nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
2015-12-01
2015-12-31
12
Jogszabály

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a villamos energia egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakra, áralkalmazási feltételekre, az árszabályozás kereteire, az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokra és az azokhoz kapcsolódó árszabásokra, valamint a villamos energia egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által benyújtott árváltoztatási javaslatot megelőzően alkalmazandó induló tételes árszabásokra.

(2) E rendelet hatálya a villamos energia egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által villamosenergia-kereskedelmi engedély alapján értékesített villamos energiára nem terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) árszabás: az egyetemes szolgáltató által kínált villamosenergia-értékesítési termékcsomag, amely magában foglalja a felhasználó által vásárolt villamos energiáért fizetendő árat és annak alkalmazási feltételeit;

b)1 közintézmény: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § (4) bekezdésében, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet) 26/A. §-ában meghatározott felhasználó;

c) zónaidő: a villamos energia felhasználás elszámolása céljából meghatározott egy napon belüli időtartam.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, annak végrehajtására kiadott jogszabályok és a Villamosenergia-ellátási Szabályzatok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatási ár a 4. § (1) bekezdésben meghatározott árszabásnak megfelelően megállapított, a villamos energia fogyasztásával arányos Ft/kWh alapú termékár.

(2) Az egyetemes szolgáltatási ár a rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközök, az általános forgalmi adó és az energiaadó összegét nem tartalmazza.

4. Árszabások

4. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgáltatónak teljes ellátás alapú szerződés keretében a következő árszabásokra kell ajánlatot tennie a felhasználók részére:

a) általános, egy zónaidős (a továbbiakban: „A1”),

b) általános, két zónaidős (a továbbiakban: „A2”),

c) közintézményi, két zónaidős (a továbbiakban: „A3”),

d) időszakos (a továbbiakban: „B”),

e) idényjellegű, egy zónaidős (a továbbiakban: „H”)

árszabás.

(2) Az egyetemes szolgáltató

a) az „A1” és a „H” árszabás esetében egy naptári napon belül azonos, zónaidőtől független árat,

b) az „A2” és „A3” árszabás esetében az egyes zónaidők esetében eltérő, az adott zónaidőre jellemző beszerzésre tekintettel megállapított árat

köteles alkalmazni.

(3) Az „A2” és „A3” árszabást akkor lehet alkalmazni, ha a villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott.

(4)2 A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló rendeletében (a továbbiakban: MEKH rendelet) meghatározott módon számított villamos energia mennyiségek figyelembevételével – az „A2” árszabást kell alkalmazni.

(5) A felhasználó az „A1”, „A2”, vagy „A3” árszabások mellé „B” és „H” árszabást is választhat.

(6) Az egyes zónaidők időtartamát az 1. melléklet határozza meg.

5. § (1)3 A „B” árszabás szerint számolható el – közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével – a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

(2) Az egyetemes szolgáltató – tekintettel a (3) bekezdésben foglaltakra is – többféle „B” árszabást is alkalmazhat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató, az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás alapján, naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél.

(4) Annak a +2 Celsius fok levegőhőmérsékletnél és +35 Celsius fok előremenő vízhőmérsékletnél mérve legalább 3 jósági fokú hőszivattyúnak, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására hasznosító berendezésnek az üzemeltetését közvetlenül szolgáló készüléknek a villamosenergia-fogyasztását, amely a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, nem dugaszolással és úgy csatlakoztatott, hogy arról kizárólag az állag sérelme nélkül megfelelő eszközzel választható le

a) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben (a továbbiakban: fűtési idény) „H” árszabás szerint,

b) a fűtési idényen kívül – a felhasználó és az egyetemes szolgáltató egyéb megegyezésének hiányában – az „A1” árszabás adott egyetemes szolgáltatónál érvényes legmagasabb díjtétele szerint kell elszámolni. A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatában határozza meg.

(5) Az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb „B” árszabású ára (a továbbiakban: „B Alap” árszabás) nem haladhatja meg az „A1” árszabáshoz tartozó legmagasabb ár 70%-át.

(6) Az egyetemes szolgáltató „H” árszabásának ára nem haladhatja meg a „B Alap” árszabásához tartozó árat.

6. § (1) „A3” árszabást csak közintézmény választhat.

(2) Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény az e rendelet szerinti bármely árszabást választhatja.

(3) Idősoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat.

(4) A közintézmény – eltérő nyilatkozata hiányában – a kiegyenlítő energiát az „A3” árszabás keretében az egyetemes szolgáltatóval számolja el.

(5)4 Ha a közintézmény az „A3” árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval, a mérlegkör-felelőssel vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát külön kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az „A3” árszabás díjait a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a MEKH rendeletben megállapított elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjnak megfelelő mértékkel csökkentett értékeken köteles alkalmazni.

7. § (1) Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben egy egyetemes szolgáltató többféle „B” árszabást alkalmaz, akkor a „B Alap” árszabás egyetemes szolgáltatási árára a 2. mellékletet kell alkalmazni.

5. Az egyetemes szolgáltatási árak képzésére vonatkozó szabályok

8. § (1) Az egyetemes szolgáltatási árakat a 4. mellékletben meghatározott képlet alapján kell képezni.

(2) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés szolgáltatónkénti átlagos összehasonlító árát a (3)–(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően – a 10. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – kell meghatározni.

(3)5 A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 14 Ft/kWh.

(4) Az egyes egyetemes szolgáltatók piaci alapú villamosenergia-beszerzésének az egyetemes szolgáltatási ár képzésénél figyelembe vehető összehasonlító árát úgy kell számszerűsíteni, hogy a (3) bekezdés szerinti országos összehasonlító árat az egyes egyetemes szolgáltatók tárgyévben érvényesülő fajlagos piaci vásárlási költségeinek az egyetemes szolgáltatók összességének fajlagos, ugyanezen időszakra vonatkozó piaci vásárlási költségétől való eltérésével egyező mértékben kell korrigálni.

(5)6 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

a) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók által vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a tárgyévet követő év február 28-ig,

b) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia első negyedévi, első félévi és az első három negyedévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók által vásárolt villamos energia tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a naptári negyedévet követő hónap 30. napjáig

a honlapján közzéteszi.

(6) Az egyes egyetemes szolgáltatók által a (3)–(4) bekezdések szerint elismert éves átlagár és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet alapján a kötelező átvétel keretében beszerzett villamos energia éves átlagos árának beszerzési mennyiségekkel súlyozott átlaga felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert éves átlagos értékeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Ha az egyetemes szolgáltató január 1-jére vonatkozó árváltoztatási javaslatot kíván tenni, akkor azt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be a Hivatalnak. A szolgáltató az árváltoztatási javaslatában, a 4. melléklet szerinti képlet alkalmazása során, az árváltoztatással érintett évre általa becsült beszerzési és értékesítési adatokat köteles alapul venni.

(8)7

(9)8 Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke eltér a (6) bekezdés szerinti értéktől, akkor a Hivatal az eltérésnek megfelelő, általa határozatban megállapított összeget is figyelembe veszi az értékesítési árakra vonatkozó, a VET 143. § (3) bekezdése szerinti javaslatainak elkészítése során.

(10)–(11)9

8/A. §10 Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak megállapítását követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat az új díjak megállapítását követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Ha a profil elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de igénybejelentésében az e rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott, akkor a villamosenergia-fogyasztását az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig

a) a zónaidőnkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte esetén az „A2” árszabás,

b) az a) pont szerinti feltételek hiányában az „A1” árszabás

szerint kell elszámolni.

(2) Ha az idősoros elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de igénybejelentésében az e rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott, akkor a villamosenergia-fogyasztását, az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig, az „A3” árszabás szerint kell elszámolni.

(3)11 A piaci alapú villamosenergia-beszerzés 8. § (3) bekezdése szerinti árának évközi változása esetén a 4. mellékletben figyelembe veendő éves átlagos összehasonlító árat az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani.

(3a)12 A 8. § (6) bekezdése szerinti kereskedelmi árrések évközi változása esetén az árréseknek a 4. mellékletben figyelembe veendő elismert éves átlagos értékeit az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani.

(4) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően a Hivatal által jóváhagyott olyan „B” árszabást, amelyre a 7. § (2) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak.

11. §13

1. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyes zónaidők időtartama

1.    Az egyes zónaidők időtartama munkanapokon

    a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint

–    jogszabályban meghatározott nyári időszámítás tartama alatt:

 

A.

B.

C.

1.

Zónaidők

Téli
időszámítás

Nyári
időszámítás

2.

Csúcsidőszak

06–22 óra között

07–23 óra között

3.

Völgyidőszak

22–06 óra között

23–07 óra között

2.    Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül.

2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez14

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai elosztói területenként (Ft/kWh)

 

A

B

C

D

E

1

Árszabások

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. elosztói működési területén

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elosztói működési területén

ELMŰ Hálózati Kft. elosztói működési területén

ÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói működési területén

2

A1

 

 

 

 

3

- lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év fogyasztásig

15,20

14,34

15,06

14,89

4

- lakossági felhasználók esetében az éves fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

16,08

16,26

16,10

15,92

5

- nem lakossági felhasználók esetében

21,77

22,02

21,80

21,56

6

A2

 

 

 

 

7

8

- lakossági felhasználók esetében

- csúcsidőszak

18,90

20,73

19,98

18,44

9

10

11

12

- völgyidőszak

- nem lakossági felhasználók esetében

- csúcsidőszak

- völgyidőszak

11,00

25,48

15,01

12,35

27,92

16,80

11,88

26,91

16,18

10,95

24,88

14,94

13

A3

 

 

 

 

14

- csúcsidőszak

25,69

30,26

26,86

24,83

15

- völgyidőszak

15,13

19,02

16,13

14,89

16

17

18

B Alap

- lakossági felhasználók esetében

- nem lakossági felhasználók esetében

11,13

12,69

11,54

13,08

11,25

12,74

10,88

12,30

19

20

21

H

- lakossági felhasználók esetében

- nem lakossági felhasználók esetében

11,13

12,69

11,54

13,08

11,25

12,74

10,88

12,30

3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez15

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

A

B

1.

Egyetemes szolgáltató

Árrés (Ft/kWh)

2.

EDF DÉMÁSZ Zrt.

0,986

3.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

0,986

4.

ELMŰ Nyrt.

0,986

5.

ÉMÁSZ Nyrt.

0,986

6.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

0,986

4. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez16

Az egyetemes szolgáltatási ár képzésére vonatkozó általános szabályok

1.    Az átlagos egyetemes szolgáltatási árat az alábbi képletek figyelembevételével kell kiszámítani:

(1) E = (V1*p1+V2*p2+K)/(V1+V2+V3)+M+D/(V1+V2+V3)

(2)

(3)

(4)    kpi = (VPTi–VPi)/VPi,

(5)    kfi = (VIFTi–VIFi)/VIFi,

(6)    kli = (VILi–VILTi)/VILi,

2.    Jelölések

E:    az átlagos egyetemes szolgáltatási ár [a 3. § (1) bekezdés szerinti árszabások egyetemes szolgáltatási árainak az adott egyetemes szolgáltató adott évi értékesítési szerkezetének megfelelően súlyozott átlaga] adott naptári évre érvényesíthető maximális mértéke, Ft/kWh;

V1:    a piaci alapú villamosenergia-beszerzés éves mennyisége (kWh);

V2:    a külön jogszabály alapján a kötelező átvétel keretében beszerzett villamos energia éves mennyisége (kWh);

p1:    a piaci alapú villamos energia beszerzés szolgáltatónként számított éves átlagos összehasonlító ára (Ft/kWh);

p2:    a külön jogszabály alapján a kötelező átvétel keretében beszerzett villamos energia éves átlagos ára (Ft/kWh);

K:    az egyetemes szolgáltató által – menetrend, illetve profil megadásával – az előre jelzett és a tény fogyasztási mennyiségek különbségének elszámolása kapcsán az egyetemes szolgáltatási árban elismert éves költségtömeg (Ft);

V3:    a profil elszámolású felhasználók kapcsán az előre jelzett és a tény fogyasztási mennyiség közötti eltérés, valamint az idősoros elszámolású felhasználók menetrendtől való eltérése kapcsán figyelembe veendő villamosenergia-mennyiség éves összege (kWh);

kpi:    a profil elszámolású felhasználók kapcsán a tény és az előre jelzett fogyasztási mennyiség értékének különbségével összefüggésben elismert korrekckiós tényező az i-edik hónapban; amelynek figyelembe veendő értéke megegyezik az előre jelzett mennyiségtől mért (előjelhelyes) különbség, és az előre jelzett mennyiség hányadosának értékével, de a –0,015 =< kpi =< 0,015 intervallumra korlátozva;

VPi:    a profil elszámolású felhasználók kapcsán előre jelzett (profil szerinti) fogyasztási mennyiség az i-edik hónapban (kWh);

ppi:    az Elosztói szabályzatban meghatározott mennyiségi eltérés elszámolási egységára (Ft/kWh) az i-edik hónapban (de legfeljebb az Elosztói szabályzatban meghatározott érték), amely

–    az egyetemes szolgáltató pótlólagos (elosztótól történő) beszerzése esetén megegyezik az elosztó által számlázott egységárral,

–    az egyetemes szolgáltató (elosztónak történő) értékesítése esetén az elosztó által fizetendő egységár és a havi beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján a kötelező átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára) előjeles különbsége;

kfi:    az idősoros elszámolású felhasználók tényleges és menetrend szerinti fogyasztási mennyiségének különbsége kapcsán elismert korrekciós felszabályozási tényező az i-edik hónapban; amelynek figyelembe veendő értéke megegyezik a menetrendtől felfelé mért különbségek, és az ilyen negyedórák menetrend szerinti értékeinek havi aggregált összegéből számított hányados értékével, de legfeljebb 0,04;

VIFi:    az idősoros elszámolású felhasználók egyetemes szolgáltató által előre jelzett (menetrendi) fogyasztási mennyiségeinek aggregált összege a menetrendtől felfelé történő eltérésű negyedórákból számítva az i-edik hónapban (kWh);

pfi:    az egyetemes szolgáltató részére a mérlegkör-felelős által kiállított havi kiegyenlítő energia számlában szereplő fajlagos felszabályozási átlagár az i-edik hónapban (Ft/kWh);

kli:    az idősoros elszámolású felhasználók menetrend szerinti és tényleges fogyasztási mennyiségének különbsége kapcsán elismert korrekciós leszabályozási tényező az i-edik hónapban, amelynek figyelembe veendő értéke megegyezik az előre jelzettől lefelé mért különbség és az előre jelzett mennyiség hányadosának értékével, de legfeljebb 0,04;

VILi:    az idősoros elszámolású felhasználók egyetemes szolgáltató által előre jelzett (menetrendi) fogyasztási mennyiségeinek aggregált összege a menetrendtől lefelé történő eltérésű negyedórákból számítva az i-edik hónapban (kWh);

pli:    kiegyenlítő energia elszámolási egységára az i-edik hónapban leszabályozás esetén, amelynek értéke a havi beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján a kötelező átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára), és az egyetemes szolgáltató részére a mérlegkör-felelős által kiállított havi kiegyenlítő energia számlában szereplő nettó fajlagos leszabályozási átlagár különbsége (Ft/kWh);

VPTi:    a profil elszámolású felhasználók tény fogyasztási mennyisége az i-edik hónapban (kWh);

VIFTi:    az idősoros elszámolású felhasználóknál a menetrendtől felfelé történő eltérésű negyedórák tény fogyasztási mennyiségeinek aggregált értéke az i-edik hónapban (kWh);

VILTi:    az idősoros elszámolású felhasználóknál a menetrendtől lefelé történő eltérésű negyedórák tény fogyasztási mennyiségeinek aggregált értéke az i-edik hónapban (kWh);

M:    az egyetemes szolgáltatás 8. § (6) bekezdés szerinti (átlagos) kereskedelmi árrése az adott egyetemes szolgáltató vonatkozásában, Ft/kWh;

D:    a 8. § (9) bekezdése szerinti eltérésnek megfelelő összeg; Ft.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!