nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2011. (IV. 15.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról
2015-10-22
2016-07-16
4
Jogszabály

9/2011. (IV. 15.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek irányításához, felügyeletéhez és ellenőrzéséhez szükséges információk biztosítása, e szervek feladatainak koordinált végrehajtása érdekében a következő utasítást adom ki:

1.1 Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a rendészeti szakközépiskolákra, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságára (a továbbiakban: OKF), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára (a továbbiakban: NKE RTK), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a Nemzeti Védelmi Szolgálatra (a továbbiakban: NVSZ), a Terrorelhárítási Központra (a továbbiakban: TEK), az Alkotmányvédelmi Hivatalra (a továbbiakban: AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban: NBSZ), a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra (a továbbiakban: SZBKK), valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalra (a továbbiakban: BÁH) terjed ki.

2. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői – az AH, az NBSZ és az SZBKK főigazgatója kivételével – a vezetésük, irányításuk alá tartozó szervekre vonatkozóan felterjesztik:

a) a szervek állományának fegyelmi helyzetéről készült országos értékeléseket a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztályára (a továbbiakban: Személyügyi Főosztály),

b)2

c) az ORFK, az OKF, a BVOP, az NVSZ, a TEK, a BÁH éves szakmai ellenőrzési terveit a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztályára (a továbbiakban: Ellenőrzési Főosztály),

d) az ORFK, az OKF, a BVOP, az NVSZ, a TEK, a BÁH által végzett szakmai ellenőrzésekre vonatkozó átfogó és témavizsgálatokról készült összefoglaló jelentéseket, a vizsgálat alapján meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal együtt az Ellenőrzési Főosztályra,

e)3

f) a BÁH főigazgatója értekezleteinek időpontját és napirendjét, az értekezletre készült írásos előterjesztéseket, az értekezleten hozott vezetői döntéseket tartalmazó dokumentumokat, illetve a kiadott intézkedéseket a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárához,

g) a rendészeti szakközépiskolák valamennyi jelentésüket a Személyügyi Főosztályra,

h)4 nemzeti, illetve közösségi közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó közbeszerzésekkel, valamint a beszerzésekkel kapcsolatos jelentéseket, e közbeszerzéseket és beszerzéseket kezdeményező előterjesztéseket a Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkárságára, valamint a rendészeti államtitkár részére,

i) az OKF-hez – a tárgyévet megelőző évben – benyújtott bejelentések számáról, a tett intézkedések eredményéről és a vizsgálati tapasztalatokról szóló összefoglaló jelentést az Ellenőrzési Főosztályra.

3. Az országos rendőrfőkapitány és a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a vezetése alá tartozó szervre vonatkozóan felterjeszti:

a)5

b)6 az ORFK és a BVOP által végzett szakmai ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentéseket, a vizsgálat alapján meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal együtt a rendészeti államtitkár részére.

3/A.7 Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői – a rendészeti szakközépiskolák igazgatói, az NKE RTK dékánja és az SZBKK főigazgatója kivételével – a vezetésük, irányításuk alá tartozó szervekre vonatkozóan felterjesztik a védelmi felkészítési és honvédelmi felkészítési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentést a rendészeti államtitkár részére.

4.8 Az NVSZ főigazgatója a Rendészeti Információs Iroda útján a rendészeti államtitkárhoz felterjeszti:

a)9 a külgazdasági és külügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó szerveknél végzett belső bűnmegelőzési és felderítő munka tapasztalatairól az érintett miniszterek részére készített tájékoztatót,

b) a rendvédelmi szervek személyi állományával kapcsolatos megelőző tevékenységről, a folyamatban lévő felderítésekről az országos parancsnokok részére készített tájékoztatót.

5.10 Az NKE RTK dékánja felterjeszti a naptári évre vonatkozó összefoglaló jelentést és a tanévben végzett oktató-, nevelőtevékenységéről szóló beszámolót, a havi naptári terveket, az RTF Szenátus üléseinek napirendi pontjait a Személyügyi Főosztályra.

6. Az ORFK alárendeltségébe tartozó intézmények vezetői felterjesztik a Személyügyi Főosztályra a naptári évre vonatkozóan a közoktatási intézményekre vonatkozó összefoglaló jelentést, amely magában foglalja az igazgatási és adminisztrációs feladatokat tartalmazó jelentést, illetve a tanév oktató-, nevelőtevékenységéről szóló beszámolókat, a hallgatók (tanulók, oktatásban, képzésben részt vevők) felvételének eredményeiről szóló jelentést.

7.11

8.12 Az AH, az NBSZ és az SZBKK jelentési kötelezettségének rendjéről külön utasítás rendelkezik.

8/A.13 Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői a sajtófőnök részére elektronikus úton felterjesztik a vezetésük alá tartozó szervekre vonatkozó sajtó-helyreigazítási és személyiségi jogi per érdemi kérelmeit és érdemi határozatait.

9.14 Az érintett szervek jelentési kötelezettségüket a 2–5. pontokban meghatározott esetekben az irat aláírását követő 5 munkanapon belül, a 8/A. pontban meghatározott esetekben az irat aláírását, illetve kézhezvételét követő 5 munkanapon belül teljesítik. Az érintett szervek a minősített irataikat papír alapon, a nem minősítetteket elektronikus formában terjesztik fel.

10. A jelen utasításban meghatározott jelentési rend nem érinti az 1. pontban meghatározott szervek vonatkozásában más jogszabályban, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben előírt jelentéstételi kötelezettséget és annak rendjét.

11–14.15

15. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után keletkezett információkra, jelentésekre kell alkalmazni.

16. Hatályát veszti:

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a rendvédelmi oktatási intézmények jelentési rendjéről, egyes koordinációs feladatokról szóló 1/2001. (BK 1.) BM utasítás,

b) a katasztrófavédelmi szervek jelentési rendjéről szóló 11/2008. (HÉ 48.) ÖM utasítás,

c) a személyes és a közérdekű adatok belügyi igazgatási területen való kezelésének és védelmének egyes szabályairól szóló 33/1999. (BK 22.) BM utasítás.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!