nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól
2019-05-16
infinity
7
Jogszabály

4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)1 az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges polgári célú frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot igénylő természetes és jogi személyekre és egyéb szervezetekre, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra,

b)2 a polgári célú frekvenciahasználati jogosultság árverés, illetve pályázat útján történő megszerzésével kapcsolatos eljárásokra,

c)3 a digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő megszerzésével kapcsolatos eljárásokra.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) biztosíték: feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás meghatározott pénzösszeg első írásbeli felszólításra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, határidőn belül történő kifizetésére (így különösen bankgarancia);

b)4 frekvenciahasználati jogosultság: felhatalmazás, amely az árverés, illetve a pályázat nyertese részére biztosítja, hogy rádió-távközlési tevékenységhez árverés, illetve pályázat tárgyát képező frekvenciakészlet használatára kizárólagosan egyedi engedélyt szerezzen, és ezek alapján rádióhálózatot helyezzen üzembe, illetve üzemeltessen;

c)5 hirdetmény: az árverés vagy pályázat kiírásáról szóló, az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon közzétett értesítés;

d)6 jelentkező: a kiírási dokumentáció alapján frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió- műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot szerezni kívánó, az árverési vagy pályázati eljárásra jelentkezést benyújtó természetes, jogi személy vagy egyéb szervezet;

e) kiírási dokumentáció: az árverés vagy a pályázat és az azokra történő jelentkezés részletes szabályait tartalmazó dokumentáció;

f)7 kikiáltási ár: a kiírási dokumentációban meghatározott induló összeg, amely alatt árverés esetén a frekvenciahasználati jogosultság nem ítélhető oda;

g) pályázati díj: a kiírási dokumentációban meghatározott összeg, amely alatt pályázat esetén a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság nem ítélhető oda;

h) résztvevő: a kiírás szerinti határidőn belül jelentkezést benyújtó és részvételi nyilvántartásba vett jelentkező;

i) részvételi díj: az az összeg, amelyet a jelentkező az árverésen/pályázaton való részvétel érdekében köteles megfizetni;

j)8 teljes árverési díj: az árverésen egy nyertes által megszerzett valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összege, amennyiben az általános forgalmi adó köteles, úgy növelve az általános forgalmi adó összegével is;

k)9 teljes pályázati díj: pályázati eljárás során egy nyertes által megszerzett valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összege, amennyiben az általános forgalmi adó köteles, úgy növelve az általános forgalmi adó összegével is;

l) végleges ár: az árverésen, illetve pályázaton egy adott frekvenciakészletre elért – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ár.

Az árverés és a pályázat közös szabályai

3. §10 (1)11 Az 1. § b) pontja szerinti árverés és pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai megfelelően alkalmazandók.

(2)12 Az 1. § c) pontja szerinti pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az Eht., a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.), illetve az Ákr. szabályai megfelelően alkalmazandók.

(3)13 Az (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárás részletes szabályait az ott meghatározott jogszabályok keretében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban együtt: Hatóság) által – egyedi hatósági ügyenként – kialakított kiírási dokumentáció határozza meg.

(4) A kiírási dokumentáció szerinti eljárás tárgyát képező frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk használati jogosultsága, valamint digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága tekintetében

a) árverés esetén a megajánlott ár;

b) pályázat esetén az ajánlatok értékelésére a pályázati kiírásban előzetesen meghatározott elvek, szempontrendszer alapján kerül sor a döntésre.

Árverés, illetve pályázat kiírása

4. § (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)14 az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat (különösen: jelentkezés feltételei, módja, határidők, az eljárás lezárásának feltételei, a kiírási dokumentáció módosításának feltételei), tájékoztatást a jogorvoslati rendszerről;

b)15 a megszerezhető frekvenciakészlet leírását, valamint használatának részletes feltételeit;

c) a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait és végzésének feltételeit;

d) a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó jogszabályi feltételeket;

e)16 a 8. § (1) bekezdése szerinti regisztráció feltételeit, valamint a részvételi díj összegét és megfizetésének feltételeit;

f) a kikiáltási ár, illetve a pályázati díj mértékét és a teljes árverési, illetve teljes pályázati díj megfizetésének feltételeit;

g) a részvétellel kapcsolatos feltételeket, a jelentkezőkre/résztvevőkre vonatkozó személyi (részvételi) és egyéb feltételeket;

h)17 a biztosíték vagy biztosítékok összegét, és a biztosítékokra vonatkozó egyéb feltételeket;

i) az eljárásra vonatkozó egyéb, jogszabályban meghatározott feltételeket; illetve

j)18 az adott eljárás sajátosságaihoz igazodó, illetve a Hatóság által jelentősnek ítélt egyéb szakmai feltételeket, így különösen a jelentkezők által kötelezően megteendő vállalásokat, ajánlati kötöttség előírása esetén az ajánlati kötöttség feltételeit.

(2)19 A határidőket úgy kell kialakítani, hogy a kiírási dokumentációban az egyedi engedély iránti kérelem benyújtására meghatározott határidőt követő nyolc hónapon belül megszerezhető legyen az egyedi engedély.

(3)20 A Hatóság köteles a hirdetményben meghatározott módon a kiírási dokumentációt minden érdekelt számára elérhetővé tenni.

5. § (1)21 A hirdetményt a Hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és internetes honlapján közzéteszi. A közzététel időpontjának a hirdetménynek a Hatóság honlapján történő közzétételének napja számít. A Hatóság a közzététel időpontját köteles hitelesen tanúsítani.

(2)22 A közzétett hirdetménynek tartalmaznia kell az árverés, illetve a pályázat legfontosabb adatait, hivatkozást a jogszabályra, amely alapján a kiírás történik, valamint a kiírási dokumentáció elérhetőségét és a 8. § (1) bekezdése szerinti regisztráció feltételeit.

(3)23 A jelentkezésre a hirdetmény közzétételétől számítva legalább húsz napot kell biztosítani.

(4)24 Az árverés, illetve a pályázati eljárás hivatalból, a hirdetmény közzétételének napján indul.

6. § (1) A Hatóság jogosult a hirdetményt és a kiírási dokumentációt az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás elveit figyelembe véve módosítani.

(2)25 A hirdetmény és a kiírási dokumentáció a jelentkezésre meghatározott határidőt megelőző nyolcadik napig módosítható.

(3) A hirdetmény módosítását a hirdetmény közzétételére irányadó szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni.

(4)26 A kiírási dokumentáció módosítását a Hatóság az 5. § (1) bekezdésében szabályozott módon közzéteszi, illetve a kiírási dokumentáció módosításának közzétételétől számított két napon belül, a módosításról és annak pontos tartalmáról értesíti azokat, akik a 8. § (1) bekezdése szerint regisztráltak.

(5) A hirdetmény és a kiírási dokumentáció módosítása annak közzétételével lép hatályba.

Részvételi díj

7. § (1) A részvételi díj a Hatóság bevételét képezi.

(2) A részvételi díj mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni az árverési, illetve a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges költségeket, ideértve a felkészüléshez szükséges költségeket is.

(3) Amennyiben az eljárás meghiúsul, a befizetett részvételi díjat vissza kell fizetni, kivéve, ha az eljárás meghiúsulásának oka a résztvevő érdekkörében merült fel.

Írásbeli kérdés, regisztráció27

8. § (1) A Hatóság írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosít a kiírási dokumentációban és a hirdetményben meghatározott feltételeknek megfelelően regisztráltak részére. A kiírási dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban beérkezett kérdésekre a Hatóság nyolc napon belül válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre. A Hatóság jogosult a kérdéseket összefoglalni, és együttesen megválaszolni. A jelentkezési határidőt megelőzően regisztráltak által írásban feltett kérdéseket és a válaszokat a Hatóság a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül megküldi minden természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely regisztrált, illetve jelentkezést nyújtott be. A jelentkezők által feltett kérdéseket és a válaszokat, a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül minden jelentkezőnek megküldi a Hatóság.

(2) Az (1) bekezdés alapján a Hatóság által kiadott, megküldött válaszok tájékoztató jellegűek, a kiírási dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügyre és a hatósági döntésekre.

Jelentkezés és részvétel

9. § Az árverésen, illetve pályázaton az vehet részt:

a) aki nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

b) aki a kiírási dokumentációban, valamint a megszerezhető frekvenciatartományra a frekvenciasáv felhasználási szabályairól szóló jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel;

c)28 aki a részvételi díjat megfizette;

d) akinek a kikiáltási ár, illetve pályázati díj összege megfizetésének biztosítéka rendelkezésére áll, kivéve, ha a kiírási dokumentáció eltérően rendelkezik;

e) akivel szemben a kiírási dokumentáció nem határoz meg egyéb kizáró feltételt.

10. § (1)29 Az árverésre, illetve a pályázatra való jelentkezés során a jelentkező írásos dokumentumban köteles nyilatkozni arról, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(2) A kiírási dokumentációban egyértelműen, világosan és elkülöníthetően kell meghatározni a jelentkezés alaki és tartalmi érvényességi feltételeit, illetve, hogy mely érvényességi feltétel tekintetében van helye – az eljárás során – hiánypótlásnak.

(3)30 A jelentkezésnek tartalmaznia kell a 9. §-ban és a (2) bekezdés alapján a kiírási dokumentációban meghatározott alaki és tartalmi érvényességi kellékeket, továbbá a személyi (részvételi) feltételek, illetve az alaki és tartalmi érvényességi kellékek bizonyítására a kiírási dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, adatokat, iratokat, dokumentumokat.

(4)31

(5) A kiírási dokumentáció az alábbi feltételekkel teheti lehetővé a hiánypótlást:

a) a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított legfeljebb tizenöt napot biztosíthat a jelentkező számára a hiánypótlás teljesítésére,

b) ha a jelentkező a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül megfelelően pótolja, a jelentkezést úgy kell tekinteni, mintha az már eredetileg is helyes és teljes körű lett volna,

c)32 a hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő

11. § (1) A jelentkezéskor a dokumentumokat a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidőben kell benyújtani.

(2) A dokumentumok benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője jogosult.

(3) A benyújtott dokumentumok átvételéről a Hatóság átvételi elismervényt állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos idejét.

(4)33 Ha a kiírási dokumentáció szerint a pályázati vagy árverési eljárás tárgyát több frekvenciablokk, frekvenciasáv vagy frekvenciablokkból álló csoport képezi, a kiírási dokumentáció rendelkezhet úgy, hogy frekvenciablokkonként, frekvenciasávonként vagy frekvenciablokkokból álló csoportonként elkülönítetten nyújtható be ajánlat.

(5)34 A kiírási dokumentáció előírhatja, hogy a jelentkezés részeként – lezárt, külön bontható csomagolásban – benyújtott ajánlat bontására a jelentkezés részeként benyújtott egyéb dokumentumok bontásától eltérő időpontban kerüljön sor.

12. § (1)35 A Hatóság a jelentkezési határidő lejártától számított tizenöt napon belül megvizsgálja, hogy a jelentkezés ajánlaton kívüli része megfelel-e a 9. §-ban és a kiírási dokumentációban foglalt személyi (részvételi) és alaki érvényességi követelményeknek (a továbbiakban együtt: alaki érvényességi feltételek).

(2)36 A Hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján az alakilag érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőket nyilvántartásba veszi (árverési/pályázati nyilvántartás).

(3) A nyilvántartásba vételről a Hatóság a résztvevővé vált jelentkezőket értesíti és a nyilvántartásba vett résztvevők listáját a honlapján közzéteszi.

(4) A nyilvántartásban szereplő adatok közül a résztvevők neve, valamint az azonosításukra szolgáló adatok nyilvánosak.

(5)37 Amennyiben a jelentkezés ajánlaton kívüli része nem felel meg az alaki érvényességi feltételeknek a Hatóság a jelentkező nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja.

13. §38 Amennyiben a Hatóság az alaki érvénytelenségi okot az árverési, illetve pályázati nyilvántartásba vételt követően észleli, az alaki érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés érvénytelenségét – a 13/A. §-ban foglalt kivétellel – az eljárást lezáró döntésébe foglalja.

13/A. §39 (1) A 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiírási dokumentáció előírhatja, hogy

a) a Hatóság frekvenciablokkonként, frekvenciasávonként vagy frekvenciablokkokból képzett csoportonként elkülönítetten vizsgálja az egyes ajánlatok alaki és tartalmi érvényességét, illetve

b) ha több frekvenciablokk, frekvenciasáv vagy frekvenciablokkokból képzett csoport vonatkozásában – a jelentkező vagy a résztvevő által – benyújtott ajánlatok közül valamely ajánlat nem felel meg az alaki vagy tartalmi érvényességi feltételeknek, a Hatóság kizárólag az adott frekvenciablokk, frekvenciasáv vagy frekvenciablokkokból képzett csoport vonatkozásában tett ajánlat alaki vagy tartalmi érvénytelenségét állapítja meg az eljárást lezáró döntésében, az alakilag és tartalmilag érvényes ajánlatot vagy ajánlatokat értékeli.

(2) Ha a jelentkező vagy résztvevő több frekvenciablokkra, frekvenciasávra vagy frekvenciablokkokból képzett csoportra vonatkozóan tett ajánlatot, és az összes ajánlata alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, a Hatóság az alaki vagy tartalmi érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés és az ajánlatok érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésébe foglalja.

14. §40 (1) A jelentkező, illetve a résztvevő, saját jelentkezése benyújtásától kezdődően köteles megfelelni – az árverési, illetve a pályázati eljárás teljes hátralévő időtartama alatt – a részvételi feltételeknek és a kiírási dokumentációban meghatározott alaki és tartalmi érvényességi feltételeknek.

(2) A résztvevő köteles a jogszabályokban és a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(3) A Hatóság az árverési, illetve a pályázati eljárás során folyamatosan ellenőrzi a jogszabályokban és a kiírási dokumentációban előírtak betartását. A vonatkozó jogszabályokban és a kiírási dokumentációban foglaltak megsértése esetére a kiírási dokumentáció meghatározhat – az Eht.-ban nem szabályozott – jogkövetkezményeket.

Az árverési, illetve a pályázati bizottság

15. § (1)41 A Hatóság – amennyiben a Hatóság megítélése szerint a kiírási dokumentáció szerinti eljárás tárgyát képező frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk sajátosságai (különösen nemzetgazdasági jelentősége, értéke, a potenciális érdeklődők száma, a frekvenciaszűkösség, illetve egyéb más jelentős körülmény) ezt indokolják – árverési, illetve pályázati bizottságot hozhat létre (a továbbiakban: bizottság), amely javaslattevő szervként működik közre az eljárásban. A bizottság munkájában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács egy fővel, az államháztartásért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter egy-egy fővel, a Hatóság pedig két fővel képviselteti magát.

(2)42 A bizottságot legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig kell létrehozni. A bizottság az eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig működik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervek kötelesek, a bizottságba általuk eredetileg megjelölt képviselő tag kiesése esetén póttagot delegálni.

(4) A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

16. § (1) A bizottság indokolással ellátott írásbeli javaslatot tehet a Hatóságnak:

a) az eljárás eredménytelenné nyilvánítása,

b) a nyertes résztvevő személye,

c) az árverés, illetve a pályázati eljárás határidejének meghosszabbítása, illetve

d) az árverés megszakítása és folytatása tekintetében.

(2) A bizottság emellett

a) vizsgálja a résztvevők eljárás során tett kifogásait és intézkedési javaslatot tehet,

b) figyelemmel kíséri a jelentkezők, résztvevők magatartását és amennyiben jogszabályba vagy a kiírási dokumentációba ütköző magatartást észlel, írásban tájékoztatja a Hatóságot.

(3) A kiírási dokumentációban egyéb feladatok ellátása is a bizottságra ruházható.

(4) A bizottság javaslatai a Hatóságot nem kötik, a javaslatokat a Hatóság sem az eljárást tekintve, sem a döntéshozatalban nem köteles figyelembe venni. A Hatóság hatósági döntésében a bizottság javaslatainak figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását sem köteles indokolni.

A teljes árverési és pályázati díj megfizetése

17. § (1) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat a kiírási dokumentáció rendelkezése szerint egy összegben vagy több részletben kell megfizetni.

(2) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat

a)43 a nyerteseknek az árverést, illetve a pályázatot lezáró döntés véglegessé válását követően a kiírási dokumentációban meghatározott határidőben, a kiírási dokumentáció erre vonatkozó rendelkezése hiányában a döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül, vagy

b) ha az árverési, illetve pályázati kiírás több részletben történő fizetést tesz lehetővé, a kiírásban meghatározott részletfizetési határidőkön belül kell teljesíteniük a Hatóság által meghatározott számlára úgy, hogy az a számlán határidőben, hiánytalanul jóváírásra kerüljön.

(3) A teljesítés időpontjának a Hatóság által meghatározott számlára történő jóváírás napja minősül.

Biztosíték

18. § (1) A Hatóság jogosult biztosíték benyújtását előírni a teljes árverési vagy teljes pályázati díj összege megfizetésének biztosítékául (teljesítési biztosíték), továbbá a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályok betartásának biztosítása érdekében (eljárási biztosíték).

(2) Amennyiben a Hatóság teljesítési biztosíték benyújtását írta elő, annak érvényesítésére akkor kerül sor, ha a nyertes határidőben

a) a teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat, vagy

b) amennyiben a részletfizetés lehetséges, a meghatározott részletet nem, vagy csak részben fizeti be a kiírási dokumentációban meghatározott számlára.

(3) A teljesítési biztosíték érvényesítésének (2) bekezdésben foglaltakon túli eseteit a kiírási dokumentáció határozza meg.

(4)44 A Hatóság a teljesítési biztosítékot felszabadítja, ha a Hatóság véglegessé vált döntésével

a) a jelentkezőt nem vette nyilvántartásba,

b) a résztvevőt a nyilvántartásból törölte,

c) az árverést, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánította,

d) a résztvevőt az árverésen, illetve a pályázaton nem nyilvánította nyertessé,

e) az árverési, pályázati eljárást végzéssel megszüntette, vagy amennyiben

f) a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette.

19. §45 Az eljárási biztosíték a kiírási dokumentációban előírt eljárási szabályok betartásának, valamint – ha a kiírási dokumentáció ajánlati kötöttséget határoz meg – az ajánlati kötöttség megtartásának biztosítását szolgálja azzal, hogy az eljárási biztosítékot, továbbá annak benyújtására, érvényesítésére és felszabadítására vonatkozó feltételeket a Hatóság arányos, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon állapítja meg a kiírási dokumentációban.

Az eljárás megszüntetése

20. § (1) A Hatóság végzéssel megszünteti az árverési, pályázati eljárást, amennyiben

a) a hirdetményre nem érkezik jelentkezés,

b)46 az eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény, feltétel folytán okafogyottá válik, így különösen abban az esetben, ha a hirdetményt követően a hazai vagy a nemzetközi gazdasági környezet nagymértékben megváltozik, illetve a kiíráskor fennálló – gazdasági, jogi, frekvenciagazdálkodási, hírközlési, illetve médiaszolgáltatási piaci – körülmények, feltételek lényegesen megváltoznak,

c) a Hatóság mérlegelése szerinti hírközléspolitikai, frekvenciagazdálkodási szempontok, illetve az irányadó jogszabályokban vagy a kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok az eljárás lefolytatásával nem biztosíthatóak, vagy

d) a Hatóság a jelentkezések, ajánlatok és a rendelkezésre álló információk alapján megállapítja, hogy egyetlen jelentkező jelentkezése, ajánlata sem felel meg az irányadó jogszabályokban foglalt céloknak és alapelveknek, illetve bármely jelentkező nyertessé nyilvánítása veszélyeztetné a frekvenciakészlettel, mint állami tulajdonnal való felelős, rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást.

(2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti végzését a hirdetménnyel azonos helyen és módon közzéteszi.

Az eljárás eredménye, az eredmény közzététele

21. § (1)47 A Hatóság hatósági határozatában állapítja meg

a) az árverés vagy a pályázati eljárás nyertesét vagy

b) az árverés vagy a pályázati eljárás eredménytelen voltát.

(2) Amennyiben a kiírási dokumentáció szerint a pályázati vagy árverési eljárás tárgyát több frekvenciablokk képezi, akkor a Hatóság mérlegelése alapján vagy valamennyi frekvenciablokk tekintetében külön határozatot hoz, vagy egyes frekvenciablokkok vagy valamennyi frekvenciablokk tekintetében egybefoglalt határozatot hoz.

(3)48 Eredménytelen az eljárás, ha valamennyi benyújtott jelentkezés, ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, vagy ha a kiírási dokumentációban meghatározott más okból nem hirdethető nyertes.

(4) Nyertessé kizárólag olyan jelentkező nyilvánítható, amely a jelentkezés benyújtásától kezdve folyamatosan megfelelt az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti döntését a Hatóság az eljárás valamennyi résztvevőjével – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – közli, valamint a honlapján közzéteszi.

(6) Amennyiben a kiírási dokumentáció nem teszi lehetővé a (7) bekezdésben foglaltak szerinti hatósági szerződés megkötését, a Hatóság az (1) bekezdés b) pontjában foglalt határozatában – a kiírási dokumentációval, illetve a nyertes ajánlattal összhangban – rendelkezik a frekvenciakészlet használatának feltételeiről, így különösen:

a)49 az egyedi engedély kiadása iránti eljárás megindításának határidejéről,

b) a szolgáltatás megkezdésének határidejéről, ha a frekvenciát a kiírási dokumentáció, illetve a nyertes ajánlat szerint szolgáltatás nyújtására használják,

c) a kiírási dokumentációban előírt, illetőleg a nyertes ajánlatában vállalt egyéb feltételről.

(7)50 Az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott – a 3. § (1) bekezdésében megjelölt jogszabályokkal és e rendelettel összhangban kialakított – feltételekkel az árverés vagy a pályázat nyertesével a Hatóság hatósági szerződést köthet.

(7a)51 Amennyiben a Hatóság az árverési, illetve a pályázati eljárás tárgyát képező valamennyi frekvenciablokk tekintetében egybefoglalt határozatot hoz, és a határozatot a bíróság jogerősen hatályon kívül helyezi, a Hatóság a bíróság által megállapított anyagi jogi jogszabálysértéssel közvetlenül nem érintett frekvenciablokkok nyertesével (e § alkalmazásában a továbbiakban: ügyfél) az általa elnyert frekvenciablokkokra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultság tárgyában, továbbá az érintett frekvenciasávval összefüggő esetleges sávátrendezés feltételeiben – az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – hatósági szerződést köthet, feltéve, hogy

a) a bíróság nem állapított meg olyan anyagi jogi jogszabálysértést, amely alapján az adott frekvenciablokk vonatkozásában a hatósági szerződést kötő nyertes nyertességét nem lehetett volna megállapítani; és

b) a hatósági szerződés nem sérti a jogszabálysértéssel nem érintett más nyertesek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, így különösen nem tartalmaz az árverési vagy pályázati kiírási dokumentációban valamint a pályázati vagy árverési eljárást lezáró határozatban meghatározott jogokon és kötelezettségeken és feltételeken felüli további jogokat, kötelezettségeket és feltételeket, azzal, hogy a frekvenciahasználati jogosultság időtartama, a fizetendő díj és megfizetésének feltételei tekintetében a hatósági szerződés eltérhet a dokumentációban, valamint az eljárást lezáró határozatban meghatározottaktól; és

c) a hatósági szerződés megkötése az ügy összes körülményére, így különösen az ügyfél szolgáltatásai folytonosságának vagy az általa nyújtott szolgáltatás műszaki színvonalának biztosítása vagy az előfizetők védelme érdekében indokolt.

(7b)52 A hatósági szerződés a (7a) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthető meg, ha a hatósági szerződésben az ügyfél kötelezettséget vállal az általa az árverési vagy pályázati eljárásban elnyert frekvenciablokkra vonatkozó, árverési vagy pályázati kiírási dokumentációban foglalt valamennyi olyan feltétel és előírás teljesítésére, amelytől a (7a) bekezdés b) pontja alapján az eltérés nem lehetséges.

(7c)53 A Hatóság a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a (7a) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén – mérlegelése szerint – hivatalból indítja meg. Az eljárás határideje negyvenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.

(7d)54 Amennyiben a (7c) bekezdésben foglalt határidőn belül a hatósági szerződés megkötésére nem kerül sor – ide értve azt az esetet is, ha az ügyfél a (7b) bekezdésben foglaltak teljesítésére a hatósági szerződésben nem vállal kötelezettséget – akkor a Hatóság az eljárást a negyvenötödik napon megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(8)55

(9) A (7) bekezdés szerinti hatósági szerződés kizárólag akkor köthető meg, ha

a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj, vagy

b) több részletben történő fizetés esetén – amennyiben a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj, illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének megfelelő biztosítékot nyújtott – az első törlesztőrészlet a Hatóság által meghatározott számlán jóváírásra került.

(10)56 A Hatóság a kiírási dokumentációban meghatározott bírságot szabhat ki, amennyiben a nyertes résztvevő a jelentkezését visszavonja, vagy a hatósági szerződést nem köti meg. A Hatóság a bírság kiszabása mellett a jelentkezés visszavonásából, a hatósági szerződés megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertest.

Frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat,
illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság

22. § (1)57 A frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésével az árverés, illetve a pályázat nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa megszerzett frekvencia használatához szükséges egyedi engedélyek kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen a kiírási dokumentációban meghatározott határidőn belül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kizárólagos jog megszerzésének napja:

a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj Hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napja, vagy

b)58 több részletben történő fizetés esetén az első törlesztőrészletnek a Hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napja, amennyiben a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj, illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének megfelelő biztosítékot nyújtott, vagy

c)59 abban az esetben, ha a Hatóság a pályázati vagy árverési eljárás nyertesével hatósági szerződést köt, a hatósági szerződés hatálybalépésének napja.

(3)60 Az (1) bekezdés szerinti – frekvencia használatához szükséges – egyedi engedélyek kibocsátásának feltétele a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése.

23. § A jogosult a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzése feltételeinek a jogosultság teljes ideje alatt köteles megfelelni, amennyiben valamely feltételnek való megfelelés megszűnik, a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazható.

24. §61 A pályázati, illetve az árverési eljárás eredménytelensége esetén a Hatóság jogosult – akár változatlan, akár módosított feltételekkel történő – új eljárás megindításáról dönteni az értékesíteni kívánt frekvenciakészlet vagy annak egyes elemei tárgyában.

Árverés

Árverés előkészítése, lebonyolítása

25. § (1) Amennyiben az árverés jellege indokolja, az árverés kiírási dokumentációjában a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:

a)62 az árverés lebonyolításának módját és rendjét, a frekvenciakészlet választása, valamint szükség esetén az licitálás részletes eljárási szabályait, a licit érvényességi feltételeit, a licit érvénytelenségének jogkövetkezményeit,

b) elektronikus úton lebonyolított árverés esetén annak speciális jellemzőit, az eredményesség feltételeit;

c) az árverés megszakításának és újraindításának rendjét;

d) egyenlő ajánlattételek esetén a résztvevők rangsorolására vonatkozó módszert, ideértve a sorsolást;

e) ha a Hatóság próbaárverés tartását tartja szükségesnek, az arra vonatkozó információkat;

f) ha szükséges, olyan adatok és dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások kötelező benyújtásának előírását, amelyek alapján a Hatóság megítélheti a jelentkezők szakmai és pénzügyi alkalmasságát a frekvenciakészlet hatékony felhasználására és a tervezett szolgáltatások megfelelő minőségű nyújtására.

(2)63

(3)64

Próbaárverés

26. § (1) Amennyiben a kiírási dokumentáció szerint a Hatóság próbaárverést tart, annak helyszínéről és időpontjáról a jelentkezőket legkésőbb a nyilvántartásba vételkor tájékoztatni kell.

(2) A próbaárverés során a résztvevőknek a Hatóság részletes tájékoztatást nyújt, és bemutatót tart az árverés lebonyolítási rendjéről, továbbá lehetőséget biztosít a számítógépes rendszer – leendő résztvevők általi – kipróbálására.

A pályázat

Pályázat előkészítése, lebonyolítása, értékelése

27. § (1) A pályázati kiírási dokumentációban a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:

a) az eljárás tárgyául szolgáló frekvenciakészlet felhasználásával végzett elektronikus hírközlési tevékenység, illetve nyújtott szolgáltatás feltételeinek azon pontjait, amelyekre a jelentkező ajánlatot tehet;

b) azokat az értékelési elveket és az értékeléskor kizárólagosan figyelembe vett szempontokat, amelyek alapján a jelentkezők egyenlő eséllyel megfelelő pályázati ajánlatot tehetnek;

c)65 ha a Hatóság a pályázatokat több fordulóban értékeli, az egyes fordulók lebonyolítási rendjét, az egyes fordulókban értékelt pályázati vállalások érvényességi feltételeit, valamint az egyes fordulókban értékelt pályázati vállalások érvénytelenségének jogkövetkezményeit.

(2) A kiírási dokumentációban meghatározott értékelés elveinek pártatlannak, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük, valamint kialakításuk során figyelembe kell venni az Eht.-ban meghatározott célokat.

(3) A pályázati ajánlat tartalmi érvényességének vizsgálatakor a Hatóság a pályázati nyilvántartásba vett résztvevő pályázati ajánlatát összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli, vizsgálja annak megalapozottságát.

(4) Ha a pályázati ajánlat tartalmilag hiányos, a Hatóság hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlásra a 10. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ha a pályázati ajánlat nem egyértelmű, a Hatóság a pályázótól az esélyegyenlőség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás-kérés teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a pályázó rendelkezésére. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

(5) A pályázati ajánlat tartalmilag érvénytelen, amennyiben

a) a kiírási dokumentáció szerinti értékelési szempontként megjelölt vállalások körében érthetetlen vagy egymásnak ellentmondó vagy nyilvánvalóan lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák a pályázati ajánlat érdemi értékelését,

b) a pályázati ajánlat a Hatóság megítélése szerint lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, illetve olyan nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek ellentmondanak a Hatóság rendelkezésére álló tényeknek, adatoknak, és ezáltal lehetetlenné teszik a kiírási dokumentációban foglalt szempontrendszer szerinti értékelést,

c) a pályázati ajánlat megalapozatlansága miatt nem alkalmas a vonatkozó jogszabályokban, illetve a kiírási dokumentációban meghatározott célok elérésére, megvalósítására, vagy

d) a kiírási dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget.

(6) A Hatóság a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.

(7) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szempontokat a pályázat értékelésekor a Hatóság eltérő súllyal veszi figyelembe, a kiírási dokumentációban közzé kell tenni az egyes szempontok súlyozására vonatkozó eljárást is.

(8) A pályázati ajánlatok értékelésére a kiírási dokumentációban meghatározott elvek és szempontok alapján kerül sor. Az értékelési szempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a pályázat tárgyával és lényeges feltételeivel összhangban kell állniuk. Az egyes szempontok nem eredményezhetik a pályázati ajánlat ugyanazon tartalmi elemének többszöri értékelését.

(9) Az értékelésnek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lennie.

(10) A pályázati ajánlatokat a kiírási dokumentációban meghatározottaktól eltérően értékelni nem lehet.

(11)66

(12)67

Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Amennyiben a folyamatban lévő eljárásban a kiírási dokumentáció jelen rendeletben foglaltakkal ellentétes rendelkezést alkalmaz, akkor jelen rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, amely a kiírási dokumentáció módosítását nem igényli.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

29. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről 6., 7., 12. cikkének és Melléklete „B” része;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 9. cikke.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!