrukturális és a rádiórendszerek frekvenciáinak nyilvántartását, ezekből a nyilvántartásokból a jogszabályokban, rendelkezésekben előírt adatszolgáltatást.

k) Ellátja az Országos Parancsnokság központi szervereinek, illetve hálózatának fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az informatikai kiszolgálásáról, tervezi e feladatokkal, valamint az informatikai fejlesztéssel és tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos költségeket, gazdálkodik az intézményi beruházás informatikai keretével.

l) Gazdálkodik a cím informatikai költségvetésével, biztosítja az informatikai infrastruktúra, alkalmazásrendszerek informatikai stratégiának megfelelő fejlesztését, az informatikai rendszerek bővítésével, új rendszerek bevezetésével kapcsolatos integrációt, a működő rendszerek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos szakanyagellátást.

m) A gazdálkodási feladatainak körében közreműködik a központi beszerzésekkel kapcsolatos eljárások műszaki követelményeinek összeállításában, beszerzési javaslatot tesz, ellátja az informatikai szakterület tárolási, anyagkezelési és kiadási feladatait, végzi a számlák záradékolását, a pénztárkönyv vezetését, a használatból történő kivonásokkal és a selejtezésekkel kapcsolatos feladatait.

n) A gazdálkodási feladatainak körében a dologi kiadások tekintetében ellátja az informatikai szakterület beszerzési, tárolási, anyagkezelési-bevételezési és kiadási feladatait, végzi a számlák záradékolását, a pénzügyi elszámolások rendezését, a pénztárkönyv vezetését.

5.4.1. Fejlesztési Osztály

a) Ellátja a bv.-szervezet informatikai infrastruktúrájával és alkalmazásfejlesztésével kapcsolatos feladatait.

b) Tervezi, szervezi és lebonyolítja az informatikai beruházási projekteket, pályázati tevékenységet, végzi a rendszerintegrációt.

c) Gyűjti, elemzi és értékeli mindazokat a tapasztalatokat, amelyek a hatékony működéshez, az alap- és szaktevékenység támogatását célzó informatikai szolgáltatások megvalósításához szükségesek.

d) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterület fejlődésével, rendszertechnológiai megújításával kapcsolatos új ismereteket és azok igény szerinti alkalmazhatósága, bevezethetősége esetén javaslatot tesz fejlesztési feladatokra vonatkozóan.

e) Végzi az infrastruktúra szintű informatika alrendszerek és rendszerelemek használatára vonatkozó keretszabályok megalkotásával, szakirányítással és szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, részt vesz a főosztályműködés adminisztrációs tevékenységében.

5.4.2. Üzemeltetési Osztály

a) Ellátja a bv.-szervezet informatikai rendszere működtetésével (üzemeltetésével és fenntartásával) kapcsolatos feladatokat, vezeti a központi szolgáltatások biztosításának tevékenységét a magas fokú rendelkezésre állásra, és hibatűrő képességre figyelemmel.

b) A működtetési feladatok keretében részt vesz a dologi kiadásokkal kapcsolatos gazdálkodási és működés adminisztrációs tevékenységekben, javító, karbantartó feladatokat lát el.

c) Gyűjti, elemzi és értékeli a működés tapasztalatait, felhasználói igényeket, amelyek alapján módosítja a működési tulajdonságokat, illetve szükséges fejlesztésekre, beszerzésekre a főosztályvezető útján javaslatot tesz.

d) Végzi a célalkalmazás és egyéb felhasználói szolgáltatások, alrendszerek és rendszerelemek használatára vonatkozó keretszabályok, üzemeltetési utasítások megalkotásával, szakirányítással és szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat.

e) Ellátja az informatikai rendszer működésével kapcsolatos működésadminisztrációs feladatokat, különösen a rendszer funkcionális működéséhez tartozó nyilvántartások naprakész vezetését, szükség esetén adatot szolgáltat.

5.5. Gazdasági Társaságok Főosztálya

a) Közreműködik a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója által meghozott stratégiai jellegű döntések előkészítésében és a fejlődés irányának meghatározásában.

Ennek keretében:

– Hatékonysági és gazdaságossági szempontok alapján figyelemmel kíséri és segíti a gazdasági társaságok tevékenységét.

– Segítséget nyújt a gazdasági társaságok működéséhez új beszerzési és értékesítési csatornák feltárásával, piaci információk, kapcsolatok rendelkezésre bocsátásával.

– Folyamatosan figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a társaságok rendészeti és államháztartási szintű, belső ellátásba történő bevonására.

– Szükség esetén javaslatot tesz a párhuzamos kapacitások jobb kihasználása érdekében integrációs struktúra kialakítására, elősegítve ezzel a gazdaságosabb termelést, az egységes fellépést a piacon maradás érdekében.

– Szükség szerint javasolja és koordinálja az olyan kapacitások áttelepítését, amelyek más gazdasági társaságnál a munkáltatást hatékonyan segíthetik.

– Információt gyűjt a különböző képviseleti szervekkel történő kapcsolattartás megszervezéséhez, fenntartásához.

b) A vonatkozó jogszabályok alapján – figyelemmel a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója hatáskörében maradó jogkörökről szóló határozatra is – javaslatot készít a meghozandó döntésekre.

c) A gazdasági társaságokról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendeleteik, valamint a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának határozatai alapján közreműködik a társaságok vagyonkezelői irányításában. Előkészíti a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának a döntésekről szóló határozatokat, valamint javaslatot tesz:

– A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyására.

– A gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak megbízására, visszahívására, díjazására, anyagi ösztönzésére.

– A gazdasági társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelésére.

– Az alapító okirat módosítására.

d) A fogvatartottak munkáltatásával kapcsolatosan:

– Információs rendszert működtet a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos adatok gyűjtésére és feldolgozására.

– Közreműködik a fogvatartottak munkavégzéssel kapcsolatos jogai, kötelességei érvényesítésének biztosításában és vizsgálja azok érvényesülését.

e) A személyi állomány jogviszonyával kapcsolatosan:

– Javaslatot tesz a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója számára a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló dolgozók éves keresetfejlesztésére.

– Javasolja és véleményezi a gazdasági társasághoz tartósan vezényelt hivatásos állomány összetételét és létszámát meghatározó állományszervezési táblázatot.

f) Javaslatot tesz a gazdasági társaságokat megillető többletköltség kompenzálásának költségvetésben tervezendő mértékére, előkészíti a felhasználást és intézkedik a kiutalásra.

g) Előkészíti a sajátos többletköltségek kompenzálásának felhasználására vonatkozó, jogszabályon alapuló jelentési kötelezettség teljesítését.

h) Végzi a társaságok tulajdonosi jogkörben történő ellenőrzését, az ellenőrzéseknél figyelembe veszi a BM Gazdálkodás-szabályozási és Tulajdonosi Felügyeleti Osztály iránymutatásait.

i) Az államháztartási törvényben előírt esetekben a döntés – a kinevezéssel, illetve a megválasztással kapcsolatos ügyek kivételével – meghozatalát megelőzően beszerzi az ügyvezető igazgató, valamint a felügyelőbizottság véleményét.

j) Rendszeres adatszolgáltatás alapján folyamatosan elemzi a gazdasági társaságok gazdálkodását, termelési értékesítési tevékenységét és erről tájékoztatja a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlóját.

k) Figyelemmel kíséri a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói beszámolókat, megállapításokat, elemzi, értékeli az éves beszámolókat, jelentést készít a gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról.

l) Az Országos Parancsnokság FEUVE-rendszerének keretein belül első szintű pénzügyi ellenőrzést folytat a gazdasági társaságokat megillető többletköltség kompenzálása és az elemi költségvetésből a főosztály működéséhez biztosított keretösszeg felhasználása tekintetében.

m) Közreműködik a gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogi szabályozásban, ellenőrzi a törvényesség betartását.

n) A Nemzetgazdasági Minisztérium jegyzéke alapján teljesíti az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 239. §-ában előírt adatszolgáltatást.

o) Ellátja a Központi Ellátási Főosztállyal közös, a Központi Ellátó Szerv működésével kapcsolatos feladatokat.

5.6. Központi Ellátási Főosztály

a) Előkészíti a Központi Ellátó Szerv vezetőjének döntéseit.

b) Feladatai a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igények kapcsán:

– A bv. gazdasági társaságokkal kötendő keretszerződések tervezeteinek elkészítése, aktualizálása és előterjesztése.

– Konkrét ellátási igényt kielégítő bv. gazdasági társaság kijelölésére a keretszerződések alapján javaslat készítése, a kijelölés és az ajánlat bv. gazdasági társaság részére történő megküldése.

– A bv. gazdasági társaságok általi teljesítés koordinációja, ellenőrzése.

c) Feladatai a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó beszerzési igények kapcsán:

– A tárgyévre vonatkozó ellátási igények összesítése, javaslattétel az ellátási igények kielégítésére vagy elutasítására.

– Azonnali igény esetén javaslattétel az ellátási igény kielégítésére vagy elutasítására.

– Intézkedés az igény in-house konstrukcióban működtetett bv. gazdasági társaságok általi ellátására, vagy közbeszerzési eljárás kiírására.

– Az ajánlatok és az elutasítások elkészítése és előterjesztése.

– Ellátási megállapodások tervezeteinek elkészítése és előterjesztése a Központi Ellátó Szerv vezetője számára.

– A közbeszerzési eljárás során beszerzendő termékek és szolgáltatások összesítése, szükség szerint egybeszámítása, a közbeszerzési eljárások lefolytatása.

– In-house konstrukcióban működtetett bv. gazdasági társaság általi előállítás esetén a termék vagy szolgáltatás előállítására, nyújtására vonatkozó szerződések megkötésének előkészítése az ellátási megállapodásoknak megfelelően.

– Az ellátási megállapodásokban foglalt átadás-átvételre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, a minőségi kifogások és reklamációk kezelése, szükség esetén a Központi Ellátó Szerv igényeinek érvényesítésére az in-house gazdasági társasággal vagy a közbeszerzési eljárás nyertesével szemben javaslat tétele.

– Kiemelt termék esetén az ellátás nyújtására a jogosultság megállapítása.

d) A biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi és mennyiségi kritériumokra vonatkozó tárgyalások lefolytatása, szükség esetén javaslattétel a független szakértő személyére, kirendelésére.

e) A Kormány és a Belügyminisztérium számára küldendő – szükség esetén a Belügyminisztérium illetékes főosztályával egyeztetett – előirányzat átcsoportosítására alkalmas jelentések elkészítése és előterjesztése.

f) A javaslatok elkészítése a Gazdasági Társaságok Főosztályával közösen az ellátandó szervek igényeinek mennyisége és minősége alapján a bv. gazdasági társaságok termelési kapacitásainak fejlesztésére.

g) Szükség estén javaslat készítése a Gazdasági Társaságok Főosztályával közösen az ellátási tevékenység jogszabályban meghatározott szervi és tárgyi hatályának módosítására a Központi Ellátó Szerv vezetője számára.

h) A tevékenysége során fokozott együttműködés a Gazdasági Társaságok Főosztályával és a Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárságával.

i) A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított konkrét termékekről nyilvántartás vezetése, a termékek bemutatása az ellátott szervek számára tájékoztató anyag formájában.

j) Az in-house konstrukcióban működtetett bv. gazdasági társaságok kapacitásainak folyamatos nyilvántartása, egyeztetése a Gazdasági Társaságok Főosztályával.

k) Az ellátási megállapodások, nyilatkozatok, keretszerződések, jelentések és egyéb dokumentumok elkészítéséhez sablonok készítése, a változó igényeknek és az együttműködő szervek elvárásainak is megfelelő karbantartása és fejlesztése.

l) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló rendelet alapján az alábbi feladatokat végzi, a feladatok ellátásában részt vesz, vagy a feladatok ellátásáról gondoskodik:

– Meghatározza a központi beszerzésű ruházati termékek körét, méretmegoszlását.

– A középfokú szakirányító szervek igénye, megbízása, pénzügyi kötelezettségvállalása alapján ellátja a közbeszerzési törvényben, más jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint a ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzését.

– Az igénybejelentéseket alapul véve összegzi a hivatásos, valamint a hallgatói és tanulói állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek központi beszerzési és ellátási tervét; az állomány részére szükséges termékeket és cikkeket megrendelés alapján folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését.

– A beszerzési körébe tartozó egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzési megbízásaihoz szükséges irányárait a középfokú szakirányító szervek részére évenként biztosítja.

– A beszerzések végrehajtása után tájékoztatja az érintett középfokú szakirányító szerveket az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek nyilvántartási árairól.

– Meghatározza a központi beszerzésből biztosított ruházati termékek és felszerelési cikkek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.

– Ellátja a központi beszerzésből biztosított ruházati termékek és felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését.

5.7. PPP Osztály

a) Ellátja a PPP-rendszerben létesült bv. intézetek működésével kapcsolatos koordinációs tevékenységet.

b) Szakmailag felügyeli a létesítmények műszaki fenntartását, működését, üzemeltetését.

c) Figyelemmel kíséri a megkötött PPP szerződések hatályosulását.

d) Közreműködik a szerződésekkel kapcsolatos viták egyeztetésében, illetve feloldásában.

e) Együttműködik a vállalkozóval a szerződési feltételek értelmezése és pontosítása érdekében.

f) Szükség esetén előkészíti a szerződések módosítását.

g) Jogi képviseletet lát el az esetleges peres eljárásokban.

h) Nyilvántartja a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokat és dokumentumokat.

i) Figyelemmel kíséri az ellenőrző hatóságok PPP-vel kapcsolatos álláspontjának alakulását.

j) A PPP-vel kapcsolatos adatokat szolgáltat a felügyeleti szerv, illetve külső hatóságok részére.

k) Szakmailag ellenőrzi a bv. intézetek által a helyszínen elkészített teljesítésigazoláshoz tartozó monitoring pontértékek alkalmazását.

l) Szakmailag ellenőrzi a vállalkozó által megküldött számla adatait a korábban elvégzett egyeztetésekre tekintettel.

m) Figyelemmel kíséri a monitoringrendszer működtetését.

4. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG VEZETŐINEK PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRE

1. Az országos parancsnok pénzügyi és gazdálkodási hatásköre

a) Felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

b) Felelős a büntetés-végrehajtás cím költségvetése tervezéséért és zárszámadásáért.

c) Együttműködik a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályával a bv.-szervezet éves költségvetésének fő kereteit meghatározó irányelvek elkészítésében.

d) Érvényesíti a címbe sorolt költségvetési szervek tevékenységében az állami feladatok ellátására szóló előirányzatokkal, létszámokkal és vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodást.

e) Figyelemmel kíséri a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítését, illetve azokból ellátandó feladatok teljesítésének veszélyeztetése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, fejezeti vagy kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a BM intézkedést kezdeményez.

f) Dönt a gazdasági társaságok részére biztosított költségvetési előirányzat felhasználásáról.

g) Kezdeményezi a miniszternél költségvetési szerv alapítását, vagy megszüntetését.

h) Javaslatot tesz a cím részére jóváhagyott előirányzatok alapján a bv. intézetek, intézmények és az Országos Parancsnokság költségvetésére.

i) Jóváhagyja a lakástámogatási keret felosztását.

j) Felelős a számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítéséért, az elkészült számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért.

k) Felelős a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért.

l) Felelős az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért.

m) Jóváhagyja, illetve felmondja a kincstári kártya használatával kapcsolatos szerződést, megállapítja a kártyahasználati limitet, gondoskodik az alkalmazásra jogosult dolgozó kijelöléséről.

n) Jóváhagyja a lakásbérlet-megszüntetés kapcsán fizetendő térítésről szóló szerződést.

o) Jóváhagyja a tárgyévi leltározási és selejtezési szabályzatot.

p) Gondoskodik a leltározás és a selejtezés jogszabályi előírásoknak megfelelő lefolytatásáról, a leltárkülönbözeteket kivizsgáltatja. A kivizsgálás eredménye alapján – szükség esetén – intézkedik a felelősségre vonásra.

q) Gondoskodik az Országos Parancsnokság és a büntetés-végrehajtás címre elkészített költségvetési beszámoló valós, megbízható összképéről, aláírásával hitelesíti azokat.

r) Az Országos Parancsnokság nevében a feladatok ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalására a tárgyévi teljes költségvetésre vonatkozóan jogosult. A következő év(ek) előirányzata terhére az Áht. 12/A. §-ában foglaltakra figyelemmel vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállalás a gazdasági helyettes vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet.

s) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) jogosult. Kötelezettségvállalási és utalványozási feladatot nem végezhet közeli hozzátartozója vagy a maga javára.

t) Gondoskodik a működési célú pénzeszközök átvételéről és a felosztási elvek figyelembe vételével azok felosztásáról.

u) Az Országos Parancsnokság bankszámlái felett aláírási joggal rendelkezik.

v) Felelős a Központi Ellátó Szerv törvényes és hatékony működéséért, az ellátási feladatok végrehajtása érdekében, jogszabály alapján átcsoportosított előirányzatok rendeltetésszerű felhasználásáért.

2. A gazdasági helyettes pénzügyi és gazdálkodási hatásköre

a) Felügyeli és szakmailag irányítja a bv.-szervezet költségvetésének tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatait.

b) Gyakorolja az előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási jogköröket az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

c) Intézkedik a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az ellátandó feladatok veszélyeztetése esetén. Intézkedést kezdeményez az országos parancsnoknál a bv.-szervezet hatáskörébe tartozó ügyekben.

d) Intézkedést ad ki a pénzügyi-gazdálkodási rendre és a számvitelre, elkészíti a gazdasági vonatkozású országos parancsnoki intézkedések tervezetét.

e) Felelős a szabálytalanságok nyilvántartásáért és nyomon követéséért.

f) Gondoskodik az Országos Parancsnokság és a büntetés-végrehajtás címre elkészített beszámoló valós, megbízható összképéről.

g) A tárgyévi költségvetés terhére kötelezettségvállalásra jogosult.

h) Kötelezettségvállalás írásbeli ellenjegyzésére, valamint az utalvány ellenjegyzésére jogosult. Az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt, vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

– Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, arról írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. Ha a kötelezettségvállaló az ellenjegyzésre írásban utasítja, annak eleget kell tennie, azonban erről írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az irányító szerv vezetőjét.

– Utalványozásra jogosult.

– Kötelezettségvállaló és ellenjegyző, illetőleg utalványozó és ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – nem lehet.

– Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási feladatot nem végezhet közeli hozzátartozója vagy a maga javára.

– Jóváhagyja a külföldi kiküldetési utasítást és költségelszámolást.

i) Az Országos Parancsnokság bankszámlái felett aláírási joggal rendelkezik.

j) Az országos parancsnok által jóváhagyott éves beruházási és felújítási terv alapján a beruházási és felújítási javaslatok, alapokmányok engedélyezése. Az éves tervben nem szereplő 10 millió Ft-os értékhatárt meghaladó beruházási, felújítási javaslatok előterjesztése az országos parancsnok részére.

k) Az országos parancsnok által jóváhagyott lakástámogatási keret felosztása alapján átruházott hatáskörben az Országos Parancsnokság nevében szerződést köt, felügyeli a munkáltatói kölcsönök bonyolításával kapcsolatos feladatokat.

l) Ellátja a Központi Ellátó Szerv működésével kapcsolatos rábízott feladatokat.

5. függelék

A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, FELTÉTELEK

Központi gazdálkodás körében megvalósuló feladatok:

a) A személyi juttatások rendszeres és nem rendszeres számfejtése, elszámolása a bv.-szervezet teljes személyi állománya részére.

b) A költségvetési engedélyezett és tényleges létszám alakulásának rendszeres ellenőrzése, a bv.-intézetek személyi juttatásainak a betöltött álláshelyek alapján történő finanszírozása.

c) Központi gazdálkodás folytatása a bv.-szervezet felhalmozási előirányzata tekintetében (kivéve a bv.-intézetek részére az elemi költségvetésben biztosított amortizációs cserét szolgáló intézményi beruházási előirányzatot). A szükséges felhalmozási előirányzat jóváhagyott éves felhalmozási terv alapján, évközi előirányzat-módosítással kerül át a bv.-intézetek költségvetésébe.

d) A működési célú pénzeszközátvételek közül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított bevétel összege bázisadatok alapján kerül tervezésre. A pénzeszköz biztosítását követően annak elosztása országos parancsnoki intézkedés alapján történik.

e) A központi (köz)beszerzési feladatok ellátása.

f) A központi gazdálkodáshoz és a központi ellátáshoz kapcsolódó feladatokat külön belső rendelkezések szabályozzák.

6. függelék

A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI (TOVÁBBÁ MEGHATÁROZOTT MUNKAKÖRT BETÖLTŐ SZEMÉLYEK) AZON JOGOSÍTVÁNYAI, AMELYEK KÖRÉBEN AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KÉPVISELŐJEKÉNT JÁRHATNAK EL

Titkársági és Jogi Főosztály vezetője

a) Jogi képviselet ellátása.

b) Adatvédelmi feladatok ellátásának koordinálása.

c) Minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása.

Jogi Osztály vezetője, jogtanácsos:

a) Jogi képviselet ellátása.

Titkársági Osztály vezetője, adatvédelmi felelős:

a) Adatvédelmi feladatok ellátása.

Biztonsági vezető:

a) Minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.

Személyügyi és Szociális Főosztály vezetője

a) Munkáltatói igazolások kiállítása és kiadása.

b) Adatkérés a bv.-intézetektől.

Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya vezetője

a) Közvetlen és folyamatos kapcsolattartás a szakmai ellenőrzés alá vont bv.-szervek vezetőivel, valamint az Országos Parancsnokság ellenőrzésben résztvevő szervezeti egységeinek vezetőivel.

b) Az Országos Parancsnokság munkatervében meghatározott, vagy a terven felül elrendelt szakmai ellenőrzések vezetése.

c) Az ellenőrzés végrehajtásához szükséges, de az Országos Parancsnokságon rendelkezésre nem álló adatok, dokumentumok bekérése az ellenőrzött bv- szervek vezetőjétől.

d) Az ellenőrzési jelentések végelegesítése előtt szükségessé váló egyeztetések végrehajtása.

Fegyelmi tiszt:

a) Fegyelmi és nyomozati ügyek ellátása.

Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vezetője

a) Az éves ellenőrzési terv egyeztetése – a párhuzamos ellenőrzések elkerülése érdekében – a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjével.

b) Az összefoglaló éves ellenőrzési terv, illetve az Országos Parancsnokság éves ellenőrzési tervének megküldése a BM Ellenőrzési Főosztály vezetője részére.

c) A bv.-intézetek vezetőjének érintettsége esetén az országos parancsnok, az országos parancsnok érintettsége esetén a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjének tájékoztatása mellett a miniszter haladéktalan értesítése és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására, amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel.

d) Az egyes ellenőrzésekről összeállított lezárt ellenőrzési jelentések, valamint a hozzájuk kapcsolódó véglegesített intézkedési tervek megküldése a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjének.

e) A megbízhatósági ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentések megküldése a BM Ellenőrzési Főosztálya vezetője számára.

f) Dokumentumok és adatok bekérése a büntetés-végrehajtási intézetek vezetőitől.

Koordinációs Főosztály vezetője

a) Együttműködik és kapcsolatot tart a börtönlelkészekkel, egyházak képviselőivel.

b) Együttműködik és kapcsolatot tart a szakszervezetek vezetőivel

Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály vezetője

a) Az Európai Unió közös védelem- és biztonságpolitikájának a bv.-szervezetre háruló tagállami feladatait érintően kapcsolatot tart az érintett hivatalos szervekkel.

Sajtó Iroda (önálló osztály jogállással)

a) Az osztályvezető vagy az országos parancsnok által – Sajtó Iroda beosztottjai közül – megbízott személy sajtószóvivői tevékenységet lát el.

Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője

a) A Rendőrtiszti Főiskolán zajló fogvatartotti munkáltatás szervezésében és ellenőrzésében együttműködik a Főiskola gondnokságával és az illetékes bv.-intézettel.

b) Szervezi és ellenőrzi a büntetés-végrehajtási hallgatók nyári szakmai gyakorlatát.

c) Együttműködik a főiskola vezetésével és oktatás-szakmai kérdésekben valamennyi tanszékével.

Biztonsági Főosztály vezetője

a) Meghatározza a bv.-szervek éves lövészeti feladatait.

b) A központi biztosítású fegyverzeti anyagok, kényszerítő- és mozgáskorlátozó eszközök, hír- és biztonságtechnikai eszközök, termékek selejtezését engedélyezi.

c) A speciális képzettségű szolgálati kutya tartását engedélyezi.

d) Részt vesz a szolgálati kutyák élelmezési normájának megállapításában (Közgazdasági Főosztály vezetőjével közös feladat).

e) A védelmi felkészüléssel kapcsolatosan a védekezés időszakában, halasztást nem tűrő esetekben a bv.-szervek vezetői számára feladatokat határozhat meg.

f) Szakterületét érintően adatszolgáltatást kérhet a bv.-szervektől.

g) Részt vesz a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

Kiemelt főreferens (védelmi)

a) A védelmi feladatokkal kapcsolatos ügykörben a bv.-szervezetet képviseli.

b) A védelmi feladatokkal kapcsolatosan adatokat, információkat kérhet a bv.-szervektől.

c) Megbízás alapján a Kormányzati Koordinációs Bizottságban képviseli az országos parancsnokot.

A Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője

a) A vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint első fokon dönt a fogvatartottak átszállítási ügyében.

b) Átruházott hatáskörben elbírálja az elítéltek büntetés-végrehajtási fokozattól eltérő elhelyezésére (visszatartására) irányuló kérelmeit, javaslatokat, továbbá az előzetesen letartóztatottak illetékes bv.-intézettől eltérő elhelyezésére vonatkozó ügyeket.

c) Átruházott hatáskörben engedélyezi a szabálysértési elzárást töltő elkövetők más bv.-intézetben történő elhelyezését.

d) Kizárólagosan kezeli a tanúvédelemi programban szereplő fogvatartottak adatait, valamint a rendőrhatósággal szorosan együttműködve kijelöli a végrehajtás helyét.

e) Az adatvédelmi szabályok kiemelt betartása mellett adatszolgáltatást engedélyez a központi nyilvántartásból.

Fogvatartási Ügyek Főosztály vezetője

a) Együttműködik és kapcsolatot tart a karitatív, társadalmi és civil szervezetekkel.

b) Szakterületét érintően adatszolgáltatást kérhet a bv.-szervektől.

c) Részt vesz a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

Egészségügyi Főosztály vezetője

a) II. fokú eljárásban dönt a hivatásos állomány egészségi alkalmasságáról.

b) Tagot delegál a fegyveres szervek I. fokú Felülvizsgáló Bizottságába.

c) Tagot delegál a fegyveres szervek II. fokú Felülvizsgáló Bizottságába.

d) Nyilatkozatot ad a bírósági halasztási és kegyelmi kérelmek elbírálásához.

e) Felügyeletet gyakorol a bv.-intézetek közegészségügyi-járványügyi tevékenysége felett, ellenőrzi a követelmények betartását.

f) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Parancsnoksága között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint önálló intézkedési jogkört gyakorol. E hatáskör megilleti a főorvost is.

Munkavédelmi főfelügyelő

a) Felügyeleti jogkörében önálló intézkedési és kiadmányozási jog illeti meg.

Közgazdasági Főosztály vezetője

a) Külső cégek, adóhivatal, önkormányzat gazdasági témakörben történő megkeresése, illetve válaszlevél készítése (kötelezettségvállalás kivételével).

b) Személyi állomány megkeresésére válaszlevél, illetve a főosztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben történő megkeresés.

c) Adatkérés bv.-intézetektől és intézményektől.

d) GIRO-rendszerben történő átutalás.

e) Az Országos Parancsnokság bankszámlái felett aláírási joggal rendelkezik.

f) Banki aláírási jogosultság.

g) APEH felé teljesítendő bevallások elektronikus aláírási jogosultsága.

h) Szolgálati kutyák élelmezési normájának megállapítása. (Biztonsági Főosztály vezetőjével közös feladat)

i) Az országos parancsnok által jóváhagyott lakástámogatási keret felosztása alapján átruházott hatáskörben az Országos Parancsnokság nevében szerződést köt.

j) Együttműködési megállapodás alapján kapcsolatot tart a bv.-szervezet reprezentatív szakszervezeti tisztségviselőivel, biztosítja az Országos Parancsnokságot terhelő, a szakszervezeti tagok után járó pénzbeli munkaidő-kedvezmény elszámolását és folyósítását.

Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője

a) Külső cégek, földhivatal, önkormányzat beruházási, felújítási, ellátási, vagyonkezelési témakörben történő megkeresése, illetve válaszlevél készítése (kötelezettségvállalás kivételével).

b) Személyi állomány megkeresésére válaszlevél, illetve a főosztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben történő megkeresés.

c) Adatkérés a bv.-intézetektől és intézményektől.

d) Banki aláírási jogosultság a munkáltatói kölcsönök vonatkozásában.

Tűzvédelmi vezető

a) Felügyeleti jogkörében önálló intézkedési és kiadmányozási jog illeti meg.

Központi Ellátási Főosztály vezetője

a) Képviseli a Központi Ellátó Szervet a biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi és mennyiségi kritériumokra vonatkozó tárgyalásokon.

PPP Osztály vezetője

a) Külső cégek, földhivatalok, önkormányzatok PPP témakörben történő megkeresése, illetve válaszlevél készítése (az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének jóváhagyásával, kötelezettségvállalás kivételével).

b) Adatkérés a bv.-intézetektől.

7. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOK KIZÁRÓLAGOS SZAKMAI HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

1. Titkársági és Jogi szakterület tekintetében

a) Intézkedést ad ki a rendszeresen ismétlődő feladatok szakmai, technikai és eljárási szabályaira.

b) Közjogi szervezetszabályozó eszközzel/normatív utasítással szabályozza az irányítása, felügyelete alá tartozó szervek felügyeletét, tevékenységét, működését és szervezetét, továbbá kötelező normatív utasítást ad ki a személyi állomány részére.

c) Jóváhagyásra előterjeszti az Országos Parancsnokság SZMSZ-ét.

d) Jóváhagyja a bv.-szervek SZMSZ-ét.

e) Jóváhagyja az Országos Parancsnokság főosztályvezetői értekezletének és a bv. parancsnokok, vezetők országos értekezletének munkaterv szerinti előkészítését.

f) Döntést hoz kártérítési ügyekben.

g) Jóváhagyásra előterjeszti a büntetés-végrehajtás Etikai Kódexét.

h) Dönt iratok – át nem ruházott hatáskörébe tartozó – minősítéséről.

i) Dönt a minősített adat felülbírálatáról.

j) Dönt a minősített adat felülvizsgálatáról.

k) Dönt a minősített adat nyilvánosságra hozataláról.

l) Dönt a titoktartás alóli felmentés megadásáról.

m) Dönt a minősített adatnak külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételéről.

n) Dönt a minősített adat külföldre viteléről, vagy külföldről való behozataláról.

o) A minősített adatok védelmével összefüggő ellenőrzések által feltárt büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja esetén dönt az eljárás megindításáról.

p) Az adatvédelmi ellenőrzések által feltárt büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja esetén dönt az eljárás megindításáról.

2. Személyügyi és szociális szakterület vonatkozásában

a) Munkáltatói jogkört gyakorol a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. sz. melléklete, a bv.-szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 15/2010. (IV. 22.) IRM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

b) Állományilletékességi körében meghatározza az éves teljesítménykövetelményeket, értékeli azok teljesítését, dönt a teljesítményértékeléssel összefüggő illetményeltérítésről és a hatáskörét meghaladó személyek tekintetében előterjesztést tesz.

c) Az Országos Parancsnokság személyi állománya és az állományilletékességi körébe tartozó vezetők körében dönt tanulmányi szerződés megkötéséről.

d) Dönt a lakáscélú támogatások igénylésére benyújtott kérelmekről, valamint családalapítási támogatás folyósításáról.

e) Dönt szociális és temetési segély folyósításáról.

f) Ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, valamint a vagyonnyilatkozatok összevetésével, szükség esetén ellenőrzési eljárás kezdeményezésével kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – feladatokat.

g) Elbírálja a hatáskörébe tartozó kérelmeket és szolgálati panaszokat.

h) Jóváhagyásra előterjeszti az Országos Parancsnokság állományszervezés-táblázatát.

3. Ellenőrzési szakterületen

a) Intézkedést ad ki a büntetés-végrehajtás szakmai ellenőrzési rendszerének szabályozására.

b) Dönt a bv.-szervek átfogó szakmai, illetve cél-, és témaellenőrzéséről.

c) Döntést hoz az Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya állományába, valamint az Országos Parancsnokság ellenőrzésbe bevont más szervezeti egységei állományába tartozó személyek összeférhetetlenségi ügyeiben.

d) Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel határoz büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás kezdeményezésének, vagy elrendelésének szükségességéről.

4. Fegyelmi és nyomozási szakterület vonatkozásában

a) Fegyelmi jogkört gyakorol a Hszt.-ben meghatározott személyi állomány felett.

b) A bv.-szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet alapján nyomozati jogkört gyakorol.

5. Költségvetési ellenőrzési szakterületen

a) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint dönt a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek alóli felmentésről.

b) A belső ellenőrzési vezető személyét érintő összeférhetetlenség fennállása esetén határoz az összeférhetetlenségről és azzal összefüggésben a belső ellenőrzési vezető ellenőrzési tevékenység alóli felmentéséről.

c) A belső ellenőrzési egység által feltárt büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja esetén dönt az eljárás megindításáról.

6. Koordinációs szakterületen

a) Jóváhagyja az Országos Parancsnokság munkatervét, központi rendezvényei lebonyolítási rendjét (a főosztály-vezetői értekezletének és a bv. parancsnokok vezetők országos értekezletének kivételével).

b) Jóváhagyja az éves ki- és beutazási tervet, kijelöli a kiutazó delegációk részvevőit.

c) A bv.-szervezet képviseletében nemzetközi együttműködési megállapodásokat köt.

d) Engedélyezi a nemzetközi kapcsolatok keretében beutazó delegációk programját, a program költségvetését és a költségek elszámolását.

e) Jóváhagyja nemzetközi rendezvények, konferenciák programját, költségvetését és költségelszámolását.

f) Előkészíti a több szakterületet vagy több bv.-szervet érintő együttműködési megállapodásokat.

7. Sajtó szakterület tekintetében

a) Engedélyezi a személyi állomány tagjainak sajtónyilatkozatait, kijelöli a nyilatkozó személyét.

b) Kijelöli a bv.-szervezetet érintő sajtóesemények, sajtótájékoztatók időpontját, jóváhagyja a sajtóközlemények szövegét.

c) Indokolt esetben sajtó-helyreigazítási eljárást kezdeményez.

8. Biztonsági szakterületen

a) Dönt az országos riadó elrendeléséről.

b) Meghatározza a kényszerítő- és mozgáskorlátozó eszközök, fegyverzeti anyagok, hír- és biztonságtechnikai rendszerek, védőfelszerelések és védőeszközök típusát és készletnormáit.

c) Együttműködési megállapodást köt a rendvédelmi szervekkel a különleges helyzetekben végrehajtandó feladatokról és az együttműködés fő területeiről.

9. A honvédelmi, a polgári és katasztrófavédelmi feladatok ellátása területén

a) Irányítja a bv.-szervezet honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi központi feladatait, a bv.-szervek honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

b) Intézkedik a bv.-szervek készültségbe helyezési tervei szempontjainak kidolgozására, magasabb készültségbe helyezésének vételére, riasztására, magasabb készültségbe helyezésére és készültségének fokozására.

c) Intézkedik a személyi állomány és a fogvatartottak egyéni és kollektív védelmére, a bv.-szervek kitelepítésének megszervezésére és a kitelepítési tervek szempontjainak meghatározására.

d) Meghatározza a veszélyelhárítási feladattervek készítésének követelményeit és szempontjait, a bv.-szervezetnél a munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának és alkalmazásának szabályait, a bv.-szervezet személyi állománya polgári védelmi felkészítési követelményeit.

e) Meghatározza a minősített időszaki igények biztosításának tervezési követelményeit, a bv.-szervezet katasztrófák elleni védekezésének feladatait.

f) Minősíti a bv.-szervezetnél keletkező minősítetett adathordozókat a mindenkor hatályos titokvédelmi szabályzat szerint.

g) Képviseli a bv.-szervezetet a Kormányzati Koordinációs Bizottság tanácskozási jogú tagjaként, akadályoztatása esetén gondoskodik a helyettesítéséről. Gondoskodik a bv.-szervek képviseletéről a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok ülésein.

10. Központi szállítási és nyilvántartási szakterület tekintetében

a) Elbírálja a megpanaszolt, szakterületet érintő kérelmeket, amelyekben első fokon az intézet parancsnoka döntött.

b) Dönt a központi nyilvántartó irattárában történő kutatás engedélyezéséről.

11. Fogvatartási ügyek szakterületén

a) Általános, több bv.-szervet érintő fogvatartással kapcsolatos feladatokra központi együttműködési megállapodásokat köt.

b) Engedélyezi a bv.-szerveknél speciális fogvatartotti csoportok kialakítását.

12. Egészségügyi szakterület vonatkozásában

a) Kinevezi az egészségügyi feladat orientált bizottságok tagjait és jóváhagyja a bizottságok működési szabályzatát.

b) Egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet vezetőjeként megállapodást köt, finanszírozási szerződést ír alá, az illetékes egészségbiztosítási pénztár és az Országos Parancsnokság között.

c) Megállapodást köt az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, valamint egyéb, országos hatáskörű egészségügyi szervekkel.

d) Járvány esetén felfüggeszti a befogadást és az intézetek közötti szállítást, illetve járványügyi zárlatot rendel el.

e) Intézkedik a bv.-intézetek működését érintő egészségügyi vonatkozású kérdésekben (egészségügyi adatok gyűjtése, járványt megelőző intézkedések, rendkívüli ügyeleti, készenléti szolgálatok szervezése stb.).

13. Közgazdasági szakterületen

a) Jóváhagyja a büntetés-végrehajtás cím költségvetése tervezését és zárszámadását.

b) Érvényesíti a címbe sorolt költségvetési szervek tevékenységében az állami feladatok ellátására szóló előirányzatokkal, létszámokkal és vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodást.

c) Figyelemmel kíséri a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítését, illetve azokból ellátandó feladatok teljesítésének veszélyeztetése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, fejezeti vagy kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a felügyeleti szervnél intézkedést kezdeményez.

d) Javaslatot tesz a cím részére jóváhagyott előirányzatok alapján a bv.-intézetek, valamint az Országos Parancsnokság költségvetésére.

e) Jóváhagyja a lakástámogatási keret felosztását.

f) Gondoskodik a számviteli politika és annak keretébe tartozó szabályzatok elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról, az azokban foglaltak végrehajtásáról.

g) Gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

h) Működteti a központosított illetmény-számfejtési rendszert, gondoskodik a személyi juttatások számfejtéséről, az igazolások kiadásáról és az adó, valamint társadalom-, és egészségbiztosítási kötelezettségek bevallásának elkészítéséről.

i) Gondoskodik az illetmények és egyéb járandóságok pénzügyi teljesítéséről.

j) Engedélyezi a jogosult részére költségtérítés igénybevételét.

14. Műszaki, ellátási és vagyonkezelési tevékenység területén

a) Jóváhagyja a bv.-szervezet éves beruházási, felújítási tervét, engedélyezi a beruházási alapokmányokat, dönt a beruházási, felújítási feladatokhoz rendelt források felhasználásáról.

b) Jóváhagyja a Magyar Államkincstár részére készített féléves és éves tájékoztatókat.

c) Jóváhagyja a bv.-szervezet hosszú, közép- és rövid távú beruházási, felújítási, fejlesztési koncepcióját, a bv.-szervezet közép- és hosszú távú műszaki koncepcióját, a bv.-szervezet alapfeladatainak ellátásához kidolgozott műszaki követelményrendszert és műszaki normarendszert.

d) Jóváhagyja a beruházások és felújítások lebonyolítására kiadott szabályzatokat.

e) Engedélyezi a bv.-szervezet tulajdonában lévő gépjárművek országhatáron kívül történő szolgálati vagy magáncélú igénybevételét.

f) A jogosult részére engedélyezi szolgálati személygépjármű tartós magáncélú igénybevételét.

g) Jóváhagyja a bv.-intézeteknél és -intézményeknél költségvetési munkáltatás keretében foglalkoztatott fogvatartottak tárgyévi munkadíját és a tartási költséghez való hozzájárulás napi összegét.

h) Dönt az ingatlanok megszerzése és elidegenítése kérdésében.

i) Gyakorolja a büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/1994. (IX. 29.) IM rendeletben meghatározott, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendeletben meghatározott hatásköröket.

j) Gondoskodik a kincstári vagyon éves változásáról szóló jelentés megküldéséről az MNV Zrt-nek, valamint a bv.-szervezet éves vagyongazdálkodási tervének és az előző év értékelésének megküldéséről az MNV Zrt.-nek és a BM-nek.

k) Meghatározza a bv.-szervekre vonatkozó különös tűzvédelmi szabályokat, a tűzvédelmi feladatokat ellátók szakmai képesítési követelményeit, valamint a tűzoltószervezet létrehozásának és működtetésének rendjét.

l) Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését és a feladatok ellátásának költségvetési fedezetét.

m) Biztosítja a környezetvédelmi és energetikai jogszabályok, előírások érvényesülését, a feladatokat ellátók szakmai képesítésének megszerzését és a feladatok ellátásának költségvetési fedezetét.

15. Gazdasági társaságok tekintetében

a) A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója hatáskörében maradó jogkörökről szóló határozatban megfogalmazott feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása.

b) A gazdasági társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje.

c) A gazdasági társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.

d) Stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

e) A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, és valamennyi ingatlan értékesítése.

f) A gazdasági társaság tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 20%-át vagy a gazdasági társaság törzstőkéjének 1/3-át meghaladó értékű – összevontan számított hitelállomány feletti – hitelszerződés megkötése.

g) A gazdasági társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. § szerinti eszközök terhére adott – összevontan számított kötelezettségvállalása, ha a törzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

h) Mindennemű kézizálog alapítása.

i) A gazdasági társaság 5 évet meghaladó időtartamra kötendő, vagy – saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével – nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen vállalkozási, megbízási, kooperációs, építési, bérmunka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keretmegállapodást is.

j) A gazdasági társaságok részére végleges pénzátadás.

k) A gazdasági társasággal munkaviszonyban álló dolgozók éves keresetfejlesztése.

l) A gazdasági társaság üzleti terveinek jóváhagyása.

m) A gazdasági társaság által kidolgozott Számviteli Politika és SZMSZ jóváhagyása.

n) A működés minden területére kiterjedő tulajdonosi jogkörben lefolytatandó ellenőrzés elrendelése, az ellenőrzés megállapításainak jóváhagyása.

o) Dönt a gazdasági társaságok honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatairól.

16. Központi ellátási tevékenység tekintetében

a) Ellátási megállapodás megkötése, ellátási tevékenység fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében történő előállítás keretei között biztosítható minőségi és mennyiségi korlátok miatti elutasítása.

b) Bv. gazdasági társasággal keretmegállapodás kötése.

c) Kormány és Belügyminisztérium részére küldendő jelentések jóváhagyása.

d) Javaslat a központi ellátási tevékenység jogszabályban meghatározott szervi és tárgyi hatályának módosítására.

17. PPP tevékenység területén

a) Dönt a PPP szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokban.

8. függelék

VAGYONNYILATKOZAT TÉTELÉRE KÖTELEZETTEK

1. Évente nyilatkozattételre köteles:

a) közbeszerzési eljárásban közreműködő főosztályvezető,

b) közbeszerzési eljárásban közreműködő osztályvezető,

c) közbeszerzési eljárásban közreműködő kiemelt főreferens.

2. Kétévente nyilatkozattételre köteles:

a) országos parancsnok,

b)10 általános helyettes,

c) biztonsági helyettes,

d) gazdasági helyettes,

e) közgazdasági főosztály főosztályvezetője,

f) közgazdasági főosztály osztályvezetője,

g) közgazdasági főosztály állományából a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kiemelt főreferens,

h) gazdasági társaságok főosztálya állományából a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kiemelt főreferensek,

i) műszaki és ellátási főosztály állományából a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kiemelt főreferens,

j) költségvetési ellenőrzési főosztály főosztályvezetője,

k) költségvetési ellenőrzési főosztály kiemelt főreferense,

l) stratégiai elemzési és tervezési főosztály főosztályvezetője,

m) stratégiai elemzési és tervezési főosztály kiemelt főreferense.

3. Ötévente nyilatkozattételre köteles:

a) főosztályvezető (aki nem tartozik a 2. pont hatálya alá), illetve azzal azonos besorolású,

b) osztályvezető (aki nem tartozik az 1–2. pont hatálya alá), illetve azzal azonos besorolású,

c) Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztályának kiemelt főreferense,

d) ügyeleti és védelmi osztály kiemelt főreferense,

e) PPP Osztály vezetője, kiemelt főreferense,

f) fegyelmi és nyomozó tiszt,

g) fegyelmi tiszt,

h) nyomozó tiszt,

i) nemzetbiztonsági megbízott,

j) biztonsági vezető,

k) adatvédelmi felelős.

9. függelék

A FELADATELLÁTÁS KÖLTSÉGVETÉSI KERETEK KÖZÖTT TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Az Országos Parancsnokság kiadásait és bevételeit befolyásoló, valamint a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító

a) feltétel- és követelményrendszer:

A feladat ellátása az alapító okiratban és a büntetés-végrehajtás tevékenységét szabályozó jogszabályokban megfogalmazott keretek között, a költségvetési alapokmányban rögzített feltételek mellett történik.

b) folyamat- és kapcsolatrendszer:

Az éves költségvetés a szervezeti egységek által benyújtott igények alapján kerül összeállításra. Az előre megjelölt célra, a jóváhagyott keret mértékéig, a kincstári 1/12-es finanszírozási ütemet figyelembe véve történik a felhasználás.

Az időarányostól eltérő kifizetési igényt a Közgazdasági Főosztállyal előzetesen egyeztetni szükséges.

A szervezeti egységek nyilvántartást vezetnek az éves szinten engedélyezett beszerzésekről, amelynek ütemezését kötelesek a Közgazdasági Főosztállyal egyeztetni.

Az Országos Parancsnokság mint középirányító szerv költségvetésében lévő éves tartalék felhasználásáról analitikus nyilvántartást kell vezetni.

A tartalék képzése és felhasználása a fogvatartotti létszám változásának figyelembevételével történik.

2. A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás

a) Javaslat (igény) elkészítése:

– a cél (program, feladat) megfogalmazása, indokolása,

– a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítására vonatkozó igény benyújtása,

– az igény megalapozottságának alátámasztása (számítások),

– megvalósíthatóság leírása, várható eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság bizonyítása,

– a cél megvalósításának közvetlen és közvetett hatása.

b) A javaslat felülvizsgálatának elvégzése, összevetése:

– a költségvetési előirányzatokkal,

– a költségvetésben jóváhagyott célokkal, jogcímekkel,

– a már jóváhagyott tervekkel és feladatokkal,

– a meglévő eszközökkel.

c) Az eljárási rend dokumentumai:

– a jóváhagyásra jogosult vezető által aláírt előterjesztés, szolgálati jegy, program (feladatterv) stb.

– a kötelezettségvállalás dokumentuma (megállapodás, megbízás, szerződés, megrendelés stb., amely tartalmazza a kötelezettségvállalásra jogosult, valamint az ellenjegyzésre kötelezett személy kézjegyét).

10. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG MINT KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
BV.-SZERVEK

1. A Bv.-intézetek és -intézmények felsorolása

1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

2. Budapesti Fegyház és Börtön

3. Kalocsai Fegyház és Börtön

4. Márianosztrai Fegyház és Börtön

5. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

6. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

7. Szegedi Fegyház és Börtön

8. Váci Fegyház és Börtön

9. Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

10. Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

11. Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

12. Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

13. Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

14. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

15. Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

16. Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

18. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

19. Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

20. Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

21. Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

22. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

23. Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

25. Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

26. Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

27. Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

28. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)

29. Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

30. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja

31. Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)

32. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

2. A Gazdasági társaságok felsorolása

1. Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Ábránd-Ágynemű Fehérneműgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság

5. Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6. „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8. Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

11. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

12. Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

11. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG GAZDÁLKODÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 161. §-ában foglaltak teljesítése érdekében a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértésével összefüggő eljárás rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

I. Szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya kiterjed az Országos Parancsnokság személyi állományának tagja által elkövetett szabálytalanságokra, akik az Országos Parancsnokság vagyonkezelésében és használatában lévő vagyontárgyak, nem vagyoni jogok és pénzeszközök fölött rendelkeznek (gazdálkodnak), azokat kezelik, használják és nyilvántartják.

II. Értelmező rendelkezések

2. E rendelkezés alkalmazásában:

a) Szabálytalanság: valamely, a 2/b) pontban definiált szabályba ütköző magatartás, mellyel összefüggésben az adott folyamat eredménye eltér a szabályban leírtaktól, függetlenül attól, hogy

– a cselekményt szándékosan vagy gondatlanul követték-e el,

– elkövetése járt-e közvetlen károkozással,

– a szabálytalanság nem kívánt következményei utólag korrigálhatók voltak-e.

b) Szabály: a költségvetési gazdálkodás terén érvényesülő valamennyi jogszabály, utasítás, intézkedés, körlevél, munkaköri leírás, szerződéses kötelezettség, függetlenül attól, hogy a szabály alkalmazójának volt-e tudomása annak létezéséről.

c) Kár, a károkozás mértéke: a szabálytalan cselekménnyel összefüggésben beállt értékcsökkenés és az elmaradt vagyoni előny, számszerűen kimutatható összeg.

d) A szabálytalanság utólagos korrekciója: a szabálytalanság észlelését követő, annak nem kívánt következményeit maradéktalanul felszámoló cselekmény.

III. Szabálytalanságok megelőzése

3. Adott munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, aki a munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel és szakismeretekkel rendelkezik. A személyi állomány tagjai kötelesek a munkakörükbe tartozó szabályokat megismerni és a kötelező képzéseken részt venni.

4. A hivatalos közlönyök mellett az Informatikai Főosztály a belső hálózaton nyilvánosan elérhető jogtárat üzemeltet, melyet legalább havonta köteles frissíteni.

5. A szabálytalanságok megelőzése érdekében a gazdálkodás folyamatait a belső irányítási lehetőségek különféle eszközeivel egyértelműen kell szabályozni. A belső szabályzatok tervezeteit az érintett szervezeti egységek vezetőivel előzetesen véleményeztetni kell.

6. Az SZMSZ-t, az országos parancsnok és helyettesei által kiadott belső intézkedéseket közzé kell tenni.

7. A körlevelek érintettek részére történő eljuttatásáért, a tartalmának megfelelő főosztály/önálló osztály vezetője a felelős.

8. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység vezetője készíti el, jóváhagyása a munkáltatói jogkör gyakorlója által kialakított rend szerint történik. A munkaköri leírások tudomásul vételét az érintett aláírásával kell igazoltatni.

9. Az irányítás egyéb eszközeivel (szóbeli és írásos utasítások) kapcsolatban a főosztályok vezetőinek olyan eljárási rendet kell kialakítani, amely során a végrehajtásra kötelezettek igazolhatóan tudomást szereznek azok tartalmáról, s az elvárt magatartásról.

IV. Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rend

10. A szabálytalanságok mielőbbi észlelésének és kezelhetőségének érdekében minden főosztály/önálló osztály vezetője a jogszabályoknak és a vonatkozó belső szabályzatoknak megfelelő FEUVE-rendszert köteles kialakítani és működtetni. A FEUVE-rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adott szervezeti egység működési körébe tartozó valamennyi szabály időszakos ellenőrzését lefedje, illetve képes legyen mind az egyedi, mind a visszatérő szabálytalanságok feltárására és megelőzésére.

11. Szabálytalanságot elsősorban a FEUVE-rendszerben kell feltárni, de erre utaló magatartást, eseményt a személyi állomány tagja is észlelhet. A tevékenységi körében szabálytalanságot észlelő személy annak tényét közvetlen felettesének (aki erről értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét) haladéktalanul jelenteni köteles. A szervezeti egység vezetője a bejelentést a 12. pont szerint köteles vizsgálni. Ennek során megerősíti, vagy elutasítja a szabálytalanság tényét, felméri annak következményeit, meghatározza a vélhető felelősök körét, és intézkedik a következmények megszüntetésére. Szükség esetén a 15. pont szerint intézkedik a munkáltatói jogkört gyakorló felé.

12. Amennyiben az észlelt szabálytalanság az érintett vezető szerint

– gondatlan vagy szándékos cselekmény következménye, vagy

– az Országos Parancsnokságnak közvetlen kárt okoz (ide nem értve az adóigazgatásról, a társadalombiztosításról, a nyugellátásról és a Magyar Államkincstárról szóló jogszabályok alapján végrehajtott önellenőrzéseket), vagy

– következményei utólag nem korrigálhatók,

úgy azt a VI. pont szerinti adattartalommal a tudomására jutást követő 8 napon belül írásban köteles értesíteni a gazdasági helyettest.

A fizetési késedelem miatti kötbérek akkor tartoznak a fenti körbe, ha annak összege meghaladja a számlaérték 1%-át, vagy az éves költségvetési törvényben meghatározott „kis összegű követelés” mindenkori értékhatárát.

13. Az Országos Parancsnokságon a gazdasági szakterületen végzett belső ellenőrzés esetében a lezárt ellenőrzési jelentést a Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vezetője köteles bemutatni az országos parancsnoknak és a gazdasági helyettesnek, valamint megküldi az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének. Az ellenőrzési jelentésekben feltárt szabálytalanságokat a 12. pont szerint minősíteni kell.

14. Külső szervek (APEH, társadalombiztosítás, tűzoltósági és egyéb) ellenőrzéseiről szóló jegyzőkönyvet az érintett szervezeti egység vezetője köteles a gazdasági helyettes részére megküldeni.

15. A gazdasági helyettes felülvizsgálja a szervezeti egység vezetője által megállapítottak valóságtartalmát, és javaslatot tesz az országos parancsnoknak a követendő eljárásra, továbbá a VII. pont szerinti szabálytalansági nyilvántartásba történő bevezetésre. A gazdasági helyettes jelentése alapján az országos parancsnok minden esetben vizsgálatot rendel el. Ha – szükségesnek látja – a Hszt. vagy a Kjt. szerinti eljárás elrendelését kezdeményezi az országos parancsnoknál, és/vagy külső szerveknél polgári vagy büntetőeljárást kezdeményez.

16. Amennyiben az országos parancsnok észleli a szabálytalanságot, vizsgálatot rendel el, valamint büntető vagy szabálysértési ügyekben feljelentést tesz az arra illetékes szerveknél. A szabálytalanság 12. pont szerinti minősítése alapján intézkedik a szabálytalansági nyilvántartásba történő bevezetésre.

V. Szabálytalanságok nyilvántartása, nyomon követése

17. A 12–14. és 16. pontokban megfogalmazott esetekben a szabálytalanságot a VII. pont szerinti adattartalmú nyilvántartásba (szabálytalanságok nyilvántartása) kell bevezetni, ha a 12. pontban foglalt kritériumoknak megfelel.

18. A szabálytalanság kivizsgálását követően az intézkedések végrehajtására nyitva álló határidőt az országos parancsnok határozza meg – szükség esetén –, az adott szervezeti egység vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi. A határidőzött feladatot a Titkársági és Jogi Főosztály nyilvántartásba veszi és – amennyiben a nyitva álló határidő eredménytelenül telt el – havonta egyszer a tárgyhónapot megelőző hónap határidős feladatairól jelentést tesz az országos parancsnok részére.

19. A szabálytalanságok nyilvántartásáról a gazdasági helyettes gondoskodik. A nyilvántartáshoz mellékelni kell minden, az ügyben keletkezett iratot, dokumentumot. A nyilvántartás és a mellékelt dokumentumok az esemény bekövetkezésének időpontjától számított öt év eltelte után selejtezhetők.

20. Amennyiben a nyilvántartásba a vélhető elkövető(k) neve bejegyzésre kerül, úgy arról az érintetteket értesíteni kell, akik a nyilvántartást és a keletkezett iratokat az őket érintő mértékig megismerhetik, illetve a bejegyzéshez észrevételeket tehetnek.

21. A szabálytalanságok következményeinek felszámolására, valamint a hasonló esetek elkerülésére tett intézkedések végrehajtását a nyilvántartásba be kell vezetni. A bejegyzést a végrehajtásért felelős személy kezdeményezi a gazdasági helyettesnél.

22. Az egyes szervezeti egységek vezetői kötelesek az eljárásrendtől eltérő esetek kezelését külön utasításban szabályozni.

VI. A szabálytalanságok írásos jelentésének minimális adattartalma

a) Az elkövetés helye, ideje.

b) A szabálytalanságot elkövető(k) neve (ha ismert).

c) A megsértett szabály megjelölése.

d) A szabálytalanság rövid leírása, körülményei.

e) A keletkezett kár összegének becsült összege.

f) A következmények felszámolására tett intézkedések.

g) Javaslatok a hasonló esetek elkerülésére.

h) Javaslat a követendő eljárásra.

i) Az elkövetéssel kapcsolatos enyhítő vagy súlyosbító, illetőleg más lényegesnek ítélt körülmények.

VII. A szabálytalanságok nyilvántartásának adattartalma

a) A szabálytalansággal érintett szervezeti egység megnevezése.

b) Az elkövetés helye, ideje.

c) A megsértett szabály megjelölése.

d) A szabálytalanság körülményeinek rövid leírása.

e) A szabálytalanságot elkövető(k) neve.

f) A keletkezett kár becsült összege.

g) A meghozott szankciók.

h) A hasonló esetek elkerülésére tett intézkedések.

i) A végrehajtásra vonatkozó adatok.

j) A keletkezett iratok és dokumentumok nyilvántartási száma és fellelhetőségükre való utalás.

12. függelék11

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI JOGKÖRÖK AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGON

Az Országos Parancsnokság feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalására, vagy ilyen előírására jogosultak

országos parancsnok

 

a jóváhagyott költségvetés erejéig

 

 

 

általános helyettes az országos parancsnok távollétében

 

a jóváhagyott költségvetés erejéig

 

 

 

gazdasági helyettes

 

a jóváhagyott költségvetés erejéig

 

 

 

műszaki és ellátási főosztályvezető

 

2 000 000 Ft-ig, de maximum a főosztály részére visszaigazolt költségvetés erejéig

 

 

 

főosztályvezető, távollétében a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt osztályvezető

 

1 000 000 Ft-ig, de maximum a főosztály részére visszaigazolt költségvetés erejéig

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!